MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek"

Átírás

1 MediHelp Accident Cover Policy Wording MediHelp balesetbiztosítás Biztosítási feltételek

2 MediHelp Accident Cover MediHelp balesetbiztosítás Schedule Biztosítási szolgáltatások SCHEDULE attaching to and forming part of Policy Number: BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, amelyek a következő számú kötvényhez tartoznak és annak részét képezik: Insured: Biztosított: Address: Cím: Insured Person(s): Biztosított személy(ek): As Attached in Schedule A Az A jelű táblázatban foglaltak szerint. Effective Time: Érvényesség ideje: Period of Insurance: Biztosítási időszak: Premium Premium Tax: Total Biztosítási díj Biztosítási díj adója: Összesen Schedule of Benefits Biztosítási szolgáltatások Benefits Amount Biztosítási összeg 1. Death Halál 2. Permanent Total Disablement Maradandó teljes egészségkárosodás 3. Loss of Eye(s) Page 1 1. oldal

3 Szem(ek) elvesztése 4. Loss of Limb(s) Végtag(ok) elvesztése 5. Temporary Total Disablement Átmeneti teljes egészségkárosodás Deferment Period Halasztási időszak Benefit Period Biztosítási időszak 6. Medical Expenses Gyógykezelési költségek Excess applicable to this Benefit Biztosítási összeg önrésze Aggregate Limit Kártérítési összeghatár Per Week hetente Weeks hét Weeks hét Signed for and on behalf of LAMP Insurance Company Limited A LAMP Insurance Company Limited nevében és megbízásából aláírta: Page 2 2. oldal

4 SCHEDULE A- Insured Person(s): A TÁBLÁZAT Biztosított személy(ek): Name Név Date of Birth Születési idő Occupation Foglalkozás Page 3 3. oldal

5 MediHelp Accident Cover MediHelp balesetbiztosítás Policy Document Biztosítási kötvény This insurance is underwritten by LAMP Insurance Company Limited, whose registered office is Suite 934, Europort, Gibraltar. LAMP Insurance Company Limited is licensed by the Chief Executive of the Financial Services Commission of Gibraltar under the Insurance Companies Ordinance to carry on insurance business. A biztosítás kockázatviselője a LAMP Insurance Company Limited (székhely: Suite 934, Europort, Gibraltár). A LAMP Insurance Company Limited működési engedélyét Gibraltár pénzügyi felügyeleti hatóságának vezérigazgatója adta ki a biztosítótársaságokra vonatkozó rendelet által szabályozott biztosítási tevékenység folytatására. If during the Period of Insurance an Insured Person sustains Bodily Injury resulting from an Accident We will pay to the Insured Person the Benefit specified in the Schedule attached to and forming part of this Policy subject to: Ha a biztosítási időszak alatt egy biztosított személy balesetből adódó személyi sérülést szenved el, a biztosító a biztosított személynek a kötvényhez mellékelt és annak részét képező szolgáltatási táblázatban meghatározott biztosítási összeget fizeti ki: 1. payment of the premium specified; and a meghatározott biztosítási díj befizetésének, valamint 2. the terms, conditions and exclusions of this policy. a jelen kötvény feltételeinek és kivételeinek megfelelően. Cooling off Period Megfontolási időszak Please read this Policy carefully to ensure it meets with Your requirements and that You understand the terms, conditions and exclusions. If, when reading Your Policy, You decide that it does not meet Your requirements, please return it to Us within 30 days of the commencement date of the Period of Insurance. On condition that You have not made a Claim and You accept that You cannot make one later, We will refund any premium You have paid. The contract between You and Us will be annulled, which means it will be treated as if it had never existed. Olvassa el figyelmesen a jelen kötvényt, ellenőrizze, hogy az megfelel-e az Ön igényeinek, valamint fordítson gondot arra, hogy megértse a kötvényben foglalt feltételeket és kivételeket. Ha a kötvény elolvasása után úgy dönt, hogy az nem felel meg az Ön igényeinek, küldje vissza a kötvényt a biztosítónak a biztosítási időszak hatálybalépési dátumától számított 30 napon belül. Amennyiben Ön nem tett igénybejelentést, és kijelenti, hogy a későbbiekben sem fog tenni, a biztosító vissza fogja téríteni Önnek a befizetett biztosítási díjat. Ez megsemmisíti az Ön és a biztosító között fennálló szerződést, ami azt jelenti, hogy úgy kell kezelni, mintha nem is jött volna létre. Page 4 4. oldal

6 Governing Law and Language Irányadó jog és nyelv Your policy is governed by English law, unless You and We have agreed otherwise. Under the terms and conditions of this Policy, We have chosen to use the English language in all documents and communication relating to this policy. A jelen kötvényre az Egyesült Királyság jogszabályai vonatkoznak, ha Ön és a biztosító nem állapodott meg másképpen. A jelen kötvény feltételeinek értelmében a biztosító az angol nyelvet használja a kötvényhez kapcsolódó összes dokumentumban és az azzal kapcsolatos kommunikációhoz. Extensions Kiterjesztések 1. Death by drowning or death or Bodily Injury caused by the effects of exposure resulting from a mishap (including a Hi-Jack) to a conveyance in which the Insured Person is traveling will be deemed to have resulted from Accidental Bodily Injury. A vízbefulladásos halál, illetve a biztosított személy utazása során használt közlekedési eszköz balesete (beleértve a jármű eltérítését) következtében elszenvedett személyi sérülés vagy amiatti halál baleseti személyi sérülés miatt bekövetkezettnek lesz minősítve. 2. If after a reasonable period of time has elapsed and all available evidence has been examined, there is reason to presume the death of the Insured Person as a result of an Accident, the disappearance of the Insured Person will be deemed a claim under Death benefit section of this insurance. If at any time after payment of such claim by the Underwriters the Insured Person shall be found to be living, all sums so paid will be refunded to the Underwriters. Ha egy ésszerűnek tartott időszak eltelte és az összes rendelkezésre álló bizonyíték megvizsgálása után indokolt azt feltételezni, hogy a biztosított személy halála baleset miatt következett be, a biztosított személy eltűnése a jelen biztosítás haláleseti biztosítási összegre vonatkozó szakaszában foglalt igénynek lesz minősítve. Ha az ilyen igény biztosítási összegének biztosító általi kifizetése után bármikor kiderül, hogy a biztosított személy életben van, a teljes kifizetett összeget vissza kell téríteni a biztosító számára. 3. If during the Period of Insurance the Insured Person is subject to the control of persons (or their associates) effecting a Hi-Jack and/or Kidnap, cover will continue beyond the expiry date of this insurance for up to a further 12 months in all until the Insured Person has traveled directly from the place of his/her detention to his/her domicile or original destination. Ha a biztosítási időszak alatt a biztosított személy járműeltérítést vagy emberrablást elkövető személyek (vagy társaik) hatalmába kerül, a fedezet a jelen biztosítás lejárati dátumán túl további 12 hónapra terjed ki, amíg a biztosított személy vissza nem utazott a fogva tartás helyéről közvetlenül a lakhelyére vagy az eredeti úti céljának megfelelő helyre. Page 5 5. oldal

7 Meaning of Words: Fogalmak: Wherever the following words and phrases shown below in bold appear in this Policy (and Schedule attaching to and forming part of the Policy) they will always have the meanings defined below. A jelen kötvényben (valamint a kötvényhez tartozó és annak részét képező szolgáltatási táblázatban) előforduló, félkövérrel szedett alábbi szavak és kifejezések jelentése minden esetben a következő meghatározásoknak felel meg. Accident means a sudden and unexpected event which happens during the Period of Insurance and results in Bodily Injury caused by external violent and visible means. Baleset: a biztosítási időszak alatt váratlanul és előre nem látható módon bekövetkező esemény, amely személyi sérülést eredményez külső, erőszakos és látható körülmények és eszközök által. Benefit Period means the total period (not necessarily consecutive) for which the Temporary Total Disablement is payable. Biztosítási időszak: az a teljes időszak (nem szükségszerűen folytonos), amely alatt az átmeneti teljes egészségkárosodás biztosítási összeg fizetésére jogosít. Bodily Injury means physical injury resulting from an Accident to Your body resulting in Your death, Loss of Sight, Loss of Limb, Permanent Total Disability, Temporary Total Disability or Medical Expenses being incurred. Személyi sérülés: balesetből következő fizikai sérülés, amely az Ön halálát, látásának elvesztését, végtagjának elvesztését, maradandó teljes egészségkárosodását, átmeneti teljes egészségkárosodását illetve gyógykezelési költségeket okoz Önnek. Deferment Period means the period at the commencement of a period of Temporary Total Disablement during which no Benefit is payable. Halasztási időszak: az az időszak az átmeneti teljes egészségkárosodás időszakának érvénybe lépésekor, amely alatt a biztosító nem fizet biztosítási összeget. Disability means a state of physical incapacity resulting from an Accident. Egészségkárosodás: a fizikai korlátozottság állapota, amely baleset miatt következett be. Excess means the amount specified in the Schedule of each and every claim which must be paid by the Insured before any amount is paid under this Policy. Önrész: a szolgáltatási táblázatban az egyes igényekhez meghatározott összeg, amelyet a biztosítottnak be kell fizetnie, mielőtt a kötvényben foglalt biztosítási összeget ki lehetne fizetni számára. Hospital means a lawfully registered establishment providing medical and surgical treatment and 24-hour a day nursing care for ill or injured people. This does not include a convalescent, self-care or rest home, or a department in a hospital which has the role of a convalescent or nursing home. Kórház: a jogszabályoknak megfelelő, bejegyzett intézmény, amely gyógykezelést és sebészeti ellátást, valamint 24 órás ápolást biztosít a beteg vagy sérült embereknek. Nem tartoznak ide a szanatóriumok, a bentlakásos ápolást nyújtó intézmények, valamint az olyan kórházi osztályok, amelyek szanatóriumi vagy bentlakásos ellátást biztosítanak. Page 6 6. oldal

8 Insured means the Company, Corporation, Organisation, Employer or Individual named in the Schedule who subscribes to this Policy and pays or undertakes to pay the appropriate premium on behalf of the Insured Person(s). Biztosított: a szolgáltatási táblázatban megnevezett vállalat, szervezet, munkaadó vagy személy, aki aláírja a jelen kötvényt, és befizeti, illetve magára vállalja a megfelelő biztosítási díj befizetését a biztosított személy(ek) nevében. Insured Person means the person(s) named in or attaching to the Schedule who have been accepted for cover by Us, and for whom the appropriate premium has been paid. Biztosított személy: a szolgáltatási táblázatban megnevezett vagy ahhoz kapcsolódóan megadott személy(ek) neve, akik be lettek vonva a biztosító által nyújtott fedezet körébe, és akik nevében be lett fizetve a megfelelő biztosítási díj. Loss of Limb means loss by physical separation of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle and includes total and irrecoverable loss of use of hand, arm, foot or leg. Végtag elvesztése: a kéz vagy a láb elvesztése fizikai elválasztással a csuklónál vagy a csukló felett, illetve a bokánál vagy a boka felett, ami a kéz, a kar, a lábfej vagy a láb teljes és helyreállíthatatlan funkcióvesztését eredményezi. Loss of Sight means total and permanent loss of sight in either one or both eyes. Látás elvesztése: az egyik vagy mindkét szem látásának teljes és maradandó elvesztése. Medical Expenses means reasonable and necessary surgical or other treatment costs incurred in a Hospital given or prescribed by a legally qualified medical practitioner other than You or a member of Your immediate family.. Gyógykezelési költségek: a kórházban, szakképzett orvos aki nem azonos Önnel vagy valamelyik közeli családtagjával által elvégzett vagy előírt, indokolt és szükséges sebészeti vagy egyéb kezelés költsége. Period of Insurance means the period as shown in the Schedule during which this insurance is in force and for which You have paid and We have accepted the premium. Biztosítási időszak: a szolgáltatási táblázatban feltüntetett időszak, amely alatt a jelen biztosítás érvényben van, és amelyre vonatkozóan Ön befizette, a biztosító pedig átvette a biztosítási díjat. Permanent Total Disability a condition which, one year after the date of disablement, is of a permanent, severe and irreversible nature which is shown by medical evidence to be likely to continue for the remainder of Your life and which in the Our reasonable opinion prevents You from engaging in any work or occupation for remuneration or profit. Maradandó teljes egészségkárosodás: olyan állapot, amely a létrejöttének időpontjától számított egy év múlva is állandó, súlyos és a helyreállíthatatlan jellegű, és amelynek fennmaradása orvosi szakvélemények szerint várhatóan élethosszig tart Önnél, valamint amely a biztosító megalapozott véleménye szerint megakadályozza Önt a javadalmazás ellenében vagy nyereségszerzés céljából vállalható bármilyen munka vagy tevékenység végzésében. Temporary Total Disability means temporary Disability which entirely prevents the Insured Person from engaging in his/her usual business or occupation. Átmeneti teljes egészségkárosodás: átmeneti jellegű egészségkárosodás, amely teljes mértékben megakadályozza, hogy a biztosított személy elvégezze a szokásos munkáját vagy tevékenységét. We/Our/Us means LAMP Insurance Company Limited, whose registered office is Suite 934, Europort, Gibraltar, Biztosító: a LAMP Insurance Company Limited; székhely: Suite 934, Europort, Gibraltár. You/Your means the Insured and/or the Insured Person. Ön (vagy más, egyes szám harmadik személyű megszólítás): a biztosított és/vagy a biztosított személy. Page 7 7. oldal

9 Exclusions Kivételek You are not insured and We will not pay under any part of this Policy for claim resulting directly or indirectly resulting: Az Ön biztosítása nem terjed ki az alábbi tevékenységek által közvetlenül vagy közvetetten eredményezett igényekre, és a biztosító sem fizet biztosítási összeget a jelen kötvény egyetlen része alapján sem a következő esetekben: From the Insured Person( s): Ha a biztosított személy: 1. suicide or attempted suicide or intentional self injury or deliberate exposure to exceptional danger (except in an attempt to save human life); öngyilkosságot, öngyilkossági kísérletet, szándékos öncsonkítást követ el, rendkívüli veszélynek teszi ki magát szándékos módon (kivéve az emberélet megmentésére tett kísérletet); 2. own criminal act; bűncselekményt követ el; 3. engaging in: részt vesz a következő tevékenységekben: a. riding or driving in any kind of race, bármilyen gyorsasági verseny, lovaglás vagy vezetés; b. horse riding, lovaglás; c. riding on a motorcycle as a driver or passenger, motorkerékpározás, utasként vagy vezetőként; d. rock climbing or mountaineering of any type, bármilyen jellegű sziklamászás vagy hegymászás; e. hang-gliding, paragliding, parachuting or bungee jumping, sárkányrepülés, siklóernyőzés, ejtőernyőzés vagy kötélugrás; f. snow skiing or snowboarding whilst away from prepared and marked runs and/or against the advice of the local ski school or local authoritative body; síelés vagy hódeszkázás előkészített és kijelölt pályán kívül és/vagy a helyi síiskola vagy a helyi hatóságok javaslata ellenére; g. sub aqua pursuits involving underwater breathing apparatus unless PADI/NAUI certified, accompanied by a certified instructor, and at depths of less than 10 meters; or búvárkodás víz alatti légzésre szolgáló készülékkel, ha a légzőkészülék nem rendelkezik PADI/NAUI tanúsítvánnyal, a személyt nem kíséri szakképzett oktató, valamint a merülési mélység meghaladja a 10 métert; h. aviation except when traveling by air as a fare paying passenger; légi közlekedés, kivéve a viteldíjat fizető utasként történő légi utazást; Page 8 8. oldal

10 4. being a member of the police or armed forces of any nation or international authority or a member of any Reserve Forces; a rendőrség tagja, bármely nemzeti vagy nemzetközi fegyveres testület tagja vagy bármely tartalékerő tagja; 5. being under the influence of alcohol or drugs, otherwise than under the direction of a registered medical practitioner provided that such direction is not for treatment for drug addiction or dependence; alkohol, drog vagy olyan gyógyszer hatása alatt áll, amelyet nem szakképzett orvos utasítására szed, feltéve, hogy az előírt gyógyszerezés nem drogfüggőség vagy szenvedélybetegség kezelésére irányul. (ii) sickness or disease not directly resulting from Bodily Injury; Olyan betegség, amely nem közvetlenül a személyi sérülésre vezethető vissza. (iii) existing defect or chronic or recurring disease, disorder or other condition; Meglévő fogyatékosság, krónikus vagy kiújuló betegség, rendellenesség vagy egyéb állapot. (iv) Post Traumatic Stress Disorder, psychiatric, mental or nervous disorder, anxiety and or depression; Poszttraumatikus stressz szindróma, pszichiátriai, mentális vagy idegrendszeri rendellenesség, szorongás és/vagy depresszió. (v) Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or HIV or AIDS related illness; HIV-fertőzés (HIV emberi immunkárosodást előidéző vírus) és/vagy AIDS (szerzett immunhiányos szindróma) és/vagy a HIV-fertőzéshez, illetve az AIDS-hez kapcsolódó betegség. (vi) from or is traceable to or is caused by any gradually developing deterioration whatever the cause of that deterioration; Rossz egészségi állapot, amely bármilyen fokozatos állapotromlásból adódik, amely erre az állapotromlásra vezethető vissza vagy amelyet ez az állapotromlás okoz, függetlenül az állapotromlás okától. (vii) Pregnancy or Childbirth; Terhesség vagy gyermekszülés. (viii) war, hostilities (whether war be declared or not), terrorist activity, revolution, military or usurped power, civil commotion or any similar event; Háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek-e), terroristacselekmények, forradalom, katonai vagy megszálló uralom, zavargás vagy hasonló esemény. (ix) radiation or contamination or the effects of radiation; Sugárzás, sugárszennyeződés vagy a sugárzás hatásai. (x) after the expiry of the Period of Insurance during which the Insured Person attains the age of sixty-five years; or Annak a biztosítási időszaknak a lejárata utáni időszak, amelynek során a biztosított személy betölti a 65. életévét. (xi) from any injury arising more than 12 months after the Accident giving rise to Bodily Injury. A személyi sérülést okozó baleset után több mint 12 hónappal történő bármilyen sérülés. Page 9 9. oldal

11 Conditions Feltételek 1. You must comply with the terms and conditions of this Policy before a Claim under it will be paid. The Insured must make the Insured Persons aware of such requirements. Önnek be kell tartania a jelen kötvény feltételeit ahhoz, hogy a kötvénynek megfelelő igények kifizetésre kerülhessenek. A biztosítottnak tájékoztatnia kell a biztosított személyeket a vonatkozó követelményekről. 2. The Insured must declare to Us all facts which are likely to affect this Policy. Failure to do so may prejudice a Claim. If there is doubt whether or not a fact is material it should be declared to Us. A biztosítottnak a biztosító tudomására kell hoznia minden olyan tényt, amely hatással lehet a jelen kötvényre. Ennek hiánya az igények elutasítását okozhatja. Ha kétség merül fel valamely tény lényegességét illetően, azt közölni kell a biztosítóval. 3. We may, at any time, pay to the Insured Person Our full liability under this Policy after which We shall have no further liability in any respect. A biztosító bármikor kifizetheti a biztosított személynek a jelen kötvény által meghatározott teljes kötelezettségét, és ezt követően a biztosítónak nem lesz további kötelezettsége semmilyen vonatkozásban. 4. Any benefit payable under this Policy will be payable to the Insured unless otherwise specified in writing and agreed by Us. A jelen kötvényben meghatározott bármely biztosítási összeget a biztosított számára kell kifizetni, amennyiben a biztosító írásos formában nem rendelkezett másképpen. 5. The Insured Person must take all reasonable steps to avoid or minimise any claim and must avoid needless self exposure to peril unless attempting to save human life. A biztosított személynek meg kell tennie minden ésszerű lépést az esetleges igények elkerülése vagy minimálisra csökkentése érdekében, és el kell kerülnie azt, hogy önmagát szükségtelen veszélynek tegye ki, kivéve az emberélet megmentésére irányuló kísérletet. 6. The maximum sum payable under this Policy in respect of any one Accident to any one Insured Person shall not exceed the largest of any one benefit specified in the Schedule applicable to that Insured Person. A jelen kötvény értelmében a bármely egyszeri baleset esetén egy biztosított személynek fizetendő maximális összeg nem haladhatja meg az adott biztosított személyre vonatkozóan a szolgáltatási táblázatban meghatározott biztosítási összeget. 7. The maximum benefit payable in respect of any one Accident resulting in Bodily Injury to more than one Insured Person shall not exceed the Aggregate Limit specified in the Schedule. Az egynél több biztosított személynek személyi sérülést okozó bármely egyszeri baleset esetében fizetendő maximális biztosítási összeg nem haladhatja meg a szolgáltatási táblázatban megadott kártérítési összeghatárt. 8. Written notice must be given to the Us as soon as practicable in the event of any change in an Insured Person s occupation or country of residence involving increased personal hazard. Bodily Injury arising from such changed occupation will not be covered hereunder until Our agreement has been obtained and any additional premium that may be required has been paid. We reserve the right to withhold such agreement. A biztosított személy foglalkozásának vagy a lakóhelye országának bármilyen megváltozása esetében beleértve a veszélyesség megnövekedését is a lehető leghamarabb értesíteni kell írásos formában a biztosítót. A foglalkozás megváltozása következtében bekövetkező személyi sérülésre nem fog kiterjedni a jelen fedezet, amíg a biztosító el Page oldal

12 nem fogadja a változást, és amíg nincs befizetve az általa meghatározott esetleges kiegészítő biztosítási díj. A biztosító fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja az ilyen megállapodást. 9. You must advise Us immediately of any Insured Person leaving or joining the Policy in the course of the current Period of Insurance. Joiners and Leavers will be added / deleted from the Policy from the date of notification. Premiums due or refundable in respect of such Insured Persons shall be charged or credited on a daily pro-rata basis. No refund will be paid if the unexpired portion of the Period of Insurance is less than 2 complete months. Önnek haladéktalanul értesítenie kell a biztosítót, ha bármelyik biztosított személy kilép a kötvény hatálya alól vagy belép a kötvény hatálya alá az aktuális biztosítási időszakban. A belépő, illetve a kilépő személyek az értesítés időpontjában lesznek felvéve a kötvénybe, illetve eltávolítva a kötvényből. Az ilyen biztosított személyekkel kapcsolatosan esedékes, illetve visszatérítendő biztosítási díjakat napi szintű időarányos mértékben kell felszámolni, illetve jóváírni. Visszatérítés nem fizetendő, ha a biztosítási időszak hátralevő része rövidebb 2 egész hónapnál. 10. In the event of a claim under this Policy notice must be sent to Us as soon as practicable. The Insured Person will permit Our own appointed medical adviser or advisers to examine them as often as may be deemed necessary. If Disability results or may result the Insured Person must place him/herself as early as possible under the care of a qualified medical practitioner. A kötvény értelmében felmerülő igényt a lehető leghamarabb el kell küldeni a biztosítónak. A biztosított személynek engedélyeznie kell, hogy a biztosító által kijelölt orvosszakértő vagy orvosszakértők megvizsgálják a szükségesnek tartott gyakorissággal. Ha egészségkárosodás következik be vagy következhet be, a biztosított személynek a lehető leghamarabb szakképzett orvos általi ellátást kell igénybe vennie. 11. If any fraudulent Claim is made or if any fraudulent means or devices are used to obtain any benefit under this Policy, it shall become void and the premium paid shall be forfeited. We may demand immediate repayment of any such benefit paid. Bármilyen csalási szándékú igény esetén, illetve a jelen kötvényben foglalt bármely biztosítási összeg megszerzésére irányuló megtévesztő jellegű cselekedet a kötvény érvénytelenítését, valamint a befizetett biztosítási díj elvesztését vonja maga után. A biztosító ilyen esetben a kifizetett biztosítási díjak azonnali visszafizetését követelheti. 12. The Schedule forms part of this Policy and the term this policy includes this policy booklet, the schedule and any endorsements. Any word or expression defined under Meaning of Words in this Policy has that meaning wherever it appears. A szolgáltatási táblázat a jelen kötvény részét képezi, és a jelen kötvény kifejezés a kötvényfüzetet, a szolgáltatási táblázatot és a betétlapokat jelenti. A kötvényben használt fogalmak meghatározását tartalmazó részben található szavak és kifejezések jelentése minden előfordulásuknál azonos. 13. Where We have accepted a claim, any dispute as to the interpretation of this Policy, or as to any rights or obligations under this Policy shall be referred to Arbitration under the provisions laid down under current legislation. Where any dispute is referred to Arbitration under this provision, the Insured Person shall not exercise any right of legal action against Us before an award is made. Ha a biztosító által elfogadott igény esetében bármilyen vita merül fel a jelen kötvény értelmezésével kapcsolatban, illetve a jelen kötvényben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban, a hatályos jogszabályok által szabályozott módon kell lefolytatni az egyeztetési eljárást. Ha a jelen kikötés szerint egyeztetési eljárást kell lefolytatni, a döntés meghozatala előtt a biztosított személy nem érvényesíthet semmilyen keresetbenyújtási jogot a biztosító ellen. 14. You may terminate this Policy in respect of an Insured Person: Page oldal

13 A biztosított személyekre vonatkozóan Ön a következők szerint szüntetheti meg a jelen kötvény érvényességét: After an initial period of six months following the Commencement Date; or a hatályba lépés dátumától számított 6 hónapos kezdeti időszak után, vagy Following any subsequent renewal. a soron következő megújítások után. Termination shall take effect from the date the notice is received or on any later date specified in the notice. If the premium has been paid for any period beyond the date of termination then subject to there being no Claims against the Policy, a pro-rata refund will be made equivalent to the unexpired portion of the Period of Insurance less a ten per cent (10%) deduction for administrative costs. A megszűnés az értesítés megérkezésének napjától vagy az értesítésben meghatározott későbbi napon lép érvénybe. Ha biztosítási díj befizetésére került sor a megszűnés dátuma utáni bármely időszakra, majd arra az időszakra vonatkozóan nem lett a kötvénynek megfelelő igény benyújtva, akkor a biztosító időarányos visszatérítést ad a biztosítási időszak még érvényes részére úgy, hogy a visszatérítendő összegből levonja az adminisztrációs költségeket (10%). 15. We may cancel this policy by sending 14 days notice to Your last known address. You will be entitled to a refund of premium paid subject to a deduction for the time for which You have been covered. A biztosító érvénytelenítheti a jelen kötvényt úgy, hogy 14 nappal az érvénytelenítést megelőzően értesítést küld Önnek az utolsó ismert címére. A befizetett biztosítási díj levonással terhelt visszatérítésére Ön arra a biztosítás által fedezett időszakra vonatkozóan jogosult. 16. The insurance period is 12 consecutive months as specified in the schedule. We reserve the right to refuse to renew the insurance. If We offer renewal terms in writing this Policy shall automatically renew for a further 12 months on those renewal terms unless the Insured has advised Us within 14 days in writing of their unwillingness to renew on such terms. A biztosítási időszak a szolgáltatási táblázatban meghatározott 12 egymást követő hónap. A biztosító fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja a biztosítás megújítását. Ha a biztosító megújítási ajánlatot tesz írásos formában, a jelen kötvény automatikusan megújul további 12 hónapra a megújítási feltételek szerint, kivéve, ha a biztosított 14 napon belül arról értesíti a biztosítót, hogy nem szándékozza megújítani a biztosítást az adott feltételekkel. Complaints Procedure/A panaszok kezelése We aim to provide a first class service at all times. However, if an Insured has any complaint regarding the standard of service received under this Policy, the following procedure is available to resolve the situation: A biztosító mindenkor első osztályú szolgáltatás nyújtására törekszik. Ha azonban egy biztosított bármilyen panasszal kíván élni a jelen kötvény keretében kapott szolgáltatás színvonalával kapcsolatban, a következő eljárást veheti igénybe a helyzet tisztázásához: In the first instance the Insured should write to the A biztosított először a következő címre küldheti el a panaszt írásban: Director, Healthcare and Special Financial Risks LAMP Insurance Company Limited Suite 934, Europort Gibraltar Page oldal

14 If We cannot give You a final decision within 4 weeks from the date We receive your complaint, We will explain why and tell You when We hope to reach a decision. Ha a biztosító nem tud végleges döntést hozni a panasz beérkezésének dátumától számított 4 héten belül, a biztosító közölni fogja Önnel ennek okát, valamint tájékoztatni fogja Önt a döntés meghozásának várható idejéről. Our decision is based on the evidence presented. If You feel that there is any new evidence or information that may change Our decision You have the right to make an appeal. A biztosító döntése a benyújtott bizonyítékokon alapul. Ha Ön úgy véli, hogy újabb bizonyíték vagy információ merült fel, amelynek alapján a biztosító megváltoztathatja a döntését, Önnek joga van a fellebbezésre. Should You remain dissatisfied or fail to receive a final answer within eight weeks* of Us receiving Your complaint, You have the right to refer the matter directly to the Ha Ön nem elégedett a döntéssel vagy nem kap végleges választ a biztosítótól a panasz beérkezésétől számított 8 héten belül*, Önnek joga van arra, hogy továbbítsa az ügyet közvetlenül a következő szintre: Managing Director LAMP Insurance Company Limited Suite 934, Europort Gibraltar *NOTE: The timescales given above are dependent on you responding immediately to any correspondence We send You. *MEGJEGYZÉS: A fent megadott időtartamok abban az esetben érvényesek, ha Ön azonnal válaszol a biztosító által Önnek küldött minden levélre és megkeresésre. Data Protection Notice Adatvédelmi közlemény We collect and maintain personal information in order to underwrite and administer the Policies of insurance that We issue. All personal information is treated with the utmost confidentiality and with appropriate levels of security. We will not keep your information longer than is necessary. Your information will be protected from accidental or unauthorised disclosure. We will only reveal Your information if it is allowed by law, authorised by You, to prevent fraud or in order that We can liaise with Our agents in the administration of this Policy. You have the right to ask for a copy of any information We hold on you upon payment of an administrative fee and to require a correction of any incorrect information held. Any inaccurate or misleading data will be corrected as soon as possible. The above principles apply whether We hold Your information on paper or electronic form. Enquiries in relation to data held by LAMP Insurance Company Limited should be directed to Data Protection, LAMP Insurance Company Limited, Suite 934, Europort, Gibraltar. A biztosító személyes adatokat gyűjt és tárol az általa kibocsátott biztosítási kötvények aláírásához és kezeléséhez. A személyes adatok kezelése teljes mértékben bizalmasan történik, a megfelelő biztonsági szint alkalmazásával. A biztosító nem fogja tárolni az adatokat a szükségesnél hosszabb ideig. A biztosító megfelelő védelemmel látja el az adatait a véletlenszerű vagy illetéktelen felfedésük ellen. A biztosító csak akkor fogja felfedni az adatait, ha azt a jogszabályok lehetővé teszik, vagy ha Öntől felhatalmazást kap erre, abban az esetben, ha csalást kell megakadályozni vagy ha a biztosító az ügynökeivel együttműködve felügyeli a jelen kötvényt. Ön jogosult arra, hogy a megfelelő kezelési költség megfizetése ellenében elkérje a biztosítótól az Önről tárolt adatok másolatát, és az esetleges hibás adatok helyesbítését igényelje. A pontatlan vagy félrevezető adatokat a biztosító a lehető leghamarabb kijavítja. A fenti elvek Page oldal

15 az Ön adatainak papíralapú vagy elektronikus tárolása esetén egyaránt érvényesek. A LAMP Insurance Company Limited által tárolt adatokkal kapcsolatos kérdéseket a következő címre küldheti: Data Protection, LAMP Insurance Company Limited, Suite 934, Europort, Gibraltar. Page oldal

Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele. MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek

Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele. MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek Az Ön Nemzetközi Egészségbiztosítási Útlevele MediHelp Policy Wording Részletes Biztosítási Feltételek Contents / Tartalomjegyzék Your MediHelp Healthcare Plan:...3 MediHelp egészségbiztosítási terve:...3

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1

Fogyasztói információk Air France útlemondási biztosítás AF1 Áttekintés Fontos tudnivalók Útlemondási védelem A biztosítási feltételeknek megfelelıen téríti Az útlemondási költségeket az utazás meg nem kezdése esetén. Az önrész mértéke: Ha az utazás váratlan súlyos

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Support Staff Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between

TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between TREASURY MASTER AGREEMENT (the Master Agreement) TREASURY KERETSZERZŐDÉS (a Keretszerződés) between (1) ING Bank N.V. (registered seat Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amsterdam, the Netherlands; registered

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek General Terms Általános Szerződési Feltételek Tárgymutató Fejezetcím Szerkezet 1 Meghatározások 2,51 Fontos tudnivalók 3 Jogaink 4 Számlaszámok, jelszavak és belépés 5 Besorolás 6 Fogadások és ügyletek

Részletesebben

A Budapest Kártyához tartozó utasbiztosítás Általános és Különös Feltételei

A Budapest Kártyához tartozó utasbiztosítás Általános és Különös Feltételei A Budapest Kártyához tartozó utasbiztosítás Általános és Különös Feltételei Szolgáltatási Táblázat Biztosítási Fedezetek Biztosítási összegek / Ft Baleseti halál 1.000.000.- Baleseti maradandó részleges

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 7., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi XXIX. törvény A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról

Részletesebben

Fogyasztói információk Air France betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás AF3

Fogyasztói információk Air France betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás AF3 Áttekintés Fontos tudnivalók Gyógyíttatási költségek és asszisztencia szolgáltatások Feltételeinknek megfelelıen téríti a külföldön felmerülı akut, szükséges orvosi beavatkozások költségeit: Az orvosilag

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

Lakásbérleti Szerződés

Lakásbérleti Szerződés Lakásbérleti Szerződés cím Bérlési feltételek: Bérlés időszak kezedete: Bérlési időszak vége: Bérleti díj : Kaució: (Visszafizetendő) Ingatlankezelő : Ruzsik Dezső, 06 20 521 5706, dezso@bpartner.com Bérlő(k):

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés az ÉRV Zrt. Lázbérc ivóvíztermelő telep ZeeWeed ultraszűrő membrán technológiájának max. 8000 m3/nap kapacitással való bővítésének tervezésére és kulcsrakész kivitelezésére Contract

Részletesebben

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Hungary on Social Security Megjegyzések az ausztrál öregségi nyugdíj igényléséhez az Ausztrália és Magyarország között

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

Application for Canadian Old Age, Retirement and Survivors Benefits under the Agreement on Social Security between Canada and the Republic of Hungary

Application for Canadian Old Age, Retirement and Survivors Benefits under the Agreement on Social Security between Canada and the Republic of Hungary Human Resources Development Canada Développement des ressources humaines Canada Protected when completed - B Application for Canadian Old Age, Retirement and Survivors Benefits under the Agreement on Social

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat

Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Korlátozott Érvényességű Határozott Idejű Lakásbérleti Szerződés Teljes Bizonyító Erejű Magánokirat Lakás címe 1. Bérlési irányelvek A Bérlő/társak/ kijelenti/k/, hogy a Lakásbérleti Szerződés (a továbbiakban,

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-34WH

GENERAL AND SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS EUB2014-34WH WELCOME TO HUNGARY BASIC, TOP ÉS WELCOME TO HUNGARY & EUROPE INSURANCE PRODUCTS Európai Utazási Biztosító Zrt. General information EUB customer service: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580

Részletesebben

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction

A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT. 1. Bevezetés 1. Introduction A VÉGFELHASZNÁLÓ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Bevezetés 1. Introduction 1.1. Az xsocial a DUB Investments Ltd. védjegye. A jelen megállapodás egyfelől a DUB

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (please scroll down for English) A szolgáltató webtárhely és domain szolgáltatást a felhasználói részére kizárólag a következő általános szállítási és vállalkozási feltételek

Részletesebben

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről

2002. évi III. törvény. az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 2002. évi III. törvény az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án

Részletesebben

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915

I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Nyilvántartási szám: 07525915 Registration number: 07525915 A FLIGHT REFUND LTD. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF FLIGHT REFUND LTD. I. A FLIGHT REFUND LTD. ADATAI I. DATA OF FLIGHT REFUND LTD. Név: Flight Refund Ltd. Name: Flight

Részletesebben

T/5826. számú. törvényjavaslat

T/5826. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5826. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a z ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben