Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium"

Átírás

1 Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok alakulása Személyi feltételek alakulása: Tárgyi feltételek: Tanulócsoportok alakulása: Általános célkitűzéseink Minőségi nevelő-oktató munka a tanév folyamán! Nevelési-oktatási célkitűséseink A beiskolázással kapcsolatos feladataink Vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok Rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok Az oktató-nevelő munka személyi feltételei A nevelőtestület továbbképzése Az intézmény külső kapcsoltai Munkaközösségek munkaterve Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve A társadalomtudományi munkaközösség munkaterve A természettudományi munkaközösség munkaterve Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve A szakmai munkaközösség munkaterve A személyiségfejlesztő munkaközösség munkaterve A könyvtár munkaterve A gyermek- és ifjúságvédelem munkaterve Az iskola diákönkormányzatának munkaterve Az ÖKO munkacsoport munkaterve Diáksport Intézményi Sporttevékenysége Pályaválasztás munkaterve Közösségi Szolgálat munkaterve

3 9.14. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának irányelvei, céljai, feladatai A kollégium munkaterve Esélyegyenlőségi terv Mérések rendszere a 2013/2014-es tanévben Belső ellenőrzési terv A vezetői (munkáltatói) ellenőrzés Látogatások tervezete A 2013/2014. tanév eseménynaptára... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

4 1. Bevezetés Ahogy ma tanítunk, olyan lesz a holnap. (Szent-Györgyi Albert) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI r.) Alapvető feladatnak tartjuk az egyén felkészítését arra, hogy meglelje szükség esetén kiharcolni is képes legyen saját helyét a társadalomban. Kiemelkedően fontos pedagógiai tevékenységnek tekintjük a szuverén személyiségek nevelését, akik részt vesznek a saját életükre vonatkozó érdemi iskolai döntések meghozatalában és a döntésekkel járó felelősség vállalásában is. Biztosítjuk a megfelelő törődést. Elfogadjuk, hogy az iskola működését, ezen belül a tanár-diák viszonyt érintő alapvető normákat a diákokkal és a szülőkkel egyetértésben, konszenzusban kell meghozni. 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok alakulása 2.1. Személyi feltételek alakulása: A 2013/2014-as tanév A pedagógus álláshelyek száma 51. Óraadók foglalkoztatására ebben az évben is sor kerül. Megbízásuk a rendészeti pályára előkészítő szakközépiskolai osztályunkban a testnevelés tanításához, valamint a szakképzés óráinak ellátásához szükséges. A 9. évfolyamon a szakközépiskolai osztályokban Háda Krisztina (9.a), Farkasné Szabó Kinga (9.b) és Bartha Katalin (9.d), a szakiskolai osztályban Vámosné Nagy Gabriella (9.c) látja el az osztályfőnöki teendőket. Az induló szakképző osztályokban Vályi Eszter (1/11.c), Vida Mónika (1/13.a), Berényiné Dobre Mária (1/13.b) és Szentpéteriné Tátrai Éva (1/13.e) kapott osztályfőnöki megbízást. 4

5 2.2. Tárgyi feltételek: Az iskola épülete, felszereltsége biztosítja a nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzést. Az intézmény rendelkezik a színvonalas oktatáshoz szükséges legfontosabb eszközökkel. Folyamatos pótlást igényelnek az informatikai, audiovizuális és egyéb eszközök. Az új tanévre kialakításra került az iskola előtti zöld területen egy udvar a szünetekben történő levegőzésre. Iskolánkban a decentralizációs pályázati keretből egy újabb, korszerű ápolási demonstrációs terem került kialakításra. Törekszünk a költségvetésben biztosított pénzeszközök ésszerű és takarékos felhasználására Tanulócsoportok alakulása: A 2013/2014-as tanévben 22 tanulócsoportban kezdődik meg a tanítás, mintegy 598 fő részvételével. Nappali tagozaton 20 tanulócsoport van, melyből 2 osztály rendészeti pályára előkészítő szakközépiskolai (10-11.osztály, évfolyamonként 1 osztály), 1 osztály pedig, a 9. évfolyamon, rendészet - ágazati szakközépiskolai osztály. 6 osztály szakközépiskolai ( osztály, évfolyamonként 2-2 osztály), 9. évfolyamon 2 osztály egészségügyi - ágazati osztály 1osztály szakiskolai (10. osztály) 8 osztály pedig a szakképzésben tanul (3 osztály a szakiskola szakképzés 9,11. és 12.-ik évfolyamán, 5 osztály pedig az érettségire épülő szakképzésben). Felnőttoktatásban, esti tagozaton a szakképzésben 2 osztály tanul ( ik évfolyamon 3. Általános célkitűzéseink 3.1. Minőségi nevelő-oktató munka a tanév folyamán! Korszerű a kor szellemének megfelelő ismeretek átadása, modern infokommunikációs eszközök alkalmazása az oktatás során MODERN ISKOLA. Előítélet - mentesség, környezettudatos magatartás kialakítása diákjaink körében a nevelés során, egészséges életmód elsajátíttatása. Ökoiskola kritériumrendszerének megfelelő nevelés és oktatás. Társadalmi igényeknek megfelelő szakmai ismeretek átadása. Iskolai hagyományok ápolása, hazafiságra nevelés, társas és szociális kompetenciák erősítése. Idegen nyelvi és informatikai készségek fejlesztése. 5

6 Kompetenciamérés eredményeinek javítása szakközépiskolában és szakiskolában egyaránt. A kompetenciamérés évi eredményeinek felülvizsgálata Nevelési-oktatási célkitűséseink A tanulók szociális érzékenységének fejlesztése a saját élményű tanuláson keresztül. Együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal. Társas kompetenciák megszerzése a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez A tanárok kompetencia alapú oktatásának fejlesztése, ehhez igazodó tananyagfejlesztés minden tanár feladata. A verbális és nonverbális kommunikáció mellett nagy hangsúlyt helyezünk továbbra is az anyanyelvi kommunikációra, a helyes, a stílusos, az esztétikus kifejezésmódra, melynek megtanítására és elmélyítésére évről évre nagyobb energiát és több időt kell fordítanunk. Tovább folytatjuk a tantárgyi feladatbankunk bővítését. A tanév elején bemeneti méréseket végzünk. Törekszünk minél gyakrabban lehetővé tenni tanulóinknak, hogy valós interperszonális helyzetekben próbálhassák ki magukat, miközben biztonságos háttért és viselkedési mintát nyújtunk jelenlétünkkel. Kiemelt figyelmet fordítunk a gondolkodási, a probléma-megoldási készségek, a kreativitás fejlesztésére, a döntéshozási képesség kialakítására. Minden tanuló a képességeihez mérten tanuljon, fejlődjön a személyisége, egyensúlyt mutasson a tárgyi tudás és a lelki-érzelmi állapot. Támogatjuk tanulóinkat a hatékony és önálló tanulás elsajátításában, a szociális és állampolgári kompetenciák tudatosításában, a kezdeményezőkészség fejlesztésében, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség ápolásában. Az eredményesség érdekében próbáljuk hatékonyan megvalósítani a differenciált tananyagelrendezés gyakorlatát, folyamatosan összeállítani a tanulók eltérő képességeihez igazodó differenciált feladat-és tevékenységi sorokat. A differenciált tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. Tovább kell erősíteni a hatékonyabb nevelő-oktató munka érdekében a gyermekközpontú tanár-diák kapcsolat megvalósítását. Lehetőséget nyújtunk tanulóinknak, hogy minél több tevékenységben kipróbálhassák képességeiket, és sikerélményt élhessenek meg. Biztosítani kell minden diákunknak a képzés követelményeinek megfelelő szakmai oktatást. Az Ökoiskola valamint az Erőszakmentes és Egészségtudatos iskola címmel járó feladatok maradéktalan teljesítése. Továbbképzésekkel biztosítani kell a tanárok pedagógiai és szakmai fejlődését. 6

7 Tudatos tanórán kívüli korrepetálással és felzárkóztatással segíteni kell a délelőtti tanári nevelő-oktató munkát. Program kidolgozásával segítni kell a tehetségek gondozását. Csökkenteni kell a tanulók indokolatlan hiányzásait, melynek érdekében a tanárok törekedjenek arra, hogy a személyes és kölcsönös empátia kialakulhasson, ezzel is elősegítve a tanuló együttműködési akarati szándékát, a tantárgyi tanulás eredményesebbé tételét. Valamennyi tanárnak törekednie kell az elektronikus lehetőségek tanári alkalmazására, a hatékonyabb számítógépes felkészülés és reprezentálás lehetőségeire. az osztályfőnöki, illetve ifjúságvédelmi tevékenység keretében a problémás tanulók kiszűrése, szakemberhez küldése; kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel, iskolapszichológussal. Az iskolai nevelő-oktató munka színvonalát emeli a tanórán kívüli lelkiismeretes pedagógiai tevékenység. Célunk az igényesség fokozása a testmozgásokban, a mindennapi testnevelés megvalósítása mellett tanulóink harmonikus testi fejlődése érdekében. A mozgásismeretek olyan szintre emelése, amelyek alkalmasak önállóan végzett formában az edzettségi szint fenntartására. A tanulók motiválása a szabadidős, önálló sporttevékenységre. Az önvédelemben olyan technikai elemek elsajátítása, amelyek alkalmasak az elkerülhetetlen támadások célszerű hárítására. Minden tantárgyból egy-egy tanórán feldolgozzuk a fogyasztóvédelem témáját, munkánkat dokumentáljuk és az elkészült anyagokból kiállítást rendezünk. A fogyasztóvédelmi oktatás célja a tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése, a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete. Folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést, papírgyűjtést és az osztályok közötti versenyt hirdetünk. Megvalósítjuk az iskolai projekt hetet, melynek témája az idei évben a jubieumi héten Zsuzsanna napi projekthét. Mentálhigiénés tanácsadást és segítséget nyújtunk a tanítványoknak, továbbra is szeretnénk együttműködni iskolapszichológussal, a fejlesztő pedagógussal. A tanári türelem és tolerancia alkalmazása mellett a nem együttműködő személyekkel és az eszközöket rongáló tanulókkal szemben a jövőben még következetesebben járunk el. A munkánk sikere érdekében tovább kell erősíteni a szülőkkel történő együttműködést. A DÖK önálló működését, tevékenységét ösztönözzük. Célunk a felsőoktatási gyakorlóhely elvárásainak való maradéktalan megfelelés, ahol mesterképzésben a tanár szakos hallgatók egyéni összefüggő szakmai gyakorlatában. 7

8 4. A beiskolázással kapcsolatos feladataink Az általános iskolás tanulók, illetve szüleik tájékoztatása; nyílt nap, szervezése a 8. osztályos tanulók és szüleik számára. Hatékony PR tevékenység folytatása: a média, az internet bevonása, az iskolát bemutató tájékoztató füzet szerkesztése, honlap. Információk megosztása az intézmény sokoldalú bemutatása céljából. Általános iskolák pályaválasztási-, szülői értekezletein való részvétel intézményünk bemutatása céljából. Az általános felvételi eljárás lefolytatása. A beiskolázási tervünk a ös tanévre: 5. Vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok Az érintett tanulók jelentkeztetése az őszi és a májusi-júniusi érettségi vizsgákra. A májusi-júniusi középszintű érettségi vizsgák megszervezése, lebonyolítása. Osztályozóvizsgák szervezése és lebonyolítása. 6. Rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok Kiemelt rendezvényeink (Elsősök bemutatkozása, gombvató, jubileumi ünnepségek, diáknapok, ballagás) színvonalas megszervezése, lebonyolítása. Ünnepi műsorok, megemlékezések szervezése, lebonyolítása. Jótékonysági bál szervezése. Részvétel a városi és megyei rendezvényeken. 7. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei Az iskola személyi feltételei megfelelőek. Az intézményvezetői feladatokat Kerekné Fábri Eufrozina látja el Az általános igazgatóhelyettesi feladatokat Heisslerné Kiss Katalin látja el. A szakmai igazgatóhelyettesi feladatokat Aranyné Bíró Erika látja el. A kollégium vezetésének feladatait Somoskői Lilla látja el. Az oktató-nevelő munkát 6 szakmai munkaközösség látja el. A munkaközösség neve Osztályfőnöki munkaközösség Vezetője Liktorné Vargyas Marianna 8

9 Társadalomtudomyányi munkaközösség Természettudományi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség Szakmai munkaközösség Személyiségfejlesztő munkaközösség Mikó Ferenc Bartha Katalin Sárvári Noémi Majoros Istvánné Pohubi Erika Minden szaktárgy tanításához megfelelő szakos végzettségű tanár áll rendelkezésre A nevelőtestület továbbképzése A továbbképzések az intézmény ötéves nevelőtestület által elfogadott - beiskolázási programja alapján történnek. 8. Az intézmény külső kapcsoltai Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetősége állandó munkakapcsolatban áll: a fenntartóval: KLIK a Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályával Az intézmény az eredményes nevelő- és oktatómunka érdekében munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel: a Heves Megyei Markoth Ferenc Kórházzal, Eger város és Heves megye Szociális Otthonaival és bölcsődéivel, az Eszterházy Károly Főiskolával, a Egri TISZK az egri középiskolákkal, a megye és a város általános iskoláival, az iskola tanulóit befogadó kollégiumokkal, a Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési intézettel, a Gárdonyi Géza Színházzal, Bükki Nemzeti Parkkal, Egererdő Zrt.-vel, az iskolát támogató Egészségügyi Szakképzésért alapítvány kuratóriumával, a külföldi testvériskolával, a rozsnyói Safarika Gimnazium A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató és az igazgatóhelyettesek a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel folyamatosan kapcsolatot tartó felelősöket az iskola éves munkaterve rögzíti. 9

10 9. Munkaközösségek munkaterve 9.1. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve Feladataink, célkitűzéseink: Oktatási feladataink: Segítünk tanítványainknak abban, hogy minél jobban megismerjék a kétszintű érettségit, annak módosításait és az aktuális pontszámítási rendszert. Alsóbb évfolyamokon időben tájékoztatást nyújtunk a felvételi eljárásban tervezett változásokról, ezzel is segítve a tudatos választást az emelt szintű és középszintű érettségi között, és az arra történő felkészülést. Tanácsainkkal igyekszünk segíteni, kellően összehangolni az új közös érettségi-felvételi eljárást, megfelelő pályaválasztásukkal. Az osztályban tanító, később érettségiztető tanárokkal még szorosabb kapcsolatot tartunk, hogy a felkészítés zavartalan legyen. A 9. évfolyamosok könnyebb beilleszkedését segítjük azzal, hogy az osztályfőnöki órákon tanulás-módszertani kérdésekkel foglalkozunk. Az osztályokban tanító kollegákat kérjük, hogy fokozatosan szoktassák a tanulókat az egyre nagyobb terheléshez, hogy csökkentsük a szakadékot az általános és a középiskolai követelmények között. A diákok tanulmányi eredményét kilencedik évfolyamtól kezdve folyamatosan figyelemmel kísérjük. Óvjuk tanulóinkat az erőn felüli tehervállalástól éppúgy, ahogyan az alulteljesítéstől. Szükség esetén korrepetáló, felzárkóztató foglalkozások szervezését kezdeményezzük. Segítjük diákjaink minél korábbi pályaválasztását. Egyénenként elbeszélgetünk velük, felhasználjuk az internetet órai keretben, kérjük az előző évi tizenkettedikes osztályfőnökök tanácsait. Ösztönözzük őket, hogy ne csak az álmaikhoz, hanem a valósághoz is igazodjanak a továbbtanulási szándékuk megjelölésekor. Amennyiben szükséges a Pedagógiai Intézetben tanácsadóhoz fordulunk, aki akár osztályfőnöki óra keretében is tanácsokkal látja el a bizonytalan tanulókat. Az egészséges életmódra nevelés, fogyasztóvédelem témakörét a tanmenetekbe építsük be. Közvetlen környezetünk megóvásával kezdődik a környezettudatos nevelés. Részt veszünk a Tiszta osztályért versenyben. A munkaközösségvezető rendszeresen látogatja az osztályfőnöki órákat. Nevelési feladataink 10

11 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény előírásait szem előtt tartva végezzük munkánkat. A TISZK pszichológusának segítségét vesszük igénybe a gondokkal küzdő tanulóink problémáinak megoldásában. Különös hangsúlyt kap ez a kilencedik évfolyamon, ahol tanítványaink egy része beilleszkedési problémákkal küzd. A pszichológus egyeztetés alapján foglalkoztató órát tart az osztályfőnöki óra keretében. Az ifjúságvédelmi feladatokért felelős kolléganő az osztályfőnökökön keresztül állandó kapcsolatban áll az osztályban tanulókkal. Továbbra is ápoljuk a kapcsolatot a rendőrség ifjúságvédelmi felelősével. Szükség esetén külső előadókat hívunk osztályfőnöki órára (polgári védelem, nőgyógyászok,stb.). Minden osztályfőnök helyettest választ, így nem maradnak a diákok felügyelet nélkül. Tanácsainkkal segítjük diákjaink szabadidejének hasznos eltöltését. Osztályfőnöki óra keretében felkeressük a város kulturális intézményeit (könyvtár, múzeum, galéria,). Tanulmányi kirándulásra visszük osztályunkat. Mértéktartó öltözködésre, viselkedésre intjük őket. Ösztönözzük, hogy az egészséges életmód tanulóink belső szükségletévé váljon, melynek része a sportolás is. Törekszünk arra, hogy rendezvényeink színvonalasak legyenek, s diákjaink kossuthos diákhoz méltóan fegyelmezettek legyenek. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a kollégiumi nevelőkkel, érdeklődünk tanítványaink ottani magatartásáról. Ügyelünk a pontos adminisztrációra (osztálynapló, ellenőrző, törzslap, statisztikai jelentés). Továbbra is harcolnunk kell a mulasztások számának csökkentéséért. Havonta közöljük az ellenőrzőben a szülőkkel, hány órát hiányzott gyermeke. Az igazolatlan órákról a vonatkozó rendeleteknek megfelelően folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Kapcsolattartás a szülőkkel Kilencedik évfolyamtól kezdve gondot fordítunk a szülők tájékoztatására, a velük való szoros együttműködésre, hogy csökkenthessük diákjaink pszichés megterhelését, és hatékonnyá tegyük a nevelést. Havonta ellenőrizzük, vezetik-e diákjaink az ellenőrzőben jegyeiket. Fogadóórán igyekszünk minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtani a szülőknek, tanáccsal segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat. 11

12 A rosszul tanulók szüleivel időben felvesszük a kapcsolatot. Ha szükséges, rendkívüli szülői értekezletet hívunk össze. A szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulókra még jobban odafigyelünk. A 2013/2014. tanév feladatai: Szeptember szept. 2. Az első tanítási napon segítjük osztályunk be- és Liktorné Vargyas visszailleszkedését az iskolába. Ismertetjük a tanulókkal Marianna és az a házirendet, felmérjük a tanulók adataiban, szociális osztályfőnökök helyzetében bekövetkezett változásokat. Tűz-és balesetvédelmi oktatást tartunk diákjaink számára.. szept. 9. Szülői értekezlet Liktorné Vargyas Marianna és az osztályfőnökök szept.10 Naplók kitöltése évfolyam, évfolyam. osztályfőnökök szept.12. Munkaközösségi tanácskozást tartunk az éves munka osztályfőnökök megbeszélésére. Erre meghívjuk az iskolavezetést és az ifjúságvédelmi felelőst. szept. Nyílt nap Lázár Margit és az osztályfőnökök Szept. 20. Kezdő évfolyamosok törzskönyvének elkészítése. 9.a. 9.b. 9.c. 9.d. 11.c. 13.a. 13.b. osztályfőnökei szept.20 Tanmenetkészítés osztályfőnökök szept. Az elsős osztályfőnökök segítik az elsőök avatójára való osztályfőnökök felkészülést. szept. A hiányzások heti rendszerességgel történő ellenőrzése. osztályfőnökök Október Okt. 4. Az osztálytermek díszítése, a büszkeségeink tábla osztályfőnökök elkészítése. Okt. Osztályok zöldítése osztályfőnökök, osztályok 12

13 November Nov ó. Tantestületi fogadó órák Liktorné V. M. oszt.munk.vez., tantestület Nov 16. Gombavató es osztályfőnökök Liktorné V. M. Nov. Drogprevenciós vetélkedő, AIDS megelőzési verseny Tóth Zsuzsanna; Majoros Istvánné, Berényiné D. M. December Dec. 10. Szülők értesítése az elégtelen tanulmányi munkáról Liktorné V. M., osztályfőnökök Dec.5. Fogadóóra osztályfőnökök Dec. Hulladékgyűjtés: elem, papír, mobiltelefon, szelektív hulladékgyűjtés- verseny Háda Krisztina Január Jan óra Nyílt nap Lázár M. pályaválasztási felelős Jan. 17. Az első félév vége Kerekné F. E. ig. Jan. 24. Ellenőrzők kiosztása osztályfőnökök Február Febr ó. Szülői értekezlet Liktorné V. M., osztályfőnökök 13

14 Febr.15. Érettségire jelentkezés a 12. évfolyamon osztályfőnökök Március Márc. 28. Értesítés a negyedikesek tanulmányi eredményéről Negyedikes osztályfőnökök Április Ápr. 3. Tantestületi fogadó órák Liktorné V. M. tantestület Április 11. Diáknap 11-es osztályfőnökök Ápr Igazgatói szünet: osztálykirándulások Osztályfőnökök Április Tájékoztatás az érettségi vizsgáról a 12. évfolyam osztályfőnökök tanulói és az előrehozott érettségi vizsgát tenni kívánó tanulók számára. Ápr. 29. Osztályozó konferencia a végzősöknek Kerekné F. E. ig. tantestület Április 30. Ballagás Liktorné V. M. tantestület Május Május 19. Értesítés az elégtelen tanulmányi eredményről Osztályfőnökök Május 28. Országos kompetenciamérés osztályfőnökök Június Jún ó. Osztályozó konferencia Kerekné F. E. ig., tantestület Jún Közép szintű szóbeli érettségi vizsgák Kerekné F. E. ig., Heisslerné K.K. igh., 12-es osztályfőnökök 14

15 Június 25. Bizonyítványok, törzslapok kitöltése, naplók osztályfőnökök lezárása. Jún Beiratkozás 9. évfolyamra. leendő osztályfőnökök 9.2. A társadalomtudományi munkaközösség munkaterve Pedagógiai munkánkban megjelenik a kompetencia alapú nevelés- oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása. A kompetencia alapú fejlesztés célja a pedagógiai kultúra átalakítása, különös tekintettel: A tanár személyiségére, felkészültségére A személyközpontú pedagógiai gyakorlat megszilárdítására A gyerekek életkorának megfelelő, támogató pedagógusszerep kialakítására A tanár, szülő, gyerek kapcsolatra Az iskola-szülő viszonyra (osztályfőnöki órák, egyéni és tantestületi fogadóórák) Törekszünk a kompetenciafejlesztő foglalkozások megtartására: az értő olvasás,a szociális kompetenciák fejlesztésére. Diákokkal való kapcsolatunkban igyekszünk az együttműködésre, empátiára, konfliktuskezelésre. Megpróbáljuk szakóráinkon megtanítani a kritikus, önálló és kreatív gondolkodást. Tantárgyaink oktatása közben igyekszünk életszerű helyzeteket teremteni. Célunk, hogy saját tapasztalatszerzéssel, élményszerűen jussanak el a diákok a tudás megszerzéséig. Fontosnak tartjuk a gyenge képességű tanulók felzárkóztatását, a tehetséggondozást, tanulóink alapos felkészítését az érettségi és felvételi vizsgákra. Folyamatosan bővítjük tantárgyi feladatbankunkat, az azonos tantárgyat tanító kollégák rendszeresen konzultálnak egymással, kicserélik tapasztalataikat. Munkaközösségünk törekszik a külső környezet iránti nyitottságra. Team munka segítségével oldjuk meg a különböző feladatokat, ezekben együttműködünk. Igyekszünk megnyugtató jövőképet adni tanóráinkon. Igénybe vesszük a pedagógiai szakszolgálat tevékenységét, az iskolában dolgozó gyermek és ifjúságvédelmi felelős hasznos tanácsait. Hathatósan segítünk az iskolatípusok átjárhatóságának megtartásában. Munkánkban fontos szerepet szánunk a környezeti nevelés, fenntartható fejlődés pedagógiájának érvényesítésére. 15

16 Munkánkban a befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás- nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmazunk. Óráinkon gyermekcentrikusak vagyunk. Törekszünk az állandó megújulásra, ennek érdekében képezzük magunkat. Fejlesztjük a gyengébb képességű gyerekeket, differenciált feladatok megadásával, óráinkon a gyermekek sokoldalú tevékenykedtetésére törekszünk. Az átlagtól eltérő gyerekek számára célunk önálló munka biztosítása. Kiemelt figyelmet fordítunk a gondolkodási, a probléma-megoldási készségek, a kreativitás fejlesztésére, a döntéshozási képesség kialakítására. Az eredményesség érdekében próbáljuk hatékonyan megvalósítani a differenciált tananyag-elrendezés gyakorlatát, folyamatosan összeállítani a tanulók eltérő képességeihez igazodó differenciált feladat- és tevékenységi sorokat. A differenciált tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. Fontosnak érezzük az egyéni bánásmód elvének megtartását A tanítás modern eszközeinek és módszereinek alkalmazására törekszünk: fontos a multimédiai eszközök használata a könyvtár használatának hangsúlyozása a kompetencia típusú oktatáshoz átdolgozott tankönyvek használata ismeretek, házi feladatok számítógépről történő megszerzésének megtanítása visszacsatolásra épülő információ átadása tanár-tanuló kommunikáció erősítése Célunk: a diákok irányítása, szükségleteik, lehetőségeik felismertetése, felkészülésük irányítása, tevékenységük motiválása önálló tanulás képességének kialakítása és fejlesztése a tudás önálló megszerzésére és folyamatos karbantartására történő törekvés fenntartása változatos óravezetést alkalmazunk: frontális- csoport- pár- differenciált munka. Tantárgyainkon túlmutató nevelési céljaink: igazolatlan hiányzások, késések csökkentése pontos órakezdés, tanórai fegyelem megszilárdítása a Házirend következetes betartatása a nagy lemorzsolódást megelőzendő, a hátrányos helyzetű, rossz tanulmányi eredménnyel rendelkező diákokat fejlesztő pedagógushoz, tanulószobára irányítjuk. Naptári terv 16

17 Szeptember: Munkaterv megbeszélése, elkészítése F: Mikó Ferenc Szakkörök, korrepetálások, felkészítők megszervezése F: szaktanárok Pályázatok meghirdetése, bemeneti mérés megíratása F: szaktanárok A drámacsoport bemutatkozása az Év iskolája program részeként F: Dr. Vargáné V. Csilla A drámacsoport pályázata az október 23-i megemlékezésre és a Gárdonyi-emlékév alkalmából F: Dr. Vargáné V. Csilla A Bűntárgyalás című Gárdonyi Géza novella feldolgozása F: Dr. Vargáné V. Csilla Október: Aradi vértanúk emléknapja iskolai és városi ünnepség F: Mikó Ferenc, Vályi Eszter Idősek Hónapja drámacsoport fellépései több helyszínen F: Dr. Vargáné V. Csilla Az Év iskolája irodalmi pályázat F: szaktanárok Iskolai ünnepség október 23-a alkalmából a drámacsoport Műsora az iskolában és városi idősotthonokban F: Dr. Vargáné V. Csilla Bekapcsolódunk a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár programsorozatába: Elhallgatott dolgaink Viselkedéskultúra, könyvtár F: Grátzerné M. Éva November: OKTV iskolai fordulók Markhot-napi megemlékezés Ökoiskola fal és tárlat a zöld folyosón Népmese- és népballadamondó verseny Implom József helyesírási verseny osztálykeretben Könyvtári Világnap iskolai rendezvénye A Szív Napja és a Könyvtári Világnap alkalmából rajzpályázat Kompetencia mérés próba Vetélkedő a Magyar nyelv napja alkalmából F: szaktanárok F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Pohubi Erika F: szaktanárok F: szaktanárok F: Grátzerné M. Éva F: Pohubi Erika F: szaktanárok F: szaktanárok December: Lépcsőházi Galéria időszakos kiállítása F: Pohubi Erika 17

18 Karácsonyi ünnepség az iskolában és városi idősotthonokban Könyvtárhasználati vetélkedő iskolai fordulója F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Grátzerné M.Éva Január: Félévzárás aktuális feladatai Himnusz- Szózat mondó verseny F: szaktanárok F: szaktanárok Február: Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulója Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Iskolánk jubileumi ünnepsége drámacsoport, énekkar TóthZsuzsanna F: szaktanárok F: Liktorné V. Marianna F: Dr. Vné V. Cs, Március: József Attila szavalóverseny iskolai fordulója Eger városismereti vetélkedő Iskolai ünnepség március 15-e alkalmából drámacsoport Pályázat ünnepi beszéd írására Országos drogprevenciós rendezvény drámacsoport Wass Albert pályaképe Albert Anikó előadása F: szaktanárok F: Mikó Ferenc F: Dr. Vargáné V. Csilla F: szaktanárok F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Grátzerné M. Éva Április: Pad alatt írt versek költészet napi antológia Költészet Napja megemlékezés Holocaust áldozatainak emléknapja Rajzpályázat a Költészet Napja és a Föld Napja alkalmából Magyar dráma napja színházlátogatás F: Vályi Eszter F: Vályi Eszter F: Mikó Ferenc F: Pohubi Erika F: szaktanárok Május: Vöröskeresztes Világnap drámacsoport Ápolók Napja drámacsoport Küzdelem a rák ellen rajzpályázat F: Dr.Vargáné V. Csilla F: Dr.Vargáné V. Csilla F: Pohubi Erika Június: 18

19 Tanévzárás feladatai Semmelweis Nap drámacsoport Megemlékezés a Nemzeti Emléknapon Köszöntés a Pedagógus napon Csilla Szakmai oklevélátadó ünnepség drámacsoport Csilla F: szaktanárok F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Mikó Ferenc F: Dr. Vargáné Vizi F: Dr. Vargáné Vizi 9.3. A természettudományi munkaközösség munkaterve Feladataink, célkitűzéseink: Oktatási feladataink 9. évfolyamon a gyengébb képességűek felzárkóztatása 12. évfolyamosok között a tanév végén és az érettségi vizsgán ne legyen bukás alapismeretek biztos elsajátításának segítése kompetencia alapú oktatás, az egyes tantárgyak a maguk sajátos eszközeivel járuljanak hozzá a tanulónak a természetről alkotott egységes világkép kialakításához Nevelési feladataink találékonyság, kreativitás fejlesztése a gondolkodás rugalmasságának fejlesztése a tanult ismeretek alkalmazása a gyakorlati életben önálló ismeretszerzésre, önellenőrzésre, pontosságra nevelés, szoktatás a környezetvédelmi feladatok ismertetése minden tanulónak korszerű alapműveltséget kell kapnia A 2013/2014. tanév feladatai Egész tanévre vonatkozó, folyamatos feladatok Kiemelt feladat: Iskolánk 50 éves évfordulójának Igazgató, mk. méltó megünneplése vezető szaktanárok folyamatos új jogszabályok, vizsgaszabályzatok, dokumentumok, mk. vezető tantervek megismerése, feldolgozása folyamatos szakmai továbbképzéseken, városi rendezvényeken mk. vezető veszünk részt folyamatos interaktív tananyag-adatbank létrehozása szaktanárok 19

20 természettudományi tárgyakból folyamatos röpdolgozat- és témazáró feladatlapokból álló szaktanárok adatbank létrehozása matematikából folyamatos kompetenciamérésre felkészítő (nem szakszerű szaktanárok helyettesítés esetén tartott) tanórát segítő feladatbank kiépítése matematikából folyamatos érettségi előkészítő foglalkozások tartása szaktanárok folyamatos 9. évfolyamosok felzárkóztató korrepetálása szaktanárok folyamatos matematika korrepetálás igény szerint minden reggel Győriné Plósz ig Zsuzsanna, Novákné Kondor Edit folyamatos 9. és 10. évfolyamokon osztályonként 5 fő felkészítése a Kitaibel Pál biológia versenyre Háda Krisztina Szeptember Dokumentumok elkészítése: munkaterv, tanmenet, törzslap, bizonyítvány szaktanárok mk. vezető bemeneti mérések szaktanárok fordulós házi matematika verseny indítása Novákné Kondor évfolyamon Edit Október 4 fős csapat felkészítése az Egerfood versenyre Háda Krisztina részvétel az EKTF Kutatók éjszakája Bárányné Rum programsorozatán Györgyi November interaktív bemutató óra Bárányné Rum Gy December 20

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A 2014/2015. tanév eseménynaptára. 25-29. Javító-, pót- és osztályozó vizsgák. 25. és 27. Pótbeiratkozás: szakma, kollégium

A 2014/2015. tanév eseménynaptára. 25-29. Javító-, pót- és osztályozó vizsgák. 25. és 27. Pótbeiratkozás: szakma, kollégium A 2014/2015. tanév eseménynaptára Hónap Nap Program Felelős 22. Alakuló értekezlet 9 órától, szakmai továbbképzés. Augusztus 25-29. Javító-, pót- és osztályozó vizsgák 25. és 27. Pótbeiratkozás: szakma,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár MUNKATERVE A 2014/2015-ES TANÉVRE 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2014/2015 tanév személyi, tárgyi feltételei, és

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2013. augusztus 30. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2013/2014-es tanév

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Eseménynaptár 2016/2017

Eseménynaptár 2016/2017 Eseménynaptár 2016/2017 A tanítási év A 2016/2017 tanévben a tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június 15. (csütörtök). Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

P R O G R A M T E R V

P R O G R A M T E R V Kelt: 2015. augusztus 27. SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 5000 Szolnok, Széchenyi István körút 16. (56) 340-555, 522-167 (56) 342-834 OM azonosító: 035994 E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

Éves munkaterv melléklete

Éves munkaterv melléklete Tanév: 2016/ 2016 35. hét A hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 02-05. Gólya napok Szél Mercédesz, Sótiné Muzsik Margit, 01-06. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben