EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM K O L L É G I U M

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM K O L L É G I U M"

Átírás

1 EGRY JÓZSEF KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM K O L L É G I U M SZ E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadva: Jóváhagyva:.. t

2 Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi kérdései A többször módosított évi LXXIX. Közoktatási törvény, az évi XXXIII. Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet, a katasztrófák elleni védekezésről szóló 37/2001. (X. 12) OM rendelet, valamint a szintén többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a 138/1992. (X. 8) Kormányrendelet a Kjt, Közoktatási intézményekben történő végrehajtásról nem veheti figyelembe az egyes intézmények sajátosságait. Ezért általános felhatalmazást kapnak az intézmények saját szervezeti és működési szabályzatuk megalkotására. Az SZMSZ jogi forrás, intézményi belső normatív szabály. A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozórendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. (Ktv. 40. (1) bek.). A helyi szabályozás alapjait képező jogszabályok megismétlése az SZMSZ ben nem szükséges, ezek megismerésére minden érintett számára biztosítjuk a lehetőséget. 2

3 2. A működés rendje, ezen belül a tanulók fogadásának (nyitva tartás) gyakorlata. Kollégiumunk az Egry József, Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1996 óta működik. a) A kollégiumban vasárnap órától, péntek óráig tartózkodhatnak a tanulók. Hétköznap órától óráig a kollégium csak délutáni gyakorlatosok miatt lehet nyitva. A tanulók felügyeletét külön beosztás szerint ügyeletes nevelőtanár látja el. Hétvégi benntartózkodás esetén külön intézkedési terv készül. b) A technikai és adminisztratív dolgozók iskolai munkaidő beosztása viszonylag állandó, de ha szükséges, alkalmazkodik az elvégzendő feladatokhoz (vendégek fogadása, étkezési térítési díjak beszedése stb). A kollégiumi feladatokat is ők látják el. c) A nevelőtanárok heti beosztás alapján dolgoznak, egy előre ismert forgó szerint. Éjszakai készenlétet és vasárnapi / ünnepnapi / ügyeletet is kötelesek ellátni a kötelező óraszámukon felül. A munkarend meghatározásának elsődleges szempontja a gyermekek, tanulók felügyeletének kollégium nyitvatartási ideje alatt folyamatos biztosítása. d) A tanulók a tanévkezdést megelőző napon költöznek be a kollégiumba. A kollégiumba felvett tanulókból csoportokat alakítunk ki. Teljes kihasználtság esetén öt - hét tanulócsoport szervezése indokolt. Az egyes csoportok létszámát és összetételét a helyi körülmények figyelembevételével az igazgató határozza meg a Nevelőtestület és a Diákönkormányzat javaslatának meghallgatása után. A csoportok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy azonos osztályba járó tanulók lehetőleg egy csoportba kerüljenek. A csoportok létszámának változásáról /átirányítás, összevonás, bontás / a nevelőtestület javaslatának figyelembevételével az igazgató dönt. A minimális csoportlétszámtól való eltérést (pedagógiai és gazdasági szempontok figyelembe vételével) az intézmény fenntartója engedélyezheti. A tanulók munkarendjével kapcsolatos további szabályozások a Házirendben és annak mellékleteiben találhatók. 3. A vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje, akadályoztatásuk esetén a helyettesítés rendje. A 138 /1992. / X.8./ Kormányrendelet 7 2/a pontjának eleget téve az igazgató és helyettese közül az egyik mindig az intézményben tartózkodik. A munkaközösség vezető ( a kollégiumvezető helyettese) a délutáni, esti órákban órától óráig. Az igazgató elsősorban napközben 8.00 órától óráig megtalálható a kollégiumban. A 7. 2/b pontja 3

4 alapján és értelmében a vezetők távolléte esetén a napos / ügyeletes / tanár felel a kollégium biztonságos működéséért 22:00 órától reggel 08:00 óráig. Az ügyeletes tanár a beosztás szerinti mindenkori éjszakás nevelőtanár. Feladata a vezetői, vezető-helyettesi feladatok ellátása különös tekintettel a működéssel, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő és az azonnali döntést igénylő feladatokkal kapcsolatban. 4. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel. A kollégiumba érkező idegenektől a diákrecepciósnak ill. ügyeletes nevelőtanárnak meg kell kérdeznie jövetelük céljait és a válaszuktól függően kell útba igazítani őket. Az intézmény működéséért felelős vezetőt tájékoztatni kell az épületben tartózkodó idegen személyekről. Különösen figyelembe kell venni, hogy a látogatók nem zavarhatják a nevelő-oktató munkát. a) A hivatalos ügyben érkezőket a földszinti tanári irodába kell kísérni. b) A tanulók szüleiket, barátaikat, ismerőseiket a klubszobában fogadhatják a napirendben meghatározott időpontban - az emeletekre idegenek nem mehetnek fel. /A szülők számára be- és kiköltözéskor, különleges esetekben ügyeletes nevelő tanár hatáskörében - meg szoktuk engedni, hogy felmenjenek a gyerekekhez/. c) A karbantartást végző szakemberek csak az épület gondnokával együtt tartózkodhatnak az épületben. 5. A vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény felelős vezetője a kollégium igazgatója, aki a Ktv ban foglaltak szerint látja el az 55. / 2 / bekezdésében leírt feladatait. Ezen feladatainak ellátása közben maximálisan támaszkodik a kollégiumi munkaközösség vezetőjére ( helyettesére ). a) Kollégiumi munkaközösség vezető Az intézmény igazgatóját tartós távolléte, akadályoztatása esetén teljes felelősséggel és jogkörrel / kivéve a munkáltatói jogokat / helyettesíti. Feladatait a munkaköri leírásban rögzített munkaterületeken tervszerűen és felelősséggel végzi, az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett. 4

5 Feladatkörébe tartozik: - a nevelőtanárok kéthavi munkaidő beosztásának elkészítése, - a hétvégi ügyeleti beosztás elkészítése, - az ügyeleti és csoportnaplók vezetésének ellenőrzése, - hiányzások esetén helyettesítés megszervezése, - a nevelőtanári túlmunka vezetése és továbbítása a gazdasági hivatal felé. b) Gazdasági vezető: Az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok tekintetében az iskola igazgatójának helyettese. Feladatait munkaköri leírásában rögzítettek szerint, az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Feladatkörébe tartozik: Felelős: - a gazdasági hivatal munkájának irányítása, ellenőrzése, - a gazdasági -, pénzügyi, számviteli munkához utasítások kiadása, azok végrehajtásának ellenőrzése, - a kollégiummal kapcsolatos gazdasági és pénzügyi intézkedések meghozatala. - a kollégium gazdálkodásáért, - a számviteli rendért, fegyelemért, a vonatkozó előírások betartásáért, - a mérlegben szolgáltatott adatok valódiságáért az igazgatóval egyetemlegesen felelős, - az információs szolgáltatás során közölt adatok valódiságáért az igazgatóval egyetemlegesen felelős. c) Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelős A gyermek és ifjúságvédelmi munka elvégzésével az igazgató az egyik nevelőtanárt bízza meg, aki az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat is ellátja. Elérhetőségének helye és ideje: A heti munkaidő - beosztási időpontban a kijelölt helyen iskola épülete - tartózkodik. Távolléte esetén a nap minden szakában telefonon elérhető. 5

6 6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A kollégiumi munkaközösség vezetője az intézmény igazgatójával együtt felelős a pedagógiai munka belső ellenőrzésért. Az ellenőrzés kiterjed: A pedagógiai program, éves munkaterv, foglalkozási terv végrehajtásának a pedagógusok ezzel kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati tevékenységének ellenőrzésére /a dokumentumok előkészítéséhez elegendő időt biztosítunk /. - a csoportfoglalkozások ellenőrzése / havonta /, - a szilenciumok kihasználhatóságának, védelmének, hatékonyságának ellenőrzése / folyamatos /, - az ügyeleti és csoportnaplók folyamatos és szabályszerű vezetésének ellenőrzése / havonta /, - a munkaidő pontos betartásának ellenőrzése / naponta /, - a házirend / napirend / betartásának ellenőrzése / folyamatos /, - a különböző típusú nevelőtanári feladatok / felkészítés, törődés, ügyelet stb./ ellátásának ellenőrzése folyamatos/, - a kimaradások, hazautazások, kategóriaszámítások, és egyéb egymás munkáját is segítő illetve akadályozó adminisztrációs és gyakorlati feladatok végrehajtásának ellenőrzése / havonta/, - a tanulók magatartásának, szorgalmának és tanulmányi eredményének ellenőrzése / havonta /, - az iskolával való kapcsolattartás ellenőrzése / folyamatos/, - a tűz és balesetvédelmi oktatás ellenőrzése / tanév kezdete /, - a gyermek és ifjúságvédelmi munka hatékonyságának ellenőrzése / folyamatos /, A pedagógiai munka belső ellenőrzése is alapvetően a nevelő oktató munka folyamatába beépített ellenőrzési tevékenység, mely háromféleképpen realizálódhat: - az adminisztrációs munka ellenőrzése során, - a nevelőtanári tevékenység direkt módon történő ellenőrzése során, - a nevelőtanári munka indirekt módon bővebben történő ellenőrzése során. Az ellenőrzések dokumentálása során az ügyeleti naplóban, a csoportnaplóban és az e célra rendszeresített ellenőrzési naplóban történik. 6

7 A pedagógiai munka belső ellenőrzését szolgálja az a beszámoló is, amelyet a félévi és év végi értékeléshez kell elkészíteniük a nevelőtanároknak. 7. A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Kollégiumfejlesztésünkben meghatározó tényező intézményünk szervezeti struktúrája, az a mód, ahogyan a nevelőtanárokat munkaközösségbe soroljuk, a meglévő / vagy hiányzó / szervezeti kultúra, a nevelőtestület viszonylagos helyzete, a kollégiumvezetés struktúrája, a felelősségek szétosztása. Ezek az elemek összefüggnek egymással, így a kapcsolattartás formája is fontos. A nevelőtestület a tanév folyamán tervezett és rendkívüli értekezletet tart. Tervezett értekezletek: - tanévnyitó, - tanévzáró, - nevelési A nevelőtestületi értekezleteket meghatározott napirenddel és időponttal a kollégium igazgatója készíti elő és hívja össze. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület egyharmada, az intézmény igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A kollégium igazgatója a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról, a napirend legkésőbb három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. Az értekezletet szorgalmi időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. A nevelőtestület döntéseit és határozatait a jogszabályban meghatározottak kivételével nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata a döntő. Minősített szótöbbség szükséges a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend elfogadásakor. A szótöbbséget igénylő döntésnél a nevelőtestület 2/3-nak kell jelen lennie. A döntés akkor érvényes, ha az ilyen arányban jelen lévők 51%-a elfogadta az előterjesztést. A tanév kezdetén nevelőtanári értekezlet keretében megtervezésre kerül a tanév rendje. Az igazgató ismerteti a célokat, feladatokat, elvárásokat, megnevezi az egyes munkaterületek felelőseit. Minden héten egy meghatározott napon ( hétfőn ) nevelőtanári értekezletre kerül sor, ahol a csoportvezető tanárok, időnként a gazdasági részleg képviselői is jelen vannak. Ez a kapcsolattartás legfontosabb formája a mindennapi szoros munkakapcsolat mellett. 8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladat/ok / átruházására vonatkozórendelkezés A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyekkel a Ktv. 56. és 57. -a foglalkozik. 7

8 Ez utóbbi /4./ bekezdése lehetővé tenné bizonyos jogkörök átruházását. A mi Nevelőtestületünk azonban nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. 9. Diákönkormányzat működése, kapcsolata az intézményvezetéssel Diákönkormányzatunk működését alapvetően a Ktv 62. és ban foglaltak határozzák meg. A DÖK vezetője, tagjai bármikor közvetlenül megbeszélést kezdeményezhetnek az igazgatóval, vagy erre felkérhetik a DÖK munkáját patronáló tanárt. Természetesen ez a folyamat fordítva is működik. A DÖK zavartalan tevékenységéhez a kollégium biztosítja a szükséges helyiségeket, tárgyi feltételeket, továbbá mindenkori költségvetési támogatást. DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata a Házirend 3. számú mellékletében található. 10. A külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje a) Kapcsolat az iskolával A kollégium a nevelés minden területén - különösen a közösségi nevelésben az iskola legfőbb segítője. Alapvető jelentőségű tehát a kollégium és vele kapcsolatos iskola folyamatos, szoros együttműködése. A kollégium igazgatója- az iskolai pedagógiai programmal egyeztetve - elkészíti a kollégium pedagógiai programját, ami része az iskolai pedagógiai programnak. A nevelőtanár a csoportjába tartozó minden tanuló osztályfőnökével kapcsolatot tart (osztály-csoport megbeszélések) Szükség esetén az iskolák vezetőit, tanárait meghívja a kollégium igazgatója a kollégiumba. / fegyelmi ügyek, közös rendezvények stb./ b) Kapcsolatok más intézményekkel, szervezetekkel A kollégium igazgatója, nevelőtestülete, diákönkormányzata törekszik a más kollégiumokkal való tartós és szoros kapcsolat kialakítására / pl.: közös sport rendezvények, vetélkedők szervezésére /. A kollégium gondot fordít a különböző művelődési intézményekkel való kapcsolattartásra, továbbá külön figyelmet szentel a gyermekjóléti szolgálattal történő együttműködésre. E kapcsolatokat az intézmény igazgatója megbízottjai (Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős) útján alakítja és tartja fenn. A kollégium kiemelt figyelmet fordít a gyermekek, tanulók egészségének megóvására, ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart az iskola-egészségügyi szolgálatával (iskolaorvos). A kollégium pedagógiai kérdésekben igénybe veszi pedagógiai-szakmai szolgálatok segítségét. c) Kapcsolat a szülők és a kollégium között 8

9 A kollégium minden eszközzel törekszik a szülőkkel való eredményes együttműködésre. Feladata a szülők minél részletesebb tájékoztatása gyermekük kollégiumi életéről, munkájáról, tanulmányairól. Kollégiumi életünkbe fontos szerepe van a szülői választmánynak kapcsolatunkat a szülői választmány működési szabályzata határozza meg. A szülők személyes tájékoztatását szolgálja a beiratkozás alkalmával megtartott szülői értekezlet, melyen ismertetésre kerül a Szervezeti és Működési Szabályzat, szülőket érintő része, a Házirend. Az iskolával közösen szülői értekezletet, fogadóórát tartunk ennek alkalmával várjuk a szülőket, amikor tájékoztatást kaphatnak a nevelőtanároktól, és a kollégium igazgatójától. Természetesen minden délután (este) a kedves szülők rendelkezésére állunk. A nevelőtanár a tanuló kollégiumi munkájáról, magatartásáról, a tanulmányi eredmények alakulásáról a tanév során, indokolt esetben köteles a szülőket írásban értesíteni. Vonatkozik ez a tanuló jutalmazására, fegyelmi ügyeire is. Szükség esetén a nevelőtanár személyes találkozót kérhet. A nevelőtanárnak tájékozódni kell a tanuló kollégiumon kívüli tevékenységéről. Szükség esetén tapasztalatairól értesíteni kell a tanuló osztályfőnökét, szüleit és a Nevelőtestületet. 11. A rendszeres egészségügyi ellátás és felügyelet rendje A diákjaink egészségügyi felügyeletét az iskolában végzik, a kollégiumunkban rendszeres acut orvosi ellátást biztosítunk egészségügyi asszisztens segítségével, valamint a délutáni és esti órákban az ügyeletes nevelőtanár nyújt segítséget a beteg diák részére, majd a megfelelő orvosi szakrendelésre irányítja. A kollégiumban maradó betegeket egészségügyi asszisztens segíti a mindennapi gyógyulásban. Az iskolaorvos hetente egy alkalommal rendel az egészségházban. Az iskolával közösen évente egy alkalommal biztosítjuk diákjaink számára, hogy fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vehessenek részt. A megelőzés érdekében tájékoztató előadásokat szervezünk (iskolaorvos) 12. Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolása Az iskolában rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken a kollégium tanulói is kötelezően részt vesznek. Ezeken a napokon a kollégiumban külön ünnepséget, megemlékezést nem tartunk. A hagyományok ápolása, továbbfejlesztése minden felnőtt és diákközösség feladata. A Nevelőtestület és a Diákönkormányzat dönti el, hogy milyen kollégiumi eseményt tart alkalmasnak a kollégiumi hagyományrendszerbe való beépítésre, esetleg elhagyásra. 9

10 A kollégiumi rendszer hagyomány kiépítése nevelő célzatú, mely egyben mélyíti a kollégiumhoz való tartozás érzését a diák és a felnőtt közösségekben egyaránt. A kollégiumban rendezett programok sikerességének elősegítése valamennyi tanuló fontos feladata. Vonatkozik ez azokra a rendezvényekre is, amelyeket a kollégiumon kívül, más intézményeknél szerveznek, s amelyeken a kollégium képviseltetni kívánja magát. A kollégiumi ünnepélyek, rendezvények szervezését a Diákönkormányzat irányításával a diákközösségek végzik, az igazgató és a nevelőtestület egyetértésével és támogatásával. Névadónk Egry József tiszteletére külön figyelmet kell fordítani, munkásságáról, életművéről minden évben meg kell emlékezni. Ezen kívül hagyományos rendezvénynek számítanak például a következők: a, az elsősök bemutatkozása vidám műsorral a Gólyaavatás keretében, b, a mindenkori negyedikesek búcsúrendezvénye, a Karácsony est, c, a negyedikesek ünnepélyes keretek közötti búcsúztatása / ballagása /. A kollégiumi rendezvényeken a nevelőtanárok jelenléte kötelező még akkor is, ha annak időtartama nem esik bele a munkaidejükbe. 13. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A tanórán kívüli foglalkozással kapcsolatos kérdéseket a Kt.53. szabályozza Tanórán kívüli foglalkozások működési rendje A kollégiumban a következő tanórán kívüli tevékenységeket szervezzük: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör sportkör ( mindennapi testedzés lehetősége ) tanulmányi, kulturális verseny házibajnokság,iskolák közötti versenyek diáknap kirándulás kulturális, sportversenyek 14. A mindennapos testedzés, a sportkör és a kollégium vezetése közötti kapcsolatok A kollégium megteremti a tanulók mindennapi testedzésének lehetőségét és biztosítja a szükséges feltételeket.(sportcsarnok, szabadtéri sportpályák, aerobic terem, konditerem, szauna) A kollégium tanórán kívüli és szabadidős foglalkozások keretében biztosítja a diákoknak a sportolási lehetőséget.(labdarúgás, kézilabda, túrázás, tömegsport) 10

11 A kollégiumi diákoknak a mindennapos testedzésre a csoportfoglalkozások keretében is biztosítjuk a mindennapos testedzés lehetőségét. 15. Katasztrófavédelem, tűzvédelem, polgári védelem szervezeti és végrehajtási rendje Az igazgató meghatározza, irányírtja és ellenőrzi a felkészülési és védekezési időszakra előírt feladatok végrehajtását egy külsős megbízott szakember segítségével a 37/2001. /X. 12. /OM rendelet 3. (2 ) bek. pont szerint A katasztrófavédelmi szabályzat az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzetának melléklete. 16. Az intézményi védő óvó előírások A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységek, a tűz és munkavédelmi feladatok ellátásában egy külsős tűz és munkavédelmi megbízott segítségét veszi igénybe az igazgató / aki ezért költségtérítésben részesül /. Az igazgató, a nevelőtanárok, valamint más alkalmazottak feladatait a tanuló és gyermek balesetek megelőzésében és a baleset esetén / intézményi védő óvó előírások / határozzák meg A tanuló kötelessége különösen, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült. A pedagógus kötelessége, hogy a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön, ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idő alatt, illetőleg a tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény felügyelete alatt áll, ide nem értve a gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet. A tanulói balesetek nyilvántartása és jelentése: A közoktatási intézmény jogszabályban elõírt nyilvántartásokat köteles vezetni. Az igazgató a jogszabályban (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2. sz. melléklete) meghatározottak szerint kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és 11

12 gyermekbaleseteket, teljesíti az előírt jelentési kötelezettséget, és a balesetről készített jegyzőkönyvet megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjének. A Kollégium intézményén kívül szervezett programok: A kollégium éves munkatervében meghatározottak szerint szervez kollégiumi programokat (színház, uszoda, kirándulás) A pedagógusok tevékenységére azok a szabályok vonatkoznak, amelyek a kollégiumi rendezvények esetén érvényesek. Fokozott figyelmet kell fordítani a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokra. Minden intézményen kívül szervezett program előtt balesetvédelmi oktatást kell tartani és a tanulókkal alá kell íratni, hogy az elhangzottakat megértették és tudomásul vették. 17. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Előre nem látható rendkívüli esemény, bombariadó esetén az előre kiadott intézkedési tervnak megfelelően kell a feladatokat ellátni. A jelzés utáni teendők: hatóság értesítése, a gyermekek, tanulók épületből történő kivezetése ( előre meghatározott útvonalon ), épület állagmegóvása, vizsgálat lefolytatása. 18. Könyvtár-olvasó igénybevételének és működésének szabályai A kollégiumi könyvtár, vagy olvasó működési rendjét a kollégiumi szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. R. 4. ( 2) bek. j ) pont ) A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a kollégiumi könyvtár, a) könyvtár használóinak körét A kollégiumi könyvtárat minden kollégista és kollégiumi dolgozó használhatja. b) a beiratkozás módja, az adatokban bekövetkező változások bejelentésének módja A kölcsönözni kívánt dokumentum címét, és leltári számát a kölcsönzős füzetbe saját adatával együtt bevezeti a kölcsönvevő. A lejárat dátumát is bevezeti oda lehetőleg rövid (néhány napos) határidővel számoljon, mert a könyvekből 1-1példány található a könyvtárban. c) a szolgáltatások igénybevételének feltételei A kikölcsönzött dokumentumokért teljes felelősséget vállal a kölcsönző személy. d) a könyvtár használatának szabályai Lexikonokat, szótárakat még aznap vissza kell vinni a kölcsönzőnek. A könyvtárban található számítógépeket nyitvatartási órákban tanuláshoz használhatják a diákok. 12

13 e) a nyitva tartás és kölcsönzés ideje A könyvtár hétfőtől - csütörtökig órától óráig van nyitva. Az ott tartott rendezvények befolyásolhatják a könyvtár nyitva tartás időpontját. ( R.3.sz.Melléklet 3.pont ) f) a könyvtár olvasó a kollégiumi épületek társalgójában van kijelölve. g) A kollégium diákjai az iskola könyvtárt is használhatják. Ennek szabályozása az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatban van lefektetve. 19. Reklámtevékenység szabályai A kollégiumban folytatható reklám tevékenység elbírálását ezen szabályzat az igazgató vagy helyettesének hatáskörébe utalja. Az ő egyedi elbírálásuknak és engedélyüknek a függvénye az, hogy milyen módón, milyen reklám tevékenység folytatható. Nem tiltható meg azonban az a reklám, amely a tanulóknak szól és az egészséges életmóddal a környezetvédelemmel, a társadalmi és közéleti tevékenységgel illetve kulturális tevékenységgel függ össze. 20. Az adatkezelés szabályai A kollégium adatkezelési szabályait (iratkezelési szabályok) az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza 21. Költségvetési szerv jellemzői Az intézmény nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely a fenntartó által elfogadott alapító okiratban foglaltak szerint az iskolával közösen működik. Az alapító okiratban foglaltakat az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza részletesen. 13

14 22. Az alapvető dokumentumok nyilvánossága A Pedagógiai Programunkról az SZMSZ ről, a Házirendről, a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a Minőségirányítási programról a beiratkozás alkalmával részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatás kapnak a szülők és a tanulók. Ezt az írásbeli tájékoztatót minden tanév végén / az újrafelvétel alkalmával / ismét megkapják a szülők. A fenti dokumentumok mindenkor megtalálhatóak a kollégiumi épületek tanári szobájában és elhelyezésre kerül az intézmény honlapján is. Ezen kívül természetesen szóban is lehet tájékoztatást kérni az intézmény működését meghatározó dokumentumokról mindennap 08: óráig az intézmény igazgatójától. 14

15 II. ZÁRADÉK: 1. Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Nevelőtestület elfogadta miután a Szülői választmány élt a véleményezési jogával, a Diákönkormányzat egyetértett a tanulókkal kapcsolatos egyes pontjaival. 2. Érdekeltek ezt aláírásukkal elismerik. 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat azonban a fenntartó jóváhagyó nyilatkozatának megérkezése után válik érvényessé, attól a naptól kezdve hatályos., szeptember 25. Szülői választmány képviselője.. Kollégium igazgató. nevelőtestület képviselője diákönkormányzat elnöke P.H. 1

16 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi kérdései A működés rendje, ezen belül a tanulók fogadásának (nyitva tartás) gyakorlata A vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje, akadályoztatásuk esetén a helyettesítés rendje Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel A vezetők közötti feladatmegosztás A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladat/ok / átruházására vonatkozórendelkezés Diákönkormányzat működése, kapcsolata az intézményvezetéssel A külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje A rendszeres egészségügyi ellátás és felügyelet rendje Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolása A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A mindennapos testedzés, a sportkör és a kollégium vezetése közötti kapcsolatok Katasztrófavédelem, tűzvédelem, polgári védelem szervezeti és végrehajtási rendje Az intézményi védő óvó előírások Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Könyvtár-olvasó igénybevételének és működésének szabályai Reklámtevékenység szabályai Az adatkezelés szabályai Költségvetési szerv jellemzői Az alapvető dokumentumok nyilvánossága

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola 1 A FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iskola 2010 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az iskola vezetési

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az intézmény adatai... 5 Az ellátandó alaptevékenységek megjelölése... 5 Szakágazati besorolása... 5 Alap szakfeladata... 5 További szakfeladatai... 5 Alap, illetve speciális feladatai...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 030523 Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. év hó. napján Jóváhagyta:..

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat érvényes: 2011. szeptember 1-től Következő kötelező felülvizsgálat:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalom II. AZ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK ALAPADATAI... 4 III. AZ ISKOLA HASZNÁLATI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 5 III. 1. Általános

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013.

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013. Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az intézmény:...

Részletesebben

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013.

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Módosítva: 2013. Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola ISASZEG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2013. március 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az intézmény:...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben