F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A"

Átírás

1 F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA É S GIMNÁZIUM P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A 2013.MÁJUS

2 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 6 AZ ISKOLA JELLEMZŐ ADATAI:... 6 Iskolatípusok:... 8 AZ ELSŐ MODULÁRIS RENDSZERŰ OKJ-KÉPZÉS 2009/2010-ES ÉVVEL INDULT, ÉS 2014-BEN VIZSGÁZNAK ELŐSZÖR TELJES KÖRŰEN TANULÓINK, UTOLJÁRA PEDIG 2017-BEN... 8 Az iskola környezete:... 8 Az iskola fő jellemzői:... 8 Az iskola tanulóinak összetétele lakóhely szerint:... 9 A/ NEVELÉSI PROGRAM Az iskola rövid története, helyzetelemzés Nevelőtestületünk Az iskola munkáját segítő dolgozók: Tárgyi feltételek PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK ISKOLÁNK FŐ FUNKCIÓI NEVELÉSI, OKTATÁSI CÉLJAINK Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI NEVELÉSI PROGRAM Bevezetés Hagyományos tanórai foglalkozások Nem hagyományos szervezésű tanórák Tanórán kívüli foglalkozások Nem hagyományos tanórai keret (szervezett forma nélkül folyó egészségnevelés) A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok Mindennapos testnevelés A mindennapos testedzés formái KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓK A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK FEJLESZTÉSE, FELZÁRKÓZTATÁSA Tennivalók a fejlesztés területén Tennivalók a tehetséggondozás területén /ld: kiemelt figyelmet igénylő tanulók A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK A közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszerek és szervezeti formák GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység/ünk/ Véleményezéssel, javaslattal segítünk a helyi önkormányzat alkalmanként nyújtott támogatásának odaítélésében Az egyesület szükség esetén anyagi támogatást nyújthat a tanulmányi kirándulások, szakmai versenyek költségeinek csökkentésére INTEGRÁCIÓS ÉS KÉPESSÉGKIBONTAKOZTATÓ FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERE A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközcsoportok jegyzéke 39 Kapcsolattartás Az iskola külső kapcsolatai: A szülőkkