Magyar Református Nevelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Református Nevelés"

Átírás

1 Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VII. évf szám szeptember október A TARTALOMBÓL: Országos református tanévnyitó 100 éve született Dietrich Bonhoeffer Bemutatkozik a hajdúböszörményi Jó Pásztor Óvoda Játékosan a Bibliáról Tematikus összeállítás: A természet pedagógiája A természet a kijelentés értelmezésében A természet az énekeskönyvben és a liturgiában A környezeti nevelés praktikái és fortélyai Állati példák a Bibliában, avagy mire tanítanak az állatok? A gyermek és a természet kapcsolata A magyar református nevelés 477. tanévében Országos Református Tanévnyitó Csurgó

2 2 GYORSOLVASÓKNAK Több olvasónk kérte, hogy lapunkban tömör leírásban foglaljuk össze az egyes cikkeket. A természet pedagógiája Szerkesztõi jegyzet A természet, ahogyan Isten teremtette ( és látá Isten, hogy jó ) és ahogyan az Ó- és Újszövetség embere megtapasztalhatta, nagyban különbözik napjaink környezetétõl. A Teremtõjét vesztett ember a civilizáció bûvöletében hatalma alá hajtja a szárazföld és a tengerek élõlényeit, ám nem azért, hogy éltetõ tápláléka legyen, hanem hogy kihasználva a teremtett világ gazdagságát, saját rövid távú életcéljait beteljesítse. Nemcsak az múlik a ma emberén, hogy a következõ nemzedékek számára mit hagy örökül, hanem az is, hogy a felnövekvõ generációkat megtanítja-e helyesen gazdálkodni az egyre fogyatkozó természeti javakkal. Szelektív hulladékgyûjtés, fenntartható fejlõdés, ökológiai egyensúly, alternatív energiaforrások lettek (kellene, hogy legyenek) a XXI. század emberének legfontosabb problémái, melyek bár erre még csak kevesen figyelnek évtizedeken belül egzisztenciális kérdésekké válnak. Tematikus számunk szerzõi a természet és a pedagógia kapcsolatát igyekeztek többféle irányból megközelíteni, a tematikai sokféleség ellenére közös pontja mindegyik elemzésnek a felelõsség kérdése: felelõsség a ránk bízott világért, a jövõért, mely gyermekeink jelene. A természet a kijelentés értelmezésében A természet különbözõ részei, növényei, állatai, elemei és égi jelenségei bizonyos értelemben természetfeletti jelentéstartalmak hordozói. A világmindenség értelmes üzenetet hordoz, a világ nem szükségszerûen, hanem Isten örömébõl és alkotó szeretetébõl állt elõ. A világegyetem tehát nemcsak látható, hallható, hanem értelmezhetõ üzenetet hordoz magában. Csupán alázatos és érzékeny lélekre, figyelmes és elmélyült szellemre van szükség megértéséhez olvashatjuk dr. Békési Sándor tanulmányában. A környezeti nevelés praktikái és fortélyai Mikor és hogyan kell/lehet elkezdeni a környezeti nevelést? Vannak-e törvény adta lehetõségei, kötelességei az iskoláknak a környezeti neveléssel kapcsolatban? És egyáltalán mi a környezeti nevelés pontos definíciója? Dr. Botos Barbara, a tatabányai önkormányzat környezetvédelmi referensének írásából mindezekre és még sok más, a mindennapi pedagógiai gyakorlatban megjelenõ kérdésre kaphat naprakész választ az olvasó. A tanulmány elméleti bevezetõje egy 4 részes sorozatnak, mely a környezeti nevelés gyakorlati lehetõségeit mutatja be a korszerû pedagógiai módszerek tükrében. Állati példák a Bibliában, avagy mire tanítanak az állatok? Az állatok a legõsibb idõk óta szimbolikus jelentéssel bírtak a természettel szoros közösségben élõ emberek számára. A bibliai történetek állatszereplõiben és az állatmesék hõseiben közös, hogy emberi tulajdonságokkal felruházva példaként állnak az olvasók, hallgatók elõtt: így cselekedj, így ne cselekedj! Bárdos Péterné írásában nemcsak a Bibliában megtalálható állatokhoz kapcsolódó erkölcsi tulajdonságokat veszi sorra, hanem a biblikus alapokra épülõ elbeszélésekben (Heltai Gáspár és John Bunyan írásait elemzi részletesebben) szereplõ állati példák nevelõ hatására is felhívja a figyelmet. A gyermek és a természet kapcsolata A természeti nevelés legnyilvánvalóbb terepe alsó tagozatban a természetismeret, késõbb pedig a biológia és a földrajz óra. A környezeti nevelés olyan kiemelt területe az oktató-nevelõ munkának, mely a tanterv bármely pontjához, szinte az összes tárgyhoz kapcsolható. Szajkó Józsefné írásában a környezeti nevelés tantervi megvalósítási lehetõségei sorjáznak egymás után, a természet szeretetére nevelést azonban egy nagyobb rendszer részeként szemléli: a református iskola többek között úgy éri el nevelési céljait, hogy növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megõrzésének fontosságára. Természet az énekeskönyvben, liturgia a természetben A természeti motívumok már a reformáció századaitól részei a protestáns liturgiának, ez nyilvánvalóan abból a felismerésbõl ered, hogy a világ Isten dicsõségének és ebbõl következõen Isten dicsõítésének színtere. Református énekeskönyvi énekeinkben és a liturgiában fellelhetõ természeti motívumok pontosan ebbõl az átélt tapasztalatból fakadnak. Pap Ferenc tanulmányában a református vallásgyakorlat liturgikus elemeit vizsgálja az azokban fellelhetõ természeti képek felõl közelítve, szépen kibontva azt a tézisét, hogy az Isten alkotta világ liturgikus és zenei átélése miként vezet mélyebb istenismerethez.

3 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ 3 Ünnepi istentisztelet Dr. Márkus Mihály A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek a megismerése ad értelmet Példabeszédek 9, 10 Tisztelt egybegyûltek! Kedves diákok! Kedves tanárok! Hadd kezdjem a mai igehirdetést rendhagyó formában. Egyetlen egy lesz csak az egész igehirdetés menetében, kérem, bocsássák ezt meg nekem. A diákokkal szeretném az évi elsõ hittanos felmérést elkészíteni. Nem fog sokáig tartani, és a felmérést a felnõttek között nem folytatjuk. Szeretettel kérem az ittlévõ diákokat, hogy mindazok, akik már konfirmációi fogadalmat tettek, emeljék magasra az egyik kezüket. (Csaknem minden diák, több mint száz tanuló keze a magasban). Ahogyan mondani szokták: látható többség. És most jön a nehezebb rész. Tegnapelõtt volt napi ige a Példabeszédek 9. fejezete. Kérem, az emelje magasra a kezét, aki tegnapelõtt ezt az Igét olvasta. (Öt diák emelte fel a kezét). Tisztelt szülõk, tisztelt tanárok, lelkipásztor testvéreim és vallástanárok! Látásom szerint ez a református iskolarendszer halála. A diákjainkból nem lesz naponta Bibliát olvasó gyermek és ifjú! Négyszáz éven keresztül arról ismerték meg a magyar reformátusokat, hogy minden istenadta nap Bibliát olvastak és imádkoztak. Mikor fogják megtanulni és hol, ha a református iskoláinkban most nem tanulják meg?! Tudom, mirõl beszélek. Tudom, hogy a családok döntõ többsége a legnagyobb nyomorúságunkra nem olvassa naponta az Isten igéjét. De a református iskolák gyermekei sem? A református hitoktatásra járók sem? Ez már nemcsak a magyar iskolarendszer halála, ez a református egyház halála is. És mi csendben, jól nevelten, a mûvelt, modern körülményekhez igazodva még ehhez asszisztálunk is... Teológus koromban tanultam, egy pár évvel följebb járó akkor teológus társamtól, azóta szolgatársamtól:... nem rokonok vagyunk, hogy hazudjunk egymásnak... Nézzünk már szemébe néha a saját belsõ nyomorúságainknak is! A református egyházat éven keresztül soha nem kényeztette a történelem. Mégis mindig, mindent túlélt: mert belülrõl volt erõs. Mindig hanyatlásnak indult, valahányszor belülrõl elerõtlenedett. Így nézzünk az élõ Isten élõ üzenetére: A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Mélyen tisztelek minden pedagógiai módszert. Mélyen tisztelek minden tantervet, legyen az helyi, országos, református, vagy egyéb. Ha azonban a református tanterv csak a módszerbõl indul ki, akkor a református voltát tagadja meg. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme semmit nem kíván helyettesíteni, de minden módszert kíván teljesíteni ez az üzenet. Nem arról van szó, hogy a hittan órán ismeretet szerezzünk, vagy mély kegyességet gyakoroljunk. Ismeretek útján gyakoroljuk a kegyességet. A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme: ha egy iskola bölccsé, érett emberré akarja nevelni az érettség -ire készülõt, nem tehet mást! Csokonais diákok Csurgón A modern iskolarendszerek kicsi hazánkban és amennyire ismerem az európai és az amerikai kultúrkört mindenütt ebben szenvednek: az iskolarendszer végén még senki nem érzi magát érettnek. Még inkább tanulni akar, idehaza vagy külföldön. Inkább el-

4 4 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ megy bárhova, semhogy beálljon az életbe, hogy családot alapítson, hogy munkát vállaljon, hogy valamit alkosson. Miért? Riadtan néznek körül pszichológusok, neveléstörténészek, pedagógusok, lelkipásztorok és teológusok. Nem mondják ki, vagy nem merik, vagy nagyon halkan mondják! Más út nem vezet az érett emberré váláshoz: A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Hogy közelebb hozzam egy kicsit. A felvilágosodás kitalált egy csodálatosnak hangzó jelszót a tudomány szabadságát fölépítendõ. Gondolkozzunk, éljünk, cselekedjünk, míveljük a tudományokat, az oktatást és mindent sicut Deus non erit : mintha nem is lenne Isten! Innen majd csak egy lépés az, hogy nincs Isten. Laplace-ról jegyzik (hogy valóság volt-e, vagy csak az emlékezet tudja így?), hogy amikor ismertette a elméletét Napóleon császárral, a császár megkockáztatta: Mester, egy szót nem hallottam Istenrõl fejtegetéseiben! A legenda szerinti válasz: Fenség, nekem erre a hipotézisre nem volt szükségem! Elértük a harmadik lépcsõfokot: nemcsak mintha nem is lenne Isten, de nincs Isten. Ezt a hamis emberi logikát fordítja vissza, állítja a feje tetejére, én szívesebben mondom: a fejre esett logikát megpróbálja újra a talpára állítani az õsi üzenet, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Éljünk hát úgy, mintha volna Isten. Innen egy lépés lesz majd; tényleg van Isten! A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Úgy kezdek gondolkozni, tanulni, úgy építem fel az életemet, hogy van Isten, aki majd számon kéri rajtam az ifjúságomat és az öregségemet, a tisztségeimet vagy a naplopásaimat, aki számon kéri rajtam az erkölcsimet, a családi életemet, vagy annak mellõzését és mindent. Mintha volna Isten, és újra felfedezem: van Isten. Egyetlen példán szeretném szemléltetni a belsõ változást. Örök, visszatérõ, örökzöld téma: teremtés vagy evolúció? A Teremtõ egyik legcsodálatosabb ajándéka az evolúció. A teremtett világban van továbblépés, van elõre jutás, van fejlõdés és ez a Teremtõ ajándéka! A kötõszó tehát nem vagy-vagy, hanem elõször és másodszor... A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, s a Szentnek megismerése ad értelmet. Ha értelmes életet akarsz, ha értelmes életre akarsz jutni, ha értelmes életre akarsz vezetni másokat mindenki hallja az éppen rá vonatkozót az elsõ a Szentnek megismerése! Halljuk benne az Ószövetség finom gondolkodásmódját, mely még ilyen kiemelt pontokon is mellõzi, az Isten szent nevének kimondását (III. parancsolat: Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába föl ne vedd! ). Ezért jelképet használ, ráutalást. A Szentnek a megismerése ad értelmet. Ha ezt a gondolatot kifogjuk a vitorlából, vagy kifogjuk a szekér elõl, akkor a megismerés útján sem jutunk el sehova. Öncéllá válik az, ami a Teremtõ szándéka szerint az életet nemesítõ cél. Visszafordul önmagába. Egy pillanat mûve és máris pusztításra használja értelmét az ember! A világ, fiatalok és öregek jajgatva kérdezik: mi az élet értelme? Nincs..., nem találom... Azt mondta a szekeres, ahol nincs, ott ne keress : az élet értelmét önmagában nem fogjuk megtalálni. Az élet értelmét hangzatos földi, anyagi, materiális célokban nem fogjuk megtalálni. Mert, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, s a Szentnek megismerése ad értelmet. Ebben az is benne van, hogy semmi más! És mi ott állunk a küszöbön, s nem lépünk be rajta. Ott állunk a küszöbön, és csak a következõ, a döntõ lépést akarjuk megtakarítani. Református egyházként és református családként, református iskolarendszerként és református diákként az a lépés marad el, amitõl a református egyház, a református család, a református iskola azzá válhatna, amivé lennie kell: szent helynek, áldott mûhelynek, ahol az Úrnak félelme útján elindulunk a bölcsesség, az éretté válás útján, ahol a Szentnek megismerése kiteljesíti értelmünket. Ámen. Örökkévaló Isten! Mennyei Édesatyánk! Megköszönjük néked igédnek élõ, éltetõ, életet teremtõ üzenetét. Bocsásd meg mindazt, amiben ettõl eltértünk, elmaradtunk, elszakadtunk. Legyen áldott szent neved, valahányszor ebbõl valamit, valamennyit sikerült megvalósítanunk. Kérünk, áldj meg bennünket, áldd meg Magyarországi Református Egyházad ezzel a felismeréssel! Áldd meg a református iskolákat, a pedagógusokat és a diákokat, a fenntartókat, a lelkipásztorokat, a felelõs világiakat. Áldj meg bennünket ezzel a látással! Áldd meg a most megnyíló tanévet, hogy valóban arról lehessen majd elnevezni a református iskolai oktatásnak 477. tanévét, hogy a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme lesz, és a szentnek megismerésében teljesedik ki az értelmes gondolat. Mennyei jó Atyánk! Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imánkat. S mi hisszük, hogy meghallgatod a szívbõl hozzád szálló szót. Ámen. (Elhangzott szeptember 2-án Csurgón, az Országos Református Tanévnyitón.)

5 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ 5 Tanévnyitó beszéd Dr. Nagy Sándor Tisztelt Templomi Ünneplõ Gyülekezet! Nagy tisztelettel, szeretettel és megbecsüléssel köszöntöm magam, és halaszthatatlan elfoglaltsága miatt ma megjelenni nem tudó zsinati elnöktársam, dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr nevében is mindazokat, akik velünk egy akarattal itt a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola és Gimnázium székhelyén, a református templomban ma azért gyûltünk egybe, hogy Isten elõtti alázattal és bizalommal közösen adjunk hálát az elõzõ tanévért, és kezdjük el a következõ oktatási évet. Az elõzõekben áhítatos csendben figyeltünk Isten szavára, mely ft. dr. Márkus Mihály dunántúli püspök úr igeszolgálatán át szólt felénk. Akár ünneprontónak is tûnhetett a kemény prófétai szó, mely rádöbbentett bennünket, hogy ha ki akarjuk segíteni országunkat nagy bajából, akkor a vizsgálatot saját magunkon kell elkezdenünk, mert nálunk sincs minden rendben! Ami pedig a bölcsesség dolgát illeti, bizony, a manapság szívesen hangoztatott tudástársadalom -építés helyett jobb lenne a bölcsességtársadalom megteremtésén fáradoznunk. Melyben a választott alapige szerint a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, majd csak ez után jöhet a többi, pl. az ismeretek összegyûjtése, széleskörû hozzáférhetõsége, továbbá a memorizált hatékony tárgyi tudás megszerzése! Püspök Urunk további szolgálatára, szeretteire, gyülekezetére Urunk gazdag áldását kérem és kívánom. A mai a 12. azoknak az országos évnyitóknak a sorában, melyeket mintegy több évtizedes zarándokút egyes állomásait valamelyik egyházi iskolánkban tartunk, hogy ezzel is méltóképpen fejezzük ki együttes Istenhez, egyházhoz és egymáshoz tartozásunkat. Ma is intézményeink számbeli gyarapodásáról számolhatok be, mert két óvodával, a hajdúböszörményi és halásztelki óvodával lettünk gazdagabbak az új tanévben. Így jelenleg a MRE kebelében 28 óvodai, 54 általános iskolai, 26 középiskolai, 5 szakiskolai, 11 mûvészetoktató iskolai feladatot ellátó, továbbá 6 gyógypedagógiai intézmény valamint 21 internátus, 1 szakszolgálat, 1 szakmai szolgáltató intézmény mûködik úgy, hogy ebbõl a 152 intézménybõl 58 dunamelléki, 18 dunántúli, 16 tiszáninneni, 55 tiszántúli és 5 zsinati intézmény. A tanulók száma (2.200 ebbõl internátusi növendék). A pedagógusok száma több mint (Fontos adat, hogy Magyarországon különbözõ egyházi iskolákban érettségizik minden 5. tanuló, mely hatékony jelenlétet képviselhet a társadalomban akkor, ha ezek a tanulók valóban etikát, kultúrát hordozó, jól felkészült személyiségek. Jó irányban fejlõdhet a társadalom, ha ennek a jelentõségét tanárok-tanulók idõben felismerik.) A fenti 153 feladat 108 intézményben valósul meg 74 fenntartó gondozásában, melyekbõl 62 egyházközség, 12 fenntartó egyházközségen túli fokozatos testület. Az OKTV rendezvényeken 10 tantárgyból 7 intézmény 21 döntõs helyezést ért el. (Ebbõl 11 a budapesti Baár-Madas Gimnázium tanulója!) Az országos mûvészettörténeti versenyben református iskolák nyerték el az 1., 3., 5., 7., 8. és 12. helyezéseket. Dr. Nagy Sándor fõgondnok Miközben az oktatási intézményeink közötti kommunikáció a tartalmas tanári és diák-találkozók, rendezvények kapcsán is élt és javult, az oktatási kor-

6 6 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ mányzat és oktatási rendszerünk között nincs figyelemre méltó javulás a kommunikációban. Az érthetetlen kormányzati intézkedések, a tavalyi botrányok az érettségi, majd a felvételi pontszámok körül, a kiegészítõ normatíva kiszámítása körüli szánalmas huzavona, az érdemi egyeztetés hiánya, az egyházellenes kommunikáció, az egyházak jó hírének tudatos rombolási akciói egy olyan bizalmatlansági és bizonytalansági légkört teremtettek, mely már-már ellehetetleníti a további együttmûködést és az eredményes oktatási munkát. Bár a régi-új kormányban mindezek nyomán végrehajtott személycserék akár bizakodásra is okot adhatnának, de ígéretnél egyéb most, a tanév megkezdésekor sincs. A tegnap éjféltõl véglegesnek tekinthetõ ún. konvergencia-programról az ország mértékadó elemzõi, közgazdászai olyannyira eltérõen vélekednek, hogy ennek homályos tartalma alapján általunk még csak tendenciák sem jósolhatók meg. Az állam és egyház közötti kapcsolattartást dr. Gulyás Kálmán volt helyettes államtitkár úr helyett ezentúl Csepregi András szakállamtitkári feladatokat betöltõ tanácsos úr gyakorolja, aki bemutatkozó látogatást is tett a zsinati elnökségnél, de ennél többre még nem jutottunk. Az ország aggasztóan súlyos helyzetét ismerve csak Istenben bizakodva reménykedhetünk abban, hogy lesz lehetõségünk a 2006/2007 oktatási év feladatainak megfelelõ ellátására! A 2005/06 oktatási év igen gazdag volt oktatással közvetlenül vagy közvetve összefüggõ eseményekben. A Magyar Reformátusok V. Világtalálkozójához kapcsolódott az immáron 11-edszer rendezett, tartalmas középiskolás találkozó Debrecenben. Mivel a bécsi béke 400. évfordulóját ünnepeltük, Bocskai István személye rendezvényeink középpontjába került. Emlékezetes munkássága minden keresztyén ember számára tanúsítvány arra nézve, hogy ha a hatalom Isten ellenére cselekszik, akkor fel lehet mondani az engedelmességet, sõt a hatalmat káros mûködésének felülvizsgálatára is kényszeríteni lehet, sõt kell. A nándorfehérvári gyõzelem 550 éves évfordulója Hunyadi és katonái példás hõsiességérõl beszél, akik képesek voltak a sokszoros túlerõ felett is gyõzelmet aratni. (Ugyanez egyébként Bocskai esetében is elmondható, hiszen serege kicsi volt!) A déli harangszó az egész világon hirdeti ezt a példás, önfeláldozó, saját érdekein messze túlmutató hõsi magyar magatartást. De jó lenne, ha ma is ilyen vonatkozásban emlegetnék a magyart, s nem úgy, mint sereghajtó, önmagát értelmesen megszervezni képtelen népet! Kevesebb szó esett a megemlékezések között augusztus 29-rõl, pedig 1521-ben ekkor mégis elesett Nándorfehérvár, majd ugyanezen napon 1526-ban volt a mohácsi vész, sõt 1541-ben ugyanezen a napon elesett Buda is, hogy zavartalanul megkezdõdhessen a 150 éves török uralom. Pedig szabad mérlegre tennünk történelmünk negatívumait is! Végül is nem lettünk törökké, s az iszlám sem gyûrte le a keresztyénségünket. Mint ahogyan a múlt század 40 éves ateista-kommunista szellemisége is alulmaradt, melyet a évi, már szabad légkörben lebonyolított népszámlálás eredménye is aláhúzott, bármennyire is kérdõjelezik ezt a tényt a vele elégedetlen egyes balliberálisok! Még hátra vannak ötvenéves évfordulós eseményei. Boldogság volt akkor magyarnak lenni, pedig csak néhány napra tudott dacolni a világnyomorító sztálinista kommunizmussal a magyar. De a kommunizmus többé nem szedte össze magát! Érdemes megtanulnunk dr. Kardos János dunamelléki fõgondnok úr nevét, akit a moszkovita helyi politikai hatalom nem engedett fõgondnoki hivatalába lépni. Kitartóan védte a koncepciós perek áldozatait. Nem sokáig bírta a szélmalomharcot. Emléke példamutató, melyet igyekszünk októberben két emléktábla avatásával, és ezekhez kapcsolódó tudományos emlékülésekkel is méltó helyére tenni egyházban és világban egyaránt! De az idei augusztus 20-i tûzijátékunk ítéletidõbe fordulása is rendkívüli esemény volt. Mélységesen Az egek hirdetik Isten dicsõségét, kezének munkájáról beszél a menny. (Zsolt 19, 2)

7 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ 7 együtt érzünk azokkal, akik sérültként kórházba kerültek, és hosszadalmas ápolásra szorulnak, s azokkal, akik szeretteiket végleg elveszítették. Mindazonáltal elutasítjuk azt a felületességet, mely mindezért nem nevezett meg azok között felelõsöket, akik a résztvevõket idõben figyelmeztethették volna az aznapi, illetõleg a közelgõ és fenyegetõ esti veszélyre. Ez a nincs felelõs megközelítés nekünk, keresztyéneknek elfogadhatatlan! Krisztus, aki a kikerülhetetlen felelõsséget érettünk, miattunk és helyettünk azért is vállalta, hogy többé ne kövessünk el ilyen és hasonló bûnöket, arra tanít, hogy a felelõsség alól kibújni bûn. Hozzátehetjük: és gyávaság is! Abba az erkölcsi hanyatlási folyamatba, mely a tavaszi választási kampány óta dübörög és száguld, ez is belefér. Lelkileg érzékeny gyermekeink és tanulóink bizonyára megkérdezik, bárcsak megkérdeznék, helyes-e az, ha neves közéleti személyiségek ma ezt mondják valamely dologról, holnap meg azt? Nyugodtan válaszoljuk, nem helyes, hiszen a Szentírás azt tanítja: a ti igenetek igen legyen, nemetek pedig nem, ami pedig azon felüli, az a gonosztól van! S ha gyermekeink nem értik, miért szórják egy ideig a pénzt az országot vezetõ felnõttek, máskor pedig miért akarják kenyéren és vízen éltetni polgáraikat; mondjuk csak nyugodtan, azért, mert a népszerûség, a pénz, a hatalom, a befolyás hajszolása megmérgezi lelküket, ezért nem látják az igazságot. Az Út, az Igazság és az Élet: Krisztus. Rajta kívül ezek az örök javak meg nem találhatók. Krisztus maga mondta, aki nincs velem, ellenem van, aki nem takar velem, az tékozol. Újabban kezdik kikezdeni keresztyénségünket is, nem átalva rossz hírünket is költeni. Életünk elfolyt idejében, amikor még nem ismertük Krisztust, mi is ezt tettük. Ne haragudjunk rájuk, ne gyûlöljük õket. De válogassuk meg, kivel is kötünk szövetséget, a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel pedig soha! Nagy szeretettel köszöntöm azokat a szülõket, akik óvodás gyermekükkel most kapcsolódnak be református iskolarendszerünkbe! Kísérje Urunk gyermekeik lépteit mindaddig, míg akár a Károli Egyetem végzett hallgatójaként válnak hasznos polgárokká, gyülekezeti tagokká, presbiterekké. Nagyon fontosnak és értékesnek ítélem Szabó Sándor Mert õt magasztalják nap, hold, s égi seregek, a mennyei szentek. (RÉ 350, 1) igazgató úr most elhangzott jelentését, mi szerint végzett tanulóik közül sokan jutnak Pápára és a Károli Egyetemre. Tegnap ugyanis a Károli Egyetem balatonszárszói rendezvényén Kulin dékán úr nehezményezte, hogy középiskoláinkból nincs elegendõ jelentkezés erre az egyetemre, s az itt végzett tanárokat is csak mértékkel alkalmazzák református iskoláinkban. Most másokat idõ hiányában mellõzve, megkülönböztetett szeretettel köszöntöm azokat a tanárokat, munkatársakat, akik most kezdik meg közöttünk munkájukat, de megbecsüléssel gondolok mindazokra a tanárokra is, akik nem hallgattak a csábító szóra, s újra köztünk folytatják munkájukat. Urunk kísérje további útjukon távozó nyugdíjasainkat, és mindazokat, akik továbbtanulás vagy egyéb ok miatt léptek ki oktatási rendszerünkbõl! Köszönöm azoknak a szülõknek a hûségét, akik vihették volna, de nem vitték tehetséges gyermeküket valamelyik híres versenyistállóba, így gyermekük tehetsége köztünk segítheti osztálytársaik, tanáraik munkáját, gyarapíthatja iskoláink jó hírét és hitelét. Isten áldása legyen most induló 2006/07. évi közös munkánkon! Ezekkel a gondolatokkal a Zsinat Elnöksége nevében hivatalosan megnyitom a Magyar Református Egyház iskoláinak 2006/2007. közoktatási tanévét! (Elhangzott szeptember 2-án Csurgón, az Országos Református Tanévnyitón.)

8 8 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ A református közoktatás a 2006/07-es tanévben Papp Kornél Fõtiszteletû Püspök Úr! Tisztelt Fõgondnok Úr! Kedves Vendégeink! Békesség Istentől! Mit is kívánhatnának jobban a 476 esztendõs református oktatási rendszer intézményei a 2006/ tanév kezdetén? Békességet, négyes hívatásunk vagyis az oktatás-nevelés, a szeretetszolgálat, a misszió és a gyülekezetépítés teljesítéséhez. E négy feladatot református keresztyén közoktatási intézményeink azonos súllyal, lankadatlan hivatástudattal vállalják az õket ellehetetleníteni kívánó megszorítások közepette. Teszik ezt annak ellenére, hogy 2004 õszétõl immár a negyedik drámainak mondható romlás következik be a mûködés anyagi feltételeinek biztosításában. Az oktató-nevelő munka minimális anyagi feltételeit az állam már nem biztosítja intézményeink számára. A és a évi költségvetés normatívái már nem fedezték az elszabadított energiaárakat sem, nemhogy a két kötelezõ illetményemelést. Pedagógus és nem pedagógus dolgozóink számára a 13. havi illetmény lehetõségét és fedezetét 2006 januárjától megvonták. Eszközfejlesztésre s beruházásra egyedül saját forrásból sokszor a mûködtetés rovására nyílik csak lehetõség. Mindez nem tegnap kezdõdött, hanem immár 2 esztendeje tart. Második feladatunk, a szeretetszolgálat gyakorlására viszont ugyanezen idõben egyre nagyobb lehetõséget kínáltak nekünk, hisz az állami szociálpolitikai intézkedések valódi terhét az intézmények viselik. Tekintettel arra, hogy az egyházi intézményekben a három- és többgyermekes szülõk aránya magasabb, mint más fenntartói szektorban, e terhek intézményeinkben hatványozottan jelentkeznek. Az állami gazdaságpolitika csõdjét követõ sokkterápia intézkedései e tanévben megkövetelik tõlünk, hogy még fokozottabb figyelemmel kutassuk fel az éhezõ gyermekeket, s figyeljünk oda arra is, hogy fiataljaink a családfenntartás kényszerébõl ne dobják hátuk mögé a tudás megszerzésének lehetõségeit. Tennünk kell mindezt olyan körülmények között, hogy saját családjaink megélhetése került veszélybe. Önzetlen szeretetszolgálatunk és színvonalas pedagógiai munkánk lehetséges gyümölcse a misszió hatékonysága. Nem csupán ostobaság, hanem legfõbb kül- detésünk megtagadása ennek elmulasztása. A tudatos missziói munka célja pedig nem lehet más, mint a gyülekezetépítés. Nem csupán közösséget építünk, hanem keresztyén gyülekezetet nyaráig talán ezt szemlélte sanda szemekkel leginkább a liberális oktatáspolitika, hisz a közösségben élõ ember mindig erõs, aki ellent tud állni a gazdasági és kulturális manipulációknak nyarától azonban már megállapíthatjuk, hogy az egyházi oktatás mindenben megfelel a kormányprogramban is rögzített állami elvárásoknak. Az is kiderült idõközben, hogy ez a megfelelés a református intézmények esetében nem néhány hónapos, hanem 476 esztendõs gyakorlat eredménye. Elõször is az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód biztosítása évszázados hagyományra vezethetõ vissza. Vajon kibontakozhatott volna-e Petõfi, Jókai, Csokonai vagy éppen Arany János tehetsége napjaink Arany János Tehetséggondozó Programjának keretében? A református iskolában bizonyítottan igen. Az esélyegyenlõség és az egyenlõ bánásmód alkalmazását mi is elvárjuk saját magunkra nézve a Magyar Köztársaság Országgyûlésétõl s kormányától. Elvárjuk, hogy a évi költségvetés tervezésekor szakítsanak az elmúlt két esztendõ diszkriminációjával. A politika elvárja másodszor az oktatási intézményektõl s intézményfenntartóktól a hatékonyságot. Jelentem, hogy ilyen mértékû alulfinanszírozás mellett ilyen hatékonyan kevés intézmény mûködik az egyházi intézményeken túl. A mûködtetés hatékonyságát azonban az eredmények mutatják a legjobban. Mindezt kiválóan példázza, hogy 2005-ben 10 tantárgyból 7 középiskolánk 21 döntõs helyezést ért el, 2006-ban pedig 4 vidéki középiskolánk 4 különbözõ tantárgyból ért el dobogós helyezést, s az irodalom és a történelem OKTV gyõztese 2006-ban miskolci ill. kecskeméti református diák lett. Az eredményesség és hatékonyság tekintetében tehát az esélyegyenlõség és az egyenlõ bánásmód biztosítása mellett büszke lehet a Köztársaság az egyházi oktatásra. A harmadik kormányzati elvárás a minőség, a teljesítmény szerinti értékelés, melynek erkölcsi oldala biztosított, anyagi vetülete pedig éppen a kormányzati megszorítások miatt tarthatatlan.

9 ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ 9 A negyedik kormányzati elvárást, az intézményrendszer törvényes működtetését OKÉV, államkincstári és egyéb hatósági vizsgálatok bizonyítják hosszú esztendõk óta tõl a költségvetési törvény több hatóság közös ellenõrzõ brigádjait küldi intézményeinkbe, azonban a jegyzõkönyvek inkább a példás mûködésrõl szolgáltatnak bizonyítékot. Az egyenlõ bánásmód elve megkövetelné, hogy ne csupán a nem önkormányzati intézmények élvezhessék a törvényességi ellenõrzések preventív, azaz megelõzõ hatását. Talán ez esetben az önkormányzati mûvészetoktatási intézmények 90 %-ánál jóval kevesebben történt volna szabálytalanság. A év I. félévének vizsgálatai ugyanis dupla annyi szabálytalanságot találtak a fenntartók ezen körében. Most, 2006-ban világtalálkozóval ünnepelték a magyar reformátusok a Bocskai István vezette egyetlen gyõzedelmes szabadságharcunk zárását. Az 1606-os bécsi békével évtizedekre biztosította Bocskai alkotmányos és vallásszabadságunkat. Az elmondottakból kiderül, hogy az elõttünk álló idõszakban a mi feladatunk nem több, de nem is kevesebb ennél. Oktatási intézményeink mûködõképességének veszélyeztetése nemcsak a vallásszabadságot, hanem egyéni alkotmányos jogokat is sért, hisz az ingyenes mûvelõdéshez való jog, az iskolaválasztás szabadsága, s a lelkiismereti szabadság is csorbul. Bocskai élete egyértelmûen hitén alapult. Mi csak szeretnénk egyéni és közösségi életünkre kihatóan ennyire tudatosan átélni hitünket. Az Úr elhívta erre a küzdelemre, s õ nem menekült Jónásként a cet gyomráig. Nem nézte, hogy magára maradt, s hogy környezete nem szereti. Az embert s Isten nem tisztelõ hajdúkat adta segítségül számára az Úr, hogy ezután a hajdúk is megtanulják Bocskaitól Isten s az ember szeretetét ban Magyarországon Bocskai hitének példaadása kellett s kell a nehézségek elviselésére s leküzdésére, hogy küldetésünket be tudjuk fejezni. Sokatmondó az is, hogy 2006-ban amellett, hogy Újpesten a Benkõ István Református Általános Iskola gimnáziummal bõvült mindössze 2 intézménnyel, mégpedig 2 óvodával gyarapodhatott oktatási rendszerünk, s mindkét alapító közösség tudatosan ápolja Bocskai István emlékezetét. Böszörmény hajdúinak leszármazottai, a Hajdúböszörmény-Kálvin téri Egyházközség életre hívta a Jó Pásztor Református Óvodát. Halásztelken pedig a Bocskai Istvánról elnevezett középiskola és a Bocskai nevét most felvevõ általános iskola mellett létrejött a helyi intézményrendszer harmadik pillére a Lámpás Református Óvoda. Köszöntjük országos tanévnyitónkon új intézményeinket! Létrejövetelükkel ill. a gyulai óvoda és általános iskola közös igazgatás alá vonásával immár 153 oktatási feladatot lát el 108 intézmény keretei között a Magyarországi Református Egyház. 28 óvoda, 54 általános iskola, 26 középiskola, 5 szakiskola, 11 mûvészetoktatási, 6 gyógypedagógiai intézmény, 21 diákotthon, valamint 1 pedagógiai szakszolgálat és 1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény látja el a közfeladatot. Az oktatónevelõ munkában részvevõ pedagógusok száma meghaladja a fõt, a gyermek- ill. tanulólétszám pedig mintegy fõ. Egy esztendõvel ezelõtt Mezõcsáton a Makkai Sándor pedagógus kitüntetés díjazottjai között tisztelhettük dr. Horkay György tanügyi fõtanácsos urat, ki a tanév kezdetével nyugalomba vonulása miatt befejezi tanügyigazgatási munkáját a Tiszántúli Református Egyházkerületben. Köszönjük áldozatos munkáját, s Isten áldását kérjük nyugdíjas éveire, további tervei megvalósulására. Végezetül a református oktatásügy minden szereplõje nevében szeretettel köszöntjük a résztvevõ Kedves Vendégeinket a Magyarországi Református Egyház intézményeinek országos tanévnyitóján, a 2006/2007. tanév kezdetén. Köszönetet mondunk a Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola és Gimnázium, a vendéglátó gyülekezet, valamint a fenntartó Somogyi Református Egyházmegye szervezõ munkájáért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! (Elhangzott szeptember 2-án Csurgón, az Országos Református Tanévnyitón.) Mert megörvendeztettél tetteiddel, URam, kezed alkotásainak ujjongok (Zsolt 92,5)

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 IX. évf. 3. szám 2008. szeptember A TARTALOMBÓL: Országos református tanévnyitó A református iskolahálózat erõsségeinek azonosítása A hittanoktatás

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 1. szám 2006. március A TARTALOMBÓL: Tematikus összeállítás: Globális kihívások keresztyén válaszok Posztmodern kihívás, keresztyén

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

Kálvincsillag. 2012 A Magyar Református Egyház lapja. Közösség - Vallástétel Jövő

Kálvincsillag. 2012 A Magyar Református Egyház lapja. Közösség - Vallástétel Jövő Kálvincsillag 2012 A Magyar Református Egyház lapja Közösség - Vallástétel Jövő Játék, ami lehet nagyon komoly Milyen egyházat akarunk? Húsz év Kárpát-medencei közoktatási körkép Van élet a konfirmáció

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012. Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás. felé A Magyarországi Református Egyház éves jelentése2012 Krisztusért követségben - Úton a Hitvallás felé A Magyarországi Református Egyház, 2012 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök

Összhangzattan, avagy meggárdult egyeztetések. Konferencia titkára; Bölcskei Gusztáv református. Ittzés János evangélikus püspök evangélikus hetilap 72. évfolyam, 35. szám 2007. szeptember 2. Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap Ára: 180 Ft biztos vagyok benne, hogy ezekben a napokban minden egyéb, esetleg figyelemelterelésül,

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám Ára: 350,- Ft Sion fiai örüljenek királyuknak! (Zsolt 149,2) Áldott karácsonyi ünnepet és új esztendõt! BSz orvos-konferenciája,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KISKUNMAJSA OM: 027825

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KISKUNMAJSA OM: 027825 SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 027825 PEDAGÓGIAI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ...7 1.1 Intézményünk küldetésnyilatkozata...7 1.2 Iskolánk története...

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat Mester_borito_25.qxd 2010.02.11. 8:09 Page 1 konzervatív pedagógiai folyóirat Ára: 1100 Ft 2010. február Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba 25. szám OKTATÁS ÉS POLITIKA

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA Harangszó XV. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2014. október 31. Választások előtt állunk Alighogy véget ért a választási év Magyarországon (országygyűlés, Európai

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben