108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása"

Átírás

1 A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása Elıterjesztı: Skoda Ferenc aljegyzı Készítette: Skoda Ferenc aljegyzı Törvényességi ellenırzést végezte: Dr. Bozsolik Róbert c. fıjegyzı Tárgyalja: Ügyrendi és Jogi Bizottság: Szociális Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere írásban kereste meg a úron keresztül a képviselı-testületet (lásd 1. számú melléklet). Eszerint a évben kötött társulási megállapodás helyett az új jogszabályi követelményeknek megfelelı társulási megállapodást kellett készíteni (2. számú melléklet), melynek kérte jóváhagyását. A fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslatok elfogadásával javasolom Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött új társulási megállapodás jóváhagyását.

2 H a t á r o z a t i j a v a s l a t : Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás, új társulás megállapodásának jóváhagyása Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdésének e.) pontjában kapott jogkörében eljárva - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás létrehozására kötött új társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a város ét a társulási megállapodás módosításának aláírására. A képviselı-testület egyúttal a 38/2005.(III.8.) Képv. számú, valamint az ezt módosító 27/2007.(II.27.), a 133/2008.(VIII.26.), a 215/2008.(XII.16.) és a 235/2009.(XI.24.) KT határozatokat az új társulási megállapodás aláírásának napjával hatályon kívül helyezi. Határidı: július 31. Felelıs: Bognár Jenı Határozatról értesül: Szd MJV pénzügyi iroda irattár

3 1. számú melléklet

4 2. számú melléklet Társulási megállapodás (tervezet) mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István, másrészrıl Szálka Község Önkormányzata (7121 Szálka, Petıfi S. u. 2.) képviseli: Pálfi János, İcsény Község Önkormányzata (7143 İcsény, Fı u. 35.) képviseli: Fülöp János, Zomba Község Önkormányzata (7173 Zomba, Fı tér 1.) képviseli: Szőcs Sándor, Harc Község Önkormányzata (7172 Harc, Fı u. 59.) képviseli: Bóni Zoltán, Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fı u. 23.) képviseli: Biczó Ernı, Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.) képviseli: Bognár Jenı, Felsınána Község Önkormányzata (7175 Felsınána, Rákóczi u. 1.) képviseli: Bognár László, Kéty Község Önkormányzata (7174 Kéty, Petıfi u.70.) képviseli: Gödrei Zoltán, Murga Község Önkormányzata (7176 Murga, Kossuth L. u. 81.) képviseli: Felkl Márton,(a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok) között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel: I. Általános rendelkezések 1. Fenti önkormányzatok képviselı-testületei a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 41. -ának (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazagatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. -ának rendelkezése szerint, a Gyvt. ben meghatározott gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szociális alapszolgáltatásai körébıl a családsegítés, a közösségi pszichátriai ellátás, és az utcai szociális munka szolgáltatás megvalósítására intézményfenntartó társulás létrehozásában, és ennek keretében Humánszolgáltató Központ közös fenntartásában állapodnak meg a szerzıdı felek egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján. 2. Jelen megállapodás határozatlan idıre szól. 3. A Társulás neve: Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás A Társulás székhelye: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u A Társulás önnálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A Társulás által fenntartott intézményegységek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezeti egységek. 5. A Társulás által közösen fenntartott intézmény Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Humánszolgáltató Központ. A Humánszolgáltatói Központ keretén belül mőködı intézményegységek: a) Hajléktalansegítı Szolgálat b) Pszichátriai betegek közösségi ellátó szolgálata c) Családsegítı Központ d) Gyermekjóléti Központ e) Családok Átmeneti Otthona 6. A Humánszolgáltató Központ közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése gyakorolja. A költségvetési szervek jogállásá-

5 ról és gazdálkodásáról szóló évi CV törvény 8. -ának (2) bekezdésében meghatározott, valamint az Szt. 92. (1) és (3) bekezdésében meghatározott irányítási jogokat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése gyakorolja. Az irányítási jogok az alábbiak: a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása; a költségvetési szerv vezetıjének kinevezése vagy megbízása, felmentés vagy vezetıi megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása; a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerőségi, pénzügyi, valamint teljesítményellenırzése; a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése; jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek elızetes és utólagos jóváhagyása; egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására; szolgáltatástervezési koncepció készítése; az intézményi térítési díj meghatározása. 7. A Társulás mőködésével kapcsolatos adminisztratív teendıket Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. 8. A Társulás képviseletében Szekszárd Megyei Jogú Város e, a Humánszolgáltató Központ intézményegységei képviseletében pedig az Igazgató jár el. II. A Társulás feladat- és hatásköre 1. A Társulás tevékenységi körében ellátja a Gyvt ában meghatározott önkormányzati gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint az Szt ában meghatározott családsegítı szolgáltatást és 65/A -ában meghatározott közösségi pszichátriai szolgáltatást, valamint a 65/E. -ában meghatározott utcai szociális munka szolgáltatást, így különösen: a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítését, a gyermekek veszélyeztetettségét észlelı jelzırendszer mőködtetését, a gyermekek veszélyeztettségének megszüntetése érdekében családgondozási feladatokat, illetve a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı gondozási helyére vagy annak megváltoztatására történı javaslattételt, a hivatalos ügyek intézéséhez történı segítségnyújtást, utógondozás biztosítását, a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének, a fıbb problémák okainak feltárását, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtását, a családban jelentkezı krízis, mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elısegítését, jogi és pszichológiai tanácsadást, fejlesztı és gyógypedagógiai tanácsadást, pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, a gondozottak munkához jutásának elısegítését, önsegítı csoportok szervezésvel a társadalomba való visszailleszkedés megkönnyítését, támogató hálózatok szervezését, a meglévı képességek megtartását, fejlesztését, az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésben, szolgáltatásban, szőrıvizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, tanácsadást. 2. A Társulás tevékenységi körében gondoskodik a Humánszolgáltató Központ keretein belül a Gyvt ában meghatározott Családok Átmeneti Otthona intézmény mőködtetésérıl.

6 3. A Társulás mőködési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe. Ezen belül: a) A társulási megállapodásban meghatározott valamennyi szolgáltatás kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára, Szálka Község Önkormányzatára, İcsény Község Önkormányzatára, Zomba Község Önkormányzatára, Harc Község Önkormányzatára, és Decs Nagyközség Önkormányzatára. b) A Gyvt , 51. -aiban meghatározott gyermekjóléti alapellátási feladatok, az Szt ában meghatározott családsegítés, valamint a 65/E. -ában meghatározott utcai szociális munka Felsınána Község Önkormányzatára, Kéty Község Önkormányzatára, és Murga Község Önkormányzatára terjed ki. c) Bátaszék Város Önkormányzatára csak az Szt. 65/A -ban meghatározott közösségi pszichátriai ellátás, a 65/E. -ban meghatározott utcai szociális munka, valamint a Gyvt ban meghatározott gyermekek átmeneti gondozása alapellátás biztosítása terjed ki. d) A Társulás a gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátás keretében mőködtetett Családok Átmeneti Otthona intézmény tekintetében a szabad kapacitás kihasználása érdekében a Társuláson kívüli települések részére is nyújthat ellátást. 4. Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a Társulás létrehozása egyéb szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladat- és hatáskörük ellátását nem érinti. 5. Szerzıdı felek jelen megállapodás keretébe tartozó feladataik ellátátsa során egymással kölcsönösen együttmőködnek. Ezen különösen a Társulás mőködési területét képezı települések gyermek- és ifjúságvédelmi felelıseivel, felnıtt és gyermek háziorvosavaival, védınıivel, nevelési-oktatási intézményeinek vezetıivel, civil szervezeteivel és az egyházak képviselıivel történı együttmőködés értendı. 6. A Társulás által közösen fenntartott Humánszolgáltató Központ mőködésérıl és eljárási rendjérıl szervezeti és mőködési szabályzat rendelkezik. 7. A Humánszolgáltató Központ egyszemélyi felelıs vezetıje az Igazgató. Az Igazgatót nyilvános pályázat útján, határozatlan idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése bízza meg, amelyhez beszerzi a társult települések képviselı-testületeinek véleményét is. Ez a rendelkezés vonatkozik a megbízás visszavonsára, és a fegyelmi jogkör gyakorlására is. Az Igazgató közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat Szekszárd Megyei Jogú Város e gyakorolja. 8. A Humánszolgáltató Központ alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogköröket az arra irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen az Igazgató gyakorolja. III. A Társulás vagyona és a mőködéssel kapcsolatos költségek 1. A Társulás vagyona 1.1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Humánszolgáltató Központ mőködéséhez szükséges ingatlant annak jelenlegi berendezési és felszerelési tárgyaival együtt azzal, hogy a jelen megállapodás az ingatlan és a meglévı ingóságok tulajdonjogi helyzetét nem érinti Az ingatlan fenntartásával, rendeltetésszerő használatra alkalmas üzemeltetésével járó feladatok főtés, világítás, takarítás kapcsolatos teendık megvalósításáról a tulajdonos önkormányzat gondoskodik A közösen fenntartott intézmény felújításával és a beruázásokkal kapcsolatos költségeket a tulajdonos önkormányzat viseli Szerzıdı felek vállalják, hogy a helyszíni feladatteljesítés esetén az ahhoz szükséges, rendeltetésszerő mőködésre alkalmas helyiséget saját költségükön biztosítják a Humánszolgáltató Központ munkatársai számára a vállalt feladatok teljesítése érdekében és finanszírozzák annak fenntartását.

7 1.4. A Társulás idıtartama alatt, a közös feladat ellátásával összefüggıen szerzett vagyon és vagyonszaporulat azt az önkormányzatot illeti meg, amely annak beszerzésére a fedezetet biztosította. 2. A költségek viselése és megosztása 2.1 A Humánszolgáltató Központ mőködtetésének, fenntartásának fedezeteként elsısorban a mindenkori éves költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott feladatra rendelt normatíva, valamint a társulási feladatellátás révén igénybe vehetı normatíva szogál. A Humánszolgáltató Központ mőködtetésének, fenntartásának költségei Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának éves költségvetési rendeletébe épülnek be, annak részét képezik Az Szt.-ben meghatározott családsegítés, utcai szociális munka, közösségi pszichátriai szolgáltatás, és családok átmenei otthona gyermekjóléti alapellátás szolgáltatással kapcsolatban a társult önkormányzatokat befizetési kötelezettség nem terheli Amennyiben a megállapodás 2.1. pontjában meghatározott normatív finanszírozási költségek a Humánszolgáltató Központ mőködtetéséhez nem elégségesek, úgy az Önkormányzatok azt saját költségvetésük terhére kiegészítik. A hozzájárulás szükségességérıl, összegérıl, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának történı utalásáról az egyes önkormányzatok egyeztetı ülés keretében döntenek. Az egyeztetı ülésen a társult önkormányzatok 1-1 megbízottja vesz részt, a döntéshozatal nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel (jelenlevık fele + 1 fı) történik. A társult önkormányzatok vállalják, hogy a hozzájárulás összegét az egyeztetı ülés által meghatározott idıpontig átutalják Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának bankszámlájára. 2.4 Az önkormányzati hozzájárulás tekintetében többlet vagy hiány jelentkezése esetén a zárszámadást követı 30 napon belül, az elızı évi tényadatok ismeretében kerül sor a pénzügyi elszámolásra. 3. A Társulás ellenırzésének rendje, és a pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 3.1. A társult települések önkormányzatainak ei a Ttv. 6. (4) bekezdése szerint évente legalább egyszer kötelesek beszámolni a képviselı-testületüknek a Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról. A beszámoló elkészítéséhez az Igazgató információt szolgáltat A társult települések önkormányzatai a Ttv. 6. (3) bekezdése alapján jogosultak célszerőségi és gazdasági szempontból ellenırizni a Társulás mőködését A társult önkormányzatok illetékességi területén végzett munkáról ezen önkorányzatok eit, jegyzıit a Humánszolgáltató Központ munkatársai folyamatosan tájékoztatják, továbbá segítséget nyújtanak a Ttv. 6. -ának (4) bekezdésében meghatározott beszámoló elkészítéséhez Amennyiben valamely tagönkormányzat pénzügyi hozzájárulási kötelezettségének teljesítését illetıen 15 napot meghaladó késedelembe esik és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat egyszeri írásbeli felszólításának kézbesítésétıl számított 15 napon belül sem egyenlíti ki tartozását, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ez utóbbi határidı eredménytelen elteltét követı 10 napon belül jogosult és köteles a követelést jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezı felhatalmazó nyilatkozat alapján azonnali beszedési megbízással érvényesíteni. Az azonnali beszedési megbízás eredménytelensége esetén Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a követelést bírósági úton érvényesíti.

8 3.5. Önkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplı tartalommal számlavezetı hitelintézetüknél megteszik és a székhely önkormányzat felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétıl számított 8 napon belül. IV. A Társulás tagsági viszonyai 1. A Társuláshoz azon önkormányzatok csatlakozhatnak, melyek tagjai a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak. A csatlakozás általános feltételeként a csatlakozni kívánó önkormányzatoknak nyilatkozniuk kell, miszerint a) a Társulás céljait, tevékenységi körét elfogadják, b) vállalják a mőködtetéssel és fenntartással járó, felmerülı kötségek viselését, valamint c) jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek ismerik el. 2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselı-testületének a 1. pont szerinti tartalmú, minısített többséggel meghozott határozatát Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának meg kell küldenie. 3. A csatlakozáshoz történı hozzájárulás és annak idıpontja tekintetében az Önkormányzatok képviselı-testületeinek mindegyike minısített többséggel dönt a kezdeményezés kézbesítésétıl számított 60 napon belül. 4. A Társulás megszőnik: a) ha a társult önkormányzatok képviselı-testületei minısített többségő határozatukkal közös megegyezéssel megszüntetik, b) bíróság jogerıs döntése alapján. 5. Jelen társulási megállapodást bármely szerzıdı fél a naptári év utolsó napjával december 31-i hatállyal mondhatja fel, melyrıl szóló minısített többséggel meghozott képviselı-testületi határozatot ezt megelızıen legalább 3 hónappal (szeptember 30-ig) köteles meghozni és a társult önkormányzatok képviselı-testületeivel közölni. 6. A társult tagok képviselı-testületei a Társulás megszüntetésének, felmondásának kérdésében a kezdeményezés kézbesítésétıl számított 60 napon belül, minısített többséggel döntenek. V. Záró és vegyes rendelkezések 1. Jelen megállapodás a szerzıdı felek aláírását követıen, jén lép hatályba. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a január 1-jén kelt Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodása. 2. Szerzıdı felek jelen szerzıdés értlemezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat Szekszárd Városi Bíróság illetékességi körébe utalják. 3. A felmondás, illetıleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelızıen legalább 8 nappal szerzıdı felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyrıl jegyzıköny készül. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthetı. 4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Szt., a Gyvt., a Ttv., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9 A Felek jelen társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és együttes értelmezését követıen a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei nevében mint akaratukkal mindenben megegyezıt saját kező aláírással látják el. Szekszárd, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Horváth István Felsınána Község Önkormányzata Bognár László Szálka Község Önkormányzata Pálfi János İcsény Község Önkormányzata Fülöp János Zomba Község Önkormányzata Szőcs Sándor Harc Község Önkormányzata Bóni Zoltán Decs Nagyközség Önkormányzata Biczó Ernı Bátaszék Város Önkormányzata Bognár Jenı Kéty Község Önkormányzata Gödrei Zoltán Murga Község Önkormányzata Felkl Márton

10 Záradék: Jelen megállapodást Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének /.. (..) határozata, Szálka Község Önkormányzata Képviselı-testületének /. (..) határozata, İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének /. (..) határozata, Zomba Község Önkormányzata Képviselıtestületének./. (..) határozata, Harc Község Önkormányzata Képviselı-testületének /. (..) határozata, Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /. (...) határozata, Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének./. (...) határozata, Felsınána Község Önkormányzata Képviselı-testületének./.. (...) határozata, Kéty Község Önkormányzata Képviselı-testületének.../. (...) határozata, valamint Murga Község Önkormányzata Képviselıtestületének./.. (...) határozata hagyta jóvá. Szekszárd, Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

11 1. sz. melléklet. a hitelintézet neve és címe Felhatalmazás A Szekszárdon, év.hó.. napján kelt, Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulást vonatkozó társulási megállapodás III./3.5. pontja alapján. Önkormányzata felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli: Horváth István ) mint jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredı lejárt követelését a(z)...-nál/-nél vezetett. pénzforgalmi jelzıszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül azonnali beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidın belül. A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, errıl a tényrıl és annak adatairól Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és az azonnali beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. Kelt:,. év. hó nap.. a számlatulajdonos cégszerő aláírása és bélyegzıje Záradék: A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy azonnali beszedési megbízás viszszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.. a hitelintézet cégszerő aláírása és bélyegzıje

12

Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására

Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására Ikt.sz.: VI. 578/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

Ikt.sz.: VI. 579/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására

Ikt.sz.: VI. 579/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására Ikt.sz.: VI. 579/2010. Társulási megállapodás közoktatási intézmény közös fenntartására mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 81. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Közoktatási intézmények fenntartására kötött társulási megállapodások felülvizsgálata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás. Társulási Tanács elnöke május 27-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás. Társulási Tanács elnöke május 27-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Elıterjesztést készítette: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás szociális- és gyermekvédelmi alapszolgáltatás intézményi ellátásainak közös mőködtetésére

Intézményfenntartói társulási megállapodás szociális- és gyermekvédelmi alapszolgáltatás intézményi ellátásainak közös mőködtetésére Intézményfenntartói társulási megállapodás szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatás intézményi ellátásainak közös mőködtetésére 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér

Részletesebben

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41., és 43., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus 17-i ülésének 4. napirendi pontja Társulási megállapodás módosítása

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus 17-i ülésének 4. napirendi pontja Társulási megállapodás módosítása Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést készítette: Tisztelt Tanács! Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS. A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Térségi Családsegítő- és Gyermekjóléti szolgálat Intézményének felállításáról és működtetéséről A 2010. február 9-i módosítás dőlt betűvel, vastagon szedve Bácsborsód község önkormányzata

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008

Ásotthalom Község Polgármesterétől 9/2008 Ásotthalom Község étől 9/2008 Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt. szám: 1328/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Tárgy: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11 MELLÉKLET : 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám:.. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:77. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2653/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A Raposka Község

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 97. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A IV. sz. vegyes fogászati körzet feladat ellátási kérdésének tisztázása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Önkormányzati Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják:

Önkormányzati Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: Tolna, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló, Dunaszentgyörgy, Gerjen települések Szennyvíztisztító-telep fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 71. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2009. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás 253/2008.(XI.19.) KT határozat 1.sz. melléklete a helyi önkormányzatok társulásiról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV.tv.8. -a rendelkezései alapján;

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás A 305/2009.(XII.17.) KT határozat melléklete a helyi önkormányzatok társulásiról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV.tv.8. -a rendelkezései alapján; a Miskolc

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 172. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A nevelési és oktatási intézmények, valamint a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat között létrejövı feladat-ellátási megállapodások

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a társulási megállapodás módosítása Előkészítette: dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja: minősített

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27.

5650 Mezıberény, Puskin u Mezıberény, Petıfi u. 27. A Városi Humánsegítı és Szociális Szolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV tv. 9.. (4) bekezdésében, az Államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására

TÁRGY: Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Tárgy : Társulási megállapodás elfogadása

Tárgy : Társulási megállapodás elfogadása Sz: 31/2013.(V.28.) Tárgy : Társulási megállapodás elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulási Megállapodását

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01.

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete. Hatályba lépés napja: július 01. 1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati biztos kirendelésérıl, kirendelése feltételeirıl Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

Társulási megállapodás

Társulási megállapodás Iktatószám: IV. 686/2015. Társulási megállapodás amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.), képviseli Ács Rezső polgármester, másrészről

Részletesebben

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 151. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 01. november 8-án, 14,00 órakor megtartandó ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:80. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára E L Ő T E R J E S Z T É

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Az elıterjesztést

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Melléklet:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben