EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM K O L L É G I U M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM K O L L É G I U M"

Átírás

1 EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM K O L L É G I U M SZ E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadva: Jóváhagyva:.. t

2 Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi kérdései A többször módosított évi LXXIX. Közoktatási törvény, az évi XXXIII. Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet, a katasztrófák elleni védekezésről szóló 37/2001. (X. 12) OM rendelet, valamint a szintén többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a 138/1992. (X. 8) Kormányrendelet a Kjt, Közoktatási intézményekben történő végrehajtásról nem veheti figyelembe az egyes intézmények sajátosságait. Ezért általános felhatalmazást kapnak az intézmények saját szervezeti és működési szabályzatuk megalkotására. Az SZMSZ jogi forrás, intézményi belső normatív szabály. A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozórendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. (Ktv. 40. (1) bek.). A helyi szabályozás alapjait képező jogszabályok megismétlése az SZMSZ ben nem szükséges, ezek megismerésére minden érintett számára biztosítjuk a lehetőséget. 2

3 2. A működés rendje, ezen belül a tanulók fogadásának (nyitva tartás) gyakorlata. Kollégiumunk az Egry József, Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1996 óta működik. a) A kollégiumban vasárnap órától, péntek óráig tartózkodhatnak a tanulók. Hétköznap órától óráig a kollégium csak délutáni gyakorlatosok miatt lehet nyitva. A tanulók felügyeletét külön beosztás szerint ügyeletes nevelőtanár látja el. Hétvégi benntartózkodás esetén külön intézkedési terv készül. b) A technikai és adminisztratív dolgozók iskolai munkaidő beosztása viszonylag állandó, de ha szükséges, alkalmazkodik az elvégzendő feladatokhoz (vendégek fogadása, étkezési térítési díjak beszedése stb). A kollégiumi feladatokat is ők látják el. c) A nevelőtanárok heti beosztás alapján dolgoznak, egy előre ismert forgó szerint. Éjszakai készenlétet és vasárnapi / ünnepnapi / ügyeletet is kötelesek ellátni a kötelező óraszámukon felül. A munkarend meghatározásának elsődleges szempontja a gyermekek, tanulók felügyeletének kollégium nyitvatartási ideje alatt folyamatos biztosítása. d) A tanulók a tanévkezdést megelőző napon költöznek be a kollégiumba. A kollégiumba felvett tanulókból csoportokat alakítunk ki. Teljes kihasználtság esetén öt - hét tanulócsoport szervezése indokolt. Az egyes csoportok létszámát és összetételét a helyi körülmények figyelembevételével az igazgató határozza meg a Nevelőtestület és a Diákönkormányzat javaslatának meghallgatása után. A csoportok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy azonos osztályba járó tanulók lehetőleg egy csoportba kerüljenek. A csoportok létszámának változásáról /átirányítás, összevonás, bontás / a nevelőtestület javaslatának figyelembevételével az igazgató dönt. A minimális csoportlétszámtól való eltérést (pedagógiai és gazdasági szempontok figyelembe vételével) az intézmény fenntartója engedélyezheti. A tanulók munkarendjével kapcsolatos további szabályozások a Házirendben és annak mellékleteiben találhatók. 3. A vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje, akadályoztatásuk esetén a helyettesítés rendje. A 138 /1992. / X.8./ Kormányrendelet 7 2/a pontjának eleget téve az igazgató és helyettese közül az egyik mindig az intézményben tartózkodik. A munkaközösség vezető ( a kollégiumvezető helyettese) a délutáni, esti órákban órától óráig. Az igazgató elsősorban napközben 8.00 órától óráig megtalálható a kollégiumban. A 7. 2/b pontja 3

4 alapján és értelmében a vezetők távolléte esetén a napos / ügyeletes / tanár felel a kollégium biztonságos működéséért 22:00 órától reggel 08:00 óráig. Az ügyeletes tanár a beosztás szerinti mindenkori éjszakás nevelőtanár. Feladata a vezetői, vezető-helyettesi feladatok ellátása különös tekintettel a működéssel, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő és az azonnali döntést igénylő feladatokkal kapcsolatban. 4. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel. A kollégiumba érkező idegenektől a diákrecepciósnak ill. ügyeletes nevelőtanárnak meg kell kérdeznie jövetelük céljait és a válaszuktól függően kell útba igazítani őket. Az intézmény működéséért felelős vezetőt tájékoztatni kell az épületben tartózkodó idegen személyekről. Különösen figyelembe kell venni, hogy a látogatók nem zavarhatják a nevelő-oktató munkát. a) A hivatalos ügyben érkezőket a földszinti tanári irodába kell kísérni. b) A tanulók szüleiket, barátaikat, ismerőseiket a klubszobában fogadhatják a napirendben meghatározott időpontban - az emeletekre idegenek nem mehetnek fel. /A szülők számára be- és kiköltözéskor, különleges esetekben ügyeletes nevelő tanár hatáskörében - meg szoktuk engedni, hogy felmenjenek a gyerekekhez/. c) A karbantartást végző szakemberek csak az épület gondnokával együtt tartózkodhatnak az épületben. 5. A vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény felelős vezetője a kollégium igazgatója, aki a Ktv ban foglaltak szerint látja el az 55. / 2 / bekezdésében leírt feladatait. Ezen feladatainak ellátása közben maximálisan támaszkodik a kollégiumi munkaközösség vezetőjére ( helyettesére ). a) Kollégiumi munkaközösség vezető Az intézmény igazgatóját tartós távolléte, akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel / kivéve a munkáltatói jogokat / helyettesíti. Feladatait a munkaköri leírásban rögzített munkaterületeken tervszerűen és felelősséggel végzi, az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett. 4

5 Feladatkörébe tartozik: - a nevelőtanárok kéthavi munkaidő beosztásának elkészítése, - a hétvégi ügyeleti beosztás elkészítése, - az ügyeleti és csoportnaplók vezetésének ellenőrzése, - hiányzások esetén helyettesítés megszervezése, - a nevelőtanári túlmunka vezetése és továbbítása a gazdasági hivatal felé. b) Gazdasági vezető: Az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok tekintetében az iskola igazgatójának helyettese. Feladatait munkaköri leírásában rögzítettek szerint, az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Feladatkörébe tartozik: Felelős: - a gazdasági hivatal munkájának irányítása, ellenőrzése, - a gazdasági -, pénzügyi, számviteli munkához utasítások kiadása, azok végrehajtásának ellenőrzése, - a kollégiummal kapcsolatos gazdasági és pénzügyi intézkedések meghozatala. - a kollégium gazdálkodásáért, - a számviteli rendért, fegyelemért, a vonatkozó előírások betartásáért, - a mérlegben szolgáltatott adatok valódiságáért az igazgatóval egyetemlegesen felelős, - az információs szolgáltatás során közölt adatok valódiságáért az igazgatóval egyetemlegesen felelős. c) Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelős A gyermek és ifjúságvédelmi munka elvégzésével az igazgató az egyik nevelőtanárt bízza meg, aki az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátja. Elérhetőségének helye és ideje: A heti munkaidő - beosztási időpontban a kijelölt helyen iskola épülete - tartózkodik. Távolléte esetén a nap minden szakában telefonon elérhető. 5

6 6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A kollégiumi munkaközösség vezetője az intézmény igazgatójával együtt felelős a pedagógiai munka belső ellenőrzésért. Az ellenőrzés kiterjed: A pedagógiai program, éves munkaterv, foglalkozási terv végrehajtásának a pedagógusok ezzel kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati tevékenységének ellenőrzésére /a dokumentumok előkészítéséhez elegendő időt biztosítunk /. - a csoportfoglalkozások ellenőrzése / havonta /, - a szilenciumok kihasználhatóságának, védelmének, hatékonyságának ellenőrzése / folyamatos /, - az ügyeleti és csoportnaplók folyamatos és szabályszerű vezetésének ellenőrzése / havonta /, - a munkaidő pontos betartásának ellenőrzése / naponta /, - a házirend / napirend / betartásának ellenőrzése / folyamatos /, - a különböző típusú nevelőtanári feladatok / felkészítés, törődés, ügyelet stb./ ellátásának ellenőrzése folyamatos/, - a kimaradások, hazautazások, kategóriaszámítások, és egyéb egymás munkáját is segítő illetve akadályozó adminisztrációs és gyakorlati feladatok végrehajtásának ellenőrzése / havonta/, - a tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi eredményének ellenőrzése / havonta /, - az iskolával való kapcsolattartás ellenőrzése / folyamatos/, - a tűz és balesetvédelmi oktatás ellenőrzése / tanév kezdete /, - a gyermek és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának ellenőrzése / folyamatos /, A pedagógiai munka belső ellenőrzése is alapvetően a nevelő oktató munka folyamatába beépített ellenőrzési tevékenység, mely háromféleképpen realizálódhat: - az adminisztrációs munka ellenőrzése során, - a nevelőtanári tevékenység direkt módon történő ellenőrzése során, - a nevelőtanári munka indirekt módon bővebben történő ellenőrzése során. Az ellenőrzések dokumentálása során az ügyeleti naplóban, a csoportnaplóban és az e célra rendszeresített ellenőrzési naplóban történik. 6

7 A pedagógiai munka belső ellenőrzését szolgálja az a beszámoló is, amelyet a félévi és év végi értékeléshez kell elkészíteniük a nevelőtanároknak. 7. A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Kollégiumfejlesztésünkben meghatározó tényező intézményünk szervezeti struktúrája, az a mód, ahogyan a nevelőtanárokat munkaközösségbe soroljuk, a meglévő / vagy hiányzó / szervezeti kultúra, a nevelőtestület viszonylagos helyzete, a kollégiumvezetés struktúrája, a felelősségek szétosztása. Ezek az elemek összefüggnek egymással, így a kapcsolattartás formája is fontos. A nevelőtestület a tanév folyamán tervezett és rendkívüli értekezletet tart. Tervezett értekezletek: - tanévnyitó, - tanévzáró, - nevelési A nevelőtestületi értekezleteket meghatározott napirenddel és időponttal a kollégium igazgatója készíti elő és hívja össze. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület egyharmada, az intézmény igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A kollégium igazgatója a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról, a napirend legkésőbb három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. Az értekezletet szorgalmi időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. A nevelőtestület döntéseit és határozatait a jogszabályban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata a döntő. Minősített szótöbbség szükséges a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend elfogadásakor. A szótöbbséget igénylő döntésnél a nevelőtestület 2/3-nak kell jelen lennie. A döntés akkor érvényes, ha az ilyen arányban jelen lévők 51%-a elfogadta az előterjesztést. A tanév kezdetén nevelőtanári értekezlet keretében megtervezésre kerül a tanév rendje. Az igazgató ismerteti a célokat, feladatokat, elvárásokat, megnevezi az egyes munkaterületek felelőseit. Minden héten egy meghatározott napon ( hétfőn ) nevelőtanári értekezletre kerül sor, ahol a csoportvezető tanárok, időnként a gazdasági részleg képviselői is jelen vannak. Ez a kapcsolattartás legfontosabb formája a mindennapi szoros munkakapcsolat mellett. 8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladat/ok / átruházására vonatkozórendelkezés A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyekkel a Ktv. 56. és 57. -a foglalkozik. 7

8 Ez utóbbi /4./ bekezdése lehetővé tenné bizonyos jogkörök átruházását. A mi Nevelőtestületünk azonban nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. 9. Diákönkormányzat működése, kapcsolata az intézményvezetéssel Diákönkormányzatunk működését alapvetően a Ktv 62. és ban foglaltak határozzák meg. A DÖK vezetője, tagjai bármikor közvetlenül megbeszélést kezdeményezhetnek az igazgatóval, vagy erre felkérhetik a DÖK munkáját patronáló tanárt. Természetesen ez a folyamat fordítva is működik. A DÖK zavartalan tevékenységéhez a kollégium biztosítja a szükséges helyiségeket, tárgyi feltételeket, továbbá mindenkori költségvetési támogatást. DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata a Házirend 3. számú mellékletében található. 10. A külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje a) Kapcsolat az iskolával A kollégium a nevelés minden területén - különösen a közösségi nevelésben az iskola legfőbb segítője. Alapvető jelentőségű tehát a kollégium és vele kapcsolatos iskola folyamatos, szoros együttműködése. A kollégium igazgatója- az iskolai pedagógiai programmal egyeztetve - elkészíti a kollégium pedagógiai programját, ami része az iskolai pedagógiai programnak. A nevelőtanár a csoportjába tartozó minden tanuló osztályfőnökével kapcsolatot tart (osztály-csoport megbeszélések) Szükség esetén az iskolák vezetőit, tanárait meghívja a kollégium igazgatója a kollégiumba. / fegyelmi ügyek, közös rendezvények stb./ b) Kapcsolatok más intézményekkel, szervezetekkel A kollégium igazgatója, nevelőtestülete, diákönkormányzata törekszik a más kollégiumokkal való tartós és szoros kapcsolat kialakítására / pl.: közös sport rendezvények, vetélkedők szervezésére /. A kollégium gondot fordít a különböző művelődési intézményekkel való kapcsolattartásra, továbbá külön figyelmet szentel a gyermekjóléti szolgálattal történő együttműködésre. E kapcsolatokat az intézmény igazgatója megbízottjai (Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős) útján alakítja és tartja fenn. A kollégium kiemelt figyelmet fordít a gyermekek, tanulók egészségének megóvására, ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart az iskola-egészségügyi szolgálatával (iskolaorvos). A kollégium pedagógiai kérdésekben igénybe veszi pedagógiai-szakmai szolgálatok segítségét. c) Kapcsolat a szülők és a kollégium között 8

9 A kollégium minden eszközzel törekszik a szülőkkel való eredményes együttműködésre. Feladata a szülők minél részletesebb tájékoztatása gyermekük kollégiumi életéről, munkájáról, tanulmányairól. Kollégiumi életünkbe fontos szerepe van a szülői választmánynak kapcsolatunkat a szülői választmány működési szabályzata határozza meg. A szülők személyes tájékoztatását szolgálja a beiratkozás alkalmával megtartott szülői értekezlet, melyen ismertetésre kerül a Szervezeti és Működési Szabályzat, szülőket érintő része, a Házirend. Az iskolával közösen szülői értekezletet, fogadóórát tartunk ennek alkalmával várjuk a szülőket, amikor tájékoztatást kaphatnak a nevelőtanároktól, és a kollégium igazgatójától. Természetesen minden délután (este) a kedves szülők rendelkezésére állunk. A nevelőtanár a tanuló kollégiumi munkájáról, magatartásáról, a tanulmányi eredmények alakulásáról a tanév során, indokolt esetben köteles a szülőket írásban értesíteni. Vonatkozik ez a tanuló jutalmazására, fegyelmi ügyeire is. Szükség esetén a nevelőtanár személyes találkozót kérhet. A nevelőtanárnak tájékozódni kell a tanuló kollégiumon kívüli tevékenységéről. Szükség esetén tapasztalatairól értesíteni kell a tanuló osztályfőnökét, szüleit és a Nevelőtestületet. 11. A rendszeres egészségügyi ellátás és felügyelet rendje A diákjaink egészségügyi felügyeletét az iskolában végzik, a kollégiumunkban rendszeres acut orvosi ellátást biztosítunk egészségügyi asszisztens segítségével, valamint a délutáni és esti órákban az ügyeletes nevelőtanár nyújt segítséget a beteg diák részére, majd a megfelelő orvosi szakrendelésre irányítja. A kollégiumban maradó betegeket egészségügyi asszisztens segíti a mindennapi gyógyulásban. Az iskolaorvos hetente egy alkalommal rendel az egészségházban. Az iskolával közösen évente egy alkalommal biztosítjuk diákjaink számára, hogy fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vehessenek részt. A megelőzés érdekében tájékoztató előadásokat szervezünk (iskolaorvos) 12. Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolása Az iskolában rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken a kollégium tanulói is kötelezően részt vesznek. Ezeken a napokon a kollégiumban külön ünnepséget, megemlékezést nem tartunk. A hagyományok ápolása, továbbfejlesztése minden felnőtt és diákközösség feladata. A Nevelőtestület és a Diákönkormányzat dönti el, hogy milyen kollégiumi eseményt tart alkalmasnak a kollégiumi hagyományrendszerbe való beépítésre, esetleg elhagyásra. 9

10 A kollégiumi rendszer hagyomány kiépítése nevelő célzatú, mely egyben mélyíti a kollégiumhoz való tartozás érzését a diák és a felnőtt közösségekben egyaránt. A kollégiumban rendezett programok sikerességének elősegítése valamennyi tanuló fontos feladata. Vonatkozik ez azokra a rendezvényekre is, amelyeket a kollégiumon kívül, más intézményeknél szerveznek, s amelyeken a kollégium képviseltetni kívánja magát. A kollégiumi ünnepélyek, rendezvények szervezését a Diákönkormányzat irányításával a diákközösségek végzik, az igazgató és a nevelőtestület egyetértésével és támogatásával. Névadónk Egry József tiszteletére külön figyelmet kell fordítani, munkásságáról, életművéről minden évben meg kell emlékezni. Ezen kívül hagyományos rendezvénynek számítanak például a következők: a, az elsősök bemutatkozása vidám műsorral a Gólyaavatás keretében, b, a mindenkori negyedikesek búcsúrendezvénye, a Karácsony est, c, a negyedikesek ünnepélyes keretek közötti búcsúztatása / ballagása /. A kollégiumi rendezvényeken a nevelőtanárok jelenléte kötelező még akkor is, ha annak időtartama nem esik bele a munkaidejükbe. 13. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A tanórán kívüli foglalkozással kapcsolatos kérdéseket a Kt.53. szabályozza Tanórán kívüli foglalkozások működési rendje A kollégiumban a következő tanórán kívüli tevékenységeket szervezzük: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör sportkör ( mindennapi testedzés lehetősége ) tanulmányi, kulturális verseny házibajnokság,iskolák közötti versenyek diáknap kirándulás kulturális, sportversenyek 14. A mindennapos testedzés, a sportkör és a kollégium vezetése közötti kapcsolatok A kollégium megteremti a tanulók mindennapi testedzésének lehetőségét és biztosítja a szükséges feltételeket.(sportcsarnok, szabadtéri sportpályák, aerobic terem, konditerem, szauna) A kollégium tanórán kívüli és szabadidős foglalkozások keretében biztosítja a diákoknak a sportolási lehetőséget.(labdarúgás, kézilabda, túrázás, tömegsport) 10

11 A kollégiumi diákoknak a mindennapos testedzésre a csoportfoglalkozások keretében is biztosítjuk a mindennapos testedzés lehetőségét. 15. Katasztrófavédelem, tűzvédelem, polgári védelem szervezeti és végrehajtási rendje Az igazgató meghatározza, irányírtja és ellenőrzi a felkészülési és védekezési időszakra előírt feladatok végrehajtását egy külsős megbízott szakember segítségével a 37/2001. /X. 12. /OM rendelet 3. (2 ) bek. pont szerint A katasztrófavédelmi szabályzat az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzetának melléklete. 16. Az intézményi védő óvó előírások A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek, a tűz és munkavédelmi feladatok ellátásában egy külsős tűz és munkavédelmi megbízott segítségét veszi igénybe az igazgató / aki ezért költségtérítésben részesül /. Az igazgató, a nevelőtanárok, valamint más alkalmazottak feladatait a tanuló és gyermek balesetek megelőzésében és a baleset esetén / intézményi védő óvó előírások / határozzák meg A tanuló kötelessége különösen, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült. A pedagógus kötelessége, hogy a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön, ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő alatt, illetőleg a tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény felügyelete alatt áll, ide nem értve a gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet. A tanulói balesetek nyilvántartása és jelentése: A közoktatási intézmény jogszabályban elõírt nyilvántartásokat köteles vezetni. Az igazgató a jogszabályban (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2. sz. melléklete) meghatározottak szerint kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és 11

12 gyermekbaleseteket, teljesíti az előírt jelentési kötelezettséget, és a balesetről készített jegyzőkönyvet megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjének. A Kollégium intézményén kívül szervezett programok: A kollégium éves munkatervében meghatározottak szerint szervez kollégiumi programokat (színház, uszoda, kirándulás) A pedagógusok tevékenységére azok a szabályok vonatkoznak, amelyek a kollégiumi rendezvények esetén érvényesek. Fokozott figyelmet kell fordítani a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokra. Minden intézményen kívül szervezett program előtt balesetvédelmi oktatást kell tartani és a tanulókkal alá kell íratni, hogy az elhangzottakat megértették és tudomásul vették. 17. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Előre nem látható rendkívüli esemény, bombariadó esetén az előre kiadott intézkedési tervnak megfelelően kell a feladatokat ellátni. A jelzés utáni teendők: hatóság értesítése, a gyermekek, tanulók épületből történő kivezetése ( előre meghatározott útvonalon ), épület állagmegóvása, vizsgálat lefolytatása. 18. Könyvtár-olvasó igénybevételének és működésének szabályai A kollégiumi könyvtár, vagy olvasó működési rendjét a kollégiumi szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. R. 4. ( 2) bek. j ) pont ) A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a kollégiumi könyvtár, a) könyvtár használóinak körét A kollégiumi könyvtárat minden kollégista és kollégiumi dolgozó használhatja. b) a beiratkozás módja, az adatokban bekövetkező változások bejelentésének módja A kölcsönözni kívánt dokumentum címét, és leltári számát a kölcsönzős füzetbe saját adatával együtt bevezeti a kölcsönvevő. A lejárat dátumát is bevezeti oda lehetőleg rövid (néhány napos) határidővel számoljon, mert a könyvekből 1-1példány található a könyvtárban. c) a szolgáltatások igénybevételének feltételei A kikölcsönzött dokumentumokért teljes felelősséget vállal a kölcsönző személy. d) a könyvtár használatának szabályai Lexikonokat, szótárakat még aznap vissza kell vinni a kölcsönzőnek. A könyvtárban található számítógépeket nyitvatartási órákban tanuláshoz használhatják a diákok. 12

13 e) a nyitva tartás és kölcsönzés ideje A könyvtár hétfőtől - csütörtökig órától óráig van nyitva. Az ott tartott rendezvények befolyásolhatják a könyvtár nyitva tartás időpontját. ( R.3.sz.Melléklet 3.pont ) f) a könyvtár olvasó a kollégiumi épületek társalgójában van kijelölve. g) A kollégium diákjai az iskola könyvtárt is használhatják. Ennek szabályozása az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatban van lefektetve. 19. Reklámtevékenység szabályai A kollégiumban folytatható reklám tevékenység elbírálását ezen szabályzat az igazgató vagy helyettesének hatáskörébe utalja. Az ő egyedi elbírálásuknak és engedélyüknek a függvénye az, hogy milyen módón, milyen reklám tevékenység folytatható. Nem tiltható meg azonban az a reklám, amely a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal a környezetvédelemmel, a társadalmi és közéleti tevékenységgel illetve kulturális tevékenységgel függ össze. 20. Az adatkezelés szabályai A kollégium adatkezelési szabályait (iratkezelési szabályok) az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza 21. Költségvetési szerv jellemzői Az intézmény nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a fenntartó által elfogadott alapító okiratban foglaltak szerint az iskolával közösen működik. Az alapító okiratban foglaltakat az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza részletesen. 13

14 22. Az alapvető dokumentumok nyilvánossága A Pedagógiai Programunkról az SZMSZ ről, a Házirendről, a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a Minőségirányítási programról a beiratkozás alkalmával részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatás kapnak a szülők és a tanulók. Ezt az írásbeli tájékoztatót minden tanév végén / az újrafelvétel alkalmával / ismét megkapják a szülők. A fenti dokumentumok mindenkor megtalálhatóak a kollégiumi épületek tanári szobájában és elhelyezésre kerül az intézmény honlapján is. Ezen kívül természetesen szóban is lehet tájékoztatást kérni az intézmény működését meghatározó dokumentumokról mindennap 08: óráig az intézmény igazgatójától. 14

15 II. ZÁRADÉK: 1. Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Nevelőtestület elfogadta miután a Szülői választmány élt a véleményezési jogával, a Diákönkormányzat egyetértett a tanulókkal kapcsolatos egyes pontjaival. 2. Érdekeltek ezt aláírásukkal elismerik. 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat azonban a fenntartó jóváhagyó nyilatkozatának megérkezése után válik érvényessé, attól a naptól kezdve hatályos., szeptember 25. Szülői választmány képviselője.. Kollégium igazgató. nevelőtestület képviselője diákönkormányzat elnöke P.H. 1

16 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi kérdései A működés rendje, ezen belül a tanulók fogadásának (nyitva tartás) gyakorlata A vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje, akadályoztatásuk esetén a helyettesítés rendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel A vezetők közötti feladatmegosztás A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladat/ok / átruházására vonatkozórendelkezés Diákönkormányzat működése, kapcsolata az intézményvezetéssel A külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje A rendszeres egészségügyi ellátás és felügyelet rendje Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolása A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A mindennapos testedzés, a sportkör és a kollégium vezetése közötti kapcsolatok Katasztrófavédelem, tűzvédelem, polgári védelem szervezeti és végrehajtási rendje Az intézményi védő óvó előírások Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Könyvtár-olvasó igénybevételének és működésének szabályai Reklámtevékenység szabályai Az adatkezelés szabályai Költségvetési szerv jellemzői Az alapvető dokumentumok nyilvánossága

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások I-es számú melléklet Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások Pirossal kiemelve: az új szabályozási területek és előírások A köznevelési törvény SzMSz-re vonatkozó szabályai:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben