ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez 1. A közüzemi szerződés tárgya, a szolgáltatások műszaki, mennyiségi, minőségi jellemzői A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., mint víziközmű-szolgáltató és a Felhasználó közüzemi szolgáltatási szerződést köt víziközmű-szolgáltatásra. A közüzemi szerződés tartalmazza a szerződő felek azonosító adatait, a szerződés tárgyának fontosabb műszaki, mennyiségi és minőségi jellemzőit, a szerződés időbeli hatályát és a szolgáltatás megkezdésének időpontját, a szolgáltatási pontot és minden a felek által lényegesnek tartott egyéb feltételt. Az Általános Szerződési Feltételek a közüzemi szerződés szerves részét képezik. A közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés, mint víziközmű szolgáltatás közüzemi szolgáltatás. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt, és víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a közműves ivóvízellátás esetében a szolgáltatási pontig, közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében a szolgáltatási ponttól a szennyvíz-befogadóba, illetve az átvevő rendszerébe történő bevezetéséig áll fenn. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közműves ivóvízellátást legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Ettől eltérő szolgáltatást a Felhasználóval történt eseti megállapodás (közüzemi szerződés) szerint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. biztosíthat. Az adott vízmű által szolgáltatott ivóvíz minőségét az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által kiadott üzemeltetési engedély, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló jogszabályok határozzák meg. A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet háztartási célú vízhasználatra a közműves ivóvízellátásba be nem kötött, vagy az ivóvíz-szolgáltatás korlátozásával érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles a szennyvízelvezető és - tisztítóművek teljesítőképességének megfelelően keletkező szennyvizet (egyesített rendszerű szennyvízelvezető hálózat esetén a csapadékvizet is) károkozás nélkül elvezetni és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelően tisztítani. A szennyvíz törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz minőségét esetenként vagy folyamatosan megvizsgálja. A bebocsátott szennyvíz minőségének ellenőrzésére nem lakossági Felhasználó esetén előzetes értesítés nélkül is sor kerülhet. Az ellenőrzés végrehajtását a Felhasználó köteles elősegíteni. Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a továbbiakban: másodlagos tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, a folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú ellátást. 2. A közüzemi szerződés létrejötte, időbeli hatálya, a szolgáltatás megkezdésének időpontja A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a Felhasználóval - felhasználási helyenként határozatlan időre (kivéve a szerződésben rögzített határozott időpont) közüzemi szerződést köt miután eleget tett az előzetes tájékoztatási kötelezettségének is. A közüzemi szerződés egyidejűleg több víziközmű-szolgáltatási ágazatra (ivóvízés/vagy szennyvízelvezetés szolgáltatás) is kiterjedhet. Az új szolgáltatás létesítéséhez kapcsolódó szerződéskötési folyamatot az Üzletszabályzat tartalmazza. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a lakossági Felhasználó között a közüzemi szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a szolgáltatás igénybevételétől kezdődően kiterjed a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó jogviszonyára. Az elkülönített vízhasználó a mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel írásban mellékszolgáltatási szerződést köthet. A mellékszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségekért a Felhasználó és az ingatlan társasház esetében az albetét tulajdonosa egyetemlegesen felel. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ellátási területének bővülése esetén, az új üzemeltetési szerződés hatálybalépését követő hatvanadik naptól a korábbi víziközmű-szolgáltatóval kötött közüzemi szerződés helyébe - a felek eltérő megállapodása hiányában a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzata szerinti közüzemi szerződés lép. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: új bekötés esetén a bekötés időpontja, a Felhasználó személyében történő változás esetén a változás bejelentésében megadott időpont (birtokbavétel napja). 3. Jogok és kötelezettségek A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., mint szolgáltató jogait és kötelezettségeit az Üzletszabályzat II. fejezetének 1.2. pontja szabályozza. A Felhasználó jogait és kötelezettségeit az Üzletszabályzat II. fejezetének 1.1. pontja szabályozza részletesen. A Felhasználó legfontosabb kötelezettségei: a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által nyújtott szolgáltatás díjának, számla alapján, a számlán feltüntetett fizetési határidőig történő megfizetésére; a szolgáltatást kizárólag a közüzemi szerződésben meghatározott célra igénybe venni; a házi szennyvízhálózat építési követelményeknek megfelelő kialakítására, üzemképes állapotának fenntartására (szennyvízbekötés esetén) az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések állapotát rendszeresen - legalább havonta - ellenőrizni, a tulajdonában álló berendezések karbantartásáról gondoskodni, továbbá az észlelt rendellenességeket a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek haladéktalanul bejelenteni; előzetesen egyeztetett időpontban az ingatlan víziközmű-hálózatának ellenőrzését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. számára lehetővé tenni; a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. általi ellenőrzés során a házi ivóvíz- és szennyvízhálózaton, valamint a csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetőleg az előírásoktól eltérő víziközmű használat megszüntetéséről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által előírt határidőn belül gondoskodni (A bejelentést követően 30 napon belül mindenképpen köteles a Felhasználó a hibát elhárítani, ezt követően már nem hivatkozhat erre.); a vízmérő akna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztántartásáról, a vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni, továbbá a vízmérő rendellenes működéséről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t haladéktalanul értesíteni. A vízmérő elfagyásból eredő meghibásodása esetén az új vízmérő beszerelésével kapcsolatos valamennyi költség a Felhasználót terheli; a vízmérő hitelesítési cseréjének szabályszerű és határidőben történő végrehajtása érdekében a hozzáférést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. számára biztosítani; a vízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen állapotának megőrzését és védelmét biztosítani; tartózkodni az ivóvíz-törzshálózatba bekötött házi ivóvízhálózat helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) való összekötésétől; tartózkodni a bekötővezetéknek és a házi ivóvízhálózatnak elektromos hálózat és berendezés, villámhárítók földelési céljára történő használatától; a tulajdonában lévő mellékvízmérő(ke)t hitelesíttetni, illetve a mindenkori mérésügyi jogszabályokban foglalt előírásokat betartani; tartózkodni a csapadékvizek szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetésétől elválasztó rendszerű szennyvízelvezető hálózat estében; tartózkodni a jogszabály által tiltott szennyező és veszélyes anyagok szennyvízbe történő bevezetésétől; a bebocsátott szennyvíz minőségének ellenőrzését elősegíteni. (nem lakossági Felhasználó). a nem közműves ivóvízhálózatból származó, de a szennyvíz-elvezető törzshálózatba bocsátott vízmennyiség mérésről fogyasztásmérő felszerelésével gondoskodni, és a mérés kialakítása ellenőrzésének, valamint a mérőállás ellenőrzésének lehetőségét, valamint a fogyasztásmérő időszakos hitelesítését biztosítani.

2 4. Mérés, mérőeszközök, mennyiség megállapítása A felhasználási helyen szolgáltatott vízmennyiséget hiteles fogyasztásmérővel kell mérni. Több Felhasználó közös bekötése esetén a nem lakossági Felhasználók vízhasználatát külön fogyasztásmérővel kell mérni. A szolgáltatási pont előtt beépített fogyasztásmérő tulajdonjoga a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t, a szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg. A vízmérők hitelesítési hatályát a mérésügyi törvény tartalmazza, a szennyvízmennyiség-mérő kalibrálási gyakoriságát a Felek a közüzemi szolgáltatási szerződésben rögzítik. A fogyasztásmérők hitelesítési célú cseréjét és a rendkívüli pontossági vizsgálat folyamatát az Üzletszabályzat II. fejezetének pontjai tartalmazzák Közműves ivóvízellátás esetében az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó köteles megfizetni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek. Egyedi vizsgálat alapján mentesülhet a mérési különbözet megfizetése alól a bekötési vízmérő Felhasználója abban az esetben, ha a bekötési mérőt követő házi ivóvízhálózaton valamennyi vízvételezést hiteles, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. műszaki előírásainak és elvárásainak megfelelően felszerelt, a számlakészítéshez egyidejűleg, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljeskörűen leolvasott, érvényes mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező mellékvízmérő méri, és nincsen méretlen vízvételezésre egyéb lehetőség, valamint a házi hálózaton nem történt meghibásodás (vízelfolyás) az elszámolási időszakban. Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében az elszámolás a szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető víziközműbe kerülő szennyvíz hitelesen mért mennyiségén alapul. A szennyvízhálózatba kerülő, nem víziközműből származó víz mennyiségének mérésére hiteles fogyasztásmérőt kell felszerelni. A nem víziközműből származó víz felhasználásából keletkezett szennyvíz mérésére szolgáló, a vízbázisra telepített vízmérő, vagy a közműves szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, hitelesítéséről/kalibrálásáról a Felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. Amennyiben a hiteles mérés feltételeit a Felhasználó nem biztosítja úgy Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult a vízmérő/szennyvíz-mennyiségmérő felszerelésére kötelezni a Felhasználót. A szennyvízelvezető víziközműbe bebocsátott szennyvízmennyiség mérésének hiányában az elszámolásnál a mért ivóvízmennyiség és a más vízilétesítményből származó vízmennyiség összesített mennyiségét kell figyelembe venni, csökkentve a - jogszabály alapján kiadott engedély alapján - más vízilétesítmény részét képező szennyvízelvezető műbe elhelyezett szennyvízmennyiséggel. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználóval a közüzemi szerződésben ettől eltérően is megállapodhat. Amennyiben a felhasználási hely fogyasztásmérővel nem rendelkezik, az elfogyasztott ivóvíz, illetőleg szennyvízelvezetés szolgáltatás mennyiségét a Felhasználónál kialakított vízvételi helyek előzetes felmérési adatait figyelembe véve, az Üzletszabályzat függeléke szerint átalány formájában kell megállapítani. Az Üzletszabályzat függeléke szerint meghatározott átalánymennyiségek hiányában, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. műszaki becslése alapján kerül sor az átalánymennyiségek megállapítására. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közműves ivóvízzel ellátott átalánydíjas (bekötési vízmérő nélküli) felhasználási helyen így a közterületen található közkifolyókra is fogyasztásmérő berendezést helyez el december 31-ig. A Felhasználó a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése és a közüzemi szerződés módosítása érdekében együttműködik a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel. 5. Díjképzés 5.1. Szolgáltatási díj és vízterhelési díj (VTD) A víziközmű-szolgáltatásért a Felhasználónak a víziközmű törvény és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti szolgáltatási díjat kell fizetnie. A szennyvízszolgáltatásba bekapcsolt felhasználási helyeken a hatályos jogszabályok alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szedi be a Felhasználóktól a köbméterarányos vízterhelési díjat, mint környezetterhelési adót Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás A nem lakossági Felhasználó a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kötött közüzemi szerződésben foglaltak szerint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére az Üzletszabályzat függelékében szereplő, meghatározott mértékű víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet: közüzemi szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért, továbbá a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében. Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. A nem lakossági Felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták egymásba át nem válthatók. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon település víziközműfejlesztési igényeivel összefüggésben - ide nem értve a Felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvíz-bekötővezetéket - használható fel, ahol a hozzájárulás megfizetésével érintett felhasználási hely található. Megváltott víziközmű-fejlesztési kvóták felülvizsgálata, túllépés esetén alkalmazott eljárásrend: A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás által biztosított kapacitás (kvóta) túllépésekor a Felhasználó köteles a túllépés mértékének megfelelő kvótát utólagosan megváltani, megfizetni. A kvóták túllépését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat arra irányul, hogy adott év 3 legmagasabb fogyasztási átlagú hónapjában regisztrált fogyasztások napi átlaga meghaladja-e a megváltott kvótát. A figyelembe vett átlagfogyasztás időszaki alapja két leolvasás között eltelt időszak, de minimum 15 nap, mennyisége ugyanezen időszak tényleges és elszámolt fogyasztása Külön díj ellenében végzett szolgáltatások és egyéb pénzügyi kötelezettségek A külön díj ellenében végzett szolgáltatások a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. árképzési szabályzatának megfelelően kerülnek megállapításra. A Felhasználó vagy Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szerződésszegéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek lehetnek díjak, kötbérek, kártérítések, kamatok. A külön díj ellenében végzett szolgáltatások hatályos díjtételeit és az egyéb kötelezettségek típusait és mértékét az Üzletszabályzat függeléke tartalmazza. 6. Leolvasás, elszámolás, számlázás A fogyasztásmérő leolvasásának gyakoriságát a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult megállapítani azzal, hogy legalább évente egy alkalommal, a Felhasználó kérésére az Üzletszabályzatban részletezett feltételek teljesülése esetén negyedévente a Felhasználó előzetes értesítése mellett köteles megkísérelni a fogyasztásmérőt leolvasását. Leolvasási rend: Lakossági Felhasználók leolvasási rendje, gyakorisága: bekötési mérős (állandó/nem állandó) felhasználási hely: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a hatályos jogszabályi rendelkezés előírásait betartva a felhasználási helyen legalább évi egyszeri leolvasást végez, melynek időpontjáról a Felhasználókat előzetesen tájékoztatja. társasházi főmérős (állandó/nem állandó) felhasználási hely: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen legalább félévente végez leolvasást. elkülönített mellékvízmérős (állandó/nem állandó) felhasználási hely: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen legalább félévente végez leolvasást. Nem lakossági Felhasználók leolvasási rendje, gyakorisága: állandó felhasználási hely: 2 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Általános Szerződési Feltételek

3 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az adott felhasználási helyen folytatott vállalkozási vagy egyéb tevékenység végzése miatt havonkénti leolvasást végez, minden hónap 5. és 10. között. nem állandó felhasználási hely: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az adott felhasználási helyen bejelentett, de ténylegesen nem folytatott vállalkozási vagy egyéb tevékenység végzése miatt a hatályos jogszabályi rendelkezés előírásait betartva a felhasználási helyen évi legalább egyszeri leolvasást végez, melynek időpontjáról a Felhasználókat előzetesen tájékoztatja. A felhasználás jellege (állandó/nem állandó) besorolás módosításának szabályait az Üzletszabályzat II. fejezet 2.4. pontja tartalmazza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fenntartja a jogot, hogy a hatályos jogszabályokban előírt minimum évi egyszeri leolvasási gyakoriságit betartva módosítása leolvasási rendjét és a leolvasás tervezett időszakát a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett. A Felhasználó a közüzemi szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a leolvasások gyakoriságán és a leolvasás tervezett időszakán változtasson. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. legalább 5 napos időtartam megjelölésével felhívja a Felhasználó figyelmét a leolvasás várható idejére a leolvasás előtti utolsó számlában/számla mellékletében/honlapján vagy egyéb módon. Amennyiben a vízmérőakna zárt állapotú, vagy az akna vízzel telített és a fogyasztásmérő nem olvasható le, úgy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. leolvasást végző munkatársa felhívja Felhasználó figyelmét a leolvasás biztosítására. Ha a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. leolvasást végző munkatársa a mérő vagy a zárak sérülését állapítja meg, úgy rögzíti az eltéréseket és Felhasználóval aláíratja a jegyzőkönyvet. Amennyiben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fogyasztásmérő leolvasását végző munkatársa az előzetesen jelzett időszakban nem tudta rögzíteni a mérőállást, köteles értesítést hagyni a levélszekrényben vagy fellelhető módon a felhasználási helyen. Az értesítésben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felhívja a Felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem megfelelősége esetén az időpont-egyeztetés lehetőségére azzal, hogy a leolvasásra legalább munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít. Az értesítőben megadja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségét és a leolvasás legkésőbbi időpontját. A leolvasás időpontja tekintetében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó köteles megegyezni. Ha az ismételt leolvasás (2. kísérlet) is eredménytelen, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az elszámolandó ivóvíz- és a szennyvízmennyiséget az Üzletszabályzatban meghatározott számítással, az utolsó leolvasást megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve állapítja meg. A Felhasználó hibájából eredő leolvasás elmaradása esetén, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tértivevényes levélben, vagy egyéb igazolható módon 5 napos időtartam megjelölésével felhívja a Felhasználó figyelmét a leolvasás legfeljebb két hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is megad. Az értesítés tartalmazza a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítést legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási időpont előtt a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Ha az értesítés ellenére a Felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével, vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség. Az elszámolás speciális eseteire (hiteles mérés/mérőállás hiányában becsléssel/mérőeszköz hiányában/hibás mérés/házi hálózat meghibásodása/szolgáltatói hálózat meghibásodása/szerződés megszűnése) vonatkozó szabályokat és eljárásrendeket az Üzletszabályzat II. fejezetének pontja tartalmazza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szolgáltatási díjról felhasználási helyenként, időszakonként számlát bocsát ki. Ha az elszámolás időszaka a két hónapot meghaladja, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult részszámlát kibocsátani. A számla kötelező adattartalmát a mindenkor hatályos ÁFA törvény tartalmazza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. papíralapú számlát készít a Felhasználó számára számlázási rendszerével. A rendszeres számlák nyomtatásába, borítékolásába és Felhasználónak történő eljuttatásába alvállalkozót is bevon. Rendszeres számla-kibocsátási és számlakiküldési rend: Állandó lakossági felhasználási helyek számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen történő két leolvasás között részszámlákat bocsát ki. Az egy hónapos időszakra szóló, havi átlagmennyiséggel készülő részszámlákat 3-5 havonta készíti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., és az egyidejűleg készülő számlákat egy borítékban küldi meg a Felhasználó számára. Elszámoló számlát a fogyasztásmérő állásával az alábbi esetekben készít a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: A hatályos jogszabályi előírások betartása mellett a fogyasztásmérők ütemezett leolvasáskori állásával a pontban leírtak szerint. A leszerelt fogyasztásmérő záró mérőállásával. Díjváltozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasási adatával, vagy a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezésére történt felhasználói adatközléssel rendelkezésre álló mérőállások alapján, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával keletkező mérőállás alapján. Az elszámoló számlát a soron következő számlázás alkalmával készíti el és küldi meg a Felhasználó részére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Felhasználó rendszeres diktálásán alapuló számlázás: A rendszeres mérőállás diktálással megjelölt felhasználási helyeken a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. havonta készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját a rendelkezésre álló mérőállással. Amennyiben az adott hónapban a Felhasználó által diktált, vagy más okból keletkező (mérőcsere, díjváltozás) mérőállás nem áll rendelkezésre, úgy a tárgyhónapra résszámla készül a Felhasználó számára. Nem állandó lakossági felhasználási helyek számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen felhasználási helyekre évente legalább 1 alkalommal készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját. A nem állandó lakossági felhasználási helyekre vonatkozóan átlagmennyiséggel részszámla nem készül. A felhasználási helyen meghiúsult mérőolvasás esetén a havi elszámoló számla becsült mérőállással készül el a pontban leírtak szerint. Társasházak számlázása: Elkülönített mellékvízmérős Felhasználók számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen felhasználási helyekre havonta készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen történő két leolvasás között részszámlákat bocsát ki egyhónapos időszakra szóló havi átlagmennyiséggel. Elszámoló számlát a fogyasztásmérő állásával az alábbi esetekben készít a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: A hatályos jogszabályi előírások betartása mellett a fogyasztásmérők ütemezett leolvasáskori állásával a pontban leírtak szerint. A leszerelt fogyasztásmérő záró mérőállásával. Díjváltozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasási adatával, vagy a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezésére történt felhasználói adatközléssel rendelkezésre álló mérőállások alapján, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával keletkező mérőállás alapján. Felhasználó rendszeres diktálásán alapuló számlázás: A rendszeres mérőállás diktálással megjelölt felhasználási helyeken a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. havonkénti számlázáskor a rendelkezésre álló mérőállással készíti el a Felhasználó számlája. Amennyiben az adott hónapban a Felhasználó által diktált, vagy más okból keletkező (mérőcsere, díjváltozás) mérőállás nem áll rendelkezésre, úgy a tárgyhónapra résszámla készül a Felhasználó számára. Társasházi főmérős Felhasználók számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen felhasználási helyekre félévente, az elkülönített mellékvízmérők leolvasásával/elszámoló számla készítésével egyidejűleg készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját. A felhasználási helyekre vonatkozóan átlagmennyiséggel részszámla nem készül. A felhasználási helyen meghiúsult mérőolvasás vagy más okból rendelkezésre álló (mérőcsere, mérőállás-bejelentés) mérőállás hiányában a havi elszámoló számla becsült mérőállással készül el a pontban leírtak szerint. Állandó nem lakossági felhasználási helyek számlázása: 3 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Általános Szerződési Feltételek

4 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen felhasználási helyekre havonta készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját. A nem lakossági felhasználási helyekre vonatkozóan átlagmennyiséggel részszámla nem készül. A felhasználási helyen meghiúsult mérőolvasás vagy más okból rendelkezésre álló (mérőcsere, mérőállás-bejelentés) mérőállás hiányában a havi elszámoló számla becsült mérőállással készül el a pontban leírtak szerint. Nem állandó nem lakossági felhasználási helyek számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen felhasználási helyekre évente legalább 1 alkalommal készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját. A nem állandó lakossági felhasználási helyekre vonatkozóan átlagmennyiséggel részszámla nem készül. A felhasználási helyen meghiúsult mérőolvasás esetén a havi elszámoló számla becsült mérőállással készül el a pontban leírtak szerint. A felhasználás jellege (állandó/nem állandó) besorolás módosításának szabályait az Üzletszabályzat II. fejezet 2.4. pontja tartalmazza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fenntartja a jogot, hogy a hatályos jogszabályokban előírtakat betartva, de módosítása a rendszeres számlakibocsátás rendjét a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett. A Felhasználó a közüzemi szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a rendszeres számlakibocsátás gyakoriságán változtasson. 7. Fizetési határidők, módok, számlakifogás, szolgáltatási díj visszatérítése A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a számla Felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodik, hogy a számla kiegyenlítésére a Felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon. A Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a vélelmezett kézbesítési dátumnak a számla keltétől számított 7 napot tekinti. A számlát a Felhasználó a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kötött közüzemi szerződésben meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni. A számla kiegyenlítésére a Felhasználó által választható fizetési módok: készpénzátutalási megbízás (csekk) / banki átutalás / csoportos beszedés. A választott fizetési mód formájától függetlenül a Felhasználó a számlát kiegyenlítheti átutalással vagy az ügyfélszolgálati irodában történő készpénzes befizetéssel is. A fizetési mód változtatására vonatkozó igényét a Felhasználó az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatának jelezheti. A Felhasználó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatánál, amelynek a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincsen halasztó hatálya, kivéve, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző 12 hónap átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles a kifogást megvizsgálni, és a kifogás közlésétől számított 15 napon belül álláspontjáról a Felhasználót írásban értesíteni. Ha a Felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a visszatérítés jogalapját képező kezdő dátumától késedelmi kamatot fizet a Felhasználónak. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek felróható okból elmaradt számlázás esetén a Felhasználó a szolgáltatási díjat vagy díjkülönbözetet az elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel. Amennyiben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hibájából az elszámoláskor a Felhasználó számára visszatérítés jár, azt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását követő 15 napon belül, a visszatérítés jogalapját képező időszak kezdő dátumától számított késedelmi kamattal együtt a Felhasználónak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által vezetett technikai folyószámlán jóváírja, vagy ha a visszajáró és késedelmi kamattal növelt összeg az 1000 forintot meghaladja a Felhasználó kérheti annak visszafizetését. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. elszámolási hibájának fel nem róható minősített eseteket az Üzletszabályzat II. fejezet 3.5. pontja tartalmazza. 8. Szolgáltatói szerződésszegés és következményei A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részéről szerződésszegésnek minősül, ha nem értesíti az előírt határidőben és módon a Felhasználót a karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról, a szolgáltatás minősége és a szolgáltatás színvonala a jogszabályokban, a működési engedélyében, az üzemeltetési szerződésben vagy az Üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg, a szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen szünetelteti, a jogszabályban és/vagy az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közüzemi szerződés megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. A Felhasználót kártérítés illeti meg, amennyiben a kár bekövetkezte, annak összegszerűsége és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek felróható magatartása közötti okozati összefüggést igazolja. Amennyiben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szolgáltatás korlátozása/felfüggesztése után a víziközmű-szolgáltatást a Felhasználó érdekkörében felmerülő mulasztás orvoslásától (díjtartozás és egyéb költségek befizetésének igazolása és a szolgáltatás visszaállítására vonatkozó időpont egyeztetéstől) számított 3 napon belül nem állítja vissza, úgy köteles a lakossági Felhasználónak kötbért fizetni. A kötbér mértékét az Üzletszabályzat rögzíti. 9. Felhasználói szerződésszegés és következményei A Felhasználó részéről a szerződés felmondásával nem járó szerződésszegésnek minősül, ha a szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a szerződésben foglalt adatváltozás és a Felhasználó személyében történt változás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a víziközmű-szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytalanul veszi igénybe, a fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét, vagy a fogyasztásmérő leolvasását a szerződésben előírtak szerint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére nem teszi lehetővé, vagy ha erre megállapodás a Felhasználót kötelezi a fogyasztásmérő javításáról vagy a cseréjéről nem gondoskodik, az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti. A Felhasználó szerződésszegését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles bizonyítani. A Felhasználó bizonyított szerződésszegése esetén az Üzletszabályzat függelékében meghatározott mértékű kötbért/kártérítést köteles fizetni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek. Amennyiben a Felhasználó az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen személyesen, vagy meghatalmazott útján nem teszi lehetővé a felhasználás helyen a munkavégzést, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult az árnyilvántartásában meghatározott mértékű kiszállási / kártérítési díj Felhasználóval szemben történő érvényesítésére. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közüzemi szerződést a Felhasználó szerződésszegése esetén kizárólag akkor mondhatja fel, ha: a Felhasználó nem működik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése, leolvasása érdekében, és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót az együttműködésre az átvétel igazolására alkalmas módon legalább kétszer írásban felszólította, és a második felszólítás sem vezetett eredményre. A második felszólítás kiküldésére leghamarabb az első felszólítás kézhezvételét követő tizenötödik napon túl kerülhet sor. a nem lakossági Felhasználó nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közüzemi szerződést felmondhatja. az elkülönített vízhasználó 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, akkor további 15 napos határidővel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. - a bekötési vízmérő Felhasználójának egyidejű tájékoztatása mellett - a mellékszolgáltatási szerződést felmondhatja. az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről nem gondoskodott, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja A késedelmes fizetés következményei Ha a Felhasználó a számlán feltüntetett határnapig nem tesz eleget a díjfizetési kötelezettségének, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a törvényes 4 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Általános Szerződési Feltételek

5 mértékű (Ptk.) késedelmi kamat felszámítására jogosult. A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a számlán feltüntetett befizetési határidőt követő nap. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. féléves gyakorisággal számít fel késedelmi kamatot az adott időszakban késedelmesen befizetett tételek után. A késedelmi kamat a kamatfelszámítást követően kiküldésre kerülő számlákban jelenik meg. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén az átvétel igazolására alkalmas módon, értesítő levélben/felszólításban hívja fel a Felhasználó figyelmét díjtartozására. Az értesítés tételesen tartalmazza a Felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt. A felhasználói értesítés kiküldésével egyidejűleg a Felhasználó nemfizetése esetén kilátásba helyezett szolgáltatás-korlátozásról/szolgáltatás felfüggesztéséről az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet is értesíti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Amennyiben a Felhasználó az értesítő levél/fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az átvétel igazolására alkalmas módon korlátozási értesítőt/a szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó értesítőt küld a Felhasználónak. Az értesítésben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. meghatározza azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani. Az értesítés és az intézkedési időszak között legalább 8 napnak el kell telnie. Az értesítés tételesen tartalmazza a Felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt. A korlátozási értesítő/szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó értesítő kiküldésével egyidejűleg a Felhasználó nemfizetése esetén kilátásba helyezett szolgáltatás-korlátozásról/szolgáltatás felfüggesztéséről az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet is értesíti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult a értesítő levéllel/fizetési felszólítással, valamint a korlátozási értesítő/szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó értesítő kiküldésével kapcsolatban felmerült, az Üzletszabályzat függeléke szerinti felszólítási/kártérítési díjat felszámítani és azokkal a Felhasználó Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél vezetett folyószámláját megterhelni. Amennyiben a Felhasználó a korlátozási értesítő/szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó értesítő ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen korlátozza/felfüggeszti a víziközmű-szolgáltatást az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: lakossági Felhasználó esetében 60 napot meghaladó díjfizetési késedelem, a lakossági Felhasználó által fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetében az egyeztetés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel nem vezetett eredményre, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót a következmények kilátásba helyezésével fizetési kötelezettsége teljesítésére legalább kétszer, az átvétel igazolására alkalmas módon (III. fejezet 3.3. pontja szerint) írásban felszólította, a felhasználási hely fekvése szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet értesítette és az hozzájárulását adta. annak nem volt ellentétes állásfoglalása. A lakossági Felhasználóval szemben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által kezdeményezett közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a lakossági Felhasználót előre értesítette. Az egyeztetett időpontról a lakossági Felhasználónak és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek írásban kell megállapodnia. Írásbeli megállapodás hiányában a szolgáltatás lakossági Felhasználó esetén nem függeszthető fel, csak korlátozható. A szolgáltatás korlátozásának / felfüggesztésének módja: közüzemi ivóvíz-szolgáltatás külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben történő korlátozása, a felhasználási helyen az átfolyó víz mennyiségét csökkentő szűkítő elhelyezése, közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése, lakossági Felhasználó esetében a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás más elérhető módon történő biztosításával, előrefizetős mérő elhelyezése és a fennálló tartozások megfizetésében a Felhasználóval történő megállapodás, nem lakossági Felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztése, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közüzemi szerződés felmondása, A mellékszolgáltatási szerződést 60 napot meghaladó díjtartozás esetén további 15 napos határidővel felmondhatja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a bekötési vízmérő Felhasználóját a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felmondással egyidejűleg tájékoztatja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult a korlátozott/felfüggesztett felhasználási helyek rendszeres ellenőrzésére. Lakossági Felhasználóval szemben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által végrehajtott közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése esetén a létfenntartási és közegészségügyi vízigények egyidejű biztosításával közterületi vízkivételi helyről vagy egyéb módon gondoskodni kell. A Felhasználó amennyiben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatásra igényt tart közüzemi díjtartozásának, valamint a korlátozás foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülő díj rendezését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felé igazolni köteles. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen igazolás közlését és a szolgáltatás visszaállítására vonatkozó időpont egyeztetését követő 3 napon belül a víziközmű-szolgáltatást teljes körűn visszaállítja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fenntartja továbbá a jogot a Felhasználóval szembeni követelésének harmadik fél felé történő eladására, valamint a tartozás megbízott útján történő beszedésére. A követelés harmadik fél felé történő eladásáról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót írásban, a számlán vagy egyéb módon értesíti. Ilyen esetben a fizetésre, a késedelmi kamatra, illetve a részletfizetésre a harmadik fél Üzletszabályzatában foglaltak az irányadók Szabálytalan/illegális közműhasználat és következményei Szabálytalan közműhasználat minden olyan eljárás, amely során a Felhasználó a víziközmű-szolgáltatást nem a jogszabályokban, Üzletszabályzatban és Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint veszi igénybe. Illegális közműhasználat minden olyan eljárás, amikor a Felhasználó a víziközmű-szolgáltatást a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tudta és hozzájárulása, valamint a szolgáltatás ellenértékének megfizetése nélkül veszi igénybe. Amennyiben Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási hely ellenőrzése során szerződésszegést állapít meg, arról a bizonyítás érdekében fényképet vagy digitális felvételt is készít. A fogyasztásmérő vagy bármely részének leszerelése esetén, a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérőről és annak részeiről, valamint a leszerelést követően azok becsomagolt állapotáról Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fényképet vagy digitális felvételt készít. A szabálytalan közműhasználat leggyakoribb esetei: A Felhasználó a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. előzetes értesítése nélkül megbontja a víziközmű-szolgáltatás mennyiségének mérésére szolgáló fogyasztásmérőn vagy az elzáró szerelvényeken található zárat (plombát, záró bélyeget). A Felhasználó bármely módon megbontja vagy manipulálja a víziközműszolgáltatás mennyiségének mérésére szolgáló fogyasztásmérőt. A Felhasználó összeköti az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot a saját célú vízkivételi művel. A Felhasználó nem locsolási célra használja a locsolási célú vízmérőn keresztül vételezett vizet. A Felhasználó úgy vételezi a vizet lejárt hitelességű fogyasztásmérőn keresztül, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a vízmérő megfelelő időben történő hitelesítése és cseréje a felhasználási helyre való bejutást az előírt módon kezdeményezte, de az a Felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre. A nem lakossági Felhasználó a közüzemi szerződés aláírása nélküli vételez vizet, bár a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szerződéses ajánlatot megküldte, de a nem lakossági Felhasználó 30 napon belül nem fogadta el azt aláírásával és/vagy véleményeltéréssel sem küldte vissza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ez esetben a nem lakossági Felhasználó vízvételi lehetőségét megszüntetheti. 5 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Általános Szerződési Feltételek

6 A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett nem lakossági Felhasználó a közüzemi szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló ivóvíz/szennyvíz kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi. Az Üzletszabályzat II. fejezet pontjában meghatározott anyagok szennyvízelvezető hálózatba történő juttatása. Csapadékvíz bevezetése az elválasztó rendszerű szennyvízelvezető hálózatba. További szabálytalan közműhasználatnak minősülnek az alábbiak: fordítottan beépített fogyasztásmérő; a fogyasztásmérőt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása nélkül kiszerelték; a mérés pontosságának zavarása; a fogyasztásmérő/mérőhely (vízmérőakna) állapota nem megfelelő; a mérésügyi hatósági (MKEH) plomba vagy bélyegzés sérült vagy hiányzik; a fogyasztásmérőn egyéb sérülés (üvegsérülés, fagyott mérő, szándékos beavatkozás, egyéb mechanikai sérülés) található; a fogyasztásmérő gyári száma nem azonos a nyilvántartásban szereplő számmal; a műanyag plombazár sérült, vagy eltávolították, számeltérés van, egyértelműen látható, hogy megbontották; vagy a Felhasználó a fentieket nem jelentette a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek; Illegális közműhasználatnak minősül, ha a Felhasználó a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása nélkül létesít ivóvíz-bekötést; a fogyasztásmérő előtt, a fogyasztásmérő megkerülésével vagy kiiktatásával vételez ivóvizet; használja a víziközmű-hálózatot a szolgáltatás szüneteltetése alatt; meghatározott jogosultság nélküli vételez vizet a közkifolyóról; engedély nélkül, vagy nem a megadott engedélyben foglaltak szerint vételez vizet a tűzcsapról; eltávolítja a díjfizetés elmulasztása miatt alkalmazott, az ivóvíz-szolgáltatás korlátozását szolgáló berendezéseket vagy szerelvényeket; a felhasználási helyen bejelentett lakossági Felhasználóként nem lakossági Felhasználónak minősülő víziközmű-szolgáltatás igénybevételt folytat; nem gondoskodik külön fogyasztásmérő elhelyezéséről több Felhasználó közös bekötése esetén és a felhasználási helyen nem lakossági felhasználás is történik. Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. beleegyezése nélkül valósult meg, vagy ha a mért fogyasztás csökkenését eredményező szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. polgári jogi igényt érvényesít, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött. A fogyasztásmérő, a plomba vagy a zárógyűrűk sérülését úgy kell tekinteni, mintha azok az utolsó leolvasást követően sérültek volna meg. Nem hivatkozhat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére, a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár (plomba) vagy záró bélyeg sérülésére, ha a fogyasztásmérő nem a Felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak felszerelése, Felhasználó részére történt átadása során nem az Üzletszabályzatban foglaltak szerint jártak el. Ha a Felhasználó a fogyasztásmérő tekintetében a szabálytalan közműhasználat tényét vitatja, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szakértői vizsgálatot a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő szakértővel elvégezteti. Amennyiben a szakértői vizsgálat a szabálytalan közműhasználat tényét megállapítja, akkor a szakértői vizsgálat elvégzésének költsége a Felhasználót terheli, nem állapítja meg, akkor a szakértői vizsgálat elvégzésének költsége a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t terheli. Szabálytalan közműhasználat esetén a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az Üzletszabályzat függeléke szerinti kötbér érvényesítésére jogosult. Amennyiben a Felhasználó a záró bélyeg vagy plomba hiányát nem jelentette be, abban az esetben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kártérítési igényt érvényesíthet, továbbá jogosult a víziközmű-szolgáltatás korlátozására és felfüggesztésére, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre. Ha a vízmérő mérőszerkezetének rongálása vagy a Felhasználó egyéb felróható magatartása miatt az elszámolt víz mennyiségét méréssel nem lehet megállapítani, e rendelet eltérő rendelkezése hiányában az elszámolt víz mennyiségét a bekötési vízmérő térfogatárama alapján számítással kell megállapítani. Ebben az esetben az elszámolás időtartama nem haladhatja meg az évi 500 órát. Mérés hiányában a számlázandó mennyiség megállapításának részletes szabályait az Üzletszabályzat II. fejezetének pontja tartalmazza. 10. Felhasználó/Számlafizető személyében bekövetkező változás bejelentési kötelezettsége A Felhasználó/Számlafizető személyének megváltozása miatt a felhasználási helyre nézve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. új közüzemi szerződést köt. A Felhasználó/Számlafizető személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új Felhasználó/Számlafizető köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek bejelenteni az e célra rendszeresített formanyomtatvány, és az Üzletszabályzatban előírt mellékletek benyújtásával. A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t ért károkért a korábbi és az új Felhasználó/Számlafizető egyetemlegesen felel. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a változástól számított 30 napos határidőn belül beadott átírást díjmentesen intézi. A 30 napon túli bejelentés esetében az átírásért díjat számíthat fel, az Üzletszabályzat függeléke szerinti kötbért számíthatja fel. A Felhasználó/Számlafizető személyében történt változást a régi és az új Felhasználó/Számlafizető együttes megjelenéssel személyesen is kezdeményezheti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatán. Amennyiben az új nem lakossági Felhasználónak többlet kapacitásigénye van, illetve a megelőző Felhasználó lakossági Felhasználó volt, úgy szükséges a közműnyilatkozat igénylő formanyomtatvány kitöltése is. Az ivóvíz/szennyvíz igény teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettség teljesítésének (víziközműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének) igazolása feltétele az adatváltozás átvezetésének, illetve a közüzemi szerződés megkötésének. Az új lakossági Felhasználó/Számlafizető a közüzemi szerződés megkötése előtt a vonatkozó díj megfizetésével az igénybejelentéstől számított 5 napon belül kérheti a felhasználási helyen a házi ivó- és szennyvízhálózat helyszíni ellenőrzést, de ennek elvégzése nem kötelező. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a nem lakossági Felhasználó/Számlafizető személyében bekövetkező változás esetén a szerződés megkötésének előfeltételeként előírhatja a házi ivó- és szennyvízhálózat kötelező ellenőrzését az igénybejelentéstől számított 5 napon belül. Nem lakossági Felhasználók esetében ide nem értve a közintézményeket az új Felhasználó viseli az ellenőrzés költségét. Az új Felhasználóval a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. új közüzemi szerződést köt a megadott időponttól és mérőállástól kezdve. Eltérő számlafogadó esetén 3 oldalú közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor (Felhasználó, Számlafizető, Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.) A régi Felhasználóval kötött közüzemi szerződés az új szolgáltatási szerződés hatályba lépésével automatikusan megszűnik. A közműves ivóvízellátásba és szennyvíz-szolgáltatásba bekapcsolt, átalánydíjas (fogyasztásmérő nélküli) felhasználási hely átírásakor az új Felhasználó a közüzemi szerződés egyéb rendelkezéseiben rögzített határidőn belül köteles együttműködni a felhasználási hely mérősítésében. Amennyiben az új Felhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének, szerződésszegést követ el és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közüzemi szerződést felmondhatja. Ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., az igénybejelentést elutasíthatja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó/Számlafizető személyében bekövetkezett változás, valamint a közüzemi szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjáig végszámlát bocsát ki, és a korábbi Felhasználóval az elszámolási időszakra vonatkozóan elszámol. A víziközmű-szolgáltatás ellenértékeként a tárgyhavi alapdíját az a Felhasználó köteles megfizetni, aki a tárgyhó első napján az adott felhasználási helyen a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel jogviszonyban állt. Írásos ügyintézés esetén a végszámlát a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 6 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Általános Szerződési Feltételek

7 régi Felhasználó/Számlafizető átírási kérelemben megadott új lakcímére/levelezési címére postázza. 11. A szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés kiszerelésével, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik. A víziközműszolgáltatás a Felhasználó kérésére legfeljebb 12 hónap időtartamra szüneteltethető, az Üzletszabályzatban rögzített feltételek fennállása esetén. A szüneteltetési kérelemhez mellékelni kell a szünetelés díjának előzetes megfizetéséről szóló igazolást, és a felhasználási hely tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben az nem azonos a Felhasználóval. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szüneteltetés végrehajtásával egy időben elszámoló számlát készít, melyet a Felhasználó köteles a megjelölt fizetési határidőig kiegyenlíteni. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szüneteltetett víziközműszolgáltatás után szolgáltatási díjat (alapdíjat sem) nem számolhat fel. A Felhasználó a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét a 12 hónap leteltekor egy alkalommal megújíthatja és a kérelem megújításához kapcsolódóan biztosítani köteles a felhasználási hely ellenőrzésének lehetőségét, a kapcsolódó díjak előzetes befizetésével. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését és a víziközmű-szolgáltatás ismételt megindítását a nyilatkozatban megjelölt időpontban, de legkorábban annak érkeztetésétől számított tizenöt napon belül teljesíti. A bekötővezeték megszüntetéséhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása szükséges. A felhasználási hely bekötésének megszüntetése az Üzletszabályzatban szereplő rákötési kötelezettség figyelembe vételével engedélyezhető. A szolgáltatás megszüntetésének ügyintézési menetét az Üzletszabályzat tartalmazza. 12. A közüzemi szerződés megszűnése, felmondása A közüzemi szerződést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. azonnali hatállyal kizárólag akkor mondhatja fel, ha: annak fenntartása a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevételt eredményez, kivéve, ha ez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. beleegyezésével történt, a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból veszélyezteti az ellátás biztonságát. A víziközmű-szolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás esetén a Felhasználó 60 napos határidővel írásban felmondhatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen a tulajdonos hozzájárulását is be kell szereznie. A víziközmű-szolgáltatási szerződés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más Felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz-szolgáltatást. A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a bekötési vízmérő Felhasználóját a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felmondással egyidejűleg tájékoztatja. Adott felhasználási hely tekintetében a közüzemi szerződés megszűnik, ha a Felhasználó személyének megváltozása miatt a felhasználási helyre nézve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. új közüzemi szerződést kötött, a felhasználási hely megszűnt, határozott időtartamú szolgáltatás lejártával, a Felhasználó elhalálozásával, nem lakossági Felhasználó jogutóddal vagy jogutód nélküli megszűnésével, végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás folytán történő megszűntetésével. Az adott felhasználási helyre vonatkozó közüzemi szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó vagy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezésére új közüzemi szerződés kerül kiállításra és az új közüzemi szerződést mindkét fél aláírja. 13. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat A felhasználói panaszok kezelésének részletes szabályait az Üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyfélszolgálati irodájának elérhetőségét az Üzletszabályzat függeléke tartalmazza. 14. Adatkezelés, adatvédelem A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználóval kötött közüzemi szerződésben megadott adatokat kezeli a szerződés teljesítése, a szerződéshez szükséges tájékoztatási és együttműködési kötelezettség gyakorlása és a közüzemi szerződésből fakadó igények érvényesítése céljából. A szolgáltatás nyújtása, illetve igénybe vétele során további adatok különösen a fogyasztásra, panaszokra, szerződésszegésre, számlázásra, műszaki zavarokra, az ingatlant nem tulajdonosként használó személyre vonatkozó adatok keletkeznek, amelyeket a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a fenti célok keretei között szintén kezel. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó személyének és az egyes felhasználási helyek adatainak összekapcsolása céljából a felhasználási helyhez és a Felhasználó személyéhez kötődő kódokat alkalmaz. A fenti céltól eltérő adatkezelést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulásával folytat, valamint azokban az esetekben, amikor az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az adatokat a közüzemi szerződéses jogviszony megszűnését követően a jogviszonyból származó igények elévüléséig kezeli. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az adatkezelési cél keretei között adatokat adhat át a megbízása alapján a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek. Az adatokat átvevő ez esetekben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. adatfeldolgozójának minősül. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az érintett Felhasználók esetében rendszeres adattovábbítást végez a közműves szennyvízelvezetést és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítást végző közszolgáltatók számára. Amennyiben Hatóság keresi meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t személyes adat megismerése céljából, úgy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a kért adatokat továbbítja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a fentieken túl egyéb adatkezelést csak abban az esetben végezhet, amennyiben ehhez az érintett előzetesen hozzájárult vagy amennyiben az érintett hozzájárulásának a beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és az adattovábbítás a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 7 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Általános Szerződési Feltételek

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Ivóvíz- és szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéshez

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Ivóvíz- és szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéshez Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Ivóvíz- és szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéshez Hatályos: 2016. szeptember 1-től 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez A szerződő felek jogviszonyára a PTK 387-388. -ában, a 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 58/2013.

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012. Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

Tájékoztató az Általános szerződési feltételekben bekövetkezett változásokról

Tájékoztató az Általános szerződési feltételekben bekövetkezett változásokról Tájékoztató az Általános szerződési feltételekben bekövetkezett változásokról Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. augusztus 25-én hatályba lépett Üzletszabályzatával

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

Közmű Akadémia 2014. Június 17.

Közmű Akadémia 2014. Június 17. H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vízvonal@vizmuvek.hu Közmű Akadémia 2014. Június 17. Aktuális ügyfélszolgálati

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14 2009. (XII. 1.) RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Tájékoztató az igénybejelentéshez

Tájékoztató az igénybejelentéshez Tájékoztató az igénybejelentéshez E01-01 M08v1 A DRV Zrt. a vízközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben leírtak szerint végzi. Ebben a kiadványban az igénybejelentésről tájékoztatjuk.

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva 2011. február 25. Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII. 15.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás

Részletesebben

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak:

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: 1. számú melléklet Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: Alapdíj főmérő esetén Alapdíj főmérő esetén Ivóvíz szolgáltatás után Szennyvízelvezetés után átmérő Ft/hó/mérő + Áfa Ft/hó/mérő

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Általános szerződési feltételek nem lakossági mellékszolgáltatási szerződéshez

Fővárosi Vízművek Zrt. Általános szerződési feltételek nem lakossági mellékszolgáltatási szerződéshez Fővárosi Vízművek Zrt. Általános szerződési feltételek nem lakossági mellékszolgáltatási szerződéshez Érvényességi idő kezdete: 2016. szeptember 22.: 27. melléklet Víziközmű-szolgáltatóval szemben érvényesíthető

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008. (XII. 16.)önkormányzati rendelete AZ IVÓVÍZ - ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: TO/001/00054-0002/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (XII. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről a 15/2006.(XII.20.)

Részletesebben

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSI MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSI MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Példányt kérünk aláírás után visszajutatni. Nagykovácsi Viziközmű Kft. 2094 Nagykovácsi Pf:48 szerződés száma: 2365 / 0 KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSI MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (Lakossági elkülönített

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. (Lakossági elkülönített vízhasználók részére)

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. (Lakossági elkülönített vízhasználók részére) Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (Lakossági elkülönített vízhasználók részére) 6.4.sz melléklet szerződés száma:«fk» amely létrejött a SZOLGÁLTATÓ és FELHASZNÁLÓ

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2008.(XI.29.) sz. rendelete

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2008.(XI.29.) sz. rendelete SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008.(XI.29.) sz. rendelete AZ IVÓVÍZ - ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról

Részletesebben

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként:

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2007. (XII.13.) sz. rendelete a helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj megállapításáról a 25/2008. (XII.19.) 28/2009. (XII.17.) sz. a 25/2010. (XII.16.)

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004. (IX.13.) rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004. (IX.13.) rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (IX.13.) rendelete az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatások egyes kérdéseiről Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Hatályos: 2015. augusztus 25. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 2. 24. pontja alapján

Részletesebben

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012., NAIH-51489/2012. Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki Üzleti partnerszám Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátásról, a közműves szennyvízelvezetésről és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZAKMAI TESZT FELADATOK

SZAKMAI TESZT FELADATOK SZAKMAI TESZT FELADATOK Csapat neve: Pontozás Csapat sorszám: Minden kérdésre egy helyes válasz adható, minden helyes válasz 2 pontot ér. Helytelen, illetve több bejelölt válasz esetén, vagy ha nincs bejelölt

Részletesebben

109. EGYSÉGES SZERKEZET

109. EGYSÉGES SZERKEZET 109. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület 62/2011. (XII. 20.) ÖR, 3/2011. (I. 26.) ÖR, 58/2010. (XII. 15.) ÖR, 2/2010. (II. 10.) ÖR, 40/2009. (XII. 16.) ÖR, 61/2008. (XII.

Részletesebben

Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés módosítás

Mellékmérôs díjmegosztási szerzôdés módosítás II. (mellékmérôs fogyasztó) adatai Cégjegyzékszám Cégjegyzékszám Út, utca, stb. Helység Utca. mérôhely adatai Hidegvízmérô Melegvízmérô Beszerelési irány (Függôleges/Vízszintes) Csak gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

Általános szerződési feltételek locsolási vízmérőhöz

Általános szerződési feltételek locsolási vízmérőhöz Általános szerződési feltételek locsolási vízmérőhöz Hatályos: 2015. augusztus 25. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) egyes rendelkezéseinek végrehatásáról

Részletesebben

(3) A Zalavíz Zrt. ügyfélszolgálati irodájának címe: Zalaegerszeg, Stadion u. 6.

(3) A Zalavíz Zrt. ügyfélszolgálati irodájának címe: Zalaegerszeg, Stadion u. 6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 9/3 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Háztartási célú felhasználó használati melegvíz szolgáltatására amely létrejött egyrészről: NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: év hó nap Lakcím:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Második rész

Általános szerződési feltételek Második rész A jelen Közszolgáltatási Szerződés egy különálló és Felhasználóhoz kötődő Első részből, és egy az Általános szerződési feltételeket tartalmazó Második részből áll. A Közszolgáltatási Szerződés tartalma

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Mátészalka 2013. július 23. 1

ÜZLETSZABÁLYZAT. Mátészalka 2013. július 23. 1 SZALKA-VÍZ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ KFT. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. ÜZLETSZABÁLYZAT / MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN / Mátészalka 2013. július 23. 1 Szalka-Víz

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű szolgáltató részére.

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű szolgáltató részére. Tisztelt Képviselő- testület! A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 18. - ában foglaltaknak megfelelően eljárva, az alábbi indoklással terjesztem a Képviselő-testület elé:

Részletesebben

2. 1. Módosította az 56/2011.(XII.29.) rendelet 1. -a. Hatályos 2012. január 1. napjától.

2. 1. Módosította az 56/2011.(XII.29.) rendelet 1. -a. Hatályos 2012. január 1. napjától. 42/2003.(XII.18.)Ör. sz. rendelet Az ivóvízszolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről (egységes szerkezetben a

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árak

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: v5. Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám:

Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: v5. Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám: Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: v5 Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám: Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3)

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 2013.12.12.

NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 2013.12.12. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. Általános rész... 4 I.2. Az üzletszabályzat célja... 4 I.3. Az üzletszabályzat hatálya, érvényessége... 4 I.4. Közzététel, az általános szerződési feltételek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Hőközpont azonosító : Iktatási szám :./2013. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Távhő mérés szerinti szolgáltatására mely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói igény alapján végzett szolgáltatások külön díjai Elosztói üzletszabályzat M2. számú

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Felsőpakony Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (XII.01.) számú rendelete (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a13/2011. (XI.30.) rendelettel) Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2011. (I.28.) sz. önkormányzati rendelete a vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA 1 2 ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 7 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 7 2. Az Üzletszabályzat közzététele, Általános

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tószeg község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tószeg Község Önkormányzata

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen üzletszabályzat fentiekben jelzett hatályba lépési napján a 2013. október 3-án jóváhagyott üzletszabályzat hatályát veszti. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól (egységes

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. február 12-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2013.(XI.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a távhőszolgáltatásról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1..

10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1.. 10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1.. Tarany község közigazgatási területén a közműves ivóvízellátásról

Részletesebben

Nyilvántartási szám 3. Adószám 2. A szolgáltatás igénybevételének kezdete

Nyilvántartási szám 3. Adószám 2. A szolgáltatás igénybevételének kezdete Mellékmérős díjmegosztási szerződés Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! MEO-s azonosítója Tervjóváhagyási azonosítója ÜP szám Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012., NAIH-51489/2012.

Részletesebben

24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a közüzemi ivóvízhálózatból szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjnemeinek szabályozásáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben