Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium"

Átírás

1 Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok alakulása Személyi feltételek alakulása: Tárgyi feltételek: Tanulócsoportok alakulása: Általános célkitűzéseink Minőségi nevelő-oktató munka a tanév folyamán! Nevelési-oktatási célkitűséseink A beiskolázással kapcsolatos feladataink Vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok Rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok Az oktató-nevelő munka személyi feltételei A nevelőtestület továbbképzése Az intézmény külső kapcsoltai Munkaközösségek munkaterve Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve A társadalomtudományi munkaközösség munkaterve A természettudományi munkaközösség munkaterve Az idegen nyelvi munkaközösség munkaterve A szakmai munkaközösség munkaterve A személyiségfejlesztő munkaközösség munkaterve A könyvtár munkaterve A gyermek- és ifjúságvédelem munkaterve Az iskola diákönkormányzatának munkaterve Az ÖKO munkacsoport munkaterve Diáksport Intézményi Sporttevékenysége Pályaválasztás munkaterve Közösségi Szolgálat munkaterve

3 9.14. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásának irányelvei, céljai, feladatai A kollégium munkaterve Esélyegyenlőségi terv Mérések rendszere a 2013/2014-es tanévben Belső ellenőrzési terv A vezetői (munkáltatói) ellenőrzés Látogatások tervezete A 2013/2014. tanév eseménynaptára... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3

4 1. Bevezetés Ahogy ma tanítunk, olyan lesz a holnap. (Szent-Györgyi Albert) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI r.) Alapvető feladatnak tartjuk az egyén felkészítését arra, hogy meglelje szükség esetén kiharcolni is képes legyen saját helyét a társadalomban. Kiemelkedően fontos pedagógiai tevékenységnek tekintjük a szuverén személyiségek nevelését, akik részt vesznek a saját életükre vonatkozó érdemi iskolai döntések meghozatalában és a döntésekkel járó felelősség vállalásában is. Biztosítjuk a megfelelő törődést. Elfogadjuk, hogy az iskola működését, ezen belül a tanár-diák viszonyt érintő alapvető normákat a diákokkal és a szülőkkel egyetértésben, konszenzusban kell meghozni. 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok alakulása 2.1. Személyi feltételek alakulása: A 2013/2014-as tanév A pedagógus álláshelyek száma 51. Óraadók foglalkoztatására ebben az évben is sor kerül. Megbízásuk a rendészeti pályára előkészítő szakközépiskolai osztályunkban a testnevelés tanításához, valamint a szakképzés óráinak ellátásához szükséges. A 9. évfolyamon a szakközépiskolai osztályokban Háda Krisztina (9.a), Farkasné Szabó Kinga (9.b) és Bartha Katalin (9.d), a szakiskolai osztályban Vámosné Nagy Gabriella (9.c) látja el az osztályfőnöki teendőket. Az induló szakképző osztályokban Vályi Eszter (1/11.c), Vida Mónika (1/13.a), Berényiné Dobre Mária (1/13.b) és Szentpéteriné Tátrai Éva (1/13.e) kapott osztályfőnöki megbízást. 4

5 2.2. Tárgyi feltételek: Az iskola épülete, felszereltsége biztosítja a nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzést. Az intézmény rendelkezik a színvonalas oktatáshoz szükséges legfontosabb eszközökkel. Folyamatos pótlást igényelnek az informatikai, audiovizuális és egyéb eszközök. Az új tanévre kialakításra került az iskola előtti zöld területen egy udvar a szünetekben történő levegőzésre. Iskolánkban a decentralizációs pályázati keretből egy újabb, korszerű ápolási demonstrációs terem került kialakításra. Törekszünk a költségvetésben biztosított pénzeszközök ésszerű és takarékos felhasználására Tanulócsoportok alakulása: A 2013/2014-as tanévben 22 tanulócsoportban kezdődik meg a tanítás, mintegy 598 fő részvételével. Nappali tagozaton 20 tanulócsoport van, melyből 2 osztály rendészeti pályára előkészítő szakközépiskolai (10-11.osztály, évfolyamonként 1 osztály), 1 osztály pedig, a 9. évfolyamon, rendészet - ágazati szakközépiskolai osztály. 6 osztály szakközépiskolai ( osztály, évfolyamonként 2-2 osztály), 9. évfolyamon 2 osztály egészségügyi - ágazati osztály 1osztály szakiskolai (10. osztály) 8 osztály pedig a szakképzésben tanul (3 osztály a szakiskola szakképzés 9,11. és 12.-ik évfolyamán, 5 osztály pedig az érettségire épülő szakképzésben). Felnőttoktatásban, esti tagozaton a szakképzésben 2 osztály tanul ( ik évfolyamon 3. Általános célkitűzéseink 3.1. Minőségi nevelő-oktató munka a tanév folyamán! Korszerű a kor szellemének megfelelő ismeretek átadása, modern infokommunikációs eszközök alkalmazása az oktatás során MODERN ISKOLA. Előítélet - mentesség, környezettudatos magatartás kialakítása diákjaink körében a nevelés során, egészséges életmód elsajátíttatása. Ökoiskola kritériumrendszerének megfelelő nevelés és oktatás. Társadalmi igényeknek megfelelő szakmai ismeretek átadása. Iskolai hagyományok ápolása, hazafiságra nevelés, társas és szociális kompetenciák erősítése. Idegen nyelvi és informatikai készségek fejlesztése. 5

6 Kompetenciamérés eredményeinek javítása szakközépiskolában és szakiskolában egyaránt. A kompetenciamérés évi eredményeinek felülvizsgálata Nevelési-oktatási célkitűséseink A tanulók szociális érzékenységének fejlesztése a saját élményű tanuláson keresztül. Együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal. Társas kompetenciák megszerzése a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez A tanárok kompetencia alapú oktatásának fejlesztése, ehhez igazodó tananyagfejlesztés minden tanár feladata. A verbális és nonverbális kommunikáció mellett nagy hangsúlyt helyezünk továbbra is az anyanyelvi kommunikációra, a helyes, a stílusos, az esztétikus kifejezésmódra, melynek megtanítására és elmélyítésére évről évre nagyobb energiát és több időt kell fordítanunk. Tovább folytatjuk a tantárgyi feladatbankunk bővítését. A tanév elején bemeneti méréseket végzünk. Törekszünk minél gyakrabban lehetővé tenni tanulóinknak, hogy valós interperszonális helyzetekben próbálhassák ki magukat, miközben biztonságos háttért és viselkedési mintát nyújtunk jelenlétünkkel. Kiemelt figyelmet fordítunk a gondolkodási, a probléma-megoldási készségek, a kreativitás fejlesztésére, a döntéshozási képesség kialakítására. Minden tanuló a képességeihez mérten tanuljon, fejlődjön a személyisége, egyensúlyt mutasson a tárgyi tudás és a lelki-érzelmi állapot. Támogatjuk tanulóinkat a hatékony és önálló tanulás elsajátításában, a szociális és állampolgári kompetenciák tudatosításában, a kezdeményezőkészség fejlesztésében, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség ápolásában. Az eredményesség érdekében próbáljuk hatékonyan megvalósítani a differenciált tananyagelrendezés gyakorlatát, folyamatosan összeállítani a tanulók eltérő képességeihez igazodó differenciált feladat-és tevékenységi sorokat. A differenciált tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. Tovább kell erősíteni a hatékonyabb nevelő-oktató munka érdekében a gyermekközpontú tanár-diák kapcsolat megvalósítását. Lehetőséget nyújtunk tanulóinknak, hogy minél több tevékenységben kipróbálhassák képességeiket, és sikerélményt élhessenek meg. Biztosítani kell minden diákunknak a képzés követelményeinek megfelelő szakmai oktatást. Az Ökoiskola valamint az Erőszakmentes és Egészségtudatos iskola címmel járó feladatok maradéktalan teljesítése. Továbbképzésekkel biztosítani kell a tanárok pedagógiai és szakmai fejlődését. 6

7 Tudatos tanórán kívüli korrepetálással és felzárkóztatással segíteni kell a délelőtti tanári nevelő-oktató munkát. Program kidolgozásával segítni kell a tehetségek gondozását. Csökkenteni kell a tanulók indokolatlan hiányzásait, melynek érdekében a tanárok törekedjenek arra, hogy a személyes és kölcsönös empátia kialakulhasson, ezzel is elősegítve a tanuló együttműködési akarati szándékát, a tantárgyi tanulás eredményesebbé tételét. Valamennyi tanárnak törekednie kell az elektronikus lehetőségek tanári alkalmazására, a hatékonyabb számítógépes felkészülés és reprezentálás lehetőségeire. az osztályfőnöki, illetve ifjúságvédelmi tevékenység keretében a problémás tanulók kiszűrése, szakemberhez küldése; kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel, iskolapszichológussal. Az iskolai nevelő-oktató munka színvonalát emeli a tanórán kívüli lelkiismeretes pedagógiai tevékenység. Célunk az igényesség fokozása a testmozgásokban, a mindennapi testnevelés megvalósítása mellett tanulóink harmonikus testi fejlődése érdekében. A mozgásismeretek olyan szintre emelése, amelyek alkalmasak önállóan végzett formában az edzettségi szint fenntartására. A tanulók motiválása a szabadidős, önálló sporttevékenységre. Az önvédelemben olyan technikai elemek elsajátítása, amelyek alkalmasak az elkerülhetetlen támadások célszerű hárítására. Minden tantárgyból egy-egy tanórán feldolgozzuk a fogyasztóvédelem témáját, munkánkat dokumentáljuk és az elkészült anyagokból kiállítást rendezünk. A fogyasztóvédelmi oktatás célja a tudatos, kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése, a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete. Folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtést, papírgyűjtést és az osztályok közötti versenyt hirdetünk. Megvalósítjuk az iskolai projekt hetet, melynek témája az idei évben a jubieumi héten Zsuzsanna napi projekthét. Mentálhigiénés tanácsadást és segítséget nyújtunk a tanítványoknak, továbbra is szeretnénk együttműködni iskolapszichológussal, a fejlesztő pedagógussal. A tanári türelem és tolerancia alkalmazása mellett a nem együttműködő személyekkel és az eszközöket rongáló tanulókkal szemben a jövőben még következetesebben járunk el. A munkánk sikere érdekében tovább kell erősíteni a szülőkkel történő együttműködést. A DÖK önálló működését, tevékenységét ösztönözzük. Célunk a felsőoktatási gyakorlóhely elvárásainak való maradéktalan megfelelés, ahol mesterképzésben a tanár szakos hallgatók egyéni összefüggő szakmai gyakorlatában. 7

8 4. A beiskolázással kapcsolatos feladataink Az általános iskolás tanulók, illetve szüleik tájékoztatása; nyílt nap, szervezése a 8. osztályos tanulók és szüleik számára. Hatékony PR tevékenység folytatása: a média, az internet bevonása, az iskolát bemutató tájékoztató füzet szerkesztése, honlap. Információk megosztása az intézmény sokoldalú bemutatása céljából. Általános iskolák pályaválasztási-, szülői értekezletein való részvétel intézményünk bemutatása céljából. Az általános felvételi eljárás lefolytatása. A beiskolázási tervünk a ös tanévre: 5. Vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok Az érintett tanulók jelentkeztetése az őszi és a májusi-júniusi érettségi vizsgákra. A májusi-júniusi középszintű érettségi vizsgák megszervezése, lebonyolítása. Osztályozóvizsgák szervezése és lebonyolítása. 6. Rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok Kiemelt rendezvényeink (Elsősök bemutatkozása, gombvató, jubileumi ünnepségek, diáknapok, ballagás) színvonalas megszervezése, lebonyolítása. Ünnepi műsorok, megemlékezések szervezése, lebonyolítása. Jótékonysági bál szervezése. Részvétel a városi és megyei rendezvényeken. 7. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei Az iskola személyi feltételei megfelelőek. Az intézményvezetői feladatokat Kerekné Fábri Eufrozina látja el Az általános igazgatóhelyettesi feladatokat Heisslerné Kiss Katalin látja el. A szakmai igazgatóhelyettesi feladatokat Aranyné Bíró Erika látja el. A kollégium vezetésének feladatait Somoskői Lilla látja el. Az oktató-nevelő munkát 6 szakmai munkaközösség látja el. A munkaközösség neve Osztályfőnöki munkaközösség Vezetője Liktorné Vargyas Marianna 8

9 Társadalomtudomyányi munkaközösség Természettudományi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség Szakmai munkaközösség Személyiségfejlesztő munkaközösség Mikó Ferenc Bartha Katalin Sárvári Noémi Majoros Istvánné Pohubi Erika Minden szaktárgy tanításához megfelelő szakos végzettségű tanár áll rendelkezésre A nevelőtestület továbbképzése A továbbképzések az intézmény ötéves nevelőtestület által elfogadott - beiskolázási programja alapján történnek. 8. Az intézmény külső kapcsoltai Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetősége állandó munkakapcsolatban áll: a fenntartóval: KLIK a Heves Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályával Az intézmény az eredményes nevelő- és oktatómunka érdekében munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel: a Heves Megyei Markoth Ferenc Kórházzal, Eger város és Heves megye Szociális Otthonaival és bölcsődéivel, az Eszterházy Károly Főiskolával, a Egri TISZK az egri középiskolákkal, a megye és a város általános iskoláival, az iskola tanulóit befogadó kollégiumokkal, a Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési intézettel, a Gárdonyi Géza Színházzal, Bükki Nemzeti Parkkal, Egererdő Zrt.-vel, az iskolát támogató Egészségügyi Szakképzésért alapítvány kuratóriumával, a külföldi testvériskolával, a rozsnyói Safarika Gimnazium A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató és az igazgatóhelyettesek a felelősek. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel folyamatosan kapcsolatot tartó felelősöket az iskola éves munkaterve rögzíti. 9

10 9. Munkaközösségek munkaterve 9.1. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve Feladataink, célkitűzéseink: Oktatási feladataink: Segítünk tanítványainknak abban, hogy minél jobban megismerjék a kétszintű érettségit, annak módosításait és az aktuális pontszámítási rendszert. Alsóbb évfolyamokon időben tájékoztatást nyújtunk a felvételi eljárásban tervezett változásokról, ezzel is segítve a tudatos választást az emelt szintű és középszintű érettségi között, és az arra történő felkészülést. Tanácsainkkal igyekszünk segíteni, kellően összehangolni az új közös érettségi-felvételi eljárást, megfelelő pályaválasztásukkal. Az osztályban tanító, később érettségiztető tanárokkal még szorosabb kapcsolatot tartunk, hogy a felkészítés zavartalan legyen. A 9. évfolyamosok könnyebb beilleszkedését segítjük azzal, hogy az osztályfőnöki órákon tanulás-módszertani kérdésekkel foglalkozunk. Az osztályokban tanító kollegákat kérjük, hogy fokozatosan szoktassák a tanulókat az egyre nagyobb terheléshez, hogy csökkentsük a szakadékot az általános és a középiskolai követelmények között. A diákok tanulmányi eredményét kilencedik évfolyamtól kezdve folyamatosan figyelemmel kísérjük. Óvjuk tanulóinkat az erőn felüli tehervállalástól éppúgy, ahogyan az alulteljesítéstől. Szükség esetén korrepetáló, felzárkóztató foglalkozások szervezését kezdeményezzük. Segítjük diákjaink minél korábbi pályaválasztását. Egyénenként elbeszélgetünk velük, felhasználjuk az internetet órai keretben, kérjük az előző évi tizenkettedikes osztályfőnökök tanácsait. Ösztönözzük őket, hogy ne csak az álmaikhoz, hanem a valósághoz is igazodjanak a továbbtanulási szándékuk megjelölésekor. Amennyiben szükséges a Pedagógiai Intézetben tanácsadóhoz fordulunk, aki akár osztályfőnöki óra keretében is tanácsokkal látja el a bizonytalan tanulókat. Az egészséges életmódra nevelés, fogyasztóvédelem témakörét a tanmenetekbe építsük be. Közvetlen környezetünk megóvásával kezdődik a környezettudatos nevelés. Részt veszünk a Tiszta osztályért versenyben. A munkaközösségvezető rendszeresen látogatja az osztályfőnöki órákat. Nevelési feladataink 10

11 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény előírásait szem előtt tartva végezzük munkánkat. A TISZK pszichológusának segítségét vesszük igénybe a gondokkal küzdő tanulóink problémáinak megoldásában. Különös hangsúlyt kap ez a kilencedik évfolyamon, ahol tanítványaink egy része beilleszkedési problémákkal küzd. A pszichológus egyeztetés alapján foglalkoztató órát tart az osztályfőnöki óra keretében. Az ifjúságvédelmi feladatokért felelős kolléganő az osztályfőnökökön keresztül állandó kapcsolatban áll az osztályban tanulókkal. Továbbra is ápoljuk a kapcsolatot a rendőrség ifjúságvédelmi felelősével. Szükség esetén külső előadókat hívunk osztályfőnöki órára (polgári védelem, nőgyógyászok,stb.). Minden osztályfőnök helyettest választ, így nem maradnak a diákok felügyelet nélkül. Tanácsainkkal segítjük diákjaink szabadidejének hasznos eltöltését. Osztályfőnöki óra keretében felkeressük a város kulturális intézményeit (könyvtár, múzeum, galéria,). Tanulmányi kirándulásra visszük osztályunkat. Mértéktartó öltözködésre, viselkedésre intjük őket. Ösztönözzük, hogy az egészséges életmód tanulóink belső szükségletévé váljon, melynek része a sportolás is. Törekszünk arra, hogy rendezvényeink színvonalasak legyenek, s diákjaink kossuthos diákhoz méltóan fegyelmezettek legyenek. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a kollégiumi nevelőkkel, érdeklődünk tanítványaink ottani magatartásáról. Ügyelünk a pontos adminisztrációra (osztálynapló, ellenőrző, törzslap, statisztikai jelentés). Továbbra is harcolnunk kell a mulasztások számának csökkentéséért. Havonta közöljük az ellenőrzőben a szülőkkel, hány órát hiányzott gyermeke. Az igazolatlan órákról a vonatkozó rendeleteknek megfelelően folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket. Kapcsolattartás a szülőkkel Kilencedik évfolyamtól kezdve gondot fordítunk a szülők tájékoztatására, a velük való szoros együttműködésre, hogy csökkenthessük diákjaink pszichés megterhelését, és hatékonnyá tegyük a nevelést. Havonta ellenőrizzük, vezetik-e diákjaink az ellenőrzőben jegyeiket. Fogadóórán igyekszünk minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtani a szülőknek, tanáccsal segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulókat. 11

12 A rosszul tanulók szüleivel időben felvesszük a kapcsolatot. Ha szükséges, rendkívüli szülői értekezletet hívunk össze. A szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulókra még jobban odafigyelünk. A 2013/2014. tanév feladatai: Szeptember szept. 2. Az első tanítási napon segítjük osztályunk be- és Liktorné Vargyas visszailleszkedését az iskolába. Ismertetjük a tanulókkal Marianna és az a házirendet, felmérjük a tanulók adataiban, szociális osztályfőnökök helyzetében bekövetkezett változásokat. Tűz-és balesetvédelmi oktatást tartunk diákjaink számára.. szept. 9. Szülői értekezlet Liktorné Vargyas Marianna és az osztályfőnökök szept.10 Naplók kitöltése évfolyam, évfolyam. osztályfőnökök szept.12. Munkaközösségi tanácskozást tartunk az éves munka osztályfőnökök megbeszélésére. Erre meghívjuk az iskolavezetést és az ifjúságvédelmi felelőst. szept. Nyílt nap Lázár Margit és az osztályfőnökök Szept. 20. Kezdő évfolyamosok törzskönyvének elkészítése. 9.a. 9.b. 9.c. 9.d. 11.c. 13.a. 13.b. osztályfőnökei szept.20 Tanmenetkészítés osztályfőnökök szept. Az elsős osztályfőnökök segítik az elsőök avatójára való osztályfőnökök felkészülést. szept. A hiányzások heti rendszerességgel történő ellenőrzése. osztályfőnökök Október Okt. 4. Az osztálytermek díszítése, a büszkeségeink tábla osztályfőnökök elkészítése. Okt. Osztályok zöldítése osztályfőnökök, osztályok 12

13 November Nov ó. Tantestületi fogadó órák Liktorné V. M. oszt.munk.vez., tantestület Nov 16. Gombavató es osztályfőnökök Liktorné V. M. Nov. Drogprevenciós vetélkedő, AIDS megelőzési verseny Tóth Zsuzsanna; Majoros Istvánné, Berényiné D. M. December Dec. 10. Szülők értesítése az elégtelen tanulmányi munkáról Liktorné V. M., osztályfőnökök Dec.5. Fogadóóra osztályfőnökök Dec. Hulladékgyűjtés: elem, papír, mobiltelefon, szelektív hulladékgyűjtés- verseny Háda Krisztina Január Jan óra Nyílt nap Lázár M. pályaválasztási felelős Jan. 17. Az első félév vége Kerekné F. E. ig. Jan. 24. Ellenőrzők kiosztása osztályfőnökök Február Febr ó. Szülői értekezlet Liktorné V. M., osztályfőnökök 13

14 Febr.15. Érettségire jelentkezés a 12. évfolyamon osztályfőnökök Március Márc. 28. Értesítés a negyedikesek tanulmányi eredményéről Negyedikes osztályfőnökök Április Ápr. 3. Tantestületi fogadó órák Liktorné V. M. tantestület Április 11. Diáknap 11-es osztályfőnökök Ápr Igazgatói szünet: osztálykirándulások Osztályfőnökök Április Tájékoztatás az érettségi vizsgáról a 12. évfolyam osztályfőnökök tanulói és az előrehozott érettségi vizsgát tenni kívánó tanulók számára. Ápr. 29. Osztályozó konferencia a végzősöknek Kerekné F. E. ig. tantestület Április 30. Ballagás Liktorné V. M. tantestület Május Május 19. Értesítés az elégtelen tanulmányi eredményről Osztályfőnökök Május 28. Országos kompetenciamérés osztályfőnökök Június Jún ó. Osztályozó konferencia Kerekné F. E. ig., tantestület Jún Közép szintű szóbeli érettségi vizsgák Kerekné F. E. ig., Heisslerné K.K. igh., 12-es osztályfőnökök 14

15 Június 25. Bizonyítványok, törzslapok kitöltése, naplók osztályfőnökök lezárása. Jún Beiratkozás 9. évfolyamra. leendő osztályfőnökök 9.2. A társadalomtudományi munkaközösség munkaterve Pedagógiai munkánkban megjelenik a kompetencia alapú nevelés- oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása. A kompetencia alapú fejlesztés célja a pedagógiai kultúra átalakítása, különös tekintettel: A tanár személyiségére, felkészültségére A személyközpontú pedagógiai gyakorlat megszilárdítására A gyerekek életkorának megfelelő, támogató pedagógusszerep kialakítására A tanár, szülő, gyerek kapcsolatra Az iskola-szülő viszonyra (osztályfőnöki órák, egyéni és tantestületi fogadóórák) Törekszünk a kompetenciafejlesztő foglalkozások megtartására: az értő olvasás,a szociális kompetenciák fejlesztésére. Diákokkal való kapcsolatunkban igyekszünk az együttműködésre, empátiára, konfliktuskezelésre. Megpróbáljuk szakóráinkon megtanítani a kritikus, önálló és kreatív gondolkodást. Tantárgyaink oktatása közben igyekszünk életszerű helyzeteket teremteni. Célunk, hogy saját tapasztalatszerzéssel, élményszerűen jussanak el a diákok a tudás megszerzéséig. Fontosnak tartjuk a gyenge képességű tanulók felzárkóztatását, a tehetséggondozást, tanulóink alapos felkészítését az érettségi és felvételi vizsgákra. Folyamatosan bővítjük tantárgyi feladatbankunkat, az azonos tantárgyat tanító kollégák rendszeresen konzultálnak egymással, kicserélik tapasztalataikat. Munkaközösségünk törekszik a külső környezet iránti nyitottságra. Team munka segítségével oldjuk meg a különböző feladatokat, ezekben együttműködünk. Igyekszünk megnyugtató jövőképet adni tanóráinkon. Igénybe vesszük a pedagógiai szakszolgálat tevékenységét, az iskolában dolgozó gyermek és ifjúságvédelmi felelős hasznos tanácsait. Hathatósan segítünk az iskolatípusok átjárhatóságának megtartásában. Munkánkban fontos szerepet szánunk a környezeti nevelés, fenntartható fejlődés pedagógiájának érvényesítésére. 15

16 Munkánkban a befogadó és az egyéni fejlődést biztosító oktatás- nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmazunk. Óráinkon gyermekcentrikusak vagyunk. Törekszünk az állandó megújulásra, ennek érdekében képezzük magunkat. Fejlesztjük a gyengébb képességű gyerekeket, differenciált feladatok megadásával, óráinkon a gyermekek sokoldalú tevékenykedtetésére törekszünk. Az átlagtól eltérő gyerekek számára célunk önálló munka biztosítása. Kiemelt figyelmet fordítunk a gondolkodási, a probléma-megoldási készségek, a kreativitás fejlesztésére, a döntéshozási képesség kialakítására. Az eredményesség érdekében próbáljuk hatékonyan megvalósítani a differenciált tananyag-elrendezés gyakorlatát, folyamatosan összeállítani a tanulók eltérő képességeihez igazodó differenciált feladat- és tevékenységi sorokat. A differenciált tanulás-szervezés meghatározó munkaformája a tanulók önálló, egyéni feladatvégzése. Fontosnak érezzük az egyéni bánásmód elvének megtartását A tanítás modern eszközeinek és módszereinek alkalmazására törekszünk: fontos a multimédiai eszközök használata a könyvtár használatának hangsúlyozása a kompetencia típusú oktatáshoz átdolgozott tankönyvek használata ismeretek, házi feladatok számítógépről történő megszerzésének megtanítása visszacsatolásra épülő információ átadása tanár-tanuló kommunikáció erősítése Célunk: a diákok irányítása, szükségleteik, lehetőségeik felismertetése, felkészülésük irányítása, tevékenységük motiválása önálló tanulás képességének kialakítása és fejlesztése a tudás önálló megszerzésére és folyamatos karbantartására történő törekvés fenntartása változatos óravezetést alkalmazunk: frontális- csoport- pár- differenciált munka. Tantárgyainkon túlmutató nevelési céljaink: igazolatlan hiányzások, késések csökkentése pontos órakezdés, tanórai fegyelem megszilárdítása a Házirend következetes betartatása a nagy lemorzsolódást megelőzendő, a hátrányos helyzetű, rossz tanulmányi eredménnyel rendelkező diákokat fejlesztő pedagógushoz, tanulószobára irányítjuk. Naptári terv 16

17 Szeptember: Munkaterv megbeszélése, elkészítése F: Mikó Ferenc Szakkörök, korrepetálások, felkészítők megszervezése F: szaktanárok Pályázatok meghirdetése, bemeneti mérés megíratása F: szaktanárok A drámacsoport bemutatkozása az Év iskolája program részeként F: Dr. Vargáné V. Csilla A drámacsoport pályázata az október 23-i megemlékezésre és a Gárdonyi-emlékév alkalmából F: Dr. Vargáné V. Csilla A Bűntárgyalás című Gárdonyi Géza novella feldolgozása F: Dr. Vargáné V. Csilla Október: Aradi vértanúk emléknapja iskolai és városi ünnepség F: Mikó Ferenc, Vályi Eszter Idősek Hónapja drámacsoport fellépései több helyszínen F: Dr. Vargáné V. Csilla Az Év iskolája irodalmi pályázat F: szaktanárok Iskolai ünnepség október 23-a alkalmából a drámacsoport Műsora az iskolában és városi idősotthonokban F: Dr. Vargáné V. Csilla Bekapcsolódunk a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár programsorozatába: Elhallgatott dolgaink Viselkedéskultúra, könyvtár F: Grátzerné M. Éva November: OKTV iskolai fordulók Markhot-napi megemlékezés Ökoiskola fal és tárlat a zöld folyosón Népmese- és népballadamondó verseny Implom József helyesírási verseny osztálykeretben Könyvtári Világnap iskolai rendezvénye A Szív Napja és a Könyvtári Világnap alkalmából rajzpályázat Kompetencia mérés próba Vetélkedő a Magyar nyelv napja alkalmából F: szaktanárok F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Pohubi Erika F: szaktanárok F: szaktanárok F: Grátzerné M. Éva F: Pohubi Erika F: szaktanárok F: szaktanárok December: Lépcsőházi Galéria időszakos kiállítása F: Pohubi Erika 17

18 Karácsonyi ünnepség az iskolában és városi idősotthonokban Könyvtárhasználati vetélkedő iskolai fordulója F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Grátzerné M.Éva Január: Félévzárás aktuális feladatai Himnusz- Szózat mondó verseny F: szaktanárok F: szaktanárok Február: Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulója Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Iskolánk jubileumi ünnepsége drámacsoport, énekkar TóthZsuzsanna F: szaktanárok F: Liktorné V. Marianna F: Dr. Vné V. Cs, Március: József Attila szavalóverseny iskolai fordulója Eger városismereti vetélkedő Iskolai ünnepség március 15-e alkalmából drámacsoport Pályázat ünnepi beszéd írására Országos drogprevenciós rendezvény drámacsoport Wass Albert pályaképe Albert Anikó előadása F: szaktanárok F: Mikó Ferenc F: Dr. Vargáné V. Csilla F: szaktanárok F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Grátzerné M. Éva Április: Pad alatt írt versek költészet napi antológia Költészet Napja megemlékezés Holocaust áldozatainak emléknapja Rajzpályázat a Költészet Napja és a Föld Napja alkalmából Magyar dráma napja színházlátogatás F: Vályi Eszter F: Vályi Eszter F: Mikó Ferenc F: Pohubi Erika F: szaktanárok Május: Vöröskeresztes Világnap drámacsoport Ápolók Napja drámacsoport Küzdelem a rák ellen rajzpályázat F: Dr.Vargáné V. Csilla F: Dr.Vargáné V. Csilla F: Pohubi Erika Június: 18

19 Tanévzárás feladatai Semmelweis Nap drámacsoport Megemlékezés a Nemzeti Emléknapon Köszöntés a Pedagógus napon Csilla Szakmai oklevélátadó ünnepség drámacsoport Csilla F: szaktanárok F: Dr. Vargáné V. Csilla F: Mikó Ferenc F: Dr. Vargáné Vizi F: Dr. Vargáné Vizi 9.3. A természettudományi munkaközösség munkaterve Feladataink, célkitűzéseink: Oktatási feladataink 9. évfolyamon a gyengébb képességűek felzárkóztatása 12. évfolyamosok között a tanév végén és az érettségi vizsgán ne legyen bukás alapismeretek biztos elsajátításának segítése kompetencia alapú oktatás, az egyes tantárgyak a maguk sajátos eszközeivel járuljanak hozzá a tanulónak a természetről alkotott egységes világkép kialakításához Nevelési feladataink találékonyság, kreativitás fejlesztése a gondolkodás rugalmasságának fejlesztése a tanult ismeretek alkalmazása a gyakorlati életben önálló ismeretszerzésre, önellenőrzésre, pontosságra nevelés, szoktatás a környezetvédelmi feladatok ismertetése minden tanulónak korszerű alapműveltséget kell kapnia A 2013/2014. tanév feladatai Egész tanévre vonatkozó, folyamatos feladatok Kiemelt feladat: Iskolánk 50 éves évfordulójának Igazgató, mk. méltó megünneplése vezető szaktanárok folyamatos új jogszabályok, vizsgaszabályzatok, dokumentumok, mk. vezető tantervek megismerése, feldolgozása folyamatos szakmai továbbképzéseken, városi rendezvényeken mk. vezető veszünk részt folyamatos interaktív tananyag-adatbank létrehozása szaktanárok 19

20 természettudományi tárgyakból folyamatos röpdolgozat- és témazáró feladatlapokból álló szaktanárok adatbank létrehozása matematikából folyamatos kompetenciamérésre felkészítő (nem szakszerű szaktanárok helyettesítés esetén tartott) tanórát segítő feladatbank kiépítése matematikából folyamatos érettségi előkészítő foglalkozások tartása szaktanárok folyamatos 9. évfolyamosok felzárkóztató korrepetálása szaktanárok folyamatos matematika korrepetálás igény szerint minden reggel Győriné Plósz ig Zsuzsanna, Novákné Kondor Edit folyamatos 9. és 10. évfolyamokon osztályonként 5 fő felkészítése a Kitaibel Pál biológia versenyre Háda Krisztina Szeptember Dokumentumok elkészítése: munkaterv, tanmenet, törzslap, bizonyítvány szaktanárok mk. vezető bemeneti mérések szaktanárok fordulós házi matematika verseny indítása Novákné Kondor évfolyamon Edit Október 4 fős csapat felkészítése az Egerfood versenyre Háda Krisztina részvétel az EKTF Kutatók éjszakája Bárányné Rum programsorozatán Györgyi November interaktív bemutató óra Bárányné Rum Gy December 20

A 2014/2015. tanév eseménynaptára. 25-29. Javító-, pót- és osztályozó vizsgák. 25. és 27. Pótbeiratkozás: szakma, kollégium

A 2014/2015. tanév eseménynaptára. 25-29. Javító-, pót- és osztályozó vizsgák. 25. és 27. Pótbeiratkozás: szakma, kollégium A 2014/2015. tanév eseménynaptára Hónap Nap Program Felelős 22. Alakuló értekezlet 9 órától, szakmai továbbképzés. Augusztus 25-29. Javító-, pót- és osztályozó vizsgák 25. és 27. Pótbeiratkozás: szakma,

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Könyvtár MUNKATERVE A 2014/2015-ES TANÉVRE 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2014/2015 tanév személyi, tárgyi feltételei, és

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben