Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2013 Érvényes: Véleményezte: Elfogadta: Nyilvánosságra hozatal helye: Jogszabályi változás következtében visszavonásig Nevelőtestület, iskolaszék, diákönkormányzat Prof. Dr. Vasas Joachim igazgató Az intézmény honlapja:

2 Tartalom 1. Általános rendelkezések Jogszabályi háttér Az intézmény meghatározása Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete 3 2. A kollégium szervezeti felépítése Az intézmény munkarendje Munkarendek Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézmény tanulóinak munkarendje A foglalkozások rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formája és rendje A nevelőtestület Az intézményi közösségek és kapcsolattartás formái és rendje Kollégiumi tagsági viszony létesítése, megszűnése, a tanulók jogai és kötelességei A tanulók jutalmazásának elvei és formái, valamint fegyelmi és kártérítési felelősségük A kollégisták magatartásával kapcsolatos elvárások A kollégiumi hagyományok ápolása 9 3. Az egészségügyi ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírások Egészségvédelem, balesetvédelem Könyvtár működési rendje Gyermek és ifjúságvédelem Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Véleményezési és egyetértési joggyakorlat a kollégiumban Dokumentumok nyilvánossága 13 Záró rendelkezések 14

3 1. Általános rendelkezések - A Kollégium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzata szeptember 1-től van érvényben, az egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és az iskolaszék. - A szervezeti és működési szabályzat, valamint a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása a kollégium valamennyi dolgozójának kötelező Jogszabályi háttér évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről - A évi CXXIV. tv. a Nkt. Módosításáról - A (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Az intézmény meghatározása Intézmény neve: Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Székhelye: Eger, Pozsonyi út 4-6. Alapítója: Megyei Jogú Város Közgyűlése, Dobó tér 1 Fenntartó: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, Dobó tér 1 A kollégiumi nevelőtanárok munkáltatója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerület Működési területe: országos Jogállása: többcélú intézmény kollégiuma Alaptevékenység: kollégiumi ellátás Kiegészítő tevékenysége: egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás. A koedukált kollégium két szinten működik, 140 férőhellyel. Az iskola és a kollégium épületei - a közösségi életet és a szabadidős tevékenységet tekintve - szerves egységet alkotnak. a kollégium megteremti a továbbtanulás feltételeit azoknak a diákoknak, akik a választott középiskola és lakhelyük távolsága, vagy szociális helyzetük miatt nem tudnának középiskolai tanulmányokat folytatni. Tagjainak otthont nyújt, segíti tanulmányaik végzésében, értékeket teremt és közvetít, lehetőséget ad önképzésükhöz, testedzésükhöz, illetve a szabadidő tartalmas eltöltésére. Kiegészítő tevékenységként szabad kapacitás terhére szálláshelyet hasznosít Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskolával közös igazgatású, szakmailag önálló, de a gazdálkodásban nem önálló intézmény.

