: AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29."

Átírás

1 KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/

2 1. Bevezetı Gyermekképünk Óvodaképünk Intézményünk jövıképe Óvodánk társadalmi környezete, szociokulturális háttere Az óvoda adottságai, tárgyi feltételei Személyi feltételeink Az óvodai gyermekvédelemmel összefüggı pedagógiai tevékenységünk jellemzıi Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink: A gyermekvédelmi összekötı alapvetı feladatai: Gyermekvédelmi tevékenységünk legfontosabb feladatai: Inkluzív pedagógia - Integráció a sajátosságok megırzésével, a különbségekhez való alkalmazkodással Differenciálás: a kiemelt figyelmet igénylı gyermekek egyéni fejlesztése, fejlıdésének segítése Tehetséggondozás intézményünkben A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek A sajátos nevelést igénylı gyermekek befogadása és fejlesztése Sajátos nevelési igényő gyermek óvodai nevelése A gyermekek esélyegyenlıségét szolgáló intézkedések Etnikai kisebbségi gyermekek óvodai nevelése A nevelı-fejlesztı tevékenységek rendszere A tevékenységközpontú program cél és feladatrendszere A nevelési cél elérésének feltételei A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében Érzelmi, erkölcsi nevelés, szocializáció Tevékenység szerepe a nevelési cél elérésében A képességek szerepe a nevelési cél elérésében A tudatos fejlesztés feltételei Az óvodai nevelés objektív feltételei A tudatos nevelés szubjektív feltételei Az óvodapedagógus modell szerepe Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttmőködése a nevelımunka során Az óvodapedagógus és a dajka együttmőködésének formái Környezetben élık hatásai A fejlesztés tartalma Játéktevékenység Tanulási tevékenység Társas, közösségi tevékenység Értékteremtı Munkatevékenység Szabadidıs tevékenység Egészségnevelési és környezeti elvek Egészségnevelés tárgyi,személyi feltételei Egészséges óvodai környezet kialakítása Célunk,alapelvünk Az egészséges életmódra nevelés feladatai

3 7.2.1.Az egészséges táplálkozás megkedveltetése Egészségfejlesztı testmozgás Az egészséges életmódra nevelés kapcsolata a többi nevelési területtel Lelki egészségvédelem A dohányzás megelızése Környezettudatos nevelés A komplex tevékenységek rendszere Anyanyelv Matematika A külsı világ tevékeny megismerése Természet társadalom ember Születéstıl felnıttkorig Mővészeti tevékenységek Mesélés,verselés, dramatizálás, bábozás Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Vizuális tevékenységek Mindennapos mozgás A nevelés tanulás tervezése és idıkeretei A gyermekek fejlettségállapotának mérése - A pedagógiai munka dokumentációi Az óvoda és környezetének együttmőködése Az óvodai ünnepek és megemlékezések A fejlıdés jellemzıi óvodáskor végére az Alapprogramban meghatározottak szerint. 77 Legitimációs Záradék

4 1. Bevezetı Óvodánk adatai Az óvoda elnevezése: Nefelejcs Óvoda Címe: 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon, fax,mobil: (28) cím: OM azonosító: Az óvoda alapítója: Dány Községi Önkormányzat Az óvoda fenntartója: Dány Községi Önkormányzat A fenntartó címe: 2118 Dány, Pesti u.1. Telefon: ( 28 ) Fax: ( 28 ) Alapító okirat száma: 94/ 782 Módosított Alaptó okirat száma: Az óvodai férıhelyek száma: 120 Csoportszobák száma: 5 Napi nyitvatartási idı: 11 óra/nap 55óra/hét Csoportszervezés: vegyes Óvodánk Pedagógiai Programja az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján készült és minısített - Tevékenység központú óvodai nevelési programra épül. A Tevékenységközpontú óvodai nevelési program középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülı nevelést és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeli. A pedagógiai program gerincét Gáspár László pedagógiai rendszerének óvodai körülmények közötti alkalmazása alkotja. Ez a pedagógiai rendszer nevelés és gyermekközpontú, mely a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történı nevelést tekinti alapvetı feladatának. A szerzık (Chrappán Magdolna Fábián Katalin) átdolgozták az eredeti Programot, mely sőrített, rövidített változatban jelent meg 2005-ben. Az azóta eltelt idıszak sok változást hozott az óvodák életébe, de a Program ma is korszerő, aktuális, jól használható a gyakorlatban. Az alapvetı pedagógiai, pszichológiai kérdésekben kifejtett álláspontjukat megerısítve és az óvoda számára elıírt aktuális feladatokat hangsúlyozva készült el az új, óvodai nevelımunkát közvetlenül segítı kiadvány, amely szerint mi is dolgozunk. 4

5 1.1.Gyermekképünk A gyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthetı szellemi erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség. eltérı genetikai adottságokkal jött a világra, eltérı az érési ( belsı fejlıdési ) üteme, eltérı fejlettségi szinttel rendelkezik, eltérı környezeti hatások érik, mert eltérı környezetben nevelkedik, eltérı, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Valljuk, hogy minden gyermek hordoz magában valamilyen értéket, képességet amely alapot szolgáltat személyiségének fejlesztéséhez.. Az egészségesen fejlıdı gyermek boldog, kiegyensúlyozott, vidám, kedves, közvetlen, érdeklıdı, pozitív énképpel rendelkezı, kreatív, szociálisan érett, társaival együttmőködı, megfelelı toleranciával, kommunikációs és kooperatív készséggel rendelkezik és fogékony az ıt körülvevı világ megismerésére, megértésére. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelıen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévı hátrányai csökkenjenek. 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsıdleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítıje,a gyermek harmadik életévétıl az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlıdésének és nevelésének legmegfelelıbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védı, szociális, nevelı személyiségfejlesztı), a gyermekekben megteremtıdnek a következı életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belsı pszichikus feltételei. Óvodánk olyan gyermekközpontú és nevelésközpontú szolgáltató intézménnyé szeretne válni, amely... a gyermekek közötti egyéni különbségeket maximálisan tolerálja, óvja, védi, neveli, szocializálja a gondjaira bízott gyermekeket az SNI és HHH gyermekek integrációját elısegíti családi nevelés kiegészítıje a harmadik életévtıl az iskolába lépésig a pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodik fejlesztı tevékenységét a gyermekek genetikai adottságaihoz, egyéni fejlıdési üteméhez, a gyermek aktuális fejlettségi szintjéhez igazítja, egyénenként változó szükségleteit kielégíti, a legfıbb gyermeki tevékenységnek, a fejlesztés legfıbb eszközének a semmi mással nem helyettesíthetı játékot tartja, eredményes a tehetség kibontakoztatásában, sikeres az esélyegyenlıség megteremtésében elısegíti a hátrányok kiegyenlítését rugalmas keretek között állandóságot biztosít 5

6 nyitott óvoda, elfogadó befogadó,biztosítja a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetıségét a migráns családok gyermekeinek biztosítja az önazonosság megırzését,ápolását,erısítését az interkultúrális nevelésen alapuló integráció lehetıségét,az emberi jogok és alapvetı szabadságjogok védelmét az óvoda tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását közvetetten segíti az iskolai közösségben történı beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások fejlıdését az óvoda eddigi hagyományaira épül A gyermekek kiegyensúlyozott személyiségfejlıdéséhez biztosítja... a barátságos, derős, szeretetteljes, nyugodt, biztonságos, szorongás és frusztráció mentes, érzelmi biztonságot nyújtó légkört, a változatos tevékenységi lehetıségeket, a nyugodt, elmélyült szabad játék feltételeit, a személyre szabott törıdést és figyelmet, a lehetı legnagyobb szabadságfokú mozgásteret, a szabadság, kötetlenség és kötöttség egyensúlyát, a gyermeki önállóság határainak kiszélesítését, a türelmes, toleráns nevelıi magatartást, az esztétikus, barátságos, tiszta, ízléses környezetet. gyermeki személyiség kibontakoztatása, egyenlı hozzáférés biztosításával Az óvoda alkalmazottai számára megteremti a XXI. századi gyermekközpontú nevelés kihívásainak feltételeit, amelyben... együttmőködve, egymásra figyelve, az egyéni különbözıségekre pozitívan építve, egymást erısítı harmonikus légkörben, a szülık támogatását megnyerve, nevelési elveivel, elvárásaival, igényeivel összhangot teremtve, tárgyi feltételeinket a kor igényeinek, elvárásainak megfelelıen bıvítve a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek és jogainak érvényt szerezve Jövıképünkben óvodánk mőködése és feltételrendszere a gyermekek, a szülık, az alkalmazottak, a fenntartó, a partnerek szőkebb és tágabb környezetünk - elvárásainak, az Unió legmagasabb szintő igényeinek és a mindenkori hatályos törvényi elıírásoknak maximálisan megfelel. Meggyızıdésünk, hogy ez a jövıkép értékes és hatékony motiváló tényezı lehet feladataink megvalósításában. 6

7 Az óvoda célkitőzései Nevelıtestületünk a személyiség mibenlétét az alábbiakban látja: A személyiség külsı hatásokra kialakult belsı feltételeknek, valamint öröklött adottságoknak, lehetıségeknek az egyénen belül kialakult olyan egyedi, egyszeri és megismételhetetlen integrációja, amely meghatározza a viszonyulást, alkalmazkodást a környezethez. Kiemelt jelentıséget tulajdonítunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztésének: a (tanult) motívumok kialakításának, mivel a motívumok segítik az embert döntései meghozatalában a képességek fejlesztésének, mert a képességektıl függ a döntések kivitelezésének eredményessége. Nevelımunkánk során olyan motívumokat és képességeket kell fejlesztenünk, melyek eredményeként gyermekeink döntései megalapozottak lesznek, s döntéseik kivitelezésében pedig eredményesek. 1. Az értelem fejlesztése Célunk a tanulási motívumok fejlesztése: a megismerési vágy felkeltése, a természetes kíváncsiság vágy táplálása a felfedezési vágy felkeltésére, melynek alapja a felfedeztetı tanulás, a problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata az újabb és újabb fejlesztı játékok megtanulása / megtanítása biztosítja, a játék, a játékosság kapcsán a szimuláció gazdag eszköztára pedig támogatja az egyes témák feldolgozását, a játékszeretet továbbfejlesztését optimális teljesítmény vágy kialakítása a következetes és reális értékeléssel, a szélsıségektıl mentes, a tanulás értelmének megmutatása olyan játékos és egyéb helyzetekben, mikor a gyermekek megtapasztalhatják tudásuk gyakorlati hasznát, érzékelve saját változásukat és fejlıdésüket. Célunk az értelmi képességek fejlesztése: a megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás képessége, a kísérletezés, elemzés és érvelés a beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvetı funkciója a kivitelezı tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata a gondolkodás bonyolult képességrendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, az általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás a tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a tapasztalati és értelmezı, valamint az önálló és szociális tanulási módok során. 7

8 Célunk a segítı életmódra nevelés, az erkölcsi nevelés és szociális fejlesztés Gyermekeink különbözı családi háttérrel különbözı közösségekben élnek. Többen tagjai lehetnek különféle nemzetiségeknek, szüleik által vallási felekezeteknek, egyúttal tagjai a magyar nemzetnek. A gyermekek az óvodában is tagjai egy óvodai csoportnak, a fejlesztési folyamatban pedig gyakran egy-egy kisebb csoportnak, valamint a teljes óvodai közösségnek. A késıbbiek során személyes kapcsolataik egyre inkább átszövik egész életüket. Ahhoz, hogy képesek legyenek beilleszkedni a különbözı szőkebb vagy tágabb csoportokba és közösségekbe, és ezekben megtalálják helyüket, fejleszteni szükséges képességeiket és szociális motívumaikat. Célunk a szociális képességek fejlesztése szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a kommunikáló felek aktivitásának: azaz érzelmi állapotának, magatartásának és viselkedésének aktuális befolyásolási képességének fejlesztése a kötıdés képességének fejlesztése, melynek gazdagsága, ereje és minısége meghatározza a szociális életminıséget, a szociális viselkedést, és a személyiség szociális fejlıdését csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség megalapozása és fejlesztése a gyermekeink életkorához illeszkedı ünnepeink megünneplése, versenyek, és számos, az óvodai életre jellemzı helyzetek során törekszünk a reális ön és társértékelés kialakítására Az együttmőködés, a vezetés és a versengés képességeinek megalapozása és fejlesztése a segítı együttmőködés rendszeres alkalmazásával, a segítı nevelıi magatartás megtapasztalásával, valamint a mozgásos és a különbözı versenyjátékok gyakorlása során. 2. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg - lelkileg egészséges legyen: meg tudja ırizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, stabilizálni, védeni tudja önmagát: optimális legyen személyiségének mőködése, fejlıdése. E funkció, e célok eredményes és hatékony szolgálata azt feltételezi, hogy képes lesz a személyes érdekeket szolgáló döntéseket meghozni, azokat végrehajtani és megvalósítani. A személyre szóló nevelés végsı célja az önfejlesztı személyiség, az önfejlesztésre nevelés. Ez magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, a személyes tudat kialakulásának, fejlıdésének segítését. Óvodai nevelésünk célja, ezen képességek megalapozása. Célunk az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes motívumok kialakítása az önkiszolgálási motívumok közé tartozó biológiai szükségletek, a komfortszükséglet a mozgás és élményszükséglet önvédelmi motívumok fejlesztése az egészséges életmódra nevelés, a konfliktusok kezelésére történı nevelés kapcsán a szuverenitás motívumainak kialakítása, mint az önállósulási és öntevékenységi vágy önértékelési motívumok fejlesztése, mint az önbizalom és az önbecsülés, a reális, a képességeket is figyelembe vevı teljesítményértékelés eredményeként. 8

9 Célunk a személyes képességek fejlesztése az önellátási képességek megfelelı szintő fejlesztése az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, és a környezet adta munkatevékenységek kapcsán testi képességek fejlesztése: kondicionálás, koordinációs képességek az önvédelmi képesség, mint egészségvédı és identitásvédı képességek fejlesztése az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az önfejlesztés képességeinek megalapozásával. 3.Célunk a speciális kompetenciák fejlesztése Valamennyi speciális kompetencia alapja az alkotó képesség, és a kompetenciának megfelelı tehetség. Ahányféle speciális kompetencia, annyiféle tehetség is létezik. Célunk az általános alapok fejlesztése, a tehetség ígéretes gyermekek felismerése, fejlıdésük elısegítése és támogatása Óvodánkban a tehetség ígéretes gyermekek fejlesztését a gyermekek közötti különbségeket figyelembe vevı differenciált foglalkoztatással tudjuk megvalósítani. 4.Célunk a játékon keresztül tudományosan és sokoldalúan közvetíteni az ismereteket, és megalapozni a környezettudatos magatartást 5. Célunk, hogy a nevelés és fejlesztés a gyermekek és felnıttek számára egyaránt nyugodt légkörben, és megfelelı feltételek mellett történjen 6. Célunk a hátrányokkal küzdı gyermekek és családjaik segítése, különös tekintettel a veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylı gyermekekre. 7. Célunk, hogy az óvodapedagógusok és a munkájukat segítık tudásuk legjavát adva, ismereteik folyamatos bıvítésével neveljék és fejlesszék a gyermekeket. 8. Célunk a szülık részvételének minél sokrétőbb biztosítása az óvodai nevelés / fejlesztési folyamatában. 9. Célunk, hogy az intézményünkkel jogviszonyban állók elégedettségére, velük együttmőködve végezzük munkánkat. Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához, melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre. 9

10 1.3. Óvodánk társadalmi környezete, szociokulturális háttere Dány község intenzíven fejlıdı település, fejlett infrastruktúrával. A községben minden alapvetı intézmény és szolgáltatás mőködik. Társadalmi, gazdasági jellemzık: A lakónépesség minimális emelkedése figyelhetı meg, ami a be- és elköltözések különbségébıl adódik. A lakosság összetételének kedvezıtlen irányú változása, hogy véglegesen elköltözı, produktív korban lévı fiatal, szakképzett, jól iskolázott és gazdasági erıt is képviselı rétegek helyébe sok esetben kevésbé képzett rétegek érkeznek. Dány lakónépességén belül a fiatal és idıs korosztály közel azonos súlyt képvisel. Az elöregedı korszerkezetet a beköltözık kedvezıbb korösszetétele ellensúlyozza, mivel többgyermekes családok, a fiatalabb korosztály érkezik. ( Ez az óvodáskorú gyermekek számának minimális emelkedését hozta maga után ) A községben kevés a munkalehetıség, a szülık túlnyomó része ingázásra kényszerül. A foglalkoztatottakhoz képest az inaktívak és eltartottak aránya kedvezıtlen képet mutat. A munkanélküliség túlnyomó részben az etnikumot sújtja, fıként segélyekbıl élnek, de általában is emelkedik a szociálisan hátrányos családok száma. 1.4.Az óvoda adottságai, tárgyi feltételei Intézményünk a község egyetlen óvodája, fenntartója a helyi önkormányzat. A településen a község vonzáskörzetében, nagy forgalmú fıúttól kb.100 m-re helyezkedik el. Az eredetileg két csoportra tervezett a lakosság társadalmi összefogásával épített óvodát a község fejlıdésével, a megnövekedett igényekkel párhuzamosan három, majd öt csoportosra bıvítették, így ma 120 gyermek befogadására alkalmas. Az óvoda épületében mőködik a község egyetlen, közétkeztetést ellátó konyhája. A többszörösen átalakított, részlegesen felújított épület korszerőnek nem mondható. Folyosói szőkek, alul méretezettek, öltözıként is funkcionálnak. A mosdók, vécék is rosszul tervezettek, csoportszobái azonban tágasak, világosak. Az épület állagát folyamatos karbantartó felújítással igyekszünk megırizni. Az épület tetıszerkezete felújításra szorul, a nyílászárók cseréje is indokolt. A székek, asztalok cseréjére mind az öt csoportban sor került. Csoportokban a teljes bútorzatot kicseréltük. A kötelezı eszközjegyzékben szereplı kiegészítı kisbútorok beszerzését önkormányzati támogatásból, pályázati forrással kiegészítve szereztük be. 10

11 A kötelezı eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltaknak megfelelıen textiltároló szekrényeket, könyvszekrényt, öltözıszekrényeket, fektetı tároló kocsikat, bordásfalat, ovi kondit és egyéb fejlesztı eszközöket, fejlesztıjátékokat, mesekönyveket, bábcsaládot, kerti szerszámokat, különféle textíliákat (ágynemőket, takarókat, sötétítı függönyöket, asztalterítıket) sikerült beszereznünk a fenntartó által biztosított keretbıl illetve pályázati forrásból. A vizuális, illetve barkács tevékenységekhez korszerő, jó minıségő eszközöket vásároltunk a gyermeklétszámnak megfelelı mennyiségben, de fogyóeszközök lévén folyamatos pótlásuk indokolt lenne. Csoportszobáink tágasak, világosak, egyéb helyiségeink rosszul kialakítottak (pl. a folyosók öltözıkként is funkcionálnak) célszerőtlenek, szőkek, rosszul berendezhetıek. A vezetıi iroda kicsi, zsúfolt, a telefon-fax, a fénymásoló, számítógép, nyomtató praktikus elhelyezése is gondot okoz, a helyiség az iratok megfelelı tárolására alkalmatlan. A felnıtt öltözı szertár, irattár, nevelıi szoba, és logopédiai foglalkoztató is egyben, a vezetıi irodába is ezen a helyiségen át lehet bejutni. Az intézményen belüli adminisztrációs tevékenység ellátására, értekezletek, megbeszélések bonyolítására is ebben az öltözıfoglalkoztató-szertár- irattár funkciójú helyiségben kerül sor. Problémát jelent a szülıkkel való megbeszélések lebonyolítása, hiszen nincs, alkalmas helyünk ahol bizalmasan konzultálhat a pedagógus a szülıvel. Intézményünk nem felel meg a kötelezı minimális felszerelés- eszköz jegyzékben foglalt elıírásoknak (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet) Hiányzó helyiségeink: tornaszoba sportszertárral (kialakítása kötelezı!) logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba intézményvezetı-helyettesi iroda óvodatitkári iroda (ha az óvodában az óvodatitkár alkalmazása kötelezı Óvoda székhelyén 1) nevelıtestületi szoba többcélú helyiség (szülıi fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására alkalmas helyiség) gyermeköltözı (csoportonként 1) Gyermeklétszám figyelembevételével. Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek száma azt lehetıvé teszi. gyermekmosdó, WC helyiség (csoportonként 1) Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek száma azt lehetıvé teszi. felnıtt öltözı mosó, vasaló helyiség szárító helyiség szertár-raktár felnıtt étkezı 11

12 Az óvoda udvarának kialakítása sokat javult az utóbbi évek során. Az udvari mozgásfejlesztési és játéklehetıségek bıvültek: babaházak, mászó híd, homokozók, padok, asztalok kerültek telepítésre Személyi feltételeink Férıhely, csoportok száma, csoportszervezés Az óvoda összes férıhelye: 120 Óvodai csoportok száma: 5 Csoportszervezési mód: vegyes Nyitvatartási idı ( napi, heti ), munkarend Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 11 óra 5 napos munkarendben: ( hétfıtıl-péntekig) 55 óra Engedélyezett óvodapedagógusi és vezetıi létszám: Engedélyezett óvodapedagógiai álláshelyek száma 9 ebbıl: óvodavezetı: 1 óvodavezetı helyettes: 1 Nevelımunkát közvetlenül segítık Dajka: ( 1 fı/csoport) 5 Konyhai alkalmazottak Élelmezésvezetı: 1 Szakácsnı: 1 Konyhai kisegítık: 6 Óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága A program megvalósításához egészségfejlesztési tervek megvalósításához egy pedagógus rendelkezik Gyógytestnevelés alkalmazása c. tanfolyamon szerzett ismeretekkel néptánc-tehetséggondozás megvalósításához egy óvodapedagógus rendelkezik végzettséggel További továbbképzési terv zenei tehetséggondozás, óvoda-iskola átmenet témában, testnevelés,mozgásfejlesztés környezettudatos nevelés 12

13 Az egészségügyi prevenciós ellátás jellemzıi: A védınık évente rutin állapotfelmérést végeznek. Az óvoda orvosa az általános belgyógyászati vizsgálat során felmerülı problémákkal szakorvosi rendelıbe, kórházba irányítja a gyermekeket. A fogászati szőrıvizsgálat valamennyi óvodás gyermekre kiterjed, a fogászati kezelés a szülı nyilatkozatának megfelelıen történik. Pedagógiai szakmai szolgáltatás jellemzıi: tıl a Gödöllıi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata látja el a Nevelési Tanácsadói feladatokat, úgymint: a tanulási, magatartási, beilleszkedési, magatartási nehézség megállapítását; ennek alapján szakvélemény megállapítását, ennek alapján a gyermek fejlesztı foglalkoztatását a pedagógus és a szülı bevonásával. Az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai neveléséhez, ha azt a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlıdésének üteme indokolja. A nevelési tanácsadás segítségét kérheti a szülı, a szülı egyetértésével az óvoda. Ennek keretében a Nevelési tanácsadás pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, illetve támogatja a pedagógus nevelımunkáját. 2.Az óvodai gyermekvédelemmel összefüggı pedagógiai tevékenységünk jellemzıi 2.1.Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink: prevenció együttmőködés külsı szervezetekkel az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének meghatározása Valamennyi pedagógus közremőködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı körülmények megelızésében, feltárásában, megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a foglalkozásokra és a foglalkozásokon kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttmőködést feltételezi a családdal, a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. Óvodánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermekvédelmi összekötı tevékenykedik. 2.2.A gyermekvédelmi összekötı alapvetı feladatai: a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése a szülık tájékoztatása azokról a lehetıségekrıl, személyekrıl, intézményekrıl, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, családlátogatáson vesz részt a veszélyeztetı okok feltárása érdekében, segíti a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, a gyermekek anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi, együttmőködik: az óvodavezetıvel, 13

14 a csoportvezetı óvónıkkel, az SZMK képviselıivel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Nevelési Tanácsadó szakembereivel. 2.3.Gyermekvédelmi tevékenységünk legfontosabb feladatai: a gyermek elemi szükségleteinek ( élelem, ruházat, pihenés, stb. ) figyelemmel kísérése a gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az orvosi szolgálaton keresztül és a fogászati rendeléseken, a gyermekek intézményes ellátása, az óvoda valamennyi szolgáltatásának igények szerinti biztosítása,( ügyelet, fejlesztı felkészítés, étkezés, stb. ) segélykérelmek támogatása, az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és anyagi helyzetétıl függıen, a gyermekek fejlıdésének figyelemmel kísérése, rendszeres óvodába járásának folyamatos ellenırzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése. Óvodánk gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlıdését veszélyeztetı okok megelızésére, feltárására, megszüntetésére. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az óvoda a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelızve ezzel a súlyosabbá válásukat. Óvodai gyermekvédelmünk célja: a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelızése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében segítségnyújtás, együttmőködés a különbözı szakemberekkel. Az alábbi tevékenységeink szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak megvalósulását: indulási hátrányok csökkentése, felzárkóztató foglalkozások, óvodai ingyenes étkezés lehetısége, egészségügyi szőrıvizsgálat, személyes és egyéni tanácsadás, szülıkkel való együttmőködés, tájékoztatás a családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatásokról, gyermekek szociális helyzetének javítása ( segélyek, stb. ) Az óvodai közösség fontos színtere a gyermek életének: naponta kerül kapcsolatba a gyermek és családja az óvodapedagógussal, dajkával, a gyermekvédelmi összekötıvel, akiknek elsıdleges feladatuk, hogy szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítsék a gyermeket abban, hogy sikeresen illeszkedjen be a közösségbe, meglévı képességeit kibontakoztassa, hiányzó képességeit fejleszteni tudja, hogy a gyermek szocializációja során elszenvedett hiányosságait a szüleivel együtt pótolják, orvosolják. Abban az esetben, ha a gyermek veszélyeztetettségét észleljük, kötelességünk a magunk eszközeivel - gondozási tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel - ezt elhárítani, illetve amennyiben ez sikertelen marad jelezni a gyermekjóléti szolgálat felé. Óvodánkban az utóbbi években a hátrányos helyzető, illetve halmozottan hátrányos helyzető 14

15 gyermekek számának emelkedése magával hozta a gyermekvédelmi feladatok növekedését is. A nevelıtestület döntése értelmében Gyermekvédelmi munkaközösséget hoztunk létre azért, hogy a nehéz szociális körülmények között élı gyermekek és szülık támogatását hatékonyabbá és tudatosabbá tegyük. A gyermekvédelmi munkában fontosnak tartjuk az óvoda és a család érzelmi biztonságot nyújtó nevelésének összehangolását. Az óvodába lépés elsı pillanatától kezdve figyelemmel kísérjük a gyermekek életét, életkörülményeit, a családra jellemzı nevelési attitődöket. Minden óvónınek jól kell ismernie a gyermekvédelmi törvényt ahhoz, hogy a gyermekvédelemmel összefüggı feladatait maradéktalanul, a lehetı legmagasabb színvonalon teljesíteni tudja. Ezt a munkát a munkaközösség vezetı koordinálja. Célunk a tanácsot, támogatást igénylı szülık segítése nevelési gondjaikhoz, anyagi helyzetük mérsékléséhez, illetve a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek egyéni fejlettségének, képességeinek megfelelı fejlesztése, felzárkóztatása 3.Inkluzív pedagógia - Integráció a sajátosságok megırzésével, a különbségekhez való alkalmazkodással 3.1.Differenciálás: a kiemelt figyelmet igénylı gyermekek egyéni fejlesztése, fejlıdésének segítése Tehetséggondozás intézményünkben Az intézmény fontos feladata a képességek kibontakoztatása, a tehetséges gyermekek felismerése, nyilvántartása, egyéni nyomon követése, a tehetségek gondozása és fejlesztése, élve az intézményi és az intézményen kívüli együttmőködések lehetıségeivel. A mikro csoportos tevékenységszervezés közben a differenciálás gyakorlata kiválóan alkalmazható a kiemelten tehetséges gyermekek nevelésében. Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik: óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztı tehetséggondozó foglalkozások keretében. Feladat A szülık megnyerése, tájékoztatása, bevonása. Hiszen erkölcsi és anyagi támogatásuk nélkül, nem mőködhetnek hatékonyan ez irányú törekvéseink,ezért az egész éves folyamatos tájékoztatás mellett a mőhelyfoglalkozások zárásaként, megmutatjuk nekik, mi minden csoda történt egész évben. Óvodánk szolgáltatásai: A szolgáltatásokon való részvétel ingyenes, amennyiben nevelési idıben szervezıdik. A foglalkozások gyakoriságánál és mennyiségénél figyelembe vettük személyi és tárgyi adottságainkat, hiszen 5 csoportos óvodánkban jelenleg csak 9 óvodapedagógus dolgozik a vezetıvel együtt. Ebbıl következik, hogy óvodapedagógusaink túlterheltek. 15

16 Gyermektánc-népi játékok A mozgásfejlesztés az egész személyiség fejlıdését elısegíti. Kedvezıen befolyásolja a mentális egészség, az értelmi és szociális képességek alakulását is.óvodánkban kiemelkedıen magas a halmozottan hátrányos helyzető, roma származású gyermekek száma. Minden ami zene, tánc, ritmusra végzett mozgás, az örömforrást jelent számukra, motiváló erıvel bír. Ez az a tevékenység, amelyben ügyesebbek, tehetségesebbek az átlagnál, így könnyő bevonni ıket ebbe a mozgásfejlesztési formába, mert ebben feloldódnak, sikerélményeket szereznek, nı az önbizalmuk, együttmőködési készségük, fejlıdnek értelmi képességeik, ezáltal fejlıdik egész személyiségük. Megismerik az évszakokhoz kapcsolódó ünnepkörök néphagyományait, népszokásait, gyermek népi játékokat sajátítanak el, bıvülnek ismereteik. Óvodás korban a különleges képességő gyermekeknek a kihívás iránti igényüket kell kielégíteni, ehhez megfelelı motivációs környezetet, és érzelmi biztonságot kell teremteni, hogy a meglévı elınyük megmaradjon illetve növekedjen. Szervezeti keretek: Gyakoriság: délutáni szabadidıs tevékenységként (játékidın belül) heti 1 alkalommal minden csoportban az ének-zenei nevelés anyagába beépítve ( népzene, néptánc lépései, népdalok, csoportos mozgásformák) Szülık bevonása: Bemutató és a gyermekekkel közös Táncház Információs falon történı tájékoztató( fényképekkel illusztrálva ) Honlapon való megjelenítés Fellépések szervezésébe való bevonás Kapcsolódási pontok:egészséges életmód Mozgásfejlesztés Ének-zenei nevelés Ünnepkörökhöz kapcsolódó néphagyományırzés, népszokások Kézmőves kreatív mőhely képességfejlesztı foglalkozásai Pest Megyei Óvodások Néptánctalálkozója Községi és óvodai ünnepek, rendezvények Cél: A gyermekek ismerkedjenek meg a magyar népi játékkincsek változataival Népi hagyományok átörökítése Szeressék meg a néptáncot, népi zenét Váljék kedvelt tevékenységükké a néptánc Érdeklıdjenek az éppen aktuális hónapokhoz, évszakokhoz kapcsolódó népszokások, hagyományok iránt Erısödjék meg bennük a közösségi csoporttudat a tevékenység során Zenei alkotókészség kibontakoztatása Mővészetek befogadására való nyitottság 16

17 Fejlesszük: Mozgáskulturájukat Fizikai állóképességüket Ritmusérzéküket Hallásukat Mozgásmemóriájukat Tér-forma- stílusérzéküket Feladat: Idıben megtalálni azokat a gyermekeket,akik kiemelkednek valamilyen képességeket illetıen Szervezett foglalkozások elindítása annak érdekében,hogy a kiemelkedı képességekben rejlı lehetıségek ne vesszenek el. Felismerni a tehetséget és megjelenési formáit Segíteni a gyermeket a továbbfejlıdésben Kielégíteni a kiemelkedı képességő gyermek megismerési, alkotási és speciális szükségleteit erıs oldalának fejlesztése) A tehetséges gyermek tehetséggel összefüggı gyenge oldalának erısítése (pszichomotoros és érzelmi akarati éretlenség) Megfelelı szeretetteljes légkör biztosítása Minden gyermek tehetséges valamiben. Ezért a hátrányos helyzet kompenzálása és a tehetséggondozás, a pozitív énképet hangsúlyozó egyéni bánásmód kiemelt szerepet kap. Mese-ovi A népmesék jelentısége: - A mesék észrevétlenül juttatnak Intellektuális és érzelmi gazdagsághoz, mőveltség és tudásgyarapodáshoz, kedvezı irányú személyiségfejlıdéshez - A mese a csoda, a fantasztikum lehetséges világa. Meseélményben a gyermek tudja, hogy ami a történetben van az irreális, mégsem kételkedik, vagyis az igaz- nem igaz kategóriát rövid idıre felfüggeszti - A meseélmény gazdagítja a gyermek személyiségét, formálja esztétikai, erkölcsi érzelmeit, fejleszti az értelmi képességeit, anyanyelvi-kommunikációs képességeit Évente egyszer megrendezésre kerülı mesedélután,(mese-ovi) alkalmával, önálló meséléssel a tehetséges gyermekek bemutatkozhatnak a szülıknek, melyre az egész év során megismert kedvenc mesékbıl választhatnak. Az önálló mesemondás fejleszti: - a produktív-reproduktív fantáziájukat - választékos szó és kifejezés használatra ösztönöz -erısíti a beszédkedvet,oldja a gátlásokat 17

18 Szervezeti keret: napi tevékenységbe beépítve minden csoportban Gyakoriság: heti 2 alkalom, Mese-ovi évente egyszer Szülık bevonása: Mese délután során bemutatkozás Információs falon tájékoztató (megismert mesék ) Kapcsolódási pontok: Anyanyelvi nevelés, Környezet megismerésére nevelés Vizuális nevelés Dramatizálás,bábozás Néphagyományok Cél: örömmel vegyenek részt mesék, versek felidézésében,dramatizálásban, bábozásban alakuljon irodalmi érdeklıdésük, fejlıdjön ízlésviláguk szorongásaik oldódjanak örömmel hallgassanak klasszikus és értékes modern mesét,verset, elbeszélést gondosan bánjanak a könyvekkel Feladat önálló mesemondás iránti érdeklıdés felkeltése kifejezı, szép mesemondás mesék változatos feldolgozása a mindennapi mesélés során ösztönzés az egyéni mesemondásra a gyermekek képességét figyelembe véve motiválás a saját kitalált történetek elmondására, a gyerekek által kitalált mesék rögzítése sokszínő mesevilág megismertetése, megszerettetése buzdítás, ösztönzés Varázs-kezek Az évszakokhoz kapcsolódó népszokások, néphagyományırzés adja az alapját a tárgykészítı kézmőves foglalkozások anyagának. Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan egy-egy technikát sajátíthatnak el, miközben a gyermektánc, néptánc tehetséggondozó csoport népzenei anyagát hallgatják, népdalait éneklik. A Varázs-kezek foglakozásokon valamennyi csoport érdeklıdı gyermekei részt vehetnek, a foglalkozások téma választásait pedig beépítjük a vizuális nevelés anyagába. Lehetıséget biztosítunk havonta egyszer a mőhelymunkák során,és a napi tevékenységbe beágyazva a gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezésének, a kreativitás kibontakoztatásának az alábbi módszerekkel: szabad asszociáció, zenére festés, mozgással kísért formaalakítás beszélgetés bemutatás magyarázat segítségadás motiválás dicséret 18

19 Cél: a gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A gyermekek tér - forma - szín képzeletének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. Az elkészült gyermekmunkák elıször a mini-galériára, majd témától függıen a gyermekek albumába vagy otthonukba kerülnek. Feladat A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése A éves korban tervezhetı alkotó, alakító tevékenységek tartalmának, minıségének fejlesztése A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása Tehetséggondozás egyénre szabottan A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése a tevékenység közben Szervezeti keretek: délutáni szabadidıs tevékenységként Gyakoriság: havonta, ill.ünnepekhez kapcsolódóan Szülık bevonása: Adventtıl Karácsonyig ( pl. adventi koszorú és adventi naptár készítésbe, mézeskalácssütésbe, gyertyaöntésbe csuhéjfonással betlehem és asztali díszek készítésébe ) Farsangtól Húsvétig ( csuhéj-fonás, búzaültetés, húsvéti asztali díszek, tojásfestés, stb. ) Falunapi programok, Gyermeknap szervezésébe Kapcsolódási pontok: Ének-zenei nevelés Irodalmi nevelés Néphagyományırzés, népszokások, népi játékok Vizuális nevelés Környezet megismerésére nevelés Falunapi programok 3.2.A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek Gyermekeink szociokulturális háttere kiegyensúlyozott és jó képet mutat. Munkánk tervezésénél azonban figyelembe kell vennünk az elfoglalt, idıhiánnyal küszködı családok igényeit éppúgy, mint a szerényebb anyagi lehetıségekkel bíró, több gyereket nevelı, esetleg egyszülıs, vagy nevelı szülık által nevelt családokét. Felelısségünk különösen nagy a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek nevelésében és fejlesztésében. A hátrányos helyzet esetenként a gyermek veszélyeztetettségét is magában hordja. İk néha csak tılünk kapnak segítséget a világban való eligazodáshoz, a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki és testi fejlıdésükhöz. Feladatunk az óvoda világát nehezen elfogadó, illetve együtt nem mőködı, esetleg gyermeküket is elhanyagoló családokkal való - együttmőködésre késztetı - kapcsolattartás. A hátrányos helyzet leggyakoribb okai A család anyagi és egészségügyi állapota, erkölcsi helyzete és életvitele, értékrendje A család lakhelye és környezete 19

20 A gyermek és/vagy szülı egészségi állapota A családtagok száma Környezeti okok lehetnek Sokgyermekes család: 3 vagy több gyermek Szőkös lakásviszonyok: a család magas létszáma, több generáció együttélése Szülık iskolázatlansága Nevelési hiányosságok: kettıs nevelés, felügyelet és gondozás hiánya, helytelen bánásmód (brutalitás), érzelmi sivárság, közömbösség, könnyelmő, felelıtlen életvitel, bőnözı családi háttér Negatív hatású baráti kör Anyagi okok lehetnek Munkanélküliség Létminimum alatti 1 fıre jutó jövedelem A szülı csökkent munkaképességő vagy munkaképtelen A kereset nem a család szükségleteinek kielégítésére fordítódik Egészségügyi okok Születési rendellenesség vagy szerzett fogyatékosság mozgáskorlátozottság érzékszervi károsodás (látás, hallás...) szervi rendellenesség Tartós betegség Idegrendszeri, pszichés problémák (szülı és/vagy gyerek) Higiénés hiányosságok A gyermek személyiségében rejlı okok Értelmileg, érzelmileg visszamaradt Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében Anyagi támogatás lehetıségeinek kiaknázása Az önmővelés igényének kialakítása A tolerancia, segítıkészség kialakítása, a másság elfogadása Praktikus ismeretek elsajátíttatása A mindennapi élethez szükséges készségek kialakításának segítése: tanácsadás, külsı segítség felajánlása Családi életre és egészséges életmódra nevelés 20

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032334 Intézményvezető:.. Katinszki Ferencné Legitimációs eljárás /2012. (.) határozatszámon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA I. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA Intézményünk Kispest városközponti rekonstrukciójának negyedik óvodájaként épült fel 1982 - ben. A rövid múlt dinamikus változásai stabil nevelıtestületet, egységes nevelıi szemléletet

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: 038389 1035 Budapest, Miklós tér 5.) Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben