88. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, június 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 6255 Ft. Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "88. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. június 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 6255 Ft. Oldal"

Átírás

1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, június 26., péntek 88. szám Ára: 6255 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal évi LVI. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggõ törvénymódosításokról évi LVII. törvény Az építési beruházások megvalósításának elõsegítése érdekében egyes törvények módosításáról /2009. (VI. 26.) Korm. rendelet A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról /2009. (VI. 26.) KüM rendelet A tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetésenapidíjánakösszegérõlésazokkifizetésérõl /2009. (VI. 26.) Korm. határozat A központi költségvetési fejezetek évi kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványainak kezelésérõl /2009. (VI. 26.) ME határozat Fõiskolai rektorok megbízásáról Tárgymutató a május hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról

2 18016 MAGYAR KÖZLÖNY 2009/88. szám II. Törvények szövegrész, 324/A. -ában a [Ket. 77. (1) és (3) bek.] szövegrész, 341. a) pontja évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról szóló évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggõ törvénymódosításokról* I. Fejezet A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény módosítása 1. (1) A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 327. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A közigazgatási per indítására jogosult: a) az ügyfél, b) a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevõje. (2) A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 340. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye, ha a közigazgatási pert olyan elsõfokú határozat bírósági felülvizsgálata iránt indították, amely ellen közigazgatási úton nincs helye fellebbezésnek és e határozatot a bíróság törvény alapján megváltoztathatja. E rendelkezés nem vonatkozik a menekültügyi per tárgyában hozott bírósági döntésre. 2. A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 324. (2) bekezdés a) pontjában a Ket a (4) bekezdésében meghatározott végzés szövegrész helyébe a hatósági szerzõdésben foglalt kötelezettség megszegése miatt végrehajtást elrendelõ végzés szöveg, 324/A. -ában a határozatnak nem minõsülõ hatósági szerzõdésekkel szövegrész helyébe a szerzõdés módosításával és a hatósági szerzõdés hatóság általi megszegésével szöveg, 332. (6) bekezdésében az az alperes a szakhatóságot perbe hívhatja szövegrész helyébe az az alperes a szakhatóságot perbe hívhatja, amely a perbehívást nem utasíthatja vissza szöveg lép. 3. Hatályát veszti a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 324. (2) bekezdés a) pontjában az és szolgáltatás szövegrész, az (a továbbiakban: Ket.) * A törvényt az Országgyûlés a június 22-i ülésnapján fogadta el. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejû rendelet módosítása 4. (1) A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejû rendelet 26. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 26. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyzõ valónak fogadja el. (2) A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló évi 11. törvényerejû rendelet a következõ 29. -sal egészül ki: 29. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a jegyzõ hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás részletes szabályait rendeletben meghatározza. 5. Hatályát veszti a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló1960. évi 11. törvényerejû rendelet 28. (1) bekezdése. A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény módosítása 6. (1) A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény a következõ alcímmel és 16/A. -sal egészül ki: A közúti közlekedési szakértõ 16/A. (1) Ha e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály közúti közlekedési szakkérdésben szakértõ igénybevételét írja elõ, vagy szakértõ igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, az igazságügyi szakértõkrõl szóló törvény szerint igazságügyi szakértõi tevékenység végzésére jogosult szakértõ kivételével szakértõként kizárólag az a személy vehetõ igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a szakértõnek az igénybevételéhez fûzõdnek, aki büntetlen elõéletû, rendelkezik a miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. (2) Aki az (1) bekezdés szerinti szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a közlekedési hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentõ természetes személyazonosító adatait. (3) A közlekedési hatóság a szakértõi tevékenység végzésére jogosult, (2) bekezdés szerinti bejelentést tevõ személyekrõl nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szakértõi tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag a szakértõi tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.

3 2009/88. szám MAGYAR KÖZLÖNY (4) Ha hatósági eljárásban közúti közlekedési szakkérdésben szakértõ kirendelése szükséges, és jogszabály meghatározott szakértõ igénybevételét nem írja elõ, e szerinti szakértõt, ennek hiányában az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló törvény szerinti igazságügyi szakértõi tevékenység végzésére jogosult szakértõt kell kirendelni. (2) A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 18. (8) és (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (8) A (2) bekezdés szerinti tanfolyami képzésben az iskolavezetõ és a szakoktató abban az esetben vehet részt, ha a külön jogszabály szerinti feltételeknek megfelel és a közlekedési hatóság engedélyezte iskolavezetõi, illetve szakoktatói tevékenységét. A tanfolyami képzést követõ vizsgáztatást a közlekedési hatóság végzi. Ezen eljárása során a vizsgabiztos tanúsító szervezetként közremûködik. Az eljárásba tanúsító szervezetként csak olyan személy vonható be, akinek a közlekedési hatóság engedélyezte jármûvezetõi vizsgabiztosi tevékenységét. Jármûvezetõi vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki büntetlen elõéletû, rendelkezik a miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítésekkel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. (9) A közlekedési hatóság a (2) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkezõkrõl névjegyzéket vezet. A névjegyzék a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza a következõ adatokat: a) természetes személyazonosító adatok, b) lakóhely, c) továbbképzésen történt részvétel idõpontja, d) képesítõ okmány száma, a kiadás dátuma, e) a névjegyzéket vezetõ közlekedési hatóság megnevezése, f) a névjegyzékbe vétel száma, idõpontja, g) a névjegyzékbe vételt igazoló okmány száma, kiadás dátuma. (3) A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 18. (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (10) A névjegyzék adatai közül a (2) bekezdés szerint engedéllyel rendelkezõk családi neve és utóneve, születési családi neve és utóneve, a névjegyzéket vezetõ közlekedési hatóság megnevezése és a névjegyzékbe vételt igazoló okmány száma, a kiadás dátuma nyilvánosak. (4) A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 24. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A jármûnek az idõszakos vizsgálat keretében végzett mûszaki megvizsgálása során a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezõ mûszaki vizsgabiztos tanúsító szervezetként közremûködik. Mûszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki büntetlen elõéletû, rendelkezik a miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítésekkel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A közlekedési hatóság az engedéllyel rendelkezõ személyrõl nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a vizsgabiztosi tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. (5) A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 29/B. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló külön jogszabályban meghatározott) a) engedélyezési eljárásokban ügyfélnek minõsül az építtetõ, a vagyonkezelõ, a közmûvek tulajdonosa, kezelõje, az az ingatlantulajdonos, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû használó, akinek ingatlanát a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érinti, ingatlana a közlekedési létesítmény területével közvetlenül határos, vagy akinek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik, (6) A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 29/B. -a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: (5) Az elsõfokú határozat ellen nem nyújthat be fellebbezést az az ügyfél, aki az eljárás megindításáról szóló szabályszerû értesítés ellenére az elsõ fokú engedélyezési eljárásban nem vett részt. (6) A hatóság az eljárás megindításáról a kormányrendeletben meghatározott adatbázisban regisztrált, ügyfélnek minõsülõ szervezetet az általa megadott elektronikus levélcímen értesíti az eljárás megindításától számított öt munkanapon belül. (7) A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 36. -a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Ha a közút kezelõje a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához történõ hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a külön jogszabályban meghatározott határidõn belül nem nyilatkozik, a határidõ elmulasztása esetén a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelõen megadottnak kell tekinteni. (8) A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 39. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Ha a közút kezelõje vagy a meglévõ közút vagyonkezelõje az (1) bekezdésben meghatározott útcsatlakozás létesítéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a külön jogszabályban meghatározott határidõn belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelõen megadottnak kell tekinteni. (9) A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 44/A. -a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki: (9) A (7) bekezdésben meghatározott tachográfkártya kiadására irányuló kérelem kizárólag személyesen terjeszthetõ elõ a közlekedési hatóságnál. (10) A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés b) pontja a következõ 29. és 30. alponttal egészül ki:

4 18018 MAGYAR KÖZLÖNY 2009/88. szám (Felhatalmazást kap a miniszter, hogy) 29. az e törvény szerinti szakértõi tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a szakértõi tevékenység bejelentésének és a szakértõk nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a szakértõi tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, 30. az e törvény szerinti jármûvezetõi vizsgabiztosi, mûszaki vizsgabiztosi, iskolavezetõi, szakoktatói tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységekre jogosító engedély kiadásának rendjét, az e tevékenységet végzõkrõl vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, (rendeletben állapítsa meg.) 7. A közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 18. (2) bekezdésében a vizsgabiztosi szövegrész helyébe a jármûvezetõi vizsgabiztosi szöveg, az az erre vonatkozó jogosultság megszerzése alapján végezhetõ szövegrész helyébe a folytatásához a közlekedési hatóság engedélye szükséges szöveg, 19. (4) bekezdésében a meghatározott szövegrész helyébe a meghatározott árufuvarozásra és személygépkocsival, autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozó szöveg, az is elõterjeszthetõ szövegrész helyébe a nem terjeszthetõ elõ szöveg, 24. (6) bekezdésében a szervet szövegrész helyébe a hatóságot szöveg, 29. (5) bekezdésében a 60 nap szövegrész helyébe a 45 munkanap szöveg, 29/B. (1) bekezdésében a kérelmét és annak mellékleteit papír alapon kell benyújtani, a hatósági eljárások elektronikus úton nem intézhetõk. Az említett hatósági eljárásokban a közlekedési hatóság hatósági közvetítõt vehet igénybe szövegrész helyébe a megindítására irányuló kérelmet és annak mellékleteit, valamint a hiánypótlást papír alapon kell benyújtani szöveg, 29/B. (2) bekezdés b) pontjában a nyolc napon belül, illetõleg amennyiben szövegrész helyébe az öt munkanapon belül, ha szöveg, 29/B. (4) bekezdésében a helyezési elsõ fokú határozata a közérdekû közlekedési infrastruktúra kialakítására tekintettel a fellebbezésre szövegrész helyébe a helyezése tárgyában hozott elsõfokú határozat a közérdekû közlekedési infrastruktúra kialakítására tekintettel fellebbezésre szöveg, 46/C. (1) bekezdésében a személyes adatok (név, állampolgárság, születési hely, születési idõ, anyja neve szövegrész helyébe a természetes személyazonosító adatok szöveg lép. 8. Hatályát veszti a közúti közlekedésrõl szóló évi I. törvény 21/A. (4) bekezdés c) pontja, 29. (10) (12) bekezdése, 46/C. (1) bekezdésében a ) szövegrész, 36. (2) bekezdésében a, vagy ha a közútkezelõ a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a rá külön jogszabályban meghatározott határidõn belül nem nyilatkozik, szövegrész, 46/F. -a. A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló évi XXIV. törvény módosítása 9. (1) A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló évi XXIV. törvény 2. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. E törvény alkalmazásában: a) külföldi: a devizakorlátozások megszüntetésérõl szóló törvény szerinti devizakülföldi; b) külföldiek magyarországi befektetései: a külföldit belföldi székhelyû gazdasági társaság, egyesülés vagy szövetkezet vagyonából a tagsági (részvényesi, üzletrész-tulajdonosi) jogviszonya alapján megilletõ hányad, továbbá a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepének és kereskedelmi képviseletének, valamint az a) pont szerinti külföldi állampolgár önálló vállalkozásának a vagyona; c) külföldiek gazdasági célú letelepedése: a Magyar Köztársaság területén önállóan, üzletszerûen rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történõ folytatása az erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján; d) EGT-államban honos vállalkozás: az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgára, továbbá valamely az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam joga szerint létrejött olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb jogalany, amelynek létesítõ okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzletszerû gazdasági tevékenységének fõ helye valamely az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államban van; e) határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: önállóan, üzletszerûen rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenység folytatása gazdasági célú letelepedés nélkül; f) önfoglalkoztatás: minden olyan, a jogszabályok szerint önállóan végezhetõ és az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági tevékenység, amelynek gyakorlója az egészségbiztosítási, illetõleg a nyugdíj-biztosítási szolgáltatások fedezetérõl az errõl szóló jogszabályok rendelkezései szerint maga köteles gondoskodni. (2) A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló évi XXIV. törvény 3. -a helyébe a következõ rendelkezés lép:

5 2009/88. szám MAGYAR KÖZLÖNY (1) Külföldi a Magyar Köztársaság területén önálló, üzletszerû rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett gazdasági tevékenységet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével gazdasági célú letelepedés keretében a következõ letelepedési formák keretében végezhet: a) önálló vállalkozóként a külön törvényben meghatározott egyéni vállalkozás, illetve az általa bejegyzett egyéni cég vagy önfoglalkoztatás formájában, b) külön törvényben meghatározott fióktelep vagy kereskedelmi képviselet útján vagy c) olyan belföldi székhelyû gazdasági társaság, egyesülés vagy szövetkezet útján, amelyben részesedéssel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a következõ gazdasági tevékenységekre, ha a külföldi a tevékenység végzéséhez belföldön alkalmazottat nem foglalkoztat, ideértve a külföldön foglalkoztatott alkalmazott vagy megbízott Magyarországra történõ kirendelését vagy kiküldését is: a) nevelési-oktatási intézménynél, szakképzési intézménynél, felsõoktatási intézménynél oktatási, kutatási tevékenység, b) elõadó-mûvészi tevékenység, c) hivatásos sportolói tevékenység, d) olyan tevékenység, amely a külföldi által külföldön megszerzett belföldön lévõ termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására korlátozódik, ha ez személyes jelenlét nélkül, és az általa külföldön kibocsátott kereskedelmi kártya felhasználásával történik, és e) ingatlan és természeti erõforrás térítés ellenében történõ hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erõforráshoz kapcsolódó vagyoni értékû jog térítés ellenében történõ átadása, értékesítése, apportálása. (3) A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló évi XXIV. törvény 3/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 3/A. (1) Külföldi az EGT-államban letelepedett vállalkozás kivételével határon átnyúló szolgáltatási tevékenységet akkor folytathat a Magyar Köztársaság területén, ha azt törvény vagy nemzetközi szerzõdés kifejezetten megengedi. (2) Az EGT-államban letelepedett vállalkozás határon átnyúló szolgáltatási tevékenységét a külön törvényben meghatározottak szerint folytathatja. (4) A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló évi XXIV. törvény a következõ 3/B. -sal egészül ki: 3/B. (1) Külföldi természetes személy önálló vállalkozóként a magyar állampolgárokra vonatkozó feltételekkel jogosult önálló, üzletszerû rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenység gazdasági célú letelepedés keretében történõ megkezdésére vagy folytatására, ha a) EGT-államban honos vállalkozás, vagy b) ezt a jogosultságot és a nemzeti elbánást törvény vagy nemzetközi szerzõdés biztosítja. (2) A külföldi állampolgár önálló vállalkozása a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban elõírt szakmai vagy egyéb követelményeket a belföldiekre irányadó szabályok szerint köteles is teljesíteni. (3) A külföldi állampolgár önálló vállalkozása a belföldiekre irányadó szabályok szerint köteles a szerzõdéseket megkötni, és az engedélyköteles ügyletek esetén az engedélyeket beszerezni. (4) Az ingatlanszerzésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása szempontjából a külföldi állampolgár önálló vállalkozása külföldi természetes személynek minõsül. (5) A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló évi XXIV. törvény 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. Ha nemzetközi szerzõdés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusa e törvénytõl eltérõen rendelkezik, az abban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 10. A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló évi XXIV. törvény 1. (2) bekezdésében a külföldi befektetõt szövegrész helyébe a külföldit szöveg, 1. (3) bekezdésében az az államigazgatási szervnek szövegrész helyébe az a közigazgatási szervnek szöveg, 1. (3) bekezdésében az államigazgatási határozat szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági határozat szöveg lép. 11. Hatályát veszti a külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló évi XXIV. törvény 1. (1) bekezdésében az és gazdasági célú letelepedései szövegrész, 46. (1) és (2) bekezdése. Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény módosítása 12. Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 11. (1) bekezdésében az érvénybe szövegrész helyébe a hatályba szöveg, 13. -ában az érvényben szövegrész helyébe a hatályban szöveg, 15. -ában az érvénybelépésével szövegrész helyébe a hatálybalépésével szöveg, 17. (1) bekezdésében az és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. szövegrész helyébe az általános szabályairól szóló szöveg lép. 13. Hatályát veszti az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (4) bekezdése, 17. (2) bekezdés második mondata, melléklet I. pont B) alpontjában az szövegrész, az szövegrész, az szövegrész, az A vendéglátásban felszámított felszolgálási díj felsõ mértékének meg-

6 18020 MAGYAR KÖZLÖNY 2009/88. szám határozása szövegrész és a kereskedelemért felelõs miniszter szövegrész. Az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény módosítása 14. (1) Az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény 28. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság a) a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy azt elutasítja; b) az eljárást megszünteti; c) az eljárást egyezséget jóváhagyó határozattal zárja le. (2) Az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény 29. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) Az újrafelvételi eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott illetéket kell fizetni, tekintet nélkül az alapeljárásban már megfizetett illetékre. (3) Az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény 67. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A díjat megállapító jogszabályban rendelkezni kell a díj ideértve a jogorvoslati díjat is beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról. A díjat megállapító jogszabályban nem szabályozott kérdésekre a (6) bekezdésben foglaltak kivételével e törvénynek csak azok a rendelkezései alkalmazhatók ideértve a személyes és tárgyi mentességet is, amelyekre a díjat megállapító jogszabály konkrétan utal. (4) Az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény 67. -a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A szakhatósági eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjat a díj megállapításáról rendelkezõ jogszabályban elõírtak szerint kell megfizetni, és a megfizetés tényét az alapeljárás iránti kérelem mellékleteként igazolni kell. Elõzetes szakhatósági eljárás esetén az igazgatási szolgáltatási díjat a szakhatósági eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni. (5) Az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény 102. (1) bekezdése a következõ w) ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában) w) közigazgatási hatósági eljárás: a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti hatósági ügy, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti eredeti birtokállapot helyreállítására vagy a birtokállapot zavarásának megszüntetésére irányuló eljárás, valamint minden olyan eljárás, amelyre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései irányadók, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott bejelentés. 15. Az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény 1. -ában az az államigazgatási szövegrész helyébe az a közigazgatási hatósági szöveg, 5. (3) bekezdésében az államigazgatási szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági szöveg, V. Fejezet címében az AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI szövegrész helyébe az A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI szöveg, 28. (1) bekezdésében az Az államigazgatási szövegrész helyébe az A közigazgatási hatósági szöveg, 28. (4) bekezdésében az az államigazgatási szövegrész helyébe az a közigazgatási hatósági szöveg, 29. (1) bekezdésében az államigazgatási szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági szöveg, 29. (2) bekezdésében az államigazgatási szövegrész helyébe a közigazgatási szöveg, 29. (4) bekezdésében az az eljárást lezáró határozat szövegrész helyébe az a határozat vagy az eljárást megszüntetõ végzés szöveg, 30. (1) bekezdésében az államigazgatási szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági szöveg, 31. (1) bekezdésében az Az államigazgatási szövegrész helyébe az A közigazgatási hatósági szöveg, az egyes államigazgatási szövegrész helyébe az egyes közigazgatási hatósági szöveg, 31. (2) bekezdésében az egy államigazgatási szövegrész helyébe az egy közigazgatási hatósági szöveg, az az államigazgatási szerv szövegrész helyébe az a közigazgatási hatóság szöveg, a határozatot szövegrész helyébe a döntést szöveg, 31. (3) bekezdésében az államigazgatási szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági szöveg, 31. (4) bekezdésében a szerv szövegrészek helyébe a hatóság szöveg, 31. (6) bekezdésében a több határozat szövegrész helyébe a több határozat vagy önálló fellebbezéssel támadható végzés szöveg, a minden határozat szövegrész helyébe a minden döntés szöveg, 31. (8) bekezdésében a Ha a szakhatóságot az eljáró hatóság keresi meg, a szövegrész helyébe az A szöveg, az indul. szövegrész helyébe az indul. Az elõzetes szakhatósági eljárásért fizetendõ illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat a szakhatósági eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni. szöveg, 32. (1) bekezdésében az az államigazgatási szövegrész helyébe az a közigazgatási szöveg, a felülvizsgált államigazgatási szövegrész helyébe a felülvizsgált közigazgatási hatósági szöveg, 33. (2) bekezdés 26. pontjában az államigazgatási szervnél szövegrész helyébe a közigazgatási hatóságnál szöveg, 42. (4) bekezdésében a szerv szövegrész helyébe a hatóság szöveg, 57. (1) bekezdés f) pontjában az évi VI. törvény 48. -ának (5) bekezdésében foglalt esetet is szövegrész helyébe az egyszerûsített végelszámolásban a végelszámoló személyének bejelentésével együtt elõterjesztett törlés iránti kérelmet szöveg, 57. (1) bekezdés k) pontjában a határozat szövegrész helyébe a döntés szöveg, 57. (1) bekezdés p) és s) pontjában a határozat szövegrész helyébe a döntés szöveg, 61. (3) bekezdésben a Külföldi szövegrész helyébe a Harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti harmadik országbeli állampolgár szöveg, 67. (1) bekezdésében az államigazgatási szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági szöveg, 68.

7 2009/88. szám MAGYAR KÖZLÖNY (2) bekezdésében az államigazgatási szerv szövegrészek helyébe a közigazgatási hatóság szöveg, a bíróság mulasztása szövegrész helyébe a bíróság vagy közjegyzõ mulasztása szöveg, 73. -t megelõzõ alcímében az Az államigazgatási szövegrész helyébe az A közigazgatási hatósági szöveg, 73. (1) bekezdésében az Az államigazgatási szövegrész helyébe az A közigazgatási hatósági szöveg, 73. (2) bekezdésében az államigazgatási szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági szöveg, 73. (3) bekezdésében a kézhezvételétõl szövegrész helyébe a közlésétõl szöveg, 73. (4) bekezdésében az államigazgatási szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági szöveg, a szerv szövegrész helyébe a hatóság szöveg, az az elektronikus közigazgatási ügyintézésrõl és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló 184/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet szövegrész helyébe az az elektronikus kapcsolattartás részletes eljárási szabályairól szóló külön jogszabály szöveg, 73. (5) bekezdésében a szervvel szövegrész helyébe a hatósággal szöveg, 73. (6) bekezdésében az államigazgatási szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági szöveg, 73. (9) bekezdésében az államigazgatási szerv szövegrész helyébe a közigazgatási hatóság szöveg, 73/A. (1) bekezdésében a 8 napon belül nem fizeti meg szövegrész helyébe a 8 napon belül nem fizeti meg és a hatóság az eljárást az illetékfizetési kötelezettség elmulasztására tekintettel végzéssel nem szüntette meg szöveg, 73/A. (3) bekezdésében az (1) bekezdésben meghatározott határidõben szövegrész helyébe az illeték megfizetésére vonatkozó felhívás közlését követõ 8 napon belül szöveg, 78. (2) bekezdésében az és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény ának (2) bekezdése szerint szövegrész helyébe az általános szabályairól szóló törvény szerint a döntés módosítására vagy visszavonására nyitva álló idõtartamon belül szöveg, 78. (4) bekezdésében a kézbesítésétõl szövegrész helyébe a közlésétõl szöveg, 78. (5) bekezdésében a kézbesítéstõl szövegrész helyébe a közléstõl szöveg, 97. (6) bekezdésében az államigazgatási szövegrész helyébe a közigazgatási hatósági szöveg, melléklet VII. alcímében az Az állami levéltár szövegrész helyébe az A levéltár szöveg, melléklet VII. alcím 1. pontjában az Az állami levéltár által készített egyszerû vagy hiteles szövegrész helyébe az A levéltár által készített hitelesített szöveg, melléklet VII. alcím 2. pontjában az Állami levéltárban szövegrész helyébe az A levéltárban szöveg lép. 16. Az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény 67. (2) bekezdésében a törvény felhatalmazása szövegrész helyébe a törvény, eredeti jogalkotó hatáskörben kiadott kormányrendeletben létrehozott eljárás vagy szolgáltatás esetében az eljárást vagy szolgáltatást létrehozó kormányrendelet felhatalmazása szöveg lép. 17. Hatályát veszti az illetékekrõl szóló évi XCIII. törvény 31. (7) bekezdése, 57. (1) bekezdés k) pontjában az iránti per szövegrész, mellékletének megjelölésében az a törvény 29. (4) bekezdéséhez az egyes államigazgatási eljárások külön illetékérõl szövegrész. A helyi adókról szóló évi C. törvény módosítása 18. A helyi adókról szóló évi C. törvény 13/A. (2) bekezdésében a mentességre vonatkozó igényét az adóhatóságnak bejelenti szövegrész helyébe a mentességet az adóhatóságnál kérelmezheti szöveg, 13/A. (4) bekezdésében a 15 napon szövegrész helyébe a 10 munkanapon szöveg, 14/A. (1) bekezdésében az igénnyel szövegrész helyébe a kérelemmel szöveg, az igényét szövegrész helyébe a kérelmét szöveg, a jelentheti szövegrész helyébe a nyújthatja szöveg, az igényeket szövegrész helyébe a kérelmeket szöveg, 14/A. (2) bekezdésében az igényét szövegrész helyébe a kérelmét szöveg, 14/A. (3) bekezdésében az igény szövegrész helyébe a kérelem szöveg, az esõ esedékessé szövegrész helyébe az esõ, esedékessé szöveg, az adót és annak kamatát az adófelfüggesztés megszûnését követõen határozatban közli a kötelezettel szövegrész helyébe az adó és annak kamatai megfizetésérõl az adófelfüggesztés megszûnését követõen határozatot hoz szöveg, 51. (2) bekezdésében az azonosító szövegrész helyébe a személyazonosító szöveg lép. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény módosítása 19. (1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 6. (1) (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (1) Az állami foglalkoztatási szerven kívül munkaközvetítést (a továbbiakban: magán-munkaközvetítés) az folytathat, aki megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban elõírt feltételeknek. Aki magán-munkaközvetítõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az illetékes állami foglalkoztatási szervnél bejelenteni. A bejelentésben ha a bejelentõ egyéni vállalkozó meg kell jelölni a bejelentõ természetes személyazonosító adatait. A bejelentés alapján az illetékes állami foglalkoztatási szerv a tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a bejelentõ természetes személyazonosító adatait. (2) Külföldi munkavállalásra vonatkozó munkaközvetítõ tevékenység csak a fogadó ország jogszabályainak megfelelõ munkavállalásra irányulhat. (3) Az, aki magán-munkaközvetítõ tevékenységet folytat, a munkát keresõ személytõl kivéve, ha a (4) bekezdésben meghatározott jogszabály eltérõen nem rendelkezik díjat, költséget nem igényelhet.

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 26. szám 2539 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól* A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárására,

b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési és nyilvántartási eljárására, 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól 1 A nemzetközi versenyképesség fejlesztése, a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok átláthatóságának

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2011.03.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. július 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl... Melléklet

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ 161. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl 40136 2009. évi CXVI. tör vény

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 OptiJus Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2012.7.24. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13218. számú törvényjavaslat a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 9., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 148. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 9., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 9., péntek Tartalomjegyzék 2011. évi CLXVI. törvény Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

Részletesebben

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya Tisztelt Kollégák! A Magyar Közlöny 2010. november 19-én megjelent 177. számában került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 12., hétfõ Tartalomjegyzék 2010. évi LXXII. törvény Az érettségi vizsga és a felsõoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Hatályos: 2014.01.02-2014.03.14 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben