IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység"

Átírás

1 IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését szabályozó miniszteri rendeletek, A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. sz. törvény, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a IX. Tv. A ek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosítása határozza meg. A - és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét, biztosítja a eket megillető jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedéseket végez a rászorulók érdekében, őrködik a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű ek elviselhető életlehetőségei felett. IX/1. Cél, feladat, tevékenység Célja: a prevenció, a ek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ill. a veszélyeztetettség megszüntetésében segítségnyújtás, együttműködés a szakemberekkel. Feladatok: Minden pedagógus kötelessége, közreműködjön: - a - és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, - a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Valamennyi pedagógus kiemelten az osztályfőnökök és napközis nevelők alapvető feladata, hogy felismerje a tanulókat érintő problémákat, keresse az okokat, nyújtson segítséget, illetve jelezzen az iskolai védelmi koordinátornak. További feladatok: a tanuló egészséges fejlődéséhez szükséges nevelési légkör biztosítása, és a testi épségének megóvása a családon belül és a családon kívül, a tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az iskolaorvosi szolgálaton keresztül, az iskolafogászati rendelésekkel, a szakorvosi ellátás (szemészet, fülészet, ortopédia stb.) és segédeszközök hozzáférhetősége igény szerint, a tanuló intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása (ügyelet, étkezés, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, stb.) a tanuló igénye szerint, a család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások pénzbeli és természetbeli felkutatása, a hozzájutás segítése, támogatása, valamint tanácsadás a családellátó tevékenységhez,

2 segítségnyújtás a kulturált szabadidőtöltéshez, az életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő rendezvényeken történő részvételhez, nyári napközis tábor, üdülés biztosítása ehhez anyagi erőforrás keresése, gyors és hatékony intézkedés a et veszélyeztető helyzetben, folyamatos ellenőrzése a tanuló eredményeinek, a rendszeres iskolába járásnak szükség esetén eljárás kezdeményezése, segítségnyújtás a fokozottan hátrányos helyzetű, a cigány etnikumból érkező eknek a kulturális, szociális hátrányaik csökkentése érdekében, a szabályok, normák elfogadásáért, a tanulók életmódjának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a káros szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzésére, drog- és bűnmegelőzési programok, a DADA program továbbvitele, lehetőség szerinti kiszélesítése, a rendszeres iskolába járás elérése, a tanulmányok befejezése, a pályaválasztás, az eredményes beiskolázás érdekében, segélyekkel, támogatásokkal a család, a tanuló szociális helyzetének javítása, elemi szükségleteinek kielégítése, az arra rászorulókat bekapcsolni az iskolai tevékenységekbe, felzárkóztatásba, tehetséggondozásba, a sportköri munkába, az iskolán kívüli kortárscsoportok tevékenységébe, életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő kulturális programokra való mozgósítás. Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a védelem céljainak megvalósítását: - fejlesztő foglalkozások, - tehetséggondozó foglalkozások, - indulási arányok csökkentése, - differenciált oktatás és képességfejlesztés, - pályaválasztás segítése, - személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), - egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, - családi életre történő nevelés, - napközis és a tanulószobai foglalkozások, - iskolai étkezési lehetőségek, - egészségügyi szűrővizsgálatok,

3 - a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei programok) - a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), - a szülőkkel való együttműködés, - tájékoztatás a családsegítő és a jóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, - diákotthoni elhelyezés szükség szerint. IX./2. A védelmi gondoskodás alanyait, célcsoportjait (segítségre szoruló ek, családok jellemzőit) az alábbi táblázat foglalja össze: Célcsoport A probléma okai Következmények Segítségnyújtás módja Egymástgeneráló hátrányok jelenléte: pl.: iskolázatlanság, Tartós anyagi támogatás, alacsony jövedelem, rossz Esélyegyenlőtlenség társadalmi integráció lakásviszonyok, etnikai hatékony segítése kisebbséghez tartozás Hátrányos helyzetű ek Veszélyeztetett Beteg Fogyatékos Nehezen nevelhető Szociálisan inadaptált Deviáns viselkedésű Elhanyagoló bánásmód és devianciák jelenléte Fejlődési rendellenesség, hosszan tartó betegség Veleszületett vagy szerzett testi vagy szellemi károsodás, mozgássérült, értelmi fogyatékos, vak, gyengénlátó, siket, nagyothalló... Tanulási és magatartási zavarok - Helytelen nevelés, - rendszertelen életmód - organikus idegrendszeri tényezők Súlyosan veszélyeztető környezet, működési zavarok, deviancia a családban Gyermeknél is deviáns magatartási formák kialakulása, sérelmére, vagy által elkövetett bűncselekmények Esélyegyenlőtlenség Esélyegyenlőtlenség Esélyegyenlőtlenség Társas viszonyok zavara, erkölcsi normák, elégtelen elfogadás Szabálysértő, törvénysértő, bűnöző magatartás Tartós szakmai támogatás, családi konzultációk, fokozott segítségadás, védelmi jelzés Speciális egészségügyi és szociális támogatás, szükség szerint intézményi ellátás Speciális oktatás, egészségügyi és szociális támogatás, szükség szerint intézményi ellátás Speciális támogatás az oktatásban, nevelésben, szülők mentálhigiénés támogatása Speciális pedagógiai bánásmód, önértékelés javítása Speciális intézményi ellátás, nevelés; mentálhigiénés gondozás. Fokozott segítségadás, védelmi jelzés.

4 IX./3. Az iskolai - és ifjúságvédelmi felelős feladatai Az intézmény valamennyi ére vonatkozóan általános prevenciós tevékenységek, az iskolát körülvevő szociális társadalmi környezet függvényében a mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása a diákönkormányzattal való kapcsolattartás szociális ellátások számbavétele minden esetben a ek érdekeinek képviselete! a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, családlátogatásokon való részvétel szükség szerint, tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak, anyagi veszélyeztetettség esetén rendszeres védelmi támogatás megállapításának kezdeményezése, tájékoztatás a tanulóknak szervezett szabadidős programokról, fegyelmi eljárásokon való részvétel. A hátrányos és veszélyeztetett ekre vonatkozóan A hátrányos ill. veszélyeztetett tanulók felmérése az osztályfőnökök közreműködésével. Nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet ill. a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján a további teendőkre javaslattétel, egyeztetés a jóléti szolgálattal, a védelmi koordinátorral. Szociális ellátások számbavétele, a család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatásokhoz való hozzájutás lehetősége (ingyenes étkeztetés, térítési díj támogatás, tankönyvvásárlási támogatás, közlekedési támogatás, reggeli ügyelet stb.). Utógondozás Intézményünkben a nyomonkövető, utógondozói munkát megfelelő feltételek biztosítása mellett egy pedagógus látja el. Az utógondozásban kiemelten érintett tanulócsoportok: Fokozott figyelmet fordítunk az általános iskolába visszahelyezett tanulók szűk csoportjára. Szükség esetén valósuljon meg a velük foglalkozó pedagógusok szakmai segítése. Egyre nagyobb létszámú azon csoportunk, akik szakképző intézmény évfolyamán folytatják tanulmányaikat. Szükséges velük és pedagógusaikkal a folyamatos kapcsolattartás. Külön kell foglalkoznunk azokkal a tanulóinkkal, akik a 8. évfolyam után nálunk - a speciális szakiskolában folytatják tanulmányaikat. Cél: a szakmai elméleti és gyakorlati

5 ismeretek megszerzése, a kallódó fiatalok intézményi keretek között tartása, szakma tanulás. Kevés információnk van azokról, akik év közben vagy 8. évfolyam után, vagy a 16. életévük betöltésével kimaradnak az intézményi nevelés-oktatásból. Cél: sajátos problémáikkal való megismerkedés, segítő kapcsolatok megtalálása: Munkaügyi Központ, megyei, városi cigány érdekvédelmi szervezetek, szövetségek. Kiemelt jelentőséggel kezeljük a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóinkat, miután elhagyják intézményünket. Mivel lehetőségük szűkösen behatárolt, ezért számukra minden segítséget igyekszünk megadni. - Napi kapcsolatban vagyunk az Értelmi fogyatékosok Napközi Otthonával (ÉNO). - Az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) megyei szervezete klubfoglalkozásaival, és önálló életvitelt elősegítő programok szervezésével áll ezen fiatalok segítségére. IX./4. Gyermekvédelmi ellátó és kapcsolatrendszer Hatóság: Jegyző Gyámhivatal Rendőrség Bíróság Ügyészség Határőrség Bv. intézet Súlyos veszélyeztetettség esetén közvetlen jelzési kötelezettség Jelzés alapján eljárási, intézkedési kötelezettség Családot, et érintő személyes szolgáltatást nyújtó közszolgáltatások Háziorvos Védőnő Napközbeni ellátások Közoktatás szakellátás Gyermekjóléti szolgálat Kölcsönös jelzési kötelezettség család

6 IX./5. Az eredményes - és ifjúságvédelmi munka érdekében fontos az együttműködés az alábbi intézményekkel, hivatalokkal, szervezetekkel: - Gyermekjóléti Szolgálat Kaposvár - Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatási Irodája - Nevelési Tanácsadó Kaposvár - Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár - Családsegítő Szolgálat Kaposvár - Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kaposvár - Ifjúsági Otthon Kaposvár - ÉFOÉSZ Kaposvár - Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Kaposvár - Máltai Szeretetszolgálat Kaposvár - Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Kaposvár - Városi Rendőrkapitányság Kaposvár - Borostyánvirág Alapítvány Anya- és Gyermekotthona Kaposvár - Gyámhivatal Kaposvár - Drogambulancia Pécs - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Kaposvár - Vidéki önkormányzatok - A védelemben résztvevő társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL HEJŐBÁBA 2008. 06. 18. A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer 2007. évi munkájának összefoglaló értékelése A 1997.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2015. május 22 -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira. Előterjesztés Az 5. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2013. évi átfogó értékelése a jegyző Előzmények:

Részletesebben

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 107/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. augusztus

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról

Tárgy: Tájékoztató a gyermekvédelmi törvényből adódó önkormányzati feladatokról Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 01-5326-3/2006. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2015.(V. 21.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 - Az eddigi gyakorlatnak megfelelően év elején bemutatkozom a 9. osztályosoknak osztályfőnöki órákon, valamint szüleiknek az első szülői értekezleten. - Év elején az

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1.

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 30. DR. BERDÁR VALÉRIA (OBDK) TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben