A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 LXI. ÉVFOLYAM 17. SZÁM OLDAL szeptember 6. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról IV. RÉSZ Útmutatók V. RÉSZ Közlemények A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl Az Egészségügyi Tudományos Tanács közleménye bizottsági tagjainak névsoráról A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye a szakvizsgára jelentkezés módjáról és vizsgatáráról a február június közötti vizsgaidõszakra Az országos tisztifõorvos 1/2011. utasítása a közétkeztetésben alkalmazandó táplálkozás-egészségügyi ellenõrzési szempontokról Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal közleménye a Tolna megye Ozora községében közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat eredményérõl A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a kötelezõ orvosi transzfúziós tanfolyam idõpontjairól a 2011/2012. tanévben VI. RÉSZ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei VII. RÉSZ Vegyes közlemények Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl Pályázati hirdetmény betölthetõ állásokra

2 2546 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai A Kormány 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelete a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdésének b) és k) pontjában, a 10. tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) h) rendkívüli helyzet: olyan, átlagosan négyévenként egynél többször nem várható esemény vagy események kombinációja, amelyek az adott helyen károsan hatnak ki a fürdõvíz minõségére; 2. Az R. 6. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Ha a fürdõvízprofil a vízminõség hosszabb távú romlási trendjét vagy cianobaktériumok, illetve makroalgák elszaporodási tendenciáját mutatja, a megyei tisztifõorvos szükség szerint megteszi az alábbi intézkedéseket: a) meghatározza a felmerülõ egészségkockázatot és az elfogadhatóságot, b) feltárja és megszünteti az okokat, valamint c) tájékoztatja a nyilvánosságot. Az eljárás során a megyei tisztifõorvos a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzõt szakértõként igénybe veheti. 3. Az R. 8. -a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki: (4a) Az (1) bekezdésben felsorolt vízszennyezõ anyagok jelenlétének észlelése esetén a kistérségi népegészségügyi intézet az ezt rögzítõ jegyzõkönyv kézhezvételét követõen azonnal megteszi a megfelelõ intézkedéseket, beleértve a jegyzõ és a nyilvánosság tájékoztatását. 4. Az R. 10. (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A fürdõvízminõség-értékelés alapján a kifogásolt osztályba tartozó fürdõvíz esetében ideértve az ideiglenesen kifogásolt minõségûnek osztályozott fürdõvizeket is, az ilyen osztályozást követõ elsõ fürdési idénytõl kezdõdõen a kistérségi népegészségügyi intézet az alábbi intézkedéseket teszi: a) a fürdõzés tilalmát rendeli el, melyrõl tájékoztatja a fürdõhely üzemeltetõjét és kötelezi arra, hogy aa) egyértelmû és egyszerû figyelmeztetõ jelzéssel felhívja a nyilvánosság figyelmét a nem megfelelõ vízminõségre, ab) tájékoztassa a nyilvánosságot a szennyezés okairól és az intézkedések megtételének elrendelésérõl,

3 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2547 b) a helyi viszonyok megismerése érdekében a jegyzõ szükség szerinti szakértõként történõ igénybevételével megállapítja a kifogásolt minõségi állapotra vezetõ okokat, valamint megteszi a szennyezés okainak megelõzését, csökkentését, vagy megszüntetését célzó, hatáskörébe tartozó intézkedéseket. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézkedéseket azonnal meg kell tenni, amennyiben a kistérségi népegészségügyi intézet olyan rendkívüli eseményrõl szerez tudomást, amely a fürdõzõk egészségét, illetve a fürdõvizek minõségét ténylegesen vagy várhatóan veszélyezteti. 5. (1) Az R. 11. (7) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép: Minden fürdõvízre vonatkozóan évente, amint az információ rendelkezésre áll, és a fürdési idény teljes idõtartama alatt, a fürdõvizek 300 méteres körzetén belül, a fürdõzõk számára jól megközelíthetõ és látható módon, engedélyezett fürdõvíz esetében a kistérségi népegészségügyi intézet, kijelölt fürdõhely esetében az üzemeltetõ hozzáférhetõvé teszi: (2) Az R. 11. (9) (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (9) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a megfelelõ helyi médiában, valamint a honlapján indokolt esetben több nyelven is minden évben, amint az rendelkezésre áll, közzéteszi az illetékességi területét érintõen: a) a nyilvántartott fürdõvizek listáját, b) minden egyes fürdõvíz elmúlt három évre vonatkozó osztályozását és fürdõvíz-profilját, ideértve az utolsó osztályozást követõen végzett minõségellenõrzés eredményeit, c) a kifogásolt osztályba sorolt fürdõvizek esetén a szennyezés okainak megszüntetésére és a fürdõzõk szennyezés expozíciójának megakadályozására, valamint a szennyezés elhárítására tett a 10. (1) bekezdésében foglalt intézkedéseket, d) rövid távú szennyezésnek kitett fürdõvizek esetén általános tájékoztatást: da) azokról a körülményekrõl, amelyek feltehetõleg rövid távú szennyezéshez vezetnek, db) a szennyezés elõfordulásának valószínûségérõl és valószínûsíthetõ idõtartamáról, dc) a szennyezés okairól, dd) a szennyezés okainak elhárítására és a fürdõzõk expozíciójának megakadályozására tett intézkedésekrõl. (10) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv a (9) bekezdés b) d) pontjaiban foglalt információt amint az rendelkezésre áll, de legkésõbb minden év december 15-éig teszi közzé. (11) Az OTH a nyilvántartott fürdõvizek és kijelölt fürdõhelyek, valamint a tartós fürdési tilalom alá esõ fürdõvizek listáját minden fürdési idény kezdete elõtt, amint az rendelkezésre áll, de legkésõbb június 15-ig a honlapján közzéteszi. (3) Az R a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki: (12) A kistérségi népegészségügyi intézet adatszolgáltatása alapján a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv és az OTH a honlapján keresztül közérthetõ módon tájékoztatja a nyilvánosságot a) az emelkedett cianobaktérium-burjánzással összefüggõ egészségügyi kockázatról és a cianobaktériumra különösen érzékeny személyek magatartására vonatkozó ajánlásokról, b) a makroalgák elszaporodásának tendenciájáról és az ezzel összefüggõ egészségügyi kockázatról. 6. Az R. a következõ 11/A. -sal egészül ki: 11/A. (1) A kistérségi népegészségügyi intézet a nyilvánosság számára lehetõséget biztosít az e rendelet végrehajtásában való részvételre különösen a fürdõvizek listájának megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére vonatkozóan javaslatok, észrevételek és panaszok megtétele útján. A kistérségi népegészségügyi intézet a nyilvánosság észrevételeinek, javaslatainak fogadását minden elérhetõségén keresztül beleértve a személyes konzultáció lehetõségét is biztosítja. (2) A kistérségi népegészségügyi intézet e rendelet végrehajtásakor köteles a nyilvánosságtól megszerzett információt megfelelõen figyelembe venni. (3) A kistérségi népegészségügyi intézet a honlapján és a helyi médiában tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy az e rendelet végrehajtásában milyen módon vehet részt. (4) A kistérségi népegészségügyi intézet minden szezont követõen legkésõbb október 15-éig jelenti a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek a nyilvánosság bevonásával és tájékoztatásával kapcsolatos tapasztalatokat és a megtett intézkedéseket.

4 2548 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám (5) A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv minden év november 15-éig összesített jelentést küld az OTH-ba a kistérségi népegészségügyi intézetek és a saját, a nyilvánosság tájékoztatásával és bevonásával kapcsolatos tapasztalatairól és intézkedéseirõl. 7. Az R. 12. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A fürdõvizek minõségét érintõ határon átnyúló hatások tekintetében az érintett tagállamokkal, illetve az Európai Unió tagjai közé nem tartozó érintett szomszédos államokkal történõ együttmûködés során a két- és többoldalú vízügyi keretegyezmények jelentik a megfelelõ információcsere és az ilyen hatások ellenõrzése érdekében szükséges együttes fellépés keretrendszerét. 8. Az R a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: (2a) A rövid távú szennyezések e rendeletben elõírt kezelése érdekében az Országos Meteorológiai Szolgálat gondoskodik az ilyen szennyezésnek kitett vizeket érintõ jelentõsebb csapadékesemények lehetõség szerinti elõjelzésérõl és a legalább 15 mm-es csapadékesemények bekövetkezésének visszaigazolásáról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az elõrejelzést és az utólagos tájékoztatást a kistérségi népegészségügyi intézetnek küldi meg. A rövid távú szennyezési veszélynek kitett fürdõvizek listájáról az Országos Meteorológiai Szolgálatot az OTH tájékoztatja. (2b) A kistérségi népegészségügyi intézet intézkedik arról, hogy a rövid távú szennyezésnek kitett fürdõhelyek üzemeltetõihez eljusson az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzése annak érdekében, hogy az üzemeltetõk a fürdõzõk tájékoztatására irányuló kötelezettségüknek eleget tehessenek. 9. Az R. 2. e) pont ea) és eb) alpontjában, 3. (1) (3) bekezdésében, 4. (1) bekezdésében, 5. (1), (3) és (6) bekezdésében, 7. (2) bekezdésében, 8. (3) és (6) bekezdésében, 9. (1), (5) és (7) bekezdésében, 10. (3), (5) bekezdésében, (6) bekezdés c) pontjában és (8) bekezdésében, 11. (3) és (5) bekezdésében és 7. melléklet 7. pontjában a kistérségi szövegrész helyébe a kistérségi népegészségügyi szöveg lép. 10. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. (3) bekezdésében az a fürdõvízprofil megállapítására irányuló eljárásban szövegrész helyébe az a fürdõvízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminõség romlása esetén lefolytatott eljárásban szöveg lép. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. on lép hatályba, és a hatálybalépését követõ on hatályát veszti. 12. Ez a rendelet a fürdõvizek minõségérõl és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló február 15-i 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 9. pontjának, 5. cikk (4) bekezdésének, 7. cikkének, 8. cikk (1) és (2) bekezdésének, 9. cikk (1) és (2) bekezdésének, 10. cikkének, 11. cikkének, 12. cikk (2) és (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

5 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2549 III. RÉSZ Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások A nemzeti erõforrás miniszter 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelete a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról Az 1. és 2. tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény 67. (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 3. és 4. tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló évi C. törvény 67. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. d) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet (a továbbiakban: oktatási rendelet) 6. -a a következõ e) ponttal egészül ki: (Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:) e) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló 213/2011/EU bizottsági rendelet (2011. március 3.). 2. Az oktatási rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 3. Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: egészségügyi rendelet) 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 3. Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja: a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 21. cikk (1) (3) bekezdése, 23. cikke, 27. cikk (1) és (2) bekezdése, 33. cikke, 37. cikke, 43. cikke, 45. cikk (3) bekezdése, V. melléklet , , , , , , , , pontja, valamint az irányelvnek az azt módosító, a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történõ kiigazításáról szóló, november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv melléklete V. fejezetének aa) b) pontjával megállapított 33a. cikke, ab) c) pontjával módosított 37. cikk (1) bekezdése, ac) d) pontjával megállapított 43a. cikke, ad) f) m) pontjával módosított , , , , , , pontja, ae) o) p) pontjával módosított , pontja, b) az irányelv V. melléklet 5. pontja az alábbiak szerint: ba) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), bb) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.), bc) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., április 4.), bd) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.), be) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.),

6 2550 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám bf) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), helyesbítve az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL L sorozat 93., április 4.), bg) az pont tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.) és a 2007/C 165/07 EK bizottsági közlemény (2007. július 19.), bh) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.), 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.) és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), bi) az pont tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közlemény (2008. június 4.), bj) az pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közlemény (2009. május 19.) és a 2008/C 322/03 EK bizottsági közlemény (2008. december 17.), c) az irányelv V. melléklet , , , , , , pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) szerint, d) az irányelv V. melléklet pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közlemény (2010. május 19.) és a 2010/C 337/02 EK bizottsági közlemény (2010. december 14. ) szerint, e) az irányelv II. melléklete és V. melléklet pontja a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendelet szerint, f) a évi uniós csatlakozási okmány II. melléklet 2. C. pontja. 4. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. on lép hatályba, és a hatálybalépését követõ on hatályát veszti. (2) Ez a rendelet a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról szóló, március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendeletnek, b) a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek (2010. május 19.), valamint c) a 2010/C 337/02 EK bizottsági közleménynek (2010. december 14.) való megfelelést szolgálja. Dr. Réthelyi Miklós s. k., nemzeti erõforrás miniszter 1. melléklet az 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez Az oktatási rendelet melléklete I. pont 1. alpont Ausztriában: címe az utolsó bekezdést követõen a következõ rendelkezéssel egészül ki: gyermek- és ifjúsági szakápoló (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege), pszichiátriai szakápoló (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege), intenzív szakápoló (Sonderausbildung in der Intensivpflege), intenzív gyermekszakápoló (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege), aneszteziológiai szakápoló (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege), vesepótló kezelésekkel foglalkozó szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie), mûtõs szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich), kórház-higiéniai szakértõ (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene), az egészségügyi ellátáshoz és betegápoláshoz kapcsolódó oktatási feladatok szakértõje (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

7 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2551 az egészségügyi ellátás és betegápolás igazgatási feladatainak szakértõje (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege). Az oktatás és képzés teljes idõtartama legalább tizenhárom és fél év és tizennégy év között van, beleértve egy legalább tízéves általános oktatást, egy további hároméves alapképzést az egészségügyi ellátási és ápolási felsõfokú közszolgálatban, illetve egy hat tizenkét hóos szakirányú képzést egy szakterületet, tanári vagy igazgatási tevékenységet illetõen. 2. melléklet az 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelethez 1. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklet A) pontjában szereplõ táblázat Ausztria sora helyébe a következõ rendelkezés lép: (Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérő igazolás) Ausztria Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) [Általános orvosi (ill. a Doctor medicinae universae, Dr. med. univ.) tudományos fokozat odaítéléséről szóló oklevél] Medizinische Fakultät einer Universität (Egyetemi Orvostudományi Kar)

8 2552 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám 2. Az egészségügyi rendelet 1. számú melléklet C) pontja az Ortopédia táblázatot követõen a következõ táblázatokkal egészül ki: Orvosi genetika A képzés legrövidebb időtartama: 4 év Belgium - Bulgária Медицинска генетика Cseh Köztársaság Lékařská genetika Dánia Klinisk genetik Németország Humangenetik Észtország Meditsiinigeneetika Görögország - Spanyolország - Franciaország Génétique médicale Írország Clinical genetics Izland - Olaszország Genetica medica Ciprus - Lettország Medicīnas ģenētika Liechtenstein - Litvánia Genetika Luxemburg Médecine génétique Magyarország Klinikai genetika Málta - Hollandia Klinische genetica Norvégia - Ausztria Medizinische Genetik Lengyelország Genetyka kliniczna Portugália Genética médica Románia Genetica medicala Szlovénia Klinična genetika Szlovákia Lekárska genetica Finnország Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik Svédország - Svájc - Egyesült Királyság Clinical genetics

9 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2553 Orvosi onkológia A képzés legrövidebb időtartama: 5 év Belgium - Bulgária Медицинска онкология Cseh Köztársaság Klinická onkologie Dánia - Németország - Észtország - Görögország Παθολογική Ογκολογία Spanyolország - Franciaország Oncologie Írország Medical oncology Izland - Olaszország Oncologia medica Ciprus Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Lettország Onkoloģija ķīmijterapija Liechtenstein - Litvánia Chemoterapinė onkologija Luxemburg Oncologie médicale Magyarország Klinikai onkológia Málta - Hollandia - Norvégia - Ausztria - Lengyelország Onkologia kliniczna Portugália Oncologia médica Románia Oncologie medicala Szlovénia Internistična onkologija Szlovákia Klinická onkológia Finnország - Svédország - Svájc - Egyesült Királyság Medical oncology

10 2554 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám IV. RÉSZ Útmutatók V. RÉSZ Közlemények A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról A szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek. A központi programokat az egészségügyért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben kell alkalmazni. Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai azonosító száma megnevezése Jóváhagyási száma Általános ápoló /2011/EAHUF Részszakképesítés: Ápolási asszisztens Részszakképesítés: Gyakorló ápoló Szakképesítés-elágazás: Ápoló Szakképesítés-elágazás: Csecsemõ- és gyermekápoló Boncmester /2011/EAHUF Egészségügyi asszisztens /2011/EAHUF Szakképesítés-elágazás: Általános asszisztens Szakképesítés-elágazás: Fogászati asszisztens Fogtechnikus /2011/EAHUF Kórszövettani, szövettani /2011/EAHUF szakasszisztens Szakképesítés-elágazás: Citológiai szakasszisztens Szakképesítés-elágazás: Elektronmikroszkópos szakasszisztens Szakképesítés-elágazás: Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens Masszõr /2011/EAHUF Szakképesítés-elágazás: Gyógymasszõr Szakképesítés-elágazás: Sportmasszõr Mentõápoló /2011/EAHUF Részszakképesítés: Betegkísérõ

11 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2555 Szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai azonosító száma megnevezése Jóváhagyási száma Mûtõtechnikus /2011/EAHUF Részszakképesítés: Fertõtlenítõ sterilezõ Részszakképesítés: Gipszmester Részszakképesítés: Mûtõssegéd Ortopédiai eszközkészítõ /2011/EAHUF Szakképesítés-elágazás: Ortopédiai kötszerész és Fûzõkészítõ Szakképesítés-elágazás: Ortopédiai mûszerész Orvosi laboratóriumi technikai /2011/EAHUF asszisztens Részszakképesítés: Egészségügyi laboráns Radiográfus /2011/EAHUF Rehabilitációs tevékenység /2011/EAHUF terapeuta Részszakképesítés: Gyógyfoglalkoztató A jóváhagyott központi programok (tantervek) elérhetõek a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (www.nive.hu ), valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (www.eti.hu ) honlapján. A kiadásra kerülõ programok az intézmények számára ajánlásként jelennek meg. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította: MEDICOR SZERVIZ Zrt. cég székhelye: 1135 Budapest, Tahi út telefonszám: 06 (1) telefax: 06 (1) Az eszközcsoport megnevezése 17. Sterilizáló berendezés Megjegyzés: a feljogosítás érvényes Gázsterilizátor, Gõzsterilizátor, Hõlégsterilizátor, Plazmasterilizátor. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatának Száma /2011/OTIG/17.eszk *** Érvényességi ideje július

12 2556 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 17. szám Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította: Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ALADDIN MEDICAL Kft.) cég székhelye: 9700 Szombathely, Paragvári u telefon: 06 (94) ; telefax: 06 (94) Az Egészségügyi Engedélyezési Az eszközcsoport megnevezése és Közigazgatási Hivatal határozatának Száma Érvényességi ideje 20. Képalkotó Ultrahang-diagnosztikai készülék /2011/OTIG/20. eszk július *** Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoportok tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította: Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ALADDIN MEDICAL Kft.) cég székhelye: 9700 Szombathely, Paragvári u telefon: (06-94) ; telefax: (06-94) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Az eszközcsoport megnevezése határozatának Száma Érvényességi ideje 07. Invazív és intervenciós rtg. berendezések /2011/OTIG/07.eszk július 10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely /2011/OTIG/10.eszk július Megjegyzés: a feljogosítás érvényes Mammográfiás rtg. munkahely, Mobil felvételi rtg. munkahely, Ernyõfényképezõ rtg. munkahely, Fogászati röntgenek. 11. Sebészeti képerõsítõ /2011/OTIG/11.eszk július *** Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozataival az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította: B. Braun Avitum Hungary Egészségügyi Szolgáltató Zrt. (B.Braun Avitum Zrt.) cég székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u telefonszám: (06-1) ; telefax: (06-1) Az eszközcsoport megnevezése 06. Dializáló berendezés Megjegyzés: B.Braun márkaszerviz A feljogosítás kizárólag a B Braun Avitum AG által gyártott dializáló berendezésekre vonatkozik. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatának Száma /2011/OTIG/06.eszk Érvényességi ideje július

13 17. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2557 A Nemzeti Erõforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl A gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának augusztus havi teljesítése*: ezer Ft Megnevezés évi tv. szerinti elõirányzat évi módosított elõirányzat Tárgyhóot megelõzõ idõszak összesen Tárgyhavi kifizetés (augusztus) Kifizetés összesen Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása Praxisfinanszírozás , , , , ,1 Eseti ellátás díjazása , , , , ,5 Ügyeleti szolgálat , , , , ,0 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen , , , , ,6 Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem Iskolaegészségügyi ellátás , , , , ,2 Védõnõi ellátás , , , , ,7 Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem , , , , ,4 MSZSZ: gyermekgyógyászat , , , , ,6 MSZSZ: nõgyógyászat , , , , ,7 2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem , , , , ,6 összesen 3. Fogászati ellátás , , , , ,6 Gondozóintézeti gondozás Nemibeteg gondozás , , , , ,8 Tüdõgondozás , , , , ,0 Pszichiátriai gondozás , , , , ,9 Onkológiai gondozás , , , , ,5 Alkohológia és drogellátás , , , , ,5 4. Gondozóintézeti gondozás összesen , , , , ,7 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû , , , , ,4 halottszállítás 8. Mûvesekezelés , , , , ,3 9. Otthoni szakápolás , , , , ,5 11. Mûködési költségelõleg , , , , ,0 Célelõirányzatok Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 8 900, , ,0 740, ,0 Méltányossági alapon történõ térítések , , , , ,2 Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj , , , , ,5 13. Célelõirányzatok összesen , , , , ,7 15. Mentés , , , , ,3 17. Laboratóriumi ellátás , , , , ,1 Összevont szakellátás Járóbeteg-szakellátás + CT, MRI , , , , ,0 Fekvõbeteg-szakellátás , , , , ,6 aktív fekvõbeteg szakellátás , , , , ,9

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra

A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye szakvizsga tájékoztatójáról a 2014. szeptember 2014. december közötti vizsgaidőszakra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK hatályos: 2014.02.18 2014. EüK. 2. szám tájékoztató A vizsgára

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 625 4080. OLDAL 2012. március 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2985 3080. OLDAL 2010. október 25. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 3185 3224. OLDAL 2010. december 11. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 2014.03.11 6 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni a tevékenység végzésének helye szerint Kistérségi Népegészségügyi Intézettől vagy az OTH-tól a hatásköri megosztásra

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 3281 3336. OLDAL 2011. november 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 840 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 4377 4432. OLDAL 2012. április 6. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész Közlemény állami és szakmai kitüntetések és elismerések

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni a tevékenység végzésének helye szerint Járási Népegészségügyi Intézettől vagy az OTH-tól a hatásköri megosztásra

Részletesebben

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 19., kedd Tartalomjegyzék 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2008. február

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2008. február BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008. február Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2449 2512. OLDAL 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Sze mé lyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról hatályos: 2015.07.03-2015.12.31

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2010. (..) NEFMI rendelete a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2025 2048. OLDAL 2011. június 2. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 380 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 6377 6472. OLDAL 2012. november 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 186. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 18., péntek. Tartalomjegyzék. 291/2009. (XII. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 186. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 18., péntek. Tartalomjegyzék. 291/2009. (XII. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 18., péntek 186. szám Tartalomjegyzék 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 45/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet

Részletesebben

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések MHK adatbázis a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl

A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 34. szám 5829 A nemzeti erõforrás miniszter 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium mûködésérõl Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben