FARKASNÉ ÖKRÖS MARIANNA 1 IS THE NAT-2012 THE FOUNDATION-STONE OF THE SCIENTIFIC EDUCATION? Abstract. Keywords kulcsszavak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FARKASNÉ ÖKRÖS MARIANNA 1 IS THE NAT-2012 THE FOUNDATION-STONE OF THE SCIENTIFIC EDUCATION? Abstract. Keywords kulcsszavak"

Átírás

1 NAT 2012, MINT A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS MŰVELTSÉG ALAPKÖVE? FARKASNÉ ÖKRÖS MARIANNA 1 IS THE NAT-2012 THE FOUNDATION-STONE OF THE SCIENTIFIC EDUCATION? Abstract According to the National Curriculum, which appeared in 2012, the integrated approach of environmental science and the environmental education are very important, so its main aims are the integrated environmental science approach and the enviromental awareness contents showing in the classroom. The first step in the implementation of school is the preparation of the local curriculum, syllabus and curricular lesson plans. The preparation of these documents and practice will be the major challenge for the coming school year. The purpose of this research is the examination of the introductory period: using questionnaire survey, interviews and analysis of school documents, the process involved in the first year derecognition tracking, and some analysis of the experience. This primer study will provide insight into the research. Keywords kulcsszavak Nemzeti Alaptanterv, integrált természettudományos szemlélet, környezettudatosság, tantervi integrálás, iskolai megvalósítás, tanári kompetenciák National Curriculum, the integrated approach of environmental science, environmental awareness, integration into the curriculum, school realization, teacher competences Bevezetés A tantárgyi integritás szemlélete és az attól elválaszthatatlan természettudományos műveltségi terület tartalmi felépítése, az egyes tantárgyak arányainak a meghatározása, szinte az 1995-ös megjelenés óta az egyik legvitatottabb pontja a hazai tantervi fejlesztéseknek. Az egymást követő alaptantervek többé-kevésbé, de mindig menetrendszerűen felülírták a természettudományos műveltségi terület addigi koncepcióit, igazi megoldást azonban egyik elképzelés sem hozott, sőt, a sok változtatás az oktatás egészére is negatívan hatott. Idővel felerősödtek azok a vélemények, melyek szerint a Nemzeti Alaptanterv már nem módosításokra szorul, hanem újraértelmezésre, és újraírásra (HEGEDŰS G. 2010). 1 Tanár, Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskola,

2 A Nat koncepció leginkább a hagyományos tantárgyak összevonásában, valamint a tananyagtartalmaknak a természettudományos műveltségi terület esetében a környezettudatos ismereteknek - tantárgyközi megjelenítésében látja a megoldást. A jogalkotó szándéka szerint ennek az integrált természettudományos szemléletnek mára már konkrét formát kellett öltenie az iskolák Helyi (tantárgyi) tanterveiben, melyek a 2013/2014-es tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben, a kezdő (1., 9.), az 5., valamint a hatosztályos gimnáziumok esetében a 7. évfolyamon kerülnek bevezetésre. A helyi tantervekhez illeszkedő tanmenetek elkészítése, az abban foglaltak gyakorlati megvalósítása az elkövetkező tanévek egyik legnagyobb kihívása lesz. A kutatás célja ennek a bevezető időszaknak a vizsgálata: kérdőíves felméréssel, interjúval, iskolai dokumentumok elemzésével, a folyamatnak az első érintett évfolyam kivezetéséig történő nyomkövetésével, az időközben ezen a téren felgyülemlett saját tapasztalatok elemzésével. A NAT-2012 és a Kerettantervek környezettudatos tananyagtartalmai Először is szükséges annak meghatározása, hogy mit is értünk környezettudatosság és környezettudatos tananyagtartalom alatt. Sokunk számára még egy egyszerű fogalmi meghatározás is nehézséget jelent, de sokszor a témával foglalkozó pedagógiai irodalmakban is keverednek a környezeti nevelés, környezeti műveltség, felelős környezeti magatartás, fenntarthatóság, környezettudatosság fogalmak. Saját elgondolásunkhoz MARJAINÉ (et al. 2008) tanulmánya áll a legközelebb, mely szerint a környezeti tudatosság öt komponensből tevődik össze. Ezek: a tényszerű ökológiai ismeretek, a környezeti értékekhez való viszonyulás, mint egyfajta értékrend, a környezeti attitűd és a belőle eredő cselekvési hajlandóság, valamint a ténylegesen megvalósuló cselekvés. Ezek alapján saját meghatározásunk szerint, a kutatás során környezettudatosnak azokat a tananyagrészeket tekintjük, amelyek olyan konkrét ökológiai és természettudományos tartalmakat hordoznak, amelyek ismeretében pozitív irányban változik a tanulóknak a természeti környezethez, mint értékhez való viszonya, szemléletmódja, cselekvési hajlandósága és tényleges magatartása. A definícióból egyenesen következik, hogy a környezettudatos tananyagtartalmak ismerete nélkül nem végezhető sikeres környezeti nevelés, ezért minden tanár számára - tanított szakjától függetlenül -, elengedhetetlenül fontos, hogy megismerje a Nemzeti Alaptanterv (és a kerettantervek) vonatkozó részeit. Egy műveltségi területen belül az egyes tantárgyaknak az adott területekhez tartozó tudás- és kompetencia elemei együttesen alkotják a közművelődési tartalmakat. A környezettudatos ismereteket legdominánsabban a Földünk és környezetünk tantárgy, illetve az Ember és természet műveltségi területnek a Környezet és fenntarthatóság című részterülete tartalmazza, melynek legfontosabb tananyagtartalmait az 1. táblázat mutatja be.

3 1. táblázat: Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület tartalmai Környezettudatos magatartás, fenntarthatóság és életvitel. Anyag- és energiatakarékosság, életmód (közlekedés, fűtés, csomagolás, étkezés, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás) évfolyam évfolyam 7.-8.évfolyam évfolyam Globális környezeti rendszerek Geo-, bio- és technoszféra kölcsönhatásai, a kapcsolatok 2 általánosítása. -- Légkör fizikai tulajdonságai (mérés). Biogeo-kémiai kör- Vízkörforgás fizikai háttere, szerepe a környezeti rendszerekben. forgalmak (C, O,N). -- Környezeti problémák (üvegházhatás, savas eső, ózonlyuk ) Élő és élettelen környezeti tényezők Éghajlat, időjárás hatása az a természeti, a Időjárás elemeinek jellemző adataik, élőlényekre, -- Élőlények mesterséges környezetre megnevezé- összefüggések. Hidro- alkalmazkodása a környezethez. gyakorolt se, kapcsolatuk és aerodinamikai Természetközeli élőhelyek hatás, -- Élőlények az élő rendsze- jelenségek, egyszerű a lakókörnyezetben alkalmazkodása. rekkel, modellek Levegő-, víz-, talajszennyezés forrásai, szennyezői. Talaj termőképessége. A környezet és az ember egészségi állapota közti összefüggések felismerése. Környezeti kár, az ipari és természeti, időjárási katasztrófák okai,elkerülés. A környezeti rendszerek állapota, védelme, a fenntarthatóság Természetközeli és leromlott életközösségek. Az ember természeti folyamatokban állapotú élőhelyek, -- Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatása. Indikátor fajok szerepe. Az emberi tevékenység. játszott szerepe. Fogyasztási szokások, ésszerű és felelős szemlélet, törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. Helyi természet- és környezetvédelmi problémák, a természeti értékek megőrzéséért, a táj értékeinek védelméért, megóvásáért érzett felelősségvállalás. Környezetvédelmi cselekvési formák. Helyi környezeti problémák. Egészség- és környezettudatos magatartás, környezetvédelmi tevékenységek. Életközösségek állapota,védelme. Természeti értékek. Környezeti károk, okok, megoldások. Energiaátalakító folyamatok környezeti hatásai, alternatív energiák, A Föld szépsége, egyedisége A földi élővilág a természet változatosságának közeli és hosszú és az abban rejlő távon fenntartható értékeknek a bemutatása. életközös- ségeikben rejlő -- értékek ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a háztartásokban, közösségekben. Elemi ismeretek gyűjtése Érvek a földi életkörülmények égitestekről, egyszerű megfigyelések. egyedisége Lakókörnyezetünk mellett. Evolúciós, természeti és kulturális értékei, környezet és termépontok egyediség. szetvédelmi szem- A Kárpát-medence természeti és kulturális értékei, egyedisége. A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága, a benne élők testi-lelki egészsége közötti összefüggések. Készült a NAT (2012) alapján 2 A táblázatban található nyíl () az adott tevékenységnek a következő évfolyamon történő folytatódására vagy annak éppenséggel az előzményeire utal.

4 Integrált természettudományos szemlélet a földrajz tantervekben Magának az integrált szemléletnek minden tantárgy helyi tantervében meg kell jelennie, ugyanakkor a Nat-2012 kihasználva a Földünk környezetünk műveltségi terület interdiszciplináris jellegét, elsősorban annak alapelvei, céljai között deklarálja a korszerű természettudományos gondolkodás és szemléletmód kialakítását (ÜTŐNÉ VISI J, 2012). A belső integráció iránti igény többször megfogalmazódik az Ismeretek, valamint a Nevelési-fejlesztési célok pontok alatt. A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi (általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. olvashatjuk az egyik gimnáziumi kerettantervben (51/2012. (XII.21.) EMMI RENDELET, 2012). A földrajz kerettantervek az Ismeretek/Fejlesztési követelmények cím alatt részletezik a tananyagtartalmakat és mellette külön oszlopban tüntetik fel a különböző tantárgyaknak azokat a tartalmai elemeit (kapcsolódási pontok), amelyeken keresztül megvalósul a tantárgyközi integráció. Önmagában a kapcsolódási pontoknak a tantárgyankénti felsorolása azonban még nem jelent integrációt, azt a tartalmi szabályozás harmadik szintjén álló helyi tanterveknek és főként az azok alapján elkészített tanmeneteknek, óravázlatoknak kell biztosítaniuk. A kerettantervek további támpontokat nem adnak az iskolai szinten történő tervezéshez, azaz nem szolgálnak útmutatásul arra vonatkozóan, hogy akkor a tanári gyakorlatban hogyan is kapcsoljuk össze a különböző tantárgyakat. Erre vonatkozó konkrét módszertani támogatások és ajánlások hiányában ha a tantárgyi tantervekbe történő beemelés nem is, de a tanórai szintű megvalósítás minden bizonnyal nehézséget fog jelenteni és ez az integrációs törekvések kudarcához is vezethet. Ezért a bevezetés kezdeti időszaka, konkrétan az iskolai dokumentumok elkészítése, a tervezés, a már meglévő tanári kompetenciáknak és módszertani kultúrának a minősége, illetve ezeknek a folyamatos fejlesztése, valamint a tanároknak nyújtott informális és módszertani támogatás fogja alapvetően meghatározni a majdani kimeneti eredményeket. A megvalósítás első lépései kérdőíves felmérés A kutatás célja egyfelől a korábban említett szabályozó dokumentumoknak a tartalmi elemzése, másrészt a konkrét iskolai megvalósításnak, az integrációs szemlélet tanórai megjelenésének a vizsgálata. A Nat-2012 és a kerettantervek megjelenését az iskolai pedagógiai programok, helyi tantervek átdolgozása követte. Ennek a tevékenységnek az alapos elemzése igazából a tanév beindulását követően végezhető majd el, ugyanakkor a tervezésnek erről a szakaszáról frissen szerzett információk is rendkívül hasznosak lehetnek, akár a kutatási terv kiszélesítését is eredményezhetik. A bevezető tanulmány elkészültéig az interneten nagyjából egy hónapig közzétett és bárki által kitölthető kérdőívre (FARKAS-

5 ÖKRÖS M,. 2013) 178 visszajelzés érkezett. A válaszadók 8%-ának a földrajz, 9%-nak a kémia, 19 %-nak a biológia a fő szakja és többségük általános iskolai tanár. 60 fő főiskolai végzettségű, egy főnek nincs pedagógus végzettsége, a többi válaszadó egyetemi vagy MA/MSc diplomával rendelkezik. Tanórán és tanórán kívül is foglalkozik környezeti neveléssel 66%, míg 12% egyáltalán nem végez ilyen tevékenységet. Arra a kérdésre, hogy Ismeri-e Ön a NAT és a központi kerettanterv környezeti neveléssel, integrált természettudományos szemlélettel foglalkozó részeit? a válaszadók 28 %-a válaszolt nemmel, míg az Egyet ért-e Ön az új tartalmi szabályozás integrált természettudományos szemléletével? kérdésnél a nem válaszok aránya 18%. A válaszadók többsége (52%) szaktanárként, 2%-a szakértőként, míg 14%-a egyáltalán nem vett részt az iskolai dokumentumok átdolgozásában. További kérdések és a rájuk adott fontosabb válaszok aránya: Ön szerint milyen mértékben sikerült a helyi tantervbe adaptálni az integrált természettudományos műveltségi tartalmakat? Teljes mértékben: 7%, megfelelő mértékben: 44 %, kevésbé: 23 %, nem sikerült: 4 %, nem tudja megítélni: 22%. Az Ön számára jelent-e többlet terhet a környezeti neveléssel való foglalkozás? Igen: 24%, nem: 76%. Annak ellenére, hogy a kérdőív nem reprezentatív és csupán az előzetes tájékozódás, valamint a fő kutatás további kérdőíveinek összeállításához történő tapasztalatszerzés volt a célja, egyes mutatói mégis alátámasztják a kutatás szükségességét. Elgondolkodtató, hogy a válaszolók több mint egy negyede (28%) nem is ismeri a NAT és a kerettantervek releváns elemeit és az is, hogy ehhez hasonlóan magas azoknak az aránya (23% + 4%) is, akik szerint már maguk az új helyi tantervek sem felelnek meg az integrált természettudományos szemlélet kívánalmainak. Más szóval, vélhetően szép számban vannak olyan iskolák, ahol az új koncepció megvalósítása a helyi szabályozó dokumentumok hiányosságai miatt már most kudarcra van ítélve. A kérdőívet kitöltők közel egynegyedének (24%) jelenleg is gondot okoz a környezeti nevelés, valószínűsíthető, hogy számukra majdan az integrált szemlélet és a környezettudatos tartalmak közvetítése is az marad, hacsak nem kapnak megfelelő informális és módszertani támogatást. Igen magas (18%) azoknak az aránya, akik nem értenek egyet az integrált természettudományos szemlélettel. Az ő esetükben is megkérdőjeleződik a NAT-ban megfogalmazott nevelési, fejlesztési célok megvalósításának minősége és mértéke.

6 Összegzés A tanulmány egy olyan több évre tervezett kutatás tervét vázolta fel, amely eltér a megszokott Nat-kutatásoktól. Először is, a teljes tartalmi vizsgálat helyett az integrált természettudományos szemléletre és a környezettudatos tartalmakra összpontosít. Másfelől, a szabályozás legfelső szintjéről indulva a tanterveken át, egészen a megvalósítás tényleges szintjéig terjed. A kutatás valójában arra keresi a választ, hogy a felsőbb szinteken deklaráltak hogyan jelennek meg a tanári gyakorlatban, a tanmenetben, az óravázlatban és hogyan, milyen tanári és tanulói tevékenységekben öltenek formát a tanórákon. Az eddigi tapasztalatok alátámasztják a kérdésfelvetések jogosságát és indokoltá teszik magát a kutatást is. Irodalomjegyzék EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 2012: 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről - Magyar Közlöny pp EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 2013: 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 5. melléklet [12. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] - Gimnáziumi kerettanterv a felnőttoktatás évfolyama számára. Magyar Közlöny pp FARKASNÉ ÖKRÖS MARIANNA 2013: Kérdőív Utoljára megtekintve: augusztus 29. HEGEDŰS GÁBOR 2010: A természettudományos ismeretek alapozása a kisgyermekkorban. Feltöltve: október 29. eretek_alapozasa_a_kisgyermekkorban.html Utoljára megtekintve: augusztus 29. MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról. Magyar Közlöny pp MARJAINÉ DR. SZERÉNYI ZSUZSANNA DR. ZSÓKA ÁGNES SZÉCHY ANNA (2008): A környezeti nevelés és a környezettudatos fogyasztói magatartás kapcsolata egyetemisták körében elvégzett felmérés alapján I. Műhely tanulmány OTKA In: Kerekes Sándor et al. (szerk.) Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon. Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, Budapest. pp TÓTHNÉ TÍMÁR-GENG CSILLA (1998): Környezeti nevelés a tantervekben. In: Victor András (szerk.): KN Szer-Tár Műhelyszervezési kézikönyvek, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest. pp ÜTŐNÉ VISI JUDIT (2012): A környezeti nevelés feladatai és lehetőségei a földrajzoktatásban az új Nemzeti Alaptanterv tükrében. In: Mika J. et al. (szerk): Korszerű földtudományi oktatás versenyképes gazdaság, Eger, EKF pp

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho

Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK KÖRNYEZETI ATTITÛDJEI 61 Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK KÖRNYEZETI ATTITÛDJEI? A szerzõk a BIOHEAD-CITIZEN

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Közhelynek számít, hogy a mûveltség

Közhelynek számít, hogy a mûveltség szemle A földrajz helye a hazai oktatási rendszerben Amikor fejlõdésben lévõ fiatalok számára megpróbáljuk láthatóvá tenni a világ nagyságát és szépségét, abban is reménykedünk, hogy felébresztjük érdeklõdésüket

Részletesebben

TARTALOM A BIOLÓGIA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat. A fenntarthatóság pedagógiájának értelmezése és sajátosságai

TARTALOM A BIOLÓGIA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat. A fenntarthatóság pedagógiájának értelmezése és sajátosságai 2013/3 A BIOLÓGIA TANÍTÁSA A BIOLÓGIA TANÍTÁSA módszertani folyóirat Szerkesztõség: Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lászlóné (Szeged) A szerkesztõ munkatársai: Dr. Budayné dr. Kálóczy Ildikó (Debrecen) Kiss Gábor

Részletesebben

HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉG A FÖLDRAJZOKTATÁSRÓL EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. Bevezetés

HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉG A FÖLDRAJZOKTATÁSRÓL EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2011. 135. 2. pp. 115 123. HELYZETKÉP ÉS LEHETŐSÉG A FÖLDRAJZOKTATÁSRÓL EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN ÜTŐNÉ VISI JUDIT PROGRESS REPORT AND PERSPECTIVES ON GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE LIGHT

Részletesebben

Abolygónkon jelentkező globális környezeti problémák és világjelenségek egyértelműen

Abolygónkon jelentkező globális környezeti problémák és világjelenségek egyértelműen A környezeti problémák iránti érzékenyítés a köznevelésben Szemle Vállaljuk, hogy örökségünket, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért,

Részletesebben

BEFEKTETÉS A TUDATFORMÁLÁSBA AVAGY LEHET-E EGY ÓVODÁS KÖRNYEZETTUDATOS? SZŰCS KRISZTINA 1

BEFEKTETÉS A TUDATFORMÁLÁSBA AVAGY LEHET-E EGY ÓVODÁS KÖRNYEZETTUDATOS? SZŰCS KRISZTINA 1 BEFEKTETÉS A TUDATFORMÁLÁSBA AVAGY LEHET-E EGY ÓVODÁS KÖRNYEZETTUDATOS? SZŰCS KRISZTINA 1 Összefoglalás Az ENSZ tagországok képviselői a 2005 2015 közötti tíz esztendős időszakot a Környezeti Nevelés Évtizedének

Részletesebben

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl 2008/10 Tartalom Tanulmányok Tanulmányok Nézőpontok 3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója 17 Réti Mónika Varga Attila: Új tendenciák a fenntarthatóságra nevelésben. Avagy

Részletesebben

Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán

Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Lesku Katalin Felkészítés a környezeti nevelésre a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Bevezetés A bennünket körülvevő környezet állapota napjainkban nagymértékű változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN

IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN IDEGENNYELV-OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1-3. ÉVFOLYAMÁN 2009 Készítette: Dr. Morvai Edit Öveges Enikő A felmérés portáljának programozását, az adatok rendszerezését végezte Dr. Ottó István Tartalomjegyzék

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ ANIMÁCIÓK ALKALMAZÁSÁ- NAK FELTÉTELEI A KÖZOKTATÁSBAN 2 A MOZGÓKÉPEK ALKALMAZÁSA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ ANIMÁCIÓK ALKALMAZÁSÁ- NAK FELTÉTELEI A KÖZOKTATÁSBAN 2 A MOZGÓKÉPEK ALKALMAZÁSA A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN Farkas Bertalan Péter 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÉMÁJÚ ANIMÁCIÓK ALKALMAZÁSÁ- NAK FELTÉTELEI A KÖZOKTATÁSBAN 2 A természettudományok tanítása az oktatás

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Egy tankönyvkutatási beszámoló részletei. A tankönyvek hatásvizsgálata a környezeti nevelésben

Egy tankönyvkutatási beszámoló részletei. A tankönyvek hatásvizsgálata a környezeti nevelésben Iskolakultúra 2007/8 A nagyobb megyei és helyi környezetvédelmi beruházások megvalósításánál vonják be a helyi oktatási intézményeket (pl. hulladékgazdálkodási tervek, szelektív hulladékgyûjtési programok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN TANTERV 7-8. évfolyam Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi

Részletesebben

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban A fenntartható fejlődés szempontjai a felsőoktatási minőségirányítás intézményi gyakorlatában Kutatási jelentés 2012. március 12. Oktatáskutató

Részletesebben

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban

Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Fejlesztés, innováció 117 Gönczöl Enikő Jakab György Dr. Cser Erika Vállalkozói kompetencia fejlesztése a közoktatásban Az itt következő összeállításban a TÁMOP 3.1.1 6.4.2 elemi projekt kutatásaiból és

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA. Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda. óvodapedagógusoknak. címpályázatra készülő

ZÖLD ÓVODA. Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda. óvodapedagógusoknak. címpályázatra készülő ZÖLD ÓVODA Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda címpályázatra készülő óvodapedagógusoknak Szerkesztette: Könczey Réka, Kovács Erika, Kovács Lászlóné, dr. Varga Attila Szerzők: Bihariné dr. Krekó

Részletesebben

A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben

A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Ph.D. Program A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben Ph.D. értekezés Készítette: NÉMETH PATRÍCIA Témavezető:

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BRÁVÁCZ IBOLYA GÖDÖLLŐ 2015. 1 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1024-1032 MÉRJÜK-E A FÖLDRAJZOKTATÁS EREDMÉNYESSÉGÉT A KÖRNYEZETI NEVELÉS TERÜLETÉN?

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1024-1032 MÉRJÜK-E A FÖLDRAJZOKTATÁS EREDMÉNYESSÉGÉT A KÖRNYEZETI NEVELÉS TERÜLETÉN? Ütőné Visi Judit 1 MÉRJÜK-E A FÖLDRAJZOKTATÁS EREDMÉNYESSÉGÉT A KÖRNYEZETI NEVELÉS TERÜLETÉN? BEVEZETÉS Szűkebb és tágabb környezetünk természeti, társadalmi jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése,

Részletesebben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Egy nemzetközi összehasonlító kutatás első hazai tapasztalatainak összegzése Röviden

Részletesebben

Az iskola környezetnevelési programja

Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezetnevelési programja Az iskola környezeti nevelési programjának a meghatározása a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésével és azok összehangolásával történik. A

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben