Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek"

Átírás

1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1

2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2

3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3

4 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4

5 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása A) A tantárgytömbösített oktatás A tantárgytömbösítés egy olyan szervezési eljárás, amikor egy tanítási napon/héten több egymást követő tanítási óra is ugyanarra a tantárgyra kerül felhasználásra. Technikailag ez többféleképpen oldható meg: Minden tantárgy teljes ismeretanyagának több, négy- vagy többhetes időszakra történő felosztásával. Azaz a teljes tanév helyett, szakaszolva, ciklikusan, több hosszabb időszakra elosztva tanulják azt a diákok. Egy adott tantárgy, műveltségi terület teljes ismeretanyagának felosztásával. A tömbösített tantárgyra csak egy adott időszakban kerül sor, akkor viszont intenzíven. Az adott tantárgy egy-egy témájának a szakaszolásával, nem pedig a teljes tantervi ismeretanyaga osztásával. A téma kiválasztásánál célszerű végiggondolni, hol, melyiknél lényeges, hogy a tanuló egyben élje meg a tanulási folyamatot, azaz folyamatában lássa a témát (nem szétszabdalt tanórákon). A tömbösítéssel elérhető az, hogy a gyerekek figyelme tartósan egy területre koncentrálódik, az egyes időszakok között ülepedik a tudás. A tanításban pedig idő takarítható meg, mivel nem szükséges a minden óra eleji felidézés az előző órán tanultakról, a ráhangolás, az újraszervezés, stb. A tömbösítésnél a tantervi ismeretanyagot és követelményeket változatlanul alkalmazni kell. Természetesen a felszabaduló idő több lehetőséget biztosít például a téma mélyebb megvitatására, a képességek fejlesztésére. Itt is jól alkalmazhatóak a különböző tanulásszervezési módok, munkaformák, eljárások, illetve azok variánsai is. A tömbösítés legegyszerűbb formája, ha 1-2 tantárgy néhány témáját szakaszolják. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson a következőket érdemes átgondolni: Melyik tantárgy célrendszere teszi lehetővé egyáltalán a tömbösítést! (Pl.: a mindennapi testedzés miatt testnevelést nem szabad tömbösíteni! Ugyanígy a folyamatos foglalkozást igénylő idegen nyelvet sem.) A tantárgy teljes tananyagát, vagy annak egy részét szeretnék/tudják tömbösítéssel megvalósítani? Milyen tervezési feladatokkal jár ez együtt? A pedagógiai programban meg kell határozni a tömbösített tantárgyakat, tananyagokat (tömbösítés/szakaszolás módját, óraszámait, stb.). A megvalósítás módja pedig az éves tervezésben jelenik meg (órarend, tanmenetek, munkatervek, stb.) Melyek azok a tanulásszervezési eljárások, módszerek, amelyek a legjobban szolgálják ezt az intenzív, tömény tanulást? Ha nem lesz elég érdekes, változatos a tömbösítés, könnyen előfordulhat, hogy a visszájára fordul a jó szándék, a gyerekek megunják a tanulást, nem szívesen vesznek részt az órákon. Milyen módon lehet mérni és ellenőrizni a diákok munkáját? A szokásos feleléssel, dolgozattal, vagy más módon, pl. interjúkészítéssel, kiállítás összeállításával, napló írásával, előadás bemutatásával, stb.? 1

6 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása Hogyan értékelhető a munka? A tömbösített oktatásnál is lényeges szerepe van a folyamatba ágyazott fejlesztő értékelésnek. Itt is fontos a történésekre, a gondolatokra, az érzésekre való reflektálás, mind a diák, mind a pedagógus szemszögéből. A megszokott osztályozás mellett, ki lehet alakítani pl. egy önértékelési füzetet, amelyben minden nap végén rögzíti a diák, hogy szerinte miben haladt előre. A tömbösítési időszak végén együtt átnézik és megbeszélik a tanárral. Vagy a hét első óráján leírják, hogy mit szeretnének a héten tudni, megtanulni, az utolsó órán pedig értékelik ennek teljesülését. Vannak példák arra is, amikor nem tudatosan, hanem egy adott helyzet kezelésére alkalmazza az iskola a tömbösítést pl.: az egymás után megtartott rendkívüli osztályfőnöki órák egy konfliktushelyzet, probléma megoldására vagy pl.: amikor leesik a hó és ezt szeretnék kihasználni, ezért a testnevelés órákat tömbösítik; egy fellépés előtt a dráma- vagy néptáncórák tömbösítésére is sor kerülhet

7 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása B) Moduláris oktatás Az építőkocka-elv egy-egy elem egymásra épülése - alapján működnek az oktatási modulok is. A modul a teljes tananyag önállóan kezelhető nagyobb (esetleg több tantárgyat is átfogó), meghatározott időtartammal (óraszámmal) is behatárolt része. (Pedagógiai Lexikon, 1997)) A modulok a tananyag önmagukban is koherens részei, melyek az egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A gyakorlatban a tananyag átrendezésére általában kétféle megoldással találkozhatunk: Felépülhetnek úgy, hogy teljes egészében lefedik a tananyagot, de egy-egy modul saját követelményekkel rendelkezik. Kapcsolatban állnak egymással, fontos az egymással való viszonyuk, irányuk. Rugalmasan alkalmazhatóak a helyi pedagógiai viszonyoknak és szükségleteknek megfelelően. A másik lehetőség, hogy a tananyag egy nagyobb témáját egy önálló egységbe rendezve szóló modulként dolgozzák fel. A modulok terjedelmüktől, tartalmuktól, gyakorlatiasságuktól függően beépíthetők a hagyományos tanulási-tanítási folyamatokba, de az iskolai kereteket túllépve, lehetőséget kínálnak a tanórán kívüli tevékenységekre is. A moduláris oktatás nem új dolog, hiszen a 2000-ben kiadott kerettanterv alapján az iskolákban a következő modulokat kellett valamilyen módon beépíteni a helyi tantervbe: Hon- és népismeret, Tánc és dráma, Egészségtan, Ember- és társadalomismeret, Etika, Mozgókép- és médiaismeret, Informatika. 3

8 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása Az iskolák szabadon dönthettek arról, hogy az adott modult milyen módon építették be a helyi tantervükbe. A módok lehettek: önálló tantárgyként, ebben az esetben a tantárgy neve megegyezik a moduléval (pl. Hon-és népismeret). Az önálló bevezetés előnye, hogy így jelenhet meg legmarkánsabban a tárgy sajátos, csak rá jellemző arculata. integrálni egy tantárgyat és egy modult, mindenképpen úgy, hogy az egy egységes egésszé, integrált tantárggyá váljon, koherens rendszert alkosson (pl. Társadalom- és népismeret). összevont tantárgyként is megjelenhet, ekkor hozzáillesztik a modult valamelyik kapcsolódó tárgyhoz (pl.: Történelem Hon - és népismeret). A modulok, mint tanítási egységek egy vagy többórásak is lehetnek. A moduláris felépítés lehetővé teszi az egységek többféle csoportosítását, a sorrend és a tananyagmennyiség hozzáigazítását a pedagógiai szükségletekhez és a helyi igényekhez. A tanítás-tanulási folyamatban több felhasználási lehetőséget, többféle bejárási utat kínál, ami lehetőséget teremt a tanulók differenciált fejlesztésére, a csoportra vagy akár az egyénre szabott fejlesztési programok kialakítására. Nagy előnye, hogy egy-egy modul behelyettesíthető máshova is, ide-oda rakosgatható, ezzel időt, energiát spórolhatunk meg

9 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása C) Kooperatív tanulásszervezési módszer A külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy semmiben nem különbözik a normál csoportmunkától ez a módszer. Talán kicsit zajosabb, több mozgással jár. Ez annyiban igaz, hogy a kooperatív tanulás során is kettő-, négy-, hatfős csoportokban dolgoznak a gyerekek. Azonban ezek a csoportok a diákok képességei tekintetében vegyes (heterogén), a tanár által gondosan átgondolt és kialakított csoportok. Ez a csoportalakítás esélyt ad a gyengébb képességűeknek arra, hogy ne maradjanak le, a jobb képességűeknek pedig akik azáltal is tanulnak, hogy tanítanak a csoportban arra, hogy az adott tárgykörben tudásuk mélyebbé és tartósabbá váljon. A csoport tagjai felosztják egymás között a feladatokat; mindenki felelős a saját munkájáért. Együtt dolgoznak, ha szükséges, segítik egymást. Az egymástól szerzett és egymásnak átadott tudás mélyebben és tartósabban marad meg az emlékezetben, mintha frontális tanórai keretek között jött volna létre. Mi ennek az oka? A kooperatív tanulás szituációiban a diákok belső motivációja erősebb, és mivel tanulásuk aktivitáshoz, tevékenységhez kötődik, többet is tanulnak, mint a legtöbb általános tanítási metódusban tanuló diák. 5

10 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása Ez a tanulási mód jobban fejleszti a problémamegfogalmazás, a problémamegoldás, az elemzés, a kutatás képességeit. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és fejlesztenek, szemben a memorizálásra és visszamondásra épülő tanulással. Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük, nézeteiket össze kell hasonlítaniuk, sokkal alaposabban, átgondoltabban értik meg a tanultakat. A kooperatív csoportmunka szervezése során fontos a kezdetektől azt hangsúlyozni és a feladatokat úgy alakítani, hogy a csoport minden tagjának feladata és felelőssége, hogy mindenki elkészüljön a feladattal, megtanulja az aktuális ismeretet. Vagyis a csoport teljesítménye valamennyi diák munkájától függ, ezért a csoporttagoknak az is feladatuk, hogy ellenőrizzék, a csoport minden tagjának sikerült-e megbirkózni a feladattal. Ez egyes gyerekek számára rögtön természetes lesz, másoknak hosszabb időre van szükségük ahhoz, hogy ezt a felelősséget elfogadják és gyakorolják. A tanári magatartásnak ezzel kapcsolatban egyidejűleg kell következetességet és türelmet, toleranciát mutatnia. Az együttműködés sikerét, valamint a szociális készségek alakulását egyrészt a csoportfeladatok szerkezete, másrészt a csoporton belüli szerepek biztosítják. Mitől más a kooperatív, mint az általában vett csoportmunka? Kooperatív tanulás esetében a csoportmunka során négy alapelv érvényesül: az építő egymásrautaltság, az egyéni felelősség, az egyenlő részvétel és a párhuzamos interakciók elve. Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk, ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással; ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése, ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. Például ha egy csoport egy viselet bemutatását kapja feladatul, akkor a részfeladatokat úgy kell meghatároznia a tanárnak, hogy csak akkor lesz teljes, kész egy viselet, elfogadható az elvégzett munka, ha minden csoporttag megtalálta a könyvben, majd lerajzolta a rá jutó ruhadarabot, és a csoport összeilleszti azt. Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. Az erős egymásrautaltságot létrehozó feladathelyzetekben mindenki felelős a saját munkájáért és egyben az egész csoport teljesítményéért. A csoportcélt csak az egyéni teljesítmények optimális elvégzése hozhatja létre. Az egyenlő részvétel Sokszor éri a csoportmunkát az a vád, hogy nem minden gyerek dolgozik azonos intenzitással. Magától nem jön létre az egyenlő részvétel, amint azt hagyományos frontális vagy önkéntességen alapuló csoportmunkánál feltételezni szokták. Az egyenlő részvételt általában a részvételi normák szabályozásával (pl. egymás után sorban mindenki mond egy választ) vagy munkamegosztással lehet elérni. A munkamegosztás leginkább feladatok felosztásával érhető el (például az egyik diák az író családjával, gyerekkorával, a másik az életpályájával kapcsolatos adatokat, a harmadik a tanulmányait gyűjti össze, a negyedik a kiemelkedő műveit stb.). A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé, erősíti a személyes felelősséget, kiegyenlítettebbé teszi a részvételt. 6

11 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása Párhuzamos interakciók A kooperatív tanulás során a diákok között egyidejűleg zajlanak interakciók. Az ún. egy szálon futó, hagyományos módszereket alkalmazó tanórán legtöbbször egyszerre csak egy ember beszél. A diák csak akkor, ha felszólítják. Elmondja a mondandóját, a tanár reagál, de interakció még köztük, a felelő és a tanár között is csak ritkán jön létre. A diákok közti interakciók (a beszélgetés, a súgás) büntetendők. A kooperatív tanulási technikák biztosítják, hogy a pár vagy a csoport tagjainak szükség esetén azonos lehetőségük legyen a kommunikációra. Egyaránt jól alkalmazható ez a módszer elméleti és gyakorlati anyag elsajátítására is. Egy érdekes példát véve: művészeti iskolában egy tájegység táncának tanulása előtt egy 4 fős kooperatív csoport egyik diákja a tájegység földrajzának jellemzőit, a második viseletének leírását, a harmadik népszokásait, a negyedik pedig népművészeti sajátosságainak bemutatását dolgozza fel. Az ugyanazt a témát olvasó gyerekek megbeszélik a saját témakörüket, kérdeznek, vitatkoznak, majd visszaülve a saját kiindulási csoportjukba, megtanítják társaiknak a saját témájukat. Ugyanez tánclépések tanulásával és tanításával is elképzelhető

12 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása D) Scriptes tanítás Mindennapjainkban rengeteg jól bevált séma mentén éljük az életünket, sok-sok rituálé segít bennünket, melyeknek a szerepe, hogy biztonságos kereteket adjanak életünknek. Ezek könnyebbé teszik a feladatok megoldását; rutinszerűvé teszik tennivalóinkat, vagy tevékenységeink tervezhetővé válnak az érzelmi ráhangolódás segítségével. Pl. a Karácsony vagy a nyári utazás gondolata már előre örömmel tölt el bennünket. Az a pedagógus, aki a scripteket/sémákat a tanítás során beépíti a munkájába, biztonságos kereteket, mégis változatos tartalmat nyújthat tanítványainak. Ezek a tartalmukban "változó", de állandó keretek képesek arra, hogy a biztonságos, kiszámítható óravezetés mellett nagyon lendületes és változatos órán vegyenek részt a diákok. Milyen előnyei vannak a tanórai script használatának? Segít a bizalmi légkör megteremtésében a pedagógus és a gyerekek között! A tanítási folyamat első lépcsőfoka, hogy kialakítsuk a bizalom légkörét. Ennek hiányában a tanítás sem lesz igazán sikeres. A bizalom megteremtésének egyik eszköze az, ha a csoport tudja, hogy mi fog történni vele az elkövetkező időszakban, tanórában. Ennek az egyik eszköze lehet a script. A keretek állandósága biztonságot ad a tanulási folyamatban résztvevőknek. A kiszámíthatóság pszichológiai előnyei, hogy a pedagógus is magabiztosabbá válik az óravezetésben. Ebben a jól bevált script, mint egy sorvezető segíti. 8

13 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása Az állandó a gyerekek által is jól ismert - séma pergőbbé teszi a foglalkozásokat, a tanulók pontosan ismerik, miután mi következik. Nem kell nap mint nap elmagyarázni, hogy most épp milyen feladattípushoz készüljenek, s ehhez milyen feltételek kellenek. Önállóan működnek, pl. a terem átrendezése vagy a csendes felkészülés az értékelésre rutinná válik számukra. Egy script állandó elemeinek a mennyiségével könnyen irányítható a foglalkozás változatossága. Egy kreatív, sok impulzust könnyen befogadó közösség több, míg egy nyugalmat, kiegyensúlyozottságot igénylő osztály kevesebb állandó elemmel felépített scriptet kíván. A változatosság biztosításának az eszköze az állandó elemek sokszínű tartalommal való megtöltése. Ha a script első eleme egy ráhangoló koncentráció, törekedni kell arra, hogy még mielőtt a gyerekek megunnák, egy újabb lépjen a helyébe. Ugyanez érvényes a többi script elem tartalmára is! Sokan használnak valamilyen forgatókönyvet a tanítás során, de nem eléggé fegyelmezetten. Emiatt a foglalkozások könnyen szétcsúsznak, ekkor jelentkezik az időhiány! Ugyanakkor figyelni érdemes arra is, hogy egy bekövesedett forgatókönyv, amely nem követi rugalmasan a csoportdinamikai változásokat, kártékony, a fejlődést megakadályozó is lehet. Például ha nincs külön terem a gyakorlati oktatáshoz, és az óra kezdete után kezdik a gyerekek széthúzogatni a padokat, azzal nagyon sok idő megy veszendőbe. Egy jól rögzült script-tel pillanatok alatt átrendezik a termet, és készen állnak a további munkára. Vagy az is elképzelhető, hogy ha egy új tananyagba kezd az osztály, akkor annak is tudják előre a menetét a gyerekek pl.: film nézése, könyvtári kutatómunka, kiselőadás megtartása, értékelés. A lényeg, hogy a gyerekeknek mindig tudniuk kell, hogy mi fog történni a következő órán, az óra következő pillanatában és ha tudják azt, akkor tudni fogják a teendőket is. Az egész módszer sikeressége csakis a pedagóguson múlik, mennyire tudja érthetően és következetesen szervezni a tanítás folyamatát

14 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása E) PBL Probléma alapú oktatás A PBL mintegy három évtizede kezdett tért hódítani az Észak-Amerikai orvostudományi egyetemeken. Lényege, hogy a tanár egy probléma megoldását adja fel feladatnak. A szükséges információkat, tudásokat a diákoknak kell megtalálniuk, megfogalmazniuk. Ehhez először azt kell felmérni a csoportnak, hogy ők maguk milyen tudás birtokában vannak jelenleg. E tudás alapján megfogalmazódik a probléma diagnosztizálás -, majd a szükséges tudások megszerzése, a kutatómunka a következő lépés. Az összegyűjtött információk alapján a csoport vitára bocsátja az elképzeléseket, majd kiválasztja azt vagy azokat, melyeket a legjobbnak ítél terápia meghatározása. Amikor a csoport késznek érzi a feladatot, a mentor tanárral ellenőrizteti felülvizsgálat -, aki a megoldást nem mondja meg, csak azt, hogy a beteg belehalt-e a kezelésbe. Ha elkerülte a diákok figyelmét valami, újra próbálkoznak. A feladat akkor van készen, ha a beteg meggyógyul. A PBL módszertani sajátossága az, hogy a diákok közösen, csoportban dolgoznak. Ez biztosítja a lehetőséget a gondolatcserére, vitára, az új szempontok bekerülésére, s ez az interaktív kapcsolat teszi izgalmassá, élménygazdaggá a munkát. Olyan szociális kompetenciákat fejleszt, amelyek a felnőtt lét sikerességét alapozzák meg, mint a tolerancia, a türelem, az okos érvelés, a célkövetés tartóssága, az önérvényesítés erőszakmentesen, a megbocsátás és konfliktuskezelés képessége. S mindezt a kognitív és kreatív képességek folyamatos használata mellett. Ez, a kutatómunkát is igénylő, kreatív tevékenység-forma megtanítja a diákoknak az önálló tanulás képességét is, és az együttműködést is erősíteni képes. Felkészíti a tanulókat a kritikus és analizáló gondolkodásra, az alkalmas tanulási források felkutatására. Miután a problémák életszagúak, ezért a motiváltság erősebb, mintha csak megtanulni és visszamondani kellene a tananyagot. Kihívás jellege van a problémamegoldásnak, és ez erősíti a kíváncsiságot, ambíciót, érdeklődést. Sok esetben nincsenek egyedüli megoldások, többféle út is létezik. 10

15 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása A problémaalapú tanulás során kiindulás maga a probléma, cél pedig a probléma megoldása. Problémamegoldás lépései: 1. Problémafelvetés (a probléma lehet lazán strukturált, vagy pontosan meghatározott) 2. Problémaelemzés: értelmezés (lényeges pontok, ok-okozati összefüggések, gyökérproblémák feltárása, keresése, a probléma megfogalmazása saját szavakkal) listakészítés: milyen tudás van meg a megoldáshoz milyen tudásra/információkra van szükség 3. Problémamegoldás kidolgozása: új/ismeretlen fogalmak, adatok, dolgok tisztázása, tanulása (Forrás: tankönyv, internet, tanár, csoporttagok) lehetséges megoldási ötletek listázása (összegyűjtése) megoldási ötletek rangsorolása (szempont lehet: megvalósíthatóság, legjobb, legvalószínűbb) feladatok listázása: mit kell tenni a megoldás kidolgozásához (az első x számú ötlethez, a végrehajtáshoz szükséges időkeretek, költségek, stb. figyelembevételével) döntés: a megoldás kiválasztása megoldáshoz szükséges adatok, információk, dokumentumok begyűjtése, értelmezése, tanulása megoldás részletes kidolgozása (probléma megfogalmazása, kérdések, adatok, a megoldás helyességének indoklása, igazolása, dokumentálása a folyamat és az eredmény leírása) 4. Problémamegoldás prezentálása, megvédése. 5. Végzett munka önértékelése/visszacsatolás 6. Ünneplés!

16 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása F) Iskolán kívüli foglalkozások Mindenképpen nagy szerepe lehet ezeknek a foglalkozásoknak. Először is sok gyereknek nem adatik meg, hogy a családjával együtt jusson el olyan helyekre, amelyek érdekesek, izgalmasak és sok tanulnivalót is rejtenek magukban (pl. állatkert, múzeumok, várak stb.) Videóról is megnézhető egy-egy előadás, de összehasonlíthatatlan a színházi élménnyel! Lehet mesélni egy barlang fényeiről, csodáiról, de mennyire más ottlenni és tapasztalni mindazt! Az iskolán kívüli foglalkozások elsődleges célja a saját élményű tanulás, a megtapasztalás, a szociális kompetenciák fejlesztése. Lehet kifejezett célja valamiféle tudás megszerzése, de lehet csak kikapcsolódás. Zoopedagógia A zoopedagógia kifejezést hallva, elsőre az állatkert jut mindenkinek az eszébe, ami nem véletlen, mert az állatkerteknek vannak kidolgozott pedagógiai programjaik, rendezvényeik. Nagy Irén zoopedagógus, a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársa így fogalmazta meg az állatkertek neveléssel-oktatással kapcsolatos feladatait: A mai modern állatkertek célja olyan természet-megőrzési központok létrehozása, melyekben az oktatás-nevelés, a természetmegőrzés, a faj- és élőhely védelem, egyaránt fontos alapfeladat. Az állatkertek neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatai: Ismeretterjesztés: állatkerti foglalkozások megtartása, tájékoztatás információs rendszerek, feladatlapok segítségével, kiállítások, filmvetítések, előadások rendezése. Szórakoztatva tanítás: etológiai állatbemutatókkal, színielőadásokkal, kézműves foglalkozásokkal, állatkerti játszóházzal, nyári tábor szervezésével, közönségprogramokkal. Tolerancia- és empátiaképesség kialakítása a többi élőlénnyel szemben: játékok (drámajáték, mozgásos és összehasonlító játékok, melyek felhívják a figyelmet az állatok képességeire vagy védettségük okaira), irányított állatsimogatás vagy etetés, állatgondozási gyakorlat, terápiás lovagoltatás. Ökológiai, környezetvédelmi és állatvédelmi szemléletmód kialakítása: zöld napok rendezvényei, fajmentési programok bemutatása, állatvédelmi vetélkedők. A zoopedagógia alapvető eszköze maga az élő állat, amely látható, hallható, szagolható, adott esetben tapintható is, vagyis ebben a nevelési-oktatási formában egyszerre minden érzékszerv működtethető, és motivációs értéke is jóval nagyobb a hagyományos oktatási formáknál. A módszer alapja, hogy mindig a megfigyelésből vezetjük le az ismereteket. 12

17 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása Élménypedagógia / Kalandpedagógia (tapasztalati oktatás) Az élménypedagógia, kalandpedagógia szavak valami izgalmasat sejtetnek, valami érdekeset, kihívást, amit a tanulással lehet társítani. Az élménypedagógia a cselekvés általi tanulást és fejlődést szolgálja. Alapja a tapasztalat. Ugye addig hiába mondják a kisgyereknek, hogy meleg a kályha, amíg meg nem érinti azt? Ezzel a szomorú tapasztalattal tanulja meg egy életre, hogy még csak a közelébe sem menjen! A tapasztalati oktatás célja nem az akadémikus tudás megszerzése, hanem a személyiség és az érettség fejlesztése az aktív tapasztalatszerzés folyamatán keresztül. A sajátélményű tanulásban a tudás forrása a tanuló saját tapasztalata, a tanár csupán facilitátorként segíti a folyamatot. Az élménypedagógiai foglalkozásokon elsősorban játékos, szórakoztató tevékenységeket, gyakorlatokat végeznek a gyerekek. Az ismerkedési játékok, a bizalom- és csapatépítő feladatok, a kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelési gyakorlatok szinte észrevétlenül hozzák felszínre a résztvevők rejtett képességeit. Mivel a tanulás akkor a leghatékonyabb, ha különböző érzékelésen (hallás, látás, tapintás és mozgás) keresztül történik, nagy jelentőséggel bír a foglalkozásokon a mozgás és a testi aktivitás, de hasonlóan fontos a művészi, a zenei, a kulturális és technikai területek bevonása. Az élménypedagógia kerete lehet az ismeretszerzésnek, a személyiség fejlesztésének, valamint megjelenhet szociális és társadalmi beilleszkedés vagy beillesztés segédeszközeként is. Eszköze lehet valamennyi kompetencia fejlesztésének, ezek közül néhány: reális önismeret, önbizalom, másokba vetett bizalom, analógiák felismerésének fejlesztése (a résztvevők a feladatokat követő megbeszéléseken - logikai ívet teremtve a szimbólumként használt gyakorlat és a mindennapi élet témája között - a valós életben felhasználható tanulságokat fogalmaznak meg), tanulságok adaptálása más, hasonló helyzetekre, kitartás, kudarctűrés és a siker kezelésének képessége, problémamegoldó gondolkodás, döntési képesség, kreativitás, rugalmasság, ötletgazdagság, kooperativitás, együttműködési készség, felelősségtudat, konfliktuskezelési készség, erőszak megelőzése pl.: extrémsporttal. A kalandpedagógia iskolán kívüli élménypedagógia, amely a tapasztalati tanulást a szabadban, természetes környezetben végzett fizikai jellegű gyakorlatokon keresztül alkalmazza. Az outdoor gyakorlatok megérintik a résztvevőket, erősebben hatnak az érzelmekre, maradandó élményt nyújtanak. A kalandpedagógia optimális színterei a kalandtúrák, kalandparkok: barlangászat, kötélpályák, kötélhidak, sziklamászás, ereszkedés sziklafalról, játékos (túlélő) feladatok, rafting. 13

18 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása Erdei iskola Az első erdei iskolákat a 20. század elején hozták létre elsősorban egészségvédelmi és terápiás céllal. A tanítás csaknem kizárólag a szabadban folyt. Ezt a hagyományos iskolától eltérő, a természeti környezethez igazodó gyakorlatorientált tevékenységek egészítették ki: testmozgás, túrázás, a helyi kultúra megismerése. A kisebb tanulólétszám és az egész napos együttlét lehetővé tette a kiscsoportos és az egyéni foglalkozásokat is. A mai erdei iskolák a környezeti nevelés új szemléletével és komplex feladatrendszerével bővülnek. A megismerési folyamatot az élet természetes integráltságára építik fel, feloldják az iskolák hagyományos tantárgyi rendszerét, például úgy, hogy a tanításitanulási folyamatot témahét keretében szervezik. A szabad-ég iskola a legjobb lehetőségét teremti meg a gyerekek környezethez fűződő értékrendjének, környezettudatos magatartásának formálásához. Függetlenül attól, hogy a tanítás tartalma a természet, a néprajzi -, történelmi környezet, vagy akár az emberek életmódja. Az erdei iskola tervezése előtt is fontos tisztáznunk néhány kérdést: Mi a program célja (ismeretek, képességek)? Melyek a fejlesztendő tanulói képességek, és milyen tevékenységek által érhetőek el? Melyek azok az ismeretek, amelyeket a terepen fognak elsajátítani? Milyen tanulásszervezési módok biztosítják az eredményes elsajátítást? Milyen közösségi helyzetek, élmények teremthetőek? A tisztázás utáni lépések: a konkrét program megtervezése, a szervezési feladatok elvégzése, a lebonyolítás lépései, végül a végrehajtott program zárása, értékelése. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egy ilyen program óriási értéke az, hogy a gyerekek mélyebben, másként ismerhetőek meg, mint az osztályteremben, az iskolai környezetben. Mind a tanítványok, mind pedig a tanárok kilépnek hagyományos iskolai szerepeikből. Megváltoznak a tanítási-tanulási helyzetek, miden és mindenki a tanulás forrása lesz. 14

19 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú módszerek leírása Múzeumpedagógia A múzeumpedagógia a szűkebb értelmezés szerint a múzeumi foglalkozások tartása tanulócsoportok részére, mely a múzeumpedagógus feladata. A múzeumi foglalkozások a célok szerint kétfélék lehetnek: A múzeumpedagógiai órákon a cél elsősorban az ismeretszerzés, az ismeretek rögzítése, megerősítése. Ennek megfelelően a főbb tevékenységek: tematikus tárlatvezetés, ahhoz kapcsolódó beszélgetés; számítógépes anyag, videofilm megtekintése; az ismeretek feladatlapos feldolgozása, manuális foglalkozás; szituációs játék; puzzle játék. A múzeumpedagógiai foglalkozásokon a cél elsősorban a gyakorlati feladatok megoldása; élethelyzetek bemutatása, de kapcsolódhat hozzá filmvetítés, és azt követően vita is. Ilyen feladatok lehetnek: az ősi mesterségek felelevenítése; a rajzok, festmények készítése; élethelyzetek bemutatása; helytörténeti emlékek megtekintése; filmvetítést tartása; feladatlapok kitöltése; régi szokások felelevenítése; adott korban használt tárgyak készítése, amelyeket haza is vihetnek a tanulók. A program folyamata a következő: 1. Ebben az esetben is nagyon fontosak az előkészítési feladatok: a célok, feladatok, lehetőségek tisztázása, egyeztetések, a tanulók ráhangolása, a szervezés (pl.: utazás, kísérés), vagy pl. a viselkedés kérdéseinek megbeszélése. 2. A múzeumi órát/foglalkozást általában múzeumpedagógus tartja. Ha nem áll rendelkezésre múzeumpedagógus, akkor a tanár is tarthatja, illetve pedagógiai célból tanulók is felkészülhetnek (pl.: kiselőadások tartásával). 3. Az élmények, a látottak, a tapasztalatok megbeszélése, visszatekintés a tanulási folyamatra / reflexiók megfogalmazása, értékelés, visszacsatolás. 15

20 3. számú hallgatói melléklet: Témahét - gyakorlat Témahét témája, címe A hangszerek világa Tantárgy Tantárgyi kapcsolódás, tevékenység Tanórán kívüli kapcsolódás, tevékenység Család, rokonok, családfa-kutatás Az úszás Az USA államai Magyarország védett állatai A kenyér Az ősember kommunikációja A csodás orchideák 1

21 4. számú hallgatói melléklet: A projektmódszer A PROJEKTMÓDSZER Szekeres Ágota: Inkluzív nevelés Tevékenység-központú pedagógiák; Kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára (sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.; Budapest, 2006) alapján A a projektmódszer bemutatása A projekt tervet, tervezést, egy probléma kifejtését jelenti a probléma optimális megoldásáig. Projektek vesznek minket körül a mindennapi életben. Politikusok, szakemberek projektekben gondolkodnak, projektekről beszélnek minden újszerű elképzelés kidolgozása, kivitelezése esetén. A gazdaság újfajta elvárásokat támaszt az oktatással szemben, mivel a vállalatok többségénél a magas szintű tudás megszerzése már önmagában nem elegendő. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás elengedhetetlen követelménnyé vált. Ezek fejlesztése csoporttevékenységekben valósítható meg. A projektoktatás a megismerés fő forrásává a gyerek tapasztalatát, érdeklődését, tevékenységét teszi. Hegedűs Gábor szerint a projektoktatás az oktatást a feje tetejéről a talpára állította. A hagyományos tanítási stratégiákkal szemben nem a tananyaghoz rendeli hozzá a gyereket, hanem a gyerekhez rendeli hozzá a tananyagot. A projektpedagógiában a gyerek elsősorban fejlődik, és nem fejlesztik. A projekt tehát olyan tevékenység, amely valamilyen kihívásra épít. Hortobágyi Katalin meghatározása konkrétabb: A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. Röviden olyan tanulásszervezés, melynek középpontjában valamilyen elvégzendő tevékenység áll, és a hangsúlyt az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi. A projekt végére pedig olyan produktumot várunk el, mely lehető legszélesebb vonatkozásban tárja fel az adott gondolatkört. A csoporton belüli feladatok elosztását a személyes szándékok, és képességek határozzák meg. A projektmódszernek (Hegedűs: Projektpedagógia) megkülönböztető jegye az a nagyfokú szabadság, amelyet a tanuló számára biztosít a célok kiválasztásától, a tervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain keresztül egészen az elkészült produktum és tevékenység értékeléséig. A módszer lényegeként kell említenünk azt a sajátosságot is, hogy a tanulást, azaz az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt módon kívánja biztosítani. 1

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben