64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN- SZER) egységes végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN- SZER) egységes végrehajtásáról"

Átírás

1 64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás a Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN- SZER) egységes végrehajtásáról Szám: 5-1/64/2007. TÜK Az általános iskolai korosztály részére 1992-ben indult útjára a D. A. D. A. program (Dohányzás, Alkohol, Drog, AIDS); a középiskolások biztonságra nevelését célzó ELLEN-SZER program országos bevezetése pedig a évben történt meg. E programok működtetésével kapcsolatos rendőri feladatok egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az utasítás hatálya az Országos Rendőr-főkapitányságra, az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alá tartozó szervekre (a továbbiakban: területi szervek), a rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: helyi szervek) terjed ki. 2. A D. A. D. A. és ELLEN-SZER programok (a továbbiakban: Programok) oktatása a Rendőrség bűnmegelőzési (ifjúságvédelmi) tevékenységének szerves része. 3. A Programok oktatását a rendőri szervek a jelen utasításban foglaltak alapján vállalhatják. Az oktatást az illetékes rendőri szerv és a szolgáltatást igénylő alap- és középfokú oktatási intézmény (a továbbiakban: oktatási intézmény) vezetői között létrejött együttműködési megállapodás alapján lehet megkezdeni. 4. Az együttműködési megállapodás csak akkor köthető meg, ha a helyi személyi és anyagi feltételek biztosítottak, illetve az ORFK Gazdasági Főigazgatóság által elkülönített éves központi pénzügyi keret a központilag biztosítandó feltételek megteremtésére fedezetet nyújt. Az együttműködés feltételeiben bekövetkezett változás esetén a megállapodást a szükséges mértékben módosítani kell. 5. A Programokhoz történő csatlakozásra, illetve azok bővítésére vonatkozó igény felmerülésekor, annak lehetőségeiről - a 3. pontban foglaltak megvalósulása érdekében - az országos koordinátorral előzetesen egyeztetni kell. 6. A Programokat minden tanévben legalább a központilag meghatározott óraszámban, a Programok tematikájában megjelölt témaköröknek megfelelően, iskolai osztályfoglalkozás keretében kell oktatni. 7. A Programok oktatását olyan hivatásos, illetve nyugállományú rendőr (a továbbiakban: rendőr) végezheti, aki a) a feladatot önként vállalja, b) a speciális pszichológiai alkalmassági vizsgálaton megfelelt, valamint c) az alapképzésen sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tett. 8. Az ELLEN-SZER program oktatója a 7. pontban foglaltakon túl csak olyan rendőr lehet, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik és a D. A. D. A. program oktatásában már tapasztalatot szerzett. 9. A D. A. D. A. program két, egymástól jól elkülöníthető, alsó és felső tagozatos törzsanyagból áll. Az iskolával történt megállapodás alapján mindhárom törzsanyag (D. A. D. A és ELLEN-SZER) oktatását a lehetőségek és igények figyelembe vételével a lehető legrövidebb időszakon belül kell végrehajtani. 10. A rendőr oktatási feladatait úgy kell ütemezni, hogy azokat folyamatosan végezhesse. Ennek érdekében figyelembe kell venni szolgálati alapfeladatainak ellátását, valamint az oktatási intézménnyel történt előzetes megállapodást. 11. Az illetékes rendőri vezetők segítik és biztosítják a Programok előzőekben meghatározott folyamatos és zavartalan végrehajtását. II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A Programok végrehajtásának központi feladatai

2 12. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: ORFK BF) Bűnügyi Főosztályának vezetője minden év november 30-ig az esedékes költségvetési évben az érintett tanévre vonatkozó keretösszeg felhasználási jogcímeire javaslatot készít, amely tartalmazza a) az oktatást végző rendőrök központi alap- és továbbképzésének, b) az oktatást végző rendőrök módszertani segédeszközei elkészítésének, beszerzésének, c) a Programok korszerűsítésének, továbbfejlesztésének, menedzselésének, d) az oktatást végző rendőrök alkalmassági vizsgálatának, e) a Programok hatékonysági vizsgálatának, valamint f) a Programok oktatásához szükséges egyéb feltételek biztosításának költségeit, ide nem értve a polgári ruhanormába sorolt D.A.D.A. oktató rendőr egyenruházattal történő ellátását. 13. Az ORFK gazdasági főigazgatója az ORFK BF Bűnügyi Főosztály vezetőjének előterjesztése alapján évenként meghatározza a Programok végrehajtásának finanszírozására szolgáló keretet. A fedezetet az ORFK Gazdasági Főigazgatósága (a továbbiakban: ORFK GF) biztosítja, a keret előírásoknak megfelelő felhasználásáról a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatósága gondoskodik. 14. A Programok központi szervezői, irányítói, ellenőrzési és koordinációs feladatait az ORFK BF Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály vezetőjének hatáskörébe utalom, aki ennek keretében a) gondoskodik a Programok működése rendőri feltételeinek megteremtéséről, b) kidolgozza a Programok oktatását végző rendőrök kiválasztásának feltételrendszerét, c) megszervezi a Programok végrehajtásába bevont rendőrök alap- és továbbképzését, d) kialakítja a Programok végrehajtásának egységes gyakorlatát, e) gondoskodik a Programok korszerűsítéséről, továbbfejlesztéséről, f) koordinálja a rendőri szervek és oktatási intézmények együttműködését, g) kapcsolatot tart a Programok végrehajtásába bevont oktatási intézmények felügyeleti szerveivel, h) az ORFK Bűnügyi Főosztály vezetője részére javaslatot tesz a 13. pontban meghatározott költségkeret felhasználására vonatkozóan, i) figyelemmel követi a Programok végrehajtásához rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználását, j) működteti az utasítás V. fejezetében meghatározott Programbizottságot, k) ellenőrzi a területi szervek oktató munkáját, a Programok országos szintű megvalósítását, l) együttműködik a Programokat támogató országos vagy nemzetközi társadalmi szervezetekkel, felkérés esetén az ORFK képviseletében részt vesz munkájukban. A D.A.D.A. programban oktató, polgári ruhanormába sorolt állomány egyenruházattal történő ellátása 15. A polgári ruhanormába sorolt D. A. D. A. oktató rendőr egyenruházattal történő ellátását az érintett rendőri szervek saját költségvetésük terhére kötelesek biztosítani. 16. Az oktatáshoz szükséges természetbeni alapellátásra, valamint az egyenruha szükség szerinti cseréjére a rendőr az alapképzés elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának napjától jogosult. A bizonyítványt az ORFK BF Bűnügyi Főosztály vezetője adja ki. 17. Az ELLEN-SZER program oktatása formaruhában történik. A formaruha galléros, logóval hímzett teniszpólóból és logóval ellátott baseballsapkából áll. 18. A ruházati alapnormákat az utasítás melléklete tartalmazza. 19. Az összeg felhasználását a rendőr az egyenruházati boltokban kiállított számlával igazolja. A női és férficipők a mindenkor érvényben lévő árjegyzékben meghatározott egységár mértékéig kereskedelmi forgalomban is beszerezhetők. Igény esetén az egyenruházati boltokban leadott rendelés alapján - az illetékes gazdasági szerv előzetes jóváhagyásával - mérték utáni ruházat készíttethető. 20. A ruházat állapotát az illetékes területi (központi) szerv ruházati előadója háromévente felülvizsgálja. Amennyiben a ruházat minőségromlás miatt viselésre alkalmatlan, annak cseréjére intézkedik. Az elhasználódott egyenruházatot az új ruházat beszerzését követően az illetékes ruházati előadó bevonja. Amennyiben a csere a cikk viselési idejének lejárta előtt a használó vétkessége miatt válik szükségessé, a használóval szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni. 21. A megrongálódott, elveszett, megsemmisült termékek pótlására, valamint egyéb esetben a Ruházati Szabályzat előírásait kell alkalmazni. 22. A feladat, valamint a szolgálati viszony megszűnése, továbbá az érintett vegyes vagy egyenruhás ruhanormába sorolása esetén az alapellátásként kiadott ruházati anyagokat az illetékes területi (központi) szerv ruházati előadója

3 bevonja. Az ily módon bevont egyenruházati cikkeket a Program oktatásába újonnan bekapcsolódó állomány alapellátására kell felhasználni. A területi rendőri szervek feladatai 23. A megyei (fővárosi) bűnmegelőzési szerv hatáskörébe tartozik a Program illetékességi területen belüli oktatásának felügyelete, a koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása, az oktatáshoz szükséges feltételek biztosítása. Ennek érdekében a bűnmegelőzési szakterületet irányító vezető a) kapcsolatot tart a Programok oktatását irányító központi rendőri szervvel, a Programbizottság illetékes régióvezetőjével, a rendőrkapitányságok vezetőivel, illetve az általa kijelölt beosztott vezetővel, továbbá az oktatásban résztvevő oktatási intézmények felügyeleti szerveivel, b) felügyeli a rendőrkapitányságokon folyó oktatást, ennek érdekében az illetékességi területéhez tartozó helyi szervek részére kifejezetten a Programok végrehajtását célzó feladatainak ellátásához utasítást adhat, c) biztosítja a polgári ruhanormába sorolt oktatók egyenruházattal történő ellátását, d) részt vesz az oktató rendőrök kiválasztásában, felkészítésében, e) segíti az együttműködési megállapodások előkészítését, a rendőrkapitányságoknak a tárgykörrel kapcsolatos felvilágosító és népszerűsítő tevékenységét, f) területi szinten a lehetőségekhez mérten szorgalmazza a Programok anyagi támogatását, g) az oktatási év befejezését követően értékeli a Programok végrehajtásának helyzetét, javaslatot tesz a Programok tapasztalatainak főkapitányi értekezleten történő megtárgyalására. 24. A kapitányságvezetők a) biztosítják a Programok végrehajtásának helyi feltételeit, b) intézkednek a Programok népszerűsítésére, a sajtó- és propaganda-tevékenységre, c) az oktatási intézmény igényei alapján saját hatáskörben döntenek a Programok beindításáról és az oktatás megszervezéséről, d) az igénylő oktatási intézmény vezetőjével vagy az oktatási intézmény fenntartójának arra jogosult képviselőjével együttműködési megállapodást kötnek, az abban rögzített feltételek változása esetén kezdeményezik a megállapodás módosítását, e) együttműködnek a Programbizottság illetékes régióvezetőjével, f) az illetékes régióvezetővel, valamint a megyei koordinátorral egyeztetve kiválasztják a Programok oktatására alkalmas rendőröket, biztosítják a rendőrök alap- és továbbképzéseken történő részvételét, g) az oktatást végző rendőr részére szolgálati időben tanóránként egy-egy óra felkészülési időt biztosítanak, továbbá biztosítják az óra megtartásához, a helyszínre és az onnan történő visszautazáshoz szükséges időt, h) lehetővé teszik, hogy a rendőr részt vegyen a Programok központi, regionális konzultációin és a Programokkal kapcsolatos rendezvényeken, i) az oktató rendőrt támogatják feladatának végrehajtásában, j) a rendőr akadályoztatása esetén gondoskodnak az őt helyettesítő, kiképzett rendőr kijelöléséről és erről az oktatási intézmény illetékes vezetőjét értesítik, k) szükség esetén intézkednek új rendőr kiválasztására. 25. A kapitányságvezető hatáskörébe tartozik az együttműködési megállapodásokban meghatározott rendőri feladatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése. A rendőrkapitányság vezetője az ebből adódó feladatait más vezetőre átruházhatja. A Programbizottság, az országos koordinátor, a régióvezetők, valamint a megyei (fővárosi) koordinátorok feladatai 26. A Programbizottság a Programok végrehajtásában résztvevő rendőrökből és szakértőkből álló szakmai tanácsadó testület, amely részt vesz a Programok korszerűsítési, tantervfejlesztési munkájában. Javaslatokkal segíti a Programok eszközeinek, segédeszközeinek megtervezését és részt vesz az oktatás egységes gyakorlatát biztosító módszertani anyag kidolgozásában. 27. A Programbizottság tevékenységét régiókra osztva végzi, amelyek az alábbiak szerint tagozódnak: a) 1. számú régió: Miskolc központtal Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék területe; b) 2. számú régió: Békéscsaba központtal Békés, Bács-Kiskun, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területe;

4 c) 3. számú régió: Szombathely központtal Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyék területe; d) 4. számú régió: Pécs központtal Baranya, Somogy és Tolna megyék területe; e) 5. számú régió: Székesfehérvár központtal Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megyék területe; f) 6. számú régió: Budapest. 28. A Programbizottság állandó vezetője az ORFK BF Bűnügyi Főosztály kijelölt munkatársa (országos koordinátor), tagjai a régióvezetők, valamint az eseti jelleggel felkért szakértők. A Programbizottság ülését az országos koordinátor hívja össze szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal. 29. Az országos koordinátor a) irányítja, szervezi, menedzseli, ellenőrzi a Programok végrehajtását, b) évente beszámolót készít az oktatás és a Programok helyzetéről, c) összehívja és vezeti a Programbizottságot, d) szervezi a Programokhoz kapcsolódó alap- és továbbképzéseket, e) együttműködik és kapcsolatot tart a Programokat támogató országos vagy nemzetközi szervezetekkel. 30. A régióvezetőt az országos koordinátor az ORFK BF Bűnügyi Főosztály vezetőjének egyetértésével bízza meg feladatainak ellátásával, amelyek a következők: a) irányítja, szervezi, ellenőrzi a Programok regionális szintű végrehajtását, b) a régióhoz tartozó területi szervek bűnmegelőzési osztályainak vezetőivel egyeztetve közösen feladatot határozhat meg a Programok végrehajtásának egységesítésére, c) az ORFK BF Bűnügyi Főosztály részére évente beszámolót készít az oktatás és a Programok régiós helyzetéről, d) a megyei koordinátorokkal és a helyi szervekkel közösen végrehajtja a Programok oktatásában részt vevő rendőrök kiválasztását, e) a jelölt közvetlen parancsnokának egyetértésével javaslatot tesz Az év D. A. D. A. rendőre díj odaítélésére, f) részt vesz a Programbizottság munkájában. 31. A megyei (fővárosi) koordinátort a BRFK, illetve a megyei rendőr-főkapitányságok bűnmegelőzési osztályainak, illetve alosztályainak vezetői bízzák meg a feladatok ellátásával, amelyek a következők: a) irányítja, szervezi, ellenőrzi a Programok megyei (fővárosi) végrehajtását, b) együttműködik a régióvezetővel, a városi (fővárosi kerületi) rendőrkapitányságok vezetőivel, az illetékességi területén oktató valamennyi rendőrrel, c) kezdeményezi a Programokhoz kapcsolódó rendőrök kijelölését, részt vesz a kiválasztási eljárásban, d) segíti, ellenőrzi a Programok oktatásában kezdő rendőr tevékenységét, e) évente összefoglaló, értékelő jelentésben számol be a Programok illetékességi területén történt végrehajtásáról. A Programok oktatását végző rendőr feladata 32. A rendőr csak az általa oktatandó program teljes ismerete birtokában végezheti feladatát. Ennek érdekében a) részt vesz a központilag vagy területileg szervezett alap- és továbbképzéseken, ismereteit önképzéssel gyarapítja, b) részt vesz a központilag vagy területileg szervezett konzultációkon és a Programokhoz kapcsolódó rendezvényeken, c) folyamatos kapcsolatot tart az illetékes oktatási intézmény nevelőtestületének és szülői munkaközösségének képviselőivel, d) az oktatási intézménnyel előre egyeztetett időpontban, felkészülten tartja meg a foglalkozásokat (a D. A. D. A. programot egyenruhában, az ELLEN-SZER programot a rendszeresített formaruhában), e) amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban a tanintézményben szolgálati, vagy egyéb ok miatt megjelenni nem tud, azt időben köteles közölni az oktatási intézmény képviselőjével és gondoskodik az elmaradt előadás pótlásáról, f) gondoskodik arról, hogy az általa oktatott osztályban a D. A. D. A. program vonatkozásában a megkezdett alsó vagy felső tagozatos; az ELLEN-SZER programban pedig a teljes tananyag adott tanévre vonatkozó témaköreinek oktatása megtörténjen. 33. A rendőr munkaköri leírásában a Programokban történő részvételét szerepeltetni kell. 34. A rendőr a Programok végrehajtása során szerzett tapasztalataival, észrevételeivel és javaslataival elősegíti azok továbbfejlesztését, korszerűsítését. A Programokat oktató rendőrök elismerése

5 35. A Programok oktatása a Rendőrség általános feladatainak részét képezi, így teljes értékű rendőri tevékenységnek minősül. Az oktatást végző rendőr parancsnoka az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkájának beszámolója során értékeli a Programok végrehajtását, az oktatók teljesítményét. Gondoskodik arról, hogy az oktatásban résztvevő rendőrök tevékenysége a rendőri munka anyagi és erkölcsi elismerésének szempontjai között szerepeljen. 36. Az ORFK bűnügyi főigazgatója 2003-ban megalapította Az év D. A. D. A. rendőre díjat. A díj pajzs alakú fatalpon plakett formátumú tűzzománc, melynek mintázata a D. A. D. A. program védett logója. A logó alatt fémlemezen az aktuális évnek megfelelően A... év D. A. D. A. rendőre díj gravírozott felirat szerepel. A díj mellé díszoklevél jár. 37. A díjat az a rendőr kaphatja meg, aki a) legalább három éve részt vesz a Programok oktatásában, ez idő alatt kimagasló munkát végez, amelyet alátámaszt az oktatási intézmény véleménye is, b) nemcsak kezdeményezi, szervezi a Programokat kísérő, kiegészítő egyes rendezvényeket, hanem azok végrehajtásában is közreműködik, c) munkaköréből adódó alapfeladatait kiválóan teljesíti. 38. A díjat évente és régiónként egy-egy személy kaphatja meg, akinek személyére a régióvezető a 30. pont e) alpontjában foglaltak szerint tesz javaslatot. A díjat az ORFK BF Bűnügyi Főosztályának vezetője, az ORFK BF Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztályának vezetője és az országos koordinátor együttesen ítéli oda az arra érdemes rendőrnek. III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 39. A programok végrehajtását a tanév végén, minden év július 10. napjáig iskolánként, illetve rendőrkapitányságonként értékelni kell. A tapasztalatok birtokában a megyei (fővárosi) koordinátor, valamint a régióvezető a Programok továbbfejlesztésének irányaira és módozataira vonatkozóan javaslattal élhet. 40. Felhatalmazom a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetőit, hogy szükség esetén az utasítással összhangban szabályozzák a Programok végrehajtásának rendjét. 41. Az utasítás január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az érintett személyi állomány részére oktatni kell. 42. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Rendőrség Ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D.A.D.A. és ELLEN-SZER) egységes végrehajtására kiadott 6/2006. (V. 11.) ORFK utasítás. Melléklet a 64/2007. (OT 34.) ORFK utasításhoz KIMUTATÁS a Programok oktatásába újonnan bekapcsolódó, polgári ruhanormába sorolt állomány alapellátási normáiról Férfi állomány: D. A. D. A. program - társasági pantalló, sötétkék 1 db - egységes, hosszú ujjú, vállpántos, világoskék ing 1 db - szolgálati nyakkendő, sötétkék 1 db - társasági félcipő, fekete 1 pár - hímzett váll-lap, szerelve 1 pár - karjelvény 2 db - szolgálati derékszíj, fekete 1 db - szolgálati nyári sapka 1 db Női állomány:

6 - szolgálati nyári sapka 1 db - női nyári pantalló, sötétkék 1 db - egységes, hosszú ujjú, vállpántos, világoskék ing 1 db - szolgálati nyakkendő, sötétkék 1 db - társasági női félcipő, fekete 1 pár - hímzett váll-lap, szerelve 1 pár - karjelvény 2 db - szolgálati derékszíj, fekete 1 db ELLEN-SZER program - kék színű, galléros teniszpóló, színesen hímzett ELLEN-SZER és bal karján szitázott bűnmegelőzési logókkal - világos drapp baseball-sapka szitált kék színű ELLEN-SZER logóval 1 db 1 db

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről. I. Általános rendelkezések

31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről. I. Általános rendelkezések 31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről Szám: 5-1/31/2008. TÜK A Rendőrség által nyújtott szolgáltatásoktól elvárható, hogy a kor fejlettségének megfelelő színvonalon valósuljanak

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/6. szám Budapest, június 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/6. szám Budapest, június 10. 2011/6. szám Budapest, 2011. június 10. Szám: 16853/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2011. (VI. 02.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

A pályaorientációs képzés múltja és jelene. Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Igazgató

A pályaorientációs képzés múltja és jelene. Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola  Igazgató A pályaorientációs képzés múltja és jelene Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola www.mrszki.hu Igazgató director@mrszki.hu Rendészeti szakképzési rendszerünk Rendészeti felsőoktatás

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás. a Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás. a Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról 40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás a Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról Szám: 40/2009. A Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával

Részletesebben

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai

Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai Az otthoni szakápolás jogszabályváltozásai a társadalombiztosítási finanszírozás tükrében 2010. és 2015. között Dr. Kőrösi László Országos Egészségbiztosítási Pénztár Általános Finanszírozási Főosztály

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL I. Fejezet 1. Porta szolgálatot teljesítőket a feladat ellátásához megfelelő

Részletesebben

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása

Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása Szerződés iktatószáma, tipusa Szerződő fél Szerződés tárgya Szerződés összege K-1802/1/2012 DC Proper-PR Kft. TÁMOP 5.4.5-11/1 projektben rendezvényszervezői feladatok ellátása 8 125 460 Ft K-159/35/2013

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP)

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020 (NÚP) Simon Attila főosztályvezető KKK Útfenntartási és Üzemeltetési Főosztály Budapest 2008. május 14. A forgalmi teljesítmény változása 1998-2006. között Forgalmi

Részletesebben

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi

ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON. Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi ISKOLA(I) PROGRAMOK A HATÁRON Budapest, 2013. november 5. Csonka Györgyi A RENDŐRSÉG GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI PROGRAMJAI 1992. DADA program 2005. ELLEN-SZER program 2008. Iskola rendőre program 2010.

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 16/2008. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 16/2008. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 16/2008. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom Megyei Kitüntető Címek alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről

295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról A Kormány az Alkotmány 35 -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40 -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint

TÁBLAJEGYZÉK. 1/l A éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és a házastárs/élettárs gazdasági aktivitása szerint TÁBLAJEGYZÉK A munkahelyre történő közlekedés formái 1/a A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő közlekedése nemek és korcsoportok szerint 1/b A 15 64 éves foglalkoztatottak munkahelyre történő

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére

KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT. Együttműködési Megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KOORDINÁCIÓS TANÁCSNOK JAVASLAT Együttműködési Megállapodás megkötésére Készítette: Előterjesztő: koordinációs tanácsnok koordinációs tanácsnok Egyeztetésre megküldve:

Részletesebben

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke

Szerződés hatálya. Szerződéskötés dátuma. Partner / Szerződő fél. Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 6

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ számú PARANCSA. a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ számú PARANCSA. a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 0-2 2 / 2 / 1 9 7 9. Hatályonkívülhelyezve:10-123/83gy. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEÜLÜGYMINISZTERÉNEK 2/ 1979... számú PARANCSA a Büntető Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok oktatásáról

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertızés terjedésének megelızése érdekében szükséges intézkedésekrıl és a szőrıvizsgálatok elvégzésének rendjérıl

Részletesebben

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25.

Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek. Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek Az új közbeszerzési szabályozás Barabás Gergely Budapest, 2016. február 25. Közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos perek az új Kbt.-ben A közbeszerzési

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno.

Átadásra került diagnosztikai eszközök megyei bontásban 1. ütem. Rorschac h. Óvodás. Revision WISC-IV. Sindelar GMP RAVEN RAVEN. Sceno. A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott diagnosztikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete. a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról

A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete. a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról 1 A belügyminiszter./2012. ( ) BM rendelete a rendészeti feladatokat ellátó személyek ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium. a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályán

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Megnyító A stressz és annak megelőzése

Megnyító A stressz és annak megelőzése Kecskemét, 2011. szeptember 13. Megnyító A stressz és annak megelőzése Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "A stressz az összegzése mindannak a kopásnak,

Részletesebben

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatok - a 405/2012. (XII.28.) Korm. rendelet módosítása Koós Tamás főosztályvezető - helyettes OKTM Országos

Részletesebben