TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának módjai Kiemelt célok, alapfeladatok Eszköz és eljárás rendszere IV. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok V. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok.. 20 VI. Az intézmény tevékenységrendszere 22 Tanórai tevékenységek Tanórán kívüli tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése Szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység Az átmenetek problémái Iskolánk hagyományai VII. A szülı, tanuló, iskola és pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei VIII. Sajátos nevelési igényő tanulók. 40 IX. Fejlesztı pedagógia: Tanulási képességek fejlesztése. 43 X. TÁMOP fenntarthatósága A kompetencia alapú oktatás alapelvei, céljai feladatai, eszközei A kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó tevékenységrendszer A kompetencia alapú oktatás implementációja Új tanulásszervezési eljárások A kompetenciafejlesztés fókuszai iskolánkban Az IKT eszközhasználat megvalósítását támogató tevékenységrendszer meghatározása Jelölések az osztálynaplóban XI. Nemzeti Etnikai Cigány Kisebbségi iskolai nevelés, oktatás.. 72 XII. Integrációs pedagógiai rendszer. 73 XIII. Egészségnevelési program.. 75 Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai Célok megfogalmazása A tevékenységek színterei, módszerei Baleset-megelızési program Ellenırzés, értékelés, újabb célkitőzés XIV. Környezetnevelési program 82 Alapelvek, célok Tanulásszervezési és tartalmi keretek 1

2 Tanórán kívüli lehetıségek Módszerek Taneszközök XV. Fogyasztóvédelmi program.. 99 Jogi háttér A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi oktatás színterei Módszertani elemek HELYI TANTERV I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelezı és választható tanórai foglalkozások. 105 II. Nem szakrendszerő oktatás 111 A pedagógusokkal szemben támasztott követelmények A nem szakrendszerő oktatás idıkeretének felosztása A tanulók csoportba sorolása, dokumentálása, értékelése A nem szakrendszerő képzésben kiemelten fejlesztendı kulcskompetenciák Tanulásszervezés, munkaformák III. Az alkalmazható taneszközök kiválasztása A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei IV. A magasabb évfolyamra lépes feltételei V. Az iskolába jelentkezı tanulók felvételének elvei. 121 VI. A Tanulók tanulmányi munkájának ellenırzése és értékelése Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai a tanulók tudásának, értékelésben betöltött szerepe, súly A modulok értékelése, minısítése, beszámítása Az otthoni(napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai Projekt és témahét értékelése VII. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése VIII. Értékelés a napköziotthonban Az otthoni, napközis felkészüléshez elıírt házi feladatok meghatározása IX. Az általános iskolában tanuló gyerekek fizikai állapotának mérése. 140 X. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkáját segítı eszközök és felszerelések jegyzéke. 149 XI. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések. 165 XII. A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

3 Hangonyi György Általános Iskola Hangony NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM 3

4 Hatályba lépés idıpontja: szeptember 1. I 4

5 ELFOGADTA A HANGONYI GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELİTESTÜLETE Elfogadta: június 22-én Fenntartó jóváhagyta:

6 I. Az intézmény bemutatása Hangony község 10 kilométerre helyezkedik el Ózdtól, a Hangony- patak völgyében. Az Ózd és térsége foglalkoztatási gondok, a nagyfokú munkanélküliség a mi tanulóink családjait is érintik. A szülık anyagi helyzete, munkahelyének megléte vagy hiánya alapvetıen befolyásolja tanulóink helyzetét. A tanulók szociális helyzetét vizsgálva az a tapasztalat, hogy sok tanulónak mindkét szülıje munkanélküli. Még több tanulónál tapasztalható, hogy csak az egyik szülı dolgozik, rendelkezik munkahellyel. Nem kevés azon családoknak a száma sem, ahol a megélhetést a gyerekek után járó családi pótlék, vagy valamilyen járadék biztosítja. A szülık egy jelentıs része a nyolc általánost sem végezte el, így számottevı a halmozottan hátrányos tanulók aránya. A Hangonyi György Általános Iskola jelenlegi épületét ben adták át. Az ehhez kapcsolódó új épületszárny- melyben a tornaterem, valamint öltözık, szertár, zuhanyzók, illetve két tanterem is található ban épült meg. A 3 éve beépített tetıtérben került kialakításra az informatikai szaktanterem, aminek a gépi felszereltsége sajnos nagyon elavult. A Hangonyi György Általános Iskola 8 évfolyammal, évfolyamonként 1-1 tanulócsoporttal, 1 tanulószobás és 2 napközi- otthonos csoporttal mőködı intézmény. A tantestület létszáma: 13 fı, ezen kívül 2 óraadó nevelı, 1 pedagógiai asszisztens segíti a munkát. A 2009/ es tanévben az iskolai gyermek létszám 185 fı, ebbıl 5 fı magántanuló. A cigány kisebbséghez tartozó tanulók aránya 83,8 %. A halmozottan hátrányos helyzető tanulók aránya 48%. A nagyobb létszámú osztályokban angol, matematika, magyar nyelv- és irodalom tantárgyakat bontott csoportokban tanítjuk a jobb eredmények elérése és a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása érdekében. Fontos alapelve nevelımunkánknak az egyéni bánásmód, a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése és a felzárkóztatás. A tantermek rendelkeznek a szükséges szemléltetıeszközökkel és egyéb berendezésekkel. Nevelıink a gyermekközpontú, kompetencia alapú oktatás érdekében számtalan tanfolyamon, továbbképzésen fejlesztették felkészültségüket. 6

7 Az intézmény adatai Az intézmény típusa, jogállása, OM azonosítója: Önálló jogi személy OM azonosító: Alapítás, jogutódlás, fenntartás, felügyelet Az intézmény alapítója Hangony község képviselıtestülete Az alapító okirat kelte, száma: június 1. Az intézmény fenntartója Hangony Község Önkormányzata Irányítás, mőködés Az intézmény felelıs vezetıje Egyszemélyi felelısként az igazgató. Az intézményvezetı kinevezési joga Az igazgatót nyilvános pályázati eljárással Hangony község Önkormányzat Képviselõtestülete bízza meg a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. Az intézmény képviselete Az intézmény vezetıje, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott. Gazdálkodás, vagyon feletti rendelkezés Az intézmény gazdálkodási formája Az intézmény részben önálló gazdálkodó. Az intézmény gazdálkodási, szervezeti formája Az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, de a pénzügyi, gazdasági feladatait Hangony Község Önkormányzat, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény vagyonának használata Az intézmény a használatában álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Az intézmény használatában lévı korlátozottan forgalomképes vagyont nem jogosult elidegeníteni. A munkáltatói jog gyakorlója Az intézmény dolgozói (kivéve igazgató) felett a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja. Az intézmény mőködésének célja, feladatai, jogköre - Nyolc osztályos általános iskolai oktatás-nevelés - Tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása - Hátrányos helyzető gyerekek integrációs nevelése, oktatása - Tehetséggondozás - Felzárkóztatás - Napközi otthon, tanulószobai ellátás - Hagyományırzés 7

8 Gazdasági, társadalmi válság által erısen érintett térségben élünk. Sok családnak okoz gondot a mindennapi megélhetés, a létbizonytalanság. A jövı nemzedékéért érzett felelısség körültekintı döntéshozatalt kíván az oktatásban résztvevıktıl: fenntartótól, pedagógusoktól és szülıktıl egyaránt. Ezért törekszünk kapcsolatrendszerünk felülvizsgálatára, a még jobb együttmőködés kialakítására. Az eredményes munka szolgálatába kívánjuk állítani az egyéni bánásmód különbözı formáit, úgy a tehetséges, mint a felzárkóztatást igénylı gyermekeknél. Célunk, hogy minden gyerek a neki megfelelı nevelésben, oktatásban részesüljön, összhangban a Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény elıírásaival. Célunk megvalósítása érdekében igen nagy súlyt helyezünk a családokkal kialakított együttmőködésre, valamint kiemelt feladatnak tekintjük a szociálisan hátrányos helyzető gyerekek életesélyeinek javítását. A gyerekek iskoláztatása egyre inkább létkérdés a szülık számára, hiszen egy bonyolult, bizonytalan munkaerıpiacon kell megtalálniuk létfenntartásuk lehetıségeit. A tudás elértéktelenedése társadalmi tünet. Mindezt összegezve mi olyan pedagógiai programot szeretnénk, melynek mottója: A megszerzett tudás hatalom, a megszerzett tudás öröm." A szülı, a pedagógus és gyermekek közösségének életét úgy szeretnénk mőködtetni, hogy egymás érdekeit figyelembe véve keressük a legoptimálisabb együttmőködési lehetıségeket. Azt kívánjuk elérni, hogy intézményünkben a gyerekek optimista életszemlélető, egymásra odafigyelı, toleráns, az új iránt fogékony, a természetes környezetet, a nemzeti és helyi hagyományokat ápoló, szilárd ismeretekkel rendelkezı fiatalokká váljanak. Ez intézményünk filozófiája is. Az intézmény jogosítványai Nyolc osztályos iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány kiadása Az intézmény vezetése Szervezeti vázrajz: Szülıi Közösség Igazgató Közalkalmazotti tanács Igazgatóhelyettes Minıségirányítási vezetı Szakszervezet vezetıje Tanárok Tanítók Munkaközösség vezetık Technikai személyzet Diákönkormányzat vezetı 8

9 II. Bevezetı Az országgyőlés július 24-én fogadta el a évi LXXI. törvényt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról. Ez a törvénymódosítás érintette az oktatás tartalmi szabályozásának kérdéseit is. A módosító rendelkezés alapján a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 8. (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következı szakasz lépett: A bevezetı és a kezdı szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz kötelezı és nem kötelezı tanórai foglalkozása idıkeretének huszonötötven százalékában nem szakrendszerő oktatás, az alapozó szakasz fennmaradó idıkeretében és a fejlesztı szakaszban szakrendszerő oktatás folyik. A közoktatási törvény alapján az alapfokú nevelés-oktatás nyolc évig tartó szakasza négy részre tagolódik, melyek a következık: bevezetı szakasz: elsı és második évfolyam, kezdı szakasz: harmadik és negyedik évfolyam, alapozó szakasz: ötödik és hatodik évfolyam, fejlesztı szakasz: hetedik és nyolcadik évfolyam. A közoktatási törvény pontja meghatározza a szakrendszerő és a nem szakrendszerő oktatás fogalmát: szakrendszerő oktatás: ha az egyes tantárgyakat több, az egyes tantárgyak oktatására jogosító megfelelı végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezı pedagógus tanítja; nem szakrendszerő oktatás: ha a tantárgyakat, illetve a tantárgyak nagyobb körét egy, tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezı pedagógus tanítja. A pedagógiai program a közoktatási intézmény nevelı és oktató munkájának legfontosabb irányító dokumentuma, melyet a központi jogszabályok, valamint a fenntartó elıírásai alapján, a helyi igények és lehetıségek figyelembevételével az intézmény nevelıtestületének kell elkészítenie. A pedagógiai programot (és annak módosítását is) a nevelıtestület fogadja el, és a fenntartó hagyja jóvá. 9

10 A közoktatási törvény rendelkezései alapján az iskolák pedagógiai programjának tartalmaznia kell az alábbiakat: 1. Az iskola nevelési programját, ennek keretén belül: az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenységet, a tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segíı programot, a szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységet, a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzékét, a szülı, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttmőködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetıségeit, az iskolai egészségnevelési programot, az iskolai környezeti nevelési programot. 2. Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül: az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelezı és választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az elıírt tananyagot és követelményeit, az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minısítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minısítésének formáját, az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét, súlyát, az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait, moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minısítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevı tanulók részére a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot, a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élı nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot. 10

11 Mottó: "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." (Szent-Györgyi Albert) 11

12 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai ALAPELVEK Az iskolákban tanító pedagógusok mindennapi nevelı és oktató munkájuk során az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerő ismereteinek, képességeinek, készségeinek, attitődjeinek kialakítása és bıvítése a legfontosabb pedagógiai feladat. A kulcskompetenciák fejlesztés, annak érdekében, hogy a tanulók személyiségüket kiteljesíthessék és fejleszthessék, hogy fel tudjanak készülni az önálló ismeretszerzésre és önmővelésre, az egyéni tanulás módszereinek elsajátítására, az egész életen át tartó tanulásra, a felnıttkori foglalkoztathatóság érdekében. A társadalomba való beilleszkedés érdekében az iskolai nevelésnek kommunikációs képességeket és viselkedés kultúrát kell elsajátíttatnia. Iskolánkban családias légkör megteremtése, megértı, toleráns emberi kapcsolatok kialakítása. Minden tanulónknak esélyt kell kapnia a képességei szerinti fejlıdésre, a sajátos nevelési igényő-, és a hátrányos helyzető tanulóknak integrált oktatás keretében: - szociokulturális hátrányainak leküzdésére, felzárkózásra, - a kiemelkedı képességő tanulóknak tehetségük kibontakoztatására, Esélyegyenlıség biztosítása érdekében a halmozottan hátrányos helyzető és a nem halmozottan hátrányos helyzető tanulók együttnevelése. A szegregációmentes oktatás biztosítása. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk feltételezi a világban való eligazodás, a jól képzett szakemberek meglétét. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni: egyrészt az idegen nyelvek tanítására, másrészt az informatika alapjainak megismertetésére. Alapvetı értéknek tekintjük, a szőkebb és tágabb hazához való kötıdés érzését, környezetünk megismerésének, és megóvásának igényét. 12

13 Egyik legfontosabb alapelv, hogy biztosítani tudjuk a tanulók harmonikus személyiségfejlıdését, szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges fiatalok nevelését. KÖZVETÍTENDİ ÉRTÉKEK ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJAI A legfontosabb közvetítendı értékek a célok megfogalmazásával összhangban a következık: A tudás, az ismeretanyag megszerzése: A délelıtti tanórák differenciált foglalkozások keretében, a délutáni napközis, tanulószobai foglalkozáson, szakkörökön, vetélkedıkön, versenyeken. Egyetemes emberi értékek kialakítása: humanizmus, tolerancia, emberi tisztesség, szociális érzékenység. Ezek megvalósítása bizonyos tanítási órák tananyagával összefüggésben, illetve iskolai rendezvényeken való aktív részvétellel: tanévnyitó, október 23. Mikulás ünnepség, fenyı ünnepély, március 15. anyák napja, stb. Jó lehetıséget biztosítanak ezen kívül még az osztálykirándulások, táborozások. Mőveltségi kontinuitás biztosítása: Könyvtári órák tartása, Ki mit tud rendezése, rendszeres színházlátogatás, kiállítások, múzeumok látogatása. Környezet és a természet szeretete, védelme: Kirándulások, akadályversenyek, túrák alkalmazásával, fa-csemeteültetés, fásítások szervezett szemétgyőjtési akciók során. Szelektív hulladékgyőjtés, a helyi környezetvédelmi problémák megismertetése. KIEMELT CÉLOK, ALAPFELADATOK Intézményünk kiemelt cél és feladatrendszerét az általános emberi értékek tanulókkal történı megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Ezt egészíti ki a helyi társadalom, a szülık által megfogalmazott igények. Ennek megfelelıen Iskolánk kiemelt céljai, és a célok elérése érdekében megoldandó feladatok: Alapvetı cél: a kulcskompetenciák fejlesztése, az ismeretek, készségek és attitődök fejlesztésén keresztül, hogy a tanuló személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, hogy be tudjon illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen, hogy az egész életen át tartó tanulás követelményeinek megfeleljen. Alapvetı cél: az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlıség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlıdésüket és az egészséges életmód 13

14 kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvetı készségeket, az önmővelés képességét. E cél elérése érdekében heterogén összetételő osztályokat, csoportokat kell kialakítani, és az IPR eszközrendszerét ezen belül az új pedagógiai módszereket alkalmazva kell a tanulók készségeit, képességeit fejleszteni. Alapvetı cél: a nyelvi kommunikációs nevelés, hiszen az anyanyelv kultúránk hordozója, az emberi kapcsolatok alapja. Ezért az alapkészségek: írás, olvasás, beszéd elsajátíttatása és folyamatos fejlesztése iskolánk egyik legfontosabb feladata. Ez nemcsak a magyar szaktanárok feladata, hanem minden pedagógusé. Küzdenünk kell a szép beszéd, a szóbeli kifejezés tartalmasságáért szemben a durva, trágár beszédmóddal. Alapvetı cél: a számítástechnika, elektronikus levelezés, internet használat tanítása Korunk követelménye, hogy az információk gyors áramlását követni tudjuk, s ehhez a megfelelı alapismereteket már általános iskolás korban megszerezhessék gyermekeink. Ehhez az ismeretekhez kötelezı tanórákon illetve szakkörökön juthatnak hozzá tanári segédlettel. Alapvetı cél: az idegen nyelv oktatása. Elsısorban a nyelvtanulás iránti kedv felkeltése a feladat, illetve a hétköznapi életben szükséges kifejezések elsajátíttatása. Alapvetı cél: a matematikai kompetencia, a gondolkodás, problémamegoldás folyamatos fejlesztése. A matematikai, számolási készség kialakításán túl a gondolkodás fejlesztése, önálló probléma megoldás kialakítása. Alapvetı cél: tanulóink pályairányítása, a megfelelı középfokú oktatási intézménybe való irányítás. E cél elérése érdekében a feladataink a következık: 8. osztályban magyarból és matematikából felvételi elıkészítı tartása. Iskolalátogatások, üzemlátogatások szervezése. Elıfelvételi versenyeken való részvétel. Pályaválasztási szülıi értekezletek tartása, 14

15 Tájékoztató a középfokú oktatási intézményekrıl, illetve a középfokú oktatási intézmény nyílt napjain való részvétel. Alapvetı cél: a szülıkkel olyan szemléletben együttmőködni, hogy iskola és szülı egyaránt érezze, céljaink és érdekeink közösek: a gyermek harmonikus fejlıdése. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk a szülıkkel, a családdal. Lehetıséget biztosítunk arra, hogy a szülık megismerjék az iskola életét, tevékenységét, eredményeit, igény szerint nyílt napok szervezésével bepillantást nyerhessenek az iskola mindennapjaiba. Alapvetı cél: olyan mértékben és színvonalon biztosítani az iskolában a tárgyi és személyi feltételeket, hogy gyermek és szülı egyaránt érezze, minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlıdésre. Alapvetı cél: iskolánkban olyan légkör teremtése, amely lehetıvé teszi a nyugodt, biztonságos oktató-nevelı munka végzését. Nevelési céljaink megvalósulását illetıen akkor tekintjük nevelı és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzıs diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbtanulás feltételeinek. (Természetesen elsıdleges célunk az, hogy tanulóink többsége vagyis több mint ötven százaléka a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) rendelkezik olyan bıvíthetı biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik ıt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a késıbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövıjét és sorsát illetıen. 15

16 ESZKÖZ ÉS ELJÁRÁS RENDSZERE A kitőzött nevelési céljaink megvalósulását segítik elı az iskola pedagógusai által alkalmazott eljárások, amelyek a negatív hatások kiküszöbölésére irányulnak, hogy a tanulókban a pozitív tevékenység erısödjön. Az alkalmazott eszközöknek, eljárásoknak igazodni kell: a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez; a nevelı személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, vezetıi stílusához; a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: Közvetlen módszerek Közvetett módszerek Szokások kialakítását célzó, beidegzı módszerek. - Követelés. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenırzés. - Ösztönzés. - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitőzése, elfogadtatása. - Hagyományok kialakítása. - Követelés. - Ellenırzés - Ösztönzés. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. - Elbeszélés. - Tények és jelenségek bemutatása. - Mőalkotások bemutatása. - A nevelı személyes - A nevelı részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - A követendı egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életbıl. példamutatása. Tudatosítás (meggyızıdés - Magyarázat, beszélgetés. - Felvilágosítás a betartandó kialakítása). - A tanulók önálló elemzı munkája. magatartási normákról. - Vita. 16

17 Az IPR-hez és a TÁMOP-hoz kapcsolódva a régi hagyományos frontális osztálymunkával történı ismeretanyag, tananyag feldolgozás helyett kerüljön elıtérbe a tanulók aktivitására épülı kooperatív tanulásszervezési forma, a projekt módszer, a páros munka, a differenciált oktatás. A lexikális alapú oktatást váltsa fel a kompetencia alapú oktatás, a tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztésére helyezıdjön a hangsúly. Nevelési céljaink megvalósulását illetıen akkor tekintjük nevelı és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzıs diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsıdleges célunk az, hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) rendelkezik olyan bıvíthetı biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik ıt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a késıbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövıjét és sorsát illetıen. 17

18 IV. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az ember személyisége egész életében alakul, változik. A gyermekkorban bennünket érı hatások örök életünkre meghatározóak, egyéniségünket ezek az élmények alakítják, formálják. Az, hogy ki-ki milyen emberré válik, függ az örökléstıl, a környezettıl, a neveléstıl. A nevelés egyik igen fontos színtere az iskola, hiszen a gyermek 6 éves korától 14 /18 éves koráig ideje jelentıs részét különbözı iskolai környezetekben tölti. Az integrációs nevelésben hangsúlyozásra kerül, hogy a különbözı szociális környezetbıl érkezı tanulók legyenek képesek egymás elfogadására. Fontos legyen számukra a másik személyiségének tiszteletben tartása. Tanulják meg, hogy a konfliktusok, problémák megoldásában az agresszió nem játszhat szerepet. Az iskola célja az, hogy egészséges, jól képzett fiatalokat neveljen, akik bíznak önmagukban, rendelkeznek önmaguk és mások iránti felelısségérzettel, toleranciával, s elég önbizalommal, lelkierıvel ahhoz, hogy a tılük elvárható lehetı legjobb teljesítményt nyújtsák. S mind eközben megelégedett, kiegyensúlyozott felnıtté váljanak. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a nevelés fı területein kívánjuk megfogalmazni: Értelmi nevelés terén: általános mőveltség megalapozása, alapvetı tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése a továbbtanulás érdekében, a kreatív gondolkodásmód kialakítása, problémamegoldó készség kifejlesztése, kommunikációs készség kialakítása, önálló ismeretszerzés kifejlesztése, megfelelı tájékozódó képesség kialakítása információkkal teli világunkban. Érzelmi nevelés terén: humanista értékrendszer kialakítása, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztetı érzelmek kialakítása, legyen képes döntéseket hozni, s ezeket felelısséggel vállalja, érzelem és értelem együttes alkalmazása, a stresszhelyzetek elkerülése, feldolgozása. Akarati nevelés terén: az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése, a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 18

19 Erkölcsi nevelés terén: alapvetı magatartási normák, szociális képességek kialakítása, begyakoroltatása, legyenek képesek személyes kapcsolatok kiépítésére, váljék számukra természetessé a másik ember "Másságának" elfogadása, tolerálása, demokratikus gondolkodásmód kifejlesztése, elfogadtatása, a család jelentıségének felismertetése, a család tisztelete, a szülık, nagyszülık, felnıttek megbecsülése, szülıföldünk és népünk gyökereinek megismertetése, a magyarság tudat, európaiságunk erısítése, az egyetemes emberi kultúra értékeinek megismertetése. Közösségi nevelés terén: az emberi együttélés szabályainak megismertetése, a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttmőködési készség kialakítása, a kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. Nemzeti nevelés terén: a szülıhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése, a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése, a hazaszeretet érzésének felébresztése. Állampolgári nevelés terén: az alapvetı állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, az érdeklıdés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt, igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Munkára nevelés terén: az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása, a tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. Esztétikai nevelés terén: a "szép" iránti fogékonyság kialakítása, az értékes mővészeti alkotások és alkotóik megbecsülése, igény a tiszta környezet megteremtésére, a jó ízlés fejlesztése. Egészséges életmódra nevelés terén: tudatosítani, hogy "ép testben ép lélek" - megfelelı fizikai állapot elérése alap a megfelelı színvonalú szellemi tevékenységhez, ırizzük meg a kisgyermek természetes mozgásigényét, s fejlesszük olyan szintre, hogy felnıttkorban is igénye legyen a rendszeres testmozgás, egészséges életmód kialakításának részeként a helyes táplálkozási szokások megismertetése, az állóképesség, az erınlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése, legyen igényük önmaguk és környezetük tisztaságára, higiéniájára. 19

20 V. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Cél, hogy a közösség egyrészt segítse elı az egyén fejlıdését, képességeinek kibontakozását, másrészt az egyén a közös cél érdekében fogadja el a közösség értékrendjét, normáját, s ennek megfelelıen viselkedjen. A közösség segítségével az egyén önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé váljon. Az integrációs program kapcsán bevezetésre kerülı kooperatív tanulás-szervezés, a projekt módszer alkalmazása lehetıvé teszi a közösségfejlesztés kapcsán a társas együttélés alapvetı szabályainak megismertetését, gyakoroltatását: a másik türelmes, odafigyelı végighallgatása, megfelelı módon történı reagálás, a kölcsönös segítségnyújtás, aktív részvétel a közös feladatok megoldásában. Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok: Az osztályközösség a tanulók fı iskolai tevékenységének, tanulmányi munkájának összefogó kerete, alapvetı élet- és munkaközössége. A jó közösség kialakítása érdekében a következı feladatok megvalósítására kell törekedni: kölcsönös segítségnyújtással, a munkaerkölcs erısítésével a tanulás segítése; a tanulók segítése a közvetlen tapasztalatszerzésben; bírálat, önbírálat képességének fejlesztése, a tanulók közösségi cselekvéseinek kialakítása érdekében. Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai: ismertesse a tanulókkal a társas együttélés alapvetı szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek; nevelje a tanulókat egymás segítésére, erısítse a közösséghez való tartozás érzését. A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése; a közösség iránti felelısségérzet kialakítása, fejlesztése; közösségépítı tevékenységek fejlesztése; az összetartozást erısítı erkölcsi viselkedési normák kialakítása; a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése, az önkormányzás képességének kialakítása. 20

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék ISKOLÁNKRÓL... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai,

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben