AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI"

Átírás

1 AZ ÉV VÉGI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TÉTELSORAI 13. CE Irodalom 1. Petőfi Sándor látomásköltészete a történelemről, az emberiség jövőjéről 2. Arany János balladái 3. Ady szerelmi lírája 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi Dezső prózája, az Édes Anna című regény 6. József Attila újszerű tájlírája 7. A reformkor hazafias lírája (Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály) 8. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 9. Móricz Zsigmond novellisztikája 10. Idill és tragikum Radnóti Miklós költészetében 11. Jókai Mór regényköltészete, Az arany ember 12. Tóth Árpád költői portréja 13. Örkény István Tóték és Thomas Mann Mario és a varázsló című művének összehasonlító bemutatása 14. Kertész Imre: Sorstalanság 15. Az antik görög dráma, Szophoklész: Antigoné 16. A XIX. századi francia realista regény 17. Katona József: Bánk bán 18. Madách Imre: Az ember tragédiája (eszmék szerepe) 19. Az irodalom filmen: Zeffirelli Rómeó és Júlia c. filmje és Shakespeare műve 20. Győr kulturális arculata Magyar nyelv 1. Jelek és jelrendszerek 2. A beszéd és a nyelv 3. A közlésfolyamat tényezői és funkciói 4. A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei 5. Vizuális és nyelvi kommunikáció a reklámban 6. A magyar nyelv eredete és rokonsága 7. A nyelvemlékek 8. A nyelvújítás 9. A tömegkommunikáció 10. A szókincs bővülése 11. A mondat felépítése, a szószerkezetek (szintagmák) 12. A hangtörvények 13. A szövegfajták 14. A szöveg egységének szerkezeti és jelentésbeli összetevői 15. A nyilvános kommunikáció szövegtípusai 16. Az elrendezés és hatáskeltés retorikai eszközei 17. Az érvelés 18. Azonos alakúság, többértelműség és rokonértelműség a nyelvben 19. A képszerűség elemi stíluseszközei 20. A stílusrétegek

2 Történelem 1. Magyarország a Habsburg Birodalom rendszerében (politikai berendezkedés, népesedés, gazdaság, társadalom) 2. A felvilágosult abszolutizmus Mária Terézia és II. József reformjai 3. Gazdaság és társadalom a XIX. század eleji Magyarországon 4. A reformkor Széchenyi és Kossuth reformrendszere 5. Forradalom és szabadságharc Magyarországon Hatalmi politika az 1848-as forradalmak után, Az olasz és német nemzeti állam kialakulása 7. Polgárháború az Egyesült Államokban, következményei 8. A második ipari forradalom és hatása, életmód, kultúra 9. Hatalmi politika és nemzeti mozgalmak a XIX. század utolsó harmadában, a szövetségi rendszerek kialakulása 10. A neoabszolutizmus Magyarországon, a kiegyezés előzményei, a kiegyezés, a dualista állam kiépítése, szervezete 11. A dualizmus gazdasága és társadalma 12. Az első világháború, A Párizs környéki békék 13. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei ( ), Trianon 14. A gazdaság és a társadalom jelenségei a fejlett világban; A világgazdaság fejlődése a két világháború között, válság ( ), megoldási kísérletek (New Deal) 15. Diktatúrák a két világháború között; A fasizmus kialakulása, a német nemzetiszocializmus; A sztálini diktatúra az as években 16. A Horthy-rendszer kiépülése, megszilárdulása, jellege és jellemzői 17. A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái a két világháború között, a revíziós törekvések 18. A második világháború előzményei és eseményei, a holocaust 19. A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői, az ENSZ 20. Az európai integráció története, az Európai Unió intézményrendszere A Rákosi-rendszer kiépítése és működése 21. Az 56-os forradalom és szabadságharc 22. A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 23. A rendszerváltozás; politikai, társadalmi, gazdasági és demográfiai változások 24. A magyar parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság Informatika 1. Kommunikáció 2. A szoftverek csoportosítása, jogi védelme 3. Az informatika fejlődéstörténete 4. A Bináris kép- és színkódolás 5. A személyi számítógépek felépítése 6. Mágneses háttértárak, optikai háttértárak és tárolási technológiák 7. Beviteli perifériák jellemzése 8. Kiviteli perifériák jellemzése 9. A Hálózatok fajtái, topológiájuk, az internet fizikai felépítése 10. Az operációs rendszer általános feladatai, könyvtárszerkezet, alapvető fájl és mappakezelési műveletek 11. A Windows operációs rendszer jellemzése 12. Adatok tömörített tárolása 13. Vírusok és egyéb szoftveres károkozók 14. Az internet és szolgáltatásai 15. Elektronikus levelezés 16. Elektronikus levelek kezelése 17. A böngészés részletes jellemzése, internetes keresőrendszerek használata 18. Online kommunikáció az interneten, közösségi portálok 19. A könyvtárak fogalma, típusai (felhasználók és hozzáférhetőség alapján) 20. Dokumentumtípusok.

3 Angol Témák 1. supermarket vs market 2. city life vs country life 3. food ( healthy & unhealthy dishes) 4. Information technology 5. sports 6. public transport 7. school life 8. Győr 9. animals Kiadott szituációk 1. at the doctor s 2. giving information 3. exchange equipment 4. go on an excursion 5. at the clothes shop 6. at the restaurant 7. ordering a taxi 8. going out 9. job interview 10. at the hotel 11. at the post office 12. train ticket 13. at the chemist s Kiadott bemelegítő kérdések

4 Matematika Ajánlott irodalom: Sokszínű matematika 12. évf. (MS-2312) I. rész: Új tananyag: 1.Logikai műveletek, negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia Definíciók, és igazságtáblák, kettős tagadás elve, ellentmondás mentesség elve, harmadik kizárásának elve De Morgan azonosságok Állítás és megfordítása, Állítás és tagadása (órán megoldott feladatok) 2. Számtani sorozatok Sorozat, számsorozat, differencia számtani sorozat definíciója, n-dik tag, első n tag összege, Gausz munkássága TK /4,1,5,6,9 3. Mértani sorozatok Kvóciens, mértani sorozat definíciója, n-dik tag, első n tag összege. Speciális eset.(q=1) TK /1,2 5,7, vegyes feladatok TK /8,9 4. Kamatszámítás Kezdőtőke, kamattényező, futamidő, Kamatos kamat, inflációszámítás, lakosság növekedése(órán megoldott feladatok) 5.Térelemek, távolságuk és hajlásszögük Pont, egyenes sík, tér, kölcsönös helyzet, távolság és hajlásszög Pont-Pont, Pont-egyenes, egyenes -egyenes, Pont-Sík, egyenes-sík, Sík-Sík esetében. 6. Hasábok és hengerek Kocka, Téglatest négyzetes oszlop, hasábok, henger felszíne és térfogata, TK / Gúlák és kúpok Tetraéder, "piramis", szabályos hatszög alapú gúla, és egyenes körkúp felszíne és térfogata, TK / Csonka gúla, csonka kúp Csonka testek származtatása, felszíne és térfogata, TK / Gömb és az egymásba írt testek Gömb, beírt és köré írt gömbök felszíne és térfogata, TK /1-6 II.rész: ISMÉTLÉS 1. Modern matematika (ismétlés) Halmazok, kijelentések, események, kombinatorika, valószínűség, statisztika, gráfelmélet. TK Algebra és számelmélet (ismétlés) számok műveletek, számelmélet, oszthatóság, számrendszerek, hatvány, gyök, logaritmus, műveletek racionális kifejezésekkel, nevezetes azonosságok, egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok TK Geometria és függvénytan (ismétlés) Függvény fogalma, grafikonja elemzése, sorozatok, kamatszámítás-geometria alapvető fogalmai, geometriai transzformációk, vektorok, szögfüggvények, háromszögek, négyszögek, kör tulajdonságai, koordinátageometria, térgeometria TK Érettségi minta feladatsorok (ismétlés) TK és a májusi, október feladatsorok a oldalról letölthetők

5 Német nyelv Situationen: In der Boutique Auskunft auf der Straße Anruf zum Arzt Arbeitssuche-Babysitter Begegnung mit der Mitschülerin Im Reisebüro Am Bahnhof Im Schuhgeschaeft Anruf nach Deutschland Im Friseursalon Themen: Vier Jahreszeiten Verkehr Gesundheit, Krankheiten Dienstleistungen Schule Győr Ungarn Fernsehen Computer, Internet Haushalt, Hausarbeit

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb. Témavázlat irodalomból 9. évfolyam 1. Az ókor irodalma: - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.) epika (mítosz, monda, mese, rege, legenda, ballada,

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész M O N I T O R 2004 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2004 Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész B változat Ez a teszt magyar tannyelvű gimnáziumokban érettségiző diákok számára szól.

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 5. SZÁM n 2009.MÁJUS A TARTALOMBÓL n Járható út: a globálisan szabályozott, demokratikus kapitalizmus Palánkai Tibor akadémikus

Részletesebben