A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM OLDAL szeptember 6. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról IV. RÉSZ Útmutatók V. RÉSZ Közlemények A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl Az Egészségügyi Tudományos Tanács közleménye bizottsági tagjainak névsoráról A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsgatáráról a február június közötti vizsgaidõszakra Az országos tisztifõorvos 1/2011. utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi ellenõrzési szempontokról Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal közleménye a Tolna megye Ozora községében közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményérõl A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyam idõpontjairól a 2011/2012. tanévben VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ Vegyes közlemények Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra

2 2546 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai A Kormány 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelete a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdésének b) és k) pontjában, a 10. tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) h) rendkívüli helyzet: olyan, átlagosan négyévenként egynél többször nem várható esemény vagy események kombinációja, amelyek az adott helyen károsan hatnak ki a fürdõvíz minõségére; 2. Az R. 6. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Ha a fürdõvízprofil a vízminõség hosszabb távú romlási trendjét vagy cianobaktériumok, illetve makroalgák elszaporodási tendenciáját mutatja, a megyei tisztifõorvos szükség szerint megteszi az alábbi intézkedéseket: a) meghatározza a felmerülõ egészségkockázatot és az elfogadhatóságot, b) feltárja és megszünteti az okokat, valamint c) tájékoztatja a nyilvánosságot. Az eljárás során a megyei tisztifõorvos a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzõt szakértõként igénybe veheti. 3. Az R. 8. -a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) Az (1) bekezdésben felsorolt vízszennyezõ anyagok jelenlétének észlelése esetén a kistérségi népegészségügyi intézet az ezt rögzítõ jegyzõkönyv kézhezvételét követõen azonnal megteszi a megfelelõ intézkedéseket, beleértve a jegyzõ és a nyilvánosság tájékoztatását. 4. Az R. 10. (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A fürdõvízminõség-értékelés alapján a kifogásolt osztályba tartozó fürdõvíz esetében ideértve az ideiglenesen kifogásolt minõségûnek osztályozott fürdõvizeket is, az ilyen osztályozást követõ elsõ fürdési idénytõl kezdõdõen a kistérségi népegészségügyi intézet az alábbi intézkedéseket teszi: a) a fürdõzés tilalmát rendeli el, melyrõl tájékoztatja a fürdõhely üzemeltetõjét és kötelezi arra, hogy aa) egyértelmû és egyszerû figyelmeztetõ jelzéssel felhívja a nyilvánosság figyelmét a nem megfelelõ vízminõségre, ab) tájékoztassa a nyilvánosságot a szennyezés okairól és az intézkedések megtételének elrendelésérõl,

3 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2547 b) a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzõ szükség szerinti szakértõként történõ igénybevételével megállapítja a kifogásolt minõségi állapotra vezetõ okokat, valamint megteszi a szennyezés okainak megelõzését, csökkentését, vagy megszüntetését célzó, hatáskörébe tartozó intézkedéseket. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézkedéseket azonnal meg kell tenni, amennyiben a kistérségi népegészségügyi intézet olyan rendkívüli eseményrõl szerez tudomást, amely a fürdõzõk egészségét, illetve a fürdõvizek minõségét ténylegesen vagy várhatóan veszélyezteti. 5. (1) Az R. 11. (7) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép: Minden fürdõvízre vonatkozóan évente, amint az információ rendelkezésre áll, és a fürdési idény teljes idõtartama alatt, a fürdõvizek 300 méteres körzetén belül, a fürdõzõk számára jól megközelíthetõ és látható módon, engedélyezett fürdõvíz esetében a kistérségi népegészségügyi intézet, kijelölt fürdõhely esetében az üzemeltetõ hozzáférhetõvé teszi: (2) Az R. 11. (9) (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (9) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a megfelelõ helyi médiában, valamint a honlapján indokolt esetben több nyelven is minden évben, amint az rendelkezésre áll, közzéteszi az illetékességi területét érintõen: a) a nyilvántartott fürdõvizek listáját, b) minden egyes fürdõvíz elmúlt három évre vonatkozó osztályozását és fürdõvíz-profilját, ideértve az utolsó osztályozást követõen végzett minõségellenõrzés eredményeit, c) a kifogásolt osztályba sorolt fürdõvizek esetén a szennyezés okainak megszüntetésére és a fürdõzõk szennyezés expozíciójának megakadályozására, valamint a szennyezés elhárítására tett a 10. (1) bekezdésében foglalt intézkedéseket, d) rövid távú szennyezésnek kitett fürdõvizek esetén általános tájékoztatást: da) azokról a körülményekrõl, amelyek feltehetõleg rövid távú szennyezéshez vezetnek, db) a szennyezés elõfordulásának valószínûségérõl és valószínûsíthetõ idõtartamáról, dc) a szennyezés okairól, dd) a szennyezés okainak elhárítására és a fürdõzõk expozíciójának megakadályozására tett intézkedésekrõl. (10) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a (9) bekezdés b) d) pontjaiban foglalt információt amint az rendelkezésre áll, de legkésõbb minden év december 15-éig teszi közzé. (11) Az OTH a nyilvántartott fürdõvizek és kijelölt fürdõhelyek, valamint a tartós fürdési tilalom alá esõ fürdõvizek listáját minden fürdési idény kezdete elõtt, amint az rendelkezésre áll, de legkésõbb június 15-ig a honlapján közzéteszi. (3) Az R a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki: (12) A kistérségi népegészségügyi intézet adatszolgáltatása alapján a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv és az OTH a honlapján keresztül közérthetõ módon tájékoztatja a nyilvánosságot a) az emelkedett cianobaktérium-burjánzással összefüggõ egészségügyi kockázatról és a cianobaktériumra különösen érzékeny személyek magatartására vonatkozó ajánlásokról, b) a makroalgák elszaporodásának tendenciájáról és az ezzel összefüggõ egészségügyi kockázatról. 6. Az R. a következõ 11/A. -sal egészül ki: 11/A. (1) A kistérségi népegészségügyi intézet a nyilvánosság számára lehetõséget biztosít az e rendelet végrehajtásában való részvételre különösen a fürdõvizek listájának megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére vonatkozóan javaslatok, észrevételek és panaszok megtétele útján. A kistérségi népegészségügyi intézet a nyilvánosság észrevételeinek, javaslatainak fogadását minden elérhetõségén keresztül beleértve a személyes konzultáció lehetõségét is biztosítja. (2) A kistérségi népegészségügyi intézet e rendelet végrehajtásakor köteles a nyilvánosságtól megszerzett információt megfelelõen figyelembe venni. (3) A kistérségi népegészségügyi intézet a honlapján és a helyi médiában tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy az e rendelet végrehajtásában milyen módon vehet részt. (4) A kistérségi népegészségügyi intézet minden szezont követõen legkésõbb október 15-éig jelenti a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek a nyilvánosság bevonásával és tájékoztatásával kapcsolatos tapasztalatokat és a megtett intézkedéseket.

4 2548 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám (5) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv minden év november 15-éig összesített jelentést küld az OTH-ba a kistérségi népegészségügyi intézetek és a saját, a nyilvánosság tájékoztatásával és bevonásával kapcsolatos tapasztalatairól és intézkedéseirõl. 7. Az R. 12. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A fürdõvizek minõségét érintõ határon átnyúló hatások tekintetében az érintett tagállamokkal, illetve az Európai Unió tagjai közé nem tartozó érintett szomszédos államokkal történõ együttmûködés során a két- és többoldalú vízügyi keretegyezmények jelentik a megfelelõ információcsere és az ilyen hatások ellenõrzése érdekében szükséges együttes fellépés keretrendszerét. 8. Az R a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: (2a) A rövid távú szennyezések e rendeletben elõírt kezelése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat gondoskodik az ilyen szennyezésnek kitett vizeket érintõ jelentõsebb csapadékesemények lehetõség szerinti elõjelzésérõl és a legalább 15 mm-es csapadékesemények bekövetkezésének visszaigazolásáról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az elõrejelzést és az utólagos tájékoztatást a kistérségi népegészségügyi intézetnek küldi meg. A rövid távú szennyezési veszélynek kitett fürdõvizek listájáról az Országos Meteorológiai Szolgálatot az OTH tájékoztatja. (2b) A kistérségi népegészségügyi intézet intézkedik arról, hogy a rövid távú szennyezésnek kitett fürdõhelyek üzemeltetõihez eljusson az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzése annak érdekében, hogy az üzemeltetõk a fürdõzõk tájékoztatására irányuló kötelezettségüknek eleget tehessenek. 9. Az R. 2. e) pont ea) és eb) alpontjában, 3. (1) (3) bekezdésében, 4. (1) bekezdésében, 5. (1), (3) és (6) bekezdésében, 7. (2) bekezdésében, 8. (3) és (6) bekezdésében, 9. (1), (5) és (7) bekezdésében, 10. (3), (5) bekezdésében, (6) bekezdés c) pontjában és (8) bekezdésében, 11. (3) és (5) bekezdésében és 7. melléklet 7. pontjában a kistérségi szövegrész helyébe a kistérségi népegészségügyi szöveg lép. 10. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. (3) bekezdésében az a fürdõvízprofil megállapítására irányuló eljárásban szövegrész helyébe az a fürdõvízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminõség romlása esetén lefolytatott eljárásban szöveg lép. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. on lép hatályba, és a hatálybalépését követõ on hatályát veszti. 12. Ez a rendelet a fürdõvizek minõségérõl és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló február 15-i 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 9. pontjának, 5. cikk (4) bekezdésének, 7. cikkének, 8. cikk (1) és (2) bekezdésének, 9. cikk (1) és (2) bekezdésének, 10. cikkének, 11. cikkének, 12. cikk (2) és (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2549 III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások A nemzeti erõforrás miniszter 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelete a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról Az 1. és 2. tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény 67. (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 3. és 4. tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény 67. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet (a továbbiakban: oktatási rendelet) 6. -a a következõ e) ponttal egészül ki: (Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:) e) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló 213/2011/EU bizottsági rendelet (2011. március 3.). 2. Az oktatási rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 3. Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: egészségügyi rendelet) 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja: a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 21. cikk (1) (3) bekezdése, 23. cikke, 27. cikk (1) és (2) bekezdése, 33. cikke, 37. cikke, 43. cikke, 45. cikk (3) bekezdése, V. melléklet , , , , , , , , pontja, valamint az irányelvnek az azt módosító, a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történõ kiigazításáról szóló, november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv melléklete V. fejezetének aa) b) pontjával megállapított 33a. cikke, ab) c) pontjával módosított 37. cikk (1) bekezdése, ac) d) pontjával megállapított 43a. cikke, ad) f) m) pontjával módosított , , , , , , pontja, ae) o) p) pontjával módosított , pontja, b) az irányelv V. melléklet 5. pontja az alábbiak szerint: ba) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), bb) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.), bc) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., április 4.), bd) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.), be) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),

6 2550 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám bf) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., április 4.), bg) az pont tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.) és a 2007/C 165/07 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.), bh) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), bi) az pont tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), bj) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), c) az irányelv V. melléklet , , , , , , pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) szerint, d) az irányelv V. melléklet pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) és a 2010/C 337/02 EK bizottsági közlemény (2010. december 14. ) szerint, e) az irányelv II. melléklete és V. melléklet pontja a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendelet szerint, f) a évi uniós csatlakozási okmány II. melléklet 2. C. pontja. 4. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. on lép hatályba, és a hatálybalépését követõ on hatályát veszti. (2) Ez a rendelet a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendeletnek, b) a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek (2010. május 19.), valamint c) a 2010/C 337/02 EK bizottsági közleménynek (2010. december 14.) való megfelelést szolgálja. Dr. Réthelyi Miklós s. k., nemzeti erõforrás miniszter 1. melléklet az 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez Az oktatási rendelet melléklete I. pont 1. alpont Ausztriában: címe az utolsó bekezdést követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki: gyermek- és ifjúsági szakápoló (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege), pszichiátriai szakápoló (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege), intenzív szakápoló (Sonderausbildung in der Intensivpflege), intenzív gyermekszakápoló (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege), aneszteziológiai szakápoló (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege), vesepótló kezelésekkel foglalkozó szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie), mûtõs szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich), kórház-higiéniai szakértõ (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene), az egészségügyi ellátáshoz és betegápoláshoz kapcsolódó oktatási feladatok szakértõje (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

7 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2551 az egészségügyi ellátás és betegápolás igazgatási feladatainak szakértõje (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege). Az oktatás és képzés teljes idõtartama legalább tizenhárom és fél év és tizennégy év között van, beleértve egy legalább tízéves általános oktatást, egy további hároméves alapképzést az egészségügyi ellátási és ápolási felsõfokú közszolgálatban, illetve egy hat tizenkét hóos szakirányú képzést egy szakterületet, tanári vagy igazgatási tevékenységet illetõen. 2. melléklet az 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez 1. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklet A) pontjában szereplõ táblázat Ausztria sora helyébe a következõ rendelkezés lép: (Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérő igazolás) Ausztria Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) [Általános orvosi (ill. a Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.) tudományos fokozat odaítéléséről szóló oklevél] Medizinische Fakultät einer Universität (Egyetemi Orvostudományi Kar)

8 2552 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám 2. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklet C) pontja az Ortopédia táblázatot követõen a következõ táblázatokkal egészül ki: Orvosi genetika A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgium - Bulgária Медицинска генетика Cseh Köztársaság Lékařská genetika Dánia Klinisk genetik Németország Humangenetik Észtország Meditsiinigeneetika Görögország - Spanyolország - Franciaország Génétique médicale Írország Clinical genetics Izland - Olaszország Genetica medica Ciprus - Lettország Medicīnas ģenētika Liechtenstein - Litvánia Genetika Luxemburg Médecine génétique Magyarország Klinikai genetika Málta - Hollandia Klinische genetica Norvégia - Ausztria Medizinische Genetik Lengyelország Genetyka kliniczna Portugália Genética médica Románia Genetica medicala Szlovénia Klinična genetika Szlovákia Lekárska genetica Finnország Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik Svédország - Svájc - Egyesült Királyság Clinical genetics

9 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2553 Orvosi onkológia A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgium - Bulgária Медицинска онкология Cseh Köztársaság Klinická onkologie Dánia - Németország - Észtország - Görögország Παθολογική Ογκολογία Spanyolország - Franciaország Oncologie Írország Medical oncology Izland - Olaszország Oncologia medica Ciprus Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Lettország Onkoloģija ķīmijterapija Liechtenstein - Litvánia Chemoterapinė onkologija Luxemburg Oncologie médicale Magyarország Klinikai onkológia Málta - Hollandia - Norvégia - Ausztria - Lengyelország Onkologia kliniczna Portugália Oncologia médica Románia Oncologie medicala Szlovénia Internistična onkologija Szlovákia Klinická onkológia Finnország - Svédország - Svájc - Egyesült Királyság Medical oncology

10 2554 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám IV. RÉSZ Útmutatók V. RÉSZ Közlemények A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról A szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek. A központi programokat az egészségügyért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben kell alkalmazni. Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai azonosító száma megnevezése Jóváhagyási száma Általános ápoló /2011/EAHUF Részszakképesítés: Ápolási asszisztens Részszakképesítés: Gyakorló ápoló Szakképesítés-elágazás: Ápoló Szakképesítés-elágazás: Csecsemõ- és gyermekápoló Boncmester /2011/EAHUF Egészségügyi asszisztens /2011/EAHUF Szakképesítés-elágazás: Általános asszisztens Szakképesítés-elágazás: Fogászati asszisztens Fogtechnikus /2011/EAHUF Kórszövettani, szövettani /2011/EAHUF szakasszisztens Szakképesítés-elágazás: Citológiai szakasszisztens Szakképesítés-elágazás: Elektronmikroszkópos szakasszisztens Szakképesítés-elágazás: Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens Masszõr /2011/EAHUF Szakképesítés-elágazás: Gyógymasszõr Szakképesítés-elágazás: Sportmasszõr Mentõápoló /2011/EAHUF Részszakképesítés: Betegkísérõ

11 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2555 Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai azonosító száma megnevezése Jóváhagyási száma Mûtõtechnikus /2011/EAHUF Részszakképesítés: Fertõtlenítõ sterilezõ Részszakképesítés: Gipszmester Részszakképesítés: Mûtõssegéd Ortopédiai eszközkészítõ /2011/EAHUF Szakképesítés-elágazás: Ortopédiai kötszerész és Fûzõkészítõ Szakképesítés-elágazás: Ortopédiai mûszerész Orvosi laboratóriumi technikai /2011/EAHUF asszisztens Részszakképesítés: Egészségügyi laboráns Radiográfus /2011/EAHUF Rehabilitációs tevékenység /2011/EAHUF terapeuta Részszakképesítés: Gyógyfoglalkoztató A jóváhagyott központi programok (tantervek) elérhetõek a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (www.nive.hu ), valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (www.eti.hu ) honlapján. A kiadásra kerülõ programok az intézmények számára ajánlásként jelennek meg. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította: MEDICOR SZERVIZ Zrt. cég székhelye: 1135 Budapest, Tahi út telefonszám: 06 (1) telefax: 06 (1) Az eszközcsoport megnevezése 17. Sterilizáló berendezés Megjegyzés: a feljogosítás érvényes Gázsterilizátor, Gõzsterilizátor, Hõlégsterilizátor, Plazmasterilizátor. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatának Száma /2011/OTIG/17.eszk *** Érvényességi ideje július

12 2556 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította: Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ALADDIN MEDICAL Kft.) cég székhelye: 9700 Szombathely, Paragvári u telefon: 06 (94) ; telefax: 06 (94) Az Egészségügyi Engedélyezési Az eszközcsoport megnevezése és Közigazgatási Hivatal határozatának Száma Érvényességi ideje 20. Képalkotó Ultrahang-diagnosztikai készülék /2011/OTIG/20. eszk július *** Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította: Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ALADDIN MEDICAL Kft.) cég székhelye: 9700 Szombathely, Paragvári u telefon: (06-94) ; telefax: (06-94) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Az eszközcsoport megnevezése határozatának Száma Érvényességi ideje 07. Invazív és intervenciós rtg. berendezések /2011/OTIG/07.eszk július 10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely /2011/OTIG/10.eszk július Megjegyzés: a feljogosítás érvényes Mammográfiás rtg. munkahely, Mobil felvételi rtg. munkahely, Ernyõfényképezõ rtg. munkahely, Fogászati röntgenek. 11. Sebészeti képerõsítõ /2011/OTIG/11.eszk július *** Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította: B. Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt. (B.Braun Avitum Zrt.) cég székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u telefonszám: (06-1) ; telefax: (06-1) Az eszközcsoport megnevezése 06. Dializáló berendezés Megjegyzés: B.Braun márkaszerviz A feljogosítás kizárólag a B Braun Avitum AG által gyártott dializáló berendezésekre vonatkozik. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatának Száma /2011/OTIG/06.eszk Érvényességi ideje július

13 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2557 A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának augusztus havi teljesítése*: ezer Ft Megnevezés évi tv. szerinti elõirányzat évi módosított elõirányzat Tárgyhóot megelõzõ idõszak összesen Tárgyhavi kifizetés (augusztus) Kifizetés összesen Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása Praxisfinanszírozás , , , , ,1 Eseti ellátás díjazása , , , , ,5 Ügyeleti szolgálat , , , , ,0 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen , , , , ,6 Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem Iskolaegészségügyi ellátás , , , , ,2 Védõnõi ellátás , , , , ,7 Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem , , , , ,4 MSZSZ: gyermekgyógyászat , , , , ,6 MSZSZ: nõgyógyászat , , , , ,7 2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem , , , , ,6 összesen 3. Fogászati ellátás , , , , ,6 Gondozóintézeti gondozás Nemibeteg gondozás , , , , ,8 Tüdõgondozás , , , , ,0 Pszichiátriai gondozás , , , , ,9 Onkológiai gondozás , , , , ,5 Alkohológia és drogellátás , , , , ,5 4. Gondozóintézeti gondozás összesen , , , , ,7 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû , , , , ,4 halottszállítás 8. Mûvesekezelés , , , , ,3 9. Otthoni szakápolás , , , , ,5 11. Mûködési költségelõleg , , , , ,0 Célelõirányzatok Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 8 900, , ,0 740, ,0 Méltányossági alapon történõ térítések , , , , ,2 Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj , , , , ,5 13. Célelõirányzatok összesen , , , , ,7 15. Mentés , , , , ,3 17. Laboratóriumi ellátás , , , , ,1 Összevont szakellátás Járóbeteg-szakellátás + CT, MRI , , , , ,0 Fekvõbeteg-szakellátás , , , , ,6 aktív fekvõbeteg szakellátás , , , , ,9

14 2558 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám Megnevezés évi tv. szerinti elõirányzat évi módosított elõirányzat Tárgyhóot megelõzõ idõszak összesen Tárgyhavi kifizetés (augusztus) Kifizetés összesen krónikus fekvõbeteg szakellátás , , , , ,7 bázis finanszírozású szakellátás (BM BVOP) , , , , ,0 Extrafinanszírozás , ,0 0,0 0,0 0,0 Speciális finanszírozású fekvõbeteg , , , , ,0 18. Összevont szakellátás összesen , , , , ,6 ÖSSZESEN , , , , ,4 Járandóság elõleg ,3 0, ,3 Járandóság elõleg visszavonása ,3 0, ,3 MINDÖSSZESEN , , , , ,4 * Hóközi, soron kívüli utalás, illetve visszafizetés esetén az adatok (visszamenõleg is) változhatnak Teljesítmény szerinti finanszírozás adatai augusztus hóra: Szakfeladat Teljesítmény mértékegysége Teljesítmény mennyisége Ft/teljesítmény, (alapdíj) HSZ ellátás pont ,701 HSZ eseti ellátás eset Iskolaorvosi ellátás pont ,925 Védõnõi ellátás pont ,749 Fogászati ellátás pont , Beteg- és orv. rend. halottszállítás hasznos km ,47 Laborkassza pont (lebegtetett) , pont (fix) ,50 pont (fix) ,50 Járóbeteg szakellátás + CT-MRI pont (degresszióval) % pont (degresszióval) % , ,30 Mûvesekezelés eset ,27 EPO eset ,13 Házi szakápolás vizit Otthoni hospice ellátás Aktív fekvõbeteg ellátás Krónikus fekvõbeteg ellátás súlyszám (fix) , súlyszám (degresszióval) % súlyozott ápolási , ,

15 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2559 Az Egészségügyi Tudományos Tanács közleménye bizottsági tagjainak névsoráról ETT Elnökség: Elnök: Dr. Sótonyi Péter akadémikus Alelnök: Dr. Muszbek László akadémikus Titkár: Dr. Mandl József akadémikus Tagok: Dr. Tulassay Zsolt akadémikus Dr. Vörös Attila fõorvos, c. egyetemi docens Dr. Wittmann Tibor tanszékvezetõ egyetemi tanár Dr. Naszlady Attila ny. fõig. fõorvos ETT Tudományos és Kutatásetikai Bizottság Elnök: Dr. Schaff Zsuzsa akadémikus, patológus Alelnök: Dr. Szõnyi László gyermekgyógyász Tagok: Dr. Bodoky György onkológus Dr. Demeter Judit belgyógyász, hematológus Dr. Dobozy Attila akadémikus, bõrgyógyász Dr. Falus András akadémikus, immunológus, genetikus Dr. Herszényi László gasztroenterológus Dr. Harsányi László sebész Dr. Jákó János belgyógyász, hematológus Dr. Hosszúfalusi Nóra belgyógyász, hematológus, diabetológus Dr. Kovács József orvos, bioetikus Dr. Mayer Árpád radiológus, onkológus Dr. Molnár Dénes gyermekgyógyász Dr. Muszbek Katalin belgyógyász, pszichológus Dr. Nagy Zoltán neurológus Dr. Oláh Edit akadémikus, genetikus, molekuláris biológus Dr. Piffkó József arc-állcsont sebész Dr. Préda István kardiológus Dr. Rigó János szülész-nõgyógyász Dr. Rojkovich Bernadette reumatológus Dr. Sréter Lídia belgyógyász Dr. Süveges Ildikó szemész Dr. Szánthó András onkológus Dr. Szebik Imre orvos, bioetikus Dr. Törõ Klára igazságügyi orv. Dr. Ungváry György közegészségügy Lengyel Anna újságíró Susánszky Miklós mérnök orvosi szak Vártok Józsefné ápolási szakember Verõ Tamás rabbi

16 2560 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám ETT Kutatásfejlesztési Albizottság Elnök: Dr. Spät András akadémikus Alelnök: Dr. Kádár Anna egyetemi tanár ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság Elnök: Dr. Fürst Zsuzsanna farmakológus, klinikai farmakológus Alelnök: Dr. Fenyvesi Tamás belgyógyász, kardiológus, hypertonia szakorvos Tagok: Baltási Klára intézetvezetõ fõnõvér Dr. Bitter István pszichiáter, neurológus, klinikai farmakológus Dr. Blaskó György belgyógyász, hematológus, klinikai farmakológus Dr. Bodó Imre hematológus, onkológus, belgyógyász Dr. Borvendég János laborszakorvos, klinikai farmakológus Dr. Dobó István sebész Dr. Egri László teológus Dr. Farsang Csaba belgyógyász, nefrológus, klinikai farmakológus Dr. Gyurkovits Kálmán gyermektüdõ-, gyermekgyógyász (orvosi rehabilitáció) Dr. Julesz János belgyógyász, endokrinológus Dr. Kádár András jogász Dr. Kárpáti Róbert pszichiáter, neurológus Dr. Kiss Róbert kardiológus Dr. Melegh Béla klinikai genetikus Dr. Orodán Mária jogász Dr. Póka Róbert nõgyógyász Dr. Poór Gyula reumatológus Dr. Reusz György gyermekgyógyász Dr. Rosta András onkológus Dr. Sas Géza labor-, belgyógyász, hematológus szakorvos Sólyom Istvánné gyógytornász Dr. Szalka András belgyógyász, infektológus, háziorvos szakorvos Dr. Szántó János belgyógyász, onkológus Dr. Vasváry Artúrné tanár, pszichológus Dr. Tarnai Judit reumatológus Dr. Hunyadi János bõrgyógyász, onkológus, immunológus Dr. Hunyady Béla belgyógyász, gasztroenterológus, klinikai farmakológus Dr. Masszi Tamás belgyógyász, hematológus ETT Humán Reprodukciós Bizottság Elnök: Dr. Kosztolányi György akadémikus, orvos genetikus Alelnök: Dr. Sarkadi Balázs akadémikus, osztályvezetõ fõorvos, kutatási csoportvezetõ

17 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2561 Tagok: Dr. Bácsy Ernõ egyetemi tanár, citológus Dr. Bolberitz Pál egyetemi tanár, teológus Dr. Buday László kutató orvos, tudományos tanácsadó, igazgató Dr. Dinnyés András egyetemi tanár, MTA doktora Dr. Dósa Ágnes orvos-jogász Dr. Józan Péter egyetemi tanár, epidemiológus Dr. Karlinger Kinga tudományos fõmunkatárs, radiológus Dr. Kovács Péter orvos igazgató Dr. Mogyorósi Dorottya orvos-jogász Dr. Molnár G. Béla egyetemi docens, szülész-nõgyógyász Odor Andrea országos vezetõ védõnõ Dr. Papp György egyetemi tanár, andrológus Dr. Paulin Ferenc egyetemi tanár, szülész-nõgyógyász Dr. Rajnavölgyi Éva egyetemi tanár, immunológus Dr. Raskó István orvos genetikus, MTA doktora Dr. Sándor Judit CEU professzor Dr. Szabó János tanszékvezetõ egyetemi tanár, szülész-nõgyógyász, klinikai genetikus Szeibert Anikó civil szervezõdés kuratóriumi elnöke Dr. Török Olga egyetemi docens, klinikai-genetikus, szülész-nõgyógyász Dr. Urbancsek János egyetemi tanár, MTA doktora, szülész-nõgyógyász Dr. Váradi András biokémikus, MTA doktora ETT Egészségügyi Területen Mûködõ Igazságügyi Szakértõi Testület Elnök: Dr. Keller Éva egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, kórbonctan-kórszövettan, egészségbiztosítás Elnökhelyettes Dr. Faller József egyetemi tanár, sebészet Dr. Szabó István igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Titkár: Dr. Dósa Ágnes egyetemi adjunktus, igazságügyi orvostan Tagok: Dr. Alföldy Ferenc egyetemi tanár, sebészet Dr. Bajnóczky István egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Baraczka Balázs igazságügyi pszichiátria Dr. Baraczka Krisztina igazságügyi pszichiátria Dr. Bodor György igazságügyi pszichiátria Dr. Bodosi Mihály egyetemi tanár, neurológia, idegsebészet Dr. Csatai Tamás rendõrség vezetõ fõorvosa, igazságügyi orvostan, Dr. Darvas Katalin egyetemi tanár, aneszteziológia, intenzív terápia Dr. Dósa Ágnes egyetemi adjunktus, igazságügyi orvostan Dr. Ertl Tibor egyetemi tanár, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, neonatológia Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár, konzerváló fogászat és fogpótlástan, fog- és szájbetegségek Dr. Géczi Lajos fõorvos, belgyógyászat, klinikai onkológia, klinikai farmakológia Dr. Harsányi László egyetemi docens, sebészet, gastroenterológia Dr. Herczeg László egyetemi docens, kórbonctan, kórszövettan, igazságügyi orvostan Dr. Hornyák Csaba szülészet-nõgyógyászat, igazságügyi orvostan Dr. Jermendy György egyetemi tanár, belgyógyászat, kardiológia Dr. Kovács Ildikó igazságügyi pszichiátria

18 2562 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám Kovács József iü. pszichológus szakértõ, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta Dr. Kozma Zsolt intézet igazgató, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Könczöl Franciska egyetemi docens, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Kuncz Elemér igazságügyi pszichiátria Dr. Ludwig Endre osztályvezetõ fõorvos, egyetemi magántanár, belgyógyászat, fertõzõ betegségek, klinikai famakológia Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár, ortopédia Mikolay Sándor igazságügyi pszichológus szakértõ, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta Dr. Pajor Attila egyetemi tanár, szülészet-nõgyógyászat Dr. Pajor László egyetemi tanár, urológia Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár, szülészet-nõgyógyászat, klinikai genetika Dr. Poczkodi Sándor igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Salacz György egyetemi tanár, szemészet Dr. Salacz Tamás egyetemi tanár, sebészet, traumatológia Dr. Sárváry András egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, traumatológia, sebészet, egészségbiztosítás Dr. Szabados György igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Szabóné dr. Ékes Erika fõorvos, audiológia, fül-orr-gégegyógyászat Dr. Tarján Enikõ egyetemi docens, tüdõgyógyászat Dr. Tóth Zsuzsanna igazgató fõorvos, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Varga Tibor egyetemi tanár, igazságügyi orvostan, egészségbiztosítás Dr. Végh György Pál fõorvos, sebészet, traumatológia A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsgatáráról a február június közötti vizsgaidõszakra I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára jelentkezés módjáról A meghirdetett idõpontok az elméleti szakvizsgára vonatkoznak. Az elméleti vizsga elõtt teljesítendõ gyakorlati vizsga idõtartama elsõként megszerezhetõ szakképesítés esetén: 2 5 munka, ráépített szakvizsga esetén: 2 munka. A szakvizsga pontos helyét és idõpontját a Nemzeti Vizsgabizottság elnöke határozza meg. Vizsgára jelentkezéshez szükséges dokumentumok beérkezési határideje: október között. Ugyanekkor kell megismételni a jelentkezésüket írásban azoknak, akik vizsgájukat halasztották, vagy sikertelenül vizsgáztak. Kérjük, a jelentkezési lapon tüntesse fel, ha megújított jelentkezésrõl van szó! A halasztással egy idõben a következõ vizsgaidõszakra történõ beosztásra benyújtott kérelem nem fogadható el. Elsõ és második alkalommal történõ halasztás esetén a halasztás indokoltsága és a vizsgadíj újbóli megfizetése kérdésében a Nemzeti Vizsgabizottság elnöke határoz. A harmadik és minden további elhalasztott vizsga esetén a vizsgadíjat ismételten meg kell fizetni. A szakképzések feltüntetett megnevezése a hatályos jogszabálynak felel meg. Korábban kezdett szakképzés esetén annak megnevezése eltérhet a feltüntetettõl (pl.: fertõzõ betegségek az infektológia helyett.) 1. A központi gyakornoki rendszer alapján végzettek és ráépített vagy további alap* szakvizsgára egyetemi vizsgára bocsátó határozattal jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok Jelentkezési lap (ld.: utolsó oldal) 2 pld-ban. A szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat vagy abszolutórium. * A jogszabály szövege szerint: elsõ.

19 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2563 A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: jelentkezési lap elõtt) kitöltve (dékáni hivatal a vizsgára bocsátó határozattal együtt adja ki). A személyi igazolvány fénymásolata. Az orvosi diploma fénymásolata. Az elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i). A vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja Ft, amely díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik kiállítani (pl. Betéti Társaság esetén a Bt. neve, címe, kórház, stb.), a befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét, a szakképesítés megnevezését feltüntetni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. A központi gyakornoki rendszer alapján idén végzõk a vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) késõbb is benyújthatják. A JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A VIZSGADÍJ BEFIZETÉSÉRÕL SZÓLÓ IGAZOLÁST A FENTIEKNEK MEGFELELÕEN A VIZSGÁRA BOCSÁTÓ HATÁROZAT NÉLKÜL IS MEG KELL KÜLDENI OKTÓBER HÓ FOLYAMÁN!! 2. A NEM központi gyakornoki rendszer alapján végzett elsõ szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok Jelentkezési lap (ld. utolsó oldal) 2 pld-ban. A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat igazoló lap (ld: a jelentkezési lap elõtt) kitöltve. A személyi igazolvány fénymásolata. Az orvosi diploma fénymásolata. Az elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i). Mûködési bizonyítvány(ok) (orvosoknál: osztályvezetõ fõorvos, kórházigazgató írja alá és pecsételi le, gyógyszerészeknél: a gyógyszertár vezetõje, ill. a felügyeletet gyakorló szerv, vállalkozó orvos esetében: ÁNTSZ*). Kötelezõ kiegészítõ gyakorlat(ok)-ról mûködési bizonyítvány. Mûtéti kimutatás(ok). A rendeletben elõírt tanfolyamok igazolása. Nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés nélküli. szabadság, táppénz). A vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja Ft. A díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. Feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik kiállítani (pl. Betéti Társaság esetén a Bt. neve, címe, kórház, stb.), a befizetés jogcíme rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a vizsgázó nevét, szakképesítés megnevezését feltüntetni. Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak akkor bocsátható, ha van feltételes vizsgára bocsátó határozata és az utolsó részelem teljesítésérõl szóló igazolást a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt legkésõbb egy hópal benyújtja. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni. 3. A nem egészségügyi alapdiplomával rendelkezõ szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok Jelentkezési lap (ld.: utolsó elõtti oldal) 2 pld-ban. A szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által kiállított vizsgára bocsátó határozat (ld.: utolsó oldal). A személyi igazolvány fénymásolata. A diploma fénymásolata. * Vállalkozó orvosoknak nem a vállalkozást engedélyezõ ÁNTSZ határozatot, hanem a tevékenység formáját, a i munkavégzés idõtartamát tanúsító ÁNTSZ igazolást kell benyújtaniuk.

20 2564 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám A vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja Ft., amely díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismétlése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. A csekket arra a névre kérjük kiállítani, amely névre a számlát kérik (pl. Betéti Társaság., kórház neve), a befizetés jogcíme rovatban kérjük a vizsgázó nevét, szakképesítés megnevezését feltüntetni. 4. A megismételt szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumentumok Jelentkezési lap. Mûködési bizonyítvány a sikertelen szakvizsga óta végzett szakgyakorlatról. A nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés nélküli. szabadság, táppénz). A vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga díja Ft, amely díjat a Nemzeti Erõforrás Minisztérium számú számlájára kell befizetni, a befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymásolatát kérjük mellékelni. 5. Általános tudnivalók A vizsgára bocsátó határozat (vagy az abszolutórium) benyújtására a határozat kiállítása után azonnal, legkésõbb pedig a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt egy hópal kerülhet sor. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni. A vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) benyújtása elõtt a jelölt nem kap vizsgabeosztást. Tényleges vizsgabeosztására és errõl szóló tájékoztatására csak az egyetem által kiállított vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) megérkezése után kerül sor. Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak akkor bocsátható, ha van feltételes vizsgára bocsátó határozata és az utolsó részelem teljesítésérõl szóló igazolást (vagy a végleges vizsgára bocsátó határozatot) a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt legalább egy hópal benyújtja. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni. Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint öt év telt el, a jelöltnek igazolnia kell, hogy a vizsgára jelentkezéskor és azt közvetlenül megelõzõen a) alap (a jogszabály szerint: elsõ) szakképesítés esetén tizenkét hó, b) ráépített szakképesítés esetén hat hó szakgyakorlatot folytatott a megszerezni kívánt szakképesítés területén. Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történõ jelentkezés között több mint tíz év telt el, a szakképzés teljes idõtartamát és tartalmát meg kell ismételni. A jelentkezéseket postán, vagy kivételesen személyesen lehet a Nemzeti Vizsgabizottsághoz eljuttatni (1051 Budapest, Arany J. u. 6 8.) A jelentkezési lap beérkezésérõl a szakvizsgázó postai úton nem kap értesítést. A szakképzettséget tanúsító bizonyítványt a mûködési nyilvántartásban szereplõ névre állítjuk ki. A felsoroltakon kívül további dokumentumot nem kell mellékelni, amennyiben további igazolások szükségesek, arról a jelentkezõt írásban értesítjük.

2005. október 03-31. között

2005. október 03-31. között A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG I. TÁJÉKOZTATÓJA a vizsgára jelentkezés módjáról és II. V I Z S G A N A P T Á R A a 2006. január 2006. július közötti vizsgaidőszakra I. TÁJÉKOZTATÓ - A meghirdetett időpontok

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG I. TÁJÉKOZTATÓJA a szakvizsgára jelentkezés módjáról és II. V I Z S G A N A P T Á R A a 2012. szeptember - december közötti vizsgaidőszakra I. TÁJÉKOZTATÓ - A meghirdetett időpontok

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás

Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: 2015.08.04 A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára történő jelentkezésről a 2016. február 2016. június közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. szám közlemény 6

Részletesebben

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR ÉS A EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁSI ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓJA a 2016. szeptember 2016. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.02.18 2014. EüK. 2. szám tájékoztató A vizsgára

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a február június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a február június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a 20 február 20 június közötti vizsgaidőszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatóról ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám közlemény 2 A vizsgára

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a szeptember december közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a szeptember december közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2012. szeptember december közötti vizsgaidıszakra hatályos: 2012.03.26 - I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára jelentkezés

Részletesebben

hatályos: EüK. 5. szám közlemény 2 A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: EüK. 5. szám közlemény 2 A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidőszakra vonatkozó tájékoztatójáról és vizsganaptáráról a 2014. május 26. június 27. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók hatályos: 2014.04.15

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licenc vizsgákról a 2015. szeptember 2015. december közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. 3. szám NVB közlemény 1 Általános tudnivalók (hatályos: 2015.02.06 - ) A vizsgára

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. október 28. (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. október 28. (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 28. (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2010. október 27. Címzett: az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága

Részletesebben

A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról október december közötti vizsgaidıszakra

A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról október december közötti vizsgaidıszakra A NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról 2010. október 2010. december közötti vizsgaidıszakra Hatályosság: 2010.05.04 - I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára

Részletesebben

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licencvizsgákra történő jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2017. február 2017. május közötti vizsgaidőszakra 2016.

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2014. február 2014. június közötti vizsgaidıszakra 2013. EüK. 13. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.09.10 -

Részletesebben

Nyomtatványok. Jelölt havi jelenlés (korábbi havi jelenléti lap és tutor habi jelentés egy nyomtatványon)

Nyomtatványok. Jelölt havi jelenlés (korábbi havi jelenléti lap és tutor habi jelentés egy nyomtatványon) Nyomtatványok Hova Tovább?! - tájékoztató napon elhangzott elõadások anyaga: PTE ÁOK Szak- és Továbbképzõ Központ prezentációs anyaga PTE Klinikai Központ prezentációs anyaga Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG SZAKVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsgára jelentkezésrıl a 2013. szeptember 2013. december közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 3. szám közlemény 1 (hatályos: 2013.03.01 - )

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus 21. 2014. november 19. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2015. február 2. 2015. május 30. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

Kiskunmajsa település ellátási adatai

Kiskunmajsa település ellátási adatai Járó-TEK 2017-03-9 Kiskunmajsa település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) Progreszivítás: 1, szakorvosi, diagnosztika addiktológia (1801) addiktológia (1801) addiktológia

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám Szakma a ellátó a idejére Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és Szolgáltató 3529 Miskolc Bottyán J. u. 16. fogszabályozás 1302 120 0 2002.05 Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10. Szakma a a idejére a Zala megye NYD 012190 BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÖTESTÜLETE Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.29 zala megye NYD 015717

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató 0100 általános belgyógyászat Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Kft. 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia Toldy Ferenc Kórház- Egyszemélyes Nonprofit

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód órák 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97 Bt. 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Budapest XII. kerület

Budapest XII. kerület 0100 általános belgyógyászat Semmelweis Egyetem 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, 0102 haematológia Országos Vérellátó Szolgálat 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok kód nem a a idejére Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti Nem 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97

Részletesebben

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje:

hatályos: A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési határideje: Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nemzeti Vizsgabizottság közleménye licencvizsgákról a 2016. február 2016. május közötti vizsgaidőszakra 2015. EüK. 13. szám közlemény 5 I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2015. november Tisztelt Intézményvezető! Az

Részletesebben

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01 Szakma Szakmakód szünetelő órák órák a a idejére a megyei angiográfiás diagnosztika 5103 60 0 2013.04.01 megyei MRI diagnosztika 5109 84 0 2013.04.01 megyei teljeskörű ultrahang-diagnosztika 5301 338 0

Részletesebben

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK EFF) Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a licencvizsga tájékoztatójáról és vizsgaidőpontjáról

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK EFF) Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a licencvizsga tájékoztatójáról és vizsgaidőpontjáról Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK EFF) Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a licencvizsga tájékoztatójáról és vizsgaidőpontjáról hatályos: 2017.02.20 2017. EüK. 3. szám közlemény 20 a 2017. október

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 neve Szakma módosításána szünetelő órák órák a ellátó a idejére a 2. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 51 2011.02.17 2. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 016186

Részletesebben

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012. 07. 01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3 alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai Budapest VIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca 7. addiktológia

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 173/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi

Részletesebben

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04 szerinti órák órák a idejére a a idejére a Magyarország 015060 SANATIO OSSIS Gyógyászati Kft. Béla király körtér 7. fsz. 2. menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 Magyarország 019532

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai

Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai Járó-TEK 2017-01-16 Budapest XVIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye. a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsganaptáráról a 2013. február 2013. június közötti vizsgaidıszakra hatályos: 2012.09.10 - I. TÁJÉKOZTATÓ a szakvizsgára jelentkezés

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

Isaszeg település ellátási adatai

Isaszeg település ellátási adatai Járó-TEK 2013-01-29 Isaszeg település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) addiktológia (1801) Progreszivítás: 1, szakorvosi, gondozás addiktológia (1801) alkohológia (1811)

Részletesebben

Solymár település ellátási adatai

Solymár település ellátási adatai Solymár település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) Diótörés Alapítvány 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 1134 Budapest Szabolcs utca 7. addiktológia

Részletesebben

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 1. oldal 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szakorvosi. óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 87 0 2010.02.05

Szakorvosi. óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 87 0 2010.02.05 szerinti térség órák órák a idejére a idejére a Veszprém Nyugat-dunántúl 198100 Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. belgyógyászat 0100 27 0 2010.02.05 Veszprém Nyugat-dunántúl 198100 Csolnoky

Részletesebben

Nem 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat 0100 77 77. Nem 01 Belgyógyászat csontvelő transzplantáció 0112 3 3. angiológia, phlebológia, lymphológia

Nem 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat 0100 77 77. Nem 01 Belgyógyászat csontvelő transzplantáció 0112 3 3. angiológia, phlebológia, lymphológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 201 12.23. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 201 0 01-től nyilvántartott A változás utáni

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám szerinti térség Szakma i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. belgyógyászat 0100 90 2010.04.14 i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. angiológia, phlebológia 0101

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Székhelyének teljes címe. Keszthely Ady u. 2. Igen 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat

MÁTRIX Igen/Nem. Székhelyének teljes címe. Keszthely Ady u. 2. Igen 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni bejelentett AKTIV krónikus zés e MÁTRIX Igen/ e Szakma e ÁGYSZÁM ágyszáma AKTÍV 030606 Városi Kórház

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás módosításá nak dátuma. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 104 0 2010.03.16

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás módosításá nak dátuma. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 104 0 2010.03.16 Szakma Szakmakód Szakorvosi szünetelő órák órák a idejére a a idejére a feladatot 094000 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Belgyógyászat 0100 224 0 2012.02.06 094000

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30.

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Régió Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű azonosítója MÁTRIX Szakmacsoport

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése szerinti térség kód a idejére a a idejére a belgyógyászat 0100 50 2012.07.01 gasztroenterológia 0104 24 2012.07.01 AKTÍV Somogy Dél-Dunántúl 140201 Siófok Város Kórház- Rendelőintézet nefrológia 0105 5

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA. a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA a Fiatal Szakorvosok Támogatási Programjáról Országos Egészségbiztosítási Pénztár egészség, biztonság! 2016. május Tisztelt Intézményvezető! Az egészségügyi

Részletesebben

Érd település ellátási adatai

Érd település ellátási adatai Járó-TEK 2013-02-1 Érd település ellátási adatai (5704) - Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (2000) - Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001)

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

Budapest III. kerület település ellátási adatai

Budapest III. kerület település ellátási adatai Budapest III. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Nem. szakorvosi. óraszám

Nem. szakorvosi. óraszám Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Szakma Szakmakód Szakorvosi a idejére a a idejére a Bács-Kiskun Dél-alföld 037100 Bácsalmási eü. Szolg. Kft. 6430 Bácsalmás, Hősök

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

Szakmacsoport megnevezése. Szakma megnevezése. általános belgyógyászat 0100 77

Szakmacsoport megnevezése. Szakma megnevezése. általános belgyógyászat 0100 77 Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV / krónikus Régió Megnevez ése Szolgáltató 6 jegyű azonosítója Székhelyének teljes

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Szakorvosi óraszám. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia szerinti Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód órák órák Veszprém Nyugat-dunántúl 198100 Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. belgyógyászat 0100 27 0 2010.02.05 Veszprém

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok a idejére a a idejére a Belgyógyászat 0100 40 Angiológia, phlebológia, lymphológia, 0101 20 Haematológia 0102 71 Endokrinológia,

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03 Szakma 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak u. 12. gyermekneurológia 0511 16 0 2011.02.03 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak

Részletesebben

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Megye jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód a a Észak- 010870 FOG-ÁSZ 99 BT 3300 Eger Rózsa Károly

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

Szakma megnevezése. Belgyógyászat Belgyógyászat Belgyógyászat Gasztroenterológia

Szakma megnevezése. Belgyógyászat Belgyógyászat Belgyógyászat Gasztroenterológia 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nlvántartott bejelentett AKTIV / krónikus é Székhelyének teljes címe csoport ése ése kód Dátum ÁGYSZÁM ágyszáma a idejére a a ése AKTÍV Dél-alföld

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács,

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

Onkológia. Szent Imre Kórház klinikai onkológia Uzsoki utcai Kórház klinikai onkológia 1200

Onkológia. Szent Imre Kórház klinikai onkológia Uzsoki utcai Kórház klinikai onkológia 1200 Onkológia Szent Imre Kórház klinikai onkológia 1200 Uzsoki utcai Kórház klinikai onkológia 1200 Szent Rókus Kórház és Intézményei klinikai onkológia 1200 Semmelweis Egyetem klinikai onkológia 1200 klinikai

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000 Vasvári Pál u. 2-4. Belgyógyászat 0100 62 2014-08-19 megye Nyugat-dunántúl

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM szerinti a idejére a idejére a feladatot ellátó megnevezése AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei haematológia 0102 28 2013.04.01 megyei endokrinológia,

Részletesebben

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató (hatályos: 2012.09.10 - ) Az egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03 Szakma 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak u. 12. gyermekneurológia 0511 16 0 2011.02.03 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján től nyilvántartott szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hival Egészségügyi Szolgáók Kapacitás Nyilvántartásából származó adok 21. 12. Áalános rész Jelenlegi helyzet 20. évi CLXXIII tv. 9 (3) alapján 21.. -től nyilvántartott AKTIV / krónikus

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a idejére a feladatot ellátó AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

Szakmacsoport megnevezése. Szakma megnevezése. 04 Szülészetnőgyógyászat. 05 Csecsemő- és gyermekgyógyás zat. 06 Fül-orrgégegyógyászat

Szakmacsoport megnevezése. Szakma megnevezése. 04 Szülészetnőgyógyászat. 05 Csecsemő- és gyermekgyógyás zat. 06 Fül-orrgégegyógyászat Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30 Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04.

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04. Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei Kórházak belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei Kórházak angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei Kórházak haematológia 0102

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 118. szám 11983 III. Kormányrendeletek A Kormány 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes PTE ÁOK Szak- és Továbbképzı Igazgatóság 2009. március 3. Amirıl szó lesz Szakképzés alapelve

Részletesebben

Tartalom és módosított rendeletek:

Tartalom és módosított rendeletek: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól hatályos: 2016.08.18-2016.12.31

Részletesebben

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény 2013. EK. 19. szám EMMI közlemény Az emberi erőforrások miniszterének közleménye az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010. (. ) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010. (. ) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter../2010. (. ) NEFMI rendelete az egészségügyért felelős miniszter határkörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

2010. november Zagyva Klára

2010. november Zagyva Klára Egészségügyi Szakképzési Konferencia 2010. november 22-23. Zagyva Klára Néhány gondolat Miért? (a fejlesztések mozgatóerői) Struktúra Tartalom Vizsgatevékenységek Modulszámok változásai Ami az új szvk

Részletesebben

Forrás: dr.info.hu illetve a weboldal

Forrás: dr.info.hu illetve a  weboldal ÁNTSZ által vezetett egészségügyi szolgáltatók Forrás: dr.info.hu illetve a http://84.206.43.26:7080/ellatas/xtek/?9 weboldal Az ÁNTSZ által vezetett, az egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségét

Részletesebben

6. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

6. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez 22706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 205. évi 8. szám 6. melléklet az 54/205. (I. 24.) EMMI rendelethez. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet Felnőtt hospice-palliatív ellátás, Szakmakód: 7306 megjelölésű

Részletesebben