Pedagógiai program. Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon Mexikói úti tagozat Készült: tavaszán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon Mexikói úti tagozat Készült: 2004. tavaszán"

Átírás

1 Pedagógiai program Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon Mexikói úti tagozat Készült: tavaszán

2 Tartalom Az intézmény bemutatása...4 I.Általános ismertető 5 I..Intézményi adatok 5 I.2.Az intézménybe és az iskolába kerülés feltételei 5 I.3.A tanulói jogviszonyt megelőző fejlesztő foglalkozáson való részvétel 6 I.4.A tanulói jogviszony kezdete és megszűnése 6 I.5.Az iskola környezete 6 II.A képzési kínálat, rendszer és annak specialitásai 8 II..Speciális foglalkozások 9 II...Speciális foglalkozások szakszolgálati feladatok II.2.A nevelő-oktató munkához kapcsolódó szervezési specialitások 3 II.3.Tagozatunk szerkezeti specialitásai 5 II.3..Pedagógiai szakaszok 5 II.3.2.Mexikói úti tagozat szerkezete 6 III.Az iskola tanulói közössége 8 III..Tagozatunk gyermekképe 8 III.2.Tanulói összetétel 9 III.2..Létszámadatok 9 III.2.2.Mozgáskorlátozottság kategóriái 20 III.2.3.A mozgásállapot súlyossága 2 III.3.Diákönkormányzat 22 Nevelési program...24 I.Tagozatunkon folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 25 I..Pedagógiai alapelvek 25 I.2.A nevelő-oktató munka céljai 25 I.3.A nevelő-oktató munka feladatai 26 I.4.A nevelő-oktató munka eszközei 26 II.A személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 28 III.A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 29 IV.A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 30 V.A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok 3

3 VI.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 32 VII.A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 34 VIII.A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 35 IX.A szülő, tanuló, iskolai és diákotthoni pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 36. melléklet Környezeti nevelési program 38. melléklet 2Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 44. melléklet 3Fogyasztóvédelmi oktatás 47. melléklet 4A Diákotthon pedagógiai feladatai 48. melléklet 5Az intézmény módszertani tagozata 5 Helyi tanterv...54 I.Óraterv 55 II.Az alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei 57 III.Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 58 IV.A tanulók magatartása, szorgalma és tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) 59 V.Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, az írásbeli beszámoltatás szerepe a tanulók értékelésében 63 VI.Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 65 Szakmai program...66 Záró dokumentumok...67 I.A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai programhoz való hozzáférés lehetőségei 68 II.A pedagógiai program elfogadásának dokumentumai (jegyzőkönyvek) 69 III.A pedagógiai program érvényessége 70

4 Az intézmény bemutatása

5 I. Általános ismertető I..Intézményi adatok Az intézmény neve: Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon Az intézmény székhelye: Budapest, XIV. kerület, Mexikói út 60. Fenntartó: Fővárosi Önkormányzat Típusa: Többcélú intézmény (közös igazgatással) általános iskola, diákotthon Alapfokú oktatást, és fejlesztő felkészítést végző tagozatok: Mexikói úton: országos feladatot ellátó tagozat (ép értelmű, mozgáskorlátozott gyermekek részére) Csillagház, Bp., III. ker. Ráby Mátyás út: illetékességi és működési köre: Budapest (halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek részére) Alaptevékenység: alapfokú oktatás, napköziotthoni ellátás, diákotthoni ellátás, módszertani feladatok, pedagógiai szakszolgálat Szervezeti ábra a MIP-ben, 5. pont I.2.Az intézménybe és az iskolába kerülés feltételei Intézményünk Mexikói úton lévő tagozatán minden olyan, az ép értelmi övezetbe tartozó mozgáskorlátozott gyermek folytathatja tanulmányait, akit a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján a Barátkozó találkozó -n megismertünk. A Barátkozó találkozó -ra meghívjuk a gyermeket és szüleit, akik ha igénylik két napig iskolánk vendégei lehetnek. (Az Iskolaszék helyesli és támogatja ezt a szervezést, mert lehetőséget teremt a tapasztalatcserére.) A találkozó során lehetőség nyílik arra, hogy a szülők és gyermekek megismerkedjenek az intézménnyel, tájékoztatást kapjanak annak működési rendjéről, az intézmény részéről pedig a szakorvosok, mozgásnevelők, logopédusok, tanárok, gyermekfelügyelők és az iskola-pszichológus 5

6 megismerjék a leendő tanulók mozgásállapotát, képességeit és részképességeit, valamint tájékozódni tudjanak a közösségben való viselkedésükről is. A különböző szakemberek egy team-megbeszélést követően javaslatot tesznek a tanuló optimális fejlesztésére, a szükséges speciális képzési, foglalkoztatási formákra, a foglalkozások időtartamára, gyógyászati segéd- és segítőeszköz-ellátásra. Elkészítik a fejlesztő munka tartalmát és stratégiai irányát meghatározó rehabilitációs programot, majd később ez alapján szakterületenként egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki. I.3.A tanulói jogviszonyt megelőző fejlesztő foglalkozáson való részvétel A gyermek intézményünk Előkészítő szakaszán felkészítő fejlesztésben Készségfejlesztő Év, Iskolai Életmódra Felkészítő Év részesülhet a közoktatási törvény értelmében, a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján. I.4.A tanulói jogviszony kezdete és megszűnése A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony az iskolába történő beíratás napján jön létre. Mivel az iskolai évfolyamok számozása az általános iskola első évfolyamától kezdődik, ezért az Előkészítő szakasz (Készségfejlesztő év, Iskolai életmódra felkészítő év) fejlesztésén résztvevő gyermekek az iskolával nem állnak tanulói jogviszonyban. Megszűnik a tanulói jogviszony ha a tanulót másik iskola átvette az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján a tankötelezettsége utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni I.5.Az iskola környezete A Fővárosi Önkormányzat Közoktatásfejlesztési Tervében meghatározza a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátási területeit, melynek része a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok nevelése, oktatása, mozgásfejlesztése, egészségügyi ellátása, gondozása. Ezt a fejlesztést speciális, illetve többségi iskolák keretei között biztosítja. Intézményünk speciális gyógypedagógiai ellátást biztosít mozgáskorlátozott gyermekek részére. Intézményünk Módszertani Központján keresztül nyújtunk szakmai segítséget a közoktatási intézményekben integráltan fejlesztett, mozgáskorlátozott gyermekek számára. Az oktatási intézmények állami finanszírozása kétféle formában történik: egyrészt a fenntartó által biztosított anyagi eszközök révén, másrészt a közalapítványok által kiírt pályázatokon keresztül. Ezek meghatározzák az iskola belső gazdasági lehetőségeit. A külső gazdasági környezet sokszor negatívan befolyásolja a szülői elégedettséget is. Mivel a külső gazdasági környezetre 6

7 kevés befolyásunk van, ezért az anyagi eszközeink belső szervezésével, körültekintő, szervezett, előre tervezett, takarékos és beosztó gazdálkodással segítjük pedagógiai fejlesztő munkánkat. A Mexikói úti tagozat az ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók nevelését-oktatásátmozgásfejlesztését, egészségügyi ellátását és gondozását végző, diákotthonnal rendelkező országos ellátási és beiskolázási környezetben folytatja pedagógiai szolgálatát. Az utóbbi években egyre növekszik a budapesti és a pest megyei diákok számaránya. Egyre több a súlyosan mozgáskorlátozott diák. Ez igen komoly külső jelzés, ami a nevelési programunk cél- és feladatellátásában folyamatos változtatásra, korrekcióra szorul, amennyiben e beiskolázási külső tendencia folytatódik. Ezeket a változásokat jelenleg sem iskolánk belső, sem külső környezete nem tudja szakszerűen, az európai normákhoz igazítva, jó színvonalon kezelni. Az egyre súlyosbodó mozgásállapotú gyermekek létszámának növekedésével egyenes arányban növekszik az iskolaépület alkalmatlansága e feladat ellátására. Az egyre rosszabb ellátási feltételrendszer javítása érdekében növelni kellene az erre fordítható költségek keretét. Az intézményben dolgozók és a szülők képviselői ezt a helyzetet pályázati lehetőségek maximális kihasználásával enyhítik. A gyermekek mozgásállapotának nagymérvű változása a belső munkafeltételek nehezebbé válását, számtalan ponton ellehetetlenedését eredményezi. Az előbb vázolt okok miatt az intézmény fejlesztésének és teljes körű rekonstrukciójának megvalósulása elengedhetetlen. 7

8 II. A képzési kínálat, rendszer és annak specialitásai Speciális foglalkozások Gépírás- gépi írás Mozgásnevelés Életvitel sérülésspecifikus tankonyhai foglalkozás Logopédia Ergoterápia Pályairányítás Korrekciós szakkörök (csak felsorolás) gépírás író- és számítógéprajz sportkörök (MDSE) boccsa görlabda kerékpárszakkör művészi torna terembandi úszás A nevelő-oktató munkához kapcsolódó szervezési specialitások I. Kis létszámú osztályok csoportbontások (rajz, technika, gépírás, számítástechnika, angol, mozgásnevelés, stb.) II. Fejlesztő év III. Egyéni és kiscsoportos fejlesztés Egyéni program szerinti haladás Ideiglenes Hosszú távú Egyéni fejlesztés (csak egy-egy területet érintően) Egyéni párhuzamos fejlesztés Egyéni korrekció Egyéni mozgásnevelés Erdei iskola Diagnózis és/vagy mozgásállapot szerinti mozgásnevelés (ld. az adott tantárgynál) Lakóotthon (a Zsótér Pál Alapítvány fenntartásával) (ld. a Diákotthon programjában) Az iskola szerkezeti specialitásai I. Pedagógiai szakaszok és az életkor összefüggései II. Az iskola és az előkészítő szakasz szerkezete A foglalkozások történhetnek tanórai és tanórán kívüli, illetve a diákotthonnal közös szervezésben (azaz kötelező és nem kötelező foglalkozási keretben). Az egész napos nevelő, oktató, mozgásfejlesztő pedagógiai munkánk és egészségügyi ellátó, gondozó feladatok során alkalmazzuk az általunk ismert pedagógiai és terápiás módszerek, eljárások összességét. 8

9 A nevelő-oktató pedagógiai folyamatban a tantárgyi tananyag-kiválasztás, tananyagfeldolgozás során alkalmazott módszerek, a munka- és élettér akadálymentes kialakítása, az egészségügyi és gondozó ellátás, a segítő- és segédeszköz-választás, illetve alkalmazás a sérülésspecifikus elvek maximális figyelembevételével történik. E rendező elv kapcsán a többségi iskolában is megvalósuló foglalkozások adaptált feltételek biztosításával nálunk is megjelennek: könyvtár, hitoktatás, idegen nyelv oktatása, szabadidős tevékenységek, kézműves foglalkozások, tanulmányi kirándulás, színház-, mozi-, múzeumlátogatás, kulturális rendezvényeken való részvétel sporttevékenység, sportrendezvényeken való részvétel énekkar, hangszeres zenetanulás, stb. II..Speciális foglalkozások Gépírás- gépi írás Gépírás: a klasszikus értelemben vett géppel való írást jelenti. A mozgáskorlátozott tanuló diagnózisához, ill. mozgásállapotához igazodó módon, évfolyamonkénti követelményeknek megfelelően ír. A gyermek a gépírás készségének elsajátításán túl, az írásszabályokat is megtanulja a gyors gépelés elérésére. A különböző gépelési módok, a megfelelő írástechnika és az írásszabályok megtanulása, lehetőséget nyújt a jó teljesítmény eléréséhez. Gépi-írás: amikor a mozgáskorlátozott gyermek a kommunikáció, ill. a tanulás eszközeként nem vagy csak nagyon nehezen tudja elsajátítani a kézzel való írást. Ebben az esetben a kézírás helyettesítésére vagy kiegészítésére géppel tanítjuk meg írni a gyermeket. Számára az írógép, számítógép a tollát jelenti. A tantárgy oktatása helyi tantervünk értelmében és a speciális pedagógiai feladatokból fakadóan csoportbontásban történik teljesen egyénre szabottan, a tanulók diagnózisát, mozgásállapotát figyelembe véve. A célkitűzéseket szükség esetén eszközös megsegítéssel, időben és mennyiségben is eltérő követelményszint meghatározásával érjük el. A kézírás kivitelezésére képtelen gyermekeknek a lehető legkorábbi pedagógiai szakaszban kezdjük tanítani a gépi írást. Mozgásnevelés Az a speciális tantárgy iskolánkban, amelyben tanulóink a tanterv és az iskolai óraterv szerint kötelezően részesülnek. A kötelező tanórai keretben a mozgásnevelési órák csoportos és egyéni formában jelennek. Egyéni foglalkozásokban azok részesülnek, akiknél súlyos 9

10 mozgásállapotukból fakadóan olyan szerteágazó, intenzív, napi rendszerességgel ismétlődő mozgásnevelési feladatot kell ellátni, amely csoportos keretek között nem valósítható meg. Ez egy olyan komplex tantárgy, amely ötvöz minden sérült tartási és mozgási funkció helyreállítását célzó terápiát és pedagógiai eljárást, s e feladatokat integrálja a nevelő-oktató pedagógiai folyamatba. Részfeladatai: rehabilitáció: a károsodott tartási és mozgási funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja, habilitáció: motoros képességek fejlesztése, mozgástudat, mozgásigény kialakítása prevenció: állapotromlás, másodlagos károsodások kialakulásának lehetőség szerinti megelőzése ADL funkciók: egészséges életmódra, mindennapi tevékenységekre nevelés, önellátás, önkiszolgálás mozdulatainak, feladatainak tanítása, gyakoroltatása segéd- és segítőeszközökkel való ellátás, az eszközhasználat tanítása, gyakoroltatása, mindezzel az önállóság feltételeinek biztosítása Játékos foglalkozások keretében az adaptált sportra felkészítés tehetséggondozás keretében sportversenyek szervezése, lebonyolítása, ezeken való részvétel biztosítása A meglévő többletórák (rehabilitációs, fenntartói) a kötelező tanórai foglalkozáson túli többletfejlesztést tesznek lehetővé. Erre, valamely részfeledat sikeresebb megoldása végett van szükség, pl.: mozgások automatizálása, állapotuk stabilizálása, posztoperatív időszakban az intenzív korrekciós feladatok ellátása. Ez legtöbbször egyéni mozgásnevelést jelent. Adaptált testnevelési foglalkozások és sportági felkészítés A rendszeres fizikai aktivitás, a mozgás megszerettetése, a rekreációs vagy versenyszerű sporttevékenység pozitív pedagógiai jellemzői (küzdeni tanítás, az önfegyelem és kitartás erősödése az akarat a motiváció és az önállóság növelése a mozgás öröme, a csapatszellem kialakulása az önértékelés fokozódása) fejlesztő hatással vannak diákjaink testi-lelki és szellemi állapotára, társadalmi integrációjukra. Az iskolánkban működő adaptált testnevelési foglalkozások és sportági felkészítésen keresztül lehetőséget teremtünk iskolai, országos és nemzetközi versenyeken való részvételre; utánpótlás nevelést biztosítunk a paralimpiai válogatott keret számára. Életvitel sérülés-specifikus tankonyhai foglalkozás A sérüléshez adaptált önálló életvitelre nevelés egyik eszköze, színtere a tankonyhai foglalkozás, ami részint délelőtti tanrendi (kötelező) óra a felső tagozatos tanulók számára, továbbá a délutánok és hétvégék (nem kötelező) szabadidős tevékenységeinek egy lehetséges programja valósítható meg a tankonyhában. A tankonyhai foglalkozások rendszerességükkel, tervezettségükkel és a tanulók sérüléséhez igazodó feladatok megszerettetésével az eredményes önálló életre készít fel, sikerélményt és önbizalmat ad számukra. Az egyszerűbb ételektől a bonyolultabb komplett menükig (az életkor függvényében) ismerkednek a főzés talapjaival, a pénzzel való gazdálkodással. 0

11 II... Speciális foglalkozások szakszolgálati feladatok Logopédia A nem organikus eredetű beszédhibák javítása, illetve a központi idegrendszer sérülése következtében kialakult beszédzavarok korrekciója. A logopédiai terápia feladatai: a beszédhez szükséges izmok edzése, légzésszabályozás, hangelőrehozás, artikulációs mozgások koordinálása. Az eltérő fejlődésmenetből adódó részképességzavarok fejlesztése a dyslexia, dysgraphia és dyscalculia prevenciója és reedukációja. A beszéd tartalmi részének (beszédészlelés, beszédértés, szókincs, grammatika, kifejezőkészség) fejlesztése. Ergoterápia Az ergoterápia meghatározása Az ergoterápia a fizikai és/ vagy pszichikai kondíciók (funkciózavarok, problémák, károsodások stb.) kezelése specifikusan kiválasztott tevékenységeken keresztül abból a célból, hogy segítsen az embereknek elérni a legmagasabb szintű funkciót és függetlenséget a hétköznapi élet minden területén. Célja Az ergoterápia legfőbb célja a legnagyobb fokú önállóság elérése. Ehhez a fejlesztésben, nevelésben ismert rész célok elérésén keresztül jutunk el. az új, illetve akadályozott képességek, készségek fejlesztése, bővítése Területei Mindennapos tevékenységek testápolás segédeszközök gondozása öltözködés evés és ivás gyógyszerelés, egészségmegőrzés szocializáció funkcionális kommunikáció funkcionális mobilitás, közösségi mobilitás vészhelyzetek kezelése Munkatevékenységek (háztartási, iskolai, munkahelyi) háztartási tevékenységek gondoskodás másokról tanulási tevékenységek munkahelyi tevékenységek Játék és szabadidős tevékenységek exploráció játék és szabadidős tevékenységek végzése

12 Feladatok Meghatároznia a fizikai, pszichés, környezeti akadályokat, melyek feloldásával a célzott, legnagyobb mértékű önállóság elérhető, figyelembe véve az akadályozott személy életkorát is. A megfelelő eszközök kialakítása és/vagy beszerzése, használatának betanítása. A megfelelő környezet kialakítása illetve a meglévő tárgyi környezet adaptálása, a biztonságos használat érdekében. Megvalósulás Az ergoterápia...két irányban valósul meg a Módszertani Intézmény keretein belül, részben az anyaintézményben, részben az integráló intézményekben megjelenő gyermekek illetve a velük foglalkozó pedagógusok és szülők megsegítésében kap szerepet. Pályairányítás Sok éves nevelési, oktatási, habilitációs és szocializációs munkánk utolsó és egyben legösszetettebb feladata a pályaválasztás. A pályaválasztási érettség fontos összetevője az integrált énkép és a reális önismeret. Ennek kialakulásában meghatározó szerepe van a közvetlen és közvetett környezetnek. A diákotthonban lakó tanulóink esetében az iskola, az iskolai élet és annak szereplői különösen fontosak. Nekik itt is mintát kell kapniuk az igazán hasznos, értelmes, örömteli munkavégzésről. A helyes pályaválasztási döntés az egyéni adottságok és az objektív tényezők optimális összeegyeztetése alapján jön létre. A pályapedagógiai tevékenység speciális fejlesztő pedagógiai folyamat, melynek célja eljutni a megalapozott, optimális egyéni döntéshez. A végzős fiatal személyi adottságainak és igényeinek szembesítése mellett a család fogyatékos gyermekéről kialakított képét is gyakran korrigálni kell. Elsősorban a szülők, másodsorban az iskola által biztosított kedvező érzelmi háttér védelmében a gyermekek kevésbé félnek a környezetváltás során természetszerűen adódó nehézségektől, így örömteli kihívásnak, felnőtté válásuk fontos eseményének tekintik a pályairányítási folyamatot. A pedagógiai munkát végző és azt segítő minden dolgozó több éves fejlesztő munkájának előkészítésével, a szülők és társintézmények együttműködésével, egyénre szabottan valósul meg a pályairányítás. Ennek eszközei: önismereti tábor, beszélgetések egymással, szakemberekkel és sorstársakkal a szóba jöhető szakmát gyakorló ill. azt tanuló személlyel, iskola-, intézménylátogatás. 2

13 II.2.A nevelő-oktató munkához kapcsolódó szervezési specialitások Kis létszámú osztályok csoportbontások A kis létszámú osztályokban (közoktatási törvény) történő oktatásra és a további csoportbontásokra a következő indokok miatt van nagy szükség: a lassú és egyénileg nagyon különböző haladási tempó, a differenciáltabb, sokszor egyéni foglalkoztatások egy-egy tanórán belül, a sokféle segéd- és segítőeszközök használata a különböző tanórákon, olyan szervezési feladatok, amelyeket a tanárnak kell megoldania a tanuló helyett, miután ő fizikai hátrányai miatt ezekre képtelen (pl. fizikai megsegítés, kiszolgálási feladatok). Fejlesztő év A fejlesztő év egy olyan lehetőség iskolánkban (4-8. osztály) a gyermekek számára, amely akkor vehető igénybe (szülői egyetértéssel), ha az adott évfolyam tantárgyi (akár egy, akár több tantárgy) követelményeinek valamilyen okból a tanuló nem tud eleget tenni. Tantestületi döntés szükséges ahhoz, hogy egy gyermek számára fejlesztő évvé minősítsünk egy tanévet, amelyre a javaslatot legkésőbb a félévi osztályozó értekezleten kell megtenni. Egyéni program szerinti haladás Az egyéni program szerinti haladást az adaptációs csoportban, továbbá akkor alkalmazzuk, ha sem az egyéni párhuzamos fejlesztés, sem az évismétlés, sem a nyújtott tagozat nem hoz eredményt. Egyéni program szerint halad az a gyermek, akinek ismeretei és fejlődési üteme annyira eltér az adott csoportba tartozó tanulókétól, hogy ott és úgy nem fejleszthető optimálisan. Ezért személyre szabott órarend, óraterv szerint végzi tanulmányait. Ez időtartamát tekintve lehet ideiglenes, rövid távú illetve hosszú távú. Egyéni párhuzamos fejlesztés Olyan speciális foglalkoztatási forma, amikor a gyermeket valamelyik kötelező óráról kiemeljük, abból a célból, hogy hátrányainak csökkentése, kompenzációja miatt intenzív egyéni fejlesztésben részesíthessük, s utána a csoportba /osztályba a lehető legrövidebb időn belül visszailleszthessük. A kiemelés azon tantárgy órakeretének idejében történik, amelynek körébe tartozik a fejlesztendő terület, tehát a gyermeknek nem jelent nagyobb megterhelést. Ettől az elvtől csak nagyon indokolt esetben szabad eltérni. Időtartamát a fejlesztésen résztvevő gyermek haladási üteme határozza meg. Az egyéni párhuzamos fejlesztésre történő kiemelésre a gyermekkel foglalkozó pedagógus-team tesz írásban javaslatot, melyet az igazgatónak kell jóváhagynia. 3

14 Sérülés-specifikus, egyéni korrekció E gyűjtőfogalomba azok a korrigáló, fejlesztő, kompenzáló foglalkozások tartoznak, amelyek a mozgáskorlátozottságból vagy annak következményeiből eredő funkciózavarokat javítják, a fejletlen, gyenge képességeket fejlesztik, a kiesett funkciók helyettesítését tanítják. Egyéni mozgásnevelés Lásd a Speciális foglalkozások fejezetben a mozgásnevelés leírásánál. Erdei iskola Erdei iskolát minden évben a negyedik évfolyamok számára szervezünk. Az egyhetes program iskolán kívül, leggyakrabban intézményünk üdülőjében kap helyet. A minden évfolyamhoz külön elkészített pedagógiai program egységes célja, hogy tanulóink az alsó tagozaton megszerzett ismereteket integrált módon gyakorlatban is alkalmazni tudják, és mindezt adottságaikhoz, állapotukhoz mérten a legnagyobb önállósággal tegyék. 4

15 II.3.Tagozatunk szerkezeti specialitásai II.3.. Pedagógiai szakaszok Különböző okok (műtétek, hosszadalmas betegségek, a korai fejlesztés elhúzódása, megkésett fejlődés, a mozgáskorlátozottság súlyossága, tanulási nehézségek, a szülők esetleges hiányos információja a megfelelő iskolatípusról) a tanulók életkora és a pedagógiai szakaszok nem egyeznek meg a többségi alapiskolákban tapasztaltakkal. Pedagógiai szakaszok a mozgáskorlátozott gyermekeket oktató-nevelő intézményben (Mexikói út) Életkor Évfolyam K F Pedagógiai szakaszok K Készségfejlesztő év F Iskolai életmódra felkészítő év Pedagógiai szakaszok a mozgáskorlátozott gyermekeket oktató-nevelő intézményben (Mexikói út) nyújtott tagozat esetén Életkor Évfolyam K F Fz Pedagógiai szakaszok K Készségfejlesztő év F Iskolai életmódra felkészítő év Fz Felzárkóztató osztály 5

16 II.3.2. Mexikói úti tagozat szerkezete Készségfejlesztő év Isk.életmódra felk.év. o 2. o 3. o 4. o 5. o 6. o 7. o 8. o Felzárkóztató o. 5. o 6. o 7. o 8. o A tagozatok szerkezetének sajátosságai: Az előkészítő szakasz, amely óvodai tagozatként működik, 2 éves időtartamú: egy készségfejlesztő és/vagy egy iskolai életmódra felkészítő évből áll. Mindkét évfolyamon a készségek és képességek alapozó fejlesztése történik. A második évben az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges képességek célzott fejlesztése, az iskolai tanulmányok elemi szinten történő megalapozása a feladat. 6

17 Az alsó tagozat a hagyományos 4 éves képzést biztosítja, amelyet kezdhet a gyermek az egy- illetve a kétéves előkészítő szakaszt követően, vagy közvetlenül az. évfolyamon. A felső tagozaton a szokásos 4 éves képzés folyik. Emellett speciális lehetőség egy 5 éves képzés, a nyújtott tagozat. A nyújtott tagozat lényege, hogy a 4 éves általános iskolai tananyagot az ott tanuló diákok 5 év alatt sajátíthatják el. A nyújtott tagozatba jutás egy belső szakértői csoport vizsgálata és javaslata alapján történik. Az átjárhatóság a két tagozat között bármelyik évfolyamon biztosított. Újabb lehetőséget kínálunk tanulóinknak optimális fejlesztésükhöz és fejlődésükhöz az ún. adaptációs csoport létrehozásával. Az adaptációs fejlesztés során a tanév közben, (5-8 évfolyamra) iskolánkba érkező tanulók egyéni fejlesztési program alapján történő felzárkóztatása valósul meg. Célja, hogy a gyermek az iskola adott pedagógiai szakaszán a legoptimálisabban, a kudarcok negatív hatása nélkül tudjon beilleszkedni. 7

18 III.Az iskola tanulói közössége III..Tagozatunk gyermekképe Tagozatunk tanulói azok a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik társadalmi szocializációjukhoz az előkészítő szakaszban és az iskolai tanulmányik során a habilitációsrehabilitációs speciális pedagógiai ellátást igénylik. Gyermekképünk a kaleidoszkóp csillagvirágához hasonlítható. Egységes keretek közé foglalt kép, melynek elemei mindig változó módon csoportosulnak a vonzáspont köré. A belső tér elrendeződésének alapvető meghatározói a következők: Az értelmi adottság, amely az ép értelmi övezet teljes szórását mutatja, alsó határ túlsúlyával A megismerő képességek sajátos fejlődési útja. Oka a gátolt cselekvéses megismerő tevékenység, melynek következtében akadályozott az ismeretszerzés. A testi adottságok okozta hátrányok, melyben növekvő tendenciát mutat a folyamatosan megsegítést igénylők (súlyos mozgásállapotúak) aránya. A diagnózisból fakadó másodlagos, illetve társuló egyéb fogyatékosságok, mint például az önálló problémaként is sajátos pedagógiát igénylő látás, hallás, pszichomotoros, szenzomotoros és kommunikációs nehézségek. A különféle belszervi betegségek, állapotok. Például: epilepszia cukorbetegség, lisztérzékenység, hypoventillációs állapotok A fizikai, pszichés és szellemi fáradékonyság A személyiség- és magatartászavarok Mindezek a gyermek sajátos személyiségjegyeihez igazodó pedagógiai megoldásokat és attitűdöket igényelnek. 8

19 III.2.Tanulói összetétel III.2.. Létszámadatok Létszámadatok változása a Mexikói úton az 995/96-os és a 2003/2004-es tanévek időszakában Létszám - Fő / / / / /2004 Hullámzó létszámadatokat olvashatunk a grafikonból, az 998/99-es tanévi csúcs után egy csökkenő tendencia figyelhető meg, majd 2002/2003-as tanévtől ismét növekszik a gyermeklétszám. Készítette: Kiss Erika gyógypedagógus Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

20 III.2.2. Mozgáskorlátozottság kategóriái A négy mozgáskorlátozottsági kategória szerint előforduló létszámok alakulása az 995/96-os és a 2003/2004-es tanévek időszakában a Mexikói úti tagozaton Létszámarány - % / / / / /2004 Végtagfejlődési rendellenesség Központi idegrendszer sérülése Petyhüdt bénulás Egyéb A vizsgált tíz év alatt arányeltolódás figyelhető meg: azaz fokozatosan csökkent a központi idegrendszer sérüléséből fakadó mozgássérülések aránya, ugyanakkor nőtt a petyhüdt bénulással járó kórformák aránya. Ez a tendencia az 997/98-as tanévig tartott. A petyhüdt bénulással járó kórformák körében a létszámnövekedést a neuromuscularis megbetegedések (DMP és egyéb myopathiák) nagyobb előfordulása okozta. Az 998/99-es tanévtől lassan, de fokozatosan emelkedik a központi idegrendszer sérüléséből adódó mozgássérülések aránya, ugyanakkor a végtagfejlődési rendellenességek előfordulása fokozatosan csökken. Készítette: Kiss Erika gyógypedagógus Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

21 III.2.3. A mozgásállapot súlyossága Súlyos mozgásállapotú tanulók létszámarányának változása az 995/96-os és a 2003/2004-es tanévek időszakában a Mexikói úti tagozaton Lészámarány - % / / / / /2004 Súlyos mozgásállapotúnak tekintjük azokat a gyermekeket, akik mindennapos tevékenységeikben, önellátási, önkiszolgálási, praktikus feladataik megoldásához egy vagy több személy állandó segítségére szorulnak. Részlegesen súlyos mozgásállapotúnak tekintjük azokat a gyermekeket, akik bár önellátási, praktikus feladataik döntő többségét valóban képesek önállóan megoldani, de egy vagy néhány feladatot állandó segítség nélkül nem képesek kivitelezni (pl. segítség nélkül nem képes felvenni a cipőjét, és/vagy belépni egy ajtón, és/vagy felmenni a lépcsőn, stb.). Tehát életük bizonyos mozzanataiban mindig mások segítségére szorulnak. A grafikonon összesített adatként jelenik meg a súlyosan és a részlegesen súlyosan sérültek aránya. A tagozaton folyamatosan emelkedik a súlyos mozgásállapotú gyermekek létszámaránya. Néhány esetben egyik évről a másikra 0% körüli a létszámemelkedés. Az 999/2000-es tanévtől pedig a tanulólétszám több mint fele minősül súlyos mozgásállapotúnak. A súlyos mozgásállapotúak létszámnövekedésének tendenciája valószínűsíthető és prognosztizálható az elkövetkező évekre is (miért? a valószínűsíthető okok közül néhány: egyre több enyhébben fogyatékos gyermeket fogadnak be, nevelnek-oktatnak a többségi általános iskolák, valamint az orvostudomány folyamatos fejlődése következtében életben tudják tartani a nagyon kis súlyú koraszülötteket is, közülük számtalan gyermeknek súlyos mozgás- és/vagy egyéb fogyatékossággal kell élnie tovább az életét), ami új és újabb kihívások elé állítja tanulóink neveléséért, oktatásáért, mozgásfejlesztéséért, gondozásáért, ellátásáért felelős szakembereket, intézményünk minden dolgozóját. Készítette: Kiss Erika gyógypedagógus Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest, 2008. április 1 Tartalom BEVEZETŐ...4 HELYZETELEMZÉS...6

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola

Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Program (Elfogadva 2013. március 30.) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat I. Iskolánk bemutatása Történetünk Legfontosabb jellemzőink, adottságaink Tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben