Multiprofesszionális képzés 1. modul Alapvetı ismeretek a nemi hovatartozáson alapuló erıszakról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Multiprofesszionális képzés 1. modul Alapvetı ismeretek a nemi hovatartozáson alapuló erıszakról"

Átírás

1 Multiprofesszionális képzés 1. modul Alapvetı ismeretek a nemi hovatartozáson alapuló erıszakról Az 1. modul idıkerete: 2 óra Az 1. modul tartalma: 1. téma: A nık elleni erıszak, mint az emberi jogok megsértése az erıszak formái és gyakorisága 2. téma: Az erıszak következményei 3. téma: Családon belüli erıszak, és annak hatása a gyermekekre Az 1. modul fı céljai: - A téma fontosságának tudatosítása - Tudatosítani a résztvevıkkel, hogy a nık elleni erıszak az emberi jogok megsértése - A különbözı definíciók ismertetése - Információátadás a nık elleni erıszak gyakoriságáról és következményeirıl - Az erıszak dinamikáját jellemzı, és az erıszakos partner elhagyását akadályozó tényezık érzemi hátterének átadása - Annak tudatosítása, hogy a családon belüli erıszak mindig hatással van a gyermekekre 1

2 Háttérinformáció 1. TÉMA A nık elleni erıszak, mint az emberi jogok megsértése az erıszak formái és gyakorisága Kulcsfontosságú nemzetközi dokumentumok és ajánlások A nık elleni erıszak a nık és férfiak közti, az emberi történelmet végigkísérı egyenlıtlen erıviszonyok megtestesülése, amely a férfiak nık fölé rendelt, domináns szerepéhez, és a nık elleni diszkriminációhoz vezetett, és gátat vetett a nık elırejutásának. Az ENSZ nyilatkozata a nık elleni erıszak felszámolásáról, Közgyőlési Határozat, A nık társadalmi egyenlıségét szorgalmazó egyének, csoportok és mozgalmak már az 1700-as évek végén felhíták a figyelmet arra, hogy az emberi jogok közül a nık jogai kiszorulnak, ha arra külön figyelnek a jogalkotók. Több hasonló hullám után az 1990-es években az erıfeszítések új lendületet vettek annak érdekében, hogy a társadalom legitimizálja a témát, és az bekerüljön az emberi jogi kérdések fı témái közé. Az Emberi Jogok Világkonferenciája 1993-ban Bécsben elismerte, hogy a nıi jogok (és a fiatal lányok jogai) az univerzázis emberi jogok elidegeníthetetlen, integráns és oszthatatlan részét képezik. A nemi alapú erıszak, a szexuális zaklatás és kizsákmányolás minden formája, a társadalmi elıítéletek, amelyek ezt lehetıvé teszik, és a nemzetközi nıkereskedelem összeegyeztethetetlenek az emberi méltósággal, és az ember értékével, így ezeket fel kell számolnunk mondta ki az ENSZ Közgyőlése (ENSZ, a)18.) decemberében az ENSZ Közgyőlése elfogadta a Nık Elleni Erıszak Felszámolásáról szóló Nyilatkozatot. Ez volt az elsı nemzetközi emberi jogi eszköz, amely kizárólag a nık elleni erıszakkal foglalkozott, egy úttörı dokumentum, amely számos további folyamatot alapozott meg. A Nyilatkozat a nık elleni erıszakot így definiálja: bármely és minden olyan, a nıket nemük miatt érı erıszakos cselekmény, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nıknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában. [ ] Beleértendı, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erıszakra, melyet az áldozat a családon belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, [ ], a házasságon belüli nemi erıszakot. (Közgyőlési Határozat 48/104, december 20) Az erıszak fogalma tehát magában foglalja mind a fizikai, mind a pszichológiai bántalmazást, az erıszakos cselekmény fogalma pedig vonatkozik mind a közéletben, mind a magánszférában elkövetett tettekre. A Nyilatkoza nık elleni erıszak formáit példálózó jelleggel sorolja fel: (a) A nık elleni erıszak körébe többek között az alábbi cselekmények tartoznak: fizikai, szexuális és pszichikai erıszak a családon belül, mely magában foglalja a bántalmazást, a lánygyermekekkel a családban történı szexuális visszaélést, a hozományhoz kapcsolódó erıszakot, házasságon belüli nemi erıszakot, a nıi nemi szerv 2

3 csonkítását és egyéb, a nıkre káros hatású hagyományos gyakorlatokat, valamint a nemházastársi erıszak és az olyan erıszak, mely kizsákmányolással valósul meg; (b) fizikai, szexuális és pszichikai erıszak a családon kívüli társadalmi közegben, mely magában foglalja a nemi erıszakot, a szexuális bántalmazást, a szexuális zaklatást és megfélemlítést a munkahelyen, oktatási intézményben és máshol, a nıkereskedelmet valamint a prostitúcióra kényszerítést; (c) fizikai, szexuális és pszichikai erıszak, amelyet az Állam követ el, vagy hagy megvalósulni, bárhol is történik. A fenti definíciót késıbb számos más nemzetközi szervezet is elfogadta. Az ENSZ e Közgyőlési Nyilatkozata külön példálózó felsorolásban nevesíti a nık alapvetı védett jogait (3. bekezdés): A nıknek joguk van ahhoz, hogy az összes védett emberi jogot és alapvetı szabadságot tekintve egyenlı védelmet élvezzenek a politikai, a gazdasági, a társadalmi, a kulturális, a polgári jogok, és minden egyéb jog területén. E jogok magukban foglalják többek között: az élethez való jogot, az egyenlıséghez való jogot, a szabadsághoz és a személyes biztonsághoz való jogot, az egyenlı jogvédelemhez való jogot, a minden megkülönböztetéstıl mentes élethez való jogot, a rendelkezésre álló legmagasabb szintő egészségügyi és mentálhigiénés ellátáshoz való jogot, az igazságos és megfelelı munkakörülményekhez való jogot, a kínzásnak és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek való alávetéstıl mentes élethez való jogot. A Nyilatkozat felszólítja a tagállamokat, hogy ítéljék el a nık elleni erıszakot, és ne próbálják meg elkerülni az annak felszámolására irányuló kötelezettségüket szokásokra, hagyományokra, vagy vallási meggyızıdésre való hivatkozással. Bár ez a nyilatkozat csupán egy irányvonalat kijelölı állásfoglalás, és nem ró jogi kötelezettségeket az államokra, fontos szerepet tölt be: nemzetközi legitimitását éppen abból nyeri, hogy az az ENSZ, mint a tagállamai által alkotott kollektív testület megnyilvánulása ben az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága kinevezte az elsı Nık Elleni Erıszakkal Foglalkozó Különmegbízottat. Feladata a jelenség vizsgálata és dokumentálása, és felhatalmazása kiterjed a tagállamok gyakorlatának vizsgálatára, kérdések intézésére a tagállamok felé, a kormányok felelısségének vizsgálatára. Az ENSZ Pekingi, Negyedik Nıi Jogi Konferenciáján 1995-ben a Pekingi Akcióterv keretében a tizenkét stratégiai célkitőzés közé sorolták a nık elleni erıszak minden formájának felszámolását, és ezen belül felsorolták a kormányokra, az ENSZ-re, a nemzetközi és a társadalmi szervezetekre vonatkozó konkrét tennivalókat is. A nıkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló ENSZ egyezmény (CEDAW) Az ENSZ közgyőlése 1979-ben elfogadta a CEDAW egyezményt, amelyet a nık jogainak nemzetközi alkotmányaként is emlegetnek. Az egyezmény definiálja a nık 3

4 elleni diszkrimináció mibenlétét, és felsorolja az ennek megszüntetéséhez szükséges tennivalókat. Az Egyezmény 1981-ben vált jogerıssé. (Magyarországon: évi 10. tvr.) Az Egyezmény elfogadásával az államok elkötelezik magukat az ügy mellett, elvállalják, hogy a felsorolt intézkedések bevezetésével hozzájárulnak a nıkkel szembeni diszkrimináció összes formájának megszüntetéséhez. Ezek az intézkedések a köveztkezık: - beiktatják a nık és a férfiak egyenlıségének elvét nemzeti alkotmányukba vagy más, megfelelı jogszabályaikba, amennyiben ez eddig még nem történt volna meg, és jogi és egyéb megfelelı eszközökkel gondoskodnak az említett elv gyakorlati megvalósításáról; ( ) - a férfiakéval egyenlı alapon létrehozzák a nık jogainak törvényes védelmét, továbbá megfelelı hatáskörő bíróságok és más közintézmények útján biztosítják a nık hatékony védelmét a megkülönböztetés minden megnyilvánulásával szemben; ( ) - megteszik az összes szükséges intézkedést, hogy kiküszöböljék a nıkkel szemben bármely személy, szervezet vagy vállalat által alkalmazott megkülönböztetést; ( ) (CEDAW, ) Míg a CEDAW Egyezmény a nemi hovatartozáson alapuló erıszakot nem tárgyalja kiemelten, 1992-ben az ENSZ közgyőlése felülvizsgálta a CEDAW-t, ellenırizte az egyezményben foglaltak kivitelezését. Ennek eredményeként a Bizottság úgy határozott, hogy az Egyezmény részeként elfogadja a 19. számú Általános Ajánlást. Ez utasítja az államokat, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést és hatékony intézkedést a nemi alapon történı erıszak minden formájának leküzdése érdekében, mivel a nemi alapú erıszak a diszkrimináció olyan formája, amely súlyosan gátolja a nıket a férfiakéval egyenlı jogaik és szabadságjogaik gyakorlásában. (CEDAW 19. Általános Ajánlás, II. rész, 1992, 1. pont 3 ) Az államnak alapítania vagy támogatnia kell olyan szolgáltatásokat, melyekre a családon belüli erıszak, a nemi erıszak, a szexuális zaklatás, vagy bármely más, nemi hovatartozáson alapuló erıszak áldozatainak szüksége van, a menedékhelyeket, egészségügyi, rehabilitációs, és jogi szolgáltatásokat is beleértve. (14/k pont) Az ajánlás arra kéri az államokat, hogy biztosítsanak az erıszakot büntetı törvények, így a családon belüli és nemi erıszak, a szexuális zaklatás, és bármilyen nemi alapon történı erıszak kapcsán megfelelı védelmet minden nınek, tiszteletben tartva a nık méltóságát. (24/b pont) Az áldozatoknak szintén járnak az emberi jogaikat ily módon sértı erıszakból való felépülésüket segítı szolgáltatások. A 19. Általános Ajánlás szerint az államnak kötelessége, hogy a nık elleni erıszak áldozatainak, illetve az erıszak kockázatának kitett nıknek a védelmét intézkedéseivel biztosítsa és a megfelelı módon támogassa, ideértve a menedékhelyeket, a jogi eljárást, a rehabilitációt és egyéb, felépülésüket és biztonságukat támogató szolgáltatásokat. (24/r/iii pont) 4

5 A CEDAW Egyezmény új kiegészítı jegyzıkönyvének értelmében, melyet az ENSZ közgyőlése 1999 októberében fogadott el, az aláíró államok elismerik a bizottság illetékességét az adott államból érkezı egyéni vagy csoportos panaszok elbírálására. A kiegészítı jegyzıkönyv a közgyőlést teszi illetékessé a sértett egyénektıl beérkezı, az adott állam részérıl az egyezmény rendelkezéseinek megszegése miatt tett panaszok fogadásában és azok felülvizsgálásában. Amennyiben ilyen panaszok érkeznek be, ezek alapján a közgyőlés bizalmas nyomozást indíthat és folytathat, és sürgıs felszólítást adhat ki az államvezetés felé, hogy az tegyen lépéseket az áldozatok védelme érdekében, megóvva ıket a további sérelmektıl. Ezzel a rendelkezéssel az egyezmény felzárkózik a többi, emberi jogokat védelmezı okirathoz, az olyanokhoz, mint például a Kínzás Elleni Egyezmény végéig négy panaszt 4 bíráltak el: A.T. kontra Magyarország 2/2003, A.S. kontra Magyarország 4/2004, S.G. (elhunyt) kontra Ausztria 5/2005, F.Y. (elhunyt) kontra Ausztria 6/2005. A Bizottság mindkét magyar ügyeben elmarasztalta az államot, és megállapította felelısségét. A Pekingi Akcióterv 1995-ben a Pekingi Akcióterv (a Negyedik Nıi Jogi Konferencia részeként) felhívást intézett a kormányok felé, hogy ítéljék el a nık elleni erıszakot és ahogyan ez már a Nık Elleni Erıszak Felszámolásáról szóló Nyilatkozatban is áll ttartózkodjanak attól, hogy az annak felszámolására irányuló kötelezettségüket úgy próbálják meg elkerülni, hogy szokásokra, hagyományokra, vagy vallási meggyızıdére hivatkoznak. (Pekingi Akcióterv, 124/a 5 ) Célok és szükséges intézkedések: - További, egységes és átfogó lépések megtétele a nık elleni erıszak megelızése, és felszámolása érdekében; - A nık elleni erıszak okainak és következményeinek, illetve a megelızı intézkedések hatásosságának tanulmányozása; - A nemzetközi nıkereskedelem felszámolása, a prostitúció és nıkereskedelem során erıszak áldozatává vált nık támogatása ben az ENSZ közgyőlésének huszonharmadik különleges ülésén (Peking +5), melynek címe Nık 2000: egyenlıség a nemek között, fejlıdés és béke a huszonegyedik században volt, széleskörő áttekintést adtak az Akcióterv kivitelezésének folyamatáról. A közgyőlés közös politikai nyilatkozatot, valamint egy további akciótervet és egyéb kezdeményezéseket fogadott el, melyek kiegészítették a Pekingi Akciótervet. Politikai nyilakozatukban a tagállamok megegyeztek abban, hogy rendszeresen felmérik a további szükséges lépéseket a Pekingi Akcióterv kiegészítésére, azzal a céllal, hogy 2005-ben, 10 évvel az elsı Pekingi Akcióterv elfogadása után, az összes résztvevı államot újra összehívva biztosítsák a fejlıdést, és felmérjék az új kezdeményezéseket és lehetıségeket. (A Nık Helyzetét Tárgyaló Bizottság 49. ülése, ) 5

6 Európa Tanács (ET) 1993-ban a Nık és Férfiak Közti Esélyegyenlıségi Miniszterek ülésén elfogadtak egy nyilatkozatot, mely kimondja, hogy: a nık elleni erıszak sérti az áldozatnak az élethez, a biztonsághoz, és a szabadsághoz való jogát, méltóságát, következésképpen gátolja a törvényeken alapuló, demokratikus társadalom jogállami mőködését. 8 Az 1450-es számú Ajánlásban (2000) 9 a Európai Tanács Parlamentális Ülésén elítélik a nık elleni erıszakot, mint az emberi jogokon tett általános erıszak megtestesülését, az élethez, a biztonsághoz, a méltósághoz, a fizikai és lelki egészséghez való jogaikat sértve. Az ajánlás világosan kimondja, hogy a nık elnyomása széles körben elterjedt, valós társadalmi probléma, és a családon belüli erıszakban, nemi erıszakban, a nıi nemi szervek csonkításában és egyéb erıszakfajtákban megnyilvánuló jelenség. A ajánlás elismeri a civil szervezetek szerepének fontosságát, és felhívja a tagállamokat, hogy a nıszervezeteket mind saját államukon belül, mind nemzetközi tevékenységükben részesítsék teljes támogatásban. (Parlamentáris Ülés 2000.) 2002-ben a tagállamok Nık és Férfiak Közti Esélyegyenlıségi Minisztereinek Ülésén a Rec(2002)5 10 Ajánlásban az alábbi pontok kerültek elfogadásra: Arra kérjük a tagállamok kormányait, hogy: Vizsgálják felül törvényhozásukat és jogszolgáltatásukat, különös tekintettel a következıkre: - biztosítsák a szolgáltatások nemzeti szintő koordinációját, és azokat az áldozatok igényeire összpontosítsák, valamint biztosítsák, hogy e szolgáltatások különös tekintettel a jelen Ajánlásban megfogalmazott szolgáltatások kialakítára és mőködtetésére a releváns állami intézmények és a civil szervezetek részvételével kerüljön sor (III. cikkely); - ismerjék el, hogy az államoknak pozitív kötelezettségük van arra, hogy megfelelı gondossággal járjanak el az erıszak megelızésében, kivizsgálásában és megbüntetésében és az áldozatok védelmében akár az állam, akár magánszemély, akár a köz-, akár a magánszférában történik erıszak (II. cikkely) - erısítsék az együttmőködést és a párbeszédet a tudományos és a civil szféra, valamint a politikai döntéshozók, a jogalkotók, a jogalkalmazók, az egészségügyi, oktatási, szociális és társadalmi intézmények, valamint a rendırség között azzal a céllal, hogy létrejöjjenek az erıszak elleni koordinált fellépést lehetıvé tevı programok (VII. cikkely) (Európa Tanács 2002). Ez volt az elsı nemzetközi dokumentum, amely átfogó, és minden intézményt felölelı stratégia kialakítását írta elı a tagállamoknak a nık elleni erıszak áldozatainak védelmében, és amely felölelte a nemi alapú erıszak minden formáját. Az Ajánlás felszólítja a Részes Államokat arra is, hogy rendszeresen számoljanak be a megtett lépésekrıl, és az elért eredményekrıl ban az ET megindította a A nık ellen a családon belüli elkövetett erıszak elleni kampányt. 11 6

7 Európai Uniós Irányelvek Az Amszterdami Szerzıdés (1997) a nık és férfiak közötti egyenlıséget az EU politikák horizontális alapelvévé tette. A legújabb fejlemények arra mutatnak, hogy az EU mandátumát a gender-politikák tekintetében kiterjesztıen kell értelmezni (Walby 2004). A munkahelyi erıszakkal, illetve a munkahelyi szexuális zaklatással szembeni intézkedések már most is az EU-s jogszabályok hatálya alá tartoznak, mint ahogyan a nıkereskedelemmel kapcsolatban is van EU-s szabályozás. Bár a családon belüli párkapcsolati erıszakról nem született eddig uniós szabályozás, az Unió tevékenysége ezen a téren is egyre bıvül. A kötelezettségek, melyeket az alapdokumentumok (mint pl. Az Amszterdami Szerzıdés, vagy az Európai Szociális Charta) rónak a tagálllamokra a tagállamok kötelezettségévé teszi a nık elleni erıszakkal és azon belül a családon belüli erıszakkal szembeni fellépést is. Az összes jelenlegi EU tagállam részt vett továbbá az ENSZ Pekingi Nıkonferenciáján 1995-ben, melyen az ENSZ tagállamai elfogadták a Pekingi Akciótervet ben az Európai Bizottság beindította a DAPHNE programot 12, mely arra hivatott, hogy a nık, fiatalok és gyerekek elleni erıszakkal szembeni projekteket támogasson. 13 Az erıszak áldozatává vált nıket és gyermekeket érintı egyik fontos, és kötelezı érvényő EU dokumentum a bőncselekmények áldozatainak eljárásjogi helyzetérıl szóló szóló Európa Tanácsi Kerethatározat (2001), mely meghatározza az áldozatok minimális jogait februárjában az Európai Parlament határozatot fogadott el 14 a nık elleni erıszak elleni küzdelem jelenlegi helyzetérıl és a további intézkedésekrıl. A határozat a nıkkel szembeni férfierıszak kérdésében a Bizottság és a Részes Államok számára azzal az ajánlással él, hogy: a) a nık elleni férfierıszakot tekintsék emberi jogi jogsértésnek, mely a nık és férfiak közötti hatalmi különbségeket tükrözi, és átfogó, a hatékony megelızést és felelısségre vonást is tartalmazó intézkedéseket foganatosítsanak az erıszak e formája ellen; b) alkalmazzanak a nık elleni erıszak minden formájával szemben zéró toleranciát; c) hozzák létre a kormányzati és nem-kormányzati szervezetek közötti együttmőködés kereteit, a családon belüli erıszak jelenségének leküzdését célzó politikai megközelítés és gyakorlati megoldások kidolgozása érdekében. Az Ajánlás felhívja a tagállamokat, hogy tegyék meg a megfelelı lépéseket a nık elleni erıszak áldozatainak és potenciális áldozatainak hatékonyabb védelmére és támogatására, többek között az alábbi módokon: - ismerjék el az áldozatoknak az elkövetıtıl való a gazdasági és lelki függetlenségük megszerzéséhez nyújtandó támogatás fontosságát; - alkalmazzanak proaktív, kezdeményezı módszereket a megelızés és büntetés terén a nıkkel szemben elkövetett erıszak elkövetıivel szemben a visszaesés csökkentése érdekében, és tanácsadó szolgáltatást nyújtva az erıszakos cselekedetek elkövetıi számára, akár saját kezdeményezésükre, akár bírói ítélet alapján, s e folyamat során a nık és adott esetben a gyermekek biztonsága érdekében minden esetben végezzenek megfelelı kockázatfelmérést; 7

8 - nyújtsanak minden, az áldozatok biztonságához szükséges segítséget, pl. biztonságos lakhatást, és anyagi támogatást a bántalmazó kapcsolatból kilépı nık és gyermekeik számára; - kezeljék a nemi alapú erıszak áldozatává vált nıket elsıdleges célcsoportként a szociális lakhatásra irányuló projekteknél; - indítsanak speciális foglalkoztatási programokat, melyek lehetıvé teszik a nemi alapú erıszak áldozatainak visszakerülését a munkaerıpiacra, és anyagi függetlenségük elérését; - alakítsák ki az erıszak áldozatává vált nık és gyermekeik számára szolgáltatásokat nyújtó központokat; - nyújtsanak szociális és pszichológiai segítséget azoknak a gyermekeknek, akik családon belüli párkapcsolati erıszak tanúivá váltak; - nyújtsanak megfelelı védelmet a bevándorló nık, különösn az egyedülélı anyák és gyermekeik számára, akiknek gyakran az átlagosnál is kevesebb módjuk van önmaguk megvédésére, illetve esetleg nem rendelkeznek elgendı információval a tagállamokban a családon belüli erıszak elleni fellépésre rendelkezésre álló lehetıségekrıl. Az erıszak széles definíciója Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2002-es definíciója szerint az erıszak a fizikai erınek olyan célzatos használata, vagy az ezzel való fenyegetızés, melyet az elkövetı önmaga, más személy, vagy csoport ellen irányít, s amely sérülést, halált, pszichés kárt, fejlıdési elmaradást, vagy veszélyeztetettséget eredményez, vagy ezek valósínősége nagy... (WHO 2002: World Health Report. Geneva 15, p.5). Az erıszaknak ez a széles meghatározása a fizikai sérülések vagy halál okozásán túl az erıszak számos formáját magában foglalja, és felhívja a figyelmet arra a súlyos árra, amely az egyéneket, a családokat, a közösségeket és az egészségügyi ellátórendszert terheli az erıszak miatt. A brit Belügyminisztérium a nık elleni családon belüli erıszakot a következıképpen határozza meg: bármely fenyegetı magatartás, erıszakos cselekmény vagy fizikai, lelki, szexuális, gazdasági vagy érzelmi bántalmazás egymással párkapcsolatban illetve családi viszonyban levı, vagy korábban párkapcsolatban illetve családi viszonyban volt felnıttek között, függetlenül a felek nemére, vagy szexuális identitására. (Department of Health, UK 2005: Responding to domestic abuse: a handbook for health professionals 16 ). 8

9 A párkapcsolati erıszak fajtái A párkapcsolati erıszak nem egyszeri, elszigetelt esemény, hanem az elkövetı rendszeresen ismétlıdı magatartásainak mintázata. E magatartási mintázat a bántalmazás különféle formáit ölti egy-egy párkapcsolat folyamán. Egyes alkalmakkor az elkövetı újra meg újra ugyanazt a taktikát alkalmazza (pl. pofozás), máskor kombinálja egyéb módszerekkel (pl. sértegetés, fenyegetés, vagy anyagi kár okozása az anyagi javak rombolásával). Más alkalmakkor egyetlen cselekményt követ csak el (öklöz, vagy a tekintetével jelez ). Elıfordulhat, hogy van olyan taktika, amit csak ritkán használ, míg másokat akár naponta. Az általa a bántalmazásra alkalmazott módszerek egy része a legtöbb országban bőncselekmény (fizikai vagy szexuális erıszak, gyújtogatás, zaklatás, személyi szabadság megsértése), míg a bántalmazás más módszerei sok helyen nem minősülnek bőncselekménynek (sértegetés, a gyerekek inkvizíció-szerő kikérdezése, a családi autó használatának mások számára való megtiltása, stb.). A mintázat minden egyes eleme interakcióban van a többivel, és súlyos fizikai és érzelmi hatással van az áldozatra. Az áldozatok természetesen az egész mintázatra reagálnak, hiszen minden elemét megélik és ismerik, nem pedig az egyes eseményekre vagy taktikákra külön-külön. Fizikai (testi) erıszak A fizikai erıszak lehet az áldozat leköpése, megkarmolása, harapás, megragadás, rázás, lökés, lefogás, a végtagok/fej csavarása, hajtépés, öklözés, pofozás (nyitott vagy ökölbe szorított tenyérrel), fojtogatás, égetés, és/vagy fegyver használata az áldozattal szemben. Elıfordul, hogy a fizikai erıszak nem hagy külsı szemlélı számára látható nyomot, vagy nem okoz regisztrálható sérülést. Szexuális erıszak A szexuális erıszak lehet fizikai erıszakkal kierıszakolt vagy érzelmi erıszakkal kizsarolt szexuális aktus olyankor, amikor az áldozat nem akar szexuális együttlétet, a zsarolás öltheti a fizikai erıszakkal való fenyegızés formáját, de lehet érzelmi manipuláció is. Az elkövetı kényszerítheti az áldozatot közösülésre, de szexuális erıszaknak minısül bármely egyéb, az áldozat által nem kívánt szexuális tevékenység, vagy azt kísérı nem kívánatos cselekmény is (pl. harmadik féllel való szexuális tevékenységre kényszerítés, fájdalom okozása szexuális aktus során, az áldozat által sértınek, megalázónak tartott szexuális tevékenység, a nı szóbeli alázása szex közben, pornográfia nézésére való kényszerítés, vagy ezek manipuáció révén való kierıszakolása). Szexuális erıszaknak számít az is, amikor az áldozatot olyan idıpottban vagy helyen kényszeríti szexuális tevékenységre az elkövetı, amikor és ahol azt a nı nem akarja (pl. gyerekei jelenlétében, vagy amikor kimerült, beteg, szülés után, vagy egy fizikai bántalmazás után, vagy amikor alszik) Lelki erıszak A lelki erıszaknak több fajtáját szokás megkülönböztetni: Erıszakkal való fenyegetés Az elkövetı általi fenyegetés irányulhat az áldozatra magára, vagy más, az áldozat számára fontos személyre, vagy lehet öngyilkossággal való fenyegetızés is. Elıfordul, hogy az elkövetı az áldozatot azzal fenyegeti, hogy megöli ıt, másokat és aztán öngyilkos lesz. A fenyegetés lehet direkt és kimondott ( Kinyírlak téged és 9

10 gyereket is!, Megöllek, és aztán öngyilkos leszek, ha nem leszel az enyém, senkié sem leszel!, Apád fizetni fog ezért! ), vagy az elkövetı világossá teheti szándékát cselekményeivel (pl. mindenhová követi az áldozatot, fegyvert tart, fenyegetı zaklatást követ el ellene, túszul ejti ıt, vagy gyermekét, öngyilkossági kísérletei vannak). Érzelmi erıszak Az érzelmi erıszak a kontrollnak egy olyan módszere, amelyben helyet kap a rendszeres szóbeli erıszak széles tárháza (szóbeli kirohanások, az áldozat megalázása emberi, anyai kvalitásait illetıen, általában része az áldozat pocskondiázása partnerként, rokonként, barátként, munkatársként vagy a közösség tagjaként. A párkapcsolati erıszakban a szóbeli támadások és a kontroll egyéb módszerei összekapcsolódnak a sérülés okozásával vagy ezzel való fenyegetéssel, azért, hogy az elkövetı az áldozat félelmén keresztül biztosan fenn tudja tartani a dominanciáját. A szóbeli erıszak ugyanis, bár hosszú távon romboló a partnerre és a kapcsolatra nézve, önmagában nem hozza létre a félelemnek azt a légkörét, mint a fizikai erıszakkal, vagy az azzal való fenyegetéssel kombinálva. Az érzelmi erıszak cselkeményei utalhatnak fel nem tárt fizikai erıszakra, vagy arra, hogy az elkövetı a fizikai erıszak felé halad. Az érzelmi erıszak megjenhet abban a formában is, hogy az elkövetı az áldozatot családtagjai, barátai, munkatársai vagy idegenek elıtt alázza meg. Az elkövetık rendszeresen állítják, hogy az áldozat bolond, inkompetens, és semmit sem képes normálisan megcsinálni. Nem minden szóbeli sértés minısül erıszaknak a partnerek között. A szóbeli abúzus akkor tekinthetı párkapcsolati erıszaknak, ha az a kényszerítı jellegő viselkedési minta része, mely legtöbbször fizikai erıszakkal (való fenyegetéssel) kapcsolódik össze. Elszigetelés Az elkövetık gyakan igyekeznek az áldozat idejét, tevékenységeiket és másokkal való kapcsolatait teljesen ellenırzésük alatt tartani. Ezt a kontrollt általában az elszigetelés és a félreinformálás kombinálásával érik el. Az elszigetelési taktikák idıvel egyre nyíltabban erıszakossá válhatnak. A fokozódó elszigetelés nyomán egyes bántalmazók az áldozatuk feletti pszichológiai kontollt olyan mértékig fokozzák, hogy az áldozat egész realitását ık határozzák meg. A félreinformálás (amely az ilyen kapcsolatokban leginkább a politikai agymosási technikaként is használt dezinformációnak felel meg) magában foglalhatja a valóság eltorzítását hazugságok, ellentmondásos információk, vagy információvisszatartás útján, melyek erejét az áldozat szándékos és kikényszerített elszigetelése nagyban fokozza. Az elkövetık pl. hazudhatnak az áldozatnak a jogairól, vagy orvosi vizsgálatainak eredményeirıl. Míg a legtöbb áldozat meg tudja tartani a független gondolkodásra és cselekvésre való képességét, a kevésbé szerencsések elhiszik, amit az elkövetı állít, mivel nincs egyéb információforrásuk. Az elszigeteléssel az elkövetı az erıszak feltárását is megakadályozza, amivel egyúttal a felelısségre vonást is elkerülheti. A gyerekek felhasználása A partnerbántalmazás egyes cselekményeinek a partner feletti kontroll megszerzése illetve megtartása, vagy a partner megbüntetése céljából a gyerekek a célpontjai, vagy ıket is érintik (ezek lehetnek pl. a gyerek elleni fizikai támadások, a gyerek szexuális használata, a gyermek kényszerítése, hogy tanúja legyen az áldozat 10

11 bántalmazásának, vagy gyerek bevonása a bántalmazásba). Az elkövetı használhatja a gyermeket a partnere feletti kontroll megtartására úgy is, hogy nem fizet gyermektartást, vagy nem vállal részt a gyermek eltartásában az együttélés alatt sem, elvárhatja a gyerektıl, hogy kémkedjen az áldozatról, megkövetelheti, hogy legalább egy gyerek mindig legyen az áldozattal, fenyegetızhet azzal, hogy elveszi/elperelei tıle a gyerekeket, vagy egyenesen elrabolhatja a gyermeket, vagy mintegy túszként fogva tarthatja az áldozat engedelmességének kicsikarására. A gyermekek gyakran áldozattá válnak pusztán azért, mert jelen vannak a bántalmazás során: pl. amikor a bántalmazó úgy bántalmazza az anyát, hogy gyermeke a kezében van. Elıfordulhat, hogy a gyerek a szülıje védelmében beavatkozik, és úgy sérül meg. Anyagi kontroll Az elkövetık ellenırzésük alatt tarthatják az áldozatot úgy is, hogy nem engedik hozzáférni a család erıforrásaihoz: ez lehet idı, pénz, autó, ruha, biztosítás, pénz vagy bármely egyéb forrás, amely a szabad mozgást, a független tevékenységeket biztosíthatná. Ezekben az esetekben nem számít, hogy ki a fı pénzkeresı, vagy hogy akár mindketten hozzájárulnak a család anyagi ellátásához. Egyes elkövetık megakadályozzák, hogy partnerük bármilyen fizetı munkát vállaljon, ezzel biztosítva hatalmukat és ellenırzésüket felette. Mások épp ellenkezıleg, nem hajlandóak dolgozni, és elvárják vagy követelik, hogy partnerük gondoskodjék róluk. Számos elkövetı azt követeli, hogy partnere vezessen naprakész elszámolást minden forintról, melyet elkölt, és arról számoljon be, mások maguk kezelik a család összes pénzét, és semmilyen információt nem osztanak meg a partnerükkel ezzel kapcsolatban. Bármely változatát is alkalmazza azonban az elkövetı a gazdasági kontrollnak, a pénzügyi döntéseket egy személyben hozza. Az áldozatok elıbb-utóbb azt tapasztalják, hogy kénytelenek engedélyt kérni a család legalapvetıbb szükségleit kielégítı költségek fedezésére is. Amikor az áldozat ki akar lépni a kapcsolatból, az elkövetı alkalmazza részben a megszerzett gazdasági kontrollt az áldozatnak a kapcsolatban tartására, vagy a kapcsolatba való visszatérésének kikényszerítésére, részben új módszereket vethet be. Így pl. elıfordul, hogy nem fizeti a közüzemi számlákat, költséges bírósági eljárásokat kezdeményezhet az áldozat ellen, rombolhatja, megsemmisítheti a lakásban hagyott berendezési és használati tárgyakat, felmondhatja bejelentett állását, hogy pl. a gyerektartás végrehajthatatlanná váljon. Mindezeket a módszereket az elkövetık társadalmigazdasági réteghez való tartozásuktól függetlenül alkalmazzák. Forrás: Ganley, Anne L.: Understanding domestic violence. In: Warshaw, M.D. and Ganley, A.L.: Improving the Health Care Response to Domestic Violence: A Resource Manual for Health Care Providers 17, p

12 A nık elleni erıszak elterjedtsége és következményei Európában Az 1990-es évektıl kezdve számos európai országban rendszeresen felmérik a nık elleni fizikai, szexuális és lelki erıszak nagyságrendjét. Egyes tanulmányok a párkapcsolati erıszakra fókuszálnak, mások az egyéb interperszonális, és a családon kívüli erıszakot is kutatják. A felmérések szerint a nık elsıdleges partnerük, vagy volt partnerük részérıl szenvednek el erıszakot, és csak ritkábban távolabbi ismerıs, vagy idegen részérıl. (Martinez, Schröttle et al ). Az erıszak gyakoriságát mérı tanulmányok közül néhány az erıszak egészségügyi következményeit is vizsgálta. Az eredmények igazolják, hogy az erıszak a nık egészségének minden területét súlyosan érinti: a közvetlen fizikai sérülésektıl a hosszútávú testi és lelki egészségkárosodásig. Az ún. életút-adatok azt mutatják meg, hogy élete során hány nı kerül legalább egyszer bántalmazó kapcsolatba. Eszerint fizika és/vagy szexuális erıszak áldozatává partner vagy volt partner részérıl a nık 4-30%-a válik, csak fizikai erıszaknak a nık 6-30%-a, csak szexuális erıszaknak a nık 4-20%-a válik áldozatává partnere részérıl. A két szélsı érték különbsége a mérési módszerek különbözıségébıl, és a használt erıszakdefinícióból adódik. A lelki erıszakot egyes tanulmányok külön mérték, elıfordulása 19-24%. (Martinez, Schröttle et al. 2006:13) Mivel ezek a kutatások a módszerek eltérései miatt nem adtak közvetlenül összehasonlítható adatokat, a CAHRV 19 projektben részt vevı kutatók elvégezték öt európai ország (Finnország, Svédország, Németország, Litvánia és Franciaország) adatainak egységes újraelemzését. Az elemzés során azokra a kutatásokra szőkítették az adatgyőjtést, melyek hasonló definíciót alkalmaztak, hasonló korcsoportokat vizsgáltak, és hasonló módszerekkel érkeztek el a gyakorisági adatokhoz. Ez pontosabb adatok megállapítását tette lehetıvé legalább a vizsgált öt országra nézve. Az alábbi összehasonlító táblázat például a éves korosztályba tartozó nık ellen elkövetett erıszak elıfordulását mutatja négy országban. 20 Partner által elkövetett fizikai erıszak Az életút adatok szerint azok közül a nık közül, akik éltek bármikor párkapcsolatban, 21-33% szenvedett el fizikai erıszakot valamely partnere vagy volt partnere részérıl. (1. táblázat) A CAHRV szakértıi által folytatott részletes újraelemzés a legalacsonyabb arányt Svédországban, a legmagasabbat Litvániában találta (Martinez/Schröttle et al. 2006: 12). A nık éves korosztályában 9%-23% az aránya azoknak, akik legalább egyszer fizikai erıszakot szenvedtek el aktuális partnerüktıl. Itt is Svédországban a legalacsonyabbak, míg Litvániában a legmagasabbak az arányok. A volt partner által elkövetett erıszak egységesebb képet mutat, és jóval magasabb arányú: 32%-42%. 12

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nık és férfiak közötti társadalmi egyenlıség érvényesítésének elméletérıl és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetıi számára) Felelıs kiadó: Smrcz Ervin Kiadó:

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN,

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, ESÉLYEGYENLİSÉGI PRIORITÁSOK - Tanulmány - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. október 31. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ÉS

Részletesebben

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról 4. Modul: Idıkeret: 3-4 óra A 4. modul tartalma: 1. téma: Kommunikációs készségek 2. téma: Útmutató

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért Kézikönyv parlamenti képviselőknek Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért 1 A Nők és a Férfiak Esélyegyenlőségével foglalkozó Bizottság Titkársága Az Európa

Részletesebben

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1 Szabó Alexandra Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi

Részletesebben

A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1

A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1 A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé a nőknek az erőszakkal szembeni védelméről 1 (A Miniszterek Bizottsága elfogadta 2002. április 30-án a Miniszterhelyettesek 794. ülésén)

Részletesebben

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bőnügyi Tudományok Intézete Büntetıjogi és Kriminológiai Tanszék FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Ph.D. értekezés Készült: a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

B-SIDE-PROJEKT: DOmInóhaTáS. az OTThOnI. megállítása

B-SIDE-PROJEKT: DOmInóhaTáS. az OTThOnI. megállítása B-SIDE-PROJEKT: az OTThOnI DOmInóhaTáS megállítása Felépülést támogató programok párkapcsolati erőszak által érintett gyermekek számára Jó gyakorlatok és irányelvek B-SIDE-PROJEKT: AZ OTTHONI DOMINÓHATÁS

Részletesebben

Módszertani ajánlások

Módszertani ajánlások Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek számára ------------------------------------------ Írta: Betlen Anna Pap Enikő Szerkesztette: Balogh Lídia Sáfrány Réka Keret

Részletesebben

JELENTÉS: KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK A MAGYAR EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG SZÁMÁRA

JELENTÉS: KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK A MAGYAR EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG SZÁMÁRA JELENTÉS: KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK A MAGYAR EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG SZÁMÁRA 1.3. számú tevékenység Készítette: Karin Bischof és Barbara Samaluk 2007. június 12. Ez a publikáció az Európai Unió támogatásával

Részletesebben

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012.

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012. Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KERET Koalíció, 2012. BEMUTATKOZÁS KERET Kik vagyunk: A KERET Koalíciót ( Koalíció a Szexuális

Részletesebben

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.

GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN. Kutatási zárójelentés. A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk. GYERMEKEK TAPASZTALATAI A SPORTBAN Kutatási zárójelentés A jelentés elkészítésében részt vett: Gyurkó Szilvia (szerk.) Németh Barbara A kutatásban részt vett: Gosztonyi Ákos Kamarás Vilma Kocsis Ivett

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól!

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! A menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardja Bécs, 2004 Eredeti cím: Away from Violence! WAVE, 2004

Részletesebben

A gyermek- és fiatalkori bőnözés

A gyermek- és fiatalkori bőnözés 1 A gyermek- és fiatalkori bőnözés Csemáné Dr. Váradi Erika A börtön az embert így megtöri lelkileg. Testileg is, lelkileg is. Olyan lesz az ember, mint egy élı halott. Hogy él az ember, de mégsem. 1 A

Részletesebben

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ KÉSZÍTETTE: SZABÓ MÓNIKA GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR KÉSZÜLT: 2007. MÁRCIUS 29.

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyűjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a PANDÓRA SZELENCÉJE nevű nemzetközi projekt részeként BŐVÍTETT VÁLTOZAT Független

Részletesebben

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában

Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.c-11/1-2011-0003 Együttműködés erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatainak ellátásában Létem, ha végleg lemerült, ki rettenti el a

Részletesebben

Spronz Júlia Wirth Judit

Spronz Júlia Wirth Judit Spronz Júlia Wirth Judit A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségére irányuló Nemzeti Stratégiai Terv 4. prioritás: A nők ellen elkövetett erőszak minden formájának felszámolása, fellépés a nők és férfiak,

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Szakmai módszertani útmutató. a párkapcsolati erôszak elleni hatékony fellépésre

Szakmai módszertani útmutató. a párkapcsolati erôszak elleni hatékony fellépésre Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erôszak elleni hatékony fellépésre Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erôszak elleni hatékony fellépésre NANE Egyesület PATENT Egyesület Budapest,

Részletesebben

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT A világháló különbözı keresıire kattintva, könyvtárnyi irodalmat olvashatunk a biztonság fogalmáról, valamint korszerő/újszerő/komplex/etc. értelmezésérıl.

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Gyermekbántalmazás és elhanyagolás Módszertani ajánlás tervezet Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Közreműködtek:

Részletesebben