A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013."

Átírás

1 A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013.

2 Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósulása A nevelés és oktatás formái Nevelési és oktatási alapelvek Az iskola pedagógiai irányának csomópontjai Személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Személyiségfejlesztés Közösségfejlesztés A pedagógusok feladatai Az osztályfőnök feladatai és hatásköre A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái Az iskolánkban működő közösségek Az együttműködés formái A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Egészségnevelés Az egészségnevelés szakmai programja Az iskolai egészségügyi szolgálat Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása Környezeti nevelés Közösségi szolgálat A tanulói jogviszony létesítése

3 A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Helyi Tanterve 12. A Helyi Tantervhez felhasznált kerettantervek jegyzéke Óratervek a kerettantervekhez Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és azok óraszámai Választható tantárgyak, foglalkozások A mindennapos testnevelés és a gyógytestnevelés A nevelési-oktató munka értékelési, ellenőrzési, mérési rendszere Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei A tanulmányi munka értékelése Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei A tanulói magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei, formái A tanulók jutalmazásának rendszere A tanulók fegyelmezésének rendszere Tanulmányok alatti vizsgák Érettségi vizsga Az érettségi vizsga témakörei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A nemzetiségi nevelés és oktatás A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédanyagok és taneszközök kiválasztásának alapelvei

4 A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja

5 1. Bevezetés A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium alapító okirata szerint: 1. Az intézmény neve: Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium székhelye: 7700 Mohács, Szepessy tér 6. típusa: Gimnázium 2. Az intézmény alapítója: Mohács város Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 4. Az intézmény felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 5. Az intézmény működési területe: Mohács város közigazgatási területe és Mohács város vonzáskörzete 6. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, nem önálló gazdálkodású költségvetési intézmény. Gazdálkodását a KLIK Mohácsi Tankerülete látja el. 7. Az intézmény alaptevékenységei: négyévfolyamos gimnáziumi oktatás ötévfolyamos képzés: nyelvi előkészítő évfolyam (2004. szeptember 1-jétől német és angol nyelvből) hétévfolyamos képzés: a hatosztályos tagozat nyelvi előkészítő osztállyal kibővítve (2005. szeptember elsejétől 2017-ig) hatosztályos gimnáziumi képzés évfolyamonként egy csoportban 2013 szeptemberétől német nemzetiségi nyelvoktatás (2001. szeptember 1-től) a város és városkörnyék általános iskoláiban meglévő emelt szintű képzés folyamatosságának biztosítása emelt szinten, így matematikából, német, angol nyelvekből idegen nyelvi, számítástechnika és matematikaoktatás bontott csoportos foglalkoztatással emelt szintű érettségire felkészítés a közismereti tantárgyakból. Tevékenységét nappali tagozatos oktatás keretében a mindenkor érvényes Pedagógiai Program és a hatályos jogszabályok szerint látja el. 4

6 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósulása 2.1. A nevelés és oktatás formái A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium tevékenységét nappali tagozatos oktatás keretében látja el a Nemzeti Alaptanterv, 110/2012. (VI/4) a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló kormányrendelet, a évi köznevelési törvény, a 20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról és egyéb hatályos jogszabályok alapján. Az iskolába felvételét kérheti minden 6. és 8. osztályt befejező tanuló, ha a feltételeknek eleget tesz. Az egészségügyi előírások alapján a felvételihez szükséges megfelelést az orvos igazolja. Az osztályok minimális létszáma 26 fő, átlaglétszáma 28 fő, maximális létszáma 34 fő. A tanulókat jelentkezés és megfelelő tanulmányi eredmény (7. évvégi, 8. félévi bizonyítvány valamint a magyar nyelv és matematika központi írásbeli felvételi) alapján vesszük fel. Gimnáziumunkban általános műveltséget megalapozó, és megszilárdító, valamint érettségi vizsgára, pályaválasztásra és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás folyik. Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, melynek részeként a felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása folyik. A középiskolai nevelés- oktatás szakaszában folyó feladat az iskolai alapműveltség árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez szükséges kompetenciák. Ennek elősegítésére a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően munkába állást előkészítő, illetve segítő oktatás is folyik. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. (1) bekezdés szerinti tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen projektoktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kacsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések (1) megtartása. (1) A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma - ha a rendelet másképpen nem rendelkezik - egy tanítási napon nem lehet több hét tanítási óránál a hetedik-nyolcadik évfolyamon, nyolc tanítási óránál a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon. A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege - ha rendelet másképpen nem rendelkezikegy tanítási héten a nemzeti köznevelésről szóló törvény 6. melléklet B és D oszlopában az adott évfolyamra meghatározott időkeret a hetedik-tizenharmadik évfolyam legfeljebb négy tanítási órával haladhatja meg. A továbbhaladás elemi követelményrendszerén belül a megfelelés minőségét az osztályzatok mutatják. Ezeket félévkor az ellenőrzőben, év végén pedig a bizonyítványban közöljük a szülőkkel. Meg nem felelés esetén évismétlésre kerülhet sor. Javítóvizsgát az tehet, aki maximum három tantárgyból ért el elégtelen osztályzatot. Négy elégtelen esetén a diák évismétléssel folytathatja a tanulmányait a törvényi előírásoknak meg megfelelően. 5

7 A gimnázium ösztöndíj jellegű támogatást nem tud sem a tanulmányi idő alatt, sem pedig később biztosítani a tanulóknak. Kirándulások szülői kérésre szervezhetők, de anyagi támogatást az intézmény nem nyújt. Kötelező kirándulás nem szervezhető. A tanulói jogviszony általában a gimnázium befejezésével szűnik meg az érettségi vizsga utolsó napján, illetve egyéb esetekben a jogszabályok által szabályozott módon. A továbbtanulók sorsát az iskola nyomon követi, az itt végzett tanulókat visszavárja gyakorlatra, rendezvényekre, később munkatársként. A tanulói jogok és kötelességek a törvényben szabályozottak, az iskolai dokumentációk a törvényes keretek között ezeket egészítik ki, pontosítják Nevelési és oktatási alapelvek Iskolánk célja, hogy: felkészítse diákjait arra, hogy képesek legyenek helytállni Magyarországon, Európában és a globalizálódó világban, végzős tanítványaink tudjanak érvényesülni az életben és beilleszkedni a társadalomba, segítse diákjait abban, hogy művelt, boldog emberré és felelős, tisztességes polgárrá váljanak, felkészítse tanulóit a felsőfokú tanulmányokra és a munkába állásra, tanulói legalább egy idegen nyelvet jól ismerjenek, a hagyományápolás. Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista értékrend hatja át. Nyitottak vagyunk az emberiség közös problémáira és a különböző kultúrák iránt. Munkánkat a demokrácia értékei hatják át, mert egyrészt a demokrácia értékrendjére építve, olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, illetve olyan demokratikus magatartásra készítjük fel tanulóinkat, amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak. Másrészt mert a minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait sajátíttatjuk el, amelyekre biztonságosan építheti ismereteit a későbbiekben valamennyi tanuló. Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket szolgálja, mert fontos szerepet szán a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, beleértve az ország nemzetiségeihez, etnikumaihoz tartozók azonosságtudatának kibontakoztatását, ápolását. Az európai, humanista értékrendre építettük nevelési-oktatási programunkat, mert azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik. Nagy figyelmet fordítottunk a program összeállítása során az emberiség közös problémáira. Az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: az egyén és az állam felelősségét a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető problémák megoldásában. Tanítványainkat más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére neveljük. A nevelő-oktató tevékenység során a tantestület figyelembe veszi a mikro- és makrokörnyezet elvárásait, szokásait, az intézmény múltját, jövőjét, hagyományrendszerét, a különböző intézményekhez (helyi, területi, országos) való kapcsolódás pontjait, illetve az érvényben lévő oktatáspolitikai intézkedéseket. 6

8 2.3. Az iskola pedagógiai irányának csomópontjai A képzés elsődleges célja, hogy alapos tudással rendelkező, korszerűen gondolkodó, sokoldalú embereket neveljen a tanulókból. Feladat: a továbbtanulás megalapozása, az érettségire való felkészítés, tehetséggondozás, az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás módszerének elsajátíttatása, biztos anyanyelvi, idegen nyelvi és informatikai ismeretek megszerzése. Törekednünk kell a tanulók kreatív gondolkodásának fejlesztésére. Feladat: A tanulói aktivitás fokozása a tanítás-tanulás folyamatában. A tanulók egyéni érdeklődése szerinti differenciált foglalkoztatása tanórán és azon kívül is (pályázatok, versenyek stb.). Törekednünk kell a tanulók biztos erkölcsi értékrendjének kialakítására. Feladat: Az együttélés (család, munkahely stb.) képességének kialakítása (együttműködési, kommunikációs készség, tolerancia, szolidaritás). Figyelmet fordítunk az életmód és környezetkultúra alakítására. Feladat: Az egészséges életvitelre és helyes önismeretre, valamint a környezet szeretetére, és védelmére való nevelés. Erősítjük a hagyományokhoz való érzelmi és tudati kötődést. Feladat: Az iskolai hagyományok, szokások ápolása. A lokálpatrióta magatartás fejlesztése, a kötődést segítő alkalmak és lehetőségek biztosítása. Az egészséges hazaszeretetre nevelés a nemzeti kultúra és történelem értékeinek megismertetésével. A nemzeti identitás és az egyetemes emberi értékrend összeegyeztetése. Az erkölcsi nevelés Alapvető célunk a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az iskolánk közösségi élete, tanáraink példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. Az alapvető erkölcsi, magatartási, viselkedési normákat a tanulók által is elfogadott Házirend tartalmazza. Feladatunk: ennek betartatása. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Tanórákon és tanórákon kívül lehetőséget adunk, támogatjuk, hogy a tanulók megismerjék nemzeti, népi kultúránk, a közvetlen környezetünk értékeit, hagyományait. Fontos számunkra az ünnepek méltó megünneplése, iskolánk képviselete a városi rendezvényeken, koszorúzásokon. Tanulóink tudják énekelni a Himnuszt. Büszkék vagyunk nemzetünk, közvetlen környezetünk kiemelkedő tudományos, művészeti képviselőire. 7

9 Állampolgárságra, demokráciára nevelés Feladatunk a közös normák kialakítása, az együttműködés szabályainak közös meghatározása és a szabályok betartása, a tanulói jogokkal és kötelességekkel való élés megtanítása a mindennapi gyakorlatban, az érték-összeütközések kezeléstechnikáinak elsajátítása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság alkalmazása. Aktívan részt veszünk a helyi közéletben, tanulóinktól is ezt várjuk iskolai szinten. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő iskolai rendezvények, tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Az önismeret a társas kapcsolati kultúra alapja. Segítjük a tanulók kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Külső előadók, szakemberek munkájával támogatjuk, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A családi életre nevelés Iskolánk feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A védőnő, a kortársoktatók, az osztályfőnökök, a szaktanárok, ill. az egészségnap keretében számos szakember nyújt segítséget a gyerekeknek és a fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, közvetít ismereteket a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. A testi és lelki egészségre nevelés A szakórákon, iskolai rendezvényeken (Egészség- és Sportnap) ösztönözzük tanulóinkat, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. A családdal együttműködve felkészítjük a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiváljuk és segítjük a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A Családsegítő Szolgálattal való együttműködésen, a közösségi szolgálat kiépítésén keresztül kialakul tanulóinkban a hátrányos helyzet vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás úgy, hogy saját élményeiken keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. Fenntarthatóság, környezettudatosság Fontos, hogy tanulóink ismerjék és szeressék a természetet és a környezetüket. Fontos, hogy kíméljék, védjék környezeti értékeinket. (papírgyűjtés, használt elemek gyűjtése) Törekszünk, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 8

10 Pályaorientáció Osztályfőnöki órák keretében, állásbörzék látogatása alkalmával, szakemberek támogatásával átfogó képet próbálunk nyújtani a munka világáról. Az iskolai élet minden területén, de különösen a tanulási folyamat során a tervezés, szervezés, végrehajtás, ellenőrzés munkáját szervezzük meg a tanulók számára. Fontos, hogy aktívan vegyenek részt a kapott és vállalt tevékenységekben. A megerősítést a rendszeres értékelés szolgálja. Fejlesztjük bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Gazdasági és pénzügyi nevelés Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében biztosítjuk a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását, az információs anyagok elérhetőségét. Médiatudatosságra nevelés A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása. Iskolánk a szakórákon kívül lehetőséget biztosít a médiumok aktív megismerésére, alkalmazására és használatára. A tanulás tanítása Fontos, hogy felkeltsük az érdeklődést az iránt, amit tanítunk, és útbaigazítást adjunk a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Új helyzetekben is alkalmazható, sokoldalú tudás kialakítása a cél. Elengedhetetlen a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 3. Személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A feladatokat a nevelés szokásos színtereire értelmezzük: tanórai nevelés, tanórán kívüli nevelés, iskolán kívüli nevelés Személyiségfejlesztés A személyiségfejlesztés feladatai az oktatás során Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Ezért pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, az ezekre épülő differenciálás. E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink különböző szintű adottságaikkal, az eltérő mértékű fejlődésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 9

11 egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, szervezett ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Értelmi nevelés A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs képességeinek a kialakítására, fejlesztésére. Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással és elrendezéssel. A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, társas kapcsolatát, saját testük és lelkiviláguk megismerését, tájékozódását szűkebb és tágabb környezetükben. A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításakor elsődleges szempont volt olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást Közösségfejlesztés A közösség egyénekből áll, az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget, a közösség ehhez a keretet biztosítja. A közösségi nevelés területei a család, az iskola, az iskolán kívüli közösségek. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. A közösségfejlesztés fő területei tanórák szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák, tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, énekkar, kirándulások, tanulmányi kirándulások, színházlátogatás, egyéb iskolai rendezvények és hagyományok (Szecskaavató, karácsonyi műsor, szalagavató, iskolabál, színházlátogatás) diákönkormányzati munka, sport (sportnap, tanát-diák mérkőzések, biciklitúrák). Mindegyik terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások a feladatok, célok, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, a közösségi szokások, normák, a másság elfogadásához (etikai értékrend), az együtt érző magatartás kialakulásához, a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez, 10

12 ahhoz, hogy az egyén az osztályközösség szokásaival és szemléletmódjával azonosulni tudjon, az iskolai közösségi normákhoz való alkalmazkodáshoz, és valamennyi hozzájárul a nemzeti hovatartozás megerősítéséhez. Az iskola valamennyi dolgozójának, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, meghatározó szerepe van, hiszen megjelenésükkel, viselkedésükkel, beszédstílusukkal, társas kapcsolatukkal példaként állnak a diákok előtt. Ezért iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a nevelőtestület a szülői munkaközösséggel és a diákönkormányzattal egyeztetve határozta meg, egyes pontjait kötelező feladatként állította az alkalmazotti közösség elé. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanuló ismerje meg és becsülje a társas együttélés szabályait, nemzeti kultúránk értékeit, a lakóhely sajátosságait. sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsülje meg ezeket. valamilyen módon közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. legyen képes a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását. Váljon érzékennyé környezete állapota iránt. Kapcsolódjon be a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljon meghatározóvá. Szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. tudjon társaival és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabatosan kommunikálni. legyen képes önálló, felnőtt életében helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. Ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait. Kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások megelőzéséhez. tanuljon meg tanulni. Tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet. legyen képes önellenőrzésre, mások segítésére. tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az egyes tanárok az alábbi módon segítsék a tananyag elsajátíttatása során: Tanáraink támogassák a tanulók kezdeményezéseit, járuljanak hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez, segítsék elő a természeti és társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítását, biztosítsanak elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakítására és fejlesztésére, 11

13 fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást, beszéljenek a szexuális kultúra kérdéseiről, fordítsanak figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre, adjanak átfogó képet a munka világáról, erősítsék az összetartozást és az egymás iránti felelősségérzet kialakulását. 4. A pedagógusok feladatai a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok) ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, rendezvényeken, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 5. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az osztályfőnöknek törekednie kell, hogy megismerje tanítványai személyiségét, és ennek megfelelően vegyen részt nevelésükben, oktatásukban. Kísérje figyelemmel a tanulók tanulmányi előmenetelét, osztálya fegyelmi helyzetét. Működjön együtt osztálya diákbizottságával, segítse a tanulóközösség kialakulását. Segítse és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Tartson fenn aktív pedagógiai kapcsolatot osztálya szülői közösségével, a tanítványaival foglalkozó kollégiumi nevelőtanárokkal, a tanulók életét, tanulmányaikat segítő személyekkel (iskolaorvos, sportedzők stb.). Ügyljen arra, hogy osztályának tanulói sem az iskolán belül, sem azon kívül, semmilyen megnyil- 12

14 vánulásukban ne sértsék az erkölcsöt, a jó ízlést, magatartásuk, viselkedésük és küllemük feleljen meg egy egészséges középiskolás fiatalnak. Minősítse a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve az osztályában tanító nevelők véleményét. A megadott időpontokban tartson szülői értekezletet, szükség esetén látogasson családot, az ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztassa a szülőket a tanuló magatartásáról, tanulmányi helyzetéről. Igyekezzen a tanulók szüleivel a lehető legjobb kapcsolatot kialakítani. Lássa el az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. Törekedjen arra, hogy osztályának naplója naprakész legyen, a félévi és év végi statisztikai adatokat határidőre adja le és végezze a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációt stb. Kiemelnénk külön a törzslap, a bizonyítvány, az érettségivel kapcsolatos iratok kezelését, vezetését. Azokon az iskolai rendezvényeken, ahol osztálya megjelenik, köteles ő is részt venni, és a tanulók felügyeletében segíteni. Saját hatáskörében indokolt esetben a tanuló számára évi 5 nap távollétet engedélyezhet. A tanuló hiányzásait ellenőrzi, számon kéri azok okát. A tanulótól az igazolást, a hiányzást követően elveszi, a mulasztott órákat igazolja, indokolt esetben pedig a tanulónak igazolatlan órát ad. A hiányzásokat statisztikailag vezeti és összegzi. Gondoskodik arról, hogy osztálya a kitűzött időpontokban a kötelező orvosi vizsgálatokon megjelenjen. Figyel arra, hogy tanulói az iskolán kívüli közösségi megmozdulásokon részt vegyenek. Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére. Az osztályfőnöki munkaközösségben való részvételével segíti az iskola éves munkatervének megvalósítását. 6. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái Célunk a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztése, amely a nevelés két alapvető közösségének, a család és az iskola koordinált, aktív együttműködésének a feltétele. Ezen együttműködés alapja a tanuló iránt érzett közös nevelési felelősség. Megvalósulási formája kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. Feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Ennek eredménye a családi és iskolai nevelés egysége, amelynek nyomán kedvezően fejlődik a gyermek személyisége Az iskolánkban működő közösségek Munkájukat a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján végzik. Oszályközösségek Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportjai. Az osztályközösség saját tagjaiból két fő képviselőt választ az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. Az osztályközösség élén mint pedagógus, vezető az osztályfőnök áll. 13

15 Tanulócsortok (csoportbontás, szakkörök esetén) Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztály diákjai azokon a tanítási órákon, melyek eredményesebbek kisebb tanulólétszám esetén (idegen nyelvi órák, informatika, matematika). A Diákok Közössége A tanulók közösségei döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleményének meghallgatásával saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, vezetőik megválasztásában. Érdekeik képviselésére diákönkormányzatot hoznak létre, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Munkájukat a diákönkormányzatot segítő tanár irányításával végzik. Iskolavezetőség Tagjai: Az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese és a munkaközösségek vezetői. Rendszeresen ülésezik. A jogszabályokban megfogalmazottak alapján dönt. A nevelőtestület A nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácsadó és határozathozó szerve. A jogszabályokban megfogalmazottak alapján dönt, véleményt nyilvánít. A szakmai munkaközösségek A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, valamint továbbképzéseket tart. Munkacsoportok A tanév során a pedagógusokból szerveződnek 1-1 feladat elvégzésére. Közalkalmazotti Tanács Az iskola dolgozóiból választás útján szerveződik. A jogszabályokban megfogalmazottak szerint működik. Pedagógus Szakszervezet Pontos neve: Pedagógusok Szakszervezete Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Alapszervezete. Az iskola dolgozóiból alakult érdekvédelmi csoport. A jogszabályokban megfogalmazottak szerint működik. A Szülői Közösség Az osztályonként választott szülők csoportja, amely elnököt választ. Tagjaival a munkaközösség által meghatározott időben találkozik az igazgató vagy az igazgatóhelyettes és az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. Saját program szerint dolgozik, amelyet év elején az iskolavezetéssel egyeztet. A programot a megválasztott munkaközösség vezetőjének irányításával év elején állítja össze, ülései tematikáját akkor határozza meg. A munkaközösségi foglalkozásokon felmerülő problémákat a munkaközösség-vezető, ill. igazgatóhelyettes az iskolavezetéssel közli, aki a kéréseknek megfelelően jár el. 14

16 Alapítvány Iskolánk alapítványa: Gyermekeink Egészségéért és Tudásáért elnevezésű Alapítvány. Célja: A gimnázium tárgyi feltételének javítása, a tanulók korszerű tudásához juttatásának segítése az oktató, nevelő munka hatékonyságának növelése, az iskolai diákközélet fejlesztése, egészséges életmódra nevelés, a testnevelés feltételeinek javítása, a tanulók versenyekre történő utazási költségéhez való hozzájárulás, a nyelvoktatás feltételeinek javítása, a tanulók nyelvgyakorlás céljából való utazásának segítése, a számítástechnika tárgyi feltételének javítása. Az Intézményi Tanács Az intézményi tanács a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat képviselőiből alakult egyeztető fórum, mely a nevelési-oktatási intézmény működését érintő valamennyi lényeges kérdésben véleménynyilvánítási joggal rendelkezik a jogszabályban meghatározottak szerint. Az intézményi tanács és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves iskolai munkaterv és az intézményi tanács ügyrendje, valamint éves munkaprogramja határozza meg Az együttműködés formái Együttműködés a pedagógusok és a tanulók között A tanuló és a pedagógus kapcsolattartásának formái: szakórák, tanórán kívüli egyéb foglalkozások, iskolai rendezvények, események, kirándulások. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetéséhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz, vagy az szülők közösségéhez fordulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel, a nevelőtestülettel, vagy az szülők közösségével. A tanulók az iskolán belüli diákönkormányzatot (DÖK) hozhatnak létre a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottak szerint. Minden tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákönkormányzatban. Minden osztályközösség két megbízottat és egy helyettest választ a diákönkormányzatba. A diákönkormányzat munkáját az osztályok képviselői és az igazgató által választott, az utóbbi által megbízott pedagógus segíti. A tanulók véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az iskola munkarendjével, működésével, a nevelő-oktató munkájával kapcsolatban. Véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket a diákönkormányzatot segítő tanárnak adhatják le, akinek 10 munkanapon belül ismertetnie kell az ezekre adott választ. Választott képviselőik útján részt vehetnek a diákok nagyobb csoportját (minimum a tanulók egyharmadát) érintő döntések meghozatalában. Küldötteik részvételével évente egyszer diákközgyűlést tarthatnak. Javaslatot tehetnek egy tanítás nélküli munkanap felhasználására. 15

17 A tanulóknak egyénileg és a diákönkormányzat szervezetén keresztül joguk van javaslatot tenni elsősorban az évente összehívott diákközgyűlésen - a Házirend módosítására. Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző évben tartott diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai Házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. Együttműködés a pedagógusok és a szülők között Külső kapcsolatok Szülői értekezleteken Tanévenként kettő illetve rendkívüli esetben három szülői értekezletet tartunk. A kezdő évfolyamnak szeptemberben, a végzős évfolyamon szükség esetén érettségi előtt összevont szülői értekezletet szervezünk. Alkalmanként a szülők részére tematikus szülői értekezletet tartunk (drog, tanulásmódszertan stb.) Fogadó órákon A tanév során 4 alkalommal fogadjuk a szülőket. Iskolai rendezvényeken A kapcsolattartás közvetlenebb, személyesebb formái valósulhatnak meg, mint például a Szalagavató műsor, a Szecskaavató, a Szülők - Nevelők bálja. Rendszeresen tájékoztatásokon Az osztályfőnökök havonta ellenőrzik a tanulók jegyeit az ellenőrző könyvben. Szükség esetén az ellenőrző könyvben vagy telefonon, levélben, Interneten tájékoztatják a szülőket az aktuális problémákról. Igény szerint a gimnáziumban adott témáról megbeszélést tartunk. Nyílt napokon, órákon Melyeket a szülők és a tanulók részére szervezünk. Városi, járási, megyei és országos intézményekkel (ld. SZMSZ) 7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 7.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A különféle osztálytípusok (hat évfolyamos képzés, nyelvi előkészítő) miatt az esélyegyenlőség értelmében az adottságoknak megfelelő oktatást alkalmazunk az egyes osztálytípusokban tanuló tehetségeknek. Eltérő bánásmódot igényel a szorgalmas, törekvő, illetve a kreatív tehetség. E feladatok sikeres ellátása érdekében tanári szemléletformálás szükséges. E sokféleség a tehetséggondozás területén különböző célok kitűzését feltételezi: A tehetséggondozás céljai A tehetség erős oldalának támogatása a tehetségek számbavétele (a gondozás első lépése egyúttal) 16

18 a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés színtereinek meghatározása. az emelt szintű érettségire való felkészítés, a nyelvi előkészítő osztály indítása (6 évfolyamos képzésben). A tehetséges tanuló gyenge oldalának fejlesztése A hiányosságok, gyengeségek okainak felderítése (rossz tanulási módszer, motiváció hiánya, kedvezőtlen környezeti feltételek, alulteljesítés), egyedi segítségnyújtás vagy szakmai tanácsadásra irányítás Légkörjavítás a csoportokban A munkakedv elveszítésének, az aszociális magatartás kifejlődésének megelőzése, a tehetségek peremre kerülésének kezelése. Sokoldalú fejlesztés Differenciálás a tanórákon (az eljárás felelőssége a tanáré). Oktatáson kívüli tevékenységek (pályázatok, különórák, versenyek stb.) részben szülői, részben iskolai felelősség, mint a kihívásokra való motiválás és a felkészülésben történő segítségadás. Gyorsított haladás: előrehozott vizsga (a lehetőség tudatosítása szaktanári felelősség). A tehetségesek számára részben elkülönített oktatás a speciális osztályokban, továbbá a szakköri rendszer, amely a szakmai munkaközösségek felelőssége. Egyéni foglalkozások. Ösztönzés a nyelvvizsgákon való részt vételre. Szervezett felkészítés és vizsgáztatás a német állam által szervezett DSD I. (A2-B1) és DSD II. (B2-C1) nyelvvizsgákon. Módszertani megoldások Gazdagítás, dúsítás (önálló tanulói munkák, tanulócsoportok, utazások, kirándulások az iskolán kívül, problémamegoldó háziversenyek, komplex csapatversenyek, színjátszás) Nyelvi előkészítő osztály, nyelvi kompetencia fejlesztése Emelt szintű érettségire felkészítő csoportok Differenciálás, individualizált oktatás (a tanulói személyiség ismeretében lehetséges, időigényes tanári előkészítő munkával jár) Egyéni tanulási stratégia, stílus kialakítása (a jövő oktatási nevelési eszménye a tanulásra, önművelésre, a munka világában irányváltásra képes ember). A megfelelő tehetséggondozás elvárható eredményei Kevesebb lemorzsolódás a speciális osztályokban. Növekvő létszám az emelt szintű érettségiken. Kevesebb alulteljesítés és aszociális viselkedés a jó képességű diákok körében. Speciális érdeklődésük ellenére sokoldalú személyiségű diákok képzése. Több tanuló a tanulmányi és egyéb versenyeken. 17

19 Javuló eredmények az országos tanulmányi versenyeken. Eredményes közép és emeltszintű érettségi vizsgák, nyelvvizsgák. A továbbtanulási arány megtartása érdekében a választható tantárgyak rendszerét komolyan kell venni, hogy valódi szerepét, a tehetséggondozást, a felvételire való felkészítést tölthesse be. erősíteni kell a már funkcionáló kapcsolatokat az egyetemekkel, főiskolákkal. növeljük az iskolai tanulmányi versenyek (városi matematika, Kisfaludy-napok stb.) szerepét, emeljük színvonalukat, ha mennyiségük nem is változtatható. lehetőséget biztosítunk az egyéni érdeklődésnek megfelelő területi és országos versenyeken való részvételre. gondosan megszervezzük a felzárkóztatást, amelyben a munkaközösségeknek fontos szerepe van. Továbbra is jelentős szerepet tulajdonítunk annak, hogy tanulóink különböző iskolai, valamint városi kulturális és sportprogramokon vegyenek részt. Az ilyenfajta törekvéseket támogatjuk. (zeneiskola, néptánc, egyesületi sportköri tevékenység, rajz és színjátszó szakkör, iskolai és városi énekkar, a városkörnyéki kulturális lehetőségek) 7.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések Az iskolánkba érkező tanulók átmeneti nehézségeinek, a beilleszkedés problémáinak segítésére tantárgyi előkészítőt tartunk idegen nyelvből a 8. osztályos tanulóknak. Lehetőséget biztosítunk, hogy augusztus folyamán megismerkedhessenek osztályfőnökükkel, osztálytársaikkal illetve megismerhessék az iskola környezetét. Képességeik felmérése céljából matematikából és magyar nyelvből szeptember első hetében dolgozatot íratunk, amely (érdemjegy nélkül) tájékoztatja a tanárt, a tanulót, hogy milyen ismereteket kell pótolnia, milyen felzárkóztatáson vehet részt. A felzárkóztatás (az ismeretek hiányát figyelembe véve) lehetséges differenciált órai foglalkozásokon illetve tanórán kívül korrepetálás formájában. A helyes tanulás módszereit a szaktanárokon kívül az osztályfőnök is ismertetheti a tanulókkal, de annak oktatása elsősorban a szaktanár feladata. A hátrányos helyzetű tanulók esetében a gimnázium a hatályos rendelkezéseknek megfelelően jár el. A továbbtanulási arány megtartása érdekében gondosan megszervezzük a felzárkóztatást, amelyben a munkaközösségeknek fontos szerepe van. A sajátos nevelési igényű tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével. 18

20 A sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelés-oktatása az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési oktatási intézményben történhet. A sajátos nevelési igényű tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltétel szükséges: a tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a nevelési oktatáshoz és neveléshez szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet. A mozgásszervi, érzékszervi zavarral küzdő tanulót három gyermekként kell figyelembe venni iskolai osztály létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi tanulóval együtt történik. Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás, a nevelési tanácsadás, az iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg. Az iskolánkba érkező tanulók átmeneti nehézségeinek, a beilleszkedés problémáinak segítésére tantárgyi előkészítőt tartunk az elkövetkező években a nyolcadikos illetve hatodikos tanulóknak, lehetőséget biztosítunk, hogy augusztus folyamán osztályfőnökük segítségével megismerkedhessenek az iskolával, leendő tanáraikkal, az új követelményrendszerrel stb., képességeik felmérése céljából matematikából és magyar nyelvből szeptember első hetében dolgozatot íratunk, amely érdemjegy nélkül tájékoztatja a tanárt, a tanulót, hogy milyen ismereteket kell pótolni, miből kell felzárkóztatáson részt vennie. A felzárkóztatás (az ismeretek hiányát figyelembe véve) lehetséges differenciált órai foglalkozásokon, illetve tanórán kívül, korrepetálás formájában. A tanulónak addig kell korrepetálásra járnia, amíg ismereteit megfelelő szinten nem pótolta. A korrepetálás lehetséges időszakos jelleggel a felsőbb évfolyamokon is, a szociális helyzet felmérése az osztályfőnökök feladata. A hátrányos helyzetről, a szociális háttérről az első félév során az osztályfőnök tájékoztatja az osztályban tanítók kollektíváját. Hagyományainknak megfelelően a feladatokat, a további teendőket ebben a problémakörben együttesen határozzák meg. a hátrányos helyzetű tanulókat az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően a gimnázium támogatja A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Intézményünk ifjúságvédelmi feladatait a közoktatási törvény és az iskolák működését szabályozó miniszteri rendelet határozza meg. Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Iskolánkban nő a munkanélküli családban, illetve az egyre nehezebb körülmények között élő tanulók száma. Ezért már a tendencia kialakulásának kezdetén felfigyeltünk e jelenségre, és különböző módon igyekeztünk segíteni a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését, folyamatos fejlődését. Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a lehetőségek számbavételével 19

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2014. április 1-től Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az iskola adatai, rövid bemutatása... 5 1.2. Az iskola küldetésnyilatkozata... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 6 2.1. Az

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. 1. Általános rendelkezések. A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete

Nemzeti alaptanterv MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. 1. Általános rendelkezések. A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete Nemzeti alaptanterv 23 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A kormány a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK

Mellékletek. Alapelvek. Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Mellékletek Alapelvek Törvényi háttér, jogszabályi rendelkezések ZÁRADÉKOK Alapelvek A kölcsönösség elve azt jelenti, hogy egyszerre kell a szolgálat jellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben