J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak: Meghívott vendég: Általános Iskola Nagyvázsony Vigh-Krupla Orsolya polgármester Csurgó Béla Felföldi Zoltán Lajos Husvéth László Magasi József Wágenhoffer Károlyné képviselő Henn Zsolt műszaki vezető Henn Ferencné körjegyző Molnárné Mátyás Annamária jegyzőkönyvvezető Szautner Antalné Kinizsi Pál Általános Iskola intézményvezető Barabás Borbála Kinizsi Nonprofit Kft. Ányos Tibor 9 fő a lakosság köréből I. Napirend előtt: Vigh-Krupla Orsolya polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a testület határozat képességét, mivel a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen van. Előterjeszti az ülés napirendjét, melyet a képviselő-testület - külön számozott határozat hozatala nélkül - egyhangúlag elfogadott. Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Wágenhoffer Károlyné és Csurgó Béla képviselőket. Elfogadott napirend: 1./ Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért és szennyvízcsatorna közmű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása, évi víz- és szennyvízcsatornadíjak megállapítása. Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő cseréje költségének megtérítése. 2./ A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1

2 3./ A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző 4./ Dobány utcai lakók kérelme az utca forgalomkorlátozására 5./ A Kisebbségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálata Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző 6./ Közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról szóló rendelet tervezet tárgyalása 7./ Aktuális ügyek II. Napirend tárgyalása 1./ Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért és szennyvízcsatorna közmű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítása, évi víz- és szennyvízcsatornadíjak megállapítása. Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő cseréje költségének megtérítése. Vigh-Krupla Orsolya: ismerteti az írásos előterjesztést. Elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás nem volt. ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért és szennyvízcsatorna közmű használatáért fizetendő díjakról /rendelet szövege mellékelve/ Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő cseréje költségének megtérítése. Vigh-Krupla Orsolya: ismerteti az írásos előterjesztést. Henn Ferencné: plusz költséggel nem jár az önkormányzatnak, a szennyvízközmű bérleti díjból kerül finanszírozásra tulajdoni arány szerint. ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 2

3 217/2011. (XII. 15.) határozat a Nagyvázsonyi Szennyvíztisztító Telepen üzemelő LIM3/a típusú iszapvíztelenítő berendezés frekvenciaváltójának cseréjéről. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete hivatkozva a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt- vel kötött Üzemeltetési szerződésre, utólagos hozzájárulását adja a Nagyvázsonyi Szennyvíztisztító Telepen üzemelő LIM3/a típusú iszapvíztelenítő berendezés cseréjéhez. A beépítés és az üzembe helyezés költsége a bérleti díj terhére kerül kiegyenlítésre. Felelős: polgármester Határidő: december / A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Vigh-Krupla Orsolya: ismerteti az írásos előterjesztést, a teljes üzem indulása után várhatóan a következő év utolsó negyedévétől várható jelentős áremelés, addig a jelenlegi árak lesznek érvényben. Javasolja az előterjesztés elfogadását, a rendelet technikai jellegű módosítását. ellenszavazat nélkül a következő rendeletet hozta: Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról /rendelet szövege mellékelve/ 3./ A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző Henn Ferencné: Nagyvázsony Község Önkormányzata az alábbi helyi adókról alkotott rendeletet: - helyi iparűzési adó, - telekadó, - magánszemélyek kommunális adója, - építményadó, - idegenforgalmi adó. Javasolja, hogy az előterjesztés alapján az adónemek felülvizsgálatát egyenként tárgyalják. - Helyi Iparűzési adó. Henn Ferencné: Ismerteti az írásos előterjesztést. A rendelet tervezet változtatására javaslat nem hangzott el. - Magánszemélyek kommunális adója. Henn Ferencné: Ismerteti az írásos előterjesztést. A rendelet tervezet változtatására javaslat nem hangzott el. 3

4 - Építményadó Henn Ferencné: a rendelet tervezetben két változatot javasol az építményadó mértékére, mivel az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények esetében alkalmazott eddigi sávos differenciálás nem használható. Az előterjesztésben két variáció szerepel, az első variáció egyszerűbb, ezért azt javasolja elfogadásra. Wágenhoffer Károlyné: ő is az első variáció elfogadását támogatja. Magasi József: az első variáció a kisvállalkozóknak kedvez, a második variáció a nagy vállalkozóknak. El kell dönteni, hogy kit támogatnak jobban. Részéről mindkét variáció elfogadható. Vigh-Krupla Orsolya: szavazásra bocsátja az előterjesztésben I. változat alatt szereplő variációt. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett az építményadó mértékére vonatkozóan a rendelettervezetben szereplő alábbi I. változatot fogadja el: I. változat: Az adó mértéke: a) lakás esetén 900.-Ft/m2 b) kereskedelmi egység esetén 100.-Ft/m2 c) szállásépület esetén 100.-Ft/m2 d) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 60.- Ft/m2 Henn Ferencné: az új rendelkezések szerint a törvényi mentességek közül kikerült a szociális, eü-i és gyermekvédelmi, nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség. Korábban ez alapján a gyógyszertár és a mentőszolgálat is mentességet élvezett. Az adótörvény hatálya nem terjed ki pl. a költségvetési szervekre, egyházra. Tehát ha az ellátás költségvetési szerv végzi, vagy egyházi fenntartó, nem tartozik a törvény hatálya alá. Nálunk a gyógyszertár ill. mentőszolgálat jöhet szóba. Javasolja az alábbi mentesség beiktatását: Mentes az építményadó kötelezettség alól az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények ellátására szolgáló helyiség, a gyógyszertár és mentőszolgálat. Mekler Norbert: az egyik állami fenntartású a másik magán fenntartású, nem lehet különbséget tenni? Henn Ferencné: a helyi rendeletben lehet szabályozni. Vigh-Krupla Orsolya: eddig mentességet élveztek, tehát nem jelent bevétel kiesést, javasolja, hogy továbbra is kapjanak mentességet. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az alábbi javaslat a rendelet tervezet szövegébe kerüljön: Mentes az építményadó kötelezettség alól az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények ellátására szolgáló helyiség, a gyógyszertár és mentőszolgálat. 4

5 - Telekadó Henn Ferencné: ismerteti az írásos előterjesztést. Vigh-Krupla Orsolya: a jelenleg érvényben lévő mértéket nem tartja reálisnak. Egyes területre ötszörös adót vetnek ki. Javasolja az eddigi 50.-Ft/m2 árat 20.-Ft/m2 mértékre csökkenteni. Husvéth László: az eddigiekben a tulajdonos befizette az előírt adót, volt ezzel valami probléma? Vigh-Krupla Orsolya: nehezményezi a tulajdonos ezt a fajta megkülönböztetést. Nem az adó ellen van, a mértékével nem ért egyet. Henn Ferencné: az adó mértékével a korábbiakban a képviselő-testület ösztönözni akarta az üres telkek beépítését. Az volt a cél, hogy ezek a telkek minél hamarabb beépítésre kerüljenek. Vigh-Krupla Orsolya: 20 telek után fizet adót, a magasabb mértéket elfogadhatónak tartja, de továbbra is fenntartja javaslatát, hogy 20.-Ft/m2 mértékben kerüljön megállapításra. Husvéth László: 30.-Ft/m2 -t javasol. Vigh-Krupla Orsolya: a tulajdonos jelezte, hogy nincs jó anyagi helyzetben. Mekler Norbert: korábban nem volt felhőtlen a tulajdonos és az önkormányzat közötti együttműködés. Nem tett semmit annak érdekében, hogy értékesítse azokat a telkeket. Az adó ki van vetve, fizesse meg. Wágenhoffer Károlyné: csökkentsék, de ne annyira mint ahogy polgármester asszony javasolta. Úgy hallotta, hogy elég magas árat kér azokért a telkekért. Mekler Norbert: javasolja, tartsák be a rendeletet. Ha nem fizet, be kell hajtani. Nem látja, hogy mi alapján kellene csökkenteni. Vigh-Krupla Orsolya: a tulajdonos érti, hogy miért magasabb, de az ötszörös mértéket soknak tartja. Nyúzó László: többször kérték hirdesse meg a telkeket eladásra. Az volt a válasza, hogy ráér. Ha ráér, akkor fizessen. Husvéth László: másik két telket is érint ez a fajta különbség. Mindenki tudomásul vette, hogy ennyi az adója. Nyúzó László: lakópark építését ígérte, de nem történt semmi. Vigh-Krupla Orsolya: a közművet is ő építette ki. Husvéth László: javasolja, hogy maradjon az 50.-Ft/m2 mérték továbbra is. 5

6 Magasi József: egyetért, maradjon az 50.-Ft/m2. Vigh-Krupla Orsolya: kéri szavazzanak Husvéth László javaslatáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazat, 1 nem szavazat mellett a rendelet tervezetbe a III. övezetre vonatkozó adómértéket 50.-Ft/m2-ben határozza meg. - Idegenforgalmi adó Henn Ferencné: Ismerteti az írásos előterjesztést. A rendelet tervezet változtatására javaslat nem hangzott el. Vigh-Krupla Orsolya: az elhangzott módosításokat figyelembe véve, kéri a rendelet elfogadását. ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról /rendelet szövege mellékelve/ 4./ Dobány utcai lakók kérelme az utca forgalomkorlátozására Vigh-Krupla Orsolya: ismerteti a Dobány utcai lakók kérését, amely szerint az utcára zsákutcára vonatkozó forgalmi rendet javasolnak. Magasi József: a GPS vezeti arra a fuvarozókat. A lezárást abban az esetben javasolná, ha minden lakó egyetért vele. Vigh-Krupla Orsolya: az ott élők nagy része aláírta a beadványt. Zékány Zsolt: van kint tábla súlykorlátozásra? Ha ez probléma, akkor a táblának kell érvényt szerezni. Valóban van olyan vállalkozó aki arra jár, de ellene fel lehet lépni. Ha lezárják és mondjuk egy építőanyagot szállító teherautó bemegy, akkor az hol fog megfordulni? Ha ő kifizeti a gépjárműadót, akkor miért nem használhatja a település összes utcáját? Vigh-Krupla Orsolya: lényegesen magasabb a költség, ha az utat kell felújítani. A sorompót szükség esetén fel lehetne nyitni. A táblának nehéz érvényt szerezni. A körzeti megbízott sok településen teljesít szolgálatot, nem tud mindig ott lenni. 6

7 Husvéth László: az ipari parkba mennek a teherautók. A GPS vezeti arra a külföldi kamionokat. Mekler Norbert: helyi vállalkozó jár arra rendszeresen a teherautójával. Véleménye szerint ez a legtakarékosabb megoldás. Wágenhoffer Károlyné: a figyelmetlen emberek keserítik meg az ott élők életét. Jogos az igényük. De valóban, a többi, szintén érintett utca esetében is jogos lenne az igény. Zékány Zsolt: az Ady E. utca is érintett, nagy a teherautó forgalma, de ők még egy súlykorlátozó táblát sem kaptak. Szerezzenek érvényt a táblának. Ez lenne a megoldás. Wágenhoffer Károlyné: megoldást jelenthetne, ha ideiglenesen lezárnák az utcát és fél év múlva újra vizsgálnák az ügyet. Krupla Bertalan: szélességkorlátozó oszlop elhelyezésével megoldható lenne a probléma, személyautóval lehetne arra közlekedni továbbra is, a teherautók pedig a korlátozás miatt nem tudnák igénybe venni. Magasi József: plusz a zsákutca tábla is kihelyezésre kerülne. Zékány Zsolt: ez jó megoldás, de akkor ki kell helyezni az utca elejére a szélességkorlátozó táblát. Mekler Norbet: kérnék a zsákutca tábla elhelyezését is, a szélességkorlátozás jó ötlet. Ők csak attól félnek, ha ez így megy tovább, akkor tönkre fog menni az út, és annak helyreállítása nagyon sokba kerülne az önkormányzatnak. Magasi József: Ányos úr is egyetért a szélességkorlátozással? Ányos Tibor: jó megoldásnak tartja. Vigh-Krupla Orsolya: zsákutca, szélességkorlátozó tábla kerülne elhelyezésre, elkészítenék a szélességkorlátozó oszlopokat is. Zékány Zsolt: a KRESZ csak a tényleges zsákutcát ismeri el. akkor nem lehet zsákutca. Ha szélességkorlátozás van, Henn Zsolt: műszakilag mindkét megoldás megfelelő. Vigh-Krupla Orsolya: kéri szavazzanak a zsákutca tábla és sorompó elhelyezésének engedélyezéséről. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazat, 3 nem szavazat mellett a következő határozatot hozta: 218/2011. (XII. 15.) határozat a Dobány utca zsákutcává történő nyilvánításáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyvázsony Dobány utca zsákutcává történő nyilvánítását nem támogatja. Felelős: polgármester 7

8 Határidő: azonnal Henn Ferencné: a szavazás értelmében nem került elfogadásra a javaslat. Elhangzott egy szélességkorlátozásra vonatkozó javaslat is. Mekler Norbert: elfogadhatónak tartaná a javaslatot. Vigh-Krupla Orsolya: mivel nem tudják a szélességkorlátozásra vonatkozó szabályokat, javasolja további előkészítés miatt a téma elnapolását. A javaslattal a képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag egyetértett. 5./ A kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálata Előterjesztő: Henn Ferencné körjegyző Henn Ferencné: mivel az írásos előterjesztés nem került kiküldésre, így kéri a napirend elnapolását. A javaslattal a képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag egyetértett. 6./ Közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról szóló rendelet tervezet tárgyalása Vigh-Krupla Orsolya: ismerteti az írásos előterjesztést. Wágenhoffer Károlyné: nagyon jó kezdeményezésnek tartja, egyetért az előterjesztéssel. ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011.(XII.28.) önkormányzati r e n d e l e t e a közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról /rendelet szövege mellékelve/ 7./ Aktuális ügyek 7.1. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Vigh-Krupla Orsolya: ismerteti a kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár levelét, melyben arról kér tájékoztatást, hogy akarunk-e tárgyalásokat folytatni az MNV Zrt-vel a tájház kezelői jogaival kapcsolatban. 8

9 Barabás Borbála: az MNV Zrt. munkatársai a helyszínen megtekinttették az épület állapotát. Jelentős felújításra szorul, melynek költsége több millió Ft. A jelentés készítése folyamatban van, majd ennek tükrében terjeszti a képviselő-testület elé az ügyet. Javaslata az, hogy ha az MNV Zrt. felújítja az épületet, akkor természetesen üzemeltessék továbbra is, ha nem akkor el kell döntenie a testületnek, hogy önerőből fel kívánja e újítani. Vigh-Krupla Orsolya: erről most nem kell döntenie a testületnek, a tárgyalásról az államtitkárt értesítik. A képviselő-testület a tájékoztatást külön számozott határozat hozatala nélkül tudomásul vette Könyvtáros szerződésének meghosszabbítása. Vigh-Krupla Orsolya: tájékoztatja a képviselőket, hogy Mátisné Szabó Erzsébet könyvtáros szerződése december 31-én lejár. Javasolja a szerződés 1 évvel történő meghosszabbítását. ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 219/2011. (XII. 15.) határozat Mátisné Szabó Erzsébet könyvtáros szerződésének meghosszabbításáról Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete Mátisné Szabó Erzsébet könyvtárosi feladatok ellátására vonatkozó kinevezését december 31-ig meghosszabbítja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: december Nagyvázsony 639/B/1 hrsz tulajdonjog rendezése. Vigh-Krupla Orsolya: ismerteti az írásos előterjesztést. Elfogadásra javasolja. Henn Ferencné: Nagyvázsony Petőfi u szám alatti három lakást a hozzá tartozó földterület és melléképületekkel az akkor tulajdonos önkormányzatok december 22. napján társasházzá alakították. A tulajdonos önkormányzatok a lakásokat a hozzájuk tartozó közös tulajdonú részilletőséggel együtt az akkori lakók részére 1999-ben értékesítették. A 639/A/3 hrsz-ú társasházi lakás tulajdonosa - Belecz Lászlóné hagyatéki eljárása során derült ki, hogy a társasház alapító okirata és természetben is a 639/A/3 társasházi lakáshoz tartozó 639/B/1. hrsz-ú gazdasági épület még %-os arányban Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula és Vöröstó önkormányzatok tulajdonában van. Belecz Lászlóné örököse, Stáhl Györgyné kérte a hiba kijavítását. A társasházi alapító okirattal és adásvételi szerződéssel a Földhivatalhoz fordultam. A Földhivatal tájékoztatása szerint azért nem került Belecz Lászlóné tulajdonába a 639/B/1 hrszú melléképület, mert arról az adásvételi szerződés külön nem rendelkezett. 9

10 A 639/B/1 hrsz ingatlan sem természetes sem törvényes tartozékát nem képezi a 639/A/3 hrsz-ú ingatlannak, így az adásvétel tárgyát önálló feltüntetés híján nem képezhette. A fentiek miatt bár az eladó önkormányzatok akarata szerint a z 1999-ben kötött adásvételi szerződés és a vételár a melléképületet is magában foglalta az ingatlan nyilvántartás szerint %-os arányban Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó községek önkormányzatai tulajdonában maradt. Stáhl Györgyné kérelmét figyelembe véve kérem a testületet, hogy az előterjesztés szerint döntsön, hogy ezen melléképület ingyenesen Stáhl Györgyné tulajdonába kerüljön. ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 220/2011.(XII.15.) határozat a Nagyvázsony 639/B/1 hrsz-ú Nagyvázsony Petőfi u szám alatti társasházhoz tartozó melléképület tulajdonjogának rendezéséről. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete a Nagyvázsony Petőfi u szám alatti (639. hrsz.) társasház alapító okirata és az május 18-án bejegyzett adásvételi szerződés alapján a Nagyvázsony 639/B/1 hrsz-ú melléképület 60/100 arányú tulajdoni hányadát Stáhl Györgyné 8291 Nagyvázsony Kinizsi u. 29. szám alatti lakos részére ingyenesen tulajdonba adja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: március Csebi Pogány Péter tájékoztatás kérése. Vigh-Krupla Orsolya: Csebi Pogány Péter írásban kérte tőle, hogy ismertesse a Veszprémi Bíróság határozatát, miszerint az őt nyilvános képviselő-testületi ülésen megrágalmazó Kolontári Kálmánnét a bíróság rágalmazás vétsége miatt elmarasztalta. Egyéb tárgyalandó ügy nem volt Vigh-Krupla Orsolya polgármester megköszönte a részvételt, a nyilvános ülést órakor bezárta. k.m.f. Vigh-Krupla Orsolya sk. polgármester Henn Ferencné sk. körjegyző Csurgó Béla sk. jkv hitelesítő Wágenhoffer Károlyné sk. jkv hitelesítő 10

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. február 24- én 18,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről. 21. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly képviselő

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 2. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2015. FEBRUÁR 17.)

NYÍLT ÜLÉSE 2. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (2015. FEBRUÁR 17.) NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 2. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. FEBRUÁR 17.) Rendelet: 2/2015. 3/2015. (II.23.) Határozat: 7/2015 12/2015. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye, Kossuth L. u. 54.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Balatonhenye Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Balatonhenye, Kossuth L. u. 54.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 25-én 15.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. május 26-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. május 26-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. május 26-ai ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Krai Csaba Stumpf

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Távolmaradását nem jelezte: Érkezését későbbre jelezte: Tanácskozási joggal részt vett: Meghívottként megjelent: Lakosság részéről megjelent: Gyömrő Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 2/ 2013.(I.28.) 3/ 2013.(I.28.) 4/ 2013.(I.28.) 5/ 2013.(I.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 27. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 27. napján. megtartott nyilvános üléséről 1 Ikt.szám: 188-2 /2012. JEGYZŐKÖNYV 2. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 11/2012.(I.27.) 12/2012.(I.27.) 13/2012.(I.27.)

Részletesebben