4 2. A kollégium szervezeti felépítése - A kollégiumot - az iskola igazgatója által kinevezett - kollégiumvezető irányítja - A kollégium nevelőtanárai egy munkaközösségbe tartoznak - A kollégium összefogása és szakmai irányítása a kollégiumvezető feladata - A kollégiumban az étkezések megrendeléséért a nevelőtanárok felelnek - a térítési díjak befizetése sárga csekken történik (indokolt esetben) az iskola pénztárában, helyben) - A portai szolgálatot az iskola portaszolgálata látja el belső beosztás szerint - A kollégiumban 1 fő takarítónő dolgozik 2.1. Az intézmény munkarendje A kollégium nyitva tartása: a tanítási napot megelőző nap órától a tanítás befejezésének napján óráig. Visszavárás: vasárnap órától egy, tól két nevelőtanárral. Hazautazás: péntek óráig A fenti időpontokra a tanári felügyelet biztosított. Rendkívüli estekben, a kollégium vezetőjének engedélyével a hét végi bennmaradás és az ügyelet szükség szerint megszervezhető Munkarendek A pedagógusok Minden tanév elején elkészül a nevelőtanárok munkabeosztása, mely délelőtti, délutáni és éjszakai időszakra osztja a feladatokat. A konkrét feladatleírásokat a nevelőtanárok munkaköri leírása tartalmazza. (1. melléklet) A nevelő-oktató munkát segítő, technikai alkalmazottak Porta: az iskolai portaszolgálat végzi szolgálati beosztás szerint Takarítónő: szolgálati beosztás szerint Feladataikat a munkaköri leírásokban rögzítik Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az ellenőrzés elsősorban a kitűzött célok teljesítésére összpontosul. Az ellenőrzés az éves ellenőrzési terv szerint ütemezett, az ellenőrzéskor tapasztaltakat a kollégiumvezetője a személyi ellenőrzési lapokon vezeti, melyet a nevelőtanárral történt tájékoztatás után vele aláírat. Pedagógiai munka ellenőrzését a Pedagógus teljesítményértékelés Folyamatának Szabályzata tartalmazza. Ellenőrzésre jogosulta kollégiumvezető, az iskola igazgatója, illetve helyettese. A belső ellenőrzésnek a legfontosabb feladata a Kollégiumban folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területen kell és szükséges erősíteni a pedagógusok munkáját, milyen területen kell a rendelkezésre álló felszereléseket felújítani, illetőleg bővíteni. A belső ellenőrzés rendjét olyan módon kell tervezni, hogy a tanév során valamennyi pedagógus munkája értékelhető legyen Az intézmény tanulóinak munkarendje Kollégiumunkban az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tanulóin kívül a város más középfokú intézményeiből fogadunk diákokat. Délelőtt és délután is tartózkodnak a kollégiumban. Számukra a kötelező foglalkozásokat a nevelőtanárok az egyéni munkatervükben foglaltaknak megfelelően jelölik ki, figyelembe véve a munkaközösség éves munkatervét. A kollégium összes diákjára vonatkozó szabályokat a kollégiumi Házirend tartalmazza. A kollégiumban 24 órában van megszervezve a tanári felügyelet.

5 A tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolása A kollégiumból való távolmaradást a szülő, iskola-, vagy háziorvos indokolt esetben - az osztályfőnök igazolhat. Jelzés nélküli távolmaradás esetén a szülőt a hiányzás felfedezése esetén azonnal a szülői megkeresés sikertelensége esetén - a rendőrséget értesítjük. A tanuló a szülő kérésére indokolt esetben - hét közben - hazaengedhető, amennyiben ez az iskolai megjelenését nem akadályozza. A szülő kérését megteheti a kimenőfüzetben írásban előre, vagy kérheti azt telefonon A foglalkozások rendje Az évfolyamonként meghatározott óraszámi keretben, az előírásoknak megfelelően tartják a nevelőtanárok az csoportfoglalkozásokat. A csoportfoglalkozások a munkatervben kidolgozott témák szerint. A korrepetálások és a szakköri órák rendje szintén az órarend meghatározva. Minden nevelőtanár a kollégiumi rendezvények megszervezésében /kulturális, sport, stb./ aktívan részt vesz. Tanulószoba rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formája és rendje A szabadidő eltöltése érdekében szervezett foglalkozások a sport, a klubtevékenység, az egyéni elfoglaltságok köré szerveződnek. Kollégiumban tartott tanórán kívüli foglalkozások - Sport: a foci, az asztalitenisz, a sakk, valamint a testedzési lehetőség a kondi teremben. Mindezeket az év elején meghatározott időbeosztások szerint lehet igénybe venni. - A DÖK tagjai tervezik meg a programokat a nevelőtanárok segítségével. - A különböző szakkörök is a szabadidő tartalmas eltöltését teszik lehetővé. - Az egyéni elfoglaltságok között szerepel a számítógép használat. - Külön beosztás szerint látogathatják a diákok a géptermet. - Az iskolai könyvtár a hét minden napján a rendelkezésünkre áll. - A televíziózás is lehetőség a szabadidő eltöltésére. - Lehetőség van színházlátogatások szervezésére. A kulturális tevékenység a szabadidő eltöltésének fontos részét képezi. A kollégiumban tartózkodás rendje A tanulók eltérő iskolai elfoglaltsága miatt, a kollégiumban mindig van diák. A délelőtt bent tartózkodó diákok felügyeletére nevelői szolgálatot szerveztünk. A Napirendben foglaltak szerint zajlik az élet a kollégiumban. A kollégiumból a kimenőn túl csak engedéllyel léphet ki a tanuló. Ezt a kimenőkönyvbe rögzíteni kell, a portaszolgálatot tájékoztatni kell a kimenő engedélyezéséről. Az engedély nélküli eltávozás büntetést von maga után, melyről a Házirend rendelkezik. A hétvégi bent tartózkodást előzetesen kérni kell írásban, melyet a kollégium vezetője - a csoportvezetők véleményének figyelembe vételével - engedélyez.

6 Eltávozás hét közben A kollégiumból a tanulók hét közben csak engedéllyel, illetve indokolt esetben (betegség) távozhatnak. A távozási szándékot előzetesen jelezni kell a csoportvezetőnél, távolléte esetén az ügyeletes nevelőtanárnál. A távozás tényét, idejét, az eltávozás helyét a kimenőkönyvben írásban rögzíteni kell. A beírást kiskorú tanuló esetében a szülőnek minden esetben előre, vagy utólagosan is ellenjegyeznie kell. Kollégiumi jogviszonnyal nem rendelkező személy tartózkodása a kollégiumban A kollégium területén csak kollégisták tartózkodhatnak. Külső személy a kollégiumba csak előzetes bejelentkezés és engedélyezés után léphet be. A tartózkodás idejéről az ügyeletes nevelőt tájékoztatni kell A nevelőtestület A kollégium koedukált, s ennek megfelelően férfi és női nevelők végzik a munkát. A kollégiumot 1 kollégiumvezető irányítja. 5 csoport működik 3 női és 3 férfi nevelővel. 1 állandó éjszakai nevelőtanár látja el a lányszint felügyeletét, a fiú szinten felváltva látják el az éjszakai ügyeletet Az intézményi közösségek és kapcsolattartás formái és rendje A felnőttek közösségei A kollégiumban dolgozó nevelőtanárok az osztályfőnökkel tartják a személyes kapcsolatot. Rendszeresen felkeresik az osztályfőnököket, a szaktanárokat, hogy konzultáljanak közös diákjaik tanulmányairól, magatartásáról. Az iskola pedagógusai is rendszeresen látogatják a kollégiumot, konzultálnak a nevelőtanárokkal, felkeresik diákjaikat szobáikban. A város többi középfokú intézményének tanáraival tartják a kapcsolatot a nevelőtanárok. A tanulók közösségei: DÖK Minden kollégiumi csoportból 2-2 tanulót javasolhatnak a Kollégiumi Diák Önkormányzatba a kollégisták. A delegáltak alkotják a kollégiumi Diák Önkormányzat testületét. Melynek munkáját 1 nevelőtanár segíti az év során. A Diákönkormányzat elnöke és a kollégiumigazgató közötti kapcsolat-tartás formája, rendje A Kollégiumi Diákönkormányzat vezetője és a kollégium igazgatója megvitatja a tanulókat érintő kérdéseket. Az igazgató ismerteti azokat a tervezett intézkedéseket, amelyek összefüggésben vannak a tanulói jogviszonnyal, illetve kollégiumi tagsági viszonnyal. A Kollégiumi Diákönkormányzat képviselője részére biztosítani kell az igazgatóhoz való bejutás lehetőségét. A Kollégium igazgatója 15 munkanappal korábban köteles megküldeni írásban a diákönkormányzat vezetőjének azokat a tervezett intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatosan a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg, illetőleg amikor a véleményét kötelezően ki kell kérni. Az átadást követő 7 munkanap eltelte után a megküldött tervezetet az érdekelt felek közösen megvitatják és egyeztetik álláspontjukat. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. Csoportközösségek A kollégiumban a diákok csoportokat képeznek. Egy-egy csoport létszáma fő. A csoportok a közösségi rendezvények során segítik egymás munkáját. Emellett napi szinten tartják a kapcsolatot egymással.

7 A csoportközösség vezetője, a csoportvezető tanár A csoportvezető tanár feladata az adott csoport tanulmányi munkájának irányítása, a Házirendben és Napirendben meghatározott szabályok és magatartás betartása, a közösség kötelező foglalkozásainak és szabadidős programjainak szervezése. Munkájában segíti őt a csoport diák-önkormányzati képviselője. A kollégium egységes tevékenységének kialakítása érdekében minden tanár együttműködési kapcsolatot tart fenn a nevelőtestület többi tagjával. A nevelőtanárok feladatait munkaköri leírásban rögzítik. Kapcsolattartás az iskolával Az iskola és a kollégium tevékenysége a két testület munkaterve alapján összhangban van. A kollégiumvezetője részt vesz a vezetőségi megbeszéléseken, ahol képviseli a kollégium érdekeit. A kollégium tanulószobáiban délelőtt tanítás van, az itt tanuló diákokra, így az iskolai házirenden kívül, a kollégiumi házirend szabályai is érvényesek. A kollégiumi nevelőtanárok az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal rendszeres kapcsolatot tartanak Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás A kollégiumvezetője közvetlenül az iskola igazgatójának irányítása alá tartozik. Munkáját a törvények, a jogszabályok, és az iskolavezetés határozatai alapján önállóan végzi. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat (étkezési térítési díj befizetése) a kollégiumi a nevelőtanárok és az iskola pénztárosa együtt végzik. A helyettesítés rendje A kollégiumvezető távolléte esetén a helyettese, - az ügyeletes nevelőtanár, aki intézkedéseiről köteles a kollégiumvezetőt utólag informálni. A nevelőtanár betegsége, hivatalos távolléte miatti helyettesítése történhet csoport összevonásával vagy túlmunkával. A helyettesítés rendjét a kollégiumvezető határozza meg. A kijelölt nevelőtanárok - egyeztetés után - kötelesek a helyettesítést ellátni. Kapcsolattartás a szülőkkel A felvett első éves diákok szülei számára szülői értekezletet tartunk a beköltözés napján. A kollégiumi Házirendet és Napirendet elérhetővé tesszük az Interneten, illetve a kollégiumvezető irodájában. A szülőkkel való kapcsolatot kezdeményezheti a nevelőtanár és a szülők is. Az iskolai szülői értekezletek alkalmával a nevelőtanárok is a szülők rendelkezésére állnak. A tanév folyamán a szülőknek szóló tájékoztatás a diák kimenőkönyvén keresztül, telefonon, illetve levélben történik. A szülők számára a kollégiumi dokumentumok nyilvánosak, azok véleményezését kéri a szülőktől a kollégium. Kapcsolattartás a városi, megyei kollégiumokkal Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium a Heves Megyei Kollégiumok Szövetségének tagjaként rendszeresen részt vesz a szervezett továbbképzéseken és szövetségi üléseken. Az ott elhangzó javaslatokat, esetenkénti határozatokat a kollégium felhasználja, és alkalmazza. A tanév elején a szövetség közreadja a megyei kollégiumi rendezvényeket tartalmazó kiadványt.

8 2.9. Kollégiumi tagsági viszony létesítése, megszűnése, a tanulók jogai és kötelességei Minden tanuló jogosult kollégiumi ellátásra, ha iskolai tanulmányainak folytatásához erre szüksége van. A kollégium középiskolai tanulók elhelyezését biztosítja azok számára, akik tanulmányaikat vidéki lakhelyükön nem tudják folytatni, illetve családi, szociális körülményeik ezt állandó lakhelyükön nem teszik lehetővé. A kollégiumba felvételt nyerhetnek azok a tanulók, akik a középiskola valamely évfolyamára beiratkoztak, kérik felvételüket és körülményeik a kollégiumi elhelyezésüket indokolttá teszik A kollégiumba a felvételt a tanulók egyéni kérelemmel, - jelentkezési lapon kérhetik. A felvételről a kollégiumvezető dönt. Egyes esetekben kikéri a nevelőtestület véleményét. A felvétel egy tanévre szól, ebből adódóan a kollégiumi elhelyezési kérelmet évente meg kell újítani. Tanév közben érkezett felvételi kéréseket szabad férőhely esetén ki kell elégíteni. Az elutasított felvételi kérelmekről a szülőket a kollégiumvezető írásban értesíti, megfelelő indoklással. Túljelentkezés esetén a kollégiumi felvétel szempontjait a kollégium házirendje tartalmazza A tanulók jutalmazásának elvei és formái, valamint fegyelmi és kártérítési felelősségük A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményeket, a közösség érdekében kifejtett tevékenységeket, magatartását, szorgalmát, a kollégium hírnevét öregbítő eredményeket kell figyelembe venni. Igazgatói írásbeli dicsérettel és oklevéllel ismeri el annak a tanulónak a munkáját, aki a kollégiumi versenyen helyezést ért el. Kollégiumvezetői dicséretben részesül azt a tanuló, aki kiemelkedő jó közösségi munkát végzett, illetve a kollégium által szervezett programokon kiemelkedő eredményt ért el. A jutalmazás történhet év közben, illetve a tanév végén a záró kollégiumi közgyűlésen. Tanulmányait befejező diák esetében a jutalmazásra a kollégiumi ballagás keretében kerül sor. A dicséretek fokozatai Nevelőtanári dicséret Csoportvezető tanári dicséret Kollégiumvezetői dicséret Igazgatói dicséret (amennyiben az iskolával közös rendezvényen nyújtott kimagasló teljesítményt a kollégista.) Egy jutalmazási fokozat a tanév során többször is adható. Fegyelmező intézkedések elvei és formái A Kollégium rendjének megsértéséért a tanulóra nevelőtanári-, csoportvezetői-, kollégiumvezetői megrovás, szigorú megrovás adható. Amennyiben a kollégium tanulója törvényi előírást szeg meg, vagy ismételten kimagaslóan súlyos fegyelemsértést követ el, abban az esetben kollégiumi jogviszonyának átmeneti szüneteltetetésére kerül sor. Ennek hosszát a kollégiumvezető a nevelőtestület véleményének kikérése után határozza meg, melyről a szülőt értesíti. Amennyiben a tanuló bejárása ez idő alatt nem megoldható, az elhelyezéséről más kollégiummal egyeztet a kollégiumvezető. Amennyiben a tanuló a büntetés lejárta után ismételten, súlyos fegyelmi vétséget követ el - végleges kizárás - fegyelmi büntetés szabható ki.

9 A fegyelmi eljárás megindításáról és fegyelmi eljárásról a kiskorú tanuló szülőjét is értesíteni kell. A fegyelmi határozatot írásba kell foglalni. Károkozás a kollégiumban Ha a Kollégiumnak a tanuló kárt okozott, a csoportvezető nevelőtanár köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, a károkozó és a felügyeletet ellátó személyt megállapítani. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a Kollégium tagja okozta, a vizsgálatról a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét tájékoztatni kell. Egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő, illetőleg a tanuló a károkozást nem ismeri el, a kollégiumvezető a tanuló, illetve szülő ellen eljárást kezdeményezhet. A tanuló által a Kollégiumnak jogellenesen okozott kárért a PTK szabályai szerint kell helytállni. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb munkabér egyhavi összegének gondatlan károkozás esetén 50%-át, szándékos károkozás esetén háromszorosát. Írásbeli figyelmeztetések fokozatai Nevelőtanári megrovás Nevelőtanári szigorú megrovás Csoportvezetői megrovás Csoportvezetői szigorú megrovás Kollégiumvezetői megrovás Kollégiumvezetői szigorú megrovás A kollégiumban a szabályok megszegéséért járó fegyelmező intézkedéseket a konkrét helyzet befolyásolja. Amennyiben több alkalommal, vagy nagyobb fegyelemsértést követ el a tanuló, abban az esetben a fokozatok kihagyásával magasabb büntetés kiszabható A kollégisták magatartásával kapcsolatos elvárások A kollégistáknak a kollégiumi lakhatás ideje alatt be kell tartaniuk a kollégium házirendjében meghatározott szabályokat, előírásokat A kollégiumi hagyományok ápolása A Kollégium feladata, hogy a tanulókkal megismertesse nemzeti ünnepeinket, a hozzá kapcsolódó eseményekkel együtt. A nemzeti ünnepek mellett a helyi sajátosságoknak megfelelően részt kell venni a helyi megemlékezéseken is. A hagyományainkat az éves munkaterv tartalmazza. Ezek a rendezvények - évnyitó, közgyűlés, szintgyűlések - elsőéves kollégisták gólyatábora, fogadalomtétele - kollégiumi hagyományőrző kulturális rendezvényeink - Ki mit tud?, - az állami ünnepekről történő megemlékezések, - Mikulás est, - Kollégiumi hét programsorozata, - ballagás, - záró közgyűlés. A kollégium hagyományőrző sportrendezvényei: - házibajnokságok őszi és tavaszi fordulói, - sakkverseny, - Mikulás labdarúgó kupa.

10 Kollégiumi körök, szakkörök kínálata: - Vöröskeresztes szakkör - Személyiségfejlesztő kör (főiskolások által évenként tartott) - Játék és kézműves szakkör - Labdarúgás - Asztalitenisz Az eltelt évek alatt már hagyománnyá vált az elsősök városismereti vetélkedője. A kollégium nevelőtestülete a hagyományok tiszteletére és továbbvitelére serkenti a diákokat, a szervezésben és a lebonyolításban végzett munkájával. A különböző programok a diákok önálló szervezésében létrejöttek már, igazolva a nevelőtestület munkájának sikerét. 3. Az egészségügyi ellátás rendje Kollégiumi betegápolás Kollégiumunkban az éjszakai nevelői feladatkört ellátó kolléganő végzi az ápolói feladatokat is. Ápolja a beteg gyermekeket, orvoshoz küldi őket, gondoskodik ellátásukról. (lázmérés, orvosság beszerzése, használata, szülők értesítése, stb.) A diákokkal való közvetlen kapcsolat lehetőségeit kihasználva egészségmegőrző programot valósít meg. Esetenként külső segítséget is igénybe vesz (iskolaorvos, fogorvos, egyéb szakemberek). Az iskolaorvos a reggeli órákban fogadja a kollégistákat. Ellátásuk után jelzi a délelőtt bent tartózkodó nevelőtanárnak, hogy a megvizsgált tanuló hazamegy, szobában marad, illetve iskolába kell mennie. Fogászati rendelést az iskola épületében fogszakorvos látja el. 4. Intézményi védő, óvó előírások Az intézményben a védő, óvó előírásokat a Tűzvédelmi Szabályzatban és Munkavédelmi Szabályzatban leírtak szerint kell betartani. A Szabályzatokban leírtakat a dolgozókkal munkába álláskor ismertetni kell. Az oktatást évenként kell ismételni. A tanulók oktatását minden évben a tanév kezdetekor kell elvégezni. Felelős: kollégiumvezető Az oktatások megtörténtét dokumentálni kell. Felelős: az iskola-kollégium műszaki vezetője Bombariadó esetén szükséges teendők Gondoskodni kell az épület kiürítéséről, az épületben senki nem tartózkodhat. Felelős: ügyeletes tanár Az épületből kivonulásnál figyelembe kell venni a Tűzriadó tervben leírtakat, illetve az abban leírt útvonalat. A tanulókat és a dolgozókat az épülettől megfelelő távolságra kell irányítani. (iskola udvarán az ünnepségek helye, illetve az épülete előtti parkoló) Felelős: ügyeletes tanár Értesíteni kell a rendőrséget, tűzoltóságot, felügyeleti szervet, valamint távollétében az intézményvezetőt. Gondoskodni kell a gázcsap elzárásáról, szükség esetén áramtalanítani kell az épületben Egészségvédelem, balesetvédelem A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a tanév megkezdésekor, illetve szükség szerint ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Felelős: kollégiumvezető A kollégium házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak a kollégiumban való tartózkodás során meg kell tartaniuk.

11 A kollégium valamennyi dolgozójának feladata megakadályozni a kollégiumban a tanulók egészségére káros, őket veszélyeztető anyagok behozatalát, annak használatát. Ezek ismeretéről köteles beszámolni a kollégiumvezetőnek, súlyosabb esetben az iskola igazgatójának. A veszélyes anyagokat a kollégiumból el kell távolítani, az egészséget veszélyeztető helyzetet meg kell szüntetni! Intézményvezető feladata a tanuló balesetek megelőzésében Ismertetni a Munkavédelmi Szabályzatot Gondoskodik a munkavédelmi tevékenységhez szükséges feltételek biztosításáról Pedagógus feladata a tanuló balesetek megelőzésében Figyelemmel kíséri, hogy a tanulók betartják-e a biztonsági előírásokat Figyelmezteti a tanulókat az elektromos készülékek szabályos üzemeltetésére. Felügyelet mellett használható kollégiumi eszközök, gépek elektromos tűzhely vízforraló mikrohullámú sütő kenyérpirító mosógép, centrifuga számítógép Tanuló balesetek jelentési kötelezettsége A baleseteket nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket ki kell vizsgálni. A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv 1-1 példányát meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a tanulónak, illetve a szülőnek. 1 példányt az intézmény őriz meg. Súlyos balesetet az intézménynek azonnal be kell jelenteni telefonon, faxon, vagy személyesen a fenntartónak. 5. Könyvtár működési rendje A kollégiumi könyvtár - az iskolai könyvtár nyitvatartási idejének meghosszabbításával - a kollégium pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő és oktató munkájához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosítja. A könyvtár a kollégisták által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére. A könyvtár alapfeladata a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, gondozása és rendelkezésre bocsátása. Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról, egyéni és csoportos helyben használat, könyvtári dokumentumok kölcsönzése. A könyvtár gyűjteménye az oktatási tevékenységhez szükséges kiadványokat, információhordozókat tartalmazza. A gyűjteményt a tanulók és pedagógusok igényének figyelembevételével kell fejleszteni. A könyvtári állományról nyilvántartást kell vezetni. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele térítésmentes. A könyvtárban a tanulóknak lehetőségük van internetes hozzáféréshez. A könyvek kölcsönzését az iskola könyvtárpedagógusai végzik. A kollégiumi könyvtár SZMSZ-e megegyezik az iskola könyvtárának SZMSZ-ével.

