MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek"

Átírás

1 MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek

2 MediHelp Accident Cover MediHelp balesetbiztosítás Schedule Biztosítási szolgáltatások SCHEDULE attaching to and forming part of Policy Number: BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, amelyek a következő számú kötvényhez tartoznak és annak részét képezik: Insured: Biztosított: Address: Cím: Insured Person(s): Biztosított személy(ek): As Attached in Schedule A Az A jelű táblázatban foglaltak szerint. Effective Time: Érvényesség ideje: Period of Insurance: Biztosítási időszak: Premium Premium Tax: Total Biztosítási díj Biztosítási díj adója: Összesen Schedule of Benefits Biztosítási szolgáltatások Benefits Amount Biztosítási összeg 1. Death Halál 2. Permanent Total Disablement Maradandó teljes egészségkárosodás 3. Loss of Eye(s) Page 1 1. oldal

3 Szem(ek) elvesztése 4. Loss of Limb(s) Végtag(ok) elvesztése 5. Temporary Total Disablement Átmeneti teljes egészségkárosodás Deferment Period Halasztási időszak Benefit Period Biztosítási időszak 6. Medical Expenses Gyógykezelési költségek Excess applicable to this Benefit Biztosítási összeg önrésze Aggregate Limit Kártérítési összeghatár Per Week hetente Weeks hét Weeks hét Signed for and on behalf of LAMP Insurance Company Limited A LAMP Insurance Company Limited nevében és megbízásából aláírta: Page 2 2. oldal

4 SCHEDULE A- Insured Person(s): A TÁBLÁZAT Biztosított személy(ek): Name Név Date of Birth Születési idő Occupation Foglalkozás Page 3 3. oldal

5 MediHelp Accident Cover MediHelp balesetbiztosítás Policy Document Biztosítási kötvény This insurance is underwritten by LAMP Insurance Company Limited, whose registered office is Suite 934, Europort, Gibraltar. LAMP Insurance Company Limited is licensed by the Chief Executive of the Financial Services Commission of Gibraltar under the Insurance Companies Ordinance to carry on insurance business. A biztosítás kockázatviselője a LAMP Insurance Company Limited (székhely: Suite 934, Europort, Gibraltár). A LAMP Insurance Company Limited működési engedélyét Gibraltár pénzügyi felügyeleti hatóságának vezérigazgatója adta ki a biztosítótársaságokra vonatkozó rendelet által szabályozott biztosítási tevékenység folytatására. If during the Period of Insurance an Insured Person sustains Bodily Injury resulting from an Accident We will pay to the Insured Person the Benefit specified in the Schedule attached to and forming part of this Policy subject to: Ha a biztosítási időszak alatt egy biztosított személy balesetből adódó személyi sérülést szenved el, a biztosító a biztosított személynek a kötvényhez mellékelt és annak részét képező szolgáltatási táblázatban meghatározott biztosítási összeget fizeti ki: 1. payment of the premium specified; and a meghatározott biztosítási díj befizetésének, valamint 2. the terms, conditions and exclusions of this policy. a jelen kötvény feltételeinek és kivételeinek megfelelően. Cooling off Period Megfontolási időszak Please read this Policy carefully to ensure it meets with Your requirements and that You understand the terms, conditions and exclusions. If, when reading Your Policy, You decide that it does not meet Your requirements, please return it to Us within 30 days of the commencement date of the Period of Insurance. On condition that You have not made a Claim and You accept that You cannot make one later, We will refund any premium You have paid. The contract between You and Us will be annulled, which means it will be treated as if it had never existed. Olvassa el figyelmesen a jelen kötvényt, ellenőrizze, hogy az megfelel-e az Ön igényeinek, valamint fordítson gondot arra, hogy megértse a kötvényben foglalt feltételeket és kivételeket. Ha a kötvény elolvasása után úgy dönt, hogy az nem felel meg az Ön igényeinek, küldje vissza a kötvényt a biztosítónak a biztosítási időszak hatálybalépési dátumától számított 30 napon belül. Amennyiben Ön nem tett igénybejelentést, és kijelenti, hogy a későbbiekben sem fog tenni, a biztosító vissza fogja téríteni Önnek a befizetett biztosítási díjat. Ez megsemmisíti az Ön és a biztosító között fennálló szerződést, ami azt jelenti, hogy úgy kell kezelni, mintha nem is jött volna létre. Page 4 4. oldal

6 Governing Law and Language Irányadó jog és nyelv Your policy is governed by English law, unless You and We have agreed otherwise. Under the terms and conditions of this Policy, We have chosen to use the English language in all documents and communication relating to this policy. A jelen kötvényre az Egyesült Királyság jogszabályai vonatkoznak, ha Ön és a biztosító nem állapodott meg másképpen. A jelen kötvény feltételeinek értelmében a biztosító az angol nyelvet használja a kötvényhez kapcsolódó összes dokumentumban és az azzal kapcsolatos kommunikációhoz. Extensions Kiterjesztések 1. Death by drowning or death or Bodily Injury caused by the effects of exposure resulting from a mishap (including a Hi-Jack) to a conveyance in which the Insured Person is traveling will be deemed to have resulted from Accidental Bodily Injury. A vízbefulladásos halál, illetve a biztosított személy utazása során használt közlekedési eszköz balesete (beleértve a jármű eltérítését) következtében elszenvedett személyi sérülés vagy amiatti halál baleseti személyi sérülés miatt bekövetkezettnek lesz minősítve. 2. If after a reasonable period of time has elapsed and all available evidence has been examined, there is reason to presume the death of the Insured Person as a result of an Accident, the disappearance of the Insured Person will be deemed a claim under Death benefit section of this insurance. If at any time after payment of such claim by the Underwriters the Insured Person shall be found to be living, all sums so paid will be refunded to the Underwriters. Ha egy ésszerűnek tartott időszak eltelte és az összes rendelkezésre álló bizonyíték megvizsgálása után indokolt azt feltételezni, hogy a biztosított személy halála baleset miatt következett be, a biztosított személy eltűnése a jelen biztosítás haláleseti biztosítási összegre vonatkozó szakaszában foglalt igénynek lesz minősítve. Ha az ilyen igény biztosítási összegének biztosító általi kifizetése után bármikor kiderül, hogy a biztosított személy életben van, a teljes kifizetett összeget vissza kell téríteni a biztosító számára. 3. If during the Period of Insurance the Insured Person is subject to the control of persons (or their associates) effecting a Hi-Jack and/or Kidnap, cover will continue beyond the expiry date of this insurance for up to a further 12 months in all until the Insured Person has traveled directly from the place of his/her detention to his/her domicile or original destination. Ha a biztosítási időszak alatt a biztosított személy járműeltérítést vagy emberrablást elkövető személyek (vagy társaik) hatalmába kerül, a fedezet a jelen biztosítás lejárati dátumán túl további 12 hónapra terjed ki, amíg a biztosított személy vissza nem utazott a fogva tartás helyéről közvetlenül a lakhelyére vagy az eredeti úti céljának megfelelő helyre. Page 5 5. oldal

7 Meaning of Words: Fogalmak: Wherever the following words and phrases shown below in bold appear in this Policy (and Schedule attaching to and forming part of the Policy) they will always have the meanings defined below. A jelen kötvényben (valamint a kötvényhez tartozó és annak részét képező szolgáltatási táblázatban) előforduló, félkövérrel szedett alábbi szavak és kifejezések jelentése minden esetben a következő meghatározásoknak felel meg. Accident means a sudden and unexpected event which happens during the Period of Insurance and results in Bodily Injury caused by external violent and visible means. Baleset: a biztosítási időszak alatt váratlanul és előre nem látható módon bekövetkező esemény, amely személyi sérülést eredményez külső, erőszakos és látható körülmények és eszközök által. Benefit Period means the total period (not necessarily consecutive) for which the Temporary Total Disablement is payable. Biztosítási időszak: az a teljes időszak (nem szükségszerűen folytonos), amely alatt az átmeneti teljes egészségkárosodás biztosítási összeg fizetésére jogosít. Bodily Injury means physical injury resulting from an Accident to Your body resulting in Your death, Loss of Sight, Loss of Limb, Permanent Total Disability, Temporary Total Disability or Medical Expenses being incurred. Személyi sérülés: balesetből következő fizikai sérülés, amely az Ön halálát, látásának elvesztését, végtagjának elvesztését, maradandó teljes egészségkárosodását, átmeneti teljes egészségkárosodását illetve gyógykezelési költségeket okoz Önnek. Deferment Period means the period at the commencement of a period of Temporary Total Disablement during which no Benefit is payable. Halasztási időszak: az az időszak az átmeneti teljes egészségkárosodás időszakának érvénybe lépésekor, amely alatt a biztosító nem fizet biztosítási összeget. Disability means a state of physical incapacity resulting from an Accident. Egészségkárosodás: a fizikai korlátozottság állapota, amely baleset miatt következett be. Excess means the amount specified in the Schedule of each and every claim which must be paid by the Insured before any amount is paid under this Policy. Önrész: a szolgáltatási táblázatban az egyes igényekhez meghatározott összeg, amelyet a biztosítottnak be kell fizetnie, mielőtt a kötvényben foglalt biztosítási összeget ki lehetne fizetni számára. Hospital means a lawfully registered establishment providing medical and surgical treatment and 24-hour a day nursing care for ill or injured people. This does not include a convalescent, self-care or rest home, or a department in a hospital which has the role of a convalescent or nursing home. Kórház: a jogszabályoknak megfelelő, bejegyzett intézmény, amely gyógykezelést és sebészeti ellátást, valamint 24 órás ápolást biztosít a beteg vagy sérült embereknek. Nem tartoznak ide a szanatóriumok, a bentlakásos ápolást nyújtó intézmények, valamint az olyan kórházi osztályok, amelyek szanatóriumi vagy bentlakásos ellátást biztosítanak. Page 6 6. oldal

8 Insured means the Company, Corporation, Organisation, Employer or Individual named in the Schedule who subscribes to this Policy and pays or undertakes to pay the appropriate premium on behalf of the Insured Person(s). Biztosított: a szolgáltatási táblázatban megnevezett vállalat, szervezet, munkaadó vagy személy, aki aláírja a jelen kötvényt, és befizeti, illetve magára vállalja a megfelelő biztosítási díj befizetését a biztosított személy(ek) nevében. Insured Person means the person(s) named in or attaching to the Schedule who have been accepted for cover by Us, and for whom the appropriate premium has been paid. Biztosított személy: a szolgáltatási táblázatban megnevezett vagy ahhoz kapcsolódóan megadott személy(ek) neve, akik be lettek vonva a biztosító által nyújtott fedezet körébe, és akik nevében be lett fizetve a megfelelő biztosítási díj. Loss of Limb means loss by physical separation of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle and includes total and irrecoverable loss of use of hand, arm, foot or leg. Végtag elvesztése: a kéz vagy a láb elvesztése fizikai elválasztással a csuklónál vagy a csukló felett, illetve a bokánál vagy a boka felett, ami a kéz, a kar, a lábfej vagy a láb teljes és helyreállíthatatlan funkcióvesztését eredményezi. Loss of Sight means total and permanent loss of sight in either one or both eyes. Látás elvesztése: az egyik vagy mindkét szem látásának teljes és maradandó elvesztése. Medical Expenses means reasonable and necessary surgical or other treatment costs incurred in a Hospital given or prescribed by a legally qualified medical practitioner other than You or a member of Your immediate family.. Gyógykezelési költségek: a kórházban, szakképzett orvos aki nem azonos Önnel vagy valamelyik közeli családtagjával által elvégzett vagy előírt, indokolt és szükséges sebészeti vagy egyéb kezelés költsége. Period of Insurance means the period as shown in the Schedule during which this insurance is in force and for which You have paid and We have accepted the premium. Biztosítási időszak: a szolgáltatási táblázatban feltüntetett időszak, amely alatt a jelen biztosítás érvényben van, és amelyre vonatkozóan Ön befizette, a biztosító pedig átvette a biztosítási díjat. Permanent Total Disability a condition which, one year after the date of disablement, is of a permanent, severe and irreversible nature which is shown by medical evidence to be likely to continue for the remainder of Your life and which in the Our reasonable opinion prevents You from engaging in any work or occupation for remuneration or profit. Maradandó teljes egészségkárosodás: olyan állapot, amely a létrejöttének időpontjától számított egy év múlva is állandó, súlyos és a helyreállíthatatlan jellegű, és amelynek fennmaradása orvosi szakvélemények szerint várhatóan élethosszig tart Önnél, valamint amely a biztosító megalapozott véleménye szerint megakadályozza Önt a javadalmazás ellenében vagy nyereségszerzés céljából vállalható bármilyen munka vagy tevékenység végzésében. Temporary Total Disability means temporary Disability which entirely prevents the Insured Person from engaging in his/her usual business or occupation. Átmeneti teljes egészségkárosodás: átmeneti jellegű egészségkárosodás, amely teljes mértékben megakadályozza, hogy a biztosított személy elvégezze a szokásos munkáját vagy tevékenységét. We/Our/Us means LAMP Insurance Company Limited, whose registered office is Suite 934, Europort, Gibraltar, Biztosító: a LAMP Insurance Company Limited; székhely: Suite 934, Europort, Gibraltár. You/Your means the Insured and/or the Insured Person. Ön (vagy más, egyes szám harmadik személyű megszólítás): a biztosított és/vagy a biztosított személy. Page 7 7. oldal

9 Exclusions Kivételek You are not insured and We will not pay under any part of this Policy for claim resulting directly or indirectly resulting: Az Ön biztosítása nem terjed ki az alábbi tevékenységek által közvetlenül vagy közvetetten eredményezett igényekre, és a biztosító sem fizet biztosítási összeget a jelen kötvény egyetlen része alapján sem a következő esetekben: From the Insured Person( s): Ha a biztosított személy: 1. suicide or attempted suicide or intentional self injury or deliberate exposure to exceptional danger (except in an attempt to save human life); öngyilkosságot, öngyilkossági kísérletet, szándékos öncsonkítást követ el, rendkívüli veszélynek teszi ki magát szándékos módon (kivéve az emberélet megmentésére tett kísérletet); 2. own criminal act; bűncselekményt követ el; 3. engaging in: részt vesz a következő tevékenységekben: a. riding or driving in any kind of race, bármilyen gyorsasági verseny, lovaglás vagy vezetés; b. horse riding, lovaglás; c. riding on a motorcycle as a driver or passenger, motorkerékpározás, utasként vagy vezetőként; d. rock climbing or mountaineering of any type, bármilyen jellegű sziklamászás vagy hegymászás; e. hang-gliding, paragliding, parachuting or bungee jumping, sárkányrepülés, siklóernyőzés, ejtőernyőzés vagy kötélugrás; f. snow skiing or snowboarding whilst away from prepared and marked runs and/or against the advice of the local ski school or local authoritative body; síelés vagy hódeszkázás előkészített és kijelölt pályán kívül és/vagy a helyi síiskola vagy a helyi hatóságok javaslata ellenére; g. sub aqua pursuits involving underwater breathing apparatus unless PADI/NAUI certified, accompanied by a certified instructor, and at depths of less than 10 meters; or búvárkodás víz alatti légzésre szolgáló készülékkel, ha a légzőkészülék nem rendelkezik PADI/NAUI tanúsítvánnyal, a személyt nem kíséri szakképzett oktató, valamint a merülési mélység meghaladja a 10 métert; h. aviation except when traveling by air as a fare paying passenger; légi közlekedés, kivéve a viteldíjat fizető utasként történő légi utazást; Page 8 8. oldal

10 4. being a member of the police or armed forces of any nation or international authority or a member of any Reserve Forces; a rendőrség tagja, bármely nemzeti vagy nemzetközi fegyveres testület tagja vagy bármely tartalékerő tagja; 5. being under the influence of alcohol or drugs, otherwise than under the direction of a registered medical practitioner provided that such direction is not for treatment for drug addiction or dependence; alkohol, drog vagy olyan gyógyszer hatása alatt áll, amelyet nem szakképzett orvos utasítására szed, feltéve, hogy az előírt gyógyszerezés nem drogfüggőség vagy szenvedélybetegség kezelésére irányul. (ii) sickness or disease not directly resulting from Bodily Injury; Olyan betegség, amely nem közvetlenül a személyi sérülésre vezethető vissza. (iii) existing defect or chronic or recurring disease, disorder or other condition; Meglévő fogyatékosság, krónikus vagy kiújuló betegség, rendellenesség vagy egyéb állapot. (iv) Post Traumatic Stress Disorder, psychiatric, mental or nervous disorder, anxiety and or depression; Poszttraumatikus stressz szindróma, pszichiátriai, mentális vagy idegrendszeri rendellenesség, szorongás és/vagy depresszió. (v) Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or HIV or AIDS related illness; HIV-fertőzés (HIV emberi immunkárosodást előidéző vírus) és/vagy AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) és/vagy a HIV-fertőzéshez, illetve az AIDS-hez kapcsolódó betegség. (vi) from or is traceable to or is caused by any gradually developing deterioration whatever the cause of that deterioration; Rossz egészségi állapot, amely bármilyen fokozatos állapotromlásból adódik, amely erre az állapotromlásra vezethető vissza vagy amelyet ez az állapotromlás okoz, függetlenül az állapotromlás okától. (vii) Pregnancy or Childbirth; Terhesség vagy gyermekszülés. (viii) war, hostilities (whether war be declared or not), terrorist activity, revolution, military or usurped power, civil commotion or any similar event; Háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek-e), terroristacselekmények, forradalom, katonai vagy megszálló uralom, zavargás vagy hasonló esemény. (ix) radiation or contamination or the effects of radiation; Sugárzás, sugárszennyeződés vagy a sugárzás hatásai. (x) after the expiry of the Period of Insurance during which the Insured Person attains the age of sixty-five years; or Annak a biztosítási időszaknak a lejárata utáni időszak, amelynek során a biztosított személy betölti a 65. életévét. (xi) from any injury arising more than 12 months after the Accident giving rise to Bodily Injury. A személyi sérülést okozó baleset után több mint 12 hónappal történő bármilyen sérülés. Page 9 9. oldal

11 Conditions Feltételek 1. You must comply with the terms and conditions of this Policy before a Claim under it will be paid. The Insured must make the Insured Persons aware of such requirements. Önnek be kell tartania a jelen kötvény feltételeit ahhoz, hogy a kötvénynek megfelelő igények kifizetésre kerülhessenek. A biztosítottnak tájékoztatnia kell a biztosított személyeket a vonatkozó követelményekről. 2. The Insured must declare to Us all facts which are likely to affect this Policy. Failure to do so may prejudice a Claim. If there is doubt whether or not a fact is material it should be declared to Us. A biztosítottnak a biztosító tudomására kell hoznia minden olyan tényt, amely hatással lehet a jelen kötvényre. Ennek hiánya az igények elutasítását okozhatja. Ha kétség merül fel valamely tény lényegességét illetően, azt közölni kell a biztosítóval. 3. We may, at any time, pay to the Insured Person Our full liability under this Policy after which We shall have no further liability in any respect. A biztosító bármikor kifizetheti a biztosított személynek a jelen kötvény által meghatározott teljes kötelezettségét, és ezt követően a biztosítónak nem lesz további kötelezettsége semmilyen vonatkozásban. 4. Any benefit payable under this Policy will be payable to the Insured unless otherwise specified in writing and agreed by Us. A jelen kötvényben meghatározott bármely biztosítási összeget a biztosított számára kell kifizetni, amennyiben a biztosító írásos formában nem rendelkezett másképpen. 5. The Insured Person must take all reasonable steps to avoid or minimise any claim and must avoid needless self exposure to peril unless attempting to save human life. A biztosított személynek meg kell tennie minden ésszerű lépést az esetleges igények elkerülése vagy minimálisra csökkentése érdekében, és el kell kerülnie azt, hogy önmagát szükségtelen veszélynek tegye ki, kivéve az emberélet megmentésére irányuló kísérletet. 6. The maximum sum payable under this Policy in respect of any one Accident to any one Insured Person shall not exceed the largest of any one benefit specified in the Schedule applicable to that Insured Person. A jelen kötvény értelmében a bármely egyszeri baleset esetén egy biztosított személynek fizetendő maximális összeg nem haladhatja meg az adott biztosított személyre vonatkozóan a szolgáltatási táblázatban meghatározott biztosítási összeget. 7. The maximum benefit payable in respect of any one Accident resulting in Bodily Injury to more than one Insured Person shall not exceed the Aggregate Limit specified in the Schedule. Az egynél több biztosított személynek személyi sérülést okozó bármely egyszeri baleset esetében fizetendő maximális biztosítási összeg nem haladhatja meg a szolgáltatási táblázatban megadott kártérítési összeghatárt. 8. Written notice must be given to the Us as soon as practicable in the event of any change in an Insured Person s occupation or country of residence involving increased personal hazard. Bodily Injury arising from such changed occupation will not be covered hereunder until Our agreement has been obtained and any additional premium that may be required has been paid. We reserve the right to withhold such agreement. A biztosított személy foglalkozásának vagy a lakóhelye országának bármilyen megváltozása esetében beleértve a veszélyesség megnövekedését is a lehető leghamarabb értesíteni kell írásos formában a biztosítót. A foglalkozás megváltozása következtében bekövetkező személyi sérülésre nem fog kiterjedni a jelen fedezet, amíg a biztosító el Page oldal

12 nem fogadja a változást, és amíg nincs befizetve az általa meghatározott esetleges kiegészítő biztosítási díj. A biztosító fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja az ilyen megállapodást. 9. You must advise Us immediately of any Insured Person leaving or joining the Policy in the course of the current Period of Insurance. Joiners and Leavers will be added / deleted from the Policy from the date of notification. Premiums due or refundable in respect of such Insured Persons shall be charged or credited on a daily pro-rata basis. No refund will be paid if the unexpired portion of the Period of Insurance is less than 2 complete months. Önnek haladéktalanul értesítenie kell a biztosítót, ha bármelyik biztosított személy kilép a kötvény hatálya alól vagy belép a kötvény hatálya alá az aktuális biztosítási időszakban. A belépő, illetve a kilépő személyek az értesítés időpontjában lesznek felvéve a kötvénybe, illetve eltávolítva a kötvényből. Az ilyen biztosított személyekkel kapcsolatosan esedékes, illetve visszatérítendő biztosítási díjakat napi szintű időarányos mértékben kell felszámolni, illetve jóváírni. Visszatérítés nem fizetendő, ha a biztosítási időszak hátralevő része rövidebb 2 egész hónapnál. 10. In the event of a claim under this Policy notice must be sent to Us as soon as practicable. The Insured Person will permit Our own appointed medical adviser or advisers to examine them as often as may be deemed necessary. If Disability results or may result the Insured Person must place him/herself as early as possible under the care of a qualified medical practitioner. A kötvény értelmében felmerülő igényt a lehető leghamarabb el kell küldeni a biztosítónak. A biztosított személynek engedélyeznie kell, hogy a biztosító által kijelölt orvosszakértő vagy orvosszakértők megvizsgálják a szükségesnek tartott gyakorissággal. Ha egészségkárosodás következik be vagy következhet be, a biztosított személynek a lehető leghamarabb szakképzett orvos általi ellátást kell igénybe vennie. 11. If any fraudulent Claim is made or if any fraudulent means or devices are used to obtain any benefit under this Policy, it shall become void and the premium paid shall be forfeited. We may demand immediate repayment of any such benefit paid. Bármilyen csalási szándékú igény esetén, illetve a jelen kötvényben foglalt bármely biztosítási összeg megszerzésére irányuló megtévesztő jellegű cselekedet a kötvény érvénytelenítését, valamint a befizetett biztosítási díj elvesztését vonja maga után. A biztosító ilyen esetben a kifizetett biztosítási díjak azonnali visszafizetését követelheti. 12. The Schedule forms part of this Policy and the term this policy includes this policy booklet, the schedule and any endorsements. Any word or expression defined under Meaning of Words in this Policy has that meaning wherever it appears. A szolgáltatási táblázat a jelen kötvény részét képezi, és a jelen kötvény kifejezés a kötvényfüzetet, a szolgáltatási táblázatot és a betétlapokat jelenti. A kötvényben használt fogalmak meghatározását tartalmazó részben található szavak és kifejezések jelentése minden előfordulásuknál azonos. 13. Where We have accepted a claim, any dispute as to the interpretation of this Policy, or as to any rights or obligations under this Policy shall be referred to Arbitration under the provisions laid down under current legislation. Where any dispute is referred to Arbitration under this provision, the Insured Person shall not exercise any right of legal action against Us before an award is made. Ha a biztosító által elfogadott igény esetében bármilyen vita merül fel a jelen kötvény értelmezésével kapcsolatban, illetve a jelen kötvényben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban, a hatályos jogszabályok által szabályozott módon kell lefolytatni az egyeztetési eljárást. Ha a jelen kikötés szerint egyeztetési eljárást kell lefolytatni, a döntés meghozatala előtt a biztosított személy nem érvényesíthet semmilyen keresetbenyújtási jogot a biztosító ellen. 14. You may terminate this Policy in respect of an Insured Person: Page oldal

13 A biztosított személyekre vonatkozóan Ön a következők szerint szüntetheti meg a jelen kötvény érvényességét: After an initial period of six months following the Commencement Date; or a hatályba lépés dátumától számított 6 hónapos kezdeti időszak után, vagy Following any subsequent renewal. a soron következő megújítások után. Termination shall take effect from the date the notice is received or on any later date specified in the notice. If the premium has been paid for any period beyond the date of termination then subject to there being no Claims against the Policy, a pro-rata refund will be made equivalent to the unexpired portion of the Period of Insurance less a ten per cent (10%) deduction for administrative costs. A megszűnés az értesítés megérkezésének napjától vagy az értesítésben meghatározott későbbi napon lép érvénybe. Ha biztosítási díj befizetésére került sor a megszűnés dátuma utáni bármely időszakra, majd arra az időszakra vonatkozóan nem lett a kötvénynek megfelelő igény benyújtva, akkor a biztosító időarányos visszatérítést ad a biztosítási időszak még érvényes részére úgy, hogy a visszatérítendő összegből levonja az adminisztrációs költségeket (10%). 15. We may cancel this policy by sending 14 days notice to Your last known address. You will be entitled to a refund of premium paid subject to a deduction for the time for which You have been covered. A biztosító érvénytelenítheti a jelen kötvényt úgy, hogy 14 nappal az érvénytelenítést megelőzően értesítést küld Önnek az utolsó ismert címére. A befizetett biztosítási díj levonással terhelt visszatérítésére Ön arra a biztosítás által fedezett időszakra vonatkozóan jogosult. 16. The insurance period is 12 consecutive months as specified in the schedule. We reserve the right to refuse to renew the insurance. If We offer renewal terms in writing this Policy shall automatically renew for a further 12 months on those renewal terms unless the Insured has advised Us within 14 days in writing of their unwillingness to renew on such terms. A biztosítási időszak a szolgáltatási táblázatban meghatározott 12 egymást követő hónap. A biztosító fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a biztosítás megújítását. Ha a biztosító megújítási ajánlatot tesz írásos formában, a jelen kötvény automatikusan megújul további 12 hónapra a megújítási feltételek szerint, kivéve, ha a biztosított 14 napon belül arról értesíti a biztosítót, hogy nem szándékozza megújítani a biztosítást az adott feltételekkel. Complaints Procedure/A panaszok kezelése We aim to provide a first class service at all times. However, if an Insured has any complaint regarding the standard of service received under this Policy, the following procedure is available to resolve the situation: A biztosító mindenkor első osztályú szolgáltatás nyújtására törekszik. Ha azonban egy biztosított bármilyen panasszal kíván élni a jelen kötvény keretében kapott szolgáltatás színvonalával kapcsolatban, a következő eljárást veheti igénybe a helyzet tisztázásához: In the first instance the Insured should write to the A biztosított először a következő címre küldheti el a panaszt írásban: Director, Healthcare and Special Financial Risks LAMP Insurance Company Limited Suite 934, Europort Gibraltar Page oldal

14 If We cannot give You a final decision within 4 weeks from the date We receive your complaint, We will explain why and tell You when We hope to reach a decision. Ha a biztosító nem tud végleges döntést hozni a panasz beérkezésének dátumától számított 4 héten belül, a biztosító közölni fogja Önnel ennek okát, valamint tájékoztatni fogja Önt a döntés meghozásának várható idejéről. Our decision is based on the evidence presented. If You feel that there is any new evidence or information that may change Our decision You have the right to make an appeal. A biztosító döntése a benyújtott bizonyítékokon alapul. Ha Ön úgy véli, hogy újabb bizonyíték vagy információ merült fel, amelynek alapján a biztosító megváltoztathatja a döntését, Önnek joga van a fellebbezésre. Should You remain dissatisfied or fail to receive a final answer within eight weeks* of Us receiving Your complaint, You have the right to refer the matter directly to the Ha Ön nem elégedett a döntéssel vagy nem kap végleges választ a biztosítótól a panasz beérkezésétől számított 8 héten belül*, Önnek joga van arra, hogy továbbítsa az ügyet közvetlenül a következő szintre: Managing Director LAMP Insurance Company Limited Suite 934, Europort Gibraltar *NOTE: The timescales given above are dependent on you responding immediately to any correspondence We send You. *MEGJEGYZÉS: A fent megadott időtartamok abban az esetben érvényesek, ha Ön azonnal válaszol a biztosító által Önnek küldött minden levélre és megkeresésre. Data Protection Notice Adatvédelmi közlemény We collect and maintain personal information in order to underwrite and administer the Policies of insurance that We issue. All personal information is treated with the utmost confidentiality and with appropriate levels of security. We will not keep your information longer than is necessary. Your information will be protected from accidental or unauthorised disclosure. We will only reveal Your information if it is allowed by law, authorised by You, to prevent fraud or in order that We can liaise with Our agents in the administration of this Policy. You have the right to ask for a copy of any information We hold on you upon payment of an administrative fee and to require a correction of any incorrect information held. Any inaccurate or misleading data will be corrected as soon as possible. The above principles apply whether We hold Your information on paper or electronic form. Enquiries in relation to data held by LAMP Insurance Company Limited should be directed to Data Protection, LAMP Insurance Company Limited, Suite 934, Europort, Gibraltar. A biztosító személyes adatokat gyűjt és tárol az általa kibocsátott biztosítási kötvények aláírásához és kezeléséhez. A személyes adatok kezelése teljes mértékben bizalmasan történik, a megfelelő biztonsági szint alkalmazásával. A biztosító nem fogja tárolni az adatokat a szükségesnél hosszabb ideig. A biztosító megfelelő védelemmel látja el az adatait a véletlenszerű vagy illetéktelen felfedésük ellen. A biztosító csak akkor fogja felfedni az adatait, ha azt a jogszabályok lehetővé teszik, vagy ha Öntől felhatalmazást kap erre, abban az esetben, ha csalást kell megakadályozni vagy ha a biztosító az ügynökeivel együttműködve felügyeli a jelen kötvényt. Ön jogosult arra, hogy a megfelelő kezelési költség megfizetése ellenében elkérje a biztosítótól az Önről tárolt adatok másolatát, és az esetleges hibás adatok helyesbítését igényelje. A pontatlan vagy félrevezető adatokat a biztosító a lehető leghamarabb kijavítja. A fenti elvek Page oldal

15 az Ön adatainak papíralapú vagy elektronikus tárolása esetén egyaránt érvényesek. A LAMP Insurance Company Limited által tárolt adatokkal kapcsolatos kérdéseket a következő címre küldheti: Data Protection, LAMP Insurance Company Limited, Suite 934, Europort, Gibraltar. Page oldal

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik.

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Levelezés kezelési szerződési feltételek Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Bármilyen hivatkozás az "Ön" vagy "cég" szavakkal

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről

Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről Tájékoztató a 2012. évi határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésével összefüggő és egyéb nemzetközi tevékenységről Pénzügyi Békéltető Testület A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele. MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek

Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele. MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek Contents / Tartalomjegyzék Your MediHelp Healthcare Plan:...3 MediHelp egészségbiztosítási terve:...3

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Agency Agreement Participation Együttműködési megállapodás This Agreement dated... is made between the.tra vel agency (the Agent ) and Budget Rent a Car Hungary ( Budget ).

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei

CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei CIB - Generali Hitelkártyához kapcsolódó külföldi utasbiztosításhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételei EUB2006-04CIB Külföldrõl hívható Hungary Direct számok

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Az adatlap benyújtásának módja

Az adatlap benyújtásának módja 1 13T1041INT Bejelentő és változásbejelentő lap A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti a külföldi vállalkozás

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) Alulírott, TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY) A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdos 1 személyének

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016 HÍRLEVÉL NEWSLETTER a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról about the changes of tax law put into force from 2016 Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott Adózás rendjéről szóló törvény

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése Veszprém, június 3.

információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése Veszprém, június 3. Központi adattárolás és kórházi információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei Dr. Alexin Zoltán SZTE, TTIK, Szoftverfejlesztés Tanszék 6720 Szeged, Árpád tér 2. e-mail: alexin@inf.u-szeged.hu http://www.inf.u-szeged.hu/~alexin

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Vitarendezés a fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló, online ügyekben Gyakran Ismételt Kérdések 1. Mi az online vitarendezési platform és hogyan működik? Az Európai Bizottság létrehozott egy

Részletesebben

GENERAL AND SPECIAL TERMS AND CONDITIONS OF SAFE & FUN HUNGARY Domestic Travel Insurance (EUB2014-82FBC)

GENERAL AND SPECIAL TERMS AND CONDITIONS OF SAFE & FUN HUNGARY Domestic Travel Insurance (EUB2014-82FBC) Contents Page 1 Page 18 Page 27 Page 37 Page 54 Page 63 Domestic Travel Insurance General and Special Insurance Terms and Conditions Cancellation Insurance General Insurance Terms and Conditions Customer

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

A SEPA Direct Debit A SEPA közvetlen beszedés. Információk fogyasztók részére a SEPA Direct Debit-rıl

A SEPA Direct Debit A SEPA közvetlen beszedés. Információk fogyasztók részére a SEPA Direct Debit-rıl A SEPA Direct Debit A SEPA közvetlen beszedés Információk fogyasztók részére a SEPA Direct Debit-rıl SEPA SEPA: Egységes Euró Fizetési Övezet Lehetıséget nyújt arra, hogy ugyanarról a számláról ugyanolyan

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések Vitarendezés a fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló, online ügyekben Gyakran Ismételt Kérdések 1. Mi az online vitarendezési platform és hogyan működik? Az Európai Bizottság létrehozott egy

Részletesebben

ING Vállalati Kártya Program A társaság adatainak változása - vállalati fizetéshez. ING Corporate Card Programme Change company details

ING Vállalati Kártya Program A társaság adatainak változása - vállalati fizetéshez. ING Corporate Card Programme Change company details ING Vállalati Kártya Program A társaság adatainak változása - vállalati fizetéshez ING Corporate Card Programme Change company details 1. Társasági információk (kötelező) / Company information (mandatory)

Részletesebben

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Hulladék mennyiségének

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7.

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (short name in English: OTP Mortgage

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS 1. Alkalmazási kör A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) - a Budapest

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits

INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits FOGYASZTÓI HITEL Consumer Credit MAGYARORSZÁG IGEN Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Eplanation /Remark 1.A fogyasztói hitelt

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex 14.00-15.00 15.00-15.30 15.30-15.40 Mai program 1. Amit feltétlenül ismernünk kell: az irányítótábla közelebbről.

Részletesebben

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations To the Office of Immigration and Nationality Budapest Application for the Proof of Nationality I request for the establishment of the existence of my Hungarian nationality. I need / do not need a certificate

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay

NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay NEVEZÉSI LAP / ENTRY FORM MARATON - váltó / MARATHON - relay RAJTSZÁM / START NUMBER: (A rajtszámot a rendezőség tölti ki. / To be entered by the organisers:) Kérjük a nevezési lapot NYOMTATOTT BETŰVEL,

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for ipad Getting Started Guide Contents 5 English 41 Polski 59 Magyar AppleCare Protection Plan for ipad Fact Sheet Service and support from the people who know your ipad best

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ AMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK NAGYKÖVETSÉGE ORVOSI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A bevándorló vízumkérelmezőknek vízumkérelmük benyújtása előtt orvosi vizsgálatnak kell alávetniük magukat a hivatalunk

Részletesebben

Payment Center. Rövid útmutató. Verzió 1.0.1

Payment Center. Rövid útmutató. Verzió 1.0.1 Payment Center Rövid útmutató Verzió 1.0.1 This document has been created by the Wirecard AG. Its contents may be changed without prior notice. External web links are provided for information only. Wirecard

Részletesebben

Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers arriving in Hungary

Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers arriving in Hungary Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers arriving in Hungary Társadalombiztosítási útmutató Magyarországra érkezõ kutatóknak Practical guide for researchers

Részletesebben

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361)

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361) BANKJOGI HÍRLEVÉL/BANKING LAW NEWSLETTER 5/2011-20 JULY 2011 elnökének 7/2011. (VI.16.) PSZÁF rendelete a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről A rendelet hatálya a hitelintézetre, a hitelintézettel

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

ASUS GX800 lézeres játékegér

ASUS GX800 lézeres játékegér ASUS GX800 lézeres játékegér 1 6 Felhasználói kézikönyv HUG5761 Elsö kiadás (V1) Május 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye

Részletesebben

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA

HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA HONORARY CONSULATE OF HUNGARY MAGYAR TISZTELETBELI KONZULÁTUSA PROCEDURE TO REGISTER A MARRIAGE IN HUNGARY Marriages concluded abroad may be registered in Hungary by application through the Consular Section

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 3201 3280. OLDAL 2011. október 28. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1220 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

TERMS AND CONDITIONS OF SAFE & FUN HUNGARY CANCELLATION AND TRIP INTERRUPTION INSURANCE (EUB SFS)

TERMS AND CONDITIONS OF SAFE & FUN HUNGARY CANCELLATION AND TRIP INTERRUPTION INSURANCE (EUB SFS) Contents Page 1 Page 9 Page 20 Page 28 Cancellation Insurance General Insurance Terms and Conditions Customer Information Cancellation Insurance General Insurance Terms and Conditions_HU Customer Information_HU

Részletesebben