J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-9/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület szeptember 6 napján 15 órakor a tanácskozó teremben tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Árvai Károly polgármester, Bodnár Csaba, Dr. Mészáros István,Oscsenda Szabolcs, Surányi Gábor képviselőtestületi tagok. Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak: Saminé Matlák Magdolna jegyző Budai Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Az 1. napirendi pontnál a község 4 lakosa Távolmaradt: Tamás Bertalan alpolgármester, Homonnay Gábor képviselőtestületi tag. Árvai Károly polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 7 képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtestület napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: N a p i r e n d 1.) Közmeghallgatás 2.) Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. Előadó: Polgármester 3.) Indítványok, bejelentések. Zárt ülésen: Segélyezési ügyek.

2 2 Képviselőtestület első napirendi pont keretében Közmeghallgatást tart Jámbor Ibolya aszalói lakos elmondja, azért jöttek, mert nekik mindig csak ingyen munka van, szeretne dolgozni, miért nem foglalkoztatja a polgármester. Árvai Károly polgármester nem ő az egyedüli foglalkoztató. 10 éves tapasztalata alapján rájött arra, hogy van akivel lehet dolgozni és tud is dolgozni és van akivel nem tud dolgozni. Még mindig tökéletesebb az az alternatíva, ha megkeresik a saját foglalkoztatási lehetőséget, mint ha felvenné, és netalán-tán rendkívüli felmondással el kell, hogy engedje, mert a munkavégzésben nem úgy vesznek részt, ahogy ez a szerződésbe van foglalva. A másik dolog, hogy jövőre is csak embert fog tudni foglalkoztatni, feltehetően ennyire lesz szerződése. Görgei Györgyné aszalói lakos miért van az, hogy mindig csak ugyanazok vannak foglalkoztatva. Nem kell egész éven át foglalkoztatni, lehetne rövidebb ideig és akkor több emberre sor kerülhetne. 10 év alatt egyszer sem lett behívva, pedig növénytermesztésben tudna dolgozni. Árvai Károly polgármester mielőtt bárkit is felvenne a Munkaügyi szervezettel foglalkoztatási szerződést köt, és ha megkötötte a szerződést azt igyekszik betartani, ez az egyik, a másik pedig, hogy igyekszik olyan embereket foglalkoztatni, akik eleget is tesznek a foglalkoztatási követelményeknek. Horváth Aladár aszalói lakos 11 év alatt egy percig sem dolgozott, hogy lehet ez. Szerencse, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke foglalkoztatja őket önkéntesként, mert akkor még a segélyt is elvennék. Árvai Károly polgármester amikor leégett a házatok, felajánlotta az egész családnak a közfoglalkoztatást és nem élt vele senki, ezek után még mit tehetett volna. 180 embernek sajnos nem tud munkát adni, és főleg a nőket nem tudja foglalkoztatni. Képviselőtestület második napirendi pont keretében az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tárgyalja. Árvai Károly polgármester a megküldött tájékoztató eltér az előzőektől, mivel most három intézményre külön történik a könyvelés, önkormányzatra, polgármesteri hivatalra és az iskolára, és még külön kell a Nemzetiségi önkormányzatnak is. A továbbiakban javasolja a beszámoló elfogadását és a költségvetési rendelet módosítását. Képviselőtestület a beszámolót 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja.

3 3 A költségvetési Rendelet módosítását 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással - elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2012. (IX. 10.) Rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. (Rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz) Képviselőtestület harmadik napirendi pont keretében indítványokat, bejelentéseket tárgyal. Árvai Károly polgármester indítványozza az aszalói Roma nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezet elfogadását. Képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 73/2012. (IX.6.) Kt. határozata az aszalói roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról A Képviselő-testület tárgybani előterjesztést megtárgyalta és az Aszaló község Önkormányzata, valamint az aszalói Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti - ezen határozat 1. melléklete szerint -,együttműködési megállapodást, szeptember 15.-i hatállyal megköti. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: 2012.szeptember 15. Árvai Károly polgármester elmondja, az önkormányzati törvény változása kapcsán január 1-én a kistérségek jelenlegi formájában megszűnnek. Van arra lehetőség, hogy az önkormányzatok társuljanak az új törvényi feltételeknek megfelelően. A szikszói térségben van három olyan terület amelyet úgy látnak, hogy érdemes lenne együttműködni, az egészségügy, szociális és gyermekjóléti alapellátás és a belső ellenőrzés ez további társulási formában új megállapodás alapján együttműködhetne, mivel az új önkormányzati törvény elő is írja az

4 4 önkormányzatoknak, továbbá kistérségen belül is ezek voltak a jól bejáratott alternatívák, amely mindenki megelégedésére szolgált. A kistérségnek van még egy 30 milliós tartozása, amennyiben a kistérség megszűnne akkor az önkormányzatok között ezt a tartozást szét kellene osztani. Meg kell keresni annak a formáját, hogy ez a visszafizetés ne váljon lejárt hitelkötelezettséggé, mert ez az önkormányzatokra szállva komoly problémát okozna. Bodnár Csaba testületi tag kérdezi miből adódott a kistérségnek ennyi adósság. Árvai Károly polgármester különféle dolgokból, általában a felvett hitelállomány vissza nem fizetése, működésből és különféle vagyonvesztésekből, van ilyen pl. hogy egyes önkormányzatok autóvásárlásába szállt be a kistérség. Év végével a kistérség fog készíteni egy vagyonleltárt és a pénzügyi helyzetnek megfelelő kimutatást és akkor kapunk egy tiszta képet. Úgy gondolja, hogy a javak és a hiány is,- amikor majd odakerül-, akkor igazságos, ha létszámarányosan kerül szétosztásra. A továbbiakban javasolja, hogy a képviselő-testület fejezze ki elvi szándékát, hogy egyes alapfeladatokat a későbbiek során pontosított feltételek és új társulási megállapodás alapján január 01-től a Társulásnál kívánja ellátni: Képviselőtestület a javaslatot 4 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 74/2012. (IX.6.) Kt. határozata Társulásban való részvételről szándék nyilatkozat Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás jövőbeni működtetésére vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza: A képviselő-testület kifejezi elvi szándékát, hogy az alábbi alapfeladatokat a későbbiek során pontosított feltételek és új társulási megállapodás alapján január 01-től a Társulásnál kívánja ellátni: - egészségügyi ellátás (kistérségi központi háziorvosi felnőtt és gyermek ügyelet) - szociális és gyermekjóléti alapellátás - belső ellenőrzés A képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati feladatellátásokkal kapcsolatos további egyeztetésre, azonban fenntartja magának azt a jogot, hogy újabb információk ismeretében november 30- ig megváltoztathatja döntését. Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt arra, hogy jelen határozat egy példányának megküldésével a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsot. Felelős: polgármester és jegyző Határidő: szeptember 30.

5 5 Árvai Károly polgármester elmondja, volt egy értekezleten, ahol az Európai Unió közötti fejlesztési stratégiájából kaptak tájékoztatást. A megyei Elnök ott javasolta az önkormányzatoknak, hogy minden településnek legyen egy fejlesztési stratégiája, utána járásnak, kistérségnek, megyének és így áll össze az országos stratégia. Tájékoztatja a testületet az általa összeállított elképzelésről. Kérdezi van e valakinek más javaslata. Ezt a javaslatot tovább fogja küldeni a megyei közgyűlés felé, és meglátjuk, hogy a as pénzügyi évadban az Eu hogyan tudja az elképzeléseket majdan finanszírozni. Képviselőtestület a fejlesztési elképzelésekkel egyetért. Árvai Károly polgármester elmondja, volt egy pályáztunk 75 %-os + ÁFA támogatottságú mezőgazdasági útra, ez a Kerekhegy aljai út, amely 2,5 km hosszú lett. Ezt a pályázatot megnyertük, van egy bizonyos időnk, hogy megtartjuk e ezt a pályázatot, 25 % bekerülési, és + 27 % ÁFA önerővel, ez 21 millió Ft, vagy megköszönjük és nem élünk a lehetőséggel. Ez egy kemény pályázat volt, úgy érzi, hogy most az árvízi károk helyreállítása és egy következő pályázat amit beadtunk, a kultúrház felújítása, amely összefügg a Rákóczi úti járdaszakasz megépítésével, annak az összköltsége 75 millió Ft., 49 millió az árvizes pályázat és annak az önrésze, ez elég komoly pénzügyi helyzetbe fogja hozni az önkormányzatot. Javaslata, hogy mondjunk le erről a pályázatról, és álljon el a testület ezen útépítési szándékától. Képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 75/2012. (IX.6.) Kt. határozata Mezőgazdasági út építéséhez biztosított támogatásról való lemondásról Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete a 111/2011.(XI.24.) VM rendelet alapján mezőgazdasági utak fejlesztése jogcímre, napján benyújtott azonosító számon nyilvántartott és 243/0501/19/7/2012. és azonosító számú határozattal megállapított támogatásról lemond, mezőgazdasági út építési szándékától eláll. Testület felhívja polgármestert, hogy fentiekről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt értesítse.

6 6 Budai Gyula Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ismerteti kérelmét, melyben a szeptember 1-től az aktívkorú nem foglalkoztatottak részére szervezett önkéntes közérdekű tevékenység folytatásához anyagi támogatást kér az önkormányzattól. Árvai Károly polgármester elmondja, hogy nem kifejezetten jó az elnök úrral való kapcsolata, és ezt bővebben kifejti, hogy miért, elsősorban visszautalva az előző évi közérdekű munkavégzésre. Dr. Mészáros István testületi tag 50 e/ft-ot javasol biztosítani az Elnök úr által kért munkálatokhoz. Az összeg felhasználását számlával igazolja. Megérdemli, aki ennyi munkát ad az embereknek Képviselőtestület javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 76/2012. (IX.6.) Kt. határozata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére közérdekű önkéntes tevékenység folytatásához egyszeri Ft támogatást biztosít dologi kiadásokra. A pénzösszeg felhasználásáról a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke köteles számlával igazoltan elszámolni. Testület felhívja Polgármestert, hogy az összeg átutaltatásáról gondoskodjon Nemzetiségi Önkormányzat számlájára. Bodnár Csaba testületi tag kérdezi, hogy az orvosi rendelő pályázatba mi kerül bele. Árvai Károly polgármester: tervezési szinten vagyunk, a bővítés nem kerülhet bele, benne van a fűtéskorszerűsítés, a villanyfűtés ki lesz cserélve gázfűtésre, eszközök esetében pedig amit doktornő összeír. Bodnár Csaba testületi tag: elolvasta a pályázatot és elszámolható költségek között az energetikai korszerűsítés is szerepel, nem vetődött e fel a talaj hőenergia hasznosítása, ugyanis a gáz nem környezetbarát technológia, javasolja, hogy ne gáz legyen, hanem környezetbarát technológia. Árvai Károly polgármester: ehhez tervek kellenek, ez december 31-ig nem jön össze. Ez egy kis létesítmény, itt nagy fejlesztésekben nem lehet gondolkodni. Surányi Gábor testületi tag úgy kellene megterveztetni, hogy kazánfűtés, és napkollektor.

7 7 Bodnár Csaba testületi tag kérése, ha bekerül a testület elé egy pályázat vagy határozati javaslat, akkor legkésőbb a meghívóval együtt kapja meg a képviselő, hogy át tudja olvasni, esetleg utána tudjon nézni, testületi ülésen javaslatot tudjon tenni, és így elkerüljük, hogy egy adott javaslattal a későbbiek során olyan stádiumba kerüljön egy pályázat, hogy esetleg a javaslatot már nem lehet bele tenni. Esetlegesen elektronikus úton is el lehet juttatni. Árvai Károly polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 17,30 órakor berekeszti. Kmft Árvai Károly Polgármester Saminé Matlák Magdolna jegyző

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselőtestület Aszaló Szám: 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. március 3 napján 16 órakor a tanácskozó teremben tartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

156 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 20-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 64/2014. (XI. 20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes.

VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március hó 31-én 16--órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Virág József polgármester

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-12/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-án 8.00 órakor megtartott

Részletesebben