12 6. Gyermek és ifjúságvédelem Intézményünk (iskolánk) a tanulók veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében gyermek és ifjúságvédelmi tanárt foglalkoztat, akinek feladata az érintett tanulók felmérése, gondozása az iskolában és a kollégiumban. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai Kapcsolattartás a kollégiumi nevelőtanárokkal. A csoportokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy a kollégiumon kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. Pedagógusok, szülők, vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét. Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakóhelye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására. A kollégiumban a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét, telefonszámát.(nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, stb.) Pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt a tanulóknak és a szülőknek a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez. Időszerű feladatunk a szenvedélybetegségek megelőzése és a szenvedélybetegségből gyógyult tanulók környezetbe való beilleszkedése. Kollégiumunkban ezt elősegíti a nevelők és tanulók közötti jó (bensőséges) kapcsolat a szabad tanár választás révén -, illetve a szülőkkel, osztályfőnökkel való gyakori kommunikáció és információ csere. A megelőzésnél fontosnak tartjuk a tanulók tájékoztatását a szenvedélybetegségek következményeiről, veszélyeiről. A kollégiumban, valamint a tanulók részére bárhol szervezett rendezvényen tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. A kollégium összes helyiségében tilos a dohányzás. 7. Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Kiterjed az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium területére és minden egységére: - az ott lakó tanulókra - a pedagógus munkakörben dolgozókra - a nem pedagógus munkakörben dolgozókra. Érvénybe lép jóváhagyása napján. 8. Véleményezési és egyetértési joggyakorlat a kollégiumban Kollégiumi közösség megnevezése Véleményezési Egyetértési joga van Szülői Szervezet X Diák Önkormányzat X Kollégium nevelőtestülete X

13 9. Dokumentumok nyilvánossága A kollégium dokumentumai (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) megtalálhatók az iskola honlapján illetve nyomtatott formában a kollégiumvezető irodájában, illetve a harmadik emeleti nevelőtanári helyiségben, ahol mindenki számára hozzáférhető. A dokumentumok megtekintésével kapcsolatban a kollégiumvezetőt lehet megkeresni, keddi napokon órától óráig személyesen az érdeklődők rendelkezésére áll. Eger, december Intézményvezető Kollégiumvezető

14 Záró rendelkezések A kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat a kollégium diákönkormányzata megvitatta és azzal egyetértett. Eger, december DÖK elnök A kollégium szülői szervezete a kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal egyetértett. Eger, december Kollégiumi Szülői képviselet A kollégium nevelőtestülete 2012.december 11-én tartott értekezleten a kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. Eger, december Igazgató Kollégiumvezető Eger, december 11. A kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésének ideje: január 01.

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016.

NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. NOSZLOPY GÁSPÁR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A SZMSZ feladata, a jogszabályok által biztosított keretek között, megállapítsa

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Ziegler Teréz igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Mátészalka, 2012.március 30. Jóváhagyta: Papp Lászlóné igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE

SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SULINAPTÁR A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2013. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Sulinaptár 2013/2014. A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. szeptember 1. 1 2 A Diákönkormányzat jogi háttere: A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A kollégium éves ütemterve 2015/2016.

A kollégium éves ütemterve 2015/2016. A kollégium éves ütemterve 2015/2016. Érvényes: 2015. augusztus 31-től. Készítette: Karácsonyné Molnár Andrea A kollégium éves ütemterve Javítandó területek a 2015/2016-os tanévben felzárkóztatás, folyamatos

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Fonyód, 2012. április 1. Jóváhagyta: Bántó Zsuzsanna Igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ARANYPART KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 2. A diákönkormányzat felépítése és működése...3 3. A diákönkormányzat választási szabályai és megbízatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben