Magyar Református Nevelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Református Nevelés"

Átírás

1 Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VII. évf szám szeptember október A TARTALOMBÓL: Országos református tanévnyitó 100 éve született Dietrich Bonhoeffer Bemutatkozik a hajdúböszörményi Jó Pásztor Óvoda Játékosan a Bibliáról Tematikus összeállítás: A természet pedagógiája A természet a kijelentés értelmezésében A természet az énekeskönyvben és a liturgiában A környezeti nevelés praktikái és fortélyai Állati példák a Bibliában, avagy mire tanítanak az állatok? A gyermek és a természet kapcsolata A magyar református nevelés 477. tanévében Országos Református Tanévnyitó Csurgó

2 2 GYORSOLVASÓKNAK Több olvasónk kérte, hogy lapunkban tömör leírásban foglaljuk össze az egyes cikkeket. A természet pedagógiája Szerkesztõi jegyzet A természet, ahogyan Isten teremtette ( és látá Isten, hogy jó ) és ahogyan az Ó- és Újszövetség embere megtapasztalhatta, nagyban különbözik napjaink környezetétõl. A Teremtõjét vesztett ember a civilizáció bûvöletében hatalma alá hajtja a szárazföld és a tengerek élõlényeit, ám nem azért, hogy éltetõ tápláléka legyen, hanem hogy kihasználva a teremtett világ gazdagságát, saját rövid távú életcéljait beteljesítse. Nemcsak az múlik a ma emberén, hogy a következõ nemzedékek számára mit hagy örökül, hanem az is, hogy a felnövekvõ generációkat megtanítja-e helyesen gazdálkodni az egyre fogyatkozó természeti javakkal. Szelektív hulladékgyûjtés, fenntartható fejlõdés, ökológiai egyensúly, alternatív energiaforrások lettek (kellene, hogy legyenek) a XXI. század emberének legfontosabb problémái, melyek bár erre még csak kevesen figyelnek évtizedeken belül egzisztenciális kérdésekké válnak. Tematikus számunk szerzõi a természet és a pedagógia kapcsolatát igyekeztek többféle irányból megközelíteni, a tematikai sokféleség ellenére közös pontja mindegyik elemzésnek a felelõsség kérdése: felelõsség a ránk bízott világért, a jövõért, mely gyermekeink jelene. A természet a kijelentés értelmezésében A természet különbözõ részei, növényei, állatai, elemei és égi jelenségei bizonyos értelemben természetfeletti jelentéstartalmak hordozói. A világmindenség értelmes üzenetet hordoz, a világ nem szükségszerûen, hanem Isten örömébõl és alkotó szeretetébõl állt elõ. A világegyetem tehát nemcsak látható, hallható, hanem értelmezhetõ üzenetet hordoz magában. Csupán alázatos és érzékeny lélekre, figyelmes és elmélyült szellemre van szükség megértéséhez olvashatjuk dr. Békési Sándor tanulmányában. A környezeti nevelés praktikái és fortélyai Mikor és hogyan kell/lehet elkezdeni a környezeti nevelést? Vannak-e törvény adta lehetõségei, kötelességei az iskoláknak a környezeti neveléssel kapcsolatban? És egyáltalán mi a környezeti nevelés pontos definíciója? Dr. Botos Barbara, a tatabányai önkormányzat környezetvédelmi referensének írásából mindezekre és még sok más, a mindennapi pedagógiai gyakorlatban megjelenõ kérdésre kaphat naprakész választ az olvasó. A tanulmány elméleti bevezetõje egy 4 részes sorozatnak, mely a környezeti nevelés gyakorlati lehetõségeit mutatja be a korszerû pedagógiai módszerek tükrében. Állati példák a Bibliában, avagy mire tanítanak az állatok? Az állatok a legõsibb idõk óta szimbolikus jelentéssel bírtak a természettel szoros közösségben élõ emberek számára. A bibliai történetek állatszereplõiben és az állatmesék hõseiben közös, hogy emberi tulajdonságokkal felruházva példaként állnak az olvasók, hallgatók elõtt: így cselekedj, így ne cselekedj! Bárdos Péterné írásában nemcsak a Bibliában megtalálható állatokhoz kapcsolódó erkölcsi tulajdonságokat veszi sorra, hanem a biblikus alapokra épülõ elbeszélésekben (Heltai Gáspár és John Bunyan írásait elemzi részletesebben) szereplõ állati példák nevelõ hatására is felhívja a figyelmet. A gyermek és a természet kapcsolata A természeti nevelés legnyilvánvalóbb terepe alsó tagozatban a természetismeret, késõbb pedig a biológia és a földrajz óra. A környezeti nevelés olyan kiemelt területe az oktató-nevelõ munkának, mely a tanterv bármely pontjához, szinte az összes tárgyhoz kapcsolható. Szajkó Józsefné írásában a környezeti nevelés tantervi megvalósítási lehetõségei sorjáznak egymás után, a természet szeretetére nevelést azonban egy nagyobb rendszer részeként szemléli: a református iskola többek között úgy éri el nevelési céljait, hogy növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megõrzésének fontosságára. Természet az énekeskönyvben, liturgia a természetben A természeti motívumok már a reformáció századaitól részei a protestáns liturgiának, ez nyilvánvalóan abból a felismerésbõl ered, hogy a világ Isten dicsõségének és ebbõl következõen Isten dicsõítésének színtere. Református énekeskönyvi énekeinkben és a liturgiában fellelhetõ természeti motívumok pontosan ebbõl az átélt tapasztalatból fakadnak. Pap Ferenc tanulmányában a református vallásgyakorlat liturgikus elemeit vizsgálja az azokban fellelhetõ természeti képek felõl közelítve, szépen kibontva azt a tézisét, hogy az Isten alkotta világ liturgikus és zenei átélése miként vezet mélyebb istenismerethez.

3 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ 3 Ünnepi istentisztelet Dr. Márkus Mihály A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek a megismerése ad értelmet Példabeszédek 9, 10 Tisztelt egybegyûltek! Kedves diákok! Kedves tanárok! Hadd kezdjem a mai igehirdetést rendhagyó formában. Egyetlen egy lesz csak az egész igehirdetés menetében, kérem, bocsássák ezt meg nekem. A diákokkal szeretném az évi elsõ hittanos felmérést elkészíteni. Nem fog sokáig tartani, és a felmérést a felnõttek között nem folytatjuk. Szeretettel kérem az ittlévõ diákokat, hogy mindazok, akik már konfirmációi fogadalmat tettek, emeljék magasra az egyik kezüket. (Csaknem minden diák, több mint száz tanuló keze a magasban). Ahogyan mondani szokták: látható többség. És most jön a nehezebb rész. Tegnapelõtt volt napi ige a Példabeszédek 9. fejezete. Kérem, az emelje magasra a kezét, aki tegnapelõtt ezt az Igét olvasta. (Öt diák emelte fel a kezét). Tisztelt szülõk, tisztelt tanárok, lelkipásztor testvéreim és vallástanárok! Látásom szerint ez a református iskolarendszer halála. A diákjainkból nem lesz naponta Bibliát olvasó gyermek és ifjú! Négyszáz éven keresztül arról ismerték meg a magyar reformátusokat, hogy minden istenadta nap Bibliát olvastak és imádkoztak. Mikor fogják megtanulni és hol, ha a református iskoláinkban most nem tanulják meg?! Tudom, mirõl beszélek. Tudom, hogy a családok döntõ többsége a legnagyobb nyomorúságunkra nem olvassa naponta az Isten igéjét. De a református iskolák gyermekei sem? A református hitoktatásra járók sem? Ez már nemcsak a magyar iskolarendszer halála, ez a református egyház halála is. És mi csendben, jól nevelten, a mûvelt, modern körülményekhez igazodva még ehhez asszisztálunk is... Teológus koromban tanultam, egy pár évvel följebb járó akkor teológus társamtól, azóta szolgatársamtól:... nem rokonok vagyunk, hogy hazudjunk egymásnak... Nézzünk már szemébe néha a saját belsõ nyomorúságainknak is! A református egyházat éven keresztül soha nem kényeztette a történelem. Mégis mindig, mindent túlélt: mert belülrõl volt erõs. Mindig hanyatlásnak indult, valahányszor belülrõl elerõtlenedett. Így nézzünk az élõ Isten élõ üzenetére: A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Mélyen tisztelek minden pedagógiai módszert. Mélyen tisztelek minden tantervet, legyen az helyi, országos, református, vagy egyéb. Ha azonban a református tanterv csak a módszerbõl indul ki, akkor a református voltát tagadja meg. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme semmit nem kíván helyettesíteni, de minden módszert kíván teljesíteni ez az üzenet. Nem arról van szó, hogy a hittan órán ismeretet szerezzünk, vagy mély kegyességet gyakoroljunk. Ismeretek útján gyakoroljuk a kegyességet. A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme: ha egy iskola bölccsé, érett emberré akarja nevelni az érettség -ire készülõt, nem tehet mást! Csokonais diákok Csurgón A modern iskolarendszerek kicsi hazánkban és amennyire ismerem az európai és az amerikai kultúrkört mindenütt ebben szenvednek: az iskolarendszer végén még senki nem érzi magát érettnek. Még inkább tanulni akar, idehaza vagy külföldön. Inkább el-

4 4 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ megy bárhova, semhogy beálljon az életbe, hogy családot alapítson, hogy munkát vállaljon, hogy valamit alkosson. Miért? Riadtan néznek körül pszichológusok, neveléstörténészek, pedagógusok, lelkipásztorok és teológusok. Nem mondják ki, vagy nem merik, vagy nagyon halkan mondják! Más út nem vezet az érett emberré váláshoz: A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Hogy közelebb hozzam egy kicsit. A felvilágosodás kitalált egy csodálatosnak hangzó jelszót a tudomány szabadságát fölépítendõ. Gondolkozzunk, éljünk, cselekedjünk, míveljük a tudományokat, az oktatást és mindent sicut Deus non erit : mintha nem is lenne Isten! Innen majd csak egy lépés az, hogy nincs Isten. Laplace-ról jegyzik (hogy valóság volt-e, vagy csak az emlékezet tudja így?), hogy amikor ismertette a elméletét Napóleon császárral, a császár megkockáztatta: Mester, egy szót nem hallottam Istenrõl fejtegetéseiben! A legenda szerinti válasz: Fenség, nekem erre a hipotézisre nem volt szükségem! Elértük a harmadik lépcsõfokot: nemcsak mintha nem is lenne Isten, de nincs Isten. Ezt a hamis emberi logikát fordítja vissza, állítja a feje tetejére, én szívesebben mondom: a fejre esett logikát megpróbálja újra a talpára állítani az õsi üzenet, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Éljünk hát úgy, mintha volna Isten. Innen egy lépés lesz majd; tényleg van Isten! A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Úgy kezdek gondolkozni, tanulni, úgy építem fel az életemet, hogy van Isten, aki majd számon kéri rajtam az ifjúságomat és az öregségemet, a tisztségeimet vagy a naplopásaimat, aki számon kéri rajtam az erkölcsimet, a családi életemet, vagy annak mellõzését és mindent. Mintha volna Isten, és újra felfedezem: van Isten. Egyetlen példán szeretném szemléltetni a belsõ változást. Örök, visszatérõ, örökzöld téma: teremtés vagy evolúció? A Teremtõ egyik legcsodálatosabb ajándéka az evolúció. A teremtett világban van továbblépés, van elõre jutás, van fejlõdés és ez a Teremtõ ajándéka! A kötõszó tehát nem vagy-vagy, hanem elõször és másodszor... A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, s a Szentnek megismerése ad értelmet. Ha értelmes életet akarsz, ha értelmes életre akarsz jutni, ha értelmes életre akarsz vezetni másokat mindenki hallja az éppen rá vonatkozót az elsõ a Szentnek megismerése! Halljuk benne az Ószövetség finom gondolkodásmódját, mely még ilyen kiemelt pontokon is mellõzi, az Isten szent nevének kimondását (III. parancsolat: Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába föl ne vedd! ). Ezért jelképet használ, ráutalást. A Szentnek a megismerése ad értelmet. Ha ezt a gondolatot kifogjuk a vitorlából, vagy kifogjuk a szekér elõl, akkor a megismerés útján sem jutunk el sehova. Öncéllá válik az, ami a Teremtõ szándéka szerint az életet nemesítõ cél. Visszafordul önmagába. Egy pillanat mûve és máris pusztításra használja értelmét az ember! A világ, fiatalok és öregek jajgatva kérdezik: mi az élet értelme? Nincs..., nem találom... Azt mondta a szekeres, ahol nincs, ott ne keress : az élet értelmét önmagában nem fogjuk megtalálni. Az élet értelmét hangzatos földi, anyagi, materiális célokban nem fogjuk megtalálni. Mert, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, s a Szentnek megismerése ad értelmet. Ebben az is benne van, hogy semmi más! És mi ott állunk a küszöbön, s nem lépünk be rajta. Ott állunk a küszöbön, és csak a következõ, a döntõ lépést akarjuk megtakarítani. Református egyházként és református családként, református iskolarendszerként és református diákként az a lépés marad el, amitõl a református egyház, a református család, a református iskola azzá válhatna, amivé lennie kell: szent helynek, áldott mûhelynek, ahol az Úrnak félelme útján elindulunk a bölcsesség, az éretté válás útján, ahol a Szentnek megismerése kiteljesíti értelmünket. Ámen. Örökkévaló Isten! Mennyei Édesatyánk! Megköszönjük néked igédnek élõ, éltetõ, életet teremtõ üzenetét. Bocsásd meg mindazt, amiben ettõl eltértünk, elmaradtunk, elszakadtunk. Legyen áldott szent neved, valahányszor ebbõl valamit, valamennyit sikerült megvalósítanunk. Kérünk, áldj meg bennünket, áldd meg Magyarországi Református Egyházad ezzel a felismeréssel! Áldd meg a református iskolákat, a pedagógusokat és a diákokat, a fenntartókat, a lelkipásztorokat, a felelõs világiakat. Áldj meg bennünket ezzel a látással! Áldd meg a most megnyíló tanévet, hogy valóban arról lehessen majd elnevezni a református iskolai oktatásnak 477. tanévét, hogy a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme lesz, és a szentnek megismerésében teljesedik ki az értelmes gondolat. Mennyei jó Atyánk! Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imánkat. S mi hisszük, hogy meghallgatod a szívbõl hozzád szálló szót. Ámen. (Elhangzott szeptember 2-án Csurgón, az Országos Református Tanévnyitón.)

5 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ 5 Tanévnyitó beszéd Dr. Nagy Sándor Tisztelt Templomi Ünneplõ Gyülekezet! Nagy tisztelettel, szeretettel és megbecsüléssel köszöntöm magam, és halaszthatatlan elfoglaltsága miatt ma megjelenni nem tudó zsinati elnöktársam, dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr nevében is mindazokat, akik velünk egy akarattal itt a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola és Gimnázium székhelyén, a református templomban ma azért gyûltünk egybe, hogy Isten elõtti alázattal és bizalommal közösen adjunk hálát az elõzõ tanévért, és kezdjük el a következõ oktatási évet. Az elõzõekben áhítatos csendben figyeltünk Isten szavára, mely ft. dr. Márkus Mihály dunántúli püspök úr igeszolgálatán át szólt felénk. Akár ünneprontónak is tûnhetett a kemény prófétai szó, mely rádöbbentett bennünket, hogy ha ki akarjuk segíteni országunkat nagy bajából, akkor a vizsgálatot saját magunkon kell elkezdenünk, mert nálunk sincs minden rendben! Ami pedig a bölcsesség dolgát illeti, bizony, a manapság szívesen hangoztatott tudástársadalom -építés helyett jobb lenne a bölcsességtársadalom megteremtésén fáradoznunk. Melyben a választott alapige szerint a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, majd csak ez után jöhet a többi, pl. az ismeretek összegyûjtése, széleskörû hozzáférhetõsége, továbbá a memorizált hatékony tárgyi tudás megszerzése! Püspök Urunk további szolgálatára, szeretteire, gyülekezetére Urunk gazdag áldását kérem és kívánom. A mai a 12. azoknak az országos évnyitóknak a sorában, melyeket mintegy több évtizedes zarándokút egyes állomásait valamelyik egyházi iskolánkban tartunk, hogy ezzel is méltóképpen fejezzük ki együttes Istenhez, egyházhoz és egymáshoz tartozásunkat. Ma is intézményeink számbeli gyarapodásáról számolhatok be, mert két óvodával, a hajdúböszörményi és halásztelki óvodával lettünk gazdagabbak az új tanévben. Így jelenleg a MRE kebelében 28 óvodai, 54 általános iskolai, 26 középiskolai, 5 szakiskolai, 11 mûvészetoktató iskolai feladatot ellátó, továbbá 6 gyógypedagógiai intézmény valamint 21 internátus, 1 szakszolgálat, 1 szakmai szolgáltató intézmény mûködik úgy, hogy ebbõl a 152 intézménybõl 58 dunamelléki, 18 dunántúli, 16 tiszáninneni, 55 tiszántúli és 5 zsinati intézmény. A tanulók száma (2.200 ebbõl internátusi növendék). A pedagógusok száma több mint (Fontos adat, hogy Magyarországon különbözõ egyházi iskolákban érettségizik minden 5. tanuló, mely hatékony jelenlétet képviselhet a társadalomban akkor, ha ezek a tanulók valóban etikát, kultúrát hordozó, jól felkészült személyiségek. Jó irányban fejlõdhet a társadalom, ha ennek a jelentõségét tanárok-tanulók idõben felismerik.) A fenti 153 feladat 108 intézményben valósul meg 74 fenntartó gondozásában, melyekbõl 62 egyházközség, 12 fenntartó egyházközségen túli fokozatos testület. Az OKTV rendezvényeken 10 tantárgyból 7 intézmény 21 döntõs helyezést ért el. (Ebbõl 11 a budapesti Baár-Madas Gimnázium tanulója!) Az országos mûvészettörténeti versenyben református iskolák nyerték el az 1., 3., 5., 7., 8. és 12. helyezéseket. Dr. Nagy Sándor fõgondnok Miközben az oktatási intézményeink közötti kommunikáció a tartalmas tanári és diák-találkozók, rendezvények kapcsán is élt és javult, az oktatási kor-

6 6 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ mányzat és oktatási rendszerünk között nincs figyelemre méltó javulás a kommunikációban. Az érthetetlen kormányzati intézkedések, a tavalyi botrányok az érettségi, majd a felvételi pontszámok körül, a kiegészítõ normatíva kiszámítása körüli szánalmas huzavona, az érdemi egyeztetés hiánya, az egyházellenes kommunikáció, az egyházak jó hírének tudatos rombolási akciói egy olyan bizalmatlansági és bizonytalansági légkört teremtettek, mely már-már ellehetetleníti a további együttmûködést és az eredményes oktatási munkát. Bár a régi-új kormányban mindezek nyomán végrehajtott személycserék akár bizakodásra is okot adhatnának, de ígéretnél egyéb most, a tanév megkezdésekor sincs. A tegnap éjféltõl véglegesnek tekinthetõ ún. konvergencia-programról az ország mértékadó elemzõi, közgazdászai olyannyira eltérõen vélekednek, hogy ennek homályos tartalma alapján általunk még csak tendenciák sem jósolhatók meg. Az állam és egyház közötti kapcsolattartást dr. Gulyás Kálmán volt helyettes államtitkár úr helyett ezentúl Csepregi András szakállamtitkári feladatokat betöltõ tanácsos úr gyakorolja, aki bemutatkozó látogatást is tett a zsinati elnökségnél, de ennél többre még nem jutottunk. Az ország aggasztóan súlyos helyzetét ismerve csak Istenben bizakodva reménykedhetünk abban, hogy lesz lehetõségünk a 2006/2007 oktatási év feladatainak megfelelõ ellátására! A 2005/06 oktatási év igen gazdag volt oktatással közvetlenül vagy közvetve összefüggõ eseményekben. A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozójához kapcsolódott az immáron 11-edszer rendezett, tartalmas középiskolás találkozó Debrecenben. Mivel a bécsi béke 400. évfordulóját ünnepeltük, Bocskai István személye rendezvényeink középpontjába került. Emlékezetes munkássága minden keresztyén ember számára tanúsítvány arra nézve, hogy ha a hatalom Isten ellenére cselekszik, akkor fel lehet mondani az engedelmességet, sõt a hatalmat káros mûködésének felülvizsgálatára is kényszeríteni lehet, sõt kell. A nándorfehérvári gyõzelem 550 éves évfordulója Hunyadi és katonái példás hõsiességérõl beszél, akik képesek voltak a sokszoros túlerõ felett is gyõzelmet aratni. (Ugyanez egyébként Bocskai esetében is elmondható, hiszen serege kicsi volt!) A déli harangszó az egész világon hirdeti ezt a példás, önfeláldozó, saját érdekein messze túlmutató hõsi magyar magatartást. De jó lenne, ha ma is ilyen vonatkozásban emlegetnék a magyart, s nem úgy, mint sereghajtó, önmagát értelmesen megszervezni képtelen népet! Kevesebb szó esett a megemlékezések között augusztus 29-rõl, pedig 1521-ben ekkor mégis elesett Nándorfehérvár, majd ugyanezen napon 1526-ban volt a mohácsi vész, sõt 1541-ben ugyanezen a napon elesett Buda is, hogy zavartalanul megkezdõdhessen a 150 éves török uralom. Pedig szabad mérlegre tennünk történelmünk negatívumait is! Végül is nem lettünk törökké, s az iszlám sem gyûrte le a keresztyénségünket. Mint ahogyan a múlt század 40 éves ateista-kommunista szellemisége is alulmaradt, melyet a évi, már szabad légkörben lebonyolított népszámlálás eredménye is aláhúzott, bármennyire is kérdõjelezik ezt a tényt a vele elégedetlen egyes balliberálisok! Még hátra vannak ötvenéves évfordulós eseményei. Boldogság volt akkor magyarnak lenni, pedig csak néhány napra tudott dacolni a világnyomorító sztálinista kommunizmussal a magyar. De a kommunizmus többé nem szedte össze magát! Érdemes megtanulnunk dr. Kardos János dunamelléki fõgondnok úr nevét, akit a moszkovita helyi politikai hatalom nem engedett fõgondnoki hivatalába lépni. Kitartóan védte a koncepciós perek áldozatait. Nem sokáig bírta a szélmalomharcot. Emléke példamutató, melyet igyekszünk októberben két emléktábla avatásával, és ezekhez kapcsolódó tudományos emlékülésekkel is méltó helyére tenni egyházban és világban egyaránt! De az idei augusztus 20-i tûzijátékunk ítéletidõbe fordulása is rendkívüli esemény volt. Mélységesen Az egek hirdetik Isten dicsõségét, kezének munkájáról beszél a menny. (Zsolt 19, 2)

7 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ 7 együtt érzünk azokkal, akik sérültként kórházba kerültek, és hosszadalmas ápolásra szorulnak, s azokkal, akik szeretteiket végleg elveszítették. Mindazonáltal elutasítjuk azt a felületességet, mely mindezért nem nevezett meg azok között felelõsöket, akik a résztvevõket idõben figyelmeztethették volna az aznapi, illetõleg a közelgõ és fenyegetõ esti veszélyre. Ez a nincs felelõs megközelítés nekünk, keresztyéneknek elfogadhatatlan! Krisztus, aki a kikerülhetetlen felelõsséget érettünk, miattunk és helyettünk azért is vállalta, hogy többé ne kövessünk el ilyen és hasonló bûnöket, arra tanít, hogy a felelõsség alól kibújni bûn. Hozzátehetjük: és gyávaság is! Abba az erkölcsi hanyatlási folyamatba, mely a tavaszi választási kampány óta dübörög és száguld, ez is belefér. Lelkileg érzékeny gyermekeink és tanulóink bizonyára megkérdezik, bárcsak megkérdeznék, helyes-e az, ha neves közéleti személyiségek ma ezt mondják valamely dologról, holnap meg azt? Nyugodtan válaszoljuk, nem helyes, hiszen a Szentírás azt tanítja: a ti igenetek igen legyen, nemetek pedig nem, ami pedig azon felüli, az a gonosztól van! S ha gyermekeink nem értik, miért szórják egy ideig a pénzt az országot vezetõ felnõttek, máskor pedig miért akarják kenyéren és vízen éltetni polgáraikat; mondjuk csak nyugodtan, azért, mert a népszerûség, a pénz, a hatalom, a befolyás hajszolása megmérgezi lelküket, ezért nem látják az igazságot. Az Út, az Igazság és az Élet: Krisztus. Rajta kívül ezek az örök javak meg nem találhatók. Krisztus maga mondta, aki nincs velem, ellenem van, aki nem takar velem, az tékozol. Újabban kezdik kikezdeni keresztyénségünket is, nem átalva rossz hírünket is költeni. Életünk elfolyt idejében, amikor még nem ismertük Krisztust, mi is ezt tettük. Ne haragudjunk rájuk, ne gyûlöljük õket. De válogassuk meg, kivel is kötünk szövetséget, a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel pedig soha! Nagy szeretettel köszöntöm azokat a szülõket, akik óvodás gyermekükkel most kapcsolódnak be református iskolarendszerünkbe! Kísérje Urunk gyermekeik lépteit mindaddig, míg akár a Károli Egyetem végzett hallgatójaként válnak hasznos polgárokká, gyülekezeti tagokká, presbiterekké. Nagyon fontosnak és értékesnek ítélem Szabó Sándor Mert õt magasztalják nap, hold, s égi seregek, a mennyei szentek. (RÉ 350, 1) igazgató úr most elhangzott jelentését, mi szerint végzett tanulóik közül sokan jutnak Pápára és a Károli Egyetemre. Tegnap ugyanis a Károli Egyetem balatonszárszói rendezvényén Kulin dékán úr nehezményezte, hogy középiskoláinkból nincs elegendõ jelentkezés erre az egyetemre, s az itt végzett tanárokat is csak mértékkel alkalmazzák református iskoláinkban. Most másokat idõ hiányában mellõzve, megkülönböztetett szeretettel köszöntöm azokat a tanárokat, munkatársakat, akik most kezdik meg közöttünk munkájukat, de megbecsüléssel gondolok mindazokra a tanárokra is, akik nem hallgattak a csábító szóra, s újra köztünk folytatják munkájukat. Urunk kísérje további útjukon távozó nyugdíjasainkat, és mindazokat, akik továbbtanulás vagy egyéb ok miatt léptek ki oktatási rendszerünkbõl! Köszönöm azoknak a szülõknek a hûségét, akik vihették volna, de nem vitték tehetséges gyermeküket valamelyik híres versenyistállóba, így gyermekük tehetsége köztünk segítheti osztálytársaik, tanáraik munkáját, gyarapíthatja iskoláink jó hírét és hitelét. Isten áldása legyen most induló 2006/07. évi közös munkánkon! Ezekkel a gondolatokkal a Zsinat Elnöksége nevében hivatalosan megnyitom a Magyar Református Egyház iskoláinak 2006/2007. közoktatási tanévét! (Elhangzott szeptember 2-án Csurgón, az Országos Református Tanévnyitón.)

8 8 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ A református közoktatás a 2006/07-es tanévben Papp Kornél Fõtiszteletû Püspök Úr! Tisztelt Fõgondnok Úr! Kedves Vendégeink! Békesség Istentől! Mit is kívánhatnának jobban a 476 esztendõs református oktatási rendszer intézményei a 2006/ tanév kezdetén? Békességet, négyes hívatásunk vagyis az oktatás-nevelés, a szeretetszolgálat, a misszió és a gyülekezetépítés teljesítéséhez. E négy feladatot református keresztyén közoktatási intézményeink azonos súllyal, lankadatlan hivatástudattal vállalják az õket ellehetetleníteni kívánó megszorítások közepette. Teszik ezt annak ellenére, hogy 2004 õszétõl immár a negyedik drámainak mondható romlás következik be a mûködés anyagi feltételeinek biztosításában. Az oktató-nevelő munka minimális anyagi feltételeit az állam már nem biztosítja intézményeink számára. A és a évi költségvetés normatívái már nem fedezték az elszabadított energiaárakat sem, nemhogy a két kötelezõ illetményemelést. Pedagógus és nem pedagógus dolgozóink számára a 13. havi illetmény lehetõségét és fedezetét 2006 januárjától megvonták. Eszközfejlesztésre s beruházásra egyedül saját forrásból sokszor a mûködtetés rovására nyílik csak lehetõség. Mindez nem tegnap kezdõdött, hanem immár 2 esztendeje tart. Második feladatunk, a szeretetszolgálat gyakorlására viszont ugyanezen idõben egyre nagyobb lehetõséget kínáltak nekünk, hisz az állami szociálpolitikai intézkedések valódi terhét az intézmények viselik. Tekintettel arra, hogy az egyházi intézményekben a három- és többgyermekes szülõk aránya magasabb, mint más fenntartói szektorban, e terhek intézményeinkben hatványozottan jelentkeznek. Az állami gazdaságpolitika csõdjét követõ sokkterápia intézkedései e tanévben megkövetelik tõlünk, hogy még fokozottabb figyelemmel kutassuk fel az éhezõ gyermekeket, s figyeljünk oda arra is, hogy fiataljaink a családfenntartás kényszerébõl ne dobják hátuk mögé a tudás megszerzésének lehetõségeit. Tennünk kell mindezt olyan körülmények között, hogy saját családjaink megélhetése került veszélybe. Önzetlen szeretetszolgálatunk és színvonalas pedagógiai munkánk lehetséges gyümölcse a misszió hatékonysága. Nem csupán ostobaság, hanem legfõbb kül- detésünk megtagadása ennek elmulasztása. A tudatos missziói munka célja pedig nem lehet más, mint a gyülekezetépítés. Nem csupán közösséget építünk, hanem keresztyén gyülekezetet nyaráig talán ezt szemlélte sanda szemekkel leginkább a liberális oktatáspolitika, hisz a közösségben élõ ember mindig erõs, aki ellent tud állni a gazdasági és kulturális manipulációknak nyarától azonban már megállapíthatjuk, hogy az egyházi oktatás mindenben megfelel a kormányprogramban is rögzített állami elvárásoknak. Az is kiderült idõközben, hogy ez a megfelelés a református intézmények esetében nem néhány hónapos, hanem 476 esztendõs gyakorlat eredménye. Elõször is az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosítása évszázados hagyományra vezethetõ vissza. Vajon kibontakozhatott volna-e Petõfi, Jókai, Csokonai vagy éppen Arany János tehetsége napjaink Arany János Tehetséggondozó Programjának keretében? A református iskolában bizonyítottan igen. Az esélyegyenlõség és az egyenlõ bánásmód alkalmazását mi is elvárjuk saját magunkra nézve a Magyar Köztársaság Országgyûlésétõl s kormányától. Elvárjuk, hogy a évi költségvetés tervezésekor szakítsanak az elmúlt két esztendõ diszkriminációjával. A politika elvárja másodszor az oktatási intézményektõl s intézményfenntartóktól a hatékonyságot. Jelentem, hogy ilyen mértékû alulfinanszírozás mellett ilyen hatékonyan kevés intézmény mûködik az egyházi intézményeken túl. A mûködtetés hatékonyságát azonban az eredmények mutatják a legjobban. Mindezt kiválóan példázza, hogy 2005-ben 10 tantárgyból 7 középiskolánk 21 döntõs helyezést ért el, 2006-ban pedig 4 vidéki középiskolánk 4 különbözõ tantárgyból ért el dobogós helyezést, s az irodalom és a történelem OKTV gyõztese 2006-ban miskolci ill. kecskeméti református diák lett. Az eredményesség és hatékonyság tekintetében tehát az esélyegyenlõség és az egyenlõ bánásmód biztosítása mellett büszke lehet a Köztársaság az egyházi oktatásra. A harmadik kormányzati elvárás a minőség, a teljesítmény szerinti értékelés, melynek erkölcsi oldala biztosított, anyagi vetülete pedig éppen a kormányzati megszorítások miatt tarthatatlan.

9 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ 9 A negyedik kormányzati elvárást, az intézményrendszer törvényes működtetését OKÉV, államkincstári és egyéb hatósági vizsgálatok bizonyítják hosszú esztendõk óta tõl a költségvetési törvény több hatóság közös ellenõrzõ brigádjait küldi intézményeinkbe, azonban a jegyzõkönyvek inkább a példás mûködésrõl szolgáltatnak bizonyítékot. Az egyenlõ bánásmód elve megkövetelné, hogy ne csupán a nem önkormányzati intézmények élvezhessék a törvényességi ellenõrzések preventív, azaz megelõzõ hatását. Talán ez esetben az önkormányzati mûvészetoktatási intézmények 90 %-ánál jóval kevesebben történt volna szabálytalanság. A év I. félévének vizsgálatai ugyanis dupla annyi szabálytalanságot találtak a fenntartók ezen körében. Most, 2006-ban világtalálkozóval ünnepelték a magyar reformátusok a Bocskai István vezette egyetlen gyõzedelmes szabadságharcunk zárását. Az 1606-os bécsi békével évtizedekre biztosította Bocskai alkotmányos és vallásszabadságunkat. Az elmondottakból kiderül, hogy az elõttünk álló idõszakban a mi feladatunk nem több, de nem is kevesebb ennél. Oktatási intézményeink mûködõképességének veszélyeztetése nemcsak a vallásszabadságot, hanem egyéni alkotmányos jogokat is sért, hisz az ingyenes mûvelõdéshez való jog, az iskolaválasztás szabadsága, s a lelkiismereti szabadság is csorbul. Bocskai élete egyértelmûen hitén alapult. Mi csak szeretnénk egyéni és közösségi életünkre kihatóan ennyire tudatosan átélni hitünket. Az Úr elhívta erre a küzdelemre, s õ nem menekült Jónásként a cet gyomráig. Nem nézte, hogy magára maradt, s hogy környezete nem szereti. Az embert s Isten nem tisztelõ hajdúkat adta segítségül számára az Úr, hogy ezután a hajdúk is megtanulják Bocskaitól Isten s az ember szeretetét ban Magyarországon Bocskai hitének példaadása kellett s kell a nehézségek elviselésére s leküzdésére, hogy küldetésünket be tudjuk fejezni. Sokatmondó az is, hogy 2006-ban amellett, hogy Újpesten a Benkõ István Református Általános Iskola gimnáziummal bõvült mindössze 2 intézménnyel, mégpedig 2 óvodával gyarapodhatott oktatási rendszerünk, s mindkét alapító közösség tudatosan ápolja Bocskai István emlékezetét. Böszörmény hajdúinak leszármazottai, a Hajdúböszörmény-Kálvin téri Egyházközség életre hívta a Jó Pásztor Református Óvodát. Halásztelken pedig a Bocskai Istvánról elnevezett középiskola és a Bocskai nevét most felvevõ általános iskola mellett létrejött a helyi intézményrendszer harmadik pillére a Lámpás Református Óvoda. Köszöntjük országos tanévnyitónkon új intézményeinket! Létrejövetelükkel ill. a gyulai óvoda és általános iskola közös igazgatás alá vonásával immár 153 oktatási feladatot lát el 108 intézmény keretei között a Magyarországi Református Egyház. 28 óvoda, 54 általános iskola, 26 középiskola, 5 szakiskola, 11 mûvészetoktatási, 6 gyógypedagógiai intézmény, 21 diákotthon, valamint 1 pedagógiai szakszolgálat és 1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény látja el a közfeladatot. Az oktatónevelõ munkában részvevõ pedagógusok száma meghaladja a fõt, a gyermek- ill. tanulólétszám pedig mintegy fõ. Egy esztendõvel ezelõtt Mezõcsáton a Makkai Sándor pedagógus kitüntetés díjazottjai között tisztelhettük dr. Horkay György tanügyi fõtanácsos urat, ki a tanév kezdetével nyugalomba vonulása miatt befejezi tanügyigazgatási munkáját a Tiszántúli Református Egyházkerületben. Köszönjük áldozatos munkáját, s Isten áldását kérjük nyugdíjas éveire, további tervei megvalósulására. Végezetül a református oktatásügy minden szereplõje nevében szeretettel köszöntjük a résztvevõ Kedves Vendégeinket a Magyarországi Református Egyház intézményeinek országos tanévnyitóján, a 2006/2007. tanév kezdetén. Köszönetet mondunk a Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola és Gimnázium, a vendéglátó gyülekezet, valamint a fenntartó Somogyi Református Egyházmegye szervezõ munkájáért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! (Elhangzott szeptember 2-án Csurgón, az Országos Református Tanévnyitón.) Mert megörvendeztettél tetteiddel, URam, kezed alkotásainak ujjongok (Zsolt 92,5)

10 10 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ Határozat a évi református pedagógus kitüntetések odaítélése tárgyában A Magyarországi Református Egyház Zsinata az Oktatásügyi Szakbizottság javaslatára 2006-ban a Makkai Sándor-díjat Eszenyi Balázs igazgató úrnak, Kerekes Barnabás tanár úrnak és Kaszó Irma tanárnõnek, az Imre Sándor-díjat pedig Nagy Kálmán igazgató úrnak adományozza szakmai munkájuk és példamutató emberi, hitbeli magatartásuk érdemeként. Eszenyi Balázs 1947-ben született Ajakon. Általános iskolai tanulmányait szülõfalujában, középiskoláját Kisvárdán végezte. Tanári diplomát a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskolán szerzett ben matematika-mûszaki ismeretek szakon között a Hajdú-Bihar megyei Fülöp községben, majd immár 25 esztendeje Hajdúböszörményben él és tanít. Az 1995-ben induló Baltazár Dezsõ Református Általános Iskola életre hívója és intézményvezetõje lett. Azon munkálkodott, hogy az iskola és a gyülekezet között harmonikus kapcsolat épüljön ki, és a gyülekezetépítés alappillérévé váljon az intézmény. Munkáját igényesség, magas szakmai tudás jellemezte. Tanítványai szép sikereket értek el városi és megyei versenyeken. A Hajdúböszörmény-Kálvin téri Református Egyházközség presbitere, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye egyházmegyei gondnoka között a Zsinat tagjaként is munkálkodott tól a Tiszántúli Református Egyházkerület általános iskolai tanácsosa. [Javaslattevõ: a Hajdúböszörmény-Bocskai téri Református Egyházközség Presbitériuma.] Kerekes Barnabás igazgatóhelyettes Eszenyi Balázs igazgató Kerekes Barnabás A történelem-magyar nyelv és irodalom szakos Kerekes Barnabás óta dolgozik a Baár-Madas Református Gimnáziumban, mint tanár és igazgatóhelyettes. Pedagógustársai egyöntetûen méltatják higgadt kedélyét, kiegyensúlyozott, békeszeretõ és békét szerzõ viselkedését, amellyel elõsegíti minden, a nevelõtestületben adódó konfliktus megoldását. Vezetõi tevékenységét is e vonások teszik értékessé. Szaktanári mûködésének középpontjában az anyanyelvi kultúra gondozása áll. Megalakította a Beszélni nehéz kört, amely egyre több csoporttal csatlakozott az Anyanyelvápoló Szövetség ifjúsági tagozatának munkájához, s rendszeres részvevõjévé vált a Magyar Rádió és a Duna TV anyanyelvi mûsorainak. Szakkörei az eredményes mûködés elismeréséül 2002-ben megkapták a Szövetség Kazinczy-díját. Az élményekkel teli és sikeres szakköri munka nyomán a keze alatt felnövõ diákok egyre nagyobb számban jelentkeznek a magyar nyelvtan OKTV-re. Hat esztendõ alatt 12 döntõs helyezést szereztek tanítványai. Az anyanyelv-mûvelés legjelesebb országos erõpróbáján, a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen az elmúlt évek során három alkalommal szerzett Ka-

11 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ 11 zinczy-érmet tanítványaival. Mindezek mellett szerteágazó és rendkívül intenzív munkát végez különféle országos nyelvmûvelõ szervezetekben. Kiterjedt és eredményes tevékenysége számos fórumon öregbíti az egyházi oktatás jó hírét. A Budapest-Pozsonyi úti Református Egyházközség presbitere, a Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlésének tagja. [Javaslattevõ: Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Nevelõtestülete.] Kaszó Irma 1963-ban született a Felsõ-Tisza-vidéki Técsõn ban fejezte be kitûnõ eredménnyel az Ungvári Állami Egyetem matematikatanári szakát. Ezt követõen szülõvárosában elõször szakiskolában oktatott matematikát és számítástechnikát, aztán a Técsõi Magyar Középiskola matematikatanára lett. A Kárpátalján újrainduló egyházi életbe azonnal bekapcsolódott, elvégezte katechétaképzõt, és folyamatosan foglalkozik hittanoktatással. Az 1996/97. tanévben a Nagyberegi Református Líceum matematikatanára és igazgatóhelyettese. 1997/98-tól a Péterfalvi (Tivadarfalvi) Református Líceum igazgatója. Az õ nevéhez kötõdik az iskola állami elismertetése be a Técsõi Református Líceum indításában oroszlánrészt vállalt. A líceum szellemi életéért felel, rendkívül hûségesen sáfárkodik ebben az iskolában. Élõ hite, elkötelezettsége példaértékû. Jelenleg a Técsõi Református Líceum vallásoktatója és a nevelésért felelõs igazgatóhelyettes. [Javaslattevõ: a Kárpátaljai Református Egyház elnöksége.] Nagy Kálmán 1941-ben Komáromban született. Tanítói oklevelet Kaszó Irma igazgató ben a Pápai Tanítóképzõben, tanári diplomát 1968-ban a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán szerzett. Pedagógiai pályáját 1959-ben kezdte elsõ munkahelyén, Ácson, ahol 12 évig tanított óta Törökszentmiklóson tanít, ahol a Bethlen Gábor Általános Iskola és Diákotthon igazgatóhelyettese, majd 1975-tõl napjainkig igazgatója. Az elmúlt 31 évben az irányításával folyó pedagógiai munka színvonala egyre javult. A tárgyi feltételek fejlesztése terén végzett tevékenységét a céltudatosság jellemzi. Vezetõi munkájában kiemelkedõ szerepet kapott az új utak keresése tól különbözõ szakmai programok kimunkálásával törekedett, elõbb ének-zene tagozat, majd 1987-tõl tehetségfejlesztõ program, 1989-tõl pedig informatikai tagozat indult tól szakképzõ iskolát indít az idõközben (1991-ben) egyházivá vált intézményben, 2005-ben pedig bevezeti az alapfokú mûvészetoktatást. Erkölcsi erejével és szakmai hitelével követésre méltó rendet tart intézményében tõl a Törökszentmiklósi Református Egyházközség presbitere, között a Tiszántúli Református Egyházkerület tanügyi tanácsosa tõl tagja a Zsinatnak és a Zsinati Tanácsnak. [Javaslattevõ: a Törökszentmiklósi Református Egyházközség Nagy Kálmán igazgató Presbitériuma.]

12 12 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ A református közoktatási intézmények kerületi megoszlása a tanévben Egyházkerület Óvoda Általános iskola Középiskola Szakiskola Művészetoktató Gyógypedagógiai intézmény Internátus Szakszolgálat Szakmai szolgáltató Összesen Dunamellék Dunántúl Tiszáninnen Tiszántúl Zsinati intézmények Összesen: Új közoktatási intézmények a tanévben Egyházkerület Óvoda Középiskola Összesen Dunamellék Dunántúl - Tiszáninnen - Tiszántúl 1 1 Zsinati intézmények Összesen: 2 1 3

13 A TERMÉSZET PEDAGÓGIÁJA 13 A természet a kijelentés értelmezésében Dr. Békési Sándor A z Admirális lepke megjelent a kertben félévre rá, hogy a néne meghalt. Azóta több mint harminc éve, különösen édesapa és édesanya eltávozása után is megjelenik ugyanazon a helyen, a kert bejáratánál. Nyilván nem az egyed, de annak ivadékai rendszeresen ráröpködnek az itt maradottakra: unokákra, fiúkra, ismerõs bokrokra, tárgyakra. Azt mondják, az elköltözöttek tekintenek körül általuk életük korábbi helyein, szeretteiket meglátogatva. A pillangócsápok és szemek mint ablakok átjárást biztosítanak a mennyei és a földi látás között. Ez a népi feltételezés arra a görög felfogásra megy vissza, miszerint a bábból kiröppenõ pillangó a lélek jelképe, amelyet nem köt a halott anyag, sem a báb alakú szarkofág. A formateremtõ hellén világ tartalmát vesztett pillangója képében a keresztyénség a feltámadott Krisztusnak, illetve magának a feltámadásnak szimbólumát látta már a korai idõktõl fogva. A természet különbözõ részei, növényei, állatai, elemei és égi jelenségei bizonyos értelemben természetfeletti jelentéstartalmak hordozói. Úgyis lehetne mondani Alanus de Insulis szavaival, hogy a világ minden teremtményében olvasható képeskönyv és tükör. ( Omnis mundi creatura / Quasi liber et pictura / Nobis est et speculum. ) Fölmerül akkor a kérdés, vajon a természet vizsgálható-e értelmes üzenet hordozójaként? A határozott teológiai válasz az, hogy igen. A világmindenség értelmes üzenetet hordoz Nem elhanyagolható az a tény, hogy a Teremtõ a világot pazarlóan gazdagnak és számos esetben gyakorlati haszon nélkül teremtette. Ez a világban fellelhetõ csudálatos színesség és funkcionális szemponttól idegen fölöslegesség még jobban alátámasztja azt a teológiai felismerést, hogy a világ nem szükségszerûen, hanem Isten örömébõl és alkotó szeretetébõl állt elõ. Cethalat formált a tengerben a 104. Zsoltár szerint csak azért, hogy játszadozzék benne; és a szõlõ termését alkotta csak azért, hogy megvidámítsa a halandó szívét. Miért olyan gazdag a teremtett világ galaxisokban, ásványokban, vagy éppen rovarokban? Miért öltöznek magukra királyi ornátust a mezõk liliomai, amelyre Salamon dicsõsége sem volt képes? Miért van annyi lepkefaj köztük az Admirális szárnyának mûvészien furfangos rajzolatával? Tán beérné a világ feleannyival is. Miért van szükség a ló sörényére, s miért éppen ez az állat szépségének egyik meghatározó része? A 19. Zsoltár a költészet nyelvén beszél a poétikusan alkotott világról, amikor annak isteni akaratot közvetítõ csodálatosságáról szól: Az egek beszélik Isten dicsõségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést. Nincs olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre és a világ végére az õ mondásuk (Zsolt 19, 2-5). A világegyetem tehát nemcsak látható, hallható, hanem értelmezhetõ üzenetet hordoz magában. Csupán alázatos és érzékeny lélekre, figyelmes és elmélyült szellemre van szükség megértéséhez. Hasonlóan vélekedik Pál apostol is, sõt az istenismeret lehetõségét látja a világmindenségben: Ami Istenben láthatatlan, tudniillik az õ örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétõl fogva az õ alkotásaiból megértetvén megláttatik (Róm 1,20). Az említett látás nem közvetlen tapasztalatot jelent, hanem a szellem és szív közvetett felismerését a Teremtõ végtelen képességérõl, hatalmáról és szeretetérõl. Vitán felül áll írja a reformátor Kálvin, hogy Isten maga adta saját ismeretét minden emberbe. Majd hozzáteszi, hogy nemcsak a vallásnak magvát (semen religionis) vetette el az istenség mindenkinek szívébe, hanem a világ egész alkotmányában is (in toto mundi opificio) kinyilvánította magát. Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! (Zsolt. 8,2)

14 14 A TERMÉSZET PEDAGÓGIÁJA Az Isten igéje és a teremtett világ közötti viszony Teológiai értelemben a teremtõ Isten munkájáról beszélünk, arról a Teremtõrõl, aki éppen teremtõként nem e világnak része. Isteni léte a természetben panteisztikus módon nem vizsgálható. Viszont a teremtett világ elõállása okán mégiscsak Isten alkotása, tehát egészében és milliárdnyi részletében a Teremtõ keze nyomát viseli. Ahogy Karl Barth mondja: a teremtésnek isteni karaktere van. Így képes a kozmosz Isten akaratának kifejezésére az Isten-ember-világ hármas viszonynak méltó tükreként. Mi az a kapocs, amely értelmes kapcsolatot tesz lehetõvé a szuverén Isten akarata, a természet és a befogadó ember között? A témánkat érintõ legfontosabb kérdés a teológia mélységeibe vezet el bennünket. Minden létezésnek és istenismeretnek alapja az, hogy Isten szól. Kijelentése nélkül nem áll elõ a világ, nem ismerhetjük meg közvetlenül sem õt, sem akaratát, kijelentés nélkül nincs megváltása és megszentelése életünknek. Isten szól. Ez azt jelenti, hogy megszólalása nem értelmetlen recsegés, nem üres fecsegés, hanem szavának értelmes tartalma van, maga az Ige. Isten Igéjében bölcsessége nyilvánul meg úgy, hogy a kijelentés folyamán csudálatos gazdagságban teremti, újjáteremti a világot; magával ragadja, és belsõ megvilágításban részesíti az embert. A kijelentésnek ez a hatása az isteni Léleknek munkája teremtményein. Amikor azt mondjuk, hogy Isten szól, akkor az egyház következetesen errõl a hármasságról (Trinitas) beszél: az önmagát kijelentõ Atyaistenrõl, aztán beszédének tartalmáról, az Igérõl, és a kapcsolatot teremtõ isteni Lélekrõl, mely hármasság egymástól elválaszthatatlan lényegi egység. A teremtett világ a maga formai és szerkezeti gazdagságában, összefüggõ rendszerében azért beszédes az ember számára, mert a Szentháromságisten teremtése nyomán az Ige (logosz) bölcsességét hordozza magán. Ebbõl következik, hangsúlyozzák a teológusok, különösen Paul Tillich és Wolfhart Pannanberg, hogy a világegyetem az isteni beszéd tartalmát, bölcsességét képezõ Ige, a logosz révén logikus szerkezetû, így az emberi értelem is. Ezért lehetséges az, hogy a gondolkodó ember intellektusa megfejtheti, értelmezheti a világegyetem mikro- és makroszintjét, ezért képes rendszereket alkotni a világnak tapasztalattal el nem ért, egységes szerkezete és mûködése megértéséhez. A világ logoszeredete, logikus volta a biztosíték arra, hogy az emberi intellektus és a világegyetem, a szubjektum és az objektum mint két fogaskerék egymásba illeszkedjék, s tudatos fordulattal a teremtés egyre több valósága értelmet kapjon és a teremtmény önmagára reflektáljon, valamint Teremtõje megszólítására feleljen. Az Isten, a természet és a befogadó ember közötti értelmes kapcsolat alapja tehát az isteni bölcsességet tartalmazó Ige. A logosz nemcsak a világegyetem megértésére ad kulcsot, hanem annak kifejtésére is: a nyelv alapvetõ kapcsolatot létesít ember és ember, ugyanakkor ember és a világegyetem, valamint ember és Isten között. Isten kijelentése is értelmes emberi beszédben, nyelvek által fogalmazódik meg, ugyanakkor Isten teremtõ Igéjének munkájában való részvétel folyamán az ember ad nevet a teremtményeknek, és fogalmazza meg a kijelentésbõl és a világból nyert tapasztalatát. A névadással már természeten túli értelmet kap növény, állat, csillag vagy bolygó, vagy akár a megszületett gyermek. Az áprilisban nyíló, nagy sárga virágú, meszes dombok növénye félreérthetetlenül a Tavaszi hérics. Latin neve: Adonis vernalis, a görög mítosz világából meríti értelmezését, mérgezõ tulajdonsága miatt nem véletlenül. A természet értelmezésének fajtái A logosz által teremtett logikus kozmosz értelmezésének többfajta útja lehetséges. Másképpen fogalmazva, Aquinói Tamás szavaival: a megismerés különféle uralkodó szempontjai különféle tudományokat eredményeznek. Az áttekinthetõség kedvéért négy kategóriában vázoljuk fel ezeket a természetértelmezéseket: a) A (vallás)filozófiai értelmezés az ókori gondolkodók alapján, vagy éppen Pál apostol Cicerotól merített, s az elõbbiekben idézett gondolata mentén természetesnek tartja az emberi ész képességét arra, hogy Isten és a világegyetem végsõ létére ismereteket tárjon föl. A természeti teológia (theologia naturali, vagy naturalis) Isten létezésével, tulajdonságaival, tágabb értelemben pedig a filozófia az emberi ismeret szerkezetével és a lét mögött rejlõ alapvetõ összefüggésekkel foglalkozik a természetes ész fényében (lumine naturalis rationis). b) A természettudományos értelmezés a világegyetemet természetnek (natura) nevezi a teológiai értelmezés szerinti teremtéstõl (creatura) eltérõen. A teológiai értelmezés, amely a Teremtõ és teremtménye közötti felelõs együttélés szövetséges viszonyával (relatio communicationis) foglalkozik, nem ellentétes a természet-

15 A TERMÉSZET PEDAGÓGIÁJA 15 tudományos igazsággal, amely a természetet mûködtetõ törvényszerûségek felismerésén (relatio elementaris, vagy legis naturae) alapul legyen az matematikai vagy tapasztalati igazság. A tudománytörténet viszont a természettudományos eredményeknek, felismert igazságoknak korokhoz kötött, relatív voltáról is tanúskodik, szemben a filozófiai, mûvészeti és teológiai megfogalmazások idõkön átívelõ érvényével. c) Az esztétikai értelmezés sem hagyható ki a világegyetem megismerésének lehetõségeibõl, hiszen akár a természettudományos tapasztalat, akár a teológiai istenélményen alapuló hittapasztalat az érzékek érzékenységén át adnak nélkülözhetetlen ismeretet az intellektus számára. Nem is beszélve a mûvészetek azon tulajdonságáról, hogy a szép élményén keresztül a világegyetemnek olyan jelenségeit és összefüggéseit tárja föl, amelyeket alapos logikai úton nem lehetséges. Milyen igaz Marcel Proust megjegyzése: a természetet úgy látjuk, amint van, költõi módon. Ugyanakkor a természetes ész fényében a szépnek eredete és létezõ szempontjai bizonyos mértékig számbavehetõk és rendszerbe foglalhatók. d) A teológiai értelmezés, a természet teológiája az Isten kijelentésének fényében (lumine divinae revelationis) tekint a kozmoszra. Ez nem azt jelenti, hogy az ész kiiktatásával egyfajta vallásos lelkesültség okán tudomást sem vesz a világegyetem filozófiai, természettudományos és esztétikai igazságairól, sõt azokat nagyon is figyelemmel kíséri, hanem egyedül az ész felismerése (secundum rationem) helyett és amellett alapvetésében elsõsorban Isten kijelentésébõl indul ki, mely isteni bölcsességet az írott Igébõl, a Szentírásból és a testet öltött Igétõl, Jézus Krisztustól kapja. Amikor Pál apostol nyomában Kálvin arról írt, miszerint a természetben felismerhetõ Isten hatalma és dicsõsége, nyomban hozzátette Pállal együtt, hogy erre a természetes ismeretre az emberi hiúság és gõg nem enged eljutni. A hit által (per fidem) és a kijelentés alapján (secundum revelationem) értelmezett kozmosz mind a filozófiai, mind a természettudományos, mind az esztétikai felismerésekben, mind pedig a közvetlen tapasztalatban az Isten akarataként szólal meg a hívõ ember számára. A teológiai értelmezés a hiúság és a gõg elvetésével az embert visszakapcsolja Istennek, a teremtésnek és az embertársnak szeretetközösségébe, végsõ soron a világnak Isten parancsát követõ õrzésére és mûvelésére. Nyomatékosan vallja, hogy az az Ige, az a logosz, aki a Szentírásban bölcsességével megszólal számára, a logikus és analogikus világegyetemben, valamint az emberi értelemben Teremtõként önmagáról nyomot, üzenetet hagyott, mely isteni karakter csak a közvetlenül, kijelentésbõl kapott, személyes istenismeret igazsága (analogia fidei) fényében értelmezhetõ. Ennek feltétele azonban a hit, amely Péter apostol nyomán (2Pét 1,5-7) a református ortodoxia szavai szerint, nem elfojtja az észt, hanem épp mozgósítja; nem eltévelyít, hanem irányít; nem elvakítja az értelmet, hanem megvilágítja azt. A teremtett világ üzenetének tartalma a teológiai értelmezésben Amint már az elején érintettük, a világegyetem szerkezetében és minden elemében a filozófiai, természettudományos és esztétikai megfogalmazások mellett gazdag teológiai üzeneteket is hordoz. Karl Barth teológiájában a kijelentés alapján tudhatjuk meg, hogy világegyetemünk és benne az ember nincs önmagára hagyatva, hanem mindig Isten elõtt álló létezés. Isten kegyelmébõl való valóság az ember, aki a menny és a föld, az isteninek és a teremtett világnak szférái között létezõ teremtmény, aki a teremtmények között egyedül hordozza Istennek képmását intellektusában, akaratában és felelõsségében. Barth még azt is kihangsúlyozza, hogy a világ a Szentháromság Isten és teremtése között köttetett szövetség alapján áll fenn. Teremtése ennek a szövetségnek külsõ megnyilvánulása, Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: (Zsolt. 8,7)

16 16 A TERMÉSZET PEDAGÓGIÁJA amely a szombatban: az ünnep örömében nyeri el célját, míg a szövetség maga pedig a teremtés belsõ bázisa. Ebben a szövetségben Isten igent mond a világra, ugyan sohasem egy teljes világkép garantálásával, de a párbeszéd lehetõségével az ember és a teljes világ között. Nyilvánvaló tapasztalat, hogy a teremtett világ fényoldala mellett ott az árnyoldal is: a színek, hangok, formák, életek és viszonyok, rendek és szépségek csudálatos változatossága mellett az elmúlás, a halál, a betegség, a paradoxonok és illúziók is e világnak részei. A kegyelmes Isten és a megkegyelmezett teremtés viszonyát mutatja Barth szerint az, hogy Isten Jézus Krisztusban bizonyítja a teremtettség mindkét oldalát, hamis idealizmus jegyében nem magasztalja az egyiket, és nem titkolja el a másikat, ugyanakkor megítéli, majd megbékíti mindkét oldalt önmagával. Hiszen Isten a Fiát, a testet öltött Igét, Jézus Krisztust részeltette e világ mindkét oldalában az inkarnáció folytán. Ennek következtében Isten nemcsak megbékíti önmagával a világ fény- és árnyoldalát, hanem Krisztus feltámadásában felülmúlja mindkettõt, hogy majd tökéletessé tegye megdicsõülésében és az új teremtés sebeket már csak jelként hordozó tökéletességében. Wolfhart Pannenberg többek között arra mutat rá, hogy a teremtett világnak nem a kezdete, hanem a jövendõje a meghatározó. Nem akkor járunk helyes úton, ha historikus szemlélettel a kezdetek felõl kezdjük felépíteni világunkat, s megannyi kudarcot vallott kozmológiai modell felállításával bíbelõdünk. A világegyetem mûködésében egyfajta szellemi uralom van folyamatban, amely a kozmikus Omega-pont felõl határozza meg idõben és térben a világot. Ez az antropikus fõelv a teológia nyelvén az úgynevezett eszkatológikus meghatározottság, amely azt jelenti, hogy a teremtésnek és a történelemnek célja felõl kap értelmet a világmindenség. Ahogy Augustinus említette valahol: Isten célját tekintve a kész világ elõbbre valóbb a puszta anyagnál, mert az anyag, mint alsóbbrendû valóság önmagát nem formálhatja, csupán leépülhet. Ezen igazság kapcsán gondoljunk csak az építész elképzelésére, majd az azt tükrözõ tervrajzára, ahol minden architektonikus részlet a teljes egésszel megtalálható és mennyire meghatározó a még meg nem valósult épület elõkészített tégláira, cementjére, vashuzalaira nézve. Különösen akkor kell figyelnünk az eszkatológikus meghatározottságra, amikor a kijelentés szerint az eljövendõ új teremtés (creatio nova) nem mesebeli távlatban képzelhetõ el, hanem már jelen valóan itt és most részeltetik az új emberben, akinek õsképe Jézus Krisztus. Jürgen Moltmann szerint nem az a fontos, hogy a vizsgálódó szubjektum, jelesül az ember milyen eredménnyel szedi szét elemeire az objektumot, a tárgyként tekintett világot, hanem a kommunikatív gondolkodás és ökologikus viszony a lényeges a teremtett világ és az ember között. Az a tény, hogy a teremtettség logikáját biztosító logosz a világot faggató természettudóst, filozófust, mûvészt és teológust valamilyen módon megérinti, megindítja, az Isten Lelkének immanens jelenlétét feltételezi a teremtettségben. Ezért mondja Moltmann, hogy az élet kommunikáció a kommunióban, azaz személyes viszony az Istennel való szeretetközösségben, amely a Lélek által eleven valóság a kozmikus összefüggések világában. Karl Barth például nyilvánvalóvá teszi, hogy ember állatot sem ölhet meg, csak feláldozhatja, mert a táplálkozáshoz szükséges teremtmények életének kioltása csak szakrális áldozat lehet, minden más gyilkosság. A teológiai értelmezésben a világegyetem geocentrikus, még akkor is, ha ez csillagászatilag már elfogadhatatlan, mert a Föld Isten dicsõségének az a színtere (theatrum gloria Dei), ahol az ember teremtése és megváltása történt, s ahova az új teremtésben a menny, a mennyei Jeruzsálem képében Isten országa örök helyet talál. Moltmann érdeme továbbá az a felismerés is, hogy a teremtés értelmezését a szabadság és öröm felõl közelíti meg. Isten teremtésének szabadságából fakadó, örömöt jelentõ játéka a világ táncos-ritmikus körforgásában mutatkozik meg, de egyben a teremtmény számára is felszabadulás ad az életre és a teremtést gazdagító alkotások játékos létrehozásának örömére. Isten szép, s ez a szépsége nem abszolút értelemben mutatkozik meg számunkra, hanem a halandó által nem látható dicsõségének (kabód Jahve, doxa) fénytöréseiben: teremtett világának rendszerében, milliónyi részleteiben, viszonyaiban és történéseiben, a történelemben végbevitt isteni munkájában, melyeket mindmind lehajló szeretete okán kegyelemnek (kharisz, gratia) nevezünk. Ez a természet gráciájának is az alapja. A világ szimbolikus, mondja Moltmann, tehát természetfölötti tartalmat hordoz szépségében, törvényében és Ige-szerûségében. Amikor az évente visszatérõ Admirális lepke a gyermekek vállára, unokák fejére röppen, vajon az elköltözött nagyszülõk kíváncsi tekintete ül meg összetett szemeiben? Nem tudhatjuk. Az Admirális pillangóvolta azonban határozottan azt az Igén alapuló isteni kijelentést ébreszti fel a gyönyörködõ emberben, hogy van feltámadás és az elmúlás hamuja fölé az új lét emelkedik.

17 A TERMÉSZET PEDAGÓGIÁJA 17 Természet az énekeskönyvben, liturgia a természetben Pap Ferenc A mindenkori énekeskönyv és énekköltõ természetes módon használja irodalmi eszközként a természeti képeket, hasonlatokat. Jelen írásunkban nem ezek értelmezésére, hanem elsõsorban teológiai és liturgikus jelentõségük bemutatására vállalkozunk. Az elmúlt másfél évtized intenzív egyházzenei kutatásai és eredményei fényében a magyar egyházzenetörténetet, a magyar reformáció liturgikus és egyházzenei felfogását és gyakorlatát részletesebben ismerjük, mint valaha. Témánk vonatkozásában megállapíthatjuk, hogy az új hit terjesztésének többszörösen fontos eszköze volt az énekeskönyv, annak a 18. századig ismert alapvetõ két típusa: a graduál (a magyar nyelvû gregoriánt tartalmazó szertartási énekeskönyv az iskolamester/kántor és a diákokból, gyermekekbõl álló liturgikus kórus számára), valamint a kancionále (javarészt strófikus költeményeket tartalmazó gyûjtemény, a ma ismert gyülekezeti énekeskönyv elõképe). Az elsõ magyar nyelvû, néhány töredékes példányban fennmaradt protestáns énekeskönyv (kancionále) éppen 470 évvel ezelõtt, 1536-ban Krakkóban jelent meg Gálszécsi István iskolamester szerkesztésében. Ez elsõsorban a reformált hit tanait megéneklõ, továbbadó, hiterõsítõ szándékkal közreadott gyûjtemény volt, amit protestáns (evangélikus és református) énekeskönyvek egész sorozata követett. Az énekeskönyv sokkal korábban került a gyülekezetek és iskolák használatába, mint a teljes magyar nyelvû Biblia. Mindkettõ az egyház kincsei közé tartozott, általában egy-egy példányt õriztek belõlük, melyek az iskolamester/kántor és a lelkész számára szolgáltak minta- és normaszövegül. Az anyanyelvû gyülekezeti éneket a reformáció nem bevezette, hanem a középkorban elindult folyamatot felerõsítette. A templomban elsõsorban az iskolás gyermekek és ifjak liturgikus kórusának vezetésével, hangszerkíséret nélkül énekelt a gyülekezet amennyiben énekelt. Adataink körülbelül a 18. század végéig igen változatos képet mutatnak e tekintetben is. Általában úgy képzeljük el ezeket az idõket, hogy férfiak, nõk, idõsek, gyermekek tömött sorokban a templomi padokban ülnek, kezükben tartják az énekeskönyvet, s fennhangon, egy taktusra énekelnek minden cifrázás, külön kórusének nélkül. Hamisan! A magyarországi reformációban biztosan nem így volt! Az énekeskönyv használatára még a 19. század második felében is szoktatni, buzdítani, ill. kényszeríteni kellett a templomos népet. Az éneklés nyelvi és irodalmi mûveltség volt a korai idõben, amely a nemzedékek öntudatában mélyen gyökerezett. Az énekeskönyvek, sõt énekeskönyvi hagyományok így rakódtak egymásra és merítettek egymásból. Az énekeskönyv tankönyv és a mûveltség mércéje volt egyben. Templom és iskola, hit és mûveltség, közösségi istentisztelet és magánáhítat szétválaszthatatlanul egymás mellett. Természetesen az egyházi ének, az egyházzene és az énekeskönyv a közösség hitvallásos felfogását, tanítását közvetíti és erõsíti. Az egyházzenét is a mûvészet és a hitvallás kettõs köteléke fonja körül, mûvészi értékét a hitvallás szemszögébõl, hitvallásosságát pedig a mûvészet eszközeivel nem lehet megítélni. A biblikus-reformátori felfogás szerint a teremtés, a világ Isten dicsõsége megjelenésének és Isten dicsõítésének színtere, a természet, a teremtettség, egyetlen teremtett lény sem lehet a vallásos-liturgikus tisztelet és imádat tárgya. Az egész világmindenség teremtettségénél fogva dicsõíti a Szentháromság Istent, létezésével mintegy tanúskodik Istenérõl. A vallásos közösség, az egyház istentiszteletével mint szent cselekvéssel ebbe az egész világra kiterjedõ istentiszteletbe kapcsolódik be. E felfogás a Kijelentésbõl ered, református megvalósulása pedig igen közel van a zsidóság gyakorlatához. A képi ábrázolás ( képzõmûvészet ) önmagában véve nem tilos, ahogyan a szó, természeti képek zenei eszközökkel való lefestése sem. Liturgikus-templomi megjelenése és megjelenítése a Tízparancsolat vonatkozó tiltásának mint fõszabálynak (2Móz 20,4-6; 5Móz 5,8-10) kell hogy megfeleljen. A teremtés jóságának (1Móz 1,31), azaz célszerûségének és szépségének talán legmagasztosabb megéneklését a Zsolt 104-ben olvassuk, ahol a tengerben úszkáló cethalról is szó van, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele (Zsolt 104,26). Az ember a teremtés része, feladata a Teremtõ dicsérete és megvallása (Zsolt 8). A biblikus gondolkozás szerint a teremtés csúcsa nem az ember, hanem a nyugalom napja, ami az egész teremtettség és az ember számára az istentiszteletben válik mindennapi valósággá: Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot. A Tízparancsolat negyedik Igéjének (2Móz 20,8 kk.) az

18 18 A TERMÉSZET PEDAGÓGIÁJA indoklása is az Úr hét napos teremtésére hivatkozik. Ahogyan Isten hat napon át teremtette a világot, a hetedik napon pedig megnyugodott, az Istennel szövetségben élõ ember is hat napon át munkálkodjon, a hetedik napon pedig megemlékezés, megállás, visszatekintés által szentelje meg a világmindenség Ura által már egyszer s mindenkorra megszentelt nyugalomnapot. A munkálkodó ember a teremtõ Istenre tekintettel él, létezik, mozog és cselekszik ebben a világban. A hetedik nap nem a semmittevés, hanem a cselekvõ, a földi istentiszteletben megnyilvánuló megnyugvás, visszavagy hazatalálás, befogadás, szüntelen való megújulás és újjászületés ideje. Nem csupán visszatekintés, hanem várakozó elõretekintés is. A református templom sem szükségszerûen és nem hitvallási okokból fehér, azaz inkább: szín-, motívum- és formamentes. A 18. század második felétõl megerõsödõ református templomépítés és átalakítás a magyar késõbarokk és a klasszicizmus nagy fehér falfelületeinek ízlését hordozza magán, és tette szinte felülbírálhatatlan zsinórmértékké. A számos falusi templomkarzat, pad és szószék gazdag szín- és motívumvilága mintha a teremtés saját maguk által értelmezett és tapasztalt valóságának pillanatfelvételeként fogadná be az Isten tiszteletére összegyülekezõ embert. Ezek elsõsorban növényi ábrázolások, de olykor ember- és állat figurával (Ádám és Éva, kígyó, kakas, sellõ) is találkozunk, amelyek az emlékeztetés és emlékezetben tartás okán, de semmiképpen nem liturgikus tisztelet céljából fogalmazódtak meg az alkotókban. Faragott kép vagy szobor azonban a parancsolat szerint sehol sincs. Egy egyszerû megállapítással élve: minél inkább halványultak el a színek és fehéredtek ki a templomok, éppúgy halványodott és erõtlenedett el az énekköltészetben és a vallásos költészetben is a természeti képek használata. Mindez természetesen az európai szellemtörténet változásaival is összefügg. Az egykori Jeruzsálemi Templom díszítésérõl azt tudjuk, hogy A templom egész falára körös-körül, a belsõ és a külsõ részen egyaránt dombormûveket, kerubokat, pálmákat, virágfüzéreket faragtak (1Kir 6,29; 2Krón 3,5; Ez 41,15kk.), ez a leírás a szent sátor hasonló díszítésének leírásához kapcsolódik (2Móz 26,31). A templom a Teremtõ és a teremtés teljességének és valóságának jele ezen a földön; az ember által megmûvelt és megõrzött, fenntartott (vö. 1Móz 2,15) földön. A templom mégiscsak a teremtett ember konkrét istentiszteletének színtere. Az ember közösségben él, kell hogy éljen. Nem csupán embertársaival a mindenkori társadalom keretein belül, hanem az egész teremtett világgal, teremtéssel mint egésszel. A mára már a természettõl szinte teljesen elszakadva élõ, saját maga által emelt kõrengetegek közé szorított és szorult urbanizált ember ezt már nem éli meg a maga valóságában. Csak leküzdhetetlen, elháríthatatlan, feltartóztatatlan, tomboló, sokszor démonizált természeti erõk és katasztrófák kapcsán negatív tapasztalatként szembesül a teremtéssel és saját kiszolgáltatottságával, illetve törékenységével. A fogyasztói társadalom, a nagyobb városokban élõ népesség már régóta nem él közvetlenül a természetbõl, ill. annak tapasztalati közelségében (vö. szûk és bõ esztendõk), éppen ezért a javarészt paraszti-népi életvitelhez kapcsolódó új kenyér, új bor, aratási hálaadás sem jelent túl sok mindent még a keresztyén gyülekezetben sem, ha az énekek és az igehirdetések nem törekszenek ennek megmagyarázására és jelenvalóvá tételére. A teremtés megbízatás, a teremtés csúcsa az istentisztelet, a teremtett világ istentisztelete, mely az ember számára, a szervezett és fejlett társadalmakban és kultúrákban a szervezett és fejlett kultusz keretein belül valósul meg. Ennek elidegeníthetetlen része a szent zene, mely a papi ruha peremén lévõ csengettyûk (2Móz 28,31kk.) figyelmeztetõ jeladásától elindulva a harangok zúgásáig, az európai kultúra részeként kifejlõdött mindenféle (szakrális) zenén keresztül ugyanazt a feladatot tölti be. Azt, hogy mi, milyen formában, hogyan szólal meg, az adott kultúra legmagasabb igényrendszere határozza meg. Sem az Ó-, sem az Újszövetség, de még az õsegyház zenéjével és énekeivel kapcsolatban is csak kevés, szétszórt információink és sejtéseink vannak (a zsoltárokban elõforduló hangszerek minden bizonnyal a szent cselekmények jelzésére és körülhatárolására szolgáltak). A vallásfenomenológia fogalmisága szerint az istentisztelet szent játék (ludus sacer), melynek elengedhetetlen része a zene. Nincs szertartás zene nélkül. A zene kezdetben ritmus, azaz ismétlés egy adott rituális keretben; utána következik a dallam, kezdetben mint ének, mint a szó erõteljesebb, hatalmasabb változata. [...] Egyetlenegy vallás tagadhatja meg a zenét, mégpedig a»nem«, a semmi vallása: India déli felén a buddhizmus kiiktatta a zenét a szertartásból. (G. van der LEEUW: A vallás fenomenológiája. Budapest, ) Református énekeskönyvünk (RÉ) a reformáció elõtti énekanyagtól elkezdve válogatást tartalmaz ünnepi, hétköznapi, napszaki idõkre, a keresztyén ember

19 A TERMÉSZET PEDAGÓGIÁJA 19 és közösség életének egyes eseményeire. Az éppen 400 évvel ezelõtt, szeptember 23-án befejezett genfi zsoltárkönyv Szenci Molnár Albert magyar fordításában egyrészrõl az ószövetségi zsoltárok képvilágát mutatja fel mint az istentisztelet és az ember életének helyszínét, másrészrõl mindez a fordító saját élményeit és tapasztalatait is visszatükrözi. Mintha a magyar Alföldet énekelné meg: A szép sík mezõk ékeskednek / Sok baromcsordákkal; / Villognak a szép szántóföldek / Sûrû gabonákkal. / A hegyoldalak, mezõföldek / Szép búzanövéssel / Örvendeznek és énekelnek / Nagy gyönyörûséggel (RÉ 65,9). A természeti és kozmikus képeket nem öncélúan, hanem a Bibliához és a biblikus gondolatokhoz, jelképekhez való hûséges ragaszkodás és nagy kifejezõerõ szándékával alkalmazzák az énekköltõk. A Krisztus megváltói halála fölött érzett fájdalmat és mély átélést, a világmindenség teljességéért bemutatott áldozat komolyságát szintén természeti, kozmikus, egyúttal a bibliai szövegre utaló kép fejezi ki: A természet velünk zokogja / Halálodért fájdalmait, / Elbújt a nap, gyászukba rogyva / Siratnak választottaid (RÉ 343,2); vagy: Jézus, Istennek Báránya, / Kínjaidat ég s föld szánja. / A nap, a nap sötétté változik, / A föld, a föld reng és ingadozik (RÉ 339,1). Szép, többszörös bibliai jelképre utal a nagyheti ének kezdõsora: Paradicsomnak te szép élõ fája (RÉ 337,1). Amilyen mély a gyász, annyira kitörõ a húsvéti öröm: Mert õt magasztalják nap, hold s égi seregek, / A mennyei szentek. / A földben minden gyökerek, / Fáknak bimbói terjednek, / Mezõk megzöldülnek, / Ég madarai zengenek, / Fákon vígan énekelnek, / Szárnyukon repdesnek; / Minden illatozó füvek gyönyörködtetnek, / Dicséretre intnek (RÉ 350,1-2). Adventben a klasszikus ézsaiási gondolat (vö. Rorate) szólal meg: Már az ég harmatozzon, / A föld igazságot, / Mint bõ gyümölcsöt, hozzon... (RÉ 304,3), valamint Jól készítsétek útát! [...] A völgybõl domb legyen, / Hegycsúcs a mélybe szálljon, / Hogy útja készen álljon, / Ha Krisztus megjelen (RÉ 312,2). A születés, testetöltés bimbóhoz és annak kinyílásához hasonlítása szintén bevett kép: Ennek gyökerén egy virágocska [...] nevekedik (RÉ 311,2), Áronnak vesszeje megvirágozék (RÉ 320 refrén). Az emberi élettel kapcsolatban is természetesen sûrûn fordul elõ természeti kép: A szép harmatot / miként hullatod / Tavasszal virágra, / Sok jódat, Uram, / úgy hullasd reám, / Te régi szolgádra (RÉ 261,3), Mint a kis virág is / Magától kibomlik, / Rá ha csöndes fényed omlik (RÉ 165,4). Az ún. magyar historiás énekek is a reformáció korának szép vallásos költeményei szintén használnak az emberi létezés természetes közegébõl és színhelyébõl származó, zsoltáros hangvételû kifejezéseket (nem hiába nevezik ezt az énekcsoportot a korai énekeskönyvek Psalmusokból való isteni dicséreteknek): E világon gonoszok gyökereznek [...] Mint a füvek, virágoznak, terjednek [...] Rólad, Uram, akik megemlékeznek, / Mint a pálmafa szintén úgy zöldelnek; / Mint cédrusfák, ugyan meggyökereznek / Az igazak, kik igaz hitben élnek (RÉ 255,5.7), Imád a nagy ég õ teljességével... Imádlak én is téged, Teremtõmet... Imádlak téged, egyedül Uramat, / Nem vetem másban én bizodalmamat... (RÉ 251,2.6.8). Jelenlegi énekeskönyvünk, illetve énekgyûjteményeink hiányosságaként kell megemlítenünk a teremtésrõl szóló, úgynevezett hetedszaki himnuszokat. Ezek korábbi énekeskönyveinkben helyet kaptak, a teremtés hét napját énekelték meg hét napon keresztül. A szombat estére rendelt ének kissé rövidített változata (Huszár Gál Komjáti, 1574 felirata: Isten Dicséret, melyben a teremtésnek, megváltásnak, törvénynek és örök életnek Szombatjáról, avagy nyugodalmáról emlékezünk) példaként 48-as hivatalos énekeskönyvünkben is benne van (RÉ 508), az összes himnusz az ott megadott dallamcsalád (RÉ 225, 209, 161, 315) bármelyikére énekelhetõ. A hittanoktatásban, az egyházi iskolázás keretein belül, reggeli áhítatokon remekül lehetne használni. A hittanoktatás, az istentisztelet, a biblikus értelemben vett vallás(osság) célkitûzése és feladata az integráció (megtérés, visszatérés az Isten közelébe, Krisztus arcára való elváltozás), valamint mindenekelõtt a teremtõ Isten tiszteletére nevelés. Az egyházi ének mint a keresztyén hittudat egyik fontos hordozója és közvetítõje, szemléltet, bemutat, rávezet, valamint segít mindebben; az istentisztelet céljára tanít. Ha megfigyeljük, és alaposan szemügyre vesszük az úgynevezett gyermek- és ifjúsági énekgyûjteményeket, a modern, mai énekszövegeket a dallamoktól jelen esetben eltekintve azt állapíthatjuk meg, hogy általában az egyén, olykor a közösség Istenhez fûzõdõ kapcsolatának rendkívül leegyszerûsített értelmezése és bemutatása, leszûkítése határozza meg azok eszköztárát, mondanivalóját és tulajdonképpeni végsõ célját. Talán mernünk kellene errõl a közös minimumról az istentisztelet teljesebb, nagyobb, biblikusabb értelmezése és megvalósítása, a maximum felé elmozdulnunk, ebben fontos eszközünk és örökségünk az egyházi ének.

20 20 A TERMÉSZET PEDAGÓGIÁJA A környezeti nevelés praktikái és fortélyai I. rész Dr. Botos Barbara R égi elmaradást pótolt a közoktatási törvény korszerûsítése azzal, hogy a környezeti nevelést felvette a pedagógiai program kötelezõ elemeinek sorába, aminek eredményeként a most iskolába járó generációnak már sajátja lesz az, amit mi, pedagógusok, szülõk csak most igyekszünk elsajátítani. Jelen rövid nyitótanulmány a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia alapvetései és az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez összeállított országos Segédlet (Oktatási Minisztérium 2004) alapján készült, és három fõ területet ölel fel: a környezeti nevelés hazai és nemzetközi jogi hátterét, a környezeti nevelés fogalmi kérdéseit, majd az egyes korosztályok életkori sajátosságait taglalja a környezeti nevelés szempontjából legfontosabb paraméterek mentén. E nyitótanulmány a további, kevésbé elméleti, sokkal inkább gyakorlatiasabb ötleteket adó cikksorozat elsõ állomása, a célja pedig az, hogy összegezze és áttekintse a környezeti nevelés magyarországi helyzetét, fõ irányvonalait és lehetõségeit. A környezeti nevelés jogi háttere A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos paragrafusaiból vezethetõ le, mely szerint a Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Továbbá a Magyar Köztársaság területén élõknek joguk van a lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez. A Környezetvédelmi Törvény (1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól) cikkelye rögzíti, hogy minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteik fejlesztésére. A törvény a továbbiakban kifejti, hogy a környezeti nevelés mind az iskolai rendszeren belüli, mind azon kívüli formáiban elsõsorban állami és önkormányzati feladat. A környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek az alapvetõ komplex (természettudományi-ökológiai, társadalomtudományi, mûszakitechnikai) ismereteken túl a szakmák gyakorlásához szükséges környezetvédelmi ismeretekre, a környezetet veszélyeztetõ tevékenységekre, a veszélyhelyzet megelõzésének és elhárításának alapvetõ kérdéseire, az egészséget befolyásoló környezeti hatásokra, továbbá a környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok és kötelezettségek ismertetésére is ki kell erjednie. A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. törvény) kimondja, hogy a természeti értékeink védelme, a természetvédõ szemlélet kialakítása elsõdleges állami feladat. Magyarország második Nemzeti Környezetvédelmi Programjában ( ) pedig önálló tematikus akcióprogram kapott helyet a környezettudatosság növelése érdekében. A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 48 (3) bekezdése értelmében az iskoláknak nevelési programjuk részeként június 30-ig el kellett készíteniük környezeti nevelési programjukat. Ebben nyújtott segítséget a már említett Segédlet, valamint a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, amelynek célja az, hogy a tudatformálás eredményeképpen a természeti és emberi környezet állapotában tartós és megalapozott javulás következzen be. Mindannyiunk közös érdeke az, hogy javuljon a környezeti nevelõk együttmûködése, hogy hatékonyabb legyen a munkájuk, hogy jobban támaszkodhassanak az elérhetõ forrásokra, és mindennek eredményeképpen javuljon a társadalom egészének környezeti tudatossága és ennek nyomában a környezet állapota is. Tudatosítani kell, hogy a környezeti oktatás, nevelés hosszú távon ugyan, de rendkívül hatékonyan megtérülõ fejlesztés, beruházás. A szemléletváltáshoz elengedhetetlen a következetes tanítás és tanulás. A gyerekek szinte egész napjukat az iskolában töltik, és óhatatlanul hazaviszik az ott tanult magatartásformákat. Ez az, Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél... (Zsolt. 8,4)

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet)

Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Az eredményesség növelése a református intézményekben (a református többlet) Nyírbátori Református Általános Iskola tanévkezdő csendesnapja 2015. augusztus 31., Beregdaróc A feladat Partnerek Óvodás 5196

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben