Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2013 Érvényes: Véleményezte: Elfogadta: Nyilvánosságra hozatal helye: Jogszabályi változás következtében visszavonásig Nevelőtestület, iskolaszék, diákönkormányzat Prof. Dr. Vasas Joachim igazgató Az intézmény honlapja:

2 Tartalom 1. Általános rendelkezések Jogszabályi háttér Az intézmény meghatározása Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete 3 2. A kollégium szervezeti felépítése Az intézmény munkarendje Munkarendek Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézmény tanulóinak munkarendje A foglalkozások rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formája és rendje A nevelőtestület Az intézményi közösségek és kapcsolattartás formái és rendje Kollégiumi tagsági viszony létesítése, megszűnése, a tanulók jogai és kötelességei A tanulók jutalmazásának elvei és formái, valamint fegyelmi és kártérítési felelősségük A kollégisták magatartásával kapcsolatos elvárások A kollégiumi hagyományok ápolása 9 3. Az egészségügyi ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírások Egészségvédelem, balesetvédelem Könyvtár működési rendje Gyermek és ifjúságvédelem Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Véleményezési és egyetértési joggyakorlat a kollégiumban Dokumentumok nyilvánossága 13 Záró rendelkezések 14

3 1. Általános rendelkezések - A Kollégium szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzata szeptember 1-től van érvényben, az egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium szervezeti és működési szabályzatának mellékleteként. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és az iskolaszék. - A szervezeti és működési szabályzat, valamint a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása a kollégium valamennyi dolgozójának kötelező Jogszabályi háttér évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről - A évi CXXIV. tv. a Nkt. Módosításáról - A (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Az intézmény meghatározása Intézmény neve: Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Székhelye: Eger, Pozsonyi út 4-6. Alapítója: Megyei Jogú Város Közgyűlése, Dobó tér 1 Fenntartó: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, Dobó tér 1 A kollégiumi nevelőtanárok munkáltatója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerület Működési területe: országos Jogállása: többcélú intézmény kollégiuma Alaptevékenység: kollégiumi ellátás Kiegészítő tevékenysége: egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás. A koedukált kollégium két szinten működik, 140 férőhellyel. Az iskola és a kollégium épületei - a közösségi életet és a szabadidős tevékenységet tekintve - szerves egységet alkotnak. a kollégium megteremti a továbbtanulás feltételeit azoknak a diákoknak, akik a választott középiskola és lakhelyük távolsága, vagy szociális helyzetük miatt nem tudnának középiskolai tanulmányokat folytatni. Tagjainak otthont nyújt, segíti tanulmányaik végzésében, értékeket teremt és közvetít, lehetőséget ad önképzésükhöz, testedzésükhöz, illetve a szabadidő tartalmas eltöltésére. Kiegészítő tevékenységként szabad kapacitás terhére szálláshelyet hasznosít Az intézmény jogi és gazdálkodási helyzete Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskolával közös igazgatású, szakmailag önálló, de a gazdálkodásban nem önálló intézmény.

4 2. A kollégium szervezeti felépítése - A kollégiumot - az iskola igazgatója által kinevezett - kollégiumvezető irányítja - A kollégium nevelőtanárai egy munkaközösségbe tartoznak - A kollégium összefogása és szakmai irányítása a kollégiumvezető feladata - A kollégiumban az étkezések megrendeléséért a nevelőtanárok felelnek - a térítési díjak befizetése sárga csekken történik (indokolt esetben) az iskola pénztárában, helyben) - A portai szolgálatot az iskola portaszolgálata látja el belső beosztás szerint - A kollégiumban 1 fő takarítónő dolgozik 2.1. Az intézmény munkarendje A kollégium nyitva tartása: a tanítási napot megelőző nap órától a tanítás befejezésének napján óráig. Visszavárás: vasárnap órától egy, tól két nevelőtanárral. Hazautazás: péntek óráig A fenti időpontokra a tanári felügyelet biztosított. Rendkívüli estekben, a kollégium vezetőjének engedélyével a hét végi bennmaradás és az ügyelet szükség szerint megszervezhető Munkarendek A pedagógusok Minden tanév elején elkészül a nevelőtanárok munkabeosztása, mely délelőtti, délutáni és éjszakai időszakra osztja a feladatokat. A konkrét feladatleírásokat a nevelőtanárok munkaköri leírása tartalmazza. (1. melléklet) A nevelő-oktató munkát segítő, technikai alkalmazottak Porta: az iskolai portaszolgálat végzi szolgálati beosztás szerint Takarítónő: szolgálati beosztás szerint Feladataikat a munkaköri leírásokban rögzítik Pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az ellenőrzés elsősorban a kitűzött célok teljesítésére összpontosul. Az ellenőrzés az éves ellenőrzési terv szerint ütemezett, az ellenőrzéskor tapasztaltakat a kollégiumvezetője a személyi ellenőrzési lapokon vezeti, melyet a nevelőtanárral történt tájékoztatás után vele aláírat. Pedagógiai munka ellenőrzését a Pedagógus teljesítményértékelés Folyamatának Szabályzata tartalmazza. Ellenőrzésre jogosulta kollégiumvezető, az iskola igazgatója, illetve helyettese. A belső ellenőrzésnek a legfontosabb feladata a Kollégiumban folyó pedagógiai tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területen kell és szükséges erősíteni a pedagógusok munkáját, milyen területen kell a rendelkezésre álló felszereléseket felújítani, illetőleg bővíteni. A belső ellenőrzés rendjét olyan módon kell tervezni, hogy a tanév során valamennyi pedagógus munkája értékelhető legyen Az intézmény tanulóinak munkarendje Kollégiumunkban az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tanulóin kívül a város más középfokú intézményeiből fogadunk diákokat. Délelőtt és délután is tartózkodnak a kollégiumban. Számukra a kötelező foglalkozásokat a nevelőtanárok az egyéni munkatervükben foglaltaknak megfelelően jelölik ki, figyelembe véve a munkaközösség éves munkatervét. A kollégium összes diákjára vonatkozó szabályokat a kollégiumi Házirend tartalmazza. A kollégiumban 24 órában van megszervezve a tanári felügyelet.

5 A tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolása A kollégiumból való távolmaradást a szülő, iskola-, vagy háziorvos indokolt esetben - az osztályfőnök igazolhat. Jelzés nélküli távolmaradás esetén a szülőt a hiányzás felfedezése esetén azonnal a szülői megkeresés sikertelensége esetén - a rendőrséget értesítjük. A tanuló a szülő kérésére indokolt esetben - hét közben - hazaengedhető, amennyiben ez az iskolai megjelenését nem akadályozza. A szülő kérését megteheti a kimenőfüzetben írásban előre, vagy kérheti azt telefonon A foglalkozások rendje Az évfolyamonként meghatározott óraszámi keretben, az előírásoknak megfelelően tartják a nevelőtanárok az csoportfoglalkozásokat. A csoportfoglalkozások a munkatervben kidolgozott témák szerint. A korrepetálások és a szakköri órák rendje szintén az órarend meghatározva. Minden nevelőtanár a kollégiumi rendezvények megszervezésében /kulturális, sport, stb./ aktívan részt vesz. Tanulószoba rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezett formája és rendje A szabadidő eltöltése érdekében szervezett foglalkozások a sport, a klubtevékenység, az egyéni elfoglaltságok köré szerveződnek. Kollégiumban tartott tanórán kívüli foglalkozások - Sport: a foci, az asztalitenisz, a sakk, valamint a testedzési lehetőség a kondi teremben. Mindezeket az év elején meghatározott időbeosztások szerint lehet igénybe venni. - A DÖK tagjai tervezik meg a programokat a nevelőtanárok segítségével. - A különböző szakkörök is a szabadidő tartalmas eltöltését teszik lehetővé. - Az egyéni elfoglaltságok között szerepel a számítógép használat. - Külön beosztás szerint látogathatják a diákok a géptermet. - Az iskolai könyvtár a hét minden napján a rendelkezésünkre áll. - A televíziózás is lehetőség a szabadidő eltöltésére. - Lehetőség van színházlátogatások szervezésére. A kulturális tevékenység a szabadidő eltöltésének fontos részét képezi. A kollégiumban tartózkodás rendje A tanulók eltérő iskolai elfoglaltsága miatt, a kollégiumban mindig van diák. A délelőtt bent tartózkodó diákok felügyeletére nevelői szolgálatot szerveztünk. A Napirendben foglaltak szerint zajlik az élet a kollégiumban. A kollégiumból a kimenőn túl csak engedéllyel léphet ki a tanuló. Ezt a kimenőkönyvbe rögzíteni kell, a portaszolgálatot tájékoztatni kell a kimenő engedélyezéséről. Az engedély nélküli eltávozás büntetést von maga után, melyről a Házirend rendelkezik. A hétvégi bent tartózkodást előzetesen kérni kell írásban, melyet a kollégium vezetője - a csoportvezetők véleményének figyelembe vételével - engedélyez.

6 Eltávozás hét közben A kollégiumból a tanulók hét közben csak engedéllyel, illetve indokolt esetben (betegség) távozhatnak. A távozási szándékot előzetesen jelezni kell a csoportvezetőnél, távolléte esetén az ügyeletes nevelőtanárnál. A távozás tényét, idejét, az eltávozás helyét a kimenőkönyvben írásban rögzíteni kell. A beírást kiskorú tanuló esetében a szülőnek minden esetben előre, vagy utólagosan is ellenjegyeznie kell. Kollégiumi jogviszonnyal nem rendelkező személy tartózkodása a kollégiumban A kollégium területén csak kollégisták tartózkodhatnak. Külső személy a kollégiumba csak előzetes bejelentkezés és engedélyezés után léphet be. A tartózkodás idejéről az ügyeletes nevelőt tájékoztatni kell A nevelőtestület A kollégium koedukált, s ennek megfelelően férfi és női nevelők végzik a munkát. A kollégiumot 1 kollégiumvezető irányítja. 5 csoport működik 3 női és 3 férfi nevelővel. 1 állandó éjszakai nevelőtanár látja el a lányszint felügyeletét, a fiú szinten felváltva látják el az éjszakai ügyeletet Az intézményi közösségek és kapcsolattartás formái és rendje A felnőttek közösségei A kollégiumban dolgozó nevelőtanárok az osztályfőnökkel tartják a személyes kapcsolatot. Rendszeresen felkeresik az osztályfőnököket, a szaktanárokat, hogy konzultáljanak közös diákjaik tanulmányairól, magatartásáról. Az iskola pedagógusai is rendszeresen látogatják a kollégiumot, konzultálnak a nevelőtanárokkal, felkeresik diákjaikat szobáikban. A város többi középfokú intézményének tanáraival tartják a kapcsolatot a nevelőtanárok. A tanulók közösségei: DÖK Minden kollégiumi csoportból 2-2 tanulót javasolhatnak a Kollégiumi Diák Önkormányzatba a kollégisták. A delegáltak alkotják a kollégiumi Diák Önkormányzat testületét. Melynek munkáját 1 nevelőtanár segíti az év során. A Diákönkormányzat elnöke és a kollégiumigazgató közötti kapcsolat-tartás formája, rendje A Kollégiumi Diákönkormányzat vezetője és a kollégium igazgatója megvitatja a tanulókat érintő kérdéseket. Az igazgató ismerteti azokat a tervezett intézkedéseket, amelyek összefüggésben vannak a tanulói jogviszonnyal, illetve kollégiumi tagsági viszonnyal. A Kollégiumi Diákönkormányzat képviselője részére biztosítani kell az igazgatóhoz való bejutás lehetőségét. A Kollégium igazgatója 15 munkanappal korábban köteles megküldeni írásban a diákönkormányzat vezetőjének azokat a tervezett intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatosan a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg, illetőleg amikor a véleményét kötelezően ki kell kérni. Az átadást követő 7 munkanap eltelte után a megküldött tervezetet az érdekelt felek közösen megvitatják és egyeztetik álláspontjukat. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. Csoportközösségek A kollégiumban a diákok csoportokat képeznek. Egy-egy csoport létszáma fő. A csoportok a közösségi rendezvények során segítik egymás munkáját. Emellett napi szinten tartják a kapcsolatot egymással.

7 A csoportközösség vezetője, a csoportvezető tanár A csoportvezető tanár feladata az adott csoport tanulmányi munkájának irányítása, a Házirendben és Napirendben meghatározott szabályok és magatartás betartása, a közösség kötelező foglalkozásainak és szabadidős programjainak szervezése. Munkájában segíti őt a csoport diák-önkormányzati képviselője. A kollégium egységes tevékenységének kialakítása érdekében minden tanár együttműködési kapcsolatot tart fenn a nevelőtestület többi tagjával. A nevelőtanárok feladatait munkaköri leírásban rögzítik. Kapcsolattartás az iskolával Az iskola és a kollégium tevékenysége a két testület munkaterve alapján összhangban van. A kollégiumvezetője részt vesz a vezetőségi megbeszéléseken, ahol képviseli a kollégium érdekeit. A kollégium tanulószobáiban délelőtt tanítás van, az itt tanuló diákokra, így az iskolai házirenden kívül, a kollégiumi házirend szabályai is érvényesek. A kollégiumi nevelőtanárok az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal rendszeres kapcsolatot tartanak Vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás A kollégiumvezetője közvetlenül az iskola igazgatójának irányítása alá tartozik. Munkáját a törvények, a jogszabályok, és az iskolavezetés határozatai alapján önállóan végzi. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat (étkezési térítési díj befizetése) a kollégiumi a nevelőtanárok és az iskola pénztárosa együtt végzik. A helyettesítés rendje A kollégiumvezető távolléte esetén a helyettese, - az ügyeletes nevelőtanár, aki intézkedéseiről köteles a kollégiumvezetőt utólag informálni. A nevelőtanár betegsége, hivatalos távolléte miatti helyettesítése történhet csoport összevonásával vagy túlmunkával. A helyettesítés rendjét a kollégiumvezető határozza meg. A kijelölt nevelőtanárok - egyeztetés után - kötelesek a helyettesítést ellátni. Kapcsolattartás a szülőkkel A felvett első éves diákok szülei számára szülői értekezletet tartunk a beköltözés napján. A kollégiumi Házirendet és Napirendet elérhetővé tesszük az Interneten, illetve a kollégiumvezető irodájában. A szülőkkel való kapcsolatot kezdeményezheti a nevelőtanár és a szülők is. Az iskolai szülői értekezletek alkalmával a nevelőtanárok is a szülők rendelkezésére állnak. A tanév folyamán a szülőknek szóló tájékoztatás a diák kimenőkönyvén keresztül, telefonon, illetve levélben történik. A szülők számára a kollégiumi dokumentumok nyilvánosak, azok véleményezését kéri a szülőktől a kollégium. Kapcsolattartás a városi, megyei kollégiumokkal Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium a Heves Megyei Kollégiumok Szövetségének tagjaként rendszeresen részt vesz a szervezett továbbképzéseken és szövetségi üléseken. Az ott elhangzó javaslatokat, esetenkénti határozatokat a kollégium felhasználja, és alkalmazza. A tanév elején a szövetség közreadja a megyei kollégiumi rendezvényeket tartalmazó kiadványt.

8 2.9. Kollégiumi tagsági viszony létesítése, megszűnése, a tanulók jogai és kötelességei Minden tanuló jogosult kollégiumi ellátásra, ha iskolai tanulmányainak folytatásához erre szüksége van. A kollégium középiskolai tanulók elhelyezését biztosítja azok számára, akik tanulmányaikat vidéki lakhelyükön nem tudják folytatni, illetve családi, szociális körülményeik ezt állandó lakhelyükön nem teszik lehetővé. A kollégiumba felvételt nyerhetnek azok a tanulók, akik a középiskola valamely évfolyamára beiratkoztak, kérik felvételüket és körülményeik a kollégiumi elhelyezésüket indokolttá teszik A kollégiumba a felvételt a tanulók egyéni kérelemmel, - jelentkezési lapon kérhetik. A felvételről a kollégiumvezető dönt. Egyes esetekben kikéri a nevelőtestület véleményét. A felvétel egy tanévre szól, ebből adódóan a kollégiumi elhelyezési kérelmet évente meg kell újítani. Tanév közben érkezett felvételi kéréseket szabad férőhely esetén ki kell elégíteni. Az elutasított felvételi kérelmekről a szülőket a kollégiumvezető írásban értesíti, megfelelő indoklással. Túljelentkezés esetén a kollégiumi felvétel szempontjait a kollégium házirendje tartalmazza A tanulók jutalmazásának elvei és formái, valamint fegyelmi és kártérítési felelősségük A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményeket, a közösség érdekében kifejtett tevékenységeket, magatartását, szorgalmát, a kollégium hírnevét öregbítő eredményeket kell figyelembe venni. Igazgatói írásbeli dicsérettel és oklevéllel ismeri el annak a tanulónak a munkáját, aki a kollégiumi versenyen helyezést ért el. Kollégiumvezetői dicséretben részesül azt a tanuló, aki kiemelkedő jó közösségi munkát végzett, illetve a kollégium által szervezett programokon kiemelkedő eredményt ért el. A jutalmazás történhet év közben, illetve a tanév végén a záró kollégiumi közgyűlésen. Tanulmányait befejező diák esetében a jutalmazásra a kollégiumi ballagás keretében kerül sor. A dicséretek fokozatai Nevelőtanári dicséret Csoportvezető tanári dicséret Kollégiumvezetői dicséret Igazgatói dicséret (amennyiben az iskolával közös rendezvényen nyújtott kimagasló teljesítményt a kollégista.) Egy jutalmazási fokozat a tanév során többször is adható. Fegyelmező intézkedések elvei és formái A Kollégium rendjének megsértéséért a tanulóra nevelőtanári-, csoportvezetői-, kollégiumvezetői megrovás, szigorú megrovás adható. Amennyiben a kollégium tanulója törvényi előírást szeg meg, vagy ismételten kimagaslóan súlyos fegyelemsértést követ el, abban az esetben kollégiumi jogviszonyának átmeneti szüneteltetetésére kerül sor. Ennek hosszát a kollégiumvezető a nevelőtestület véleményének kikérése után határozza meg, melyről a szülőt értesíti. Amennyiben a tanuló bejárása ez idő alatt nem megoldható, az elhelyezéséről más kollégiummal egyeztet a kollégiumvezető. Amennyiben a tanuló a büntetés lejárta után ismételten, súlyos fegyelmi vétséget követ el - végleges kizárás - fegyelmi büntetés szabható ki.

9 A fegyelmi eljárás megindításáról és fegyelmi eljárásról a kiskorú tanuló szülőjét is értesíteni kell. A fegyelmi határozatot írásba kell foglalni. Károkozás a kollégiumban Ha a Kollégiumnak a tanuló kárt okozott, a csoportvezető nevelőtanár köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, a károkozó és a felügyeletet ellátó személyt megállapítani. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt a Kollégium tagja okozta, a vizsgálatról a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét tájékoztatni kell. Egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő, illetőleg a tanuló a károkozást nem ismeri el, a kollégiumvezető a tanuló, illetve szülő ellen eljárást kezdeményezhet. A tanuló által a Kollégiumnak jogellenesen okozott kárért a PTK szabályai szerint kell helytállni. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes legkisebb munkabér egyhavi összegének gondatlan károkozás esetén 50%-át, szándékos károkozás esetén háromszorosát. Írásbeli figyelmeztetések fokozatai Nevelőtanári megrovás Nevelőtanári szigorú megrovás Csoportvezetői megrovás Csoportvezetői szigorú megrovás Kollégiumvezetői megrovás Kollégiumvezetői szigorú megrovás A kollégiumban a szabályok megszegéséért járó fegyelmező intézkedéseket a konkrét helyzet befolyásolja. Amennyiben több alkalommal, vagy nagyobb fegyelemsértést követ el a tanuló, abban az esetben a fokozatok kihagyásával magasabb büntetés kiszabható A kollégisták magatartásával kapcsolatos elvárások A kollégistáknak a kollégiumi lakhatás ideje alatt be kell tartaniuk a kollégium házirendjében meghatározott szabályokat, előírásokat A kollégiumi hagyományok ápolása A Kollégium feladata, hogy a tanulókkal megismertesse nemzeti ünnepeinket, a hozzá kapcsolódó eseményekkel együtt. A nemzeti ünnepek mellett a helyi sajátosságoknak megfelelően részt kell venni a helyi megemlékezéseken is. A hagyományainkat az éves munkaterv tartalmazza. Ezek a rendezvények - évnyitó, közgyűlés, szintgyűlések - elsőéves kollégisták gólyatábora, fogadalomtétele - kollégiumi hagyományőrző kulturális rendezvényeink - Ki mit tud?, - az állami ünnepekről történő megemlékezések, - Mikulás est, - Kollégiumi hét programsorozata, - ballagás, - záró közgyűlés. A kollégium hagyományőrző sportrendezvényei: - házibajnokságok őszi és tavaszi fordulói, - sakkverseny, - Mikulás labdarúgó kupa.

10 Kollégiumi körök, szakkörök kínálata: - Vöröskeresztes szakkör - Személyiségfejlesztő kör (főiskolások által évenként tartott) - Játék és kézműves szakkör - Labdarúgás - Asztalitenisz Az eltelt évek alatt már hagyománnyá vált az elsősök városismereti vetélkedője. A kollégium nevelőtestülete a hagyományok tiszteletére és továbbvitelére serkenti a diákokat, a szervezésben és a lebonyolításban végzett munkájával. A különböző programok a diákok önálló szervezésében létrejöttek már, igazolva a nevelőtestület munkájának sikerét. 3. Az egészségügyi ellátás rendje Kollégiumi betegápolás Kollégiumunkban az éjszakai nevelői feladatkört ellátó kolléganő végzi az ápolói feladatokat is. Ápolja a beteg gyermekeket, orvoshoz küldi őket, gondoskodik ellátásukról. (lázmérés, orvosság beszerzése, használata, szülők értesítése, stb.) A diákokkal való közvetlen kapcsolat lehetőségeit kihasználva egészségmegőrző programot valósít meg. Esetenként külső segítséget is igénybe vesz (iskolaorvos, fogorvos, egyéb szakemberek). Az iskolaorvos a reggeli órákban fogadja a kollégistákat. Ellátásuk után jelzi a délelőtt bent tartózkodó nevelőtanárnak, hogy a megvizsgált tanuló hazamegy, szobában marad, illetve iskolába kell mennie. Fogászati rendelést az iskola épületében fogszakorvos látja el. 4. Intézményi védő, óvó előírások Az intézményben a védő, óvó előírásokat a Tűzvédelmi Szabályzatban és Munkavédelmi Szabályzatban leírtak szerint kell betartani. A Szabályzatokban leírtakat a dolgozókkal munkába álláskor ismertetni kell. Az oktatást évenként kell ismételni. A tanulók oktatását minden évben a tanév kezdetekor kell elvégezni. Felelős: kollégiumvezető Az oktatások megtörténtét dokumentálni kell. Felelős: az iskola-kollégium műszaki vezetője Bombariadó esetén szükséges teendők Gondoskodni kell az épület kiürítéséről, az épületben senki nem tartózkodhat. Felelős: ügyeletes tanár Az épületből kivonulásnál figyelembe kell venni a Tűzriadó tervben leírtakat, illetve az abban leírt útvonalat. A tanulókat és a dolgozókat az épülettől megfelelő távolságra kell irányítani. (iskola udvarán az ünnepségek helye, illetve az épülete előtti parkoló) Felelős: ügyeletes tanár Értesíteni kell a rendőrséget, tűzoltóságot, felügyeleti szervet, valamint távollétében az intézményvezetőt. Gondoskodni kell a gázcsap elzárásáról, szükség esetén áramtalanítani kell az épületben Egészségvédelem, balesetvédelem A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a tanév megkezdésekor, illetve szükség szerint ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Felelős: kollégiumvezető A kollégium házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak a kollégiumban való tartózkodás során meg kell tartaniuk.

11 A kollégium valamennyi dolgozójának feladata megakadályozni a kollégiumban a tanulók egészségére káros, őket veszélyeztető anyagok behozatalát, annak használatát. Ezek ismeretéről köteles beszámolni a kollégiumvezetőnek, súlyosabb esetben az iskola igazgatójának. A veszélyes anyagokat a kollégiumból el kell távolítani, az egészséget veszélyeztető helyzetet meg kell szüntetni! Intézményvezető feladata a tanuló balesetek megelőzésében Ismertetni a Munkavédelmi Szabályzatot Gondoskodik a munkavédelmi tevékenységhez szükséges feltételek biztosításáról Pedagógus feladata a tanuló balesetek megelőzésében Figyelemmel kíséri, hogy a tanulók betartják-e a biztonsági előírásokat Figyelmezteti a tanulókat az elektromos készülékek szabályos üzemeltetésére. Felügyelet mellett használható kollégiumi eszközök, gépek elektromos tűzhely vízforraló mikrohullámú sütő kenyérpirító mosógép, centrifuga számítógép Tanuló balesetek jelentési kötelezettsége A baleseteket nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket ki kell vizsgálni. A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv 1-1 példányát meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a tanulónak, illetve a szülőnek. 1 példányt az intézmény őriz meg. Súlyos balesetet az intézménynek azonnal be kell jelenteni telefonon, faxon, vagy személyesen a fenntartónak. 5. Könyvtár működési rendje A kollégiumi könyvtár - az iskolai könyvtár nyitvatartási idejének meghosszabbításával - a kollégium pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő és oktató munkájához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosítja. A könyvtár a kollégisták által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére. A könyvtár alapfeladata a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, gondozása és rendelkezésre bocsátása. Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról, egyéni és csoportos helyben használat, könyvtári dokumentumok kölcsönzése. A könyvtár gyűjteménye az oktatási tevékenységhez szükséges kiadványokat, információhordozókat tartalmazza. A gyűjteményt a tanulók és pedagógusok igényének figyelembevételével kell fejleszteni. A könyvtári állományról nyilvántartást kell vezetni. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele térítésmentes. A könyvtárban a tanulóknak lehetőségük van internetes hozzáféréshez. A könyvek kölcsönzését az iskola könyvtárpedagógusai végzik. A kollégiumi könyvtár SZMSZ-e megegyezik az iskola könyvtárának SZMSZ-ével.

12 6. Gyermek és ifjúságvédelem Intézményünk (iskolánk) a tanulók veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében gyermek és ifjúságvédelmi tanárt foglalkoztat, akinek feladata az érintett tanulók felmérése, gondozása az iskolában és a kollégiumban. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai Kapcsolattartás a kollégiumi nevelőtanárokkal. A csoportokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy a kollégiumon kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. Pedagógusok, szülők, vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét. Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakóhelye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására. A kollégiumban a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét, telefonszámát.(nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelki segély szolgálat, gyermekek átmeneti otthona, stb.) Pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt a tanulóknak és a szülőknek a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez. Időszerű feladatunk a szenvedélybetegségek megelőzése és a szenvedélybetegségből gyógyult tanulók környezetbe való beilleszkedése. Kollégiumunkban ezt elősegíti a nevelők és tanulók közötti jó (bensőséges) kapcsolat a szabad tanár választás révén -, illetve a szülőkkel, osztályfőnökkel való gyakori kommunikáció és információ csere. A megelőzésnél fontosnak tartjuk a tanulók tájékoztatását a szenvedélybetegségek következményeiről, veszélyeiről. A kollégiumban, valamint a tanulók részére bárhol szervezett rendezvényen tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. A kollégium összes helyiségében tilos a dohányzás. 7. Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Kiterjed az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium területére és minden egységére: - az ott lakó tanulókra - a pedagógus munkakörben dolgozókra - a nem pedagógus munkakörben dolgozókra. Érvénybe lép jóváhagyása napján. 8. Véleményezési és egyetértési joggyakorlat a kollégiumban Kollégiumi közösség megnevezése Véleményezési Egyetértési joga van Szülői Szervezet X Diák Önkormányzat X Kollégium nevelőtestülete X

13 9. Dokumentumok nyilvánossága A kollégium dokumentumai (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) megtalálhatók az iskola honlapján illetve nyomtatott formában a kollégiumvezető irodájában, illetve a harmadik emeleti nevelőtanári helyiségben, ahol mindenki számára hozzáférhető. A dokumentumok megtekintésével kapcsolatban a kollégiumvezetőt lehet megkeresni, keddi napokon órától óráig személyesen az érdeklődők rendelkezésére áll. Eger, december Intézményvezető Kollégiumvezető

14 Záró rendelkezések A kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat a kollégium diákönkormányzata megvitatta és azzal egyetértett. Eger, december DÖK elnök A kollégium szülői szervezete a kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal egyetértett. Eger, december Kollégiumi Szülői képviselet A kollégium nevelőtestülete 2012.december 11-én tartott értekezleten a kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. Eger, december Igazgató Kollégiumvezető Eger, december 11. A kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésének ideje: január 01.

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt.

2.2 Az igazgató képviseli a kollégiumot az állami és társadalmi szervek, valamint a vállalatok előtt. TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:029333 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2013 1 A működési szabályzat hatálya

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND. Készült: 2013 Balassagyarmat MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM HÁZIREND Készült: 2013 Balassagyarmat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 1. A Házirend jogszabályi alapja... 3 2. A Házirend célja... 3 3. Az intézmény adatai... 3 4.

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037313 Dunakeszi 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013.

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013. Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az intézmény:...

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013.

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013. Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az intézmény:...

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZA 2011. Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM K O L L É G I U M

EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM K O L L É G I U M EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM K O L L É G I U M SZ E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadva: Jóváhagyva:.. t Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013.

Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium. Házirendje 2013. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium Házirendje 2013. Tartalomjegyzék I. Preambulum...3 1. A házirend célja...3 2. A házirend feladata...4 3. A házirend jogszabályi alapjai...4 4. A házirend hatálya...4

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Diószegi Sámuel Baptista Szakközép- és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. szeptember 1-jétől 1 BEVEZETÉS A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom A házirend jogszabályi alapja

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben