108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása"

Átírás

1 A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı Készítette: Skoda Ferenc aljegyzı Törvényességi ellenırzést végezte: Dr. Bozsolik Róbert c. fıjegyzı Tárgyalja: Ügyrendi és Jogi Bizottság: Szociális Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere írásban kereste meg a úron keresztül a képviselı-testületet (lásd 1. számú melléklet). Eszerint a évben kötött társulási megállapodás helyett az új jogszabályi követelményeknek megfelelı társulási megállapodást kellett készíteni (2. számú melléklet), melynek kérte jóváhagyását. A fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslatok elfogadásával javasolom Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött új társulási megállapodás jóváhagyását.

2 H a t á r o z a t i j a v a s l a t : Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás, új társulás megállapodásának jóváhagyása Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdésének e.) pontjában kapott jogkörében eljárva - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás létrehozására kötött új társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a város ét a társulási megállapodás módosításának aláírására. A képviselı-testület egyúttal a 38/2005.(III.8.) Képv. számú, valamint az ezt módosító 27/2007.(II.27.), a 133/2008.(VIII.26.), a 215/2008.(XII.16.) és a 235/2009.(XI.24.) KT határozatokat az új társulási megállapodás aláírásának napjával hatályon kívül helyezi. Határidı: július 31. Felelıs: Bognár Jenı Határozatról értesül: Szd MJV pénzügyi iroda irattár

3 1. számú melléklet

4 2. számú melléklet Társulási megállapodás (tervezet) mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István, másrészrıl Szálka Község Önkormányzata (7121 Szálka, Petıfi S. u. 2.) képviseli: Pálfi János, İcsény Község Önkormányzata (7143 İcsény, Fı u. 35.) képviseli: Fülöp János, Zomba Község Önkormányzata (7173 Zomba, Fı tér 1.) képviseli: Szőcs Sándor, Harc Község Önkormányzata (7172 Harc, Fı u. 59.) képviseli: Bóni Zoltán, Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fı u. 23.) képviseli: Biczó Ernı, Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.) képviseli: Bognár Jenı, Felsınána Község Önkormányzata (7175 Felsınána, Rákóczi u. 1.) képviseli: Bognár László, Kéty Község Önkormányzata (7174 Kéty, Petıfi u.70.) képviseli: Gödrei Zoltán, Murga Község Önkormányzata (7176 Murga, Kossuth L. u. 81.) képviseli: Felkl Márton,(a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel: I. Általános rendelkezések 1. Fenti önkormányzatok képviselı-testületei a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. -ának (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazagatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. -ának rendelkezése szerint, a Gyvt. ben meghatározott gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szociális alapszolgáltatásai körébıl a családsegítés, a közösségi pszichátriai ellátás, és az utcai szociális munka szolgáltatás megvalósítására intézményfenntartó társulás létrehozásában, és ennek keretében Humánszolgáltató Központ közös fenntartásában állapodnak meg a szerzıdı felek egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján. 2. Jelen megállapodás határozatlan idıre szól. 3. A Társulás neve: Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás A Társulás székhelye: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u A Társulás önnálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A Társulás által fenntartott intézményegységek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezeti egységek. 5. A Társulás által közösen fenntartott intézmény Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Humánszolgáltató Központ. A Humánszolgáltatói Központ keretén belül mőködı intézményegységek: a) Hajléktalansegítı Szolgálat b) Pszichátriai betegek közösségi ellátó szolgálata c) Családsegítı Központ d) Gyermekjóléti Központ e) Családok Átmeneti Otthona 6. A Humánszolgáltató Központ közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése gyakorolja. A költségvetési szervek jogállásá-

5 ról és gazdálkodásáról szóló évi CV törvény 8. -ának (2) bekezdésében meghatározott, valamint az Szt. 92. (1) és (3) bekezdésében meghatározott irányítási jogokat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése gyakorolja. Az irányítási jogok az alábbiak: a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása; a költségvetési szerv vezetıjének kinevezése vagy megbízása, felmentés vagy vezetıi megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása; a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerőségi, pénzügyi, valamint teljesítményellenırzése; a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése; jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek elızetes és utólagos jóváhagyása; egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására; szolgáltatástervezési koncepció készítése; az intézményi térítési díj meghatározása. 7. A Társulás mőködésével kapcsolatos adminisztratív teendıket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. 8. A Társulás képviseletében Szekszárd Megyei Jogú Város e, a Humánszolgáltató Központ intézményegységei képviseletében pedig az Igazgató jár el. II. A Társulás feladat- és hatásköre 1. A Társulás tevékenységi körében ellátja a Gyvt ában meghatározott önkormányzati gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint az Szt ában meghatározott családsegítı szolgáltatást és 65/A -ában meghatározott közösségi pszichátriai szolgáltatást, valamint a 65/E. -ában meghatározott utcai szociális munka szolgáltatást, így különösen: a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítését, a gyermekek veszélyeztetettségét észlelı jelzırendszer mőködtetését, a gyermekek veszélyeztettségének megszüntetése érdekében családgondozási feladatokat, illetve a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı gondozási helyére vagy annak megváltoztatására történı javaslattételt, a hivatalos ügyek intézéséhez történı segítségnyújtást, utógondozás biztosítását, a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének, a fıbb problémák okainak feltárását, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtását, a családban jelentkezı krízis, mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elısegítését, jogi és pszichológiai tanácsadást, fejlesztı és gyógypedagógiai tanácsadást, pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, a gondozottak munkához jutásának elısegítését, önsegítı csoportok szervezésvel a társadalomba való visszailleszkedés megkönnyítését, támogató hálózatok szervezését, a meglévı képességek megtartását, fejlesztését, az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben, szolgáltatásban, szőrıvizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, tanácsadást. 2. A Társulás tevékenységi körében gondoskodik a Humánszolgáltató Központ keretein belül a Gyvt ában meghatározott Családok Átmeneti Otthona intézmény mőködtetésérıl.

6 3. A Társulás mőködési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe. Ezen belül: a) A társulási megállapodásban meghatározott valamennyi szolgáltatás kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára, Szálka Község Önkormányzatára, İcsény Község Önkormányzatára, Zomba Község Önkormányzatára, Harc Község Önkormányzatára, és Decs Nagyközség Önkormányzatára. b) A Gyvt , 51. -aiban meghatározott gyermekjóléti alapellátási feladatok, az Szt ában meghatározott családsegítés, valamint a 65/E. -ában meghatározott utcai szociális munka Felsınána Község Önkormányzatára, Kéty Község Önkormányzatára, és Murga Község Önkormányzatára terjed ki. c) Bátaszék Város Önkormányzatára csak az Szt. 65/A -ban meghatározott közösségi pszichátriai ellátás, a 65/E. -ban meghatározott utcai szociális munka, valamint a Gyvt ban meghatározott gyermekek átmeneti gondozása alapellátás biztosítása terjed ki. d) A Társulás a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátás keretében mőködtetett Családok Átmeneti Otthona intézmény tekintetében a szabad kapacitás kihasználása érdekében a Társuláson kívüli települések részére is nyújthat ellátást. 4. Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Társulás létrehozása egyéb szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladat- és hatáskörük ellátását nem érinti. 5. Szerzıdı felek jelen megállapodás keretébe tartozó feladataik ellátátsa során egymással kölcsönösen együttmőködnek. Ezen különösen a Társulás mőködési területét képezı települések gyermek- és ifjúságvédelmi felelıseivel, felnıtt és gyermek háziorvosavaival, védınıivel, nevelési-oktatási intézményeinek vezetıivel, civil szervezeteivel és az egyházak képviselıivel történı együttmőködés értendı. 6. A Társulás által közösen fenntartott Humánszolgáltató Központ mőködésérıl és eljárási rendjérıl szervezeti és mőködési szabályzat rendelkezik. 7. A Humánszolgáltató Központ egyszemélyi felelıs vezetıje az Igazgató. Az Igazgatót nyilvános pályázat útján, határozatlan idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése bízza meg, amelyhez beszerzi a társult települések képviselı-testületeinek véleményét is. Ez a rendelkezés vonatkozik a megbízás visszavonsára, és a fegyelmi jogkör gyakorlására is. Az Igazgató közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat Szekszárd Megyei Jogú Város e gyakorolja. 8. A Humánszolgáltató Központ alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogköröket az arra irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen az Igazgató gyakorolja. III. A Társulás vagyona és a mőködéssel kapcsolatos költségek 1. A Társulás vagyona 1.1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Humánszolgáltató Központ mőködéséhez szükséges ingatlant annak jelenlegi berendezési és felszerelési tárgyaival együtt azzal, hogy a jelen megállapodás az ingatlan és a meglévı ingóságok tulajdonjogi helyzetét nem érinti Az ingatlan fenntartásával, rendeltetésszerő használatra alkalmas üzemeltetésével járó feladatok főtés, világítás, takarítás kapcsolatos teendık megvalósításáról a tulajdonos önkormányzat gondoskodik A közösen fenntartott intézmény felújításával és a beruázásokkal kapcsolatos költségeket a tulajdonos önkormányzat viseli Szerzıdı felek vállalják, hogy a helyszíni feladatteljesítés esetén az ahhoz szükséges, rendeltetésszerő mőködésre alkalmas helyiséget saját költségükön biztosítják a Humánszolgáltató Központ munkatársai számára a vállalt feladatok teljesítése érdekében és finanszírozzák annak fenntartását.

7 1.4. A Társulás idıtartama alatt, a közös feladat ellátásával összefüggıen szerzett vagyon és vagyonszaporulat azt az önkormányzatot illeti meg, amely annak beszerzésére a fedezetet biztosította. 2. A költségek viselése és megosztása 2.1 A Humánszolgáltató Központ mőködtetésének, fenntartásának fedezeteként elsısorban a mindenkori éves költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott feladatra rendelt normatíva, valamint a társulási feladatellátás révén igénybe vehetı normatíva szogál. A Humánszolgáltató Központ mőködtetésének, fenntartásának költségei Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetési rendeletébe épülnek be, annak részét képezik Az Szt.-ben meghatározott családsegítés, utcai szociális munka, közösségi pszichátriai szolgáltatás, és családok átmenei otthona gyermekjóléti alapellátás szolgáltatással kapcsolatban a társult önkormányzatokat befizetési kötelezettség nem terheli Amennyiben a megállapodás 2.1. pontjában meghatározott normatív finanszírozási költségek a Humánszolgáltató Központ mőködtetéséhez nem elégségesek, úgy az Önkormányzatok azt saját költségvetésük terhére kiegészítik. A hozzájárulás szükségességérıl, összegérıl, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának történı utalásáról az egyes önkormányzatok egyeztetı ülés keretében döntenek. Az egyeztetı ülésen a társult önkormányzatok 1-1 megbízottja vesz részt, a döntéshozatal nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel (jelenlevık fele + 1 fı) történik. A társult önkormányzatok vállalják, hogy a hozzájárulás összegét az egyeztetı ülés által meghatározott idıpontig átutalják Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának bankszámlájára. 2.4 Az önkormányzati hozzájárulás tekintetében többlet vagy hiány jelentkezése esetén a zárszámadást követı 30 napon belül, az elızı évi tényadatok ismeretében kerül sor a pénzügyi elszámolásra. 3. A Társulás ellenırzésének rendje, és a pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 3.1. A társult települések önkormányzatainak ei a Ttv. 6. (4) bekezdése szerint évente legalább egyszer kötelesek beszámolni a képviselı-testületüknek a Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról. A beszámoló elkészítéséhez az Igazgató információt szolgáltat A társult települések önkormányzatai a Ttv. 6. (3) bekezdése alapján jogosultak célszerőségi és gazdasági szempontból ellenırizni a Társulás mőködését A társult önkormányzatok illetékességi területén végzett munkáról ezen önkorányzatok eit, jegyzıit a Humánszolgáltató Központ munkatársai folyamatosan tájékoztatják, továbbá segítséget nyújtanak a Ttv. 6. -ának (4) bekezdésében meghatározott beszámoló elkészítéséhez Amennyiben valamely tagönkormányzat pénzügyi hozzájárulási kötelezettségének teljesítését illetıen 15 napot meghaladó késedelembe esik és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat egyszeri írásbeli felszólításának kézbesítésétıl számított 15 napon belül sem egyenlíti ki tartozását, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ez utóbbi határidı eredménytelen elteltét követı 10 napon belül jogosult és köteles a követelést jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezı felhatalmazó nyilatkozat alapján azonnali beszedési megbízással érvényesíteni. Az azonnali beszedési megbízás eredménytelensége esetén Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a követelést bírósági úton érvényesíti.

8 3.5. Önkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplı tartalommal számlavezetı hitelintézetüknél megteszik és a székhely önkormányzat felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétıl számított 8 napon belül. IV. A Társulás tagsági viszonyai 1. A Társuláshoz azon önkormányzatok csatlakozhatnak, melyek tagjai a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak. A csatlakozás általános feltételeként a csatlakozni kívánó önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell, miszerint a) a Társulás céljait, tevékenységi körét elfogadják, b) vállalják a mőködtetéssel és fenntartással járó, felmerülı kötségek viselését, valamint c) jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek ismerik el. 2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselı-testületének a 1. pont szerinti tartalmú, minısített többséggel meghozott határozatát Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának meg kell küldenie. 3. A csatlakozáshoz történı hozzájárulás és annak idıpontja tekintetében az Önkormányzatok képviselı-testületeinek mindegyike minısített többséggel dönt a kezdeményezés kézbesítésétıl számított 60 napon belül. 4. A Társulás megszőnik: a) ha a társult önkormányzatok képviselı-testületei minısített többségő határozatukkal közös megegyezéssel megszüntetik, b) bíróság jogerıs döntése alapján. 5. Jelen társulási megállapodást bármely szerzıdı fél a naptári év utolsó napjával december 31-i hatállyal mondhatja fel, melyrıl szóló minısített többséggel meghozott képviselı-testületi határozatot ezt megelızıen legalább 3 hónappal (szeptember 30-ig) köteles meghozni és a társult önkormányzatok képviselı-testületeivel közölni. 6. A társult tagok képviselı-testületei a Társulás megszüntetésének, felmondásának kérdésében a kezdeményezés kézbesítésétıl számított 60 napon belül, minısített többséggel döntenek. V. Záró és vegyes rendelkezések 1. Jelen megállapodás a szerzıdı felek aláírását követıen, jén lép hatályba. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a január 1-jén kelt Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodása. 2. Szerzıdı felek jelen szerzıdés értlemezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat Szekszárd Városi Bíróság illetékességi körébe utalják. 3. A felmondás, illetıleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelızıen legalább 8 nappal szerzıdı felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyrıl jegyzıköny készül. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthetı. 4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Szt., a Gyvt., a Ttv., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9 A Felek jelen társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és együttes értelmezését követıen a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei nevében mint akaratukkal mindenben megegyezıt saját kező aláírással látják el. Szekszárd, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Horváth István Felsınána Község Önkormányzata Bognár László Szálka Község Önkormányzata Pálfi János İcsény Község Önkormányzata Fülöp János Zomba Község Önkormányzata Szőcs Sándor Harc Község Önkormányzata Bóni Zoltán Decs Nagyközség Önkormányzata Biczó Ernı Bátaszék Város Önkormányzata Bognár Jenı Kéty Község Önkormányzata Gödrei Zoltán Murga Község Önkormányzata Felkl Márton

10 Záradék: Jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének /.. (..) határozata, Szálka Község Önkormányzata Képviselı-testületének /. (..) határozata, İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének /. (..) határozata, Zomba Község Önkormányzata Képviselıtestületének./. (..) határozata, Harc Község Önkormányzata Képviselı-testületének /. (..) határozata, Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /. (...) határozata, Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének./. (...) határozata, Felsınána Község Önkormányzata Képviselı-testületének./.. (...) határozata, Kéty Község Önkormányzata Képviselı-testületének.../. (...) határozata, valamint Murga Község Önkormányzata Képviselıtestületének./.. (...) határozata hagyta jóvá. Szekszárd, Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

11 1. sz. melléklet. a hitelintézet neve és címe Felhatalmazás A Szekszárdon, év.hó.. napján kelt, Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulást vonatkozó társulási megállapodás III./3.5. pontja alapján. Önkormányzata felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli: Horváth István ) mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredı lejárt követelését a(z)...-nál/-nél vezetett. pénzforgalmi jelzıszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül azonnali beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidın belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, errıl a tényrıl és annak adatairól Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és az azonnali beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. Kelt:,. év. hó nap.. a számlatulajdonos cégszerő aláírása és bélyegzıje Záradék: A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy azonnali beszedési megbízás viszszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.. a hitelintézet cégszerő aláírása és bélyegzıje

12

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról Az előterjesztés száma: 92/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az Első

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a szociális étkeztetésrıl, házi segítségnyújtásról, családsegítésrıl, valamint gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 304-27/2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben