Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: október 31-én órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali Gábor alpolgármester Nagy Mihályné Záhonyi László képviselők Hivatal részéről: Szaniszló Tamás jegyző Gonda Lajosné jegyzőkönyvvezető Távol van: Bak Attila Gábor Gorzsás Attila képviselők Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit intézményvezető Szőllős Sándor polgármester úr köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy Bak Attila képviselő úr, Gorzsás Attila képviselő úr jelezte távolmaradását az ülésről, továbbá Dr. Lőrinczy Tamás képviselő úr jelezte, hogy várhatóan percet fog késni. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. A napirendi pontokat a képviselők 4 igen szavazattal a következők szerint elfogadtak: Napirendi pontok: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Előadó: Szőllős Sándor polgármester 2. Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.4), valamint a 14/2013 (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 3. Előterjesztés I-IX hó költségvetési beszámoló megtárgyalására Előadó: Szőllős Sándor polgármester 1

2 4. Előterjesztés a Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadására Előadó: Szőllős Sándor polgármester 5. Bocskaikert, településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása Előadó: Szőllős Sándor polgármester 6. Előterjesztés Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról Előadó: Szőllős Sándor polgármester 7. Különfélék 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, az anyagban le van írva, a meghozott határozatokra milyen intézkedéseket tettek. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2013. (X. 31.) KT. sz. határozata megtárgyalta a Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: Bocskaikert Községi Önkormányzat a július 01. és szeptember 30. közötti időszakban az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal 2

3 2. napirendi pont: Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.4), valamint a 14/2013 (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi László úrnak, bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök úr elmondja, a költségvetés főösszege e Ft lett, az előző módosított előirányzat e Ft, az eredeti előirányzat eft volt. A napirendi pontot megtárgyalta a bizottság és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.4), valamint a 14/2013 (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 10. (1, 2, 3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 24 -ban foglaltakra, továbbá az évi CLXXXIX. törvény 10, 11, 12, 13 - ainak rendelkezéseire, a évi kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 2 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3

4 A képviselő testület az önkormányzat évi összesített költségvetésének előirányzatát Kiadás főösszege: Bevételi főösszege: ezer forint ezer forint 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 2.. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Kiadások: Működési kiadások előirányzata összesen: ezer forint Ebből: - Személyi jellegű kiadás: ezer forint - Munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint - Dologi jellegű kiadások: ezer forint Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök: ezer forint melyből - Ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint - Működési célú pénzeszköz átadás: 110 ezer forint Felhalmozási célú kiadások: Tartalék : ezer forint ezer forint Bevételek: Működési bevételek: Intézményi működési bevételek: Önkormányzat költségvetési támogatása: Támogatásértékű működési bevétel: Közhatalmi bevételek: Átvett pénzeszköz áht-n kivülről Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány igénybevétel ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint 120 ezer forint ezer forint ezer forint 4

5 Ezzel a bevételi és kiadási módosított előirányzat ezer forint ra változott. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Módosított előirányzat ( ) e Ft Bevételi előirányzat változása: e Ft Megnevezés előirányzat változás Megjegyzés Közhatalmi bevétel Iparűzési adó Ellátottak juttatásai Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) Magyarország szeretlek 250 Szerkezetátalakítási tartalék Bérkompenzáció 669 Normatíva pótigény Ingatlan értékesítés Működési célú pénzeszköz átvétel Teleház értékesítés Közfoglalkoztatás támogatás ( e Ft, egyszeri GYVK eft), a különbözet előirányzat átcsoportosítás Összesen Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata: e Ft Kiadási előirányzat változása: e Ft Megnevezés előirányzat változás Megjegyzés Személyi juttatások Közfoglalkoztatás támogatása, bérkompenzáció, Cafetéria Munkaadókat terhelő járulékok juttatás Dologi kiadások Készletbeszerzés közmunkaprogram, 5

6 rendezvények kiadásai Működési célú pénzeszköz átadás 10 Országos Mentőszolgálat Alapítvány Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Egyszeri gyermekvédelmi ( Erzsébet utalvány) Felhalmozási kiadás Közfoglalkoztatás, ügyviteli eszközök besz. Összesen Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata: e Ft 3.. A 14/2013 (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe a következő 1. sz. melléklet lép: 1. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege. e Ft Bevételi jogcím év eredeti előirányzat i módosítás 2 3 I/1. Intézményi működési bevételek * Közhatalmi bevételek Önkormányzat mű. Célu költségvetési támogatása III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4000 Felhalmozási célu átvett pénzeszközök IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Kiadási jogcímek év eredeti előirányzat i módosítás 2 3 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás 110 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési tartalék II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1700 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Jelen rendelet a október 31. napján lép hatályba. Bocskaikert, október 30. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a október 30.-án kihirdetésre került. Szaniszló Tamás Jegyző 7

8 3. napirendi pont: Előterjesztés I-IX hó költségvetési beszámoló megtárgyalására Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi László úrnak, bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök úr elmondja, hogy a napirendi pontot a bizottság részletesen megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy büszke arra, hogy az Önkormányzat működése zavartalan, a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti semmi. A plusz állami támogatásoknak és a takarékos gazdálkodásnak köszönhető ez a pozitív költségvetési mérleg. A lekötött pénzeszközök nagy része feladattal terhelt, mindenképpen pozitívum, hogy a költségvetés emelkedik. Dr. Tarcali Gábor alpolgármester úr megkérdezi, hogy az intézmények esetében bevétel 112 %. Ez miből tevődik össze? Szaniszló Tamás jegyző úr válaszában elmondja, hogy a költségvetésben az év elején rendelkezésre álló közétkeztetési normatíva lett betervezve, melyhez év közben még kiegészítés érkezett. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2013. (X. 31.) KT. sz. határozata Bocskaikert Községi Önkormányzat és részben önálló költségvetési szervei I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal 4. napirendi pont: 8

9 Előterjesztés a Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadására Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi László úrnak, bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök úr elmondja, hogy a napirendi pontot a bizottság részletesen megtárgyalta. Részletes kidolgozott koncepció, nagyon sok célt tartalmaz. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy dr. Lőrinczy Tamás képviselő úr kérte, hogy a jövő évi költségvetésbe szerepeljen az orvosi ügyelet idei díjának díjának 10 %-al való emelése. A bizottság ezzel egyet értett és ezzel a módosítással 3 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Dr. Tarcali Gábor alpolgármester úr javasolja, hogy a parkolóban és a meglévő belterületi közutakon az útburkolati jelek és a közúti jelzőtáblák karbantartása, illetve pótlását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2013. (X. 31.) KT. sz. határozata a Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadja. felkéri a jegyzőt, hogy a fenti irányelvek figyelembevételével készítse elő az önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetét, valamint a polgármestert, hogy terjessze azt a testület elé. Felelős: Szaniszló Tamás jegyző, Szőllős Sándor polgármester Határidő: évi költségvetés tervezésének, benyújtásának, elfogadásának és végrehajtásának jogszabályban meghatározott időpontja. 9

10 Községi Önkormányzat Bocskaikert 4241 Bocskaikert Poroszlay u évi költségvetési koncepció 10

11 I./ A koncepció gazdasági környezete II./ A évi gazdálkodás alapelvei, célkitűzései, eszközei 1) Alapelvek 2) Célkitűzések 3) A célok megvalósítását szolgáló főbb gazdasági eszközök III./ évi költségvetési koncepció elemei: 1) Bevételek 2) Kiadások 3) Intézményi hálózat működtetése 4) Fejlesztések 5) évi feladatok felsorolása és rangsorolása IV./ A célok elérését szolgáló intézkedések V. / Az önkormányzati költségvetés hitelfelvétele és annak hatásai Az előző év gyakorlatának megfelelően a képviselő-testület két fordulóban tárgyalja és fogadja el a költségvetési koncepciót, mely a jobb áttekinthetőséget és az alaposabb döntéshozatalt szolgája. Az I. fordulóban a évi gazdálkodás alapelveinek és célkitűzéseinek megfogalmazására és elfogadására kerül sor, mely után a II. fordulóban a költségvetési koncepció teljes körű tárgyalása és elfogadása történik. I./ A koncepció gazdasági környezete A NFT II ben megfogalmazott célkitűzések továbbra is érvényesek, melyet a konvergencia programban megfogalmazottak egészítenek ki. Ezek a célkitűzések a következők: a növekvő és versenyképes gazdaság, 11

12 a tőkevonzó képesség erősítése, a foglalkoztatottsági szint emelése, az esélyteremtő szolidáris szociálpolitika, az állam olcsóbb és hatékonyabb működése, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közpénzek célszerű felhasználása, az igazságos közteherviselés. Önkormányzatunk két legfontosabb célja, a kötelező feladatok ellátása és a működőképesség megőrzése. A tervre épülten regionális, megyei és kistérségi szintű programok fognak elkészülni, melyekhez településünk gazdasági programjának is igazodnia kell. A kormányprogramban megfogalmazott szempontokat figyelembe véve, önkormányzatunk a évi gazdálkodási célkitűzéseinél a következő tervezési szempontok érvényesítését tartom fontosnak: Az önkormányzat és intézményei működési feltételeinek biztosítása. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. A képviselő-testület által jóváhagyott takarékossági program következetes végrehajtása, betartása. Az Új Széchenyi Terv keretén belül megnyíló pályázati lehetőségek kihasználása. Az uniós források, pályázati lehetőségek kihasználása. A LEADER keretén belül megnyíló pályázati lehetőségek kihasználása. A fejlesztési tervek kidolgozása, a megvalósításhoz szükséges pályázatok beadása, a beruházások megvalósítása. II./ A évi gazdálkodás alapelvei, célkitűzései, eszközei Az előző képviselő-testület által 2007-ben kidolgozott és jóváhagyott takarékossági program, az ennek szellemében megkezdett és végrehajtott intézkedések már takarékosabb és hatékonyabb önkormányzati feladatellátást eredményezett az elmúlt hat esztendőben. A folyamatosan változó és szigorodó körülményeket és feltételeket figyelembe véve, a megtett intézkedések hatékonyságát vizsgálva, valamint a jelenlegi gazdasági viszonyokat is figyelembe véve tovább kell folytatni és alkalmazni kell a takarékossági program célkitűzéseit, annak megvalósítását. Keresni kell a további lehetőségeket a takarékosságra vonatkozóan, a törvényi előírások betartása és az ésszerűség elvén. 1) Alapelvek Az önkormányzatnak elsődleges célja a kötelező feladatok ellátásához és a működő képesség megőrzéséhez a szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltétetlek a biztosítása. Az 12

13 önként vállalt feladatokat rangsorolni kell. Figyelembe kell venni ezeknek a feladatoknak a megvalósításához rendelkezésre álló, illetve szükséges anyagi háttér fedezetét. Csak akkor szabad az önként vállalt feladatot megvalósítani, ha az anyagi háttere rendelkezésre áll. Körültekintően fel kell mérni a jelentkező lakossági igényeket, a kötelező és az önként vállalt feladatok megvalósításánál pedig ezeket figyelembe kell venni. Az önkormányzat költségvetését elsősorban a központi támogatás mértékének alakulása és a saját bevételek nagysága befolyásolja. A fejlesztési célok sikeres megvalósításához alaposan és körültekintően kell megtervezni a munkafolyamatokat. A pályázatok elkészítéséhez a szakemberek igénybevételét, a pályázatok elkészítése során keletkező költségek fedezetét, majd a fejlesztések megvalósításhoz a vállalt önerő biztosítását. Évről-évre felülvizsgálatra és felmondásra, illetve átkötésre kerülnek az önkormányzat gépjárműveinek biztosításai. Az önkormányzat és intézményei közösen szervezik a beszerzéseket, amely így takarékosabb. A hatékonyabb feladatellátást szolgálja az önkormányzat intézményi felépítésének struktúrája. A források a település gazdasági koncepciójában (ciklusprogram) meghatározott célok megvalósítására kerülnek felhasználásra. Alapvető célunk a szolgáltató jellegű önkormányzat működtetése, amely elsősorban a település lakosságát szolgálja. A Közigazgatás Hatósági Eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (KET), valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény folyamatosan változó szabályainak figyelembe vételével alapvetően törekedni kell a szolgáltató jellegű ügyintézés végzésére. Vizsgálni kell az ügyfelekkel történő kapcsolattartás módját és annak újabb lehetőségeit, melyet az önkormányzat által működtetett honlap is segít. A Humán Szolgáltató Központ működését a lakossági igényekhez kell továbbra is rugalmasan igazítani. A két tanyagondnoki szolgálat működtetésével hatékonyabb és eredményesebb munkát végezhetünk a két külterületi településrészünkön. Figyelembe kell venni a feladatellátás színvonalát, eredményességét, kihasználtságát és a feladat finanszírozás alakulását. A kulturális rendezvényeink történelmi, hagyományőrző, hagyományteremtő jellegét tovább kell erősíteni, a rendezvények szervezéséhez a forrásokat pályázati lehetőségek bevonásával kell kiegészíteni. A közoktatás és a művészeti oktatás területén megvalósult fejlesztések színvonalát meg kell őrizni. Támogatni kell az ifjúság, a lakosság az idősek részére történő rendezvények szervezését, továbbá a kulturális, sport és egészség megőrző programok megvalósulását. Támogatni kell a civil szervezetek által szervezett programok megvalósítását. Támogatni kell a testvérvárosi kapcsolatok kiépítését a szomszéd országokban található településekkel. 13

14 Támogatni kell a határon átnyúló gazdasági-kulturális programok, kapcsolatok kiépítését. Keresni kell azokat a lehetőségeket, melyek elősegítik az olcsóbb, korszerűbb és hatékonyabb közigazgatás működését, fel kell tárni az esetleges párhuzamosságokat a feladatellátások terén és azokat meg kell szüntetni. Vizsgálni kell azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmazásával társulási szinten láthatók el bizonyos közszolgáltatások, hatósági feladatok, a település önállóságának megtartása mellett. 2) Célkitűzések Foglalkoztatás, munkahelyteremtés elősegítése: Támogatni kell a 45 év felettiek, fiatalok, valamint a tartós munkanélküliek, és a fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrációját, a résztvevők komplex, fejlesztő szolgáltatásokba való bevonását. A település lakosságának minél nagyobb számú foglalkoztatottsága érdekében partneri szerepet kell vállalni a közmunka programok szervezésében. Támogatni kell az üzemek létesítését az ipartelepítésre kijelölt területen. Esélyteremtő szociálpolitika megvalósítása: Esélyegyenlőséget megvalósító programok szervezése. Komplex problémakezelés érdekében a évi feladatok az egészségügy, a kultúra, a foglalkoztatás, a képzés, a közigazgatás, a bűnmegelőzés és a pozitív kommunikáció területén. Biztosítani kell, az esélyegyenlőség érdekében tevékenykedő szervezetek szociális és gyermekvédelmi alapellátásba való bekapcsolását. Élhetőbb települési környezet kialakítása érdekében elő kell segíteni a település környezeti állapotának javítását szolgáló programok megvalósulását: A komplex hulladékgazdálkodás működtetését. A szennyvíztisztítást. A levegőminőség javítását. Az ivóvízbázisok védelmét. A felszíni csapadékvíz elvezetés fejlesztését, az elvezető rendszer kiépítésének lehetőségének megteremtését. Amennyiben pályázatot írnak ki erre a célra, be kell nyújtani a pályázatot. A hatékony védekezést a parlagfű és allergén anyagot kibocsátó növények ellen. Közúti infrastruktúra fejlesztését, a települési úthálózat fejlesztését. Járda építését. Gyepmesteri szolgálat beindítását több település összefogásával. A közműhálózat bővítését, belterületen és külterületen egyaránt. A település rendezési tervét időszakosan felül kell vizsgálni. A tervet hozzá kell igazítani az aktuális körülményekhez, amennyiben ez szolgálja a lakosság igényeit és elősegíti a település fejlődését. 14

15 A közszolgáltatások fejlesztése terén elért eredmények: A település komplexebb egészségügyi ellátását biztosítja, a háziorvos rendelési idejének bővülése. A fogorvosi feladat ellátásában a lakosság megelégedésére a szolgáltatás színvonala, nagyon jó. A gyerek létszám folyamatos emelkedése miatt, lehetőség szerint vizsgálni kell a gyermekorvos praxis kialakításának lehetőségét, fenntarthatóságát. A központi orvosi ügyeleti épület átadását követően az ellátás infrastruktúrája, színvonala emelkedett. A gyógyszertár és az orvosi rendelő nyitvatartási ideje összhangban van, biztosítva a gyógyszerkiváltás azonnali lehetőségét. A tömegközlekedés helyzetének évenkénti felülvizsgálatát kezdeményezni kell a koordináló szerveknél és a szolgáltatóknál. Közrend-közbiztonság védelmének javítását szolgálja a polgárőrség eredményesebb működése és a járőrszolgálatok. A polgárőrség járőrözéseit többnyire a Megyei Polgárőr Szövetségtől kapott gépkocsival végzi. Nagyon hiányzik a település közbiztonságának megfelelő színvonalú ellátásához a KMB szolgálat létszámának a növelése. A rendőrség traffipax készüléke endszeresen teljesít szolgálatot Bocskaikertben. A 4. számú főúton: o gyalogosok, kerékpárosok átkelése a közlekedési lámpánál a kerékpárút megépítésével biztonságosabbá vált, o iskola időszakában reggel és délután polgárőr segíti az áthaladását a lakosságnak. A kerékpárút kiépülésével biztonságosan jutnak el gyalogosok és a kerékpárosok Monostordűlő településrészre. A forgalomcsillapító sziget kialakításával, a településünkre Debrecen felől beérkező gépjárművek sebessége és a balesetveszélye jelentősen csökkent. A 4. számú főút megvilágításának kiépítésével szintén sikerült csökkenteni a településen áthaladó gépjárművek által okozott balesetveszélyt. Az óvoda előtti és a Diófa utca torkolatánál kiépített szalagkorlátok feloldásával csökkent a település központi részének gépjárművek által okozott leterheltsége és a balesetveszély. A 354. számú, Debrecent elkerülő út átadásával jelentősen csökkent a településünkön áthaladó gépjárművek száma. 3) A célok megvalósítását szolgáló főbb gazdálkodási eszközök Ésszerű takarékosság folytatása a gazdálkodás és az intézmények üzemeltetése terén. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, a szükséges önrész biztosítása. A as uniós pályázati lehetőségek kihasználásához szükséges tervek, projektek előkészítése. III./ évi költségvetési koncepció elemei: 15

16 Az önkormányzatok évi gazdálkodását meghatározó pénzügyi szabályozás jelentős átalakulása várható. Az Önkormányzat évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét továbbra is a központi költségvetésből való részesedés és a saját bevétel nagysága határozza meg. Változás következett be a normatívák elosztásában, illetve a helyben beszedett adók elosztásában is. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében a folyamatos fedezetet a központi költségvetési támogatás, a saját bevétel, a pénzmaradvány, az átvett pénzeszközök biztosítják. Megszűnt az önkormányzatunk hitelkerete a folyószámlát vezető pénzintézetnél, hitelt csak a Kormányhivatal engedélyével lehet felvenni és elsősorban fejlesztési célú beruházásra. A tanügyi igazgatás állami feladat lett, ehhez a szakfeladathoz köthető dolgozók átkerültek állami alkalmazásba, az iskola épületének fenntartását, illetve a működtető vagyonnak a biztosítását önkormányzatunk vállalta. A saját bevételek növekedése terén lehetőséget jelent, a még be nem folyt, hátralékos helyi adók behajtása. A személyi kiadásoknál csak a kötelező soros előlépéseket tervezzük. A személyi juttatásoknál a munkavállalók részére, az adható juttatásokat lehetőség szerint tervezzük. A dologi kiadásokat a évi szinthez képest az inflációs mérték emelésével tervezzük. Melyet a folyamatos válság, az energiahordozók árának kiszámíthatatlan változása negatívan befolyásolhat, ezáltal még kérdéses hogy fedezi-e a tényleges kiadásokat. A 2013-as orvosi ügyeleti díj 10 %-os emelése, mely akkor lép hatályba, ha Hajdúhadház város és Téglás város is megszavazza az emelést. Beruházások tervezése Intézményi beruházások: Új Hivatal építése Művelődési ház építése A jelenlegi Hivatal épületének homlokzati rekonstrukciója, szigetelése, műanyag nyílászárók kiépítése, akadály-mentesítése. Infrastrukturális beruházások: Belterületi gyűjtőutak aszfaltozása kb. 2,5 km Közvilágítás bővítés, korszerűsítés: a hiányzó szakaszok kiépítése. Villamoshálózat bővítés, a meglévő rendszer korszerűsítése Rákóczikertben gázvezeték kiépülésének elősegítése. Rákóczikertben kerékpár és gyalogos vasúti átjáró kiépítésének támogatása Rákóczikertben a Hajdúhadház felé eső, meglévő vasúti átjáró áthelyezésének elősegítése, a rendezési tervben foglaltak szerint. Monostordűlőben ivóvíz gerincvezeték kiépülésének megvalósítása. 16

17 Felszíni csapadékvíz hálózat tervének elkészítése. Felszíni csapadékvíz elvezetés, árkok kiépítése. Ipartelepítés megvalósításának támogatása. Kábel tv hálózat kiépítésének támogatása. Településközpont fejlesztés: Országzászló, Turul madár szobor. Játszótér fejlesztése: wc kiépítése a területén. Parkolóban az útburkolati jelek, zebra felfestése. közlekedési táblák pótlása, karbantartása Fekvőrendőrök burkolati jeleinek újra festése. IV./ A célok elérését szolgáló intézkedések Az önkormányzatnak takarékosnak kell lennie a gazdálkodása, illetve az intézményeinek az üzemeltetése terén. Az eddigi bevált gyakorlatot kell folytatni a lakossági adótartozásokkal, hátralékokkal kapcsolatban. Figyelmet kell fordítani a feladat ellátáshoz szükséges létszámgazdálkodásra. Ki kell használni a közcélú foglalkoztatásból eredő előnyöket. Az önkormányzatnak a fejlesztések megvalósításához minden pályázati lehetőségeket ki kell használnia, és biztosítania kell az előírt önrészt a beruházások megvalósításhoz. A as uniós költségvetés lehetőségeinek kihasználásához szükséges a tervek, projektek időben történő előkészítése. A kötelező feladatok ellátáshoz és a működőképesség megőrzéséhez szükséges az anyagi fedezet biztosítása. Összegzés: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az ismereteik alapján, a javaslataikkal és észrevételeikkel egészítsék ki, majd pedig fogadják el a koncepcióban megfogalmazott az alapelveket és célokat. A megvalósítandó célok elfogadását követően kell összeállítani a végrehajtás sorrendjét, a fejlesztések megvalósításához a szükséges anyagi hátteret biztosítani kell. A reális igényeken alapuló célok megvalósításhoz a kellő alapot, a kidolgozott, következetes és takarékos gazdálkodás teremti meg, melyek együttesen biztosítják az intézményeink zavartalan működését és a település további fejlődését. Bocskaikert, október 25. Szőllős Sándor polgármester 17

18 5. napirendi pont: Bocskaikert, településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi László úrnak, bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök úr elmondja, hogy a napirendi pontot a bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a leírt anyagból látható, hogy a megkeresett közigazgatási szervek közül hét szerv nyilatkozott érdemben, miszerint a tervezett változtatás nem teszi szükségessé környezeti hatásvizsgálat készítését szerencsére, mert ez pénzbe kerülne az önkormányzatnak.. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2013. (X. 31.) KT. sz. határozata A Képviselő-testület A R. szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett - érintett közigazgatási szervek bevonásával lefolytatott eljárása után, a Képviselő-testület a R. 3. illetve 4. felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza: A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a R. szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését. A határozat közzétételéről a helyben szokásos módon - a polgármester gondoskodik.... Szőllős Sándor polgármester 18

19 ( Dr. Lőrinczy Tamás képviselő úr megérkezett.) 6. napirendi pont: Előterjesztés Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi László úrnak, bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök úr elmondja, hogy a napirendi pontot a bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a véleményezési szakasz lezárult. Az érintettek észrevételei beépítésre kerültek a rendezési tervbe. A településrendezési mérnök felterjeszti a megyei főépítésznek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2013. (X. 31.) KT. sz. határozata Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 4 beavatkozási pontját érintő módosításának a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. A tervdokumentáció a véleményezés során beérkezett módosítások, javítások átvezetése után kerüljön végső szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása annak megszerzését követően mielőbb megtörténhessen. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal 19

20 Különfélék: Szőllős Sándor polgármester úr tájékoztatja a képviselőket, hogy a Gohér-Sólyom utcák sarkán lévő telekvásárlás szerződés aláírásra került. Előkészítik a település földútjainak felméréseit, annak az utca névsor összeállítását amelyek alkalmasak az aszfaltozásra. Azok kerülnek elsősorban aszfaltozásra, ahol a lakosság megfelelő mértékben és arányban vállalja az önrész kifizetését. A közeljövőben fognak egyeztetni a Teleki és Oláh S. utca aszfaltozásáról. Szeretnék, hogy a Teleki utcán arányosan kerüljön kialakításra a 6 méteres út, arányos előkertek legyenek, a fák pótlása történjen meg, úgy hogy ne legyen veszélybe a vezetékhálózat. Az Oláh Sándor utcánál azt szeretné kérni, hogy fekvőrendőrökkel szakítsák meg az utat. Dr. Tarcali Gábor alpolgármester úr véleménye szerint, úgy építsék meg a vezetékhálózatot, hogy legyen hely a fáknak. Zavarja, hogy mindig minden a természet rovására megy. Fontos, hogy minél több zöldfelület legyen a településen. Több hozzászólás nem volt, ezért Polgármester úr órakor bezárta az ülést. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző 20

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 11/201.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 201. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 201. évi vitelének

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. /IV.02./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./ rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 GYÖNGYÖSTARJÁN

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2014. április 14-én 11 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. /IX.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. /III.05./számú rendeletének módosításáról Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE BEVÉTELBŐL Cím / Cím megnevezése Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 11/2010. (II. 26.)sz. határozata A TÁRSULÁS 2009. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben