BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BPP 1210 A gyermek fejlődése és megismerése Féléves óraszám: N: 30 + 0 L: Tantárgy besorolása: kötelező. Kredit: 3"

Átírás

1 Dr. Páli Judit BPP 110 A gyermek fejlődése és megismerése N: Tantárgy besorolása: 3 Tantárgy előadója/i: Dr. Gőbel Orsolya Oktatás nyelve: Értékelés módja: Vizsga őszi/tavaszi I-V.. Írásbeli A kurzus célja, hogy a hallgató sajátítsa el a pszichológiai alapfogalmakat, lássa át a gyermeki fejlődés alapkérdéseit, alapvető folyamatait, továbbá legyen tájékozott a pszichológia gyermek- és emberképének változásait illetően, melynek talaján felismeri a normálistól eltérő fejlődésmenetet, illetve fokozott figyelmet képes fordítani az egyéni különbségekre. Szerezze meg a pszichés működésekre való rálátást az iskolai oktatás folyamatában. A pszichológia és a fejlődéslélektan főbb nézőpontjai, elméleti modelljei, kutatási módszerei. Az intrauterin fejlődés. Újszülöttkor fejlődési sajátosságai. Csecsemőkor fejlődési sajátosságai. Kisgyermekkor fejlődési sajátosságai. Óvodáskor fejlődési sajátosságai. Kisiskoláskor fejlődési sajátosságai. Kamaszkor fejlődési sajátosságai. Ifjú- és felnőttkorra jellemző fejlődési sajátosságok megismerése. Kognitív folyamatok és fejlődésük (Piaget). Erkölcsi fejlődés (Kohlberg). Társas és érzelmi fejlődés. A családi és az intézményes szocializáció alapjai. Szocializáció eltérő kulturális kontextusban. Zárthelyi dolgozat Atkinson Hilgard Smith Nolen (1995, szerk.): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. M. Cole Sh. Cole (003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. Pléh Csaba Boross Ottilia (004, szerk.): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest. Bernáth László Solymosi Katalin (1997, szerk.): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. Mérei Ferenc (1970): Gyermeklélektan. Medicina Kiadó, Budapest Raffai Jenő (1997): Megfogantam, tehát vagyok. Útmutató Kiadó, Budapest.

2 Dr. Páli Judit BPP 113 Önismereti és pályaorientációs tréning N: 30+0 Tantárgy előadója/i: Évközi jegy Tantárgy besorolása: Orosz Judit őszi/tavaszi I-IV. Részvétel, aktivitás A személyes motivációk, tapasztalatok tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunka alapján. A pedagógus pályaorientáció feltárása és tudatosítása a pályaalkalmasság segítése az önismeret szintjének növelésével. A kurzus lehetőséget teremt a pedagógiai és pszichológiai ismeretek személyes adaptációjára, vagyis felszínre hozni a személyes motivációkat, tapasztalatokat, segíti az ok-okozati összefüggéseknek szélesebb, differenciáltabb megértését. A tudatosodás és mélyebb átélés biztosította önismeret szakmai önismerethez vezet. A sajátélmények feldolgozásán keresztül újfajta tanulási folyamatot indít el, segíti a pszichológiai jelenségek felismerését, mely szemléletmódbeli, életvezetési változást jelenthet, kihatva szakmai készségekre is. A változást a csoport hatótényezőinek köszönhetjük, s bár alapvető személyiségváltozást nem tud létrehozni, mégis alakító, formáló hatású, mert az önismereti tudatosságot növeli, rendeződést indítva el a lelki folyamatokban, melynek távolhatásai 1 év alatt beérnek. Az órák kiscsoportos tréning keretében zajlanak. Saját iskolai élmények feldolgozása. Kommunikáció. Kapcsolatok kezelése. Csoportdinamika. Konfliktusok kezelése. Önismeret és önkontroll. Tanári kommunikáció. Kapcsolatok kezelése az iskolán belül és kívül. Tanulócsoportok dinamikája, konfliktusok kezelése. A pedagógusszerep kérdései: együttműködés, helyzetelemzés, önismeret és önkontroll. Részvétel, aktivitás Rudas János (1990): Delfi örökösei. Gondolat Kiadó, Budapest. Rudas János (00, szerk.): Önismereti csoportok. Animula Kiadó, Budapest.

3 Dr. Hadházi Éva MPP 130 A nevelés és oktatás pszichológiai alapjai N: Vizsga Dr. Gőbel Orsolya őszi I. Írásbeli A kurzus célja, hogy a hallgató elevenítse fel, illetve bővítse ki a pszichológiai alapfogalmakkal és fogalmakkal kapcsolatos ismereteit, ismerje meg mélyebben a gyermeki fejlődés alapkérdéseit, alapvető folyamatait, továbbá legyen tájékozott a pszichológia gyermek- és emberképének változásait illetően, melynek talaján felismeri a normálistól eltérő fejlődésmenetet, illetve fokozott figyelmet képes fordítani az egyéni különbségekre. Szerezze meg a pszichés működésekre való rálátást az iskolai oktatás folyamatában. A pszichológia és a fejlődéslélektan nézőpontjai, a kutatási eredmények értelmezése. Kognitív folyamatok és fejlődésük. A transzfer és a problémamegoldás összefüggései, szerepük a tudás alkalmazásában. A tanulás hatékonyságát, az iskolai teljesítményeket meghatározó kognitív, affektív és szociális tényezők. Az érzékelés fogalma, fajtái, az ingerületvezetés idegélettani alapjai. Az észlelés, az észlelés és tudat viszonya, a szenzoros integráció. A figyelem neurológiai alapjai, szerepe az információ-felvételben -feldolgozásban. Minősége, terjedelme, irányulása. Gondolkodás, fogalmi gondolkodás. Fogalmi műveletek. Problémamegoldási stratégiák. Az intelligencia fogalma, fajtái. A képzelet működése. Az alkotó gondolkodás és a képzelet összefüggései. Az emlékezet. A memória osztályozásai; STM, LTM. Az emlékezet fejlesztése: mnemotechnikai eljárások. Érzelmek, érzelemelméletek. Motiváció és emóció. Elsődleges és másodlagos érzelmek. Érzelmi állapotok. A tanulás fajtái, klasszikus és operáns kondicionálás, verbális tanulás, komplex tanulás. Szociális tanulás. A családi és az intézményes szocializáció. A tanulás hatékonyságát, az iskolai teljesítményeket meghatározó kognitív, affektív és szociális tényezők. Az iskola hatása kognitív és társas folyamatok változására, fejlődésére. A természetes és az iskolai tanulás hasonlósága és különbségei. A személyiség és mérése. Az intelligencia. Intelligencia az iskolában. Speciális tanulási nehézségek, problémás tanulók, hátrányos helyzet. Tehetséges tanulók. A tanulás modelljei tanulási és tanítási stílusok. A nevelési környezet megtervezése. Zárthelyi dolgozat Atkinson Hilgard Smith Nolen (1995, szerk.): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Bernáth László Solymosi Katalin (1997): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. M. Cole Sh. Cole (003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. N. Kollár K. Szabó É. (004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest. Pléh Csaba Boross O. (004, szerk.): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest.

4 Dr. Hadházi Éva Tantárgy előadója/i: Páli Judit MPP 131 A nevelés és oktatás pszichológiai alapjai gyakorlat N: MPP 130 * Tantárgy besorolása: tavaszi Oktatás nyelve: Ajánlott félév: II. Értékelés módja: Évközi jegy Értékelés módszere: Házi dolgozat A kurzus célja, hogy a hallgató elevenítse fel, illetve bővítse ki a pszichológiai alapfogalmakkal és fogalmakkal kapcsolatos ismereteit, ismerje meg mélyebben a gyermeki fejlődés alapkérdéseit, alapvető folyamatait, továbbá legyen tájékozott a pszichológia gyermek- és emberképének változásait illetően, melynek talaján felismeri a normálistól eltérő fejlődésmenetet, illetve fokozott figyelmet képes fordítani az egyéni különbségekre. Szerezze meg a pszichés működésekre való rálátást az iskolai oktatás folyamatában. Kognitív folyamatok és fejlődésük. A transzfer és a problémamegoldás összefüggései, szerepük a tudás alkalmazásában. A tanulás hatékonyságát vizsgáló eljárások, tanulási stratégiák és vizsgálatuk. A figyelem neurológiai alapjai, pszichológiai vizsgáló eljárások. Az intelligencia fogalma, fajtái, intelligencia mérése. A kreativitás vizsgálata. Az emlékezet. A memória osztályozásai; STM, LTM. A vizuális és verbális emlékezet vizsgálata: mnemotechnikai eljárások. Érzelmi intelligencia vizsgálata. A család pszichológiai vizsgálata (Olson-teszt). Projektív eljárások a családi háttér megismerésében. Családrajzok. A személyiség és mérése, személyiségtesztek. Speciális tanulási nehézségek vizsgálata, problémás tanulók, hátrányos helyzet. Tehetséges tanulók képességvizsgálata. Társaskapcsolatok az iskolában, szociometria. Részvétel, aktivitás Atkinson Hilgard Smith Nolen (1995, szerk.): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Bernáth László Solymosi Katalin (1997): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. M. Cole Sh. Cole (003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. Mérei Ferenc (1971, 006): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest. N. Kollár K. Szabó É. (004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest. Pléh Csaba Boross O. (004, szerk.): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest.

5 MPP 150 A személyiség fejlődése és fejlesztése I. N: Vizsga Orosz Judit Csilla őszi I. Írásbeli A kurzus előadás, melynek során az ismeretszerzés középpontjában a személyiséglélektan főbb gondolatrendszerei, típus-, vonás- elméletei, biológiai, analitikus, kognitív és organizmikus, az egzisztencialista valamint a rendszerszemléletikommunikációs, tranzakciós és transzperszonális paradigmára épülő modellek állnak. A hangsúlyt az egyes elméleti megközelítésekben az ember egészséges és patológiás fejlődésében szerepet játszó tényezők bemutatására fektetjük. Célja a személyiség fejlődésének megismerése a személyiséglélektan alapvető elméleteinek, irányzatainak tükrében, melyek az emberi magatartás megértésének lehetséges útjaként, a teljes személyiség funkcionális vizsgálatára irányulnak. A személyiségelmélet természete, kultúrközege. Korai (Hippokratész, Galenus, korai fiziológusok) és 0. századi típuselméletek (Kretschmer, Sheldon, Jung), vonáselméletek (Allport, Eysenck és Cattell). Biológiai elméletek (Claridge, Gray és Cloninger). Freud pszichoanalízise; Jung analitikus pszichológia; Adlerindividuálpszichológia Eriksonpszichoszociálisepigenetikus modellje. Murray a szükségletek dinamikájára épülő személyiségelmélet. Fromm dialektikus humanista és humánspecifikus szükségletmodellje. Sullivan interperszonális személyiségelmélete. Skinner a személyiség behaviorista, tanuláselméleti ázata. Szociális tanulás, szocializáció, utánzás, modellkövetés (Bandura, Miller, Mowrer stb.). Kognitív lélektani elgondolások. Kelly személyes konstrukciókon alapuló elmélete. Organizmikus modell. A mezőelmélet (Lewin). A humanisztikus lélektan, Rogers személyközpontú megközelítése. A modell alkalmazásának lehetőségei az iskolai kapcsolatokban. Dinamikai rendszerelvű kommunikációs modell (JürgWilli), tranzakcioanalízis (Berne); Transzperszonális pszichológia (V. E. Frankl). Zárthelyi dolgozat Atkinson Hilgard Smith Nolen (1995, szerk.): Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, Budapest. Carver, C. S. Scheier, M. F. (1998): Személyiségpszichológia 4., 13 fejezet, Osiris Kiadó, Budapest. Mirnics Zsuzsanna (006): A személyiség építőkövei. Egyetemi jegyzet, HEFOP, Budapest. Szakács Ferenc Kulcsár Zsuzsanna (1996, szerk.): Személyiséglélektani szöveggyűjtemény. Elméleti irányzatok II. Tankönyvkiadó, Budapest.

6 MPP 151 A személyiség fejlődése és fejlesztése II. N: 30+0 MPP 130 *, 150 * Évközi jegy Dr. Gőbel Orsolya tavaszi II. Írásbeli beszámoló A fejlődéslélektani ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, az iskolába kerüléstől, a kamaszkor végéig (a gyermekismeret, mint készség fejlesztése; kapcsolatteremtés a gyermekkel, szülővel és a pedagógussal). A tantárgy célja az elméleti órán bemutatott személyiségmodellekbe integrált személyiségfejlődésre vonatkozó ismeretek elmélyítése, különös tekintettel a pszichés fejlődés életkori és egyéni sajátosságaira (normál, problémás és patológiás fejlődésmenet összehasonlítása). Gyakorlati ismeretek nyújtása a készségek és képességek fejlődési folyamatairól, az eltérő fejlődésmenetek felismerése és iránymutatás a szükséges lépések megtételéhez. A fejlődést befolyásoló biológiai és környezeti tényezők. Normál, problémás és patológiás fejlődésmenet a különböző életkorokban. Egyéni különbségek a személyiség fejlődésében. Egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek megismeréséhez szükséges módszerek, technikák. Életkori sajátosságok a nevelésben. Csoportjelenségek a gyermek és ifjúkorban. A pedagógus és a tanuló kapcsolata. Részvétel, aktivitás Bernáth László Solymosi Katalin (1997, szerk.): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. Cole, M. Cole, S. R. (1997): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. F. Földi Rita (004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius, Pécs. Kalmár Magda (1989), szerk.): Fejlődéspszichológia Szöveggyűjtemény. I.-II. Tankönyv-kiadó, Budapest. Klein Sándor (00): Gyerekközpontú iskola. Edge 000, Budapest. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes (1997): Gyermeklélektan. Gondolat-Medicina Kiadó, Budapest. P. Balogh Katalin (199): Kudarc nélkül az iskolában. Alex-typo Kiadó, Budapest. Piaget, J. (1999): Szimbólumképzés a gyermekkorban. Gondolat Kiadó, Budapest. Vass Zoltán (006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Flaccus Kiadó, Budapest.

7 Dr. Hadházi Éva N: MPP 160 Társas jelenségek az iskolában 3 Vizsga Dr. Páli Judit tavaszi II. Írásbeli A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szociálpszichológia témakörébe tartozó csoportlélektan alapjaival, hogy elsajátítsák a társas lélektani szemléletet és az iskolai körülmények között is alkalmazható vizsgálati módszereket. A csoportlélektani szemlélet közvetítése révén a hallgatók képessé váljanak a tanulócsoportok elemző vizsgálatára, az összefüggések feltárása, az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásainak felismerésére, szakszerű kezelésére az iskolában és azon kívül is. Segítse elő a hátrányos társadalmi helyzetből, a szegénységből, az előítéletekkel övezett kisebbségi létből fakadó nehézségek és az iskolai kudarc közötti általános összefüggések, az ezzel kapcsolatos konkrét kutatási eredmények ismeretét. A társas interakciók, az interakció fogalma, szintjei, személyészlelés, első benyomás. Kategorizáció és sztereotípia. Benyomáskeltés: kép és énkép, én-megjelenítés, állandóságigény a benyomáskeltésben. Attribúciós folyamatok. Kommunikáció és metakommunikáció. Kommunikáció a nevelés folyamatában. Az emberi szociabilitás: magányosság és szociabilitás; kötődés és vonzalom. A személyes kapcsolatok fejlődése. Intim kapcsolatok. Csoportnyomás és csoportnorma. Interakció a csoportban. Bűnbakképzés. Előítéletek. Konformizmus és deviancia, engedelmesség és vezetés. Befolyásolás és meggyőzés. Játszmák. Szociális státusz és szerep. Szereptanulás, szerepkonfliktusok. A tanári szerep: hatalom, vezetés. Alkalmazott szociálpszichológia: társas kapcsolatok szerveződésének mérése: szociometria. Zárthelyi dolgozat Atkinson Hilgard Smith Nolen (1995, szerk.): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. (VIII. A társas viselkedés). Buda Béla (1994): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Heider F. (003): A személyközi viszonyok (szerk. Hunyadi Gy.) Osiris Kiadó, Budapest. Joseph P. Forgas (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. Mérei Ferenc (000): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest. Moscovici, S. (00): Társadalom-lélektan. Osiris Kiadó, Budapest. Smith, E. R. Mackie, D. M. (001): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

8 Dr. Hadházi Éva Tantárgy előadója/i: Boda-Ujlaky Judit MPP 161 Tanári kommunikáció és hatékonyság tréning N: MPP 160 Tantárgy besorolása: tavaszi Ajánlott félév: III. Évközi jegy Értékelés módszere: Részvétel, aktivitás A szituációs gyakorlatok lehetőséget adnak a személyes involváltságra, mélyítik az önismeretet, fejlesztik az empátiás készséget, ugyanakkor lehetőséget adnak a személyes hatékonyság fokozásával a tanári hatékonyság fejlesztésére. Sajátélményű gyakorlatok által a hallgatók megtapasztalhatják saját személyes és szakmai kompetenciájuk sajátosságait. Az egyéni kommunikációs stílus, problémaérzékenység, probléma-megoldási stratégiák feltérképezés mellett, lehetőség nyílik ezek hatékony fejlesztésére, kommunikációt és problémamegoldást elősegítő gyakorlatok, szerepjátékok kipróbálására, elsajátítására. Az önismeretet segítő és kommunikációs hatékonyságot növelő technikák, segítségével ráhangolódhatnak a problémamegoldás és a személyközi kapcsolatteremtés- és tartás hatékony módjára. Kipróbálhatják a kommunikáció és a szociális készségek hagyományostól eltérő formáit, melyek később tanári gyakorlatuk során eredményesebbé tehetik a gyerekekkel és a felnőttekkel (szülőkkel és kollégákkal) való munkájukat, kapcsolataikat. Az elvárások, célok és keretek megvitatása, tisztázása. Bemelegítő, ráhangoló gyakorlatok. Nem verbális kommunikációs gyakorlatok 1. Nem verbális kommunikációs gyakorlatok 1. Verbális kommunikációs gyakorlatok 1. Verbális kommunikációs gyakorlatok 1. Konfliktusok, konfliktuskezelés. Önkontroll. Kapcsolatok kezelése az iskolán belül és kívül. Tanulócsoportok dinamikája, konfliktusok kezelése. A pedagógusszerep kérdései: együttműködés, helyzetelemzés, önismeret és önkontroll. Saját iskolai élmények feldolgozása. Visszajelzések. Lezárás, a tréning eredményességének megvitatása. Részvétel, aktivitás Bagdy Emőke Telkes József (1988): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. A pedagógia időszerű kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. Empátia- és kommunikációfejlesztés pedagógusok számára című fejezet: A nonverbális készségek fejlesztése című fejezet Balázs Sándor (000, szerk.): A pedagógiai kommunikációs képességek fejlesztésének elméleti és gyakorlati problémái. Szöveggyűjtemény, főiskolai jegyzet. OKKER Kiadó, Budapest. Birkenbihl, Vera F. (1998): Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó, Budapest. Buda Béla (1978): Az empátia a beleélés lélektana. Gondolat Kiadó, Budapest. Az empátia kommunikációs alapjai című fejezet: Buda Béla (1997): Kommunikáció az osztályban. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Buda Béla (000): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest. Dávid Imre Páskuné Kiss Judit (1993): Kommunikációs képességek fejlesztése az iskolában. KLTE, Debrecen. Eck Júlia (006): Kommunikációoktatás a középiskolában. Új Pedagógiai Szemle 006/ Fercsik Erzsébet Raátz Judit (1995): Kommunikáció szóban és írásban. Korona Kiadó, Budapest. Forgas, Joseph P. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. Nem verbális kommunikáció és A nem verbális üzenetek változatai című fejezetek: Hajas Zsuzsa (00): Kommunikációs gyakorlatok középiskolásoknak. Pedellus Kiadó, Debrecen. Gabnai Katalin (1993): Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek. Marczibányi téri Művelődési Központ, Budapest. Üzenetváltás című fejezet 70-8.

9 Dr. Hadházi Éva N: 30+0 MPP 16 Konfliktus-megoldási tréning Évközi jegy Dr. Gyimesi Júlia tavaszi IV. Részvétel, aktivitás A személyes motivációk, tapasztalatok tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunka alapján. A pedagógus pályaorientáció feltárása és tudatosítása a pályaalkalmasság segítése az önismeret szintjének növelésével. A kurzus lehetőséget teremt a pedagógiai és pszichológiai ismeretek személyes adaptációjára, vagyis felszínre hozni a személyes motivációkat, tapasztalatokat, segíti az ok-okozati összefüggéseknek szélesebb, differenciáltabb megértését. A tudatosodás és mélyebb átélés biztosította önismeret szakmai önismerethez vezet. A sajátélmények feldolgozásán keresztül újfajta tanulási folyamatot indít el, segíti a pszichológiai jelenségek felismerését, mely szemléletmódbeli, életvezetési változást jelenthet, kihatva szakmai készségekre is. A változást a csoport hatótényezőinek köszönhetjük, s bár alapvető személyiségváltozást nem tud létrehozni, mégis alakító, formáló hatású, mert az önismereti tudatosságot növeli, rendeződést indítva el a lelki folyamatokban, melynek távolhatásai 1 év alatt beérnek. Az órák kiscsoportos tréning keretében zajlanak. Ismerkedés, célok, elvárások, keretek közös megfogalmazása. Bemelegítő, ráhangoló gyakorlatok. Konfliktustípusok és megoldások. Konfliktus-dinamika. Konfliktusok kezelése. A konfliktusok személyiség-háttere. Metakommunikáció. Tanári kommunikáció. Kapcsolatok kezelése az iskolán belül és kívül. Tanulócsoportok dinamikája, konfliktusok kezelése. A pedagógusszerep kérdései: együttműködés, helyzetelemzés, önismeret és önkontroll. Saját iskolai élmények. A konfliktuspartnerrel való azonosulás. A kritika kezelése. Lezárás, visszajelzés, a csoport eredményességének megvitatása. Részvétel, aktivitás Schmidt, T. (009): Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok. Komplett forgatókönyvek tréning-vezetőknek. Z-Press Kiadó, Miskolc. Rudas János (1990): Delfi örökösei. Gondolat Kiadó, Budapest. Rudas János (00, szerk.): Önismereti csoportok. Animula Kiadó Budapest.

10 Tantárgy előadója/i: Dr. Gőbel Orsolya MPP 11 Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése N: 30+0 MPP 130, 131, 150, 151 Tantárgy besorolása: en választható ősz/tavaszi Ajánlott félév: III/IV. Évközi jegy Értékelés módszere: Részvétel, aktivitás A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az oktatás folyamatban jelentkező tanulási nehézségek és zavarok biológiai, társadalmi, környezeti és pszichológiai szempontú megközelítéseit, a tényezők kölcsönhatásának összefüggésében. Képessé váljanak tanulási zavarok csoportosítására, a zavar kialakulásában szerepet játszó tényezők felismerésére és ezek alapján kompetens módon tudjanak dönteni a fejlesztésben szükséges külső segítő szakemberekről és módszerekről. A tanulás sajátosságai különböző életkorokban, tanulási képességek. A tanulási zavarok kialakulásának elméletei a különböző pszichológiai irányzatok alapján. (Neurobiológiai, pszichodinamikus, fenomenológiai és szociális tanulási modell) Az agy működésének moduláris elmélete. A tanulási zavarok tünetei, kialakulásának organikus és lelki háttere. A kognitív fejlődés, az agyi funkciók érése, a képességstruktúra alakulása kisgyermek és iskolás korban. Diagnózisalkotás. Neuropszichológiai eljárások, képességvizsgálatok szerepe a differenciál-diagnosztikájában. A pszichés fejlődés kapcsolódó zavarai, a viselkedés és az érzelmi hangulati élet zavarai. (teljesítményszorongás, emocionális zavar, viselkedészavar) Kompenzációs lehetőségek az iskolában. Információ feldolgozó rutinok kialakítása. Terápiás lehetőségek és kompetenciák. Az oktatás folyamatban jelentkező tanulási nehézségek és zavarok biológiai, társadalmi, környezeti és pszichológiai szempontú megközelítése, a tényezők kölcsönhatásának összefüggésében. A tanulási zavarok csoportosítása, a zavar kialakulásában szerepet játszó tényezők megismerése. Az organikus háttér, az agyi funkciók működése és szerepe a tanulási képességekben. Az intelligencia és kognitív képességek kapcsolata, fejlődési dimenziók. A tanulási zavarok szerepe a magatartás és viselkedészavarok kialakulásában. A tanulási zavarok iskolai felismerésének és kezelésének lehetőségei. Kapcsolattartás a szülővel. A tanulási zavarok csoportosítása DSM-IV kategóriák. Intelligencia és fejlődés kapcsolata. Szociális inadaptáció, devianciák gyermek- és serdülőkorban, a tanulási zavarok hátterén. A tanulási zavarok az iskolában, felismerés és fejlesztés. A gyermek és a szülő problémái, a pedagógus lehetősége a segítségnyújtásban. Részvétel, aktivitás Csépe Valéria (005): Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest. F. Földi Rita Tomasovszki László (003): A Rey-féle Összetett Figura és Felismerési Próba neuropszichológiai alkalmazási lehetőségei. Ideggyógyászati Szemle 56 évf szám. F. Földi Rita (004): Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és viselkedés-zavarok diagnosztikájában. Pszichológiai Szemle. F. Földi Rita (004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Bt, Pécs. Kulcsár Zsuzsanna (1993): Gyermekkori hiperaktivitás. Pszichológia 3 4. szám, Budapest. Marton Dévényi Éva (1999): Alapozó terápiák. Fejlesztő pedagógia, Különszám. Torda Ágnes (1989, szerk.): Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

11 N: 30+0 MPP 13 Deviáns fiatalok az oktatásban Évközi jegy Dr. Gőbel Orsolya en választható ősz/tavaszi I./IV. Részvétel, aktivitás A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a deviáns fiatalok oktatásának sajátos feladatait, lehetőségeit és nehézségeit. Tapasztalatokat szerezzenek deviáns fiataloknak szervezett oktatási programok működéséről és pedagógiai sajátosságairól, megismerkedjenek a deviáns viselkedést ázó főbb elméletekkel, a totális intézmények működésével, a börtönpopuláció összetételével, valamint a reszocializácóval (treatment) és a börtönben végzett pszichológiai tevékenység sajátosságaival. Emellett célja, hogy képessé tegye a hallgatókat arra, hogy pedagógusként képesek legyenek deviáns fiatalok oktatására és nevelésére. A deviancia elméletei: szociológiai elméletek. A deviancia elméletei: biológiai, pszichológiai elméletek. A bűnözés társadalmi reprodukciója Magyarországon az utóbbi években. Az iskola, a pedagógus szerepe és felelőssége a bűnmegelőzésben, az erőszak kialakulásában és csökkentésében. A fogvatartott népesség, különös tekintettel a fiatalokra és a fiatal felnőttekre. A börtönszocializáció, élet a börtönben. Nevelési-oktatási, pedagógiai-andragógiai munka a büntetés-végrehajtásban. Alternatív büntetések. Beszélgetés letartóztatásból szabadult fiatalokkal (életutak, tapasztalatok megosztása, kérdésekre konkrét válaszok). Börtönlátogatás (Budapesti Fegyház és Börtön és/vagy Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 3-as objektum); hospitálási lehetőség, beszélgetés fogvatartott fiatalokkal. Reszocializáció, rehabilitáció. Lehetőségek, problémák. A civilek szerepe a büntetés-végrehajtásban. Egyéb civil kontrollok. Pedagógiai, andragógiai sajátosságok. Az utógondozás; a folyamatos utógondozási modell. A pártfogó rendszer. Civil pártfogó rendszer mint szükséglet és hiányosság. A kriminológia és a bűnözővé válás folyamata. A börtönnel kapcsolatos tévhitek. A börtönpszichológia definíciója, helye a tudományok között. Tárgya, módszerei, kialakulásának története. A totális rendszerek működése. A börtönpopuláció. A börtön filozófiai környezete. A Stanford SimulatedPrisonExperiment (Zimbardo). A treatment és a reszocializációs programok. A pszichopátia (PCL R). A fogvatartotti kategóriák (fiatalkorúak, nők). Részvétel, aktivitás György Júlia (1967): Az antiszociális személyiség. Medicina, Budapest. Mészáros Mercedes (00): Letartóztatásban lévő fiatal felnőttek reszocializációja. Börtönügyi Szemle, 4. szám Boross János Csetneky László (000): Börtönpszichológia. RTF jegyzet. Rejtjel Kiadó, Budapest. Csáki Anikó (1996): A Belvárosi Tanoda működése a diákokkal készült interjúk alapján. BTA kézirat. Budapest. Győrik Edit (1998): A segítő iskola. BTA kézirat. Budapest. Kiss Géza: Pszichológiai alapismeretek. RTF jegyzet. Módos Tamás (1998): Büntetés-végrehajtási nevelés. RTF jegyzet. Rejtjel Kiadó, Budapest. Popper Péter (1970): A kriminális személyiségzavar kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

12 N: 30+0 MPP 14 Iskolai mentálhigiéné MPP 150, 151 Évközi jegy Dr. Páli Judit en választható ősz/tavaszi III./IV. Írásbeli beszámoló A kurzus célja, hogy a tanárjelöltek megismerkedhessenek a tanári munka legfontosabb mentálhigiénés szempontjaival, valamint a tanár saját lelki egészségének, személyes mentálhigiénéjének fő vonatkozásaival. Különös hangsúlyt fektetünk a leggyakoribb serdülőkori, mentális és viselkedési problémák és kezelési módjaik megismerésére. Az iskolai mentálhigiéné alapjai A tanár mentálhigiénés funkciója, mentálhigiénés programok Magyarországon és külföldön A leggyakoribb fejlődéskárosító szocializációs tényezők különböző életkorokban Serdülőkori magatartási problémák: Drog- és alkoholfüggőség serdülőkorban Serdülőkori bűnözés Öngyilkossági krízisek A nemi identitás serdülőkori zavarai Szektajelenségek Serdülőkori pszichiátriai problémák: Evési zavarok: anorexia és bulimia Személyiségzavarok Szkizofrénia Organikus eredetű tanulási és viselkedési problémák: Hiperaktivitás és figyelemzavar Tanulási zavarok Részvétel, aktivitás Buda B. (kiadási évszám nélkül): Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Animula, Budapest. Gerevich J. (szerk., 1997): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest. Buda B. (1998): Mentálhigiéné válogatott tanulmányok. Animula, Budapest. Csonka Gy. (1994): Neveléssel a drog ellen. In: Tanári LÉTkérdések, RAABE, Budapest. Murányiné Kabainé (1991): A gyermekkori és serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest. Rácz J. és mtsai (000): A drogkérdésről őszintén. B + V, Budapest. Schödl L. Galicza J. (szerk., 1999): Mitől nem lesz deviáns. FPI, Budapest.

13 N: 30+0 MPP 16 A humor pszichológiája Évközi jegy Boda-Ujlaky Judit en választható ősz/tavaszi I-IV. Házi dolgozat A tantárgy tanításának alapvető gondolata: pedagógusként elengedhetetlen a különféle pedagógiai pszichológiai alternatívák beható, árnyalt ismerete, hiszen ezzel is a pszichológiai pluralizmus tudatosabb érvényesítését, a pedagógiai koncepciók közötti döntés szabadságát segíthetjük elő. A humor pozitív értékét csak kellően árnyalt tudás birtokában lehet megfelelően alkalmazni. A kurzus célja, hogy hallgatóink ismerkedjenek meg hagyományoktól eltérő oktatási módszerekkel, azok megfelelő módon való használatával. Főbb témái: Az óra követelmények megbeszélése. Bevezetés a humor pszichológiájába Korai humorelméletek I. Filozófiai és irodalmi elméletek Korai humorelméletek II. Freud és a pszichoanalitikus humorelméletek. Arousal, inkongruitás és átfordítás A humor pszichológiája kognitív nézőpontból A humor és a nevetés pszichobiológiája, evolúciója A humor szociálpszichológiája Humor és személyiség A humor fejlődéslélektana Humor egészség A humor alkalmazásai I. Munkahely, tömegkommunikáció, pszichoterápia A humor alkalmazásai II. Humor a tanításban Részvétel, aktivitás Rod. A. Martin (006): The psychology of humor, Elsevier, SanDiago/London. Séra László (1980): A nevetés és a humor pszichológiája, Akadémiai, Budapest. Paul E. McGhee: Humor (1979): Itsorigin and itsdevelopment, W. H: Freeman and Co., San Francisco. Psychiatria Hungarica különszám, évf. 5. szám, Budapest. Pap János: PuerRidens. Humor az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, 006/5. John R. Schmitz (00): Humor as a pedagogicaltoolinforeiglanguage and translationcourses, Humor, Bihari Péter: Karikatúrák a történelemtanításban. Taní-tani, 007/. Laurence Goldstein (005): Introduction, in The Monist, Vol. 88, No. 1., 005 January. Sigmund Freud (1905): A vicc és viszonya a tudattalanhoz, in Esszék, Gondolat, Budapest, több kiadás. S. Freud (197): Humor. Standard Edition, 19:1-66, London, Hogarth Press, James W. Barron (1999): Introduction, in: Barron (ed.) Humor and Psyche. PsychoanaliticPespectives, The Analytic Press. Martin S. Bergmann (1999): The psychoanalysis of humor and the humor inpsychoanalysis, in: Barron (ed.) Humor and Psyche. PsychoanaliticPespectives, The Analytic Press. James S. Grotstein (1999): Humor and itsrelationshiptotheunconscious, in: Barron (ed.) Humor and Psyche. PsychoanaliticPespectives, The Analytic Press. Ch. R. Gruner (1996): Wit and Humor inmasscommunication, in: A. J: Chapman and H. C. Foot (eds) Humor and Laughter: theory, research and applications, Transaction, New Brunswick.

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT 2013/2014. Tartalom A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPSZAK,ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak

Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai. Alapozó törzstárgyak Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyai Alapozó törzstárgyak Az emberi fejlődés TKM1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel

5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel 5. MA református vallástanár-nevelő, levelező lelkész alapképzéssel MINTATANTERV Vallástanár-nevelő (MA) levelező szak (lelkész alapképzéssel) 4 félév 2007/2008 Tantárgy Kód Előfelt. kódja Félévek Kontakt

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat

Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) Óratípus: Előadás Szeminárium Gyakorlat Tantárgy neve: Általános filozófiatörténet (nem filozófia szakirányosoknak) X i jegy A tantárgy célja, hogy áttekintést nyújtson a filozófia történetének legfontosabb szereplőiről és azok központi gondolatairól

Részletesebben

Tantárgyleírás. Tantárgy neve

Tantárgyleírás. Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja TK 1101 Meghirdetés féléve 1. és 2. Félév Kreditpont 2 Összóraszám 30 + 0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi Nincs kód) Dr. Madácsi Mária Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről.

A téma aktualitása. In.: Pedagógusképzés, 3 (32), 2005/2. 23-40.o. követelményeiről. A segítő szakmák pszichológiai képzésének mai helyzete és megújítási lehetőségeik a modern szakirodalmak és módszerek tükrében. Ajánlás. Készítette: dr. Ritter Andrea A téma aktualitása Gáspár Mihály és

Részletesebben

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1

MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 , Simon Gabriella, Horváth Péter Varga Veronika L:10+0 MEHBP1110 Bevezetés a mentálhigiénébe 1 3 I. kollokvium A mentálhigiéné, mint holisztikus emberképen alapuló, multidiszciplináris tudomány- és tevékenységi

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL

KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL KÖZGAZDÁSZTANÁR SZAKMAI MODUL 5. 1. A munkapiac ismertetése, különös tekintettel a kereskedelem-marketing ágazatra. Kényszerű és szándékolt munkanélküliség. A munkanélküliség fajtái. A munkapiac hatása

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TO010 A DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGIÁJA AZ ÓVODÁBAN - 1

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom A humán szakképzés tanterve Szakközépiskolai tantervbank Szakmai tanterve Humán szakmacsoport 9-12. Kidolgozandó Bővítve Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az SZKINAT96

Részletesebben

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak

Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgyi tematikák Szupervizor szakirányú továbbképzés szak Tantárgy felelőse: Szarka Attila TKSZ 1111 A szupervíziós folyamat nyitása, kezdete L: 0 + 8 1 Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897

Pedagógiai-művelődési program. Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2 A szakközépiskolában tanított

Részletesebben