Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium"

Átírás

1 Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok alakulása Személyi feltételek alakulása: Tárgyi feltételek: Tanulócsoportok alakulása: Általános célkitűzéseink Minőségi nevelő-oktató munka a tanév folyamán! Nevelési-oktatási célkitűséseink A beiskolázással kapcsolatos feladataink Vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok Rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok Az oktató-nevelő munka személyi feltételei A nevelőtestület továbbképzése Az intézmény külső kapcsoltai Munkaközösségek munkaterve Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve A társadalomtudományi munkaközösség munkaterve A természettudományi munkaközösség munkaterve Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve A szakmai munkaközösség munkaterve A személyiségfejlesztő munkaközösség munkaterve A könyvtár munkaterve A gyermek- és ifjúságvédelem munkaterve Az iskola diákönkormányzatának munkaterve Az ÖKO munkacsoport munkaterve Diáksport Intézményi Sporttevékenysége Pályaválasztás munkaterve Közösségi Szolgálat munkaterve

3 9.14. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának irányelvei, céljai, feladatai A kollégium munkaterve Esélyegyenlőségi terv Mérések rendszere a 2013/2014-es tanévben Belső ellenőrzési terv A vezetői (munkáltatói) ellenőrzés Látogatások tervezete A 2013/2014. tanév eseménynaptára... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

4 1. Bevezetés Ahogy ma tanítunk, olyan lesz a holnap. (Szent-Györgyi Albert) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI r.) Alapvető feladatnak tartjuk az egyén felkészítését arra, hogy meglelje szükség esetén kiharcolni is képes legyen saját helyét a társadalomban. Kiemelkedően fontos pedagógiai tevékenységnek tekintjük a szuverén személyiségek nevelését, akik részt vesznek a saját életükre vonatkozó érdemi iskolai döntések meghozatalában és a döntésekkel járó felelősség vállalásában is. Biztosítjuk a megfelelő törődést. Elfogadjuk, hogy az iskola működését, ezen belül a tanár-diák viszonyt érintő alapvető normákat a diákokkal és a szülőkkel egyetértésben, konszenzusban kell meghozni. 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok alakulása 2.1. Személyi feltételek alakulása: A 2013/2014-as tanév A pedagógus álláshelyek száma 51. Óraadók foglalkoztatására ebben az évben is sor kerül. Megbízásuk a rendészeti pályára előkészítő szakközépiskolai osztályunkban a testnevelés tanításához, valamint a szakképzés óráinak ellátásához szükséges. A 9. évfolyamon a szakközépiskolai osztályokban Háda Krisztina (9.a), Farkasné Szabó Kinga (9.b) és Bartha Katalin (9.d), a szakiskolai osztályban Vámosné Nagy Gabriella (9.c) látja el az osztályfőnöki teendőket. Az induló szakképző osztályokban Vályi Eszter (1/11.c), Vida Mónika (1/13.a), Berényiné Dobre Mária (1/13.b) és Szentpéteriné Tátrai Éva (1/13.e) kapott osztályfőnöki megbízást. 4

5 2.2. Tárgyi feltételek: Az iskola épülete, felszereltsége biztosítja a nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzést. Az intézmény rendelkezik a színvonalas oktatáshoz szükséges legfontosabb eszközökkel. Folyamatos pótlást igényelnek az informatikai, audiovizuális és egyéb eszközök. Az új tanévre kialakításra került az iskola előtti zöld területen egy udvar a szünetekben történő levegőzésre. Iskolánkban a decentralizációs pályázati keretből egy újabb, korszerű ápolási demonstrációs terem került kialakításra. Törekszünk a költségvetésben biztosított pénzeszközök ésszerű és takarékos felhasználására Tanulócsoportok alakulása: A 2013/2014-as tanévben 22 tanulócsoportban kezdődik meg a tanítás, mintegy 598 fő részvételével. Nappali tagozaton 20 tanulócsoport van, melyből 2 osztály rendészeti pályára előkészítő szakközépiskolai (10-11.osztály, évfolyamonként 1 osztály), 1 osztály pedig, a 9. évfolyamon, rendészet - ágazati szakközépiskolai osztály. 6 osztály szakközépiskolai ( osztály, évfolyamonként 2-2 osztály), 9. évfolyamon 2 osztály egészségügyi - ágazati osztály 1osztály szakiskolai (10. osztály) 8 osztály pedig a szakképzésben tanul (3 osztály a szakiskola szakképzés 9,11. és 12.-ik évfolyamán, 5 osztály pedig az érettségire épülő szakképzésben). Felnőttoktatásban, esti tagozaton a szakképzésben 2 osztály tanul ( ik évfolyamon 3. Általános célkitűzéseink 3.1. Minőségi nevelő-oktató munka a tanév folyamán! Korszerű a kor szellemének megfelelő ismeretek átadása, modern infokommunikációs eszközök alkalmazása az oktatás során MODERN ISKOLA. Előítélet - mentesség, környezettudatos magatartás kialakítása diákjaink körében a nevelés során, egészséges életmód elsajátíttatása. Ökoiskola kritériumrendszerének megfelelő nevelés és oktatás. Társadalmi igényeknek megfelelő szakmai ismeretek átadása. Iskolai hagyományok ápolása, hazafiságra nevelés, társas és szociális kompetenciák erősítése. Idegen nyelvi és informatikai készségek fejlesztése. 5

6 Kompetenciamérés eredményeinek javítása szakközépiskolában és szakiskolában egyaránt. A kompetenciamérés évi eredményeinek felülvizsgálata Nevelési-oktatási célkitűséseink A tanulók szociális érzékenységének fejlesztése a saját élményű tanuláson keresztül. Együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal. Társas kompetenciák megszerzése a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez A tanárok kompetencia alapú oktatásának fejlesztése, ehhez igazodó tananyagfejlesztés minden tanár feladata. A verbális és nonverbális kommunikáció mellett nagy hangsúlyt helyezünk továbbra is az anyanyelvi kommunikációra, a helyes, a stílusos, az esztétikus kifejezésmódra, melynek megtanítására és elmélyítésére évről évre nagyobb energiát és több időt kell fordítanunk. Tovább folytatjuk a tantárgyi feladatbankunk bővítését. A tanév elején bemeneti méréseket végzünk. Törekszünk minél gyakrabban lehetővé tenni tanulóinknak, hogy valós interperszonális helyzetekben próbálhassák ki magukat, miközben biztonságos háttért és viselkedési mintát nyújtunk jelenlétünkkel. Kiemelt figyelmet fordítunk a gondolkodási, a probléma-megoldási készségek, a kreativitás fejlesztésére, a döntéshozási képesség kialakítására. Minden tanuló a képességeihez mérten tanuljon, fejlődjön a személyisége, egyensúlyt mutasson a tárgyi tudás és a lelki-érzelmi állapot. Támogatjuk tanulóinkat a hatékony és önálló tanulás elsajátításában, a szociális és állampolgári kompetenciák tudatosításában, a kezdeményezőkészség fejlesztésében, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség ápolásában. Az eredményesség érdekében próbáljuk hatékonyan megvalósítani a differenciált tananyagelrendezés gyakorlatát, folyamatosan összeállítani a tanulók eltérő képességeihez igazodó differenciált feladat-és tevékenységi sorokat. A differenciált tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. Tovább kell erősíteni a hatékonyabb nevelő-oktató munka érdekében a gyermekközpontú tanár-diák kapcsolat megvalósítását. Lehetőséget nyújtunk tanulóinknak, hogy minél több tevékenységben kipróbálhassák képességeiket, és sikerélményt élhessenek meg. Biztosítani kell minden diákunknak a képzés követelményeinek megfelelő szakmai oktatást. Az Ökoiskola valamint az Erőszakmentes és Egészségtudatos iskola címmel járó feladatok maradéktalan teljesítése. Továbbképzésekkel biztosítani kell a tanárok pedagógiai és szakmai fejlődését. 6

7 Tudatos tanórán kívüli korrepetálással és felzárkóztatással segíteni kell a délelőtti tanári nevelő-oktató munkát. Program kidolgozásával segítni kell a tehetségek gondozását. Csökkenteni kell a tanulók indokolatlan hiányzásait, melynek érdekében a tanárok törekedjenek arra, hogy a személyes és kölcsönös empátia kialakulhasson, ezzel is elősegítve a tanuló együttműködési akarati szándékát, a tantárgyi tanulás eredményesebbé tételét. Valamennyi tanárnak törekednie kell az elektronikus lehetőségek tanári alkalmazására, a hatékonyabb számítógépes felkészülés és reprezentálás lehetőségeire. az osztályfőnöki, illetve ifjúságvédelmi tevékenység keretében a problémás tanulók kiszűrése, szakemberhez küldése; kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel, iskolapszichológussal. Az iskolai nevelő-oktató munka színvonalát emeli a tanórán kívüli lelkiismeretes pedagógiai tevékenység. Célunk az igényesség fokozása a testmozgásokban, a mindennapi testnevelés megvalósítása mellett tanulóink harmonikus testi fejlődése érdekében. A mozgásismeretek olyan szintre emelése, amelyek alkalmasak önállóan végzett formában az edzettségi szint fenntartására. A tanulók motiválása a szabadidős, önálló sporttevékenységre. Az önvédelemben olyan technikai elemek elsajátítása, amelyek alkalmasak az elkerülhetetlen támadások célszerű hárítására. Minden tantárgyból egy-egy tanórán feldolgozzuk a fogyasztóvédelem témáját, munkánkat dokumentáljuk és az elkészült anyagokból kiállítást rendezünk. A fogyasztóvédelmi oktatás célja a tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése, a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete. Folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést, papírgyűjtést és az osztályok közötti versenyt hirdetünk. Megvalósítjuk az iskolai projekt hetet, melynek témája az idei évben a jubieumi héten Zsuzsanna napi projekthét. Mentálhigiénés tanácsadást és segítséget nyújtunk a tanítványoknak, továbbra is szeretnénk együttműködni iskolapszichológussal, a fejlesztő pedagógussal. A tanári türelem és tolerancia alkalmazása mellett a nem együttműködő személyekkel és az eszközöket rongáló tanulókkal szemben a jövőben még következetesebben járunk el. A munkánk sikere érdekében tovább kell erősíteni a szülőkkel történő együttműködést. A DÖK önálló működését, tevékenységét ösztönözzük. Célunk a felsőoktatási gyakorlóhely elvárásainak való maradéktalan megfelelés, ahol mesterképzésben a tanár szakos hallgatók egyéni összefüggő szakmai gyakorlatában. 7

8 4. A beiskolázással kapcsolatos feladataink Az általános iskolás tanulók, illetve szüleik tájékoztatása; nyílt nap, szervezése a 8. osztályos tanulók és szüleik számára. Hatékony PR tevékenység folytatása: a média, az internet bevonása, az iskolát bemutató tájékoztató füzet szerkesztése, honlap. Információk megosztása az intézmény sokoldalú bemutatása céljából. Általános iskolák pályaválasztási-, szülői értekezletein való részvétel intézményünk bemutatása céljából. Az általános felvételi eljárás lefolytatása. A beiskolázási tervünk a ös tanévre: 5. Vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok Az érintett tanulók jelentkeztetése az őszi és a májusi-júniusi érettségi vizsgákra. A májusi-júniusi középszintű érettségi vizsgák megszervezése, lebonyolítása. Osztályozóvizsgák szervezése és lebonyolítása. 6. Rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok Kiemelt rendezvényeink (Elsősök bemutatkozása, gombvató, jubileumi ünnepségek, diáknapok, ballagás) színvonalas megszervezése, lebonyolítása. Ünnepi műsorok, megemlékezések szervezése, lebonyolítása. Jótékonysági bál szervezése. Részvétel a városi és megyei rendezvényeken. 7. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei Az iskola személyi feltételei megfelelőek. Az intézményvezetői feladatokat Kerekné Fábri Eufrozina látja el Az általános igazgatóhelyettesi feladatokat Heisslerné Kiss Katalin látja el. A szakmai igazgatóhelyettesi feladatokat Aranyné Bíró Erika látja el. A kollégium vezetésének feladatait Somoskői Lilla látja el. Az oktató-nevelő munkát 6 szakmai munkaközösség látja el. A munkaközösség neve Osztályfőnöki munkaközösség Vezetője Liktorné Vargyas Marianna 8

9 Társadalomtudomyányi munkaközösség Természettudományi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség Szakmai munkaközösség Személyiségfejlesztő munkaközösség Mikó Ferenc Bartha Katalin Sárvári Noémi Majoros Istvánné Pohubi Erika Minden szaktárgy tanításához megfelelő szakos végzettségű tanár áll rendelkezésre A nevelőtestület továbbképzése A továbbképzések az intézmény ötéves nevelőtestület által elfogadott - beiskolázási programja alapján történnek. 8. Az intézmény külső kapcsoltai Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetősége állandó munkakapcsolatban áll: a fenntartóval: KLIK a Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályával Az intézmény az eredményes nevelő- és oktatómunka érdekében munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel: a Heves Megyei Markoth Ferenc Kórházzal, Eger város és Heves megye Szociális Otthonaival és bölcsődéivel, az Eszterházy Károly Főiskolával, a Egri TISZK az egri középiskolákkal, a megye és a város általános iskoláival, az iskola tanulóit befogadó kollégiumokkal, a Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési intézettel, a Gárdonyi Géza Színházzal, Bükki Nemzeti Parkkal, Egererdő Zrt.-vel, az iskolát támogató Egészségügyi Szakképzésért alapítvány kuratóriumával, a külföldi testvériskolával, a rozsnyói Safarika Gimnazium A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató és az igazgatóhelyettesek a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel folyamatosan kapcsolatot tartó felelősöket az iskola éves munkaterve rögzíti. 9

10 9. Munkaközösségek munkaterve 9.1. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve Feladataink, célkitűzéseink: Oktatási feladataink: Segítünk tanítványainknak abban, hogy minél jobban megismerjék a kétszintű érettségit, annak módosításait és az aktuális pontszámítási rendszert. Alsóbb évfolyamokon időben tájékoztatást nyújtunk a felvételi eljárásban tervezett változásokról, ezzel is segítve a tudatos választást az emelt szintű és középszintű érettségi között, és az arra történő felkészülést. Tanácsainkkal igyekszünk segíteni, kellően összehangolni az új közös érettségi-felvételi eljárást, megfelelő pályaválasztásukkal. Az osztályban tanító, később érettségiztető tanárokkal még szorosabb kapcsolatot tartunk, hogy a felkészítés zavartalan legyen. A 9. évfolyamosok könnyebb beilleszkedését segítjük azzal, hogy az osztályfőnöki órákon tanulás-módszertani kérdésekkel foglalkozunk. Az osztályokban tanító kollegákat kérjük, hogy fokozatosan szoktassák a tanulókat az egyre nagyobb terheléshez, hogy csökkentsük a szakadékot az általános és a középiskolai követelmények között. A diákok tanulmányi eredményét kilencedik évfolyamtól kezdve folyamatosan figyelemmel kísérjük. Óvjuk tanulóinkat az erőn felüli tehervállalástól éppúgy, ahogyan az alulteljesítéstől. Szükség esetén korrepetáló, felzárkóztató foglalkozások szervezését kezdeményezzük. Segítjük diákjaink minél korábbi pályaválasztását. Egyénenként elbeszélgetünk velük, felhasználjuk az internetet órai keretben, kérjük az előző évi tizenkettedikes osztályfőnökök tanácsait. Ösztönözzük őket, hogy ne csak az álmaikhoz, hanem a valósághoz is igazodjanak a továbbtanulási szándékuk megjelölésekor. Amennyiben szükséges a Pedagógiai Intézetben tanácsadóhoz fordulunk, aki akár osztályfőnöki óra keretében is tanácsokkal látja el a bizonytalan tanulókat. Az egészséges életmódra nevelés, fogyasztóvédelem témakörét a tanmenetekbe építsük be. Közvetlen környezetünk megóvásával kezdődik a környezettudatos nevelés. Részt veszünk a Tiszta osztályért versenyben. A munkaközösségvezető rendszeresen látogatja az osztályfőnöki órákat. Nevelési feladataink 10

11 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény előírásait szem előtt tartva végezzük munkánkat. A TISZK pszichológusának segítségét vesszük igénybe a gondokkal küzdő tanulóink problémáinak megoldásában. Különös hangsúlyt kap ez a kilencedik évfolyamon, ahol tanítványaink egy része beilleszkedési problémákkal küzd. A pszichológus egyeztetés alapján foglalkoztató órát tart az osztályfőnöki óra keretében. Az ifjúságvédelmi feladatokért felelős kolléganő az osztályfőnökökön keresztül állandó kapcsolatban áll az osztályban tanulókkal. Továbbra is ápoljuk a kapcsolatot a rendőrség ifjúságvédelmi felelősével. Szükség esetén külső előadókat hívunk osztályfőnöki órára (polgári védelem, nőgyógyászok,stb.). Minden osztályfőnök helyettest választ, így nem maradnak a diákok felügyelet nélkül. Tanácsainkkal segítjük diákjaink szabadidejének hasznos eltöltését. Osztályfőnöki óra keretében felkeressük a város kulturális intézményeit (könyvtár, múzeum, galéria,). Tanulmányi kirándulásra visszük osztályunkat. Mértéktartó öltözködésre, viselkedésre intjük őket. Ösztönözzük, hogy az egészséges életmód tanulóink belső szükségletévé váljon, melynek része a sportolás is. Törekszünk arra, hogy rendezvényeink színvonalasak legyenek, s diákjaink kossuthos diákhoz méltóan fegyelmezettek legyenek. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a kollégiumi nevelőkkel, érdeklődünk tanítványaink ottani magatartásáról. Ügyelünk a pontos adminisztrációra (osztálynapló, ellenőrző, törzslap, statisztikai jelentés). Továbbra is harcolnunk kell a mulasztások számának csökkentéséért. Havonta közöljük az ellenőrzőben a szülőkkel, hány órát hiányzott gyermeke. Az igazolatlan órákról a vonatkozó rendeleteknek megfelelően folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Kapcsolattartás a szülőkkel Kilencedik évfolyamtól kezdve gondot fordítunk a szülők tájékoztatására, a velük való szoros együttműködésre, hogy csökkenthessük diákjaink pszichés megterhelését, és hatékonnyá tegyük a nevelést. Havonta ellenőrizzük, vezetik-e diákjaink az ellenőrzőben jegyeiket. Fogadóórán igyekszünk minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtani a szülőknek, tanáccsal segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat. 11

12 A rosszul tanulók szüleivel időben felvesszük a kapcsolatot. Ha szükséges, rendkívüli szülői értekezletet hívunk össze. A szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulókra még jobban odafigyelünk. A 2013/2014. tanév feladatai: Szeptember szept. 2. Az első tanítási napon segítjük osztályunk be- és Liktorné Vargyas visszailleszkedését az iskolába. Ismertetjük a tanulókkal Marianna és az a házirendet, felmérjük a tanulók adataiban, szociális osztályfőnökök helyzetében bekövetkezett változásokat. Tűz-és balesetvédelmi oktatást tartunk diákjaink számára.. szept. 9. Szülői értekezlet Liktorné Vargyas Marianna és az osztályfőnökök szept.10 Naplók kitöltése évfolyam, évfolyam. osztályfőnökök szept.12. Munkaközösségi tanácskozást tartunk az éves munka osztályfőnökök megbeszélésére. Erre meghívjuk az iskolavezetést és az ifjúságvédelmi felelőst. szept. Nyílt nap Lázár Margit és az osztályfőnökök Szept. 20. Kezdő évfolyamosok törzskönyvének elkészítése. 9.a. 9.b. 9.c. 9.d. 11.c. 13.a. 13.b. osztályfőnökei szept.20 Tanmenetkészítés osztályfőnökök szept. Az elsős osztályfőnökök segítik az elsőök avatójára való osztályfőnökök felkészülést. szept. A hiányzások heti rendszerességgel történő ellenőrzése. osztályfőnökök Október Okt. 4. Az osztálytermek díszítése, a büszkeségeink tábla osztályfőnökök elkészítése. Okt. Osztályok zöldítése osztályfőnökök, osztályok 12

13 November Nov ó. Tantestületi fogadó órák Liktorné V. M. oszt.munk.vez., tantestület Nov 16. Gombavató es osztályfőnökök Liktorné V. M. Nov. Drogprevenciós vetélkedő, AIDS megelőzési verseny Tóth Zsuzsanna; Majoros Istvánné, Berényiné D. M. December Dec. 10. Szülők értesítése az elégtelen tanulmányi munkáról Liktorné V. M., osztályfőnökök Dec.5. Fogadóóra osztályfőnökök Dec. Hulladékgyűjtés: elem, papír, mobiltelefon, szelektív hulladékgyűjtés- verseny Háda Krisztina Január Jan óra Nyílt nap Lázár M. pályaválasztási felelős Jan. 17. Az első félév vége Kerekné F. E. ig. Jan. 24. Ellenőrzők kiosztása osztályfőnökök Február Febr ó. Szülői értekezlet Liktorné V. M., osztályfőnökök 13

14 Febr.15. Érettségire jelentkezés a 12. évfolyamon osztályfőnökök Március Márc. 28. Értesítés a negyedikesek tanulmányi eredményéről Negyedikes osztályfőnökök Április Ápr. 3. Tantestületi fogadó órák Liktorné V. M. tantestület Április 11. Diáknap 11-es osztályfőnökök Ápr Igazgatói szünet: osztálykirándulások Osztályfőnökök Április Tájékoztatás az érettségi vizsgáról a 12. évfolyam osztályfőnökök tanulói és az előrehozott érettségi vizsgát tenni kívánó tanulók számára. Ápr. 29. Osztályozó konferencia a végzősöknek Kerekné F. E. ig. tantestület Április 30. Ballagás Liktorné V. M. tantestület Május Május 19. Értesítés az elégtelen tanulmányi eredményről Osztályfőnökök Május 28. Országos kompetenciamérés osztályfőnökök Június Jún ó. Osztályozó konferencia Kerekné F. E. ig., tantestület Jún Közép szintű szóbeli érettségi vizsgák Kerekné F. E. ig., Heisslerné K.K. igh., 12-es osztályfőnökök 14

15 Június 25. Bizonyítványok, törzslapok kitöltése, naplók osztályfőnökök lezárása. Jún Beiratkozás 9. évfolyamra. leendő osztályfőnökök 9.2. A társadalomtudományi munkaközösség munkaterve Pedagógiai munkánkban megjelenik a kompetencia alapú nevelés- oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása. A kompetencia alapú fejlesztés célja a pedagógiai kultúra átalakítása, különös tekintettel: A tanár személyiségére, felkészültségére A személyközpontú pedagógiai gyakorlat megszilárdítására A gyerekek életkorának megfelelő, támogató pedagógusszerep kialakítására A tanár, szülő, gyerek kapcsolatra Az iskola-szülő viszonyra (osztályfőnöki órák, egyéni és tantestületi fogadóórák) Törekszünk a kompetenciafejlesztő foglalkozások megtartására: az értő olvasás,a szociális kompetenciák fejlesztésére. Diákokkal való kapcsolatunkban igyekszünk az együttműködésre, empátiára, konfliktuskezelésre. Megpróbáljuk szakóráinkon megtanítani a kritikus, önálló és kreatív gondolkodást. Tantárgyaink oktatása közben igyekszünk életszerű helyzeteket teremteni. Célunk, hogy saját tapasztalatszerzéssel, élményszerűen jussanak el a diákok a tudás megszerzéséig. Fontosnak tartjuk a gyenge képességű tanulók felzárkóztatását, a tehetséggondozást, tanulóink alapos felkészítését az érettségi és felvételi vizsgákra. Folyamatosan bővítjük tantárgyi feladatbankunkat, az azonos tantárgyat tanító kollégák rendszeresen konzultálnak egymással, kicserélik tapasztalataikat. Munkaközösségünk törekszik a külső környezet iránti nyitottságra. Team munka segítségével oldjuk meg a különböző feladatokat, ezekben együttműködünk. Igyekszünk megnyugtató jövőképet adni tanóráinkon. Igénybe vesszük a pedagógiai szakszolgálat tevékenységét, az iskolában dolgozó gyermek és ifjúságvédelmi felelős hasznos tanácsait. Hathatósan segítünk az iskolatípusok átjárhatóságának megtartásában. Munkánkban fontos szerepet szánunk a környezeti nevelés, fenntartható fejlődés pedagógiájának érvényesítésére. 15

16 Munkánkban a befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás- nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmazunk. Óráinkon gyermekcentrikusak vagyunk. Törekszünk az állandó megújulásra, ennek érdekében képezzük magunkat. Fejlesztjük a gyengébb képességű gyerekeket, differenciált feladatok megadásával, óráinkon a gyermekek sokoldalú tevékenykedtetésére törekszünk. Az átlagtól eltérő gyerekek számára célunk önálló munka biztosítása. Kiemelt figyelmet fordítunk a gondolkodási, a probléma-megoldási készségek, a kreativitás fejlesztésére, a döntéshozási képesség kialakítására. Az eredményesség érdekében próbáljuk hatékonyan megvalósítani a differenciált tananyag-elrendezés gyakorlatát, folyamatosan összeállítani a tanulók eltérő képességeihez igazodó differenciált feladat- és tevékenységi sorokat. A differenciált tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. Fontosnak érezzük az egyéni bánásmód elvének megtartását A tanítás modern eszközeinek és módszereinek alkalmazására törekszünk: fontos a multimédiai eszközök használata a könyvtár használatának hangsúlyozása a kompetencia típusú oktatáshoz átdolgozott tankönyvek használata ismeretek, házi feladatok számítógépről történő megszerzésének megtanítása visszacsatolásra épülő információ átadása tanár-tanuló kommunikáció erősítése Célunk: a diákok irányítása, szükségleteik, lehetőségeik felismertetése, felkészülésük irányítása, tevékenységük motiválása önálló tanulás képességének kialakítása és fejlesztése a tudás önálló megszerzésére és folyamatos karbantartására történő törekvés fenntartása változatos óravezetést alkalmazunk: frontális- csoport- pár- differenciált munka. Tantárgyainkon túlmutató nevelési céljaink: igazolatlan hiányzások, késések csökkentése pontos órakezdés, tanórai fegyelem megszilárdítása a Házirend következetes betartatása a nagy lemorzsolódást megelőzendő, a hátrányos helyzetű, rossz tanulmányi eredménnyel rendelkező diákokat fejlesztő pedagógushoz, tanulószobára irányítjuk. Naptári terv 16

17 Szeptember: Munkaterv megbeszélése, elkészítése F: Mikó Ferenc Szakkörök, korrepetálások, felkészítők megszervezése F: szaktanárok Pályázatok meghirdetése, bemeneti mérés megíratása F: szaktanárok A drámacsoport bemutatkozása az Év iskolája program részeként F: Dr. Vargáné V. Csilla A drámacsoport pályázata az október 23-i megemlékezésre és a Gárdonyi-emlékév alkalmából F: Dr. Vargáné V. Csilla A Bűntárgyalás című Gárdonyi Géza novella feldolgozása F: Dr. Vargáné V. Csilla Október: Aradi vértanúk emléknapja iskolai és városi ünnepség F: Mikó Ferenc, Vályi Eszter Idősek Hónapja drámacsoport fellépései több helyszínen F: Dr. Vargáné V. Csilla Az Év iskolája irodalmi pályázat F: szaktanárok Iskolai ünnepség október 23-a alkalmából a drámacsoport Műsora az iskolában és városi idősotthonokban F: Dr. Vargáné V. Csilla Bekapcsolódunk a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár programsorozatába: Elhallgatott dolgaink Viselkedéskultúra, könyvtár F: Grátzerné M. Éva November: OKTV iskolai fordulók Markhot-napi megemlékezés Ökoiskola fal és tárlat a zöld folyosón Népmese- és népballadamondó verseny Implom József helyesírási verseny osztálykeretben Könyvtári Világnap iskolai rendezvénye A Szív Napja és a Könyvtári Világnap alkalmából rajzpályázat Kompetencia mérés próba Vetélkedő a Magyar nyelv napja alkalmából F: szaktanárok F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Pohubi Erika F: szaktanárok F: szaktanárok F: Grátzerné M. Éva F: Pohubi Erika F: szaktanárok F: szaktanárok December: Lépcsőházi Galéria időszakos kiállítása F: Pohubi Erika 17

18 Karácsonyi ünnepség az iskolában és városi idősotthonokban Könyvtárhasználati vetélkedő iskolai fordulója F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Grátzerné M.Éva Január: Félévzárás aktuális feladatai Himnusz- Szózat mondó verseny F: szaktanárok F: szaktanárok Február: Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulója Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Iskolánk jubileumi ünnepsége drámacsoport, énekkar TóthZsuzsanna F: szaktanárok F: Liktorné V. Marianna F: Dr. Vné V. Cs, Március: József Attila szavalóverseny iskolai fordulója Eger városismereti vetélkedő Iskolai ünnepség március 15-e alkalmából drámacsoport Pályázat ünnepi beszéd írására Országos drogprevenciós rendezvény drámacsoport Wass Albert pályaképe Albert Anikó előadása F: szaktanárok F: Mikó Ferenc F: Dr. Vargáné V. Csilla F: szaktanárok F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Grátzerné M. Éva Április: Pad alatt írt versek költészet napi antológia Költészet Napja megemlékezés Holocaust áldozatainak emléknapja Rajzpályázat a Költészet Napja és a Föld Napja alkalmából Magyar dráma napja színházlátogatás F: Vályi Eszter F: Vályi Eszter F: Mikó Ferenc F: Pohubi Erika F: szaktanárok Május: Vöröskeresztes Világnap drámacsoport Ápolók Napja drámacsoport Küzdelem a rák ellen rajzpályázat F: Dr.Vargáné V. Csilla F: Dr.Vargáné V. Csilla F: Pohubi Erika Június: 18

19 Tanévzárás feladatai Semmelweis Nap drámacsoport Megemlékezés a Nemzeti Emléknapon Köszöntés a Pedagógus napon Csilla Szakmai oklevélátadó ünnepség drámacsoport Csilla F: szaktanárok F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Mikó Ferenc F: Dr. Vargáné Vizi F: Dr. Vargáné Vizi 9.3. A természettudományi munkaközösség munkaterve Feladataink, célkitűzéseink: Oktatási feladataink 9. évfolyamon a gyengébb képességűek felzárkóztatása 12. évfolyamosok között a tanév végén és az érettségi vizsgán ne legyen bukás alapismeretek biztos elsajátításának segítése kompetencia alapú oktatás, az egyes tantárgyak a maguk sajátos eszközeivel járuljanak hozzá a tanulónak a természetről alkotott egységes világkép kialakításához Nevelési feladataink találékonyság, kreativitás fejlesztése a gondolkodás rugalmasságának fejlesztése a tanult ismeretek alkalmazása a gyakorlati életben önálló ismeretszerzésre, önellenőrzésre, pontosságra nevelés, szoktatás a környezetvédelmi feladatok ismertetése minden tanulónak korszerű alapműveltséget kell kapnia A 2013/2014. tanév feladatai Egész tanévre vonatkozó, folyamatos feladatok Kiemelt feladat: Iskolánk 50 éves évfordulójának Igazgató, mk. méltó megünneplése vezető szaktanárok folyamatos új jogszabályok, vizsgaszabályzatok, dokumentumok, mk. vezető tantervek megismerése, feldolgozása folyamatos szakmai továbbképzéseken, városi rendezvényeken mk. vezető veszünk részt folyamatos interaktív tananyag-adatbank létrehozása szaktanárok 19

20 természettudományi tárgyakból folyamatos röpdolgozat- és témazáró feladatlapokból álló szaktanárok adatbank létrehozása matematikából folyamatos kompetenciamérésre felkészítő (nem szakszerű szaktanárok helyettesítés esetén tartott) tanórát segítő feladatbank kiépítése matematikából folyamatos érettségi előkészítő foglalkozások tartása szaktanárok folyamatos 9. évfolyamosok felzárkóztató korrepetálása szaktanárok folyamatos matematika korrepetálás igény szerint minden reggel Győriné Plósz ig Zsuzsanna, Novákné Kondor Edit folyamatos 9. és 10. évfolyamokon osztályonként 5 fő felkészítése a Kitaibel Pál biológia versenyre Háda Krisztina Szeptember Dokumentumok elkészítése: munkaterv, tanmenet, törzslap, bizonyítvány szaktanárok mk. vezető bemeneti mérések szaktanárok fordulós házi matematika verseny indítása Novákné Kondor évfolyamon Edit Október 4 fős csapat felkészítése az Egerfood versenyre Háda Krisztina részvétel az EKTF Kutatók éjszakája Bárányné Rum programsorozatán Györgyi November interaktív bemutató óra Bárányné Rum Gy December 20

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3.

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3. 2013.03.27. Pedagógiai Program 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bókay János Humán Szakközépiskola 2014. hatályos: 2014. szeptember 1-től

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bókay János Humán Szakközépiskola 2014. hatályos: 2014. szeptember 1-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Bókay János Humán Szakközépiskola 2014 hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 A pedagógiai program törvényessége, létrehozása és alkalmazása A nevelő és oktató munka az iskolában, a kollégiumban

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Tartalom 2 Preambulum 4 Nevelési program 5 I. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei 5 II. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Petendi György Teterják Virág Viktória Létrehozók Gerőcsné Dudás Judit Szerkesztő 1 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja...5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program 2013. Tartalomjegyzék: 1. Nevelési program...3 1.1. Bevezetés...3 1.2. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben