Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: október 31-én órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali Gábor alpolgármester Nagy Mihályné Záhonyi László képviselők Hivatal részéről: Szaniszló Tamás jegyző Gonda Lajosné jegyzőkönyvvezető Távol van: Bak Attila Gábor Gorzsás Attila képviselők Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit intézményvezető Szőllős Sándor polgármester úr köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy Bak Attila képviselő úr, Gorzsás Attila képviselő úr jelezte távolmaradását az ülésről, továbbá Dr. Lőrinczy Tamás képviselő úr jelezte, hogy várhatóan percet fog késni. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. A napirendi pontokat a képviselők 4 igen szavazattal a következők szerint elfogadtak: Napirendi pontok: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Előadó: Szőllős Sándor polgármester 2. Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.4), valamint a 14/2013 (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 3. Előterjesztés I-IX hó költségvetési beszámoló megtárgyalására Előadó: Szőllős Sándor polgármester 1

2 4. Előterjesztés a Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadására Előadó: Szőllős Sándor polgármester 5. Bocskaikert, településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása Előadó: Szőllős Sándor polgármester 6. Előterjesztés Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról Előadó: Szőllős Sándor polgármester 7. Különfélék 1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, az anyagban le van írva, a meghozott határozatokra milyen intézkedéseket tettek. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2013. (X. 31.) KT. sz. határozata megtárgyalta a Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: Bocskaikert Községi Önkormányzat a július 01. és szeptember 30. közötti időszakban az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal 2

3 2. napirendi pont: Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.4), valamint a 14/2013 (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi László úrnak, bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök úr elmondja, a költségvetés főösszege e Ft lett, az előző módosított előirányzat e Ft, az eredeti előirányzat eft volt. A napirendi pontot megtárgyalta a bizottság és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.4), valamint a 14/2013 (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 10. (1, 2, 3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 24 -ban foglaltakra, továbbá az évi CLXXXIX. törvény 10, 11, 12, 13 - ainak rendelkezéseire, a évi kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 2 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3

4 A képviselő testület az önkormányzat évi összesített költségvetésének előirányzatát Kiadás főösszege: Bevételi főösszege: ezer forint ezer forint 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet 2.. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Kiadások: Működési kiadások előirányzata összesen: ezer forint Ebből: - Személyi jellegű kiadás: ezer forint - Munkaadókat terhelő járulékok: ezer forint - Dologi jellegű kiadások: ezer forint Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök: ezer forint melyből - Ellátottak pénzbeli juttatása ezer forint - Működési célú pénzeszköz átadás: 110 ezer forint Felhalmozási célú kiadások: Tartalék : ezer forint ezer forint Bevételek: Működési bevételek: Intézményi működési bevételek: Önkormányzat költségvetési támogatása: Támogatásértékű működési bevétel: Közhatalmi bevételek: Átvett pénzeszköz áht-n kivülről Felhalmozási bevétel Pénzmaradvány igénybevétel ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint 120 ezer forint ezer forint ezer forint 4

5 Ezzel a bevételi és kiadási módosított előirányzat ezer forint ra változott. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Módosított előirányzat ( ) e Ft Bevételi előirányzat változása: e Ft Megnevezés előirányzat változás Megjegyzés Közhatalmi bevétel Iparűzési adó Ellátottak juttatásai Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) Magyarország szeretlek 250 Szerkezetátalakítási tartalék Bérkompenzáció 669 Normatíva pótigény Ingatlan értékesítés Működési célú pénzeszköz átvétel Teleház értékesítés Közfoglalkoztatás támogatás ( e Ft, egyszeri GYVK eft), a különbözet előirányzat átcsoportosítás Összesen Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata: e Ft Kiadási előirányzat változása: e Ft Megnevezés előirányzat változás Megjegyzés Személyi juttatások Közfoglalkoztatás támogatása, bérkompenzáció, Cafetéria Munkaadókat terhelő járulékok juttatás Dologi kiadások Készletbeszerzés közmunkaprogram, 5

6 rendezvények kiadásai Működési célú pénzeszköz átadás 10 Országos Mentőszolgálat Alapítvány Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Egyszeri gyermekvédelmi ( Erzsébet utalvány) Felhalmozási kiadás Közfoglalkoztatás, ügyviteli eszközök besz. Összesen Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata: e Ft 3.. A 14/2013 (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe a következő 1. sz. melléklet lép: 1. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi mérlege. e Ft Bevételi jogcím év eredeti előirányzat i módosítás 2 3 I/1. Intézményi működési bevételek * Közhatalmi bevételek Önkormányzat mű. Célu költségvetési támogatása III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4000 Felhalmozási célu átvett pénzeszközök IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások Kiadási jogcímek év eredeti előirányzat i módosítás 2 3 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás 110 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési tartalék II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1700 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Jelen rendelet a október 31. napján lép hatályba. Bocskaikert, október 30. Szőllős Sándor polgármester Szaniszló Tamás jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a október 30.-án kihirdetésre került. Szaniszló Tamás Jegyző 7

8 3. napirendi pont: Előterjesztés I-IX hó költségvetési beszámoló megtárgyalására Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi László úrnak, bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök úr elmondja, hogy a napirendi pontot a bizottság részletesen megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy büszke arra, hogy az Önkormányzat működése zavartalan, a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti semmi. A plusz állami támogatásoknak és a takarékos gazdálkodásnak köszönhető ez a pozitív költségvetési mérleg. A lekötött pénzeszközök nagy része feladattal terhelt, mindenképpen pozitívum, hogy a költségvetés emelkedik. Dr. Tarcali Gábor alpolgármester úr megkérdezi, hogy az intézmények esetében bevétel 112 %. Ez miből tevődik össze? Szaniszló Tamás jegyző úr válaszában elmondja, hogy a költségvetésben az év elején rendelkezésre álló közétkeztetési normatíva lett betervezve, melyhez év közben még kiegészítés érkezett. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2013. (X. 31.) KT. sz. határozata Bocskaikert Községi Önkormányzat és részben önálló költségvetési szervei I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal 4. napirendi pont: 8

9 Előterjesztés a Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadására Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi László úrnak, bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök úr elmondja, hogy a napirendi pontot a bizottság részletesen megtárgyalta. Részletes kidolgozott koncepció, nagyon sok célt tartalmaz. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy dr. Lőrinczy Tamás képviselő úr kérte, hogy a jövő évi költségvetésbe szerepeljen az orvosi ügyelet idei díjának díjának 10 %-al való emelése. A bizottság ezzel egyet értett és ezzel a módosítással 3 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Dr. Tarcali Gábor alpolgármester úr javasolja, hogy a parkolóban és a meglévő belterületi közutakon az útburkolati jelek és a közúti jelzőtáblák karbantartása, illetve pótlását. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2013. (X. 31.) KT. sz. határozata a Bocskaikert Községi Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadja. felkéri a jegyzőt, hogy a fenti irányelvek figyelembevételével készítse elő az önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetét, valamint a polgármestert, hogy terjessze azt a testület elé. Felelős: Szaniszló Tamás jegyző, Szőllős Sándor polgármester Határidő: évi költségvetés tervezésének, benyújtásának, elfogadásának és végrehajtásának jogszabályban meghatározott időpontja. 9

10 Községi Önkormányzat Bocskaikert 4241 Bocskaikert Poroszlay u évi költségvetési koncepció 10

11 I./ A koncepció gazdasági környezete II./ A évi gazdálkodás alapelvei, célkitűzései, eszközei 1) Alapelvek 2) Célkitűzések 3) A célok megvalósítását szolgáló főbb gazdasági eszközök III./ évi költségvetési koncepció elemei: 1) Bevételek 2) Kiadások 3) Intézményi hálózat működtetése 4) Fejlesztések 5) évi feladatok felsorolása és rangsorolása IV./ A célok elérését szolgáló intézkedések V. / Az önkormányzati költségvetés hitelfelvétele és annak hatásai Az előző év gyakorlatának megfelelően a képviselő-testület két fordulóban tárgyalja és fogadja el a költségvetési koncepciót, mely a jobb áttekinthetőséget és az alaposabb döntéshozatalt szolgája. Az I. fordulóban a évi gazdálkodás alapelveinek és célkitűzéseinek megfogalmazására és elfogadására kerül sor, mely után a II. fordulóban a költségvetési koncepció teljes körű tárgyalása és elfogadása történik. I./ A koncepció gazdasági környezete A NFT II ben megfogalmazott célkitűzések továbbra is érvényesek, melyet a konvergencia programban megfogalmazottak egészítenek ki. Ezek a célkitűzések a következők: a növekvő és versenyképes gazdaság, 11

12 a tőkevonzó képesség erősítése, a foglalkoztatottsági szint emelése, az esélyteremtő szolidáris szociálpolitika, az állam olcsóbb és hatékonyabb működése, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közpénzek célszerű felhasználása, az igazságos közteherviselés. Önkormányzatunk két legfontosabb célja, a kötelező feladatok ellátása és a működőképesség megőrzése. A tervre épülten regionális, megyei és kistérségi szintű programok fognak elkészülni, melyekhez településünk gazdasági programjának is igazodnia kell. A kormányprogramban megfogalmazott szempontokat figyelembe véve, önkormányzatunk a évi gazdálkodási célkitűzéseinél a következő tervezési szempontok érvényesítését tartom fontosnak: Az önkormányzat és intézményei működési feltételeinek biztosítása. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. A képviselő-testület által jóváhagyott takarékossági program következetes végrehajtása, betartása. Az Új Széchenyi Terv keretén belül megnyíló pályázati lehetőségek kihasználása. Az uniós források, pályázati lehetőségek kihasználása. A LEADER keretén belül megnyíló pályázati lehetőségek kihasználása. A fejlesztési tervek kidolgozása, a megvalósításhoz szükséges pályázatok beadása, a beruházások megvalósítása. II./ A évi gazdálkodás alapelvei, célkitűzései, eszközei Az előző képviselő-testület által 2007-ben kidolgozott és jóváhagyott takarékossági program, az ennek szellemében megkezdett és végrehajtott intézkedések már takarékosabb és hatékonyabb önkormányzati feladatellátást eredményezett az elmúlt hat esztendőben. A folyamatosan változó és szigorodó körülményeket és feltételeket figyelembe véve, a megtett intézkedések hatékonyságát vizsgálva, valamint a jelenlegi gazdasági viszonyokat is figyelembe véve tovább kell folytatni és alkalmazni kell a takarékossági program célkitűzéseit, annak megvalósítását. Keresni kell a további lehetőségeket a takarékosságra vonatkozóan, a törvényi előírások betartása és az ésszerűség elvén. 1) Alapelvek Az önkormányzatnak elsődleges célja a kötelező feladatok ellátásához és a működő képesség megőrzéséhez a szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltétetlek a biztosítása. Az 12

13 önként vállalt feladatokat rangsorolni kell. Figyelembe kell venni ezeknek a feladatoknak a megvalósításához rendelkezésre álló, illetve szükséges anyagi háttér fedezetét. Csak akkor szabad az önként vállalt feladatot megvalósítani, ha az anyagi háttere rendelkezésre áll. Körültekintően fel kell mérni a jelentkező lakossági igényeket, a kötelező és az önként vállalt feladatok megvalósításánál pedig ezeket figyelembe kell venni. Az önkormányzat költségvetését elsősorban a központi támogatás mértékének alakulása és a saját bevételek nagysága befolyásolja. A fejlesztési célok sikeres megvalósításához alaposan és körültekintően kell megtervezni a munkafolyamatokat. A pályázatok elkészítéséhez a szakemberek igénybevételét, a pályázatok elkészítése során keletkező költségek fedezetét, majd a fejlesztések megvalósításhoz a vállalt önerő biztosítását. Évről-évre felülvizsgálatra és felmondásra, illetve átkötésre kerülnek az önkormányzat gépjárműveinek biztosításai. Az önkormányzat és intézményei közösen szervezik a beszerzéseket, amely így takarékosabb. A hatékonyabb feladatellátást szolgálja az önkormányzat intézményi felépítésének struktúrája. A források a település gazdasági koncepciójában (ciklusprogram) meghatározott célok megvalósítására kerülnek felhasználásra. Alapvető célunk a szolgáltató jellegű önkormányzat működtetése, amely elsősorban a település lakosságát szolgálja. A Közigazgatás Hatósági Eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (KET), valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény folyamatosan változó szabályainak figyelembe vételével alapvetően törekedni kell a szolgáltató jellegű ügyintézés végzésére. Vizsgálni kell az ügyfelekkel történő kapcsolattartás módját és annak újabb lehetőségeit, melyet az önkormányzat által működtetett honlap is segít. A Humán Szolgáltató Központ működését a lakossági igényekhez kell továbbra is rugalmasan igazítani. A két tanyagondnoki szolgálat működtetésével hatékonyabb és eredményesebb munkát végezhetünk a két külterületi településrészünkön. Figyelembe kell venni a feladatellátás színvonalát, eredményességét, kihasználtságát és a feladat finanszírozás alakulását. A kulturális rendezvényeink történelmi, hagyományőrző, hagyományteremtő jellegét tovább kell erősíteni, a rendezvények szervezéséhez a forrásokat pályázati lehetőségek bevonásával kell kiegészíteni. A közoktatás és a művészeti oktatás területén megvalósult fejlesztések színvonalát meg kell őrizni. Támogatni kell az ifjúság, a lakosság az idősek részére történő rendezvények szervezését, továbbá a kulturális, sport és egészség megőrző programok megvalósulását. Támogatni kell a civil szervezetek által szervezett programok megvalósítását. Támogatni kell a testvérvárosi kapcsolatok kiépítését a szomszéd országokban található településekkel. 13

14 Támogatni kell a határon átnyúló gazdasági-kulturális programok, kapcsolatok kiépítését. Keresni kell azokat a lehetőségeket, melyek elősegítik az olcsóbb, korszerűbb és hatékonyabb közigazgatás működését, fel kell tárni az esetleges párhuzamosságokat a feladatellátások terén és azokat meg kell szüntetni. Vizsgálni kell azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmazásával társulási szinten láthatók el bizonyos közszolgáltatások, hatósági feladatok, a település önállóságának megtartása mellett. 2) Célkitűzések Foglalkoztatás, munkahelyteremtés elősegítése: Támogatni kell a 45 év felettiek, fiatalok, valamint a tartós munkanélküliek, és a fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrációját, a résztvevők komplex, fejlesztő szolgáltatásokba való bevonását. A település lakosságának minél nagyobb számú foglalkoztatottsága érdekében partneri szerepet kell vállalni a közmunka programok szervezésében. Támogatni kell az üzemek létesítését az ipartelepítésre kijelölt területen. Esélyteremtő szociálpolitika megvalósítása: Esélyegyenlőséget megvalósító programok szervezése. Komplex problémakezelés érdekében a évi feladatok az egészségügy, a kultúra, a foglalkoztatás, a képzés, a közigazgatás, a bűnmegelőzés és a pozitív kommunikáció területén. Biztosítani kell, az esélyegyenlőség érdekében tevékenykedő szervezetek szociális és gyermekvédelmi alapellátásba való bekapcsolását. Élhetőbb települési környezet kialakítása érdekében elő kell segíteni a település környezeti állapotának javítását szolgáló programok megvalósulását: A komplex hulladékgazdálkodás működtetését. A szennyvíztisztítást. A levegőminőség javítását. Az ivóvízbázisok védelmét. A felszíni csapadékvíz elvezetés fejlesztését, az elvezető rendszer kiépítésének lehetőségének megteremtését. Amennyiben pályázatot írnak ki erre a célra, be kell nyújtani a pályázatot. A hatékony védekezést a parlagfű és allergén anyagot kibocsátó növények ellen. Közúti infrastruktúra fejlesztését, a települési úthálózat fejlesztését. Járda építését. Gyepmesteri szolgálat beindítását több település összefogásával. A közműhálózat bővítését, belterületen és külterületen egyaránt. A település rendezési tervét időszakosan felül kell vizsgálni. A tervet hozzá kell igazítani az aktuális körülményekhez, amennyiben ez szolgálja a lakosság igényeit és elősegíti a település fejlődését. 14

15 A közszolgáltatások fejlesztése terén elért eredmények: A település komplexebb egészségügyi ellátását biztosítja, a háziorvos rendelési idejének bővülése. A fogorvosi feladat ellátásában a lakosság megelégedésére a szolgáltatás színvonala, nagyon jó. A gyerek létszám folyamatos emelkedése miatt, lehetőség szerint vizsgálni kell a gyermekorvos praxis kialakításának lehetőségét, fenntarthatóságát. A központi orvosi ügyeleti épület átadását követően az ellátás infrastruktúrája, színvonala emelkedett. A gyógyszertár és az orvosi rendelő nyitvatartási ideje összhangban van, biztosítva a gyógyszerkiváltás azonnali lehetőségét. A tömegközlekedés helyzetének évenkénti felülvizsgálatát kezdeményezni kell a koordináló szerveknél és a szolgáltatóknál. Közrend-közbiztonság védelmének javítását szolgálja a polgárőrség eredményesebb működése és a járőrszolgálatok. A polgárőrség járőrözéseit többnyire a Megyei Polgárőr Szövetségtől kapott gépkocsival végzi. Nagyon hiányzik a település közbiztonságának megfelelő színvonalú ellátásához a KMB szolgálat létszámának a növelése. A rendőrség traffipax készüléke endszeresen teljesít szolgálatot Bocskaikertben. A 4. számú főúton: o gyalogosok, kerékpárosok átkelése a közlekedési lámpánál a kerékpárút megépítésével biztonságosabbá vált, o iskola időszakában reggel és délután polgárőr segíti az áthaladását a lakosságnak. A kerékpárút kiépülésével biztonságosan jutnak el gyalogosok és a kerékpárosok Monostordűlő településrészre. A forgalomcsillapító sziget kialakításával, a településünkre Debrecen felől beérkező gépjárművek sebessége és a balesetveszélye jelentősen csökkent. A 4. számú főút megvilágításának kiépítésével szintén sikerült csökkenteni a településen áthaladó gépjárművek által okozott balesetveszélyt. Az óvoda előtti és a Diófa utca torkolatánál kiépített szalagkorlátok feloldásával csökkent a település központi részének gépjárművek által okozott leterheltsége és a balesetveszély. A 354. számú, Debrecent elkerülő út átadásával jelentősen csökkent a településünkön áthaladó gépjárművek száma. 3) A célok megvalósítását szolgáló főbb gazdálkodási eszközök Ésszerű takarékosság folytatása a gazdálkodás és az intézmények üzemeltetése terén. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, a szükséges önrész biztosítása. A as uniós pályázati lehetőségek kihasználásához szükséges tervek, projektek előkészítése. III./ évi költségvetési koncepció elemei: 15

16 Az önkormányzatok évi gazdálkodását meghatározó pénzügyi szabályozás jelentős átalakulása várható. Az Önkormányzat évi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét továbbra is a központi költségvetésből való részesedés és a saját bevétel nagysága határozza meg. Változás következett be a normatívák elosztásában, illetve a helyben beszedett adók elosztásában is. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében a folyamatos fedezetet a központi költségvetési támogatás, a saját bevétel, a pénzmaradvány, az átvett pénzeszközök biztosítják. Megszűnt az önkormányzatunk hitelkerete a folyószámlát vezető pénzintézetnél, hitelt csak a Kormányhivatal engedélyével lehet felvenni és elsősorban fejlesztési célú beruházásra. A tanügyi igazgatás állami feladat lett, ehhez a szakfeladathoz köthető dolgozók átkerültek állami alkalmazásba, az iskola épületének fenntartását, illetve a működtető vagyonnak a biztosítását önkormányzatunk vállalta. A saját bevételek növekedése terén lehetőséget jelent, a még be nem folyt, hátralékos helyi adók behajtása. A személyi kiadásoknál csak a kötelező soros előlépéseket tervezzük. A személyi juttatásoknál a munkavállalók részére, az adható juttatásokat lehetőség szerint tervezzük. A dologi kiadásokat a évi szinthez képest az inflációs mérték emelésével tervezzük. Melyet a folyamatos válság, az energiahordozók árának kiszámíthatatlan változása negatívan befolyásolhat, ezáltal még kérdéses hogy fedezi-e a tényleges kiadásokat. A 2013-as orvosi ügyeleti díj 10 %-os emelése, mely akkor lép hatályba, ha Hajdúhadház város és Téglás város is megszavazza az emelést. Beruházások tervezése Intézményi beruházások: Új Hivatal építése Művelődési ház építése A jelenlegi Hivatal épületének homlokzati rekonstrukciója, szigetelése, műanyag nyílászárók kiépítése, akadály-mentesítése. Infrastrukturális beruházások: Belterületi gyűjtőutak aszfaltozása kb. 2,5 km Közvilágítás bővítés, korszerűsítés: a hiányzó szakaszok kiépítése. Villamoshálózat bővítés, a meglévő rendszer korszerűsítése Rákóczikertben gázvezeték kiépülésének elősegítése. Rákóczikertben kerékpár és gyalogos vasúti átjáró kiépítésének támogatása Rákóczikertben a Hajdúhadház felé eső, meglévő vasúti átjáró áthelyezésének elősegítése, a rendezési tervben foglaltak szerint. Monostordűlőben ivóvíz gerincvezeték kiépülésének megvalósítása. 16

17 Felszíni csapadékvíz hálózat tervének elkészítése. Felszíni csapadékvíz elvezetés, árkok kiépítése. Ipartelepítés megvalósításának támogatása. Kábel tv hálózat kiépítésének támogatása. Településközpont fejlesztés: Országzászló, Turul madár szobor. Játszótér fejlesztése: wc kiépítése a területén. Parkolóban az útburkolati jelek, zebra felfestése. közlekedési táblák pótlása, karbantartása Fekvőrendőrök burkolati jeleinek újra festése. IV./ A célok elérését szolgáló intézkedések Az önkormányzatnak takarékosnak kell lennie a gazdálkodása, illetve az intézményeinek az üzemeltetése terén. Az eddigi bevált gyakorlatot kell folytatni a lakossági adótartozásokkal, hátralékokkal kapcsolatban. Figyelmet kell fordítani a feladat ellátáshoz szükséges létszámgazdálkodásra. Ki kell használni a közcélú foglalkoztatásból eredő előnyöket. Az önkormányzatnak a fejlesztések megvalósításához minden pályázati lehetőségeket ki kell használnia, és biztosítania kell az előírt önrészt a beruházások megvalósításhoz. A as uniós költségvetés lehetőségeinek kihasználásához szükséges a tervek, projektek időben történő előkészítése. A kötelező feladatok ellátáshoz és a működőképesség megőrzéséhez szükséges az anyagi fedezet biztosítása. Összegzés: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az ismereteik alapján, a javaslataikkal és észrevételeikkel egészítsék ki, majd pedig fogadják el a koncepcióban megfogalmazott az alapelveket és célokat. A megvalósítandó célok elfogadását követően kell összeállítani a végrehajtás sorrendjét, a fejlesztések megvalósításához a szükséges anyagi hátteret biztosítani kell. A reális igényeken alapuló célok megvalósításhoz a kellő alapot, a kidolgozott, következetes és takarékos gazdálkodás teremti meg, melyek együttesen biztosítják az intézményeink zavartalan működését és a település további fejlődését. Bocskaikert, október 25. Szőllős Sándor polgármester 17

18 5. napirendi pont: Bocskaikert, településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi László úrnak, bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök úr elmondja, hogy a napirendi pontot a bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a leírt anyagból látható, hogy a megkeresett közigazgatási szervek közül hét szerv nyilatkozott érdemben, miszerint a tervezett változtatás nem teszi szükségessé környezeti hatásvizsgálat készítését szerencsére, mert ez pénzbe kerülne az önkormányzatnak.. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2013. (X. 31.) KT. sz. határozata A Képviselő-testület A R. szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett - érintett közigazgatási szervek bevonásával lefolytatott eljárása után, a Képviselő-testület a R. 3. illetve 4. felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza: A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a R. szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését. A határozat közzétételéről a helyben szokásos módon - a polgármester gondoskodik.... Szőllős Sándor polgármester 18

19 ( Dr. Lőrinczy Tamás képviselő úr megérkezett.) 6. napirendi pont: Előterjesztés Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadja a szót Záhonyi László úrnak, bizottság elnökének. Záhonyi László pénzügyi bizottsági elnök úr elmondja, hogy a napirendi pontot a bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Szőllős Sándor polgármester úr elmondja, hogy a véleményezési szakasz lezárult. Az érintettek észrevételei beépítésre kerültek a rendezési tervbe. A településrendezési mérnök felterjeszti a megyei főépítésznek. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2013. (X. 31.) KT. sz. határozata Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 4 beavatkozási pontját érintő módosításának a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. A tervdokumentáció a véleményezés során beérkezett módosítások, javítások átvezetése után kerüljön végső szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása annak megszerzését követően mielőbb megtörténhessen. Felelős: Szőllős Sándor polgármester Határidő: azonnal 19

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBERUÁR 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza ülésterem

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 21-50/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben