: AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29."

Átírás

1 KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/

2 1. Bevezetı Gyermekképünk Óvodaképünk Intézményünk jövıképe Óvodánk társadalmi környezete, szociokulturális háttere Az óvoda adottságai, tárgyi feltételei Személyi feltételeink Az óvodai gyermekvédelemmel összefüggı pedagógiai tevékenységünk jellemzıi Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink: A gyermekvédelmi összekötı alapvetı feladatai: Gyermekvédelmi tevékenységünk legfontosabb feladatai: Inkluzív pedagógia - Integráció a sajátosságok megırzésével, a különbségekhez való alkalmazkodással Differenciálás: a kiemelt figyelmet igénylı gyermekek egyéni fejlesztése, fejlıdésének segítése Tehetséggondozás intézményünkben A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek A sajátos nevelést igénylı gyermekek befogadása és fejlesztése Sajátos nevelési igényő gyermek óvodai nevelése A gyermekek esélyegyenlıségét szolgáló intézkedések Etnikai kisebbségi gyermekek óvodai nevelése A nevelı-fejlesztı tevékenységek rendszere A tevékenységközpontú program cél és feladatrendszere A nevelési cél elérésének feltételei A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében Érzelmi, erkölcsi nevelés, szocializáció Tevékenység szerepe a nevelési cél elérésében A képességek szerepe a nevelési cél elérésében A tudatos fejlesztés feltételei Az óvodai nevelés objektív feltételei A tudatos nevelés szubjektív feltételei Az óvodapedagógus modell szerepe Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttmőködése a nevelımunka során Az óvodapedagógus és a dajka együttmőködésének formái Környezetben élık hatásai A fejlesztés tartalma Játéktevékenység Tanulási tevékenység Társas, közösségi tevékenység Értékteremtı Munkatevékenység Szabadidıs tevékenység Egészségnevelési és környezeti elvek Egészségnevelés tárgyi,személyi feltételei Egészséges óvodai környezet kialakítása Célunk,alapelvünk Az egészséges életmódra nevelés feladatai

3 7.2.1.Az egészséges táplálkozás megkedveltetése Egészségfejlesztı testmozgás Az egészséges életmódra nevelés kapcsolata a többi nevelési területtel Lelki egészségvédelem A dohányzás megelızése Környezettudatos nevelés A komplex tevékenységek rendszere Anyanyelv Matematika A külsı világ tevékeny megismerése Természet társadalom ember Születéstıl felnıttkorig Mővészeti tevékenységek Mesélés,verselés, dramatizálás, bábozás Ének-zene, énekes játék, gyermektánc Vizuális tevékenységek Mindennapos mozgás A nevelés tanulás tervezése és idıkeretei A gyermekek fejlettségállapotának mérése - A pedagógiai munka dokumentációi Az óvoda és környezetének együttmőködése Az óvodai ünnepek és megemlékezések A fejlıdés jellemzıi óvodáskor végére az Alapprogramban meghatározottak szerint. 77 Legitimációs Záradék

4 1. Bevezetı Óvodánk adatai Az óvoda elnevezése: Nefelejcs Óvoda Címe: 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon, fax,mobil: (28) cím: OM azonosító: Az óvoda alapítója: Dány Községi Önkormányzat Az óvoda fenntartója: Dány Községi Önkormányzat A fenntartó címe: 2118 Dány, Pesti u.1. Telefon: ( 28 ) Fax: ( 28 ) Alapító okirat száma: 94/ 782 Módosított Alaptó okirat száma: Az óvodai férıhelyek száma: 120 Csoportszobák száma: 5 Napi nyitvatartási idı: 11 óra/nap 55óra/hét Csoportszervezés: vegyes Óvodánk Pedagógiai Programja az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján készült és minısített - Tevékenység központú óvodai nevelési programra épül. A Tevékenységközpontú óvodai nevelési program középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülı nevelést és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeli. A pedagógiai program gerincét Gáspár László pedagógiai rendszerének óvodai körülmények közötti alkalmazása alkotja. Ez a pedagógiai rendszer nevelés és gyermekközpontú, mely a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által történı nevelést tekinti alapvetı feladatának. A szerzık (Chrappán Magdolna Fábián Katalin) átdolgozták az eredeti Programot, mely sőrített, rövidített változatban jelent meg 2005-ben. Az azóta eltelt idıszak sok változást hozott az óvodák életébe, de a Program ma is korszerő, aktuális, jól használható a gyakorlatban. Az alapvetı pedagógiai, pszichológiai kérdésekben kifejtett álláspontjukat megerısítve és az óvoda számára elıírt aktuális feladatokat hangsúlyozva készült el az új, óvodai nevelımunkát közvetlenül segítı kiadvány, amely szerint mi is dolgozunk. 4

5 1.1.Gyermekképünk A gyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthetı szellemi erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség. eltérı genetikai adottságokkal jött a világra, eltérı az érési ( belsı fejlıdési ) üteme, eltérı fejlettségi szinttel rendelkezik, eltérı környezeti hatások érik, mert eltérı környezetben nevelkedik, eltérı, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Valljuk, hogy minden gyermek hordoz magában valamilyen értéket, képességet amely alapot szolgáltat személyiségének fejlesztéséhez.. Az egészségesen fejlıdı gyermek boldog, kiegyensúlyozott, vidám, kedves, közvetlen, érdeklıdı, pozitív énképpel rendelkezı, kreatív, szociálisan érett, társaival együttmőködı, megfelelı toleranciával, kommunikációs és kooperatív készséggel rendelkezik és fogékony az ıt körülvevı világ megismerésére, megértésére. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelıen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévı hátrányai csökkenjenek. 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsıdleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítıje,a gyermek harmadik életévétıl az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlıdésének és nevelésének legmegfelelıbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védı, szociális, nevelı személyiségfejlesztı), a gyermekekben megteremtıdnek a következı életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belsı pszichikus feltételei. Óvodánk olyan gyermekközpontú és nevelésközpontú szolgáltató intézménnyé szeretne válni, amely... a gyermekek közötti egyéni különbségeket maximálisan tolerálja, óvja, védi, neveli, szocializálja a gondjaira bízott gyermekeket az SNI és HHH gyermekek integrációját elısegíti családi nevelés kiegészítıje a harmadik életévtıl az iskolába lépésig a pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodik fejlesztı tevékenységét a gyermekek genetikai adottságaihoz, egyéni fejlıdési üteméhez, a gyermek aktuális fejlettségi szintjéhez igazítja, egyénenként változó szükségleteit kielégíti, a legfıbb gyermeki tevékenységnek, a fejlesztés legfıbb eszközének a semmi mással nem helyettesíthetı játékot tartja, eredményes a tehetség kibontakoztatásában, sikeres az esélyegyenlıség megteremtésében elısegíti a hátrányok kiegyenlítését rugalmas keretek között állandóságot biztosít 5

6 nyitott óvoda, elfogadó befogadó,biztosítja a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetıségét a migráns családok gyermekeinek biztosítja az önazonosság megırzését,ápolását,erısítését az interkultúrális nevelésen alapuló integráció lehetıségét,az emberi jogok és alapvetı szabadságjogok védelmét az óvoda tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását közvetetten segíti az iskolai közösségben történı beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások fejlıdését az óvoda eddigi hagyományaira épül A gyermekek kiegyensúlyozott személyiségfejlıdéséhez biztosítja... a barátságos, derős, szeretetteljes, nyugodt, biztonságos, szorongás és frusztráció mentes, érzelmi biztonságot nyújtó légkört, a változatos tevékenységi lehetıségeket, a nyugodt, elmélyült szabad játék feltételeit, a személyre szabott törıdést és figyelmet, a lehetı legnagyobb szabadságfokú mozgásteret, a szabadság, kötetlenség és kötöttség egyensúlyát, a gyermeki önállóság határainak kiszélesítését, a türelmes, toleráns nevelıi magatartást, az esztétikus, barátságos, tiszta, ízléses környezetet. gyermeki személyiség kibontakoztatása, egyenlı hozzáférés biztosításával Az óvoda alkalmazottai számára megteremti a XXI. századi gyermekközpontú nevelés kihívásainak feltételeit, amelyben... együttmőködve, egymásra figyelve, az egyéni különbözıségekre pozitívan építve, egymást erısítı harmonikus légkörben, a szülık támogatását megnyerve, nevelési elveivel, elvárásaival, igényeivel összhangot teremtve, tárgyi feltételeinket a kor igényeinek, elvárásainak megfelelıen bıvítve a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek és jogainak érvényt szerezve Jövıképünkben óvodánk mőködése és feltételrendszere a gyermekek, a szülık, az alkalmazottak, a fenntartó, a partnerek szőkebb és tágabb környezetünk - elvárásainak, az Unió legmagasabb szintő igényeinek és a mindenkori hatályos törvényi elıírásoknak maximálisan megfelel. Meggyızıdésünk, hogy ez a jövıkép értékes és hatékony motiváló tényezı lehet feladataink megvalósításában. 6

7 Az óvoda célkitőzései Nevelıtestületünk a személyiség mibenlétét az alábbiakban látja: A személyiség külsı hatásokra kialakult belsı feltételeknek, valamint öröklött adottságoknak, lehetıségeknek az egyénen belül kialakult olyan egyedi, egyszeri és megismételhetetlen integrációja, amely meghatározza a viszonyulást, alkalmazkodást a környezethez. Kiemelt jelentıséget tulajdonítunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztésének: a (tanult) motívumok kialakításának, mivel a motívumok segítik az embert döntései meghozatalában a képességek fejlesztésének, mert a képességektıl függ a döntések kivitelezésének eredményessége. Nevelımunkánk során olyan motívumokat és képességeket kell fejlesztenünk, melyek eredményeként gyermekeink döntései megalapozottak lesznek, s döntéseik kivitelezésében pedig eredményesek. 1. Az értelem fejlesztése Célunk a tanulási motívumok fejlesztése: a megismerési vágy felkeltése, a természetes kíváncsiság vágy táplálása a felfedezési vágy felkeltésére, melynek alapja a felfedeztetı tanulás, a problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata az újabb és újabb fejlesztı játékok megtanulása / megtanítása biztosítja, a játék, a játékosság kapcsán a szimuláció gazdag eszköztára pedig támogatja az egyes témák feldolgozását, a játékszeretet továbbfejlesztését optimális teljesítmény vágy kialakítása a következetes és reális értékeléssel, a szélsıségektıl mentes, a tanulás értelmének megmutatása olyan játékos és egyéb helyzetekben, mikor a gyermekek megtapasztalhatják tudásuk gyakorlati hasznát, érzékelve saját változásukat és fejlıdésüket. Célunk az értelmi képességek fejlesztése: a megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás képessége, a kísérletezés, elemzés és érvelés a beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvetı funkciója a kivitelezı tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata a gondolkodás bonyolult képességrendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, az általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás a tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a tapasztalati és értelmezı, valamint az önálló és szociális tanulási módok során. 7

8 Célunk a segítı életmódra nevelés, az erkölcsi nevelés és szociális fejlesztés Gyermekeink különbözı családi háttérrel különbözı közösségekben élnek. Többen tagjai lehetnek különféle nemzetiségeknek, szüleik által vallási felekezeteknek, egyúttal tagjai a magyar nemzetnek. A gyermekek az óvodában is tagjai egy óvodai csoportnak, a fejlesztési folyamatban pedig gyakran egy-egy kisebb csoportnak, valamint a teljes óvodai közösségnek. A késıbbiek során személyes kapcsolataik egyre inkább átszövik egész életüket. Ahhoz, hogy képesek legyenek beilleszkedni a különbözı szőkebb vagy tágabb csoportokba és közösségekbe, és ezekben megtalálják helyüket, fejleszteni szükséges képességeiket és szociális motívumaikat. Célunk a szociális képességek fejlesztése szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a kommunikáló felek aktivitásának: azaz érzelmi állapotának, magatartásának és viselkedésének aktuális befolyásolási képességének fejlesztése a kötıdés képességének fejlesztése, melynek gazdagsága, ereje és minısége meghatározza a szociális életminıséget, a szociális viselkedést, és a személyiség szociális fejlıdését csoportlétre, szervezeti és társadalmi létre való képesség megalapozása és fejlesztése a gyermekeink életkorához illeszkedı ünnepeink megünneplése, versenyek, és számos, az óvodai életre jellemzı helyzetek során törekszünk a reális ön és társértékelés kialakítására Az együttmőködés, a vezetés és a versengés képességeinek megalapozása és fejlesztése a segítı együttmőködés rendszeres alkalmazásával, a segítı nevelıi magatartás megtapasztalásával, valamint a mozgásos és a különbözı versenyjátékok gyakorlása során. 2. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg - lelkileg egészséges legyen: meg tudja ırizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, stabilizálni, védeni tudja önmagát: optimális legyen személyiségének mőködése, fejlıdése. E funkció, e célok eredményes és hatékony szolgálata azt feltételezi, hogy képes lesz a személyes érdekeket szolgáló döntéseket meghozni, azokat végrehajtani és megvalósítani. A személyre szóló nevelés végsı célja az önfejlesztı személyiség, az önfejlesztésre nevelés. Ez magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, a személyes tudat kialakulásának, fejlıdésének segítését. Óvodai nevelésünk célja, ezen képességek megalapozása. Célunk az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes motívumok kialakítása az önkiszolgálási motívumok közé tartozó biológiai szükségletek, a komfortszükséglet a mozgás és élményszükséglet önvédelmi motívumok fejlesztése az egészséges életmódra nevelés, a konfliktusok kezelésére történı nevelés kapcsán a szuverenitás motívumainak kialakítása, mint az önállósulási és öntevékenységi vágy önértékelési motívumok fejlesztése, mint az önbizalom és az önbecsülés, a reális, a képességeket is figyelembe vevı teljesítményértékelés eredményeként. 8

9 Célunk a személyes képességek fejlesztése az önellátási képességek megfelelı szintő fejlesztése az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, és a környezet adta munkatevékenységek kapcsán testi képességek fejlesztése: kondicionálás, koordinációs képességek az önvédelmi képesség, mint egészségvédı és identitásvédı képességek fejlesztése az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az önfejlesztés képességeinek megalapozásával. 3.Célunk a speciális kompetenciák fejlesztése Valamennyi speciális kompetencia alapja az alkotó képesség, és a kompetenciának megfelelı tehetség. Ahányféle speciális kompetencia, annyiféle tehetség is létezik. Célunk az általános alapok fejlesztése, a tehetség ígéretes gyermekek felismerése, fejlıdésük elısegítése és támogatása Óvodánkban a tehetség ígéretes gyermekek fejlesztését a gyermekek közötti különbségeket figyelembe vevı differenciált foglalkoztatással tudjuk megvalósítani. 4.Célunk a játékon keresztül tudományosan és sokoldalúan közvetíteni az ismereteket, és megalapozni a környezettudatos magatartást 5. Célunk, hogy a nevelés és fejlesztés a gyermekek és felnıttek számára egyaránt nyugodt légkörben, és megfelelı feltételek mellett történjen 6. Célunk a hátrányokkal küzdı gyermekek és családjaik segítése, különös tekintettel a veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylı gyermekekre. 7. Célunk, hogy az óvodapedagógusok és a munkájukat segítık tudásuk legjavát adva, ismereteik folyamatos bıvítésével neveljék és fejlesszék a gyermekeket. 8. Célunk a szülık részvételének minél sokrétőbb biztosítása az óvodai nevelés / fejlesztési folyamatában. 9. Célunk, hogy az intézményünkkel jogviszonyban állók elégedettségére, velük együttmőködve végezzük munkánkat. Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához, melyek e gyorsan változó világban várnak gyermekeinkre. 9

10 1.3. Óvodánk társadalmi környezete, szociokulturális háttere Dány község intenzíven fejlıdı település, fejlett infrastruktúrával. A községben minden alapvetı intézmény és szolgáltatás mőködik. Társadalmi, gazdasági jellemzık: A lakónépesség minimális emelkedése figyelhetı meg, ami a be- és elköltözések különbségébıl adódik. A lakosság összetételének kedvezıtlen irányú változása, hogy véglegesen elköltözı, produktív korban lévı fiatal, szakképzett, jól iskolázott és gazdasági erıt is képviselı rétegek helyébe sok esetben kevésbé képzett rétegek érkeznek. Dány lakónépességén belül a fiatal és idıs korosztály közel azonos súlyt képvisel. Az elöregedı korszerkezetet a beköltözık kedvezıbb korösszetétele ellensúlyozza, mivel többgyermekes családok, a fiatalabb korosztály érkezik. ( Ez az óvodáskorú gyermekek számának minimális emelkedését hozta maga után ) A községben kevés a munkalehetıség, a szülık túlnyomó része ingázásra kényszerül. A foglalkoztatottakhoz képest az inaktívak és eltartottak aránya kedvezıtlen képet mutat. A munkanélküliség túlnyomó részben az etnikumot sújtja, fıként segélyekbıl élnek, de általában is emelkedik a szociálisan hátrányos családok száma. 1.4.Az óvoda adottságai, tárgyi feltételei Intézményünk a község egyetlen óvodája, fenntartója a helyi önkormányzat. A településen a község vonzáskörzetében, nagy forgalmú fıúttól kb.100 m-re helyezkedik el. Az eredetileg két csoportra tervezett a lakosság társadalmi összefogásával épített óvodát a község fejlıdésével, a megnövekedett igényekkel párhuzamosan három, majd öt csoportosra bıvítették, így ma 120 gyermek befogadására alkalmas. Az óvoda épületében mőködik a község egyetlen, közétkeztetést ellátó konyhája. A többszörösen átalakított, részlegesen felújított épület korszerőnek nem mondható. Folyosói szőkek, alul méretezettek, öltözıként is funkcionálnak. A mosdók, vécék is rosszul tervezettek, csoportszobái azonban tágasak, világosak. Az épület állagát folyamatos karbantartó felújítással igyekszünk megırizni. Az épület tetıszerkezete felújításra szorul, a nyílászárók cseréje is indokolt. A székek, asztalok cseréjére mind az öt csoportban sor került. Csoportokban a teljes bútorzatot kicseréltük. A kötelezı eszközjegyzékben szereplı kiegészítı kisbútorok beszerzését önkormányzati támogatásból, pályázati forrással kiegészítve szereztük be. 10

11 A kötelezı eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltaknak megfelelıen textiltároló szekrényeket, könyvszekrényt, öltözıszekrényeket, fektetı tároló kocsikat, bordásfalat, ovi kondit és egyéb fejlesztı eszközöket, fejlesztıjátékokat, mesekönyveket, bábcsaládot, kerti szerszámokat, különféle textíliákat (ágynemőket, takarókat, sötétítı függönyöket, asztalterítıket) sikerült beszereznünk a fenntartó által biztosított keretbıl illetve pályázati forrásból. A vizuális, illetve barkács tevékenységekhez korszerő, jó minıségő eszközöket vásároltunk a gyermeklétszámnak megfelelı mennyiségben, de fogyóeszközök lévén folyamatos pótlásuk indokolt lenne. Csoportszobáink tágasak, világosak, egyéb helyiségeink rosszul kialakítottak (pl. a folyosók öltözıkként is funkcionálnak) célszerőtlenek, szőkek, rosszul berendezhetıek. A vezetıi iroda kicsi, zsúfolt, a telefon-fax, a fénymásoló, számítógép, nyomtató praktikus elhelyezése is gondot okoz, a helyiség az iratok megfelelı tárolására alkalmatlan. A felnıtt öltözı szertár, irattár, nevelıi szoba, és logopédiai foglalkoztató is egyben, a vezetıi irodába is ezen a helyiségen át lehet bejutni. Az intézményen belüli adminisztrációs tevékenység ellátására, értekezletek, megbeszélések bonyolítására is ebben az öltözıfoglalkoztató-szertár- irattár funkciójú helyiségben kerül sor. Problémát jelent a szülıkkel való megbeszélések lebonyolítása, hiszen nincs, alkalmas helyünk ahol bizalmasan konzultálhat a pedagógus a szülıvel. Intézményünk nem felel meg a kötelezı minimális felszerelés- eszköz jegyzékben foglalt elıírásoknak (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet) Hiányzó helyiségeink: tornaszoba sportszertárral (kialakítása kötelezı!) logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba intézményvezetı-helyettesi iroda óvodatitkári iroda (ha az óvodában az óvodatitkár alkalmazása kötelezı Óvoda székhelyén 1) nevelıtestületi szoba többcélú helyiség (szülıi fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására alkalmas helyiség) gyermeköltözı (csoportonként 1) Gyermeklétszám figyelembevételével. Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek száma azt lehetıvé teszi. gyermekmosdó, WC helyiség (csoportonként 1) Másik gyermekcsoporttal közösen is kialakítható, ha a helyiség alapterülete, illetve a gyermekek száma azt lehetıvé teszi. felnıtt öltözı mosó, vasaló helyiség szárító helyiség szertár-raktár felnıtt étkezı 11

12 Az óvoda udvarának kialakítása sokat javult az utóbbi évek során. Az udvari mozgásfejlesztési és játéklehetıségek bıvültek: babaházak, mászó híd, homokozók, padok, asztalok kerültek telepítésre Személyi feltételeink Férıhely, csoportok száma, csoportszervezés Az óvoda összes férıhelye: 120 Óvodai csoportok száma: 5 Csoportszervezési mód: vegyes Nyitvatartási idı ( napi, heti ), munkarend Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 11 óra 5 napos munkarendben: ( hétfıtıl-péntekig) 55 óra Engedélyezett óvodapedagógusi és vezetıi létszám: Engedélyezett óvodapedagógiai álláshelyek száma 9 ebbıl: óvodavezetı: 1 óvodavezetı helyettes: 1 Nevelımunkát közvetlenül segítık Dajka: ( 1 fı/csoport) 5 Konyhai alkalmazottak Élelmezésvezetı: 1 Szakácsnı: 1 Konyhai kisegítık: 6 Óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága A program megvalósításához egészségfejlesztési tervek megvalósításához egy pedagógus rendelkezik Gyógytestnevelés alkalmazása c. tanfolyamon szerzett ismeretekkel néptánc-tehetséggondozás megvalósításához egy óvodapedagógus rendelkezik végzettséggel További továbbképzési terv zenei tehetséggondozás, óvoda-iskola átmenet témában, testnevelés,mozgásfejlesztés környezettudatos nevelés 12

13 Az egészségügyi prevenciós ellátás jellemzıi: A védınık évente rutin állapotfelmérést végeznek. Az óvoda orvosa az általános belgyógyászati vizsgálat során felmerülı problémákkal szakorvosi rendelıbe, kórházba irányítja a gyermekeket. A fogászati szőrıvizsgálat valamennyi óvodás gyermekre kiterjed, a fogászati kezelés a szülı nyilatkozatának megfelelıen történik. Pedagógiai szakmai szolgáltatás jellemzıi: tıl a Gödöllıi Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata látja el a Nevelési Tanácsadói feladatokat, úgymint: a tanulási, magatartási, beilleszkedési, magatartási nehézség megállapítását; ennek alapján szakvélemény megállapítását, ennek alapján a gyermek fejlesztı foglalkoztatását a pedagógus és a szülı bevonásával. Az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai neveléséhez, ha azt a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlıdésének üteme indokolja. A nevelési tanácsadás segítségét kérheti a szülı, a szülı egyetértésével az óvoda. Ennek keretében a Nevelési tanácsadás pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, illetve támogatja a pedagógus nevelımunkáját. 2.Az óvodai gyermekvédelemmel összefüggı pedagógiai tevékenységünk jellemzıi 2.1.Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink: prevenció együttmőködés külsı szervezetekkel az esetleges juttatások elosztása alapelveinek és eljárási rendjének meghatározása Valamennyi pedagógus közremőködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlıdését veszélyeztetı körülmények megelızésében, feltárásában, megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a foglalkozásokra és a foglalkozásokon kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttmőködést feltételezi a családdal, a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. Óvodánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermekvédelmi összekötı tevékenykedik. 2.2.A gyermekvédelmi összekötı alapvetı feladatai: a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése a szülık tájékoztatása azokról a lehetıségekrıl, személyekrıl, intézményekrıl, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, családlátogatáson vesz részt a veszélyeztetı okok feltárása érdekében, segíti a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, a gyermekek anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi, együttmőködik: az óvodavezetıvel, 13

14 a csoportvezetı óvónıkkel, az SZMK képviselıivel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Nevelési Tanácsadó szakembereivel. 2.3.Gyermekvédelmi tevékenységünk legfontosabb feladatai: a gyermek elemi szükségleteinek ( élelem, ruházat, pihenés, stb. ) figyelemmel kísérése a gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az orvosi szolgálaton keresztül és a fogászati rendeléseken, a gyermekek intézményes ellátása, az óvoda valamennyi szolgáltatásának igények szerinti biztosítása,( ügyelet, fejlesztı felkészítés, étkezés, stb. ) segélykérelmek támogatása, az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és anyagi helyzetétıl függıen, a gyermekek fejlıdésének figyelemmel kísérése, rendszeres óvodába járásának folyamatos ellenırzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése. Óvodánk gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlıdését veszélyeztetı okok megelızésére, feltárására, megszüntetésére. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az óvoda a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelızve ezzel a súlyosabbá válásukat. Óvodai gyermekvédelmünk célja: a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelızése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében segítségnyújtás, együttmőködés a különbözı szakemberekkel. Az alábbi tevékenységeink szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelem céljainak megvalósulását: indulási hátrányok csökkentése, felzárkóztató foglalkozások, óvodai ingyenes étkezés lehetısége, egészségügyi szőrıvizsgálat, személyes és egyéni tanácsadás, szülıkkel való együttmőködés, tájékoztatás a családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatásokról, gyermekek szociális helyzetének javítása ( segélyek, stb. ) Az óvodai közösség fontos színtere a gyermek életének: naponta kerül kapcsolatba a gyermek és családja az óvodapedagógussal, dajkával, a gyermekvédelmi összekötıvel, akiknek elsıdleges feladatuk, hogy szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítsék a gyermeket abban, hogy sikeresen illeszkedjen be a közösségbe, meglévı képességeit kibontakoztassa, hiányzó képességeit fejleszteni tudja, hogy a gyermek szocializációja során elszenvedett hiányosságait a szüleivel együtt pótolják, orvosolják. Abban az esetben, ha a gyermek veszélyeztetettségét észleljük, kötelességünk a magunk eszközeivel - gondozási tanácsokkal, pedagógiai eszközökkel - ezt elhárítani, illetve amennyiben ez sikertelen marad jelezni a gyermekjóléti szolgálat felé. Óvodánkban az utóbbi években a hátrányos helyzető, illetve halmozottan hátrányos helyzető 14

15 gyermekek számának emelkedése magával hozta a gyermekvédelmi feladatok növekedését is. A nevelıtestület döntése értelmében Gyermekvédelmi munkaközösséget hoztunk létre azért, hogy a nehéz szociális körülmények között élı gyermekek és szülık támogatását hatékonyabbá és tudatosabbá tegyük. A gyermekvédelmi munkában fontosnak tartjuk az óvoda és a család érzelmi biztonságot nyújtó nevelésének összehangolását. Az óvodába lépés elsı pillanatától kezdve figyelemmel kísérjük a gyermekek életét, életkörülményeit, a családra jellemzı nevelési attitődöket. Minden óvónınek jól kell ismernie a gyermekvédelmi törvényt ahhoz, hogy a gyermekvédelemmel összefüggı feladatait maradéktalanul, a lehetı legmagasabb színvonalon teljesíteni tudja. Ezt a munkát a munkaközösség vezetı koordinálja. Célunk a tanácsot, támogatást igénylı szülık segítése nevelési gondjaikhoz, anyagi helyzetük mérsékléséhez, illetve a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek egyéni fejlettségének, képességeinek megfelelı fejlesztése, felzárkóztatása 3.Inkluzív pedagógia - Integráció a sajátosságok megırzésével, a különbségekhez való alkalmazkodással 3.1.Differenciálás: a kiemelt figyelmet igénylı gyermekek egyéni fejlesztése, fejlıdésének segítése Tehetséggondozás intézményünkben Az intézmény fontos feladata a képességek kibontakoztatása, a tehetséges gyermekek felismerése, nyilvántartása, egyéni nyomon követése, a tehetségek gondozása és fejlesztése, élve az intézményi és az intézményen kívüli együttmőködések lehetıségeivel. A mikro csoportos tevékenységszervezés közben a differenciálás gyakorlata kiválóan alkalmazható a kiemelten tehetséges gyermekek nevelésében. Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik: óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva illetve kiscsoportos kreativitást fejlesztı tehetséggondozó foglalkozások keretében. Feladat A szülık megnyerése, tájékoztatása, bevonása. Hiszen erkölcsi és anyagi támogatásuk nélkül, nem mőködhetnek hatékonyan ez irányú törekvéseink,ezért az egész éves folyamatos tájékoztatás mellett a mőhelyfoglalkozások zárásaként, megmutatjuk nekik, mi minden csoda történt egész évben. Óvodánk szolgáltatásai: A szolgáltatásokon való részvétel ingyenes, amennyiben nevelési idıben szervezıdik. A foglalkozások gyakoriságánál és mennyiségénél figyelembe vettük személyi és tárgyi adottságainkat, hiszen 5 csoportos óvodánkban jelenleg csak 9 óvodapedagógus dolgozik a vezetıvel együtt. Ebbıl következik, hogy óvodapedagógusaink túlterheltek. 15

16 Gyermektánc-népi játékok A mozgásfejlesztés az egész személyiség fejlıdését elısegíti. Kedvezıen befolyásolja a mentális egészség, az értelmi és szociális képességek alakulását is.óvodánkban kiemelkedıen magas a halmozottan hátrányos helyzető, roma származású gyermekek száma. Minden ami zene, tánc, ritmusra végzett mozgás, az örömforrást jelent számukra, motiváló erıvel bír. Ez az a tevékenység, amelyben ügyesebbek, tehetségesebbek az átlagnál, így könnyő bevonni ıket ebbe a mozgásfejlesztési formába, mert ebben feloldódnak, sikerélményeket szereznek, nı az önbizalmuk, együttmőködési készségük, fejlıdnek értelmi képességeik, ezáltal fejlıdik egész személyiségük. Megismerik az évszakokhoz kapcsolódó ünnepkörök néphagyományait, népszokásait, gyermek népi játékokat sajátítanak el, bıvülnek ismereteik. Óvodás korban a különleges képességő gyermekeknek a kihívás iránti igényüket kell kielégíteni, ehhez megfelelı motivációs környezetet, és érzelmi biztonságot kell teremteni, hogy a meglévı elınyük megmaradjon illetve növekedjen. Szervezeti keretek: Gyakoriság: délutáni szabadidıs tevékenységként (játékidın belül) heti 1 alkalommal minden csoportban az ének-zenei nevelés anyagába beépítve ( népzene, néptánc lépései, népdalok, csoportos mozgásformák) Szülık bevonása: Bemutató és a gyermekekkel közös Táncház Információs falon történı tájékoztató( fényképekkel illusztrálva ) Honlapon való megjelenítés Fellépések szervezésébe való bevonás Kapcsolódási pontok:egészséges életmód Mozgásfejlesztés Ének-zenei nevelés Ünnepkörökhöz kapcsolódó néphagyományırzés, népszokások Kézmőves kreatív mőhely képességfejlesztı foglalkozásai Pest Megyei Óvodások Néptánctalálkozója Községi és óvodai ünnepek, rendezvények Cél: A gyermekek ismerkedjenek meg a magyar népi játékkincsek változataival Népi hagyományok átörökítése Szeressék meg a néptáncot, népi zenét Váljék kedvelt tevékenységükké a néptánc Érdeklıdjenek az éppen aktuális hónapokhoz, évszakokhoz kapcsolódó népszokások, hagyományok iránt Erısödjék meg bennük a közösségi csoporttudat a tevékenység során Zenei alkotókészség kibontakoztatása Mővészetek befogadására való nyitottság 16

17 Fejlesszük: Mozgáskulturájukat Fizikai állóképességüket Ritmusérzéküket Hallásukat Mozgásmemóriájukat Tér-forma- stílusérzéküket Feladat: Idıben megtalálni azokat a gyermekeket,akik kiemelkednek valamilyen képességeket illetıen Szervezett foglalkozások elindítása annak érdekében,hogy a kiemelkedı képességekben rejlı lehetıségek ne vesszenek el. Felismerni a tehetséget és megjelenési formáit Segíteni a gyermeket a továbbfejlıdésben Kielégíteni a kiemelkedı képességő gyermek megismerési, alkotási és speciális szükségleteit erıs oldalának fejlesztése) A tehetséges gyermek tehetséggel összefüggı gyenge oldalának erısítése (pszichomotoros és érzelmi akarati éretlenség) Megfelelı szeretetteljes légkör biztosítása Minden gyermek tehetséges valamiben. Ezért a hátrányos helyzet kompenzálása és a tehetséggondozás, a pozitív énképet hangsúlyozó egyéni bánásmód kiemelt szerepet kap. Mese-ovi A népmesék jelentısége: - A mesék észrevétlenül juttatnak Intellektuális és érzelmi gazdagsághoz, mőveltség és tudásgyarapodáshoz, kedvezı irányú személyiségfejlıdéshez - A mese a csoda, a fantasztikum lehetséges világa. Meseélményben a gyermek tudja, hogy ami a történetben van az irreális, mégsem kételkedik, vagyis az igaz- nem igaz kategóriát rövid idıre felfüggeszti - A meseélmény gazdagítja a gyermek személyiségét, formálja esztétikai, erkölcsi érzelmeit, fejleszti az értelmi képességeit, anyanyelvi-kommunikációs képességeit Évente egyszer megrendezésre kerülı mesedélután,(mese-ovi) alkalmával, önálló meséléssel a tehetséges gyermekek bemutatkozhatnak a szülıknek, melyre az egész év során megismert kedvenc mesékbıl választhatnak. Az önálló mesemondás fejleszti: - a produktív-reproduktív fantáziájukat - választékos szó és kifejezés használatra ösztönöz -erısíti a beszédkedvet,oldja a gátlásokat 17

18 Szervezeti keret: napi tevékenységbe beépítve minden csoportban Gyakoriság: heti 2 alkalom, Mese-ovi évente egyszer Szülık bevonása: Mese délután során bemutatkozás Információs falon tájékoztató (megismert mesék ) Kapcsolódási pontok: Anyanyelvi nevelés, Környezet megismerésére nevelés Vizuális nevelés Dramatizálás,bábozás Néphagyományok Cél: örömmel vegyenek részt mesék, versek felidézésében,dramatizálásban, bábozásban alakuljon irodalmi érdeklıdésük, fejlıdjön ízlésviláguk szorongásaik oldódjanak örömmel hallgassanak klasszikus és értékes modern mesét,verset, elbeszélést gondosan bánjanak a könyvekkel Feladat önálló mesemondás iránti érdeklıdés felkeltése kifejezı, szép mesemondás mesék változatos feldolgozása a mindennapi mesélés során ösztönzés az egyéni mesemondásra a gyermekek képességét figyelembe véve motiválás a saját kitalált történetek elmondására, a gyerekek által kitalált mesék rögzítése sokszínő mesevilág megismertetése, megszerettetése buzdítás, ösztönzés Varázs-kezek Az évszakokhoz kapcsolódó népszokások, néphagyományırzés adja az alapját a tárgykészítı kézmőves foglalkozások anyagának. Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan egy-egy technikát sajátíthatnak el, miközben a gyermektánc, néptánc tehetséggondozó csoport népzenei anyagát hallgatják, népdalait éneklik. A Varázs-kezek foglakozásokon valamennyi csoport érdeklıdı gyermekei részt vehetnek, a foglalkozások téma választásait pedig beépítjük a vizuális nevelés anyagába. Lehetıséget biztosítunk havonta egyszer a mőhelymunkák során,és a napi tevékenységbe beágyazva a gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezésének, a kreativitás kibontakoztatásának az alábbi módszerekkel: szabad asszociáció, zenére festés, mozgással kísért formaalakítás beszélgetés bemutatás magyarázat segítségadás motiválás dicséret 18

19 Cél: a gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A gyermekek tér - forma - szín képzeletének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. Az elkészült gyermekmunkák elıször a mini-galériára, majd témától függıen a gyermekek albumába vagy otthonukba kerülnek. Feladat A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése A éves korban tervezhetı alkotó, alakító tevékenységek tartalmának, minıségének fejlesztése A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása Tehetséggondozás egyénre szabottan A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése a tevékenység közben Szervezeti keretek: délutáni szabadidıs tevékenységként Gyakoriság: havonta, ill.ünnepekhez kapcsolódóan Szülık bevonása: Adventtıl Karácsonyig ( pl. adventi koszorú és adventi naptár készítésbe, mézeskalácssütésbe, gyertyaöntésbe csuhéjfonással betlehem és asztali díszek készítésébe ) Farsangtól Húsvétig ( csuhéj-fonás, búzaültetés, húsvéti asztali díszek, tojásfestés, stb. ) Falunapi programok, Gyermeknap szervezésébe Kapcsolódási pontok: Ének-zenei nevelés Irodalmi nevelés Néphagyományırzés, népszokások, népi játékok Vizuális nevelés Környezet megismerésére nevelés Falunapi programok 3.2.A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek Gyermekeink szociokulturális háttere kiegyensúlyozott és jó képet mutat. Munkánk tervezésénél azonban figyelembe kell vennünk az elfoglalt, idıhiánnyal küszködı családok igényeit éppúgy, mint a szerényebb anyagi lehetıségekkel bíró, több gyereket nevelı, esetleg egyszülıs, vagy nevelı szülık által nevelt családokét. Felelısségünk különösen nagy a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek nevelésében és fejlesztésében. A hátrányos helyzet esetenként a gyermek veszélyeztetettségét is magában hordja. İk néha csak tılünk kapnak segítséget a világban való eligazodáshoz, a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki és testi fejlıdésükhöz. Feladatunk az óvoda világát nehezen elfogadó, illetve együtt nem mőködı, esetleg gyermeküket is elhanyagoló családokkal való - együttmőködésre késztetı - kapcsolattartás. A hátrányos helyzet leggyakoribb okai A család anyagi és egészségügyi állapota, erkölcsi helyzete és életvitele, értékrendje A család lakhelye és környezete 19

20 A gyermek és/vagy szülı egészségi állapota A családtagok száma Környezeti okok lehetnek Sokgyermekes család: 3 vagy több gyermek Szőkös lakásviszonyok: a család magas létszáma, több generáció együttélése Szülık iskolázatlansága Nevelési hiányosságok: kettıs nevelés, felügyelet és gondozás hiánya, helytelen bánásmód (brutalitás), érzelmi sivárság, közömbösség, könnyelmő, felelıtlen életvitel, bőnözı családi háttér Negatív hatású baráti kör Anyagi okok lehetnek Munkanélküliség Létminimum alatti 1 fıre jutó jövedelem A szülı csökkent munkaképességő vagy munkaképtelen A kereset nem a család szükségleteinek kielégítésére fordítódik Egészségügyi okok Születési rendellenesség vagy szerzett fogyatékosság mozgáskorlátozottság érzékszervi károsodás (látás, hallás...) szervi rendellenesség Tartós betegség Idegrendszeri, pszichés problémák (szülı és/vagy gyerek) Higiénés hiányosságok A gyermek személyiségében rejlı okok Értelmileg, érzelmileg visszamaradt Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében Anyagi támogatás lehetıségeinek kiaknázása Az önmővelés igényének kialakítása A tolerancia, segítıkészség kialakítása, a másság elfogadása Praktikus ismeretek elsajátíttatása A mindennapi élethez szükséges készségek kialakításának segítése: tanácsadás, külsı segítség felajánlása Családi életre és egészséges életmódra nevelés 20

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben