2015. évi... törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi... törvény"

Átírás

1 2015. évi.... törvény a polgár őrségről és a polgár őri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény módosításáró l 1. A polgár őrségr ől és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pőtv.) 4. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [A polgár őr egyesület a 3. (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat akkor kezdhet i meg, valamint végezheti, hal b) az Országos Polgárőr Szövetség és a területi polgár őr szövetség tagja. 2. A Pőtv. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép : 7. (1) Területi polgárőr szövetségnek minősül a polgárőr egyesületek olyan szövetsége, amelyet azonos megyében (fővárosban) székhellyel rendelkez ő polgárőr egyesületek alkotnak, az e törvényben meghatározott feladatokat látja el és az Országos Polgár őr Szövetség tagja. Megyénként, illetve a főváros területén kizárólag egy területi polgár őr szövetség működhet. (2) A területi polgárőr szövetség a 8. (4) bekezdés szerint akkor kérheti felvételét az Országo s Polgárőr Szövetségbe, ha a székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőrfőkapitánysággal megkötött együttműködési megállapodással rendelkezik. (3) A területi polgár őr szövetség működési területe a) a székhelyének helyt adó megye, vag y b) a fővárosban működ ő területi polgárőr szövetség esetében Budapest közigazgatási területére terjed ki. (4) A területi polgárőr szövetség tagja a közigazgatási területen működ ő polgárőr egyesület lehet. (5) A polgárőr egyesület felvétele a területi polgár őr szövetségbe nem tagadható meg, ha a polgár őr egyesület magára nézve kötelezőnek elfogadja a területi polgár őr szövetség alapszabályát. A tagfelvételi kérelem vonatkozásában annak beérkezését követ ő 30 napon belü l a területi polgárőr szövetség dönt. (6) A területi polgárőr szövetség a) képviseli tagjai közös érdekeit a területi állami szervek, a megyei (fővárosi) önkormányzatok, valamint más civil szervezetek el őtt, b) összehangolj a tagjai tevékenységét,

2 c) együttműködik a működési területén illetékes állami szervekkel, megyei (fővárosi ) önkormányzatokkal, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal a polgár őri szolgálat ellátása feltételeinek fejlesztése érdekében, d) el őzetesen véleményezi a polgár őr egyesület által a működési területén illetékes megye i (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal megkötendő együttműködési megállapodást, e) a területén m űköd ő polgárőr egyesület Országos Polgárőr Szövetségbe való felvételre irányuló kérelmét befogadja, majd felvételi javaslatával ellátva továbbítja, fi elfogadja a területi polgárőr szövetség éves költségvetésének, valamint a költségveté s végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint g) elbírálja a működési támogatásra vonatkozó kérelmet." 3. (1) A P őtv. 8. (4) bekezdés helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) A polgárőr egyesület felvétele az Országos Polgár őr Szövetségbe nem tagadható meg, h a a) az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályát magára nézve kötelez őnek elfogadja, é s b) a területi polgárőr szövetség tagja. (2) A P őtv. 8. -a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki : (4a) A polgárőr egyesület a 7. (4) bekezdésében meghatározott területi polgár őr szövetsé g útján kezdeményezheti a felvételét az Országos Polgár őr Szövetségbe. A tagfelvételi kérelmet a területi polgárőr szövetség javaslatával együtt 30 napon belül felterjeszti az Országos Polgár őr Szövetség részére, amelyről annak beérkezését követő 30 napon belül dönt az Országo s Polgárőr Szövetség. (4b) A területi polgárőr szövetség felvétele az Országos Polgár őr Szövetségbe nem tagadható meg, ha a területi polgárőr szövetség magára nézve kötelezőnek elfogadja az Országos Polgár őr Szövetség alapszabályát. A tagfelvételi kérelem vonatkozásában annak beérkezését követ ő 30 napon belül az Országos Polgár őr Szövetség dönt. (3) A P őtv. 8. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (5) Az Országos Polgár őr Szövetség legfelsőbb szerve az öt évre választott polgár őr egyesületek és a területi polgár őr szövetségek képvisel őiből álló küldöttgy űlés. Az Országos Polgárőr Szövetség alapszabálya határozza meg a küldöttgy űlés működését, valamint a küldöttek választásának módját. (4) A Pőtv. 8. -a a következő (9)-(12) bekezdéssel egészül ki : (9) A küldöttgyűlést az alapszabályban meghatározott id őközönként, de legalább évent e egyszer össze kell hívni. A küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt legalább a küldöttek egyötöde - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri. (10) A küldöttgyűlést - ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az OPSZ elnöke hívj a össze.

3 (11) A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van. Ha a küldöttgy űlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt és eltér ő napon tartott küldöttgyűlés az eredeti napirenden szerepl ő ügyekben a jelenlev ő küldöttek számától függetlenül határozatképes. (12) A küldöttgyűlés határozatait szótöbbséggel hozza. Az alapszabály valamely döntés meghozatala vonatkozásában nagyobb arányú többségi döntés feltételét is el őírhatja. 4. A Pőtv. III. fejezete a következ ő 5. alcímmel egészül ki : 5. Ifjú polgárőr 9/A. (1) A polgárőr egyesület (2) bekezdésben meghatározott kiegészítő feladatának ellátásában a polgár őr egyesület a) 14. és 18. év közötti é s b) büntetlen el őéletű tagja (a továbbiakban : ifjú polgár őr) is közreműködhet. (2) Az ifjú polgárőr a polgárőr e törvényben meghatározott feladatai ellátása keretébe n közrem űködik a) a polgár őr feladatkörét érint ően az állampolgárok tájékoztatásában, b) a polgárőr tevékenységgel kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében, c) a katasztrófákra való felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben é s helyreállításban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, d) dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában, e)a baleset-megel őzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- é s természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok között i kapcsolat erősítésében, az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, a z állami és önkormányzati vagyon megóvásában, g) a polgár őr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjeszt ő tevékenységben. (3) Az ifjú polgárőr a (2) bekezdésben meghatározott feladatait polgárőrrel együtt, ifjú polgár őr igazolvány birtokában láthatja el. (4) E törvény eltér ő rendelkezésének hiányában az ifjú polgár őr szolgálatellátása és tevékenységvégzése tekintetében a IV. Fejezet el őírásai irányadók. 5. (1) A P őtv. 11. (1) bekezdés a helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A polgárőr a 3. (1) és (2) bekezdésben meghatározott alap- és kiegészít ő feladatokat kizárólag polgárőr igazolvány birtokában láthatja el. A polgárőr és az ifjú polgár őr igazolvány formátumát a rendészetért felel ős miniszter állapítja meg.

4 (2) A P őtv. 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (2) A polgárőr igazolvány, illetve az ifjú polgár őr igazolvány kiadását a polgárőr egyesületb e történő belépését követ ően a polgárőr egyesület az Országos Polgár őr Szövetségtől kérelmez i a tagja számára. A kérelemhez mellékelni kell a tag által önkéntesen rendelkezésre bocsátot t természetes személyazonosító adatokat, a lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, továbbá a 10. (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek megállapításáho z szükséges, a polgár őr által a Polgári Törvénykönyv szerint tett jognyilatkozatot, illetve a 9/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel megállapításához szükséges, az ifjú polgár őr által a Polgári Törvénykönyv szerint tett jognyilatkozatot. (3) A P őtv a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki : (4a) Az Országos Polgár őr Szövetség által kibocsátott ifjú polgár őr igazolvány tartalmazz a a) az ifjú polgárőr aa) családi és utónevét, ab) fényképét, ac) azonosító számát, b) a polgár őr egyesület nevét és székhelyének megjelölését, c) az Országos Polgár őr Szövetség mint kibocsátó megnevezését, d) az ifjú polgárőr igazolvány egyedi azonosítóját, valamin t e) az ifjú polgárőr feliratot. (3) A P őtv. 11. (5) bekezdése helyébe a következő lép : (5) A polgárőr igazolvány visszavonásig érvényes. Az ifjú polgár őr igazolvány visszavonásig, de legfeljebb az ifjú polgárőr 18. életévének betöltéséig érvényes. (4) A Pőtv. 11. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (8) A polgárőr, illetve az ifjú polgárőr a polgárőr igazolvány, illetve az ifjú polgár őr igazolvány adataiban vagy a kiadásának feltételeiben bekövetkezett változást az adatok megváltozása esetén új polgárőr igazolvány, illetve ifjú polgárőr igazolvány kiadása, a kiadás feltételeibe n bekövetkezett változás esetén a polgár őr igazolvány, illetve az ifjú polgár őr igazolvány visszavonása céljából 8 napon belül a polgár őr egyesület útján köteles bejelenteni az Országo s Polgárőr Szövetség részére. 6. (1) A P őtv a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki : (2a) Az Országos Polgár őr Szövetség az ifjú polgár őr igazolványt visszavonja, h a a) megállapítja, hogy kiadásának feltételei nem állnak fenn, b) a polgárőr egyesület kezdeményezésére, ha az ifjú polgár őr nem kíván a polgárőr egyesület tevékenységében közrem űködni, c) a polgárőr egyesület jelzésére, ha az ifjú polgár őr egyesületi tagsága megsz űnt. (2) A P őtv a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

5 (3a) Az Országos Polgárőr Szövetség az ifjú polgárőr igazolványt 8 napon belül bevonja a szabálysértési vagy a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, ha az ifjú polgárőrrel szemben szabálysértési vagy büntet őeljárás indult és az ifjú polgár őr igazolvány bevonását az eljáró hatóság el őzetesen indokoltnak tartotta. (3) A Pőtv. 12. (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (4) A polgárőr, illetve az ifjú polgárőr köteles a polgár őr egyesületnek haladéktalanul jelezni, ha vele szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult. A polgárőr egyesület e tényről haladéktalanul tájékoztatja az Országos Polgárőr Szövetséget, amely beszerzi az eljáró hatósá g nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eljárás joger ős befejezéséig indokoltnak tartja-e a polgárőr, illetve az ifjú polgár őr igazolványának bevonását. 7. (1) A P őtv. 13. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr igazolványok, illetve az ifjú polgár őr igazolványok kibocsátásával és visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása céljábó l nyilvántartást vezet, amely a) a polgárőr vagy az ifjú polgár őr természetes személyazonosító adatait és lakcímét, a 10. (3) bekezdés b) és c) pontjában vagy a 9/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétele k igazolásához szükséges iratokat, b) a kiadott polgárőr igazolványok vagy ifjú polgárőr igazolványok egyedi azonosítóját, továbbá c) a visszavont polgárőr igazolványokra vagy ifjú polgárőr igazolványokra, valamint a visszavonás jogalapjára és id őtartamára vonatkozó adatokat tartalmazza. (2) A P őtv. 13. (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (3) A polgárőr, illetve az ifjú polgár őr egyesületi tagságának megszűnése vagy a polgárőr igazolvány, illetve az ifjú polgár őr igazolvány visszavonása esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatokat 2 év elteltével kell törölni. 8. A Pőtv a a következ ő (2a) bekezdéssel egészül ki : (2a) Az ifjú polgár őr tevékenysége során ifjú polgárőr felirattal ellátott láthatósági mellényt viselhet. 9. A Pőtv. 16. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) A polgárőr ide nem értve az ifjú polgárőrt a polgárőri szolgálat ellátása során a rend őrségnél rendszeresített hatóanyag-tartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszközt tarthat

6 magánál, amelyet kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat. A használata esetén kerülni kell a sérülés okozását." 10. (1) A Pőtv. 25. (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : (A polgárőr szolgálati és etikai szabályszegése esetében alkalmazható intézkedések:) b) a 3. (1) bekezdésében meghatározott alapfeladat ellátásától való legfeljebb 1 évig terjed ő eltiltás, c) a polgár őri szolgálat ellátásától való legfeljebb 1 évig terjedő eltiltás. (2) A P őtv. 25. (1) bekezdése a következ ő d) ponttal egészül ki : (A polgárőr szolgálati és etikai szabályszegése esetében alkalmazható intézkedések.) d) a polgárőr egyesületben való tagság megszüntetésére vonatkozó javaslattétel a polgár őr egyesület részére. 11. (1) A Pőtv. 28. J) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : f) az ifjú polgárőr igazolvány formátumát, (2) A Pőtv a a következő (7) bekezdéssel egészül ki : (7) A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény módosításáról szóló évi... törvény (a továbbiakban : Módtv.) hatálybalépésének napján bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, valamint a 31. (1) bekezdésében meghatározott terület i polgárőr szövetségben való tagsággal nem rendelkez ő polgár őr egyesületek június 1-i g kötelesek a 31. (1) bekezdésben meghatározott területei szövegségbe történ ő felvételüke t kérni. A Pőtv. a következő 31. -sal egészül ki : (1) A Módtv. hatálybalépésekor egyazon megye (főváros) területén található székhellye l működ ő legnagyobb taglétszámmal rendelkez ő területi polgár őr szövetségek a Módtv. hatálybalépését követő 60. napig kell kérnie a 7. (2) bekezdése szerinti felvételüket a z Országos Polgárőr Szövetségbe. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet el őterjesztő területi polgárőr szövetség Országos Polgár őr Szövetségbe történő felvétele nem tagadható meg, ha megalakulása és m űködése a kérelem el őterjesztésének időpontjában megfelel az e törvényben, valamint az irányad ó jogszabályokban el őírt követelményeknek.

7 (3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott területi szövetséghez nem csatlakoznak a z egyazon megye (főváros) területén található területi szövetségek, úgy azok június 1-jével e törvény erejénél fogva megszűnnek." 13. A Pőtv. a) 8. (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. (6) bekezdés e) pontjában és 8. (8) bekezdésében a közgyűlés szövegrész helyébe a küldöttgy űlés szöveg, b) 8. (7) bekezdésében a közgyűlés szövegrészek helyébe a küldöttgy űlés szöveg, c) 9. (1) bekezdés b) pontjában az igazolványokról, a szövegrész helyébe az igazolványokról é s ifjú polgárőr igazolványokról, a szöveg, a 10. (3) bekezdésében szövegrész helyébe a 10. (3 ) bekezdésében és a 9/A. (1) bekezdésében szöveg, az az igazolvány szövegrész helyébe az a polgárőr igazolvány és az ifjú polgárőr igazolvány szöveg, d) 9. (2) bekezdés i) pontjában az ellátja szövegrész helyébe az ellátja, az ifjú polgár őröket a 9/A. (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására jogosító ifjú polgár őr igazolvánnyal ellátja szöveg, e) III. Fejezetének címében az igazolvány kibocsátásának szövegrész helyébe az igazolvány, továbbá az ifjú polgárőr igazolvány kibocsátásának szöveg, j) 6. alcímének címében az igazolvány kibocsátása szövegrész helyébe az igazolvány, továbbá a z ifjú polgárőr igazolvány kibocsátása szöveg, g) 11. (3) bekezdésében az igazolványt szövegrész helyébe az igazolványt, illetve az ifj ú polgár őr igazolványt szöveg, h) 11. (6) bekezdésében a pontjában meghatározott szövegrész helyébe a pontjában, illetve a 10/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szöveg, az a polgár őr szövegrész helyébe az a polgár őr. illetve az ifjú polgárőr szöveg, i) 12. (2) bekezdésében a 6 hónap szövegrész helyébe az 1 év, az 1 év szövegrés z helyébe a 2 év szöveg, k) 12. (5) bekezdésében az igazolványok egyedi szövegrész helyébe az igazolványok, illetve az ifjú polgárőr igazolványok egyedi szöveg, az az igazolvány szövegrész helyébe a z a polgár őr igazolvány, illetve at ifjú polgár őr igazolvány szöveg, 1) 14. (2) bekezdés c) pontjában a területi szövetséget szövegrész helyébe a területi polgárőr szövetséget szöve g lép. 14. Ez a törvény a kihirdetését követ ő harmincadik napon lép hatályba.

8 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A törvényjavaslat fenntartja a polgár őrség társadalmi szervezeti jellegét, ennek megfelelően lényegi eleme a polgárőrség szervezeti rendszerének meghatározása. A polgárőri tevékenység alapvetően az egyesülési jog alapján létrejött és m űköd ő egyesületekre, valamint azok szövetségeire épül, de a tevékenység rendészeti jellege következtében szükséges bizonyo s feltételekhez köti annak ellátását. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény (a továbbiakban: P őtv.) 1. -a alapján a törvényben nem szabályozott kérdésekre az egyesülés i jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködéséről és támogatásáró l szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez alapján a P őtv. számos speciális rendelkezést tartalmaz a polgárőrség jogállására valamint a m űködésére vonatkozóan. Az elmúlt év tapasztalatai alapján az Országos Polgárőr Szövetségre (a továbbiakban: OPSZ ) túlzott mérték ű koordinálási, adminisztrációs feladat hárult. A hatékony önkormányzati működés érdekében indokolttá vált, hogy bizonyos feladatok végrehajtásában a terület i polgárőr szövetségek is részt vegyenek. A törvényjavaslat alapján a területi polgárőr szövetségek vesznek át bizonyos koordinatív, adminisztratív feladatokat, ezzel könnyítve a z OPSZ munkáját. Ugyanakkor a tervezet biztosítja a polgár őr szervezetek autonómiáját, önszabályozó képességük erősödését. A törvényjavaslat további új elemként megjeleníti a polgár őri feladatellátásba bekapcsolódó ifjú polgárőr. A P őtv. 10. (3) bekezdése alapján polgárőr kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet. Az elmúlt évek során a 18. életévüket be ne m töltött személyek esetén is fokozott érdekl ődés mutatkozik a polgár őrség tevékenysége iránt. Ennek érdekében a törvényjavaslat nevesíti az ifjú polgárőröket, illetve azok feladatait. A polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján az egyesületek legfőbb szerve lehet a közgyűlés helyett a küldöttgyűlés is, amely egy olya n nagyméretű, országos kiterjedésű egyesület tekintetében, mint az OPSZ lényeges egyszer űbb, gyorsabb döntési mechanizmust eredményez. A törvényjavaslat ugyanakkor megújítja a polgár őr szolgálati és etikai szabályszegése során alkalmazható rendszert. Az eltiltás idejét hat hónapról egy évre emeli, valamint az OPS Z részére javaslattételi lehet őséget biztosít a tag kizárására.

9 RÉSZLETES INDOKOLÁ S az hoz Az új szabályozás alapján az OPSZ országos szervezetb ől és területei (fővárosi) szervezetb ől áll, amelyhez kapcsolódva a törvény kimondja, hogy megyénként és a f ővárosban csak egy területei polgárőr szövetség m űködhet, amelyben az adott megye területén székhellye l rendelkez ő polgárőr egyesületek számára kötelező a tagság. A Ptk. alapján az egyesületek legfőbb szerve lehet a közgyűlés helyett a küldöttgyűlés is, amel y egy olyan nagyméretű, országos kiterjedés ű egyesület tekintetében, mint az OPSZ lényege s egyszerűbb, gyorsabb döntési mechanizmust eredményez. A Ptk. továbbá meghatározza, hogy az egyesület alapszabályának kell tartalmaznia a küldöttek választásának módját, ezért az a törvényi szabályozás nem tartalmaz erre vonatkozó részletszabályokat. a 4. -hoz A törvényjavaslat további új elemként megjeleníti a polgár őri feladatellátásba bekapcsolódó ifjú polgárőr. A Pőtv. 10. (3) bekezdése alapján polgárőr kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen el őéletű személy lehet. A 14. életévet betöltött, de a 18. életévüket b e nem töltött személyek is közreműködhetnek a törvény által meghatározott feladatokban. Ennek érdekében a törvényjavaslat nevesíti az ifjú polgárőröket. Az ifjú polgárőrök feladatukat ifj ú polgárőr igazolvány birtokában láthatja el. A törvényjavaslat azon az alapelven, hogy a P őtv.-ben meghatározott alapfeladatokat kizárólag a polgárőr egyesületek láthatják el, nem kíván változtatni. az hoz Az új szabályozás el őírja, hogy az ifjú polgárőrnek az OPSZ által kiállított igazolvánnyal kell rendelkezni, amelynek adattartalmát a törvény pontosan körül határolja. Az igazolvány visszavonásig érvényes. A törvény a polgárőrhöz hasonlóan meghatározza azokat az esetköröket, amikor az ifjú polgár őr számára kiadott igazolvány visszavonásának a feltételei fennállnak. Az új szabályozás nem csupán az ellátható feladatok és a kiadott igazolvány tekintetében kívánja megkülönböztetni az ifjú polgárőrt a polgárőrtől, hanem megjelenésében is. Az ifj ú polgár őrök esetében a szabályozás kimondja, hogy ifjú polgár őr felirattal ellátott láthatóság i mellényt kell viselniük a feladataik ellátása során.

10 A 18. életévét be nem töltött ifjú polgár őr a polgárőrség számára egyébként engedélyezett módon beszerzett és tartott vegyi eszközt a szolgálatellátása során nem tarthat magánál. a 10. -hoz E a polgárőr szolgálati és etikai szabályszegése során alkalmazható intézkedése k módosítására irányul. Az eltiltás idejét hat hónapról egy évre emeli, valamint az OPSZ részér e javaslattételi lehetőséget biztosít a tag kizárására. a hoz Átmenti rendelkezés megfelel ő határidőt biztosít a polgárőr szervezetek számára, hogy a törvényben meghatározott új szabályoknak (pl. : területi szövetségbe való belépés ) megfeleljenek. a 13. -hoz A törvénymódosítással összefüggésben végrehajtani kívánt jogtechnikai jellegű korrekciókat megállapító rendelkezések. A törvény hatálybalépését tartalmazza. a 14. -hoz

11 Országgyűlési képvisel ő Képviselői önálló indítvány Törvényjavaslat kezdeményezése Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvényének 6. cikk (1) bekezdése alapján a polgárőrségr ől és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot kívánom benyújtani. Budapest, február 26. Bíró Márk J Dr. Hörcsik Richár d Fidesz Magyar Polgári Szövetség Fidesz Magyar Polgári Szövetség

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

T/4997. számú. törvényjavaslat. a nemzetiségek jogairól

T/4997. számú. törvényjavaslat. a nemzetiségek jogairól ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATAL A Érkezett : 2011 NOV 1 9. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4997. számú törvényjavaslat a nemzetiségek jogairól Előadó : dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

T/1382. számú. törvényjavaslat

T/1382. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/1382. számú törvényjavaslat a jogszabályok el őkészítésében való társadalmi részvételről Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest,

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról

2015. évi... törvény. a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 2015. évi... törvény a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvénye k módosításáról 1. (1) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerz ődéseire vonatkozó

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA MÁSODIK SZEKCIÓ A MAGYAR KERESZTÉNY MENNONITA EGYHÁZ ÉS TÁRSAI KONTRA MAGYARORSZÁG (70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 és 56581/12

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

01 :,L,.giryUies rilvaw ta. Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L. Érkezett 2015 JÓN 0 8. Tisztelt Elnök Úr! 01 :,L,.giryUies rilvaw ta Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irománysz.~m~ 1 Lg( 1 J.2L Érkezett 2015 JÓN 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY A

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY A irományszám :-,- 12- G ynla Hivatala Lécezett: 2011!A!2r.., 15. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY A Dr. Szili Katalin Független országgy űlési képvisel ő 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA A KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYÁNAK

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben