2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek"

Átírás

1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása. Az adózás rendjérıl szóló évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) elsı generációs adótörvény, amely az elmúlt 13 évben kisebb-nagyobb mértékben több mint ötven alkalommal módosult. Ez szükségképpen vezetett oda, hogy a törvény szabályai egyenetlen részletességgel szabályozzák az adózással összefüggı jogokat és kötelezettségeket, valamint az adótechnikai elıírásokat. Az elızı évben viszonylag nagy terjedelemben módosult a törvény, mert a Kormány programjának megvalósítása érdekében korszerősödött a pénzügyminiszter adóigazgatás egészére kiterjedı irányítási jogosultságának rendszere, valamint a törvénynek az ellenırzési fejezetét és az adóvégrehajtást a jogalkotó teljes egészében újraszabályozta. A Kormány döntése alapján az adózás rendjét meghatározó szabályokat tovább kell korszerősíteni annak érdekében, hogy a szabályozás az átláthatósággal segítse elı az adózók jogainak könnyebb gyakorlását, illetıleg a kötelezettségek teljesítése az egyszerősítés jegyében mind korszerőbb technikákkal valósuljon meg. Ennek során új adómegállapítási módot honosít meg a törvény, bevezetve az adatszolgáltatás alapján történı adóhatósági adómegállapítás módszerét a gépjármő adózásban és a személyi jövedelemadóban, amely az adózók adminisztratív terheit látványosan mérsékli, hiszen mentesíti az adózókat az adóbevallások elkészítése és benyújtása alól. Az elektronikus adóigazgatás meghonosításának útján is átütı értékő változtatást tartalmaz a törvény, amikor is az adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történı teljesítését kiszélesíti, 2004-tıl még csak a 3000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkezı adózóra, 2005-tıl ez a szám már adózóra nı, illetıleg az elképzelések szerint 2006-tól lehetıvé válik, hogy bármely adózó önkéntesen elektronikus úton az Interneten keresztül nyújtsa be adóbevallását és teljesítse adatszolgáltatási kötelezettségét. Ahhoz, hogy az elektronikus adóigazgatás hétköznapi valósággá váljon, az adózók elektronikus azonosítási módjának egyszerősítésére és egyidejőleg olcsóbbá tételére van szükség. Ennek részletes szabályozására a pénzügyminiszternek ad felhatalmazást a törvény. A törvény modernizálása érdekében a módosítás szerkezeti átalakításokat tartalmaz, az ellenırzési fejezetet az adóigazgatási eljárás szabályai közé emeli, a jogkövetkezmények fejezetet pedig az adóigazgatási eljárást követıen helyezi el, miközben az adóigazgatási eljárás korábbi szabályait jelentısen módosítja. Szőkíti az államigazgatási eljárás általános szabályainak érvényesülését az adóigazgatási eljárásban, mert eddig nem szabályozott jogintézményeket, mint a jogorvoslat teljes vertikuma az adózás sajátosságainak figyelembe vételével különös módon szabályoz, és ezzel mentesíti az adózókat az általános és a különös viszonyában lévı két törvény folyamatos egymásra vetítésének kényszere alól. A szerkezeti átrendezés következtében a törvénymódosítás az eddig hatályos szövegnek mintegy kétharmadát érinti, ezért a Kormány indokoltnak látta a tervezett módosítások és a megmaradó rendelkezések egységes szerkezetbe foglalásával egy új törvényjavaslat elkészítését és a Parlament elé terjesztését. Ezzel könnyebbé válik a joganyagban való eligazodás, és jelentıs dereguláció is elvégezhetı, hisz az új, a évi XCII. törvény (a továbbiakban: új Art.) elfogadásával kiiktathatók a jogrendszerbıl az elmúlt 13 évnek több mint ötven Art.-t módosító rendelkezéseinek hatályba léptetı záró és átmeneti rendelkezései. A kialakuló egységes szöveg és logikusabb törvényi szerkezet a kor követelményeihez illeszkedıen erısíti az adózás rendjérıl szóló törvény kódex jellegét, és segíti az adózók és az adóhatóságok jogalkalmazását. (2) Az adózó és az adóhatóság e törvénynek és más törvényeknek megfelelıen gyakorolhatja jogait és teljesíti kötelezettségeit. Ha a törvény az adóhatóságot mérlegelésre jogosítja fel, azt csak a felhatalmazás céljának megfelelıen, a törvényes keretek között gyakorolhatja.

2 (3) Az adóhatóság minden ügyben megkülönböztetés nélkül, a törvényeknek megfelelıen köteles eljárni és intézkedni. (4) Ha nemzetközi szerzıdés másképp nem rendelkezik, a magánszemélyek adóügyeiben tilos állampolgárság szerint megkülönböztetést tenni. (5) Az adóhatóság az adózónak a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adóbevallás, az adóbefizetés rendjét vele megismerteti, az adózót jogainak érvényesítésére figyelmezteti. Az adózó köteles a jogait jóhiszemően gyakorolni és elısegíteni az adóhatóság feladatainak végrehajtását. 7005/2006. (AEÉ 5.) APEH irányelv az egyes illetékszabályoknak az állami adóhatóság eljárása során való alkalmazásáról 7002/2005. (AEÉ 3.) APEH irányelv egyes illetékszabályoknak az állami adóhatóság eljárása során való alkalmazásáról (6) Az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényekben, illetve e törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést engedélyez. 7004/2006. (AEÉ 4.) APEH irányelv a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az adómérséklésre és a fizetési könnyítés engedélyezésére irányuló kérelmek elbírálása során követendı eljárásról 7001/2005. (AEÉ 3.) APEH irányelv a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az adómérséklésre és a fizetési könnyítés engedélyezésére irányuló kérelmek elbírálása során követendı eljárásról (7) A szerzıdést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minısíteni. Az érvénytelen szerzıdésnek vagy más jogügyletnek az adózás szempontjából annyiban van jelentısége, amennyiben gazdasági eredménye kimutatható. (8) A szokásos piaci ártól eltérı szerzıdési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minısíteni. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha a kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a független felektıl az adott esetben elvárható piaci magatartásnak. (9) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a magatartás (cselekmény, mulasztás) törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy sérti a jó erkölcsöt. Az adózás és adóztatás során kialakított alapelvek kiállták az idı próbáját, hiszen az elmúlt 13 évben nem módosultak, csak újakkal egészültek ki. A módosítás az Alapelvek cím alatt a korábbi szabályozással egyezıen a törvény célját és néhány speciális elvet emel ki, amelyek áthatják, meghatározzák az adózás egész, a törvényben rendezett folyamatát. A törvény szerint szükségtelen az általános jogalkalmazási elvek és követelmények szabályozása, mint például a jogorvoslathoz való jog, az anyanyelv használatának joga vagy a gyors eljárás követelménye. Az államigazgatási eljárás általános szabályai (a továbbiakban: Áe.) ezeket az adóügyekben is megfelelıen rendezik, mivel az Áe. szabályait - ha szőkebb körben is - háttérszabályként a jövıben is alkalmazni kell az adóügyekben. A törvény ezért csak olyan jellegő elveket tartalmaz bevezetı rendelkezései között, amelyek az adózási folyamat valamennyi szakaszában érvényesítendı követelményt fogalmaznak meg. Jellegük szerint egyes alkotmányos jelentıségő és más általános jogelvek az adózás területén sajátos, speciális vonásokat is mutatnak. Természetesen alapelv jellegő rendelkezéseket nemcsak a bevezetı rendelkezések tartalmaznak, hiszen a törvény számos más rendelkezése is garanciális jelentıségő, mint például az adótitokra vonatkozó szabályok. A törvény elsıdlegesen az adózó és az adóhatóságok kapcsolatrendszerét szabályozza. A jogállamiság követelményeinek megfelelıen e viszonyokat teljes körően és egyértelmően szabályozottá kell tenni az eljárási normák tekintetében is. A viszonylag részletes szabályozás csak látszólag bürokratikus, az valójában a törvényes adóztatás és adózás alapfeltétele. Az adózás természeténél fogva beavatkozás a természetes személyek és szervezeteik autonómiájába, annak sajátos, törvénnyel szabályozott korlátozása. Az adózó garanciális érdeke is azt kívánja, hogy ez az intervenció ne történhessen szabályozatlanul, parttalanul. A magánszemélyek, jogi személyek és egyéb szervezetek érdekeit tehát nem az életviszonyok szabályozatlanul hagyása vagy csak töredékes keretszabályozása szolgálja, hanem az, ha törvény rögzíti az adózók és az adóhatóság teendıit, cselekvési lehetıségeit és annak hatásait. Természetesen az adózót terhelı fizetési és más kötelezettségek a jövıben is domináns elemét jelentik az adózói magatartás-szabályozásának. Ezzel egyidejőleg azonban a törvény az

3 adózói jogokat is rögzíti, továbbá a hatósági beavatkozás törvényes lehetıségeivel, eszközeinek pontos szabályozásával is védi, erısíti az adózó helyzetét az adóügyi viszonyokban. A jogok és kötelességek kölcsönössége más jellegő, mint a szerzıdéses jogviszonyokban, mégis az adóhatóságok és az adózók kapcsolata e jogokra és kötelességekre tekintettel törvényesen rendezett. Az adózás rendjének egyidejőleg két követelményt kell kielégítenie: a törvényességet és az adóztatás eredményességét. Az egyensúlyt úgy kell megteremteni, hogy az államháztartás mőködésének feltételei az adózókat védı garanciák sérelme nélkül teljesülhessenek. Nyilvánvaló, hogy amennyiben kisebb vagy nagyobb adózói csoportok - az ellenırzés lehetısége nélkül - kivonhatják magukat a közteherviselés alkotmányos kötelezettsége alól, akkor e terheket a társadalom más adózói csoportjai lesznek kénytelenek viselni. Egyfelıl tehát védeni kell a privát szférát, másfelıl olyan eszközöket kell az adóhatóságok kezébe adni, amellyel feltárhatják az adórövidítést. A törvény egyik fı célkitőzése, hogy a különbözı típusú adóügyekben a szabályozás egységes elvek szerint történjék. Figyelemmel azonban az egyes adóhatóságok elıtt folyó különbözı típusú, funkciójú adó-, illetékés költségvetési támogatási ügyek sokféleségére, a rendezés egységesítésének igénye nem jelentheti a szabályok uniformizáltságát. A rendeltetésszerő joggyakorlás nemcsak a szerzıdéses kapcsolatokban, hanem az adózás során is követelmény. Az adójogviszonyok alanyai az egyes törvényi rendelkezések adta lehetıségekkel azok céljának, funkciójának megfelelıen élhetnek, azaz az adójogviszonyban is tilos a joggal való visszaélés. A rendeltetésszerő joggyakorlás nevesített esetét említi a törvény a mérlegelés kapcsán. A törvény általánosságban szőkíti az adóhatósági mérlegelés - a korábbiakban gyakran parttalan - lehetıségét. Ugyanakkor az adóhatósági mérlegelési jogkör teljes kizárása az adózás arányosságának és méltányosságának tömeges megsértését eredményezné. A törvény általános követelményként fogalmazza meg, hogy a mérlegelési jogkörben eljárva a hatóságnak mindig a felhatalmazás céljára figyelemmel és a törvényes lehetıségek határain belül kell eljárnia. Lényegében a rendeltetésszerő joggyakorlás sajátos esetét, a jogegyenlıség adózási vetületét rendezi a törvény, amikor megtiltja az elınyös és hátrányos megkülönböztetést. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a jogalkalmazó szerv a jövıben a törvényes feltételek megléte esetén nem engedélyezhet például fizetési halasztást egyedi esetekben, hanem azt, hogy eljárása és intézkedése során egységes mércét kell alkalmaznia. Az Alkotmány az alapvetı jogok körében rendezi az állampolgárok jogegyenlıségét. A modern adórendszerek azonban - a zárt gazdaságokat kivéve - az adózók jogait és kötelességeit nem az állampolgársághoz, hanem más elvekhez, leggyakrabban az illetıséghez igazítják. A nemzetközi adóegyezmények rendszere is rendszerint ezeket az elveket követi, és az állampolgárságnak csak a legritkább esetben van közvetlen szerepe az adókötelezettség alakulásában. Mindezekre tekintettel alkotmányos jelentıségőnek tekinthetı az állampolgárság szerinti megkülönböztetés tilalma. E rendelkezés gyakorlati jelentısége - többek között - a hazánkban letelepedett sok ezer nem magyar állampolgár adójogi helyzetének rendezése is. Az ügyfelek tájékoztatásának az Áe.-ben említett általános elvét a törvény részletesebben szabályozza. Meghatározza az adóhatóság kitanítási kötelezettségének terjedelmét is. Az adóhatóság segítségére az adózóknak leggyakrabban az adóbevallások és befizetések kapcsán van szüksége. Különösen a gazdasági tevékenységet önállóan nem végzı adózók egy része a hatóságok közremőködése nélkül nehezen lenne képes maradéktalanul eleget tenni a törvényesen elıírt kötelezettségeknek. Az adóhatóságot figyelmeztetési kötelezettség is terheli azért, hogy az adózó az ıt megilletı jogoktól ne essen el (például adókedvezmény). Ugyanakkor a tájékoztatási kötelezettség nem korlátlan. Természetesen az adóhatóság nem adótanácsadó intézmény. Így nem kell felhívnia a figyelmet a legális adókikerülési lehetıségekre. A jóhiszemő joggyakorlás és a közremőködés nemcsak az adóhatóságokat, hanem az adózókat is terhelı kötelesség. E szabály gyakorlati jelentısége különösen az ellenırzés és a tényállás tisztázása, a bizonyítás során kiemelkedı. Az adózás egyenlısége és arányossága elveinek maradéktalan érvényesülése mellett is az egyes ügyekben méltánytalan helyzet alakulhat ki. Az ilyen esetek a közteherviselés arányosságának elvét sértik, a konfliktus feloldását szolgálja a méltányos eljárás lehetısége és egyben kötelezettsége. A méltányos eljárás követelménye tehát végsı soron az Alkotmányból levezethetı garanciális célú rendelkezés (például a létminimum védelmezése). A méltányosság ezen túlmenıen azt is jelenti, hogy az adóhatóságok eljárását akkor is a méltányos joggyakorlás jellemzi, ha az adózó helytelenül járt el, valamely törvényesen elıírt kötelezettségét megsértette.

4 A szerzıdési szabadság elve alapján a polgári jogviszonyok többségében a felek szerzıdéses kapcsolataikat és más ügyleteiket saját elhatározásuknak megfelelıen alakíthatják. A szerzıdések és más ügyletek valódi tartalmára való utalás a törvényben kizárólag az adózás kötelezı, eltérést nem engedı szabályaival való összhang megteremtését célozza. E rendelkezés a már korábban említett joggal való visszaélés tilalmának érvényesítését is szolgálja. Az alapelv jellegő rendelkezések között a törvény az ún. gazdasági szemléletmód érvényesítését rendeli el az adóügyekben, ugyancsak nemzetközi tapasztalatok alapján. Az érvénytelen szerzıdések az érvénytelenség egyéb következményeitıl függetlenül olyan gazdasági eredménnyel járhatnak, amelyek adózatlanul maradása a jogszerően eljáró adózókkal szemben indokolatlan elınyt biztosítana. A fejlett országok joggyakorlata különösen a nyolcvanas évektıl különbözı eszközökkel törekszik az adókikerülés korlátozására, megnehezítésére, az adókijátszás lehetıségének visszaszorítására. A törvény az adózás valamennyi területére kiterjedıen írja elı, hogy a kapcsolt vállalkozások szokásos piaci ártól eltérı szerzıdéseit az adókonzekvenciák szempontjából miként kell minısíteni. A jogszabályok a tényleges forgalmi értékviszonyoktól eltérı árak alkalmazásával adóelınyökre törekvı vállalkozások helyzetét igyekeznek megnehezíteni azáltal, hogy különbözı eszközökkel korlátozzák e törekvéseket. Ilyen eszközöket már hazai törvényhozásunk is alkalmaz évek óta. Különösen a nem független felek esetében tartalmaznak egyes adótörvények az ún. belsı elszámoló árak (transzferárak) alkalmazása esetén speciális rendelkezéseket. A törvény az egyes adótörvények jogalkotási tapasztalatainak általánosítására törekszik azért, hogy ne csak egyes adók tekintetében tartalmazzon a transzferárak visszaszorítására rendelkezéseket az adótörvény. Természetesen különbözı szerzıdéskötési praktikákkal nem kizárólag kapcsolt vállalkozások élhetnek adófizetési kötelezettségük minimalizálása érdekében, ugyanakkor a jogbiztonság követelményére tekintettel általános érvénnyel nem kívánatos a szerzıdési szabadság korlátozása, azaz független vállalkozások szerzıdései esetében sem az adóhatóságok, sem más szervezetek nem kaphatnak általános felhatalmazást arra, hogy a piaci ártól eltérı szerzıdési feltételek esetén beavatkozhassanak. Az adózási alapelvek szerint az illegális, továbbá - a Polgári Törvénykönyvben alkalmazott formulát átvéve - a jó erkölcsöt sértı cselekmények révén elért anyagi elıny is adóztatható. Természetesen ezek az ügyletek rendszerint semmisek, ugyanakkor nem lehet kizárni annak lehetıségét, hogy az ilyen ügyletek gazdasági eredménye ennek ellenére kimutatható. Érvénytelenség esetére a törvény 1. (7) bekezdése tartalmaz szabályt, ugyanakkor más országok törvényhozási tapasztalatait is figyelembe véve célszerő az egyéb esetekre is rögzíteni az adófizetés kötelezettségét. KGD Adóelıny, adókedvezmény alkalmazása esetén a bizonyítási kötelezettség az azt igénybe vevı adózót terheli. A magánszemélyek adóztatásának alapja az a jövedelem is, amelyhez a jogszabályba ütközı módon ténylegesen hozzájutott (2003. évi XCII. törvény 1., évi CXVII. törvény 1., 7., 10., 24. ). 2. (1) Az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerően kell gyakorolni. Az adótörvények alkalmazásában nem minısül rendeltetésszerő joggyakorlásnak az olyan szerzıdés vagy más jogügylet, amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben az adóhatóság az adót az összes körülményre, különösen a rendeltetésszerő joggyakorlás esetén irányadó adófizetési kötelezettségre figyelemmel - ha az adó alapja így nem állapítható meg, becsléssel - állapítja meg. A kilencvenes években egyre gyakoribbá váltak azok a nyilvánvalóan adórövidítési vagy adómegkerülési célból létrehozott szerzıdési konstrukciók, amelyek mőködésének egyetlen ésszerő magyarázata az elérhetı adónyereség. Elıfordultak olyan esetek is, amikor a létrehozott ügyletek az egyes adótörvények vélt vagy valódi szabályozási hézagainak kihasználásával a befizetések ellenében annak többszörösét kínálták adóelınyként. Ezeknek az akcióknak a kárvallottja a költségvetés volt, az elszenvedett veszteségek nagyságrendje pedig több milliárd forintra tehetı. Az egyes adótörvények a kiskapukat saját szabályozási tárgykörükre szőkítve igyekeznek különbözı alapelvek megállapításával bezárni. A törvény elvi éllel mondja ki ezért a rendeltetésszerő joggyakorlás kötelezettségét az adójogviszonyokban is. A rendeltetésszerő joggyakorlás kötelezettségének gyökerei a polgári jogban találhatók, de ennek az elvnek a kiterjesztése az adójogra összhangban áll általános jogelveinkkel. Ez a kötelezettség közel áll a jóhiszemő joggyakorláshoz, ugyanakkor ez a kötelezettség a deklaráción túl regulatív jellegő is. A törvény az adójogban is intézményesíti a nem rendeltetésszerő joggyakorlás tilalmát, de ahhoz a polgári jogi érvénytelenségtıl eltérı jogkövetkezményt főz. Ez a rendelkezés nem tiltja meg általánosságban a legális eszközökre szorítkozó adókikerülést, annak speciális esetét tekinti ellentétesnek a jog társadalmi rendeltetésével. Rendeltetésellenes joggyakorlásnak azt az esetet minısíti a törvény, amikor a szerzıdés vagy más jogügylet létrehozásának célja nem a piacon

5 elérhetı gazdasági elıny, hanem kizárólag vagy döntıen a kölcsönös vagy egyoldalú adómegtakarítás, és közvetve az államháztartás valamely alrendszerének okozott kár. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben nem az adójogi norma céljára hivatkozik az adóhatóság, hanem az adózó vagy adózók valódi célja alapján kap lehetıséget a beavatkozásra. Az ilyen szerzıdések nem feltétlenül színlelt vagy leplezett ügyletek, hiszen valódi szerzıdési akarat is állhat ezek mögött, azonban az ügylet valódi célja az adómegkerülés. Természetesen nincsen helye a beavatkozásnak, ha a jogügylethez kapcsolódó adóelıny a jogügyletnek csak egyik célja, s amellett más gazdasági indokok is szerepet kapnak. Így például a rendeltetésszerő joggyakorlás követelménye nem sérül, ha az adózó olyan tevékenységet végez, amelyhez az adótörvény adómentességet vagy adókedvezményt nyújt. Az adókikerülési célú adóelıny igénybevétele esetén a jogosulatlan elıny figyelmen kívül hagyásával kell az adót megállapítani, szükség esetén a becslés szabályainak alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság ilyen esetekre sem kap általános felhatalmazást az adóbecslés valamelyik formájának alkalmazására. Az adóhatóság mőködése, az adóztatás a valódi bevételi-jövedelmi viszonyoknak megfelelı adóalap és adó megállapítására irányul. Amennyiben a körülményekbıl a tényleges adófizetési kötelezettség pontosan megállapítható, akkor nincsen szükség a becslés módszereinek alkalmazására (pl. adókedvezmény jogosulatlan igénybevétele). Gyakoriak azonban azok az esetek, amelyekben a nyilvántartások alkalmatlanok a rendeltetésszerő joggyakorlás esetén fizetendı adó alapjának, s így az adó megállapítására. A törvény ezekre az esetekre a becslés eddig hatályos szabályainak alkalmazását rendeli. Az adózás rendjének alapelvei az adózás általános zsinórmércéjét képezik, amelyhez képest egyes adótörvények tartalmazhatnak speciális szabályokat. A személyi jövedelemadó az új alapelvhez képest eltérı szabályt tartalmaz, amely erısebb az általános szabályoknál. E rendelkezés szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a jogerıs bírói ítélettel megállapított, bőncselekmény révén szerzett vagyoni értéket, ha azt ténylegesen elvonták. A törvény hatálya 3. (1) A Magyar Köztársaság területén a) székhellyel, telephellyel rendelkezı vagy egyébként gazdasági (termelı, szolgáltató, üzemi, üzleti) tevékenységet folytató jogi személy, b) lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkezı vagy egyébként itt tartózkodó magánszemély, c) vagyonnal rendelkezı vagy bevételt, jövedelmet (nyereséget) elérı magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet, d) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban résztvevı személy (a)-d) pontok a továbbiakban együtt: személy) adózásának és költségvetési támogatásának rendjére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Ha törvény másként nem rendelkezik a vámszabad területre is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A törvény hatálya kiterjed az Európai Közösség tagállamainak területén székhellyel, telephellyel, állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkezı, az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott elektronikus szolgáltatást nyújtó olyan adóalanyra, aki (amely) a szolgáltatást az Európai Közösség valamely tagállamának területén székhellyel, állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkezı, adóalanynak nem minısülı személynek nyújtja, feltéve, hogy az állami adóhatóságnál elektronikus úton bejelentkezik (a továbbiakban: Európai Közösség tagállamában illetıséggel nem bíró adózó). Az Európai Tanács 2002/38/EK számú irányelve az adóadminisztráció egyszerősítésére kötelezi a tagállamokat az olyan általános forgalmi adó alanyok vonatkozásában, akik (amelyek) a tagállamok területén kívülrıl az általános forgalmi adó alanyának nem minısülı személynek nyújtanak elektronikus szolgáltatást. Ezek az adóalanyok az irányelv rendelkezéseinek értelmében egyetlen, a választásuk szerinti tagállam adóhatóságánál elektronikus úton teljesítik - az eddig az egyes tagállamok irányában külön-külön fennálló - bejelentési- és adóbevallási kötelezettségüket. E személyi körre terjeszti ki a törvény 1. -a az adózás rendjérıl szóló törvény hatályát. 4. (1) E törvény hatálya kiterjed a) az adóval, a járulékkal, az illetékkel összefüggı, a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap vagy az önkormányzat javára teljesítendı, törvényen alapuló kötelezı befizetésre (a továbbiakban együtt: adó), b) a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap terhére törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott feltételek alapján juttatott támogatásra (a továbbiakban együtt: költségvetési támogatás),

6 c) az e befizetésekkel és költségvetési támogatásokkal kapcsolatos eljárásra, ha annak megállapítása, beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy ellenırzése az adóhatóság hatáskörébe tartozik (az a)-c) pont szerinti tevékenység a továbbiakban együtt: adózás). (2) A végrehajtás és az ezzel összefüggı nyilvántartás tekintetében e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azokra a köztartozásokra, továbbá igazgatási és bírósági szolgáltatás díjaira, amelyekre törvény az adók módjára való behajtást rendeli el (adók módjára behajtandó köztartozás). 2/2005. Közigazgatási és Polgári jogegységi határozat a parkolási díj (pótdíj) bíróság elıtti érvényesíthetıségérıl (3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a) az adóelıleg, továbbá a bírság, a pótlék és a költség tekintetében az adóra, b) az adó-visszaigénylés és az adó-visszatérítés tekintetében a költségvetési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. BH A gyermekgondozási segély mellett járó jövedelempótlék folyósításának elévülésére az adóigazgatási szabályok nem alkalmazhatók, mert a jövedelempótlék nem költségvetési támogatás, hanem szociális ellátás [1998. évi LXXXIV. tv. 38. ; 152/2003. (IX. 23.) Korm. r. 1., 3. ; évi XCII. tv. 4. ; évi III. tv.]. (4) E törvény hatálya nem terjed ki a társadalombiztosítási ellátásokra, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelezı befizetésekre (adó, illeték, díj, hozzájárulás, költség, bírság, kamat), ha azok megállapítása, beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy ellenırzése a vámhatóság hatáskörébe tartozik. A vámtartozásra e törvényt az adóhatóság által a költségvetési támogatás vonatkozásában gyakorolható visszatartási jog tekintetében azonban alkalmazni kell. 5. (1) Ha e törvény vagy adót, adófizetési kötelezettséget, költségvetési támogatást megállapító törvény másként nem rendelkezik, az adóügyekben - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Adóügyekben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény a) 29. -át, 36. (2)-(4) bekezdését, át és át, át és VIII. fejezetét a 128. kivételével, b) a kiskorú adózókra vonatkozó határidı számítási szabályait. (3) Adóügyben elektronikus ügyintézésre akkor van lehetıség, ha azt jogszabály az ügy típusának megjelölésével megengedi. Ez esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit a külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. (4) E törvénytıl eltérni az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Európai Unió kötelezı jogi aktusa, törvénnyel, kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerzıdés vagy viszonosság alapján lehet. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelıs miniszter és a külpolitikáért felelıs miniszter együttes állásfoglalása az irányadó. II. Fejezet AZ ADÓZÓ ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK Az adózó 6. (1) Adózó az a személy, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, adót, költségvetési támogatást megállapító törvény vagy e törvény írja elı. (2) Nem minısül adózónak a kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy [35. (2) bek.]. A kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy is gyakorolhatja a törvény szerint az adózót megilletı jogokat. (3) Törvény eltérı rendelkezése hiányában a jogutód adózót megilletik mindazon jogok, amelyek a jogelıdöt megillették, továbbá teljesíti a jogelıd által nem teljesített kötelezettségeket. Több jogutód esetén a jogelıd kötelezettségeit a jogutódok vagyonarányosan teljesítik, teljesítés hiányában pedig a jogelıd tartozásáért egyetemlegesen felelnek, a költségvetési támogatásra - eltérı megállapodás hiányában - vagyonarányosan jogosultak.

7 61/2006. Számviteli kérdés Társaságunk január 1-jén egy ingatlan tulajdonosa volt, amelyre az önkormányzat építményadót vetett ki. Társaságunk azonban évközben beolvadás révén megszőnik, így felmerült a kérdés, az egész évre kivetett adót hogyan kell megosztani társaságunk és a jogutód között? A helyi adókról szóló évi C. törvény 12. -ának (1) bekezdése értelmében fıszabály szerint az építményadó alanya az év egészében az, aki az építmény tulajdonosa a naptári év elsı napján, az adót pedig az adó alanyának kell megfizetni. A kérdés szerint beolvadás révén megszőnik az a társaság, amely a naptári év elsı napján az ingatlan tulajdonjogával rendelkezett. Ilyenkor az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 6. -ának (3) bekezdésében foglalt elıírást kell figyelembe venni, amely szerint átalakulás esetén a jogutód teljesíti a jogelıd által nem teljesített kötelezettségeket. Erre tekintettel az önkormányzati adóhatóság határozata alapján a beolvadó társaságnak az egész évre fizetendı építményadó összegét ki kell mutatnia kötelezettségként. A kötelezettséggel szemben elszámolt ráfordításból azonban indokolt az átalakulás idıpontját követı idıszakra esı részt idıbelileg elhatárolni, mivel - az összemérés elvébıl adódóan - azt már az átalakulással létrejövı (átvevı) társaság számolja el ráfordításként. [2003. évi XCII. törvény 6. (3)] Az adózó képviselete 7. (1) Magánszemélyt az adóhatóság elıtt - ha nem kíván személyesen eljárni - törvényes képviselıje, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértı, okleveles adószakértı, adótanácsadó, könyvelı, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság elıtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. (2) Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetet az adóhatóság elıtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkezı személy, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazott, jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértı, okleveles adószakértı, adótanácsadó, könyvelı, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetıleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti. (3) Amennyiben az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást ad, és ezt az adóhatóságnak bejelenti, a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatban a meghatalmazás, megbízás idıtartama alatt a meghatalmazott, megbízott által elkövetett jogsértés miatt megállapított mulasztási bírság - a számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetıleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, valamint a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja kivételével - a képviselıt terheli. Ha az adózó állandó meghatalmazottja olyan gazdasági társaság, illetıleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, amely számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult, a mulasztási bírságot a gazdasági társasággal, illetıleg egyéb szervezettel szemben kell megállapítani. Ha az adózó képviseletét ugyanazon bejelentett kötelezettség tekintetében több állandó meghatalmazott, megbízott látja el, a mulasztási bírság az állandó meghatalmazottakat, megbízottakat egyetemlegesen terheli. Az állandó meghatalmazottal, megbízottal szemben mulasztási bírság megállapításának nincs helye, ha a bejelentett kötelezettségek teljesítését megelızıen az adózó képviselıje az adóhatósághoz írásban bejelenti az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását. A törvény módosítása által az ún. elvárt adónál lehetıvé válik a különbözı tagállamok társaságait érintı egyesülésekre, szétválásokra, eszközátruházásokra és részesedéscserékre alkalmazandó közös adózási rendszerrıl szóló, a Tanács 90/434/EGK irányelve elıírásainak történı megfelelés. A havi elektronikus bevallással kapcsolatos többletkiadások ellentételezéseként adókedvezményben részesülhetnek azok a vállalkozások, amelyeknek az éves árbevétele nem haladja meg a 4 millió forintot és azok a könyvelık, amelyeknél az árbevétel nem több 25 millió forintnál. Megtörténik az Európai Unió Bizottsága által a évekre meghirdetett támogatás-politikának megfelelı elıírásokat tartalmazó fejlesztési adókedvezményre vonatkozó szabályok hatálybaléptetése január 1-jével. A törvény módosítását a különbözı tagállamok társaságait érintı egyesülésekre, szétválásokra, eszközátruházásokra és részesedéscserékre alkalmazandó közös adózási rendszerrıl szóló, a Tanács 90/434/EGK irányelve elıírásainak történı megfelelés indokolja. Ezen kívül egyszerősítést jelent az adózók számára az adóbevallás és megfizetés határidejének a társasági adóra elıírt idıponttal történı összhangba hozása.

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

Pénzügyi jog II. Simon, István

Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma 2012-03-31 2012-03-31 István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág

Részletesebben

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály.

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelı piacgazdaság igényeit kielégítı

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben