KÉRDİÍV PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRDİÍV PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE"

Átírás

1 - - Az Intézmény OM azonosító kódja Tagintézmény Pedagógus száma száma KÉRDİÍV PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE Kérjük, válaszait a válasz kódjának bekarikázásával, szám vagy szöveg beírásával jelölje! KITÖLTÉS DÁTUMA: hó... nap 1. Mi az Ön neme? Kérjük, karikázza be a kódot. 1 férfi 2 nı 2. Mikor született Ön? _1_ _9_ év 3. Naponta átlagosan hány perc alatt ér be az iskolába? Írja be a számot! perc 4. Kérjük, adja meg, hogy körülbelül hány kilométerre lakik az iskolától! Írja be a számot! km 5. Leggyakrabban hogyan közlekedik az iskolába? 1 Gyalog 2 Kerékpár, robogó 3 Közösségi közlekedés (busz, vonat, metró) 5.a. Hány átszállással közlekedik? 4 Személygépkocsi, motor 6. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 Érettségi 2 Fıiskola 3 Egyetem 4 Tudományos fokozat 7. Ez egyben az Ön pedagógus szakképzettsége is? 7.a. Mi a legmagasabb pedagógusi végzettsége? 1 Nincs pedagógus szakképzettségem 2 Fıiskola 3 Egyetem Kérjük, írja be a számot! Ha nem száll át, kérjük 0-át (nullát) írjon be!

2 2 8. Van-e egyéb kiegészítı végzettsége? 1 Van 8.a. Milyen kiegészítı végzettsége van? Ha több is van, kérjük, mindegyiket jelölje! 2 Nincs 1 Posztgraduális képzés 2 Kiegészítı szakképzettség (pl. fejlesztıpedagógus) 3 Pedagógia szak 4 Pedagógus szakvizsga 5 Közoktatási vezetı 6 Egyéb, éspedig: Írja le! 9. A magyar nyelven kívül beszél-e valamilyen idegen nyelven? KÉRJÜK, A 11. KÉRDÉSTİL FOLYTASSA A VÁLASZADÁST! 10. Kérjük, jelölje a táblázatban, hogy milyen nyelven beszél! Majd a következı oszlopban jelölje, hogy milyen szinten beszél az adott nyelven! Beszéli-e? 10.a. Milyen szinten beszéli az adott nyelvet? Igen Nem Kiválóan Jól Gyengén a. Angol b. Német c. Orosz d. Spanyol e. Francia f. Olasz g. Egyéb nyelv, éspedig: h. Egyéb nyelv, éspedig: Hány éve kezdett el Ön dolgozni? éve 99 Nem tudom 12. Hány éve tanít? éve 99 Nem tudom 13. Hány éve tanít ebben az iskolában? éve 99 Nem tudom 14. Volt-e Ön valaha GYES-en vagy GYED-en? 14. a. Összesen hány évet? évet 15. Pedagógusként milyen közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban dolgozik Ön ebben az iskolában? 1 Határozatlan idejő alkalmazásban KÉRJÜK, A 17. KÉRDÉSTİL FOLYTASSA A VÁLASZADÁST! 2 Határozott idejő kinevezéssel / munkaszerzıdéssel, amelynek idıtartama 1 tanévnél hosszabb 3 Egy tanévre vagy rövidebb idıtartamra szóló határozott idejő kinevezéssel, munkaszerzıdéssel

3 3 16. Milyen kitétel szerepel az Ön határozott idejő kinevezésében, munkaszerzıdésében? 1 Adott pedagógus kolléga helyettesítése elıre látható, konkrét dátumig 2 Adott pedagógus kolléga helyettesítése konkrét dátum feltüntetése nélkül 3 Egyéb kitétel, éspedig: Írja le! 4 Nem szerepel kitétel 17. Mi az ön beosztása ebben az iskolában? 1 Vezetı 17.a. 1 Intézményvezetı 2 Tagintézmény vezetı 3 Intézményvezetı- helyettes 2 Beosztott pedagógus 3 Egyéb beosztás, éspedig: Írja le! 18. Ön egy vagy többféle munkakörben van alkalmazva ebben az iskolában? 1 Egy munkakörben 2 Több munkakörben 19. Ön teljes munkaidıben vagy részmunkaidıben dolgozik ebben az iskolában? Kérjük, hogy a kinevezésében, illetve munkaszerzıdésében szereplı heti munkaidıt vegye alapul. Ha bizonytalan, kérjük, kérdezze meg munkáltatóját! 1 Teljes munkaidıben, 40 órát 2 Rész-munkaidıben, órát 20. A tantárgyfelosztás szerint a jelenlegi tanévben mennyi az Ön heti óraszáma? óra 20.a. Mennyi ebbıl a heti kötelezı órák száma: óra 20.b. Mennyi az állandó túlórák száma? Ha nincsen túlórája, kérjük 0-át (nullát) írjon be mindkét helyre! a. Többletórák (túlórák) az Ön vállalása alapján: óra b. A munkáltatója által elıírt többletórák: óra Kérjük, minden sorban írjon számot! 20.c. Mennyi órakedvezménye van a következı jogcímeken? Ha nincsen órakedvezménye, kérjük 0-át (nullát) írjon be! a. Osztályfınöki tevékenység b. Tanulócsoport-vezetıi tevékenység c. Szakmai munkaközösség vezetıi (tagozat-, szakosztályvezetıi) tevékenység d. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs e. Minıségbiztosítási munkatárs f. Könyvtáros-tanári (tanítói) tevékenység g. Szakszervezeti, tisztségviselıi tevékenység h. Közalkalmazotti Tanács elnöke i. Közalkalmazotti Tanács tagja j. Egyéb jogcím, éspedig: Írja le! k. Egyéb jogcím, éspedig: Írja le! l. Egyéb jogcím, éspedig: Írja le!

4 4 21. Most a munkaköréhez kapcsolódó tevékenységekrıl és az azok elvégzéséhez szükséges átlagos heti idıtartamról szeretnénk kérdezni. Kérjük, jelölje meg percben az alábbi tevékenységek elvégzéséhez szükséges heti átlagos idıtartamot! Azokhoz a tevékenységekhez, amelyeket nem végez, írjon 0-át(nullát)! Kérjük, minden sorban írjon számot! Perc a. Felkészülés (pl. prezentáció, dolgozat összeállítása, óravázlat készítése, szakirodalom feldolgozása, szakirodalom összeállítása.) b. Tanulók értékelése (pl. szöveges értékelés elkészítése, dolgozatjavítás) c. Adminisztratív munkák (pl. napló töltése, statisztikák készítése, fejlıdési / fejlesztési napló vezetése) d. Közvetlen órai elıkészület (pl. kísérlet elıkészítése, digitális tábla üzembe helyezése stb.) e. Szervezési munkák (pl. iskolai rendezvény, múzeum, színház, koncert) f. Részvétel iskolai rendezvényeken, iskolán kívüli tanulói programokon g. Kapcsolattartás a szülıkkel személyesen, telefonon, elektronikusan h. Tanulóval való nevelési külön foglalkozás (személyesen, telefonon, elektronikusan) i. Továbbképzésen való részvétel j. Részvétel iskolai dokumentumok elkészítésében (helyi tanterv, pedagógiai program, minıségirányítási program, stb.) k. Hatóságokkal és szakszolgálatokkal való kapcsolattartás (pl. nevelési tanácsadó, gyermekvédelem, jegyzı, egyéb) l. Fogadóóra, nevelési értekezlet, illetve ezekre való felkészülés m. Munkáltató által elrendelt iskolai jelenlét a fentieken kívüli idıben n. Egyéb professzionális tevékenység (pl., szakirodalom olvasása, publikáció készítése stb.) o. Egyéb munkaköri tevékenység: Írja le! p. Egyéb munkaköri tevékenység: Írja le! q. Egyéb munkaköri tevékenység: Írja le! r. Egyéb munkaköri tevékenység: Írja le! s. Egyéb munkaköri tevékenység: Írja le!

5 5 22. Kérjük jelölje, hogy a tanításon kívül milyen tevékenységeket végez ebben az iskolában! Amennyiben többet is ellát, kérjük azokat is jelölje! 1 Napközis foglalkoztatás 2 Könyvtárosi tevékenység 3 Szabadidı szervezıi tevékenység 4 Valamely ösztöndíj programban részt vevı tanuló mentorálása 5 Gyakornok vagy tanárjelölt mentorálása 6 Iskolaotthoni nevelıi feladat 7 Fejlesztıpedagógiai 8 Gyógypedagógiai tevékenység 9 Gyermekvédelem 10 Ifjúságvédelem 11 Gyógytestnevelés 12 Informatikai feladatok 13 Egyéb tevékenység: Írja le! 14 Egyéb tevékenység: Írja le! 15 Egyéb tevékenység: Írja le! 23. Dolgozik-e Ön jelenleg szerzıdéssel más munkahelyen is? 24. Tart-e Ön magánórákat (akár fizetségért, akár szívességbıl)? 25. Tagja-e valamilyen civil szakmai szervezetnek (pl. Kutató Tanárok Országos Szövetsége, Történelemtanárok Egylete stb.)? 25.a Kérjük írja le, melyik(ek)nek: 1 Szervezet neve: Írja le! 2 Szervezet neve: Írja le! 3 Szervezet neve: Írja le!

6 6 26. Kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot az Ön által ebben a tanévben tanított osztályok/csoportok adataival! Amennyiben ugyanabban az osztályban/csoportban Ön több tantárgyat is tanít, azokat külön sorban szerepeltesse! Kérjük, a napközis foglalkozást, osztályfınöki órát is szerepeltesse a táblázatban! Kérjük, hogy a C -oszlopba a táblázat alatti Tantárgy listából írja be az oktatott tárgy számát. Ha nem szerepel az Ön által oktatott tantárgy, akkor kérjük, írja be a tantárgy nevét! a. Iskolai osztály típusa 1 általános iskolai 2 8 évf. gimnáziumi 3 6 évf. gimnáziumi 4 4 évf. gimnáziumi 5 szakközépiskolai 6 szakiskolai A megfelelı számot karikázza be! b. Évfolyam A megfelelı számot írja be! A vegyes évfolyamot is jelölje! c. Tantárgy / modul / osztálytanító A tantárgy számát írja be a lenti táblázatból! Vagy írja be a tantárgy nevét! d. Nem szakrendszerő oktatás Igen Nem e. Heti óraszám f. Tanuló létszám tantervi-modul 2. napközis foglalkozás 3. osztályfınöki 4. osztálytanító 5. angol 6. francia 7. német 8. olasz 9. orosz 10. spanyol 11. egyéb idegen nyelv, éspedig: Kérjük, írja be a táblázatba! 12. biológia 13. ének 14. etika 15. filozófia 16. fizika 17. földünk és környezetünk 18. irodalom Tantárgy lista 19. kémia 20. matematika 21. mozgókép-kultúra és médiaismeret 22. mővészetek / mővészettörténet 23. nyelvtan 24. rajz 25. szakmai alapozó tárgy 26. szakmai elméleti tárgy 27. szakmai gyakorlati tárgy 28. számítástechnika 29. tánc és dráma 30. társadalomismeret 31. technika 32. természetismeret 33. testnevelés 34. történelem

7 7 27. Ön összesen körülbelül hány diákot tanít? diákot 28. Munkája során kell-e ingáznia iskolaépületek/munkavégzési helyek (pl. uszoda) között? (Több választ is megjelölhet!) KÉRJÜK, A 30. KÉRDÉSTİL 1 Nem, végig egy épületben, illetve épülettömbben dolgozik FOLYTASSA A VÁLASZADÁST! 2 Igen, településen belül 1-2 utcányi távolságot kell megtennie 3 Igen, településen belül több, mint két utcányi távolságot kell megtennie 4 Igen, más településre is át kell mennie 29. Naponta átlagosan hány percet vesz igénybe az ingázás? perc 30. Az elmúlt tanévben vett-e Ön részt pedagógus továbbképzésben? 30.a. Egy vagy több képzésen vett részt? 1 egy képzésen vettem részt az elmúlt tanévben 2 több képzésen vettem részt az elmúlt tanévben 30.b. Körülbelül hány órányi továbbképzésen vett részt? óra 31. És az idei tanévben vett-e Ön részt pedagógus továbbképzésben? Kérjük, ha jelenleg továbbképzésen vesz részt, azt is számolja ide! 31.a. Egy vagy több képzésen vett részt? 1 egy képzésen vettem részt 2 több képzésen vettem részt 31.b. Körülbelül hány órányi továbbképzésen vett részt? óra 32. Kérjük, gondoljon vissza arra a továbbképzésre, amin legutóbb részt vett. Jelölje a listán, hogy milyen jellegő volt a képzés! Amennyiben a legutóbbi alkalommal több témában is képzést kapott, akkor kérjük, jelölje be azokat is! 01 Tehetséges tanulók segítése 02 Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása, integrációja 03 Idegennyelv-tanulás 04 A tanításhoz szükséges számítógépes ismeretek 05 Tanulói viselkedési zavarok és fegyelmezési problémák, konfliktuskezelés 06 Szakmódszertan 07 Szaktárgyi tudás 08 Tanácsadás a tanulóknak 09 Tantárgyi tartalmak és követelmények standardjai 10 A tanulók értékelésének gyakorlata 11 Multikulturális környezetben való oktatás (nemzetiségi, bevándorló, migráns, roma) 12 Óravezetés 13 Iskolavezetési és adminisztratív munkák 14 Egyéb, éspedig: Írja le! 00 Sosem vett még részt továbbképzésen

8 8 33. Melyek azok a témák, amelyekkel kapcsolatban szívesen venne részt továbbképzésen? Több választ is megjelölhet! 01 Tehetséges tanulók segítése 02 Sajátos nevelési igényő tanulók oktatása, integrációja 03 Idegennyelv-tanulás 04 A tanításhoz szükséges számítógépes ismeretek 05 Tanulói viselkedési zavarok és fegyelmezési problémák, konfliktuskezelés 06 Szakmódszertan 07 Szaktárgyi tudás 08 Tanácsadás a tanulóknak 09 Tantárgyi tartalmak és követelmények standardjai 10 A tanulók értékelésének gyakorlata 11 Multikulturális környezetben való oktatás (nemzetiségi, bevándorló, migráns, roma) 12 Óravezetés 13 Iskolavezetési és adminisztratív munkák 14 Egyéb, éspedig: Írja le! 34. Kérjük, jelölje a következı tevékenységek közül, hogy melyiket végezte, illetve melyiket nem, az elmúlt tanév során! Majd azt is, hogy milyen gyakran végezte az adott tevékenységet! Ha az elmúlt tanévben nem ebben az iskolában dolgozott, de akkori munkahelyén részt vett, azt is jelölje! HA IGEN: Milyen gyakran végezte? Kérjük, minden sorban jelöljön egy választ! Igen Nem Hetente Havonta Ritkábban a. Bemutató óra tartása b. Pedagógiai innovációban való részvétel c. Óralátogatás a saját iskolájában más kollégánál d. Óralátogatás más iskolában e. Tanárjelölt mentorálása f. Pályakezdı pedagógus (gyakornok) mentorálása, segítése g. Szakmai munkaközösség munkájában való részvétel h. A hagyományos nevelıtestületi és osztályozó értekezleteken kívül együttmőködés az egy osztályban tanító tanárok között oktatási-pedagógiai kérdésekben i. Részvétel bármilyen szakmai szervezet, egyesület munkájában j. Részvétel iskolai minıségirányítási programban

9 9 35. Az alábbi tevékenységek közül végezte-e valamelyiket az elmúlt tanév során? Kérjük, minden sorban jelöljön egy választ! Igen Nem a. Helyi pedagógiai program, helyi tanterv készítése 1 2 b. Nevelési program készítése 1 2 c. Szakértıi munka 1 2 d. Szaktanácsadói munka 1 2 e. Vizsgaelnöki feladatok ellátása 1 2 f. Középszintő érettségi vizsgáztatás 1 2 g. Emelt szintő érettségi vizsgáztatás 1 2 h. Intézményi minıségfejlesztés 1 2 i. Tankönyvírás, taneszköz-fejlesztés 1 2 j. Részvétel szakmai pályázat írásában vagy megvalósításában 1 2 k. Részvétel az iskola helyi dokumentumai (Sz.M.Sz., házirend, kollektív szerzıdés) írásában Milyen gyakran valósulnak meg az alábbi tevékenységek az Önök intézményében? Kérjük, minden sorban jelöljön egy választ! a. A nevelıtestület egészének szervezett továbbképzés, tréning b. Az egy osztályban tanító pedagógusok szakmai megbeszélése Soha Évente párszor Havonta Hetente c. Esetmegbeszélés d. Pedagógiai csoportmunka Milyen tanulásszervezési módokat és eszközöket használ Ön a tanóráin? Jelölje használatuk gyakoriságát is! Kérjük, minden sorban jelöljön egy választ! Soha Évente párszor Havonta Hetente Hetente többször Naponta a. Differenciálás b. Csoportmunka (a tanulók az óra legalább egy negyedében 3-6 fıs csoportokban önállóan, a tanár útmutatása alapján végzik a feladatot) c. Páros munka d. Projekt módszer e. Röpdolgozat vagy elsı pados f. Számítógép (nem informatika órán) g. Interaktív tábla h. Plusz feladat a gyorsabban haladóknak i. Házi, otthoni feladat j. Önként vállalt önálló, vagy csoportos tanulói kiselıadás, önálló anyagfeldolgozás k. Szemléltetés (kísérlet, modell, film, stb.) l. Egyéb, éspedig: Írja le!

10 Kérjük, osztályozza az alább felsorolt tényezıket aszerint, hogy munkájában mennyire érzi ezeket problémának!1-essel jelölje azt a jellemzıt, amelyiket egyáltalán nem érez problémának, 5-össel pedig azt, amelyet nagyon nagy problémának érez! Természetesen a köztes osztályzatokkal árnyalhatja véleményét! Kérjük, minden sorban jelöljön egy választ! Egyáltalán nem probléma Nagyon nagy probléma Nem tudom a. Módszertani megújulás szükségessége b. Az iskola szociokulturális problémái c. A szakmai elismerés hiánya d. Túl nagy eltérés az egy osztályban tanulók haladási ütemében e. Az integrált oktatásban résztvevık nagy aránya osztályonként f. Együttmőködés az iskolavezetéssel g. Nagy osztálylétszám h. Elégtelen szülıi támogatás i. A munkaterhelés nagysága j. A munkaidı-terhelés aránytalan eloszlása k. Az országos oktatásirányítás kiszámíthatatlansága l. Együttmőködés a kollégákkal m. Diákok motiválása n. Szakszolgálatokkal és szakmai szolgáltatókkal való kapcsolat (pl. nevelési tanácsadó, családsegítı) o. A helyi oktatásirányítás kiszámíthatatlansága p. A pedagógus munkáját segítı alkalmazott hiánya

11 Most egészségi állapotával kapcsolatban szeretnénk feltenni pár kérdést. Kérjük, a felsorolt bántalmak mindegyikénél jelölje meg, hogy milyen gyakran lépnek fel Önnél! Azoknál, amelyek idınként, vagy állandóan fellépnek, jelezze, hogy ezeket a tanári tevékenység okozza-e! 39.a. Ezeket a bántalmakat tanári tevékenysége okozza Soha Idınként Állandóan Egyáltalán nem Részben Túlnyomórészt a. Fejfájás, migrén b. Allergia, bırproblémák (pl. kiütések) c. Látás és / vagy hallásproblémák d. Beszéd és / vagy hangproblémák e. Mozgásszervi problémák f. Neurológiai panaszok g. Immunrendszer problémái h. Pszichés problémák, idegesség i. A szív- és érrendszer problémái j. Gyomor- és bélrendszeri problémák k. Egyéb, éspedig: Írja le! Végül kérjük, hogy válaszoljon a munkája fizikai környezetével kapcsolatos kérdésekre! A kérdések egy részében a tanári szoba szerepel, ám amennyiben Önöknél több tanári szoba van, vagy a pedagógusok számára a szertárakban alakítottak ki munkaállomást, akkor arra a helyiségre gondoljon, ahol Ön az iskolai munkáját jellemzıen végzi! 40. Az Önök iskolájában mekkora terület áll egy pedagógus rendelkezésére a tanáriban?...m Nem tudom 41. Mekkora íróasztal felület áll az Ön rendelkezésére a tanáriban? Kérjük, írjon 0-át (nullát), amennyiben nincsen a tanáriban íróasztala! Tizedes jegy pontossággal is megadhatja a méretet.... m Nem tudom 42. Megfelelınek tartja-e az iskolában a fénymásolási lehetıséget? 1 Túlnyomórészt igen 2 Részben 3 Egyáltalán nem 0 Nincsen fénymásolási lehetıség

12 Rendelkezésre áll-e Önöknél megfelelı számú számítógép a pedagógusok részére? 0 Nincsen számítógép a pedagógusok részére 44. Van-e Önöknél a pedagógusok kikapcsolódására külön helyiség? 1 Van 2 Nincs 45. Elegendınek tartja-e az intézményben a pedagógusok számára fenntartott higiéniai lehetıségeket? 46. Megfelelı-e a megvilágítás az osztálytermekben, illetve a tanáriban? 1 Túlnyomórészt igen 2 Részben 3 Egyáltalán nem 47. Van-e légkondicionálási lehetıség az osztályokban? 1 Túlnyomórészt van 2 Részben 3 Egyáltalán nincs 48. Van-e légkondicionálási lehetıség a tanáriban? 1 Van 2 Nincs 49. Megfelelınek tartja-e az osztálytermek méretét, a benne tanuló diákokhoz viszonyítva? 1 Túlnyomórészt igen 2 Részben 3 Egyáltalán nem 50. Problémát jelent-e Önöknél az iskola környezetének zajszintje az osztálytermekben? 1 Túlnyomórészt igen 2 Részben 3 Egyáltalán nem 51. Problémát jelent-e Önöknél az iskola környezetének zajszintje a tanáriban? Köszönjük, hogy válaszolt a kérdésekre!

11. Tanításon kívüli egyéb tevékenységek az iskolában... 2. 12. Utazás munkába, ingázás a tanítási helyszínek között... 4

11. Tanításon kívüli egyéb tevékenységek az iskolában... 2. 12. Utazás munkába, ingázás a tanítási helyszínek között... 4 Tartalom 11. Tanításon kívüli egyéb tevékenységek az iskolában... 2 12. Utazás munkába, ingázás a tanítási helyszínek között... 4 13. Továbbképzésen való részvétel... 6 14. Intézményi professzionális klíma...

Részletesebben

Pedagógusok munka- és munkaidı-terhelése

Pedagógusok munka- és munkaidı-terhelése Pedagógusok munka- és munkaidı-terhelése A TÁRKI-TUDOK Zrt. 8 ıszén végzett kutatásának eredményei Iskolák pedagógus álláshelyei Legfrissebb adataink pedagógushiányra hívják fel a figyelmet. Minden ötödik

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

A pedagógusok munka- és munkaidı-terhelése

A pedagógusok munka- és munkaidı-terhelése A pedagógusok munka- és munkaidı-terhelése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Lannert Judit és Sinka Edit 2009. január 1 A tanulmány az Oktatási és Kulturális Minisztérium megrendelésére készült, a 9682/16/2008

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Szeged 2008. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 118-8/7/2008. ált.számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Szeged 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás, Fogalmak meghatározása...

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Esélyegyenlıségi Terve 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ELİMOZDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY... 3 II. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember Összeállította: Magyar István igazgató Az elkészítésben közremőködtek: Barnáné

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

146. számú elıterjesztés

146. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 146. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. augusztus 31-én, 14 órakor megtartandó ülésére Oktatási-, nevelési intézmény

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola A minıségirányítási rendszer elemeinek vizsgálata és harmonizálása a szervezetfejlesztés eredményességének biztosítása érdekében 2010. Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGUS 2010 - Összegzés és javaslatok

PEDAGÓGUS 2010 - Összegzés és javaslatok PEDAGÓGUS 2010 - Összegzés és javaslatok (kutatói változat) Vezetıi összefoglaló A Pedagógus 2010 kutatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete megbízásából,

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2010. március 26. Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyır, 200. április 2 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t é s 3. oldal I. Alapelvek 5. oldal I/1. Az iskola célrendszere 5. oldal I/2. Az iskola képzési rendje 5. oldal I/3. Eljárási rend

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben