GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM A TÖRVÉNYEKBEN 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM A TÖRVÉNYEKBEN 2013"

Átírás

1 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM A TÖRVÉNYEKBEN 2013 Gálné Molnár Klára pedagógiai szakértő Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI pedagógiai szakmai szolgáltató csoport 1134 Budapest, Váci út 57. TEL.: ( )

2 Változások Gyermek- és ifjúságvédelmi státusz megszűnése HH-HHH Bűnmegelőzési tanácsadó (3 iskolában) Az étkezési támogatások érvényesítését a működtető bonyolítja

3 A gyermekvédelmi munka jogszabályi háttere évi LXIV. törvény a gyermeki jogokról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

4 Általános és speciális feladatok Általános Speciális Tankötelezettség biztosítása Egészségnevelés Drogprevenció Bűnmegelőzés Szabadidős programok Halmozottan hátrányos és veszélyeztetett gyermekek szűrése Feltárás (veszélyeztetett, SNI) Kialakult hátrányos és veszélyeztetett helyzet enyhítésének, megszüntetésének segítése Családlátogatás (problémafeltáró jelleggel) Foglalkozások (felzárkózás, fejlesztés) Közvetítői tevékenység (más szakmák felé) Gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele Gyermekjóléti szakellátás igénybevétele Együttműködés Tájékoztatás, információk nyújtása

5 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL Gyermekvédelmi vonatkozások Fábián Eszter ELTE PPK

6 1. A törvény célja és alapelvei 1. (1) Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása 3. (6) A köznevelés kiemelt feladata [ ] a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.

7 2. Értelmező rendelkezések 4. (13) Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: a) különleges bánásmódot igénylő gyermek: sajátos nevelési igényű gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek kiemelten tehetséges gyermek b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

8 3. Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai 9. (3) A szülőket az iskola a megelőző tanítási év végén tájékoztatja arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani tankönyvek megvásárlásához. Vajon egy iskola milyen segítséget tud nyújtani a kiadások csökkentésére?...

9 4.Köznevelési Hídprogramok 14. (1) Segítség a tanulónak a középfokú nevelésoktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, munkába álláshoz, illetve az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez (4) Pedagógusok illetmény-kiegészítésre (7) Köznevelési Hídprogramok általános és középfokú iskolában szervezhetők.

10 (2) Híd I. program alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező, tanköteles korú, középfokú iskolába felvételt nem nyert tanulók egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált oktatás, hiányzó alapvető ismeretek, kompetenciák pótlása, tanulási módszerek elsajátítására, pályaorientáció középfokú iskolába történő felvételi vizsga, tanulmányi követelmények teljesítéséről tanúsítvány

11 (Forrás: Híd I. programra kijelölt intézmények Budapesten Intézmény Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Cím 1023 Budapest, Lajos u Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 1062 Budapest, Andrássy út Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 1089 Budapest, Elnök u. 3. Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a. Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 1165 Budapest, Arany János u. 55.

12 (3) Híd II. program alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanköteles tanuló, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett tanulásra motivál, fejleszti egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, pályaorientációs feladatok, részszakképesítés megszerzésére készíthet fel Záróvizsga, tanúsítvány, felkészülés a szakmai vizsga letételére

13 Híd II. programra kijelölt intézmények Budapesten Intézmény Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím 1023 Budapest, Lajos u Budapest, Andrássy út Budapest, Fehérvári út Budapest, Elnök u Budapest, Bezerédi u. 16/a Budapest, Arany J. u. 55. (Forrás:

14 5. A többcélú intézmény 20. (6) A közös igazgatású köznevelési intézményben [ ] a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet ellátó intézményegység is működhet. (7) b) minden olyan gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális és egészségügyi ellátás, amely gyermekek, valamint tanköteles tanulók számára nyújtható. (9) Elláthatja továbbá a családsegítő szolgálat [ ] feladatait.

15 6. A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok 42. (3) A pedagógus [ ] az intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló [ ] súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került.

16 7. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (6) Ha [ ] a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, (az igazgató) köteles erről értesíteni a [ ] kormányhivatalt. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.

17 46. (2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. (4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelésioktatási intézményben, [ ] kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön. (5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, [ ] állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.

18 8. A szülő kötelességei és jogai 72. (3) A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint anyagi támogatást kapjon.

19 9. Pedagógusok és alkalmazottak 2. Melléklet tartalmazza Gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő: fenntartó döntésétől függ Gyermekvédelmi felügyelő-gyermekvédelmi felelős

20 10. Átmeneti és vegyes rendelkezések 96. (1) E törvénynek [ ] rendelkezéseit a [ ] gyermekotthonokban, a büntetés-végrehajtási intézményekben folytatott nevelő-oktató munka esetén is alkalmazni kell.

21 Intézkedések Gyvt. (1997. évi XXXI. törvény) 15. (4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása 17. (1) c) gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a köznevelési intézmények. (2) A meghatározott intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál és hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. (3) Együttműködés, tájékoztatás

22 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt. (1997. évi XXXI. törvény) 19., 20. /A, B alapján SZOCIÁLIS HELYZET SZERINT gyámhatóság elbírálása - étkeztetési támogatás» 100% / 50% - tankönyvtámogatás - természetbeni juttatás» Erzsébet-utalvány -RGYK eá., tb., sni.: 140% - jelenleg 39900Ft/fő alatt - RGYK családos: 130% - jelenleg Ft/fő alatt - (Legkisebb öregségi nyugdíj: Ft)

23 Hátrányos helyzet Gyvt. (1997. évi XXXI. Törvény) 67. /A (1) alapján RGYK és a) szülők legfeljebb 8 osztály b) szülők aktív ellátásra jogosultak vagy az elmúlt 16 hónapból álláskeresőként töltöttek c) lakókörnyezet, lakáskörülmény

24 Halmozottan hátrányos helyzet Gyvt. (1997. évi XXXI. törvény ) 67. /A (2) alapján RGYK és a) Hátrányos helyzet a)-c) pontjai közül legalább kettő fennáll!! b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

25 Hiányzások - óvoda 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. Igazolt / igazolatlan Óvodai hiányzások: Igazolt, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába. Igazolatlan esetén : 10 nap után» járási hivatal

26 Hiányzások - iskola Igazolt, ha: - szülő írásban jelenti - betegség - alapos indok, hatósági eljárás Igazolatlan hiányzás esetén: -1 óra után értesíteni a szülőt (kollégiumot) -10 óra után gyámhatóság,gyejó, (TEGYESZ) -30 óra után általános szabálysértési hatóság, Gyejó -50 óra után gyámhatóság A késések összeadódnak.

27 A fegyelmi és kártérítési felelősség 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53. Egyeztető eljárás Fegyelmi tárgyalás Kártérítés 61.

28 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) Intézkedések 17. (1) Gyv.-i feladatot látnak el: c) köznevelési intézmények (2) kötelesek a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. (4) Ha az (1) bekezdés a) i) és k) pontjában meghatározott személy vagy az (1) bekezdés a) i) és k) pontja szerinti szerv alkalmazottja a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhatóság jelzésre vagy hivatalból értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot tesz az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén a gyámhatóság büntetőeljárást kezdeményez.

29 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) Fogalmak 1 (5. n) Veszélyeztetettség: olyan a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

30 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) HH HHH megállapítása 67. (3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. (4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni,

31 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) HH HHH Akkor kik is sorolhatók ide? 161/Q. (1) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 95. (3) bekezdése és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 14. pontja alapján a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére a augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint biztosított kedvezményeket, támogatásokat a 2013/2014. nevelési évben, tanévben változatlan feltételek mellett kell nyújtani. (2) Azon gyermekek, tanulók, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján szeptember 1-jén a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó, Kollégiumi vagy Kollégiumi- Szakiskolai Programjában, az Útravaló Ösztöndíjprogramban, óvodai fejlesztő programban, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben vesznek részt vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy a tankötelezettség befejezéséig a augusztus 31-én hatályos szabályok szerint minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek.

32 A HH és HHH gyermeknek joga van ahhoz, hogy Gyvt. 6. (2a) A HH és HHH gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez. Nkt. 45. (6) Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. Nkt. 53. (2) Megszűnik a tanulói jogviszony h) ha a tanuló tanulói jogviszonyát a tanköteles tanuló kivételével fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. (3) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló hátrányos helyzetű. 229/2012 (VIII.28.) Korm.rendelet 27. (3) A nevelési-oktatási intézmény képviselője a felvételi naplóban és a törzslapon feltünteti, hogy a gyermek, a tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű.

33 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) Óvodáztatási támogatás 20/C. - annak, akinek - HHH helyzet fennállását a jegyző megállapította, és - legkésőbb azon nevelési évig, amelyben betölti 5. életévét, megkezdi az óvodát, (legkésőbb ekkor nyújthatja be kérelmét is) - a kérelem benyújtása előtt 2 hónapig rendszeresen jár óvodába 161/Q. (5) A települési önkormányzat jegyzője a szeptember 1-jét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultsággal rendelkező személyeket legkésőbb december 31-éig levélben tájékoztatja a további óvodáztatási támogatás folyósításának szeptember 1-jétől hatályos szabályairól, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó rendelkezésekről.

34 Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek igazolatlan mulasztásának jelzése Óvodás gyermek jelzése (ha az 5. életévét betöltötte): - 10 igazolatlan nap után: tényleges tartózkodási hely szerinti illetékes gyámhatóság általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatal Gyejó értesítése Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala, 1138 Budapest, Váci út Gyermekjóléti Központ: Prevenciós Központ Gyermekjóléti Központ, 1134 Budapest, Tüzér u Esetjelző lap - Tájékoztató lap

35 A tanköteles gyermek igazolatlan mulasztásának jelzése Óra igtlan Jelzés Egyszerűbben 1 szülő (és ha van: kollégium) értesítése 2. esetben Gyejó közreműködését igénybe véve a tanuló szülőjének megkeresése 10 tényleges tartózkodási hely szerinti illetékes gyámhatóság kormányhivatal általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatal Gyejó Gyejó 30 általános szabálysértési hatóság kormányhivatal Gyejó Gyejó 50 tényleges tartózkodási hely szerinti illetékes gyámhatóság kormányhivatal Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala, 1138 Budapest, Váci út Gyermekjóléti Központ: Prevenciós Központ Gyermekjóléti Központ, 1134 Budapest, Tüzér u Esetjelző lap, - Tájékoztató lap A késések összeadódnak

36 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 41. A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a tanuló egészségfejlesztésével összefüggésben 128. (7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. (8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok kiválasztásánál beszerzi a) az intézményben dolgozó iskolapszichológus, b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét.

37 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről Szakmai ellenőrzés 7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése 9. (8) Magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárás Nyilvántartások és egyéb dokumentumok vizsgálata OH

38 Esélyteremtést szolgáló köznevelési vonatkozású intézkedések Óvodáztatási támogatás Óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Arany János Tehetséggondozó Program Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Az alapfokú művészetoktatásban való részvétel támogatása

39 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelete 7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 17. (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, 4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, 5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete, 6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 8. eseti helyettesítés, 9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 12. osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 15. munkaközösség-vezetés, 16. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, 19. hangszerkarbantartás megszervezése, 20. különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, valamint 21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása rendelhető el.

40 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 1. melléklet Irattári terv Irattári Ügykör megnevezése Őrzési idő (év) tételszám Nevelési-oktatási ügyek 12. Nevelési-oktatási kísérletek, újítások Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók nem selejtezhető 14. Felvétel, átvétel Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek Naplók Diákönkormányzat szervezése, működése Pedagógiai szakszolgálat Szülői munkaközösség, iskolaszék szervezése, működése Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások Gyakorlati képzés szervezése Vizsgajegyzőkönyvek Tantárgyfelosztás Gyermek- és ifjúságvédelem Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai Az érettségi vizsga, szakmai vizsga Közösségi szolgálat teljesítéséről szóló dokumentum 5

41 Mi is legyen a nevünk? Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős Gyermekvédelem koordinálásával megbízott munkatárs? Gyermekvédelemért felelős kolléga? Gyermekvédelmi tudor? Gyermekvédelmi kisokos/nagyokos????????????? 1 fő koordinátor

42 Szolgáltatási kínálat KÉPZÉS 1. Szociális kompetencia fejlesztése a gyakorlatban 2. Az intervízió elmélete és gyakorlata 3. Erőszakmentes konfliktuskezelés 4. A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárás 5. Hatékony kommunikációs technikák 6. A hat gondolkodó kalap EGYÉB 1. Esetmegbeszélés 2. Közvetítő (mediátor) konfliktushelyzetekben 3. Egyéni tanácsadás

43 ...a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra van szüksége... (ENSZ Nyilatkozat a Gyermek Jogairól)

GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 2014

GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 2014 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 2014 Gálné Molnár Klára pedagógiai szakértő galne.molnarklara@gmail.com Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI XIII. Kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 1134 Budapest, Váci

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei

Törvények. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* 1. A törvény célja és alapelvei 39622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl* A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2014.01.01 2014.03.14 17 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám

39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám 39624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 162. szám II. Törvények 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 19. TÁMOP

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése. 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető

Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése. 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető Gyermekjogi ismeretek Gyermekjogi képviselők képzése 2014. május 8. Dr. Kovács Zsuzsa SZGYH vezető Gyermeki jogok és kötelességek 1989. november 20. ENSZ Gyermekjogi Egyezménye 1991. évi LXIV. Tv. az Egyezmény

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta. Fontosabb jogszabályok I. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi XXVII.

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

2012. évi II. törvény. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. XXXI.

2012. évi II. törvény. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. XXXI. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 38. (1) Az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI

20/2012. (VIII. 31.) EMMI Segédanyag a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelettel történt módosításáról A

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben