TÖRTÉNETI ADATOK SZECSKÓ KÁROLY. 1. Adalékok az egri hadikórház történetéhez az es forradalom és szabadságharc időszakából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNETI ADATOK SZECSKÓ KÁROLY. 1. Adalékok az egri hadikórház történetéhez az 1848 49-es forradalom és szabadságharc időszakából"

Átírás

1 TÖRTÉNETI ADATOK SZECSKÓ KÁROLY 1. Adalékok az egri hadikórház történetéhez az es forradalom és szabadságharc időszakából A forradalom és szabadságharc alatti hadiesemények sebesültjeinek ápolása megkívánta, hogy a már meglévő kórházakon kívül ideiglenes jelleggel új gyógyintézeteket is létesítsenek, így történt ez Egerben is, ahol már 1728-tól működött az Irgalmas-rend kórháza. A megyeszékhelyen a hadügyminiszter rendelete alapján a fötanodai épületben." (ma az Eszterházy Tanárképző Főiskola központi épülete) létesítettek katonai kórházat. A sebesültek nagy száma miatt azonban ez sem bizonyult elegendőnek, ezért 1849 január elején az addig fegyverraktárnak használt, úgynevezett Trinitárius templom épületét is kórház céljára akarták igénybe venni. Azonban a folyamodó kérését nem teljesíthették, mivel a megyének a helyre fegyvertárolásra továbbra is szüksége van "} Az január 21-i megyei bizottsági ülés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy Az egri katonai kórház felügyelői személyzete inneni távozásra kapott rendeletet. Ennek helyébe a' kórházi főorvossal egyetértőleg, másnak állítására az elnök másodalispán bízatott meg". 2 A január 22-i megyei bizottsági ülésen a katonai kórház főorvosa jelentést tett a gyógyintézet helyzetéről. Sajnálattal állapította meg, hogy az élelmiszertartalékok kifogytak, s további beszerzésre pedig nincs pénz. A betegek folyamatos ellátása érdekében a bizottság az alábbi döntést hozta: Ezen emberi és honpolgári tekinteteknél fogva nem halasztható szükség fedezésére egyéb megyei pénzalap hiányában a ' honvéd újjonczok felszerelésére rendelt pénzből 1000frt olly módon utalványoztatik, hogy az illető felszerelési pénztár részére az állomány által vissza terítessék. Mire nézve meghagyatik, Makai Lajos fő pénztárnoknak, hogy fent kivett összeget kórházi felügyellő, főhadnagy Bossányi Ferencznek nyugtatvány mellett adja ki elnök másod alispán, Halasi Gáspár pedig, a ' költsönadott pénz vissza fizetését maga helyén szorgalmazza, egyszersmind nevezett felügyellő főhadnagyot oda utasítsa, miszerint a ' kérdéses kóroda költségei iránt jövőre nézve azon sikeresen gondoskodjék. " 3 A hadikórház helyzetének javítása azonban nem volt könnyű feladat. A január 27-i bizottsági ülésen az elnöklő alispán szóvátette, hogy a kórházban az illető főorvoson kívül semmi felügyellő s parancsnok nem létezik, ezen kívül a kóroda is pénz hiányában szenved". Az alispán javasolta ezért, hogy a főorvos mellé nevezzenek ki egy kórházparancs Heves Megyei Levéltár (HML). Az január 7-i bizottsági ülés jegyzőkönyve. 27. HML. Az január 21-i bizottsági ülés jegyzőkönyve HML. Az január 22-i bizottsági ülés jegyzőkönyve

2 nokot. A szükséges pénz megszerzése érdekében pedig forduljanak az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz. 4 Az alispán felvetése után az alábbi határozatot hozták: A nemzetőri parancsnok felszóllíttatott, miként a nemzetőri tisztek közül valakit a kórház felügyelői tisztségére alkalmazzon. A szükséges pénz érdekében a honvédelmi bizottmányhoz kell fordulni, s tőle 12 ezer forint összeget kell kérni. " 5 A kért 12 ezer forint azonban még február 8-ig nem érkezett meg. Éppen azért az ezen a napon tartott megyei bizottsági ülésen úgy határoztak, hogy a kórház részére a honvéd felszerelési pénztárból 500 forintot kivesznek. 6 Az ellenség közeledtének hírére február 9-től a megyei bizottság Tiszafüredre költözött, s már április 14-én itt ülésezett. Az egri hadikórházat is ebbe a városba költöztették. 7 Az április 14-i ülés jegyzőkönyvében a hadikórházról az alábbi lehangoló sorokat olvashatjuk: a helybeli katonai kórház részint a' helyszűke, s' tisztátalansága, részint szükséges felügyellők hiányában annyira el van hanyagolva, hogy az emberi kebel el borzad azon nyomor látásán, mellyben a ' betegek sínlenek! Méltányos és illő volna, ha azon polgár testvéreink, kik a ' hazáért szenvednek, illőbb helly és ápolásban részesíthetnének. E ' hazának szabadságáért küzdő testvéreink, rokonaink érdekében megkérjük a ' honvéd bizottságot, hogy azok mellett több orvosnak, s szorgalmasabb eljárásáról gondoskodjék, s ' Füredről alkalmasabb hellyre teendő elhelyezésüket elhatározza. " A levél szövege a következő: Heves Vgye Egyetemének A ' honvéd Bizottságnak. El borzadva láttuk, tapasztaltuk azon nyomort, mellyben Hazánk szent ügyében küzdő beteg vitézeinknek Megyénkben felállított Tiszafüredi katonai kórházban sínlenek; - a' helly szűke s' tisztátalansága, az élelmiszerek hiánya, az orvosi hanyagság, vagy annyi beteg közül eleget nem tehető kevés szám miatt, meg annyi élltetése, elő mozdítása, e ' kebellázító helyzetnek. Erdekében e ' hazának szabadságáért szenvedő polgártestvéreinknek, de érdekében a ' hazának s ' mellynek újabb vitézek teremtésére inkább, mint a ' meg lévők ily gyáván, s nyomor miatti el hányatására nézve válna szüksége. Felkérjük az emberi érzet meleg részvételével a tisztelt honvéd bizottságot, hogy érintett kórháznak alkalmasabb hellyre leendő át tételét, a ' betegeknek szorgalmasabb ápoltatási ellátását elrendelni, s ' sérült vitézeinknek illetőbb helyzetet s ' bánásmódot biztosítani szíveskedjék. Kelt Tisza füred április 14-én tartott bizottsági ülésünkből. " 8 A megye bizottság április közepén tért vissza Egerbe. 9 A Hadügyminisztérium egészségügyi osztályfőnöke május elején tudatta a megyével, hogy a kórházat nagy részben felosztja és célszerűbb helyre teszi át. " Jelenleg nem tudjuk források hiányában, hogy a hadikórház hová került. 10 Az egri hadikórházban ápolták az február i kápolnai-verpeléti csatában megsebesült honvédeket is HML. Az január 27-i bizottsági ülés jegyzőkönyve HML. Az január 27-i bizottsági ülés jegyzőkönyve HML. Az február 8-i bizottsági ülés jegyzőkönyve HML. Az február 14-i bizottsági ülés jegyzőkönyve HML. Az február 14-i bizottsági ülés jegyzőkönyve HML. Az február 14-i bizottsági ülés jegyzőkönyve HML. Az május 1-jei bizottsági ülés jegyzőkönyve. 309.

3 Közülük való volt Lebstück Mária főhadnagy is. Mária főhadnagy halála előtt papírra vetett naplójában a következőket írta erről:... Egerbe masíroztunk február 15-én. Itt bennünket, vadászokat, Dembinszky seregébe osztottak be. Majd február 26-án kezdődött meg az első harc a kápolnai csatában, mely 27-ig tartott. Mi bekerítő mozdulatot hajtottunk végre az ellenséges lovasság ellen, de szétszórtak bennünket. Egyik szomszédomat lelőtték, egy másik fiatal vadász kardvágást kapott, mely a fél arcát egészen leszelte. A levágott húst egyszerűen pusztakézzel odacsapta és ezt mondotta:»no pajtás, én a magamét már megkaptam, most már mehetek!«én egy zsebkendővel szükségkötést alkalmaztam. Hanem az ellenség által sorainkon ütött résen benyomult az osztrák lovasság és szétszórt bennünket az attak előtt. Ez úgy történt, hogy mi tartalékban állottunk és mellettünk huszáraink. Az osztrákok a hegység zegzugos útjain ereszkedtek alá. Kérdeztem egy huszártól, hogy nem fél-e a vasemberektől, a kürasszirektől, akik ott a hegyek felöl jönnek? Azt felelte:»ha megiszom két garas ára pálinkát, én is vassá välokl«a markotányosné töltött neki egy pohár pálinkát. Éppen arra jött egy ágyúgolyó és két darabra szakította a markotányosnét. A felső testét messze elhordta a golyó. A huszár azonban nem a markotányosnét sajnálta, hanem a pálinkát. Azt mondta:»jaj de kár, oda a pálinka! Átkozott svábja, ezért megfizetsz!«minthogy a lovasság szétszórt bennünket, csataláncba fejlődtünk. A talaj nagyon mocsaras volt, úgyhogy én elmaradtam társaimtól: ekkor történt, hogy három ellenséges vértes lovas üldözőbe vett. Köztünk egy patak vize folydogált, de a víz oly magas volt, hogy a lovak nem akartak átjönni. A lovasok utánam kiáltottak:»allj meg átkozott Kossuth kutyája!«tovább szaladtam, míg csak védelmet nem találtam egy fűzfa törzse mögött. Ott puskára vettem a lovasokat. Mindkét golyó talált. A harmadik lovas megfutott. Nekünk vadászoknak kétcsövű karabélyunk volt. Mikor a honvédek megvizsgálták a halottakat, az egyiknél, R. báró kapitánynál, akit én még Bécsből ismertem, egy aranyláncot találtak a karján és egy medaillont, menyasszonya arcképével. A másik halott káplár volt. A kürtösök takarodót fújtak. Újra összegyülekeztünk. Otth nevű kapitány elvezetett engem Dembinszky tábornokhoz, aki ezekkel a szavakkal fogadott:»fiatalember, maradjon mindenkor ilyen vitéz, ma megszolgált az arany kardbojtert!«és ott a csatatéren hadnaggyá nevezett ki, Dembinszky még nem tudta, hogy fehérnép vagyok. A vezérkar távolról látta, hogy védekezem a három lovassal szemben. Azután Verpelétnél meg kellett rohamoznunk egy majorságot, melybe osztrák vadászok fészkelték be magukat. Ebben a csete-patéban egy golyó horzsolta a fejem jobb oldalát. A kötözőhelyre vittek és első segélyben részesítettek. Azután a többi sebesülttel együt Egerbe jutottam, ahol a barátok kolostorában szállásoltak el. Itt lett a titkom leleplezve. Törzsorvosunk, Lumnitzer, mikor a sebemet kötözte, kénytelen volt csuromvér ingemet lehúzni rólam és meglátta keblemet. Azt mondta csodálkozva:»az ezer szentségit! Hiszen a mi Károlyunk tulajdonképpen leány!«ezer ördög doktor! kötözzön be és ne csináljon feltűnést a dologból. A kötözés után még 48 órát ott maradtam, azután, bár sebesült voltam, egy 86 főből álló sebesült szállítmányt adtak kezemre, hogy vezessem őket Tiszafüredre és onnan Miskolcra, onnan pedig Gyöngyösre. " l Lebstück Mária honvéd huszárfőhadnagy emlékiratai ről. In: Hadtörténelmi Közlemények évfolyam Közli: Hegyaljai Kis Géza. Mária főhadnagy augusztus 15-én született Zágrábban. Az es forradalom és szabadságharc egyik legvitézebb tisztje volt. Jókai Mór író is ismerte, s írt róla a Közlöny számában, később pedig az Őszi fény kötetében emlékezett meg róla. férje Jónak József tüzértiszt volt. Naplóját halálos ágyán mondta tollba korábbi jegyzetei alapján május 30-án halt meg Újpesten. (Vö: Hadtörténelmi Közlemények, évfolyam

4 Az egri hadikórházban elhalt honvédeket a Fájdalmas Szűzről elnevezett temetőben (Hatvani negyedi temető) hantolták el. Sírdombjuk fölé 1878-ban díszes, ma is látható obeliszket emelt az Egri Honvédegylet Egri adalék 1848-ból a venereás betegségek gyógyításának történetéhez Közismert, hogy a háborúkkal járó zűrös állapotok kedveznek a nemi betegségek elterjedésének, így volt ez az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején is. Nem véletlen ezért, hogy a Kereskedelmi Minisztérium november 16-án rendeletet hozott:... mellyben a ' hölgyeknek hetenkénti hatósági felügyelet melletti megvizsgáltatása, a ' bujasenyvben szenvedőknek a ' hatósági kórházakban díj nélküli gyógyítása, a ' szülő intézetekben észreveendő bujasenyves személyeknek a' nyilvános kórházakbeli áttétele, a' bujasenyvben szenvedő férfi és a némber bármelly hatósághoz tartozó személyeknek a' hatósági kórházakban díj mentes ápolása meghagyatván a' tiszti főorvosoknak, oda utasíttatni rendeltetnek, hogy a' beküldeni szokott hivatalos jelentéseiket a' bujasenyvre is különösen kiterjeszszék. " l A rendelet szövegét az november 27-i megyei bizottsági ülésen olvasták fel. 2 A november 27-i ülésen... Megyés fő orvos Keszlerfjy Józsefnek meghagyaték, hogy a ' bujasenyvben szenvedők ápolására megkívánható kórháznak rögtöni felállítása iránt véleményes jelentését jövő hó l-jén tartandó bizottmányi ülésen mutassa be. " 3 Keszlerffy főorvos az december 2-i bizottmányi ülésen az említett rendeletre jelentette, hogy... a' bujasenyves férfiak az irgalmas szerzet kórházában, a' némberek pedig a város kórházában nyerhetnek ápolást. " 4 A jegyzőkönyvből megtudhatjuk, hogy Miután azonban elnök alispáni jelentés nyomán a' Városi Kórház az itt létező honvéd zászlóalj betegei által lenne elfoglalva a' bujasenyves némberek ápolására a ' Czifra kapunál lévő katonakórház jelöltetvén ki, erről jelentő fő orvos maga alkalmaztatása végett értesíttetni rendeltetett. " 5 A korabeli forrásokban nincs további nyoma a veneriás betegségek gyógyításának. Csiffáry Gergely: Történelmi emlékhelyek Heves megyében. Eger, 1985.; 21. Heves Megyei Levéltár. Az november 27-i bizottsági ülés jegyzőkönyve old. Heves Megyei Levéltár. Az november 27-i bizottsági ülés jegyzőkönyve old. Heves Megyei Levéltár. Az november 27-i bizottsági ülés jegyzőkönyve old. Heves Megyei Levéltár. Az december2-i bizottsági ülés jegyzőkönyve old. Heves Megyei Levéltár. Az december 2-i bizottsági ülés jegyzőkönyve old.

5 3. Heves és Külső-Szolnok megyei adatok az évi magyarországi kolerajárvány történetéhez Hazánkban az utolsó nagy középkori típusú" kolerajárvány 1872 és 1874 között sújtotta a lakosságot, amelynek hivatalos adatok szerint halálos áldozata volt. A valóságban több volt a halálozás, mivel a járványt több éven át tartó rossz termés és egyes vidékeken éhínség kísérte. A halálozási arány 1873-ban elérte a 65 ezreléket, s ebben az évben a halálozási többlet több mint fő volt. Az közötti elhalálozások száma félmillióval több volt, mint az évtized normális" éveinek átlaga. Az ország lakossága csak az 1870-es évek végére érte el az 1871-es létszámot. 1 Jellemző az közötti járvány katasztrofális voltára, hogy az ös kolerának csak , az esnek csak áldozata volt, bár valószínűleg az adatok nem teljesen pontosak. 2 Heves és Külső-Szolnok megyében az első megbetegedések 1872 szeptemberében fordultak elő. A szeptember 9-i megyei közgyűlés jegyzőkönyvéből megtudjuk: az alispán intézkedett a cholera-ügyben ". Schreiber Lőrinc főorvos az egészségügyi helyzetről szóló jelentésében elmondta, hogy itt-ott cholerin is" előfordult bár enyhe lefolyással"? november 4-én központi cholerajárvány bizottságot" hívott össze az alispán, amely a szükséges intézkedések megtétele mellett egyszersmind az e téren felmerülhető költségek fedezésére 1000 forintot eszközölt ki a belügyminisztériumtól". 4 December 15-ig a megyében 23 községben 217 megbetegedés fordult elő. A megbetegedettekből meghalt 105 fő, legyöngült 62 fő, gyógykezelés alatt állott 50 fő. 5 A december 16-i közgyűlésen Szentkirályi Kázmér főorvos jelentette, hogy a kettős megye hevesi részén Horton, Ecséden, Kömlőn, Füzesabonyban voltak szórványos megbetegedések. Schreiber Lőrinc főorvos arról tudósított, hogy Külső-Szolnok megyében a járvány először november 6-án lépett fel Alattyán községben. Itt december 1-jéig 89 személy betegedett meg. Ebből meghalt 43, meggyógyult 46 fő. Megbetegedések voltak még: Szolnokon, Tiszaszalókon, Tiszanánán, Tiszapüspökiben, Nagyréven, Tiszaföldváron, Tiszavárkonyban. A tiszai járásban november 6-tól december 1-jéig 8 faluban összesen 114 fő lett beteg. Közülük meghalt 52 fő, a többi pedig gyógykezelés alatt állt. A főorvos megemlítette azt is, hogy a kór elsősorban az öreg és a legyengült embereket támadta meg március közepén úgy tűnt, hogy a járvány alább hagy. Erre utal a március 17-i megyei közgyűlési jegyzőkönyv alábbi bejegyzése: a cholerajárvány megszűnő félben van, az utolsó eset február 25-én merült fel". 7 A főorvosi jelentés szerint is a cholerajárvány megszűntnek tekintendő ". 8 Sajnos a reménykedések korainak bizonyultak. Az május 12-i közgyűlési jegyzőkönyvből megtudjuk, hogy a cholerajárvány ismét erősebben fellépett, ezen felül himlő is Magyarország története II. köt. Bp ; Magyarország története II. köt. Bp ; Heves Megyei Levéltár (HML). Az szeptember 9-i közgyűlés jegyzőkönyve HML. Az december 16-i közgyűlés jegyzőkönyve HML. Az december 16-i közgyűlés jegyzőkönyve HML. Az december 16-i közgyűlés jegyzőkönyve. 208., 212. HML. Az március 17-i közgyűlés jegyzőkönyve. 1. HML. Az március 17-i közgyűlés jegyzökönyve. 1., 8.

6 uralkodott". 9 E hónap közepén Egerben a városi egészségügyi bizottság a település egyes negyedeiben albizottságot hozott létre a kolera megállítására. E bizottságok élén egy-egy orvos állott. 10 Június elején a kór Gyöngyös és környékén (Csány, Gyöngyöstarján stb.) is nagy erővel lépett fel. 11 Egerben június közepén Bartha Endre városi főorvos a cholerajárvány gyógykezelése körül kifejtett személyes és feláldozó működése közben a járvány áldozatává lett"} 2 Utódjául Danilovits Pál orvostudort nevezték ki augusztus 14-ig a megyében kolerában megbetegedett fő, ebből meggyógyult fő, meghalt 8619 fő, ápolás alatt állt 568 fő. 14 Ekkor már a kolera ismét szűnni kezdett, de fellépett a váltóláz. 15 Egerben az november 2-i közgyűlésen Dobrányi Ignác, az egészségügyi bizottság elnöke jelentést tett a járványról. Az ülésen őt és Fáy József gyakorló orvost a járvány alatt kifejtett buzgalmukért jegyzőkönyvi dicséretben részesítették. 16 A közgyűlésen határozatot hoztak a kolerajárvány miatt hozott belügyminiszteri utasítás plakátok útján való kifüggesztésére, az utcák, a terek, a kertek, az udvarok trágyától való megtisztításáról, az élelmiszerkészletek biztonságba helyezéséről, a wc-k és a csatornák kitisztításáról. 17 Az december 15-i megyei közgyűlésen a megyei főorvos jelentette, hogy a megyében az egészségi állapot kielégítő "} % Az alispán jelentésében elmondta, hogy a megyében a járvány megszűnt, s közölte annak adatait. A kettős vármegyében a járványban megbetegedett 145 településen fő, meghalt 9315 fő, meggyógyult fő. 19 Az elhunytak száma fölülmúlta az 1831-, az 1849-, az és az 1866-os járvány idején kolerában meghaltak létszámát. 20 Az 183l-es járvány során például a megyében megbetegedett fő, meghalt 7585 fő, meggyógyult fő. 21 Az közötti járvány súlyosságát megyénkben is fokozta, hogy a betegséggel együtt fellépett a váltóláz, a vérhas, a himlő, a hagymáz. A helyzetet tovább rontotta az évi májusi fagy, a kalászosokat érintő rozsdabetegség, s a kapások silány termése. A természeti katasztrófák folytán a megye népessége nagy nyomorba került. A vármegye ínségesei részére a megye forint ínségköltsönt vett fel HML. Az május 12-i közgyűlés jegyzőkönyve HML. Eger város május 13-i közgyűlésének jegyzőkönyve. 1 Ethei Sebők László: Gyöngyös és vidéke története. Gyöngyös , HML. Az június 16-i megyei közgyűlés jegyzőkönyve HML. Az június 15-i és június 19-i egri közgyűlés jegyzőkönyve. 4 HML. Az augusztus 14-i megyei közgyűlés jegyzőkönyve HML. Az augusztus 14-i megyei közgyűlés jegyzőkönyve HML. Az november 2-i egri közgyűlés jegyzőkönyve. 7 HML. Az november 2-i egri közgyűlés jegyzőkönyve. 8 HML. Az december 15-i megyei közgyűlés jegyzőkönyve Magyarország városai és vármegyéi. Heves megye. Bp ; Magyarország városai és vármegyéi. Heves megye. Bp ; 629.!1 Szecskó Károly: Keszlerffy, Benkő, Hanák, Heves megyei orvosok kolera elleni védekezést szolgáló röpirata 1831-ből. In. Orvostörténeti Közlemények, ! 2 Szecskó Károly: Keszlerffy, Benkő, Hanák, Heves megyei orvosok kolera elleni védekezést szolgáló röpirata 1831-ből. In. Orvostörténeti Közlemények,

7 Az december 15-i közgyűlésen alispán elmondta, hogy,^4 megyében tartózkozó orvosok, sekély kivétellel készségesen ajánlották fel szolgálataikat, s dicséretes buzgalommal teljesítek nehéz és veszélyes feladatukat. " A járvány áldozata lett Ligethy Alajos orvos, özvegye és árvái államsegélyt kaptak. A járvány orvosok díjazása a belügyminiszteri rendelet értelmében az egyes falvak feladata lett volna, de mivel a községek szegények voltak, a megye kérte, hogy az orvosok költségeit az állam fedezze. A járvány során árvaságra jutott gyermekek részére gyűjtés indult december 15-ig erre a célra a megyében 650 forint 67 krajcár gyűlt össze. 23 KÁROLY SZECSKÓ historian H 3300 Eger Malomárok u. 2. V/36. HUNGARY SUMMARY The article of three different parts, presents some new data regarding the 19 century Hungarian medical history. The first part summarizes the story of the military hospital in Eger under the revolution of The second part focuses on the therapy of venereal diseases of the same period, while the third part is a contribution to the history of the cholera-epidemy in HML. Az december 15-i megyei közgyűlés jegyzökönyve

V. MATOLCSI MÁRIA. Amiről az anyakönyv mesél

V. MATOLCSI MÁRIA. Amiről az anyakönyv mesél V. MATOLCSI MÁRIA Amiről az anyakönyv mesél Járványok okozta mortalitás a 19. század második felében Berettyóújfalu református egyházközsége halotti anyakönyveinek bejegyzései alapján. Jelen tanulmány

Részletesebben

Csesznokné Kukucska Katalin:

Csesznokné Kukucska Katalin: Forrás: http://tortenelem.ektf.hu/efolyoirat/04/csesznok.htm Csesznokné Kukucska Katalin: Heves vármegye (1867 1912) lakosságát sújtó legnagyobb járványok: kolera, scarlatina (vörheny), trachoma, és ezek

Részletesebben

A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden -

A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden - A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden - Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Szolnok, 2008. szeptember 23. 1 A Hon, a Trón, s

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Eger első protestáns templomának terve

Eger első protestáns templomának terve Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Eger első protestáns templomának terve Eger első protestáns templomának terve [1] Hát nincs-e feltámadás? Eger első protestáns templomának

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74.

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74. Heves Megyei Katasztrófavádelmi Igazgatóság által, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 33. /5/ bekezdése alapján ellenőrzött önkéntes tűzoltó egyesületek önkéntes

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Óvatos duhaj volt Széll Kálmán

Óvatos duhaj volt Széll Kálmán SAJTÓMEGJELENÉSEK ARCHÍVUMA SZÉLL ELLENÉBEN Óvatos duhaj volt Széll Kálmán Veczán Zoltán, 2016. január 6. Fotó: Reprodukció / MTI Széll Kálmán 1875 és 78 között pénzügyminiszter, majd 1899-től 1903-ig

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Javaslat a [Art-Galéria és Fazekasház című érték ] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Art-Galéria és Fazekasház című érték ] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Art-Galéria és Fazekasház című érték ] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Fehérvári István (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015 szept...(település,dátum)

Részletesebben

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t 1. sz. honvéd-kórház parancsnokság Bpest, XII., Királyhágó u. 1. sz. Ksz. 02/[1957.] 2. 1. sz. Honvéd Kórház Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

szeptember.01 vasárnap

szeptember.01 vasárnap Nap szeptember.01 vasárnap 2013.szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Parád belterülete 11.00-13.00 Sirok belterülete 13.30-15.00 Egerbakta belterülete szeptember.02

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

269. Arvisura - Népek csatája (Atilla története 2. rész)

269. Arvisura - Népek csatája (Atilla története 2. rész) 269. Arvisura - Népek csatája (Atilla története 2. rész) Budavára 24 öl széles és ugyanolyan hosszú négyszögletes vár volt. Elöl 24 oszlopon nyugvó, 5 öl széles és 5 öl hosszú védett bejárattal. Alatta

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18.

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Dr. Surján

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

azaz nyolcvan korty alatt a Balkán körül

azaz nyolcvan korty alatt a Balkán körül c s e p i n p é t e r azaz nyolcvan korty alatt a Balkán körül 1 h i t e l e s ú t i n a p l ó c s e p i n p é t e r lakásunk volt paripánknak háta... azaz nyolcvan korty alatt a Balkán körül 1 h i t

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2016. szeptember 29-én a Városháza emeleti kis termében 8 30 órai kezdettel

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes

A kutatás folyamán vizsgált, egyes kiemelt jelentőségű változók részletes A minta...3 1. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek megoszlása kor és nem szerint...3 2. sz. táblázat: Az elemzésbe bekerült személyek eloszlása lakhely (körzet) szerint...3 A kutatás folyamán

Részletesebben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben

Szívhang Egerben. Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Szívhang Egerben Egri online 2011.04.14. http://www.egri-hirhatar.hu/hirek/szivhang-egerben Magyarországon 65 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri betegségekben. Közel 2,5 millió ember szenved magas

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

A bíróságok története

A bíróságok története A bíróságok története Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1.) 1871-ben Heves megyében a Törvényszék székhelye Eger, a járásbíróságok székhelye pedig Eger, Heves, Pétervására, Hatvan Gyöngyös és Tiszafüred

Részletesebben

Dánia 2013.11.09. - 2013.12.07.

Dánia 2013.11.09. - 2013.12.07. Egész életen át tartó tanulási program Leonardo da Vinci alprogram Dánia 2013.11.09. - 2013.12.07. Tanuló: Németh Klaudia Beszámoló Szegedi Szolgáltatási Szakképző Iskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézményének

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye a múzeum alapításakor, 1918-ban jött létre. A múzeum törzsanyagával együtt költözött az Országos Levéltár

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a február 27-én tartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. a február 27-én tartott nyilvános testületi üléséről. VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3./2015. JEGYZŐKÖNYV a 2015. február 27-én tartott nyilvános testületi üléséről. Határozat: 22., 23., 24., Rendelet: 3., 4., 1 VESZPRÉMVARSÁNY

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Bükki Kék. Jelvényszerző túra

Bükki Kék. Jelvényszerző túra Bükki Kék Jelvényszerző túra A Hegyiember és Baráti Köre 2016. április 1-től meghirdeti a Bükki Kék elnevezésű jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert

Részletesebben

Felhasználók tapasztalatai:

Felhasználók tapasztalatai: Felhasználók tapasztalatai: 1 Gy. F.-né Budapest Hozzátartozóm, aki 91 éves, prosztatarákban szenved. A betegség következményeként mindkét lába nagyon duzzadt volt. Nagy lila foltok jelentek meg rajta,

Részletesebben

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Címzett: dr. Pál Szilvia Ügyiratszám: BPB/004/00570-3/2013 Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Tisztelt dr. Pál Szilvia! Köszönettel vettem a beadványom

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.:!. 94012015. Előadó: Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA Emlékezzünk Én még ismertem Tóth Ilonkát. Szelíd hangján, de határozott számonkéréssel oktatta 75 fős elsőéves ápolónői hallgatóinak az anatómiát, mint szigorló orvos 1955-ben. Nem igaz, hogy Ő gyilkolt!.

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

BARTA ISTVÁN: KOSSUTH LAJOS ÉS AZ ORVOSOK SZEMÉLYI KÉRDÉSEK

BARTA ISTVÁN: KOSSUTH LAJOS ÉS AZ ORVOSOK SZEMÉLYI KÉRDÉSEK BARTA ISTVÁN: KOSSUTH LAJOS ÉS AZ ORVOSOK SZEMÉLYI KÉRDÉSEK Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkatársai, Gazda István vezetésével

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-537/2013. számú ügyben Előadó: dr. Tóth Lívia Az eljárás megindítása Egy idősotthont és fogyatékosok otthonait fenntartó nonprofit kft. ügyvezetője fordult

Részletesebben

BARTA ISTVÁN: KOSSUTH LAJOS RENDELETEI A TÁBORI KÓRHÁZAKRÓL

BARTA ISTVÁN: KOSSUTH LAJOS RENDELETEI A TÁBORI KÓRHÁZAKRÓL BARTA ISTVÁN: KOSSUTH LAJOS RENDELETEI A TÁBORI KÓRHÁZAKRÓL Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár munkatársai, Gazda István vezetésével

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Balogh Béla SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁD- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI OKMÁNYOK A NAGYBÁNYAI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBAN Az Állami Levéltárak nagybányai fiókja gyakorlatilag 1953-ban mint tartományi levéltár létesült.

Részletesebben

Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 5 db éves tiszteletjegy

Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 5 db éves tiszteletjegy Adományozó neve, székhelye Gyöngyös Város 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Egerszalók Község 3394 Egerszalók, Recsk Nagyközség 3345 Recsk, Kossuth L. u. 165. Kömlő Község 3372 Kömlő, Fő u. 26-30. Kerecsend Község

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Az eskü. (4. rész: Eger veszedelme részlet)

Az eskü. (4. rész: Eger veszedelme részlet) Az eskü (4. rész: Eger veszedelme részlet) Barátaim kezdte Dobó az ünnepi csöndben, hallottátok, hogy ránk következett, amit évek óta vártunk. A hangja olyan volt, mint a nagyharangé. Egy percre elhallgatott.

Részletesebben

Röst Gergely (Bolyai Intézet) járványok és matematika December 7, 2011 1 / 30

Röst Gergely (Bolyai Intézet) járványok és matematika December 7, 2011 1 / 30 Röst Gergely (Bolyai Intézet) járványok és matematika December 7, 2011 1 / 30 Tartalom 1 Történelmi járványok 2 Milyen kérdésekre adhat választ a matematika? 3 Influenzajárvány az iskolában - miért ér

Részletesebben

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm 37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai 1876 1945 10 ifm Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére,

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT

NEMZETKÖZI VÖRÖSKERESZT si primitítiv közösségi segélynyújtás : skori leletek bizonyítják az sember gyógyító tevékenységét. fejletteb formákra vallanak: - egyiptomi síremlékek (vízb l mentés,ujraélesztés ) - hinduk VÉDA-jában

Részletesebben

Veszprémben is megszólalt a Szívhang

Veszprémben is megszólalt a Szívhang Betegszoba 2011.04.28. http://www.betegszoba.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/veszpremben_is_megszolalt_a_szivhang/ A Szívhang program a következő állomásán is elérte célját, hiszen a Petőfi Színház színészeinek

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/57/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A kígyó bennünk lakik?

A kígyó bennünk lakik? Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar IKV0101-L MAGYARORSZÁG KULTÚRÁJA A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Dr. Agárdi Péter egyetemi tanár A kígyó bennünk lakik? Gondolatok Rakovszky

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Egri Tankerülete 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 10.

FIT-jelentés :: KLIK Egri Tankerülete 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2015 KLIK Egri Tankerülete 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Fenntartói azonosító: 39011654-091000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

Nyírbátor Város 2013. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2013. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Nyírbátor Város 2013. évi Rendezvényterve Nyírbátor Város 2013. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23. - az 1848-49.

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

SZEKERES GYULA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HAGYOMÁNYOS, CSÓNAK ALAKÚ FEJFÁS NYUGATI TEMETŐRÉSZ

SZEKERES GYULA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HAGYOMÁNYOS, CSÓNAK ALAKÚ FEJFÁS NYUGATI TEMETŐRÉSZ SZEKERES GYULA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI HAGYOMÁNYOS, CSÓNAK ALAKÚ FEJFÁS NYUGATI TEMETŐRÉSZ A hajdúböszörményi köztemetőben örvendetesen nőtt a hagyományos csónak alakú sírjellel (fejfa) ellátott sírok száma,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Dávid, a király (2. rész)

Dávid, a király (2. rész) A Biblia gyermekeknek bemutatja Dávid, a király (2. rész) Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/21. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.226-18/2013/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 412 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. június 24-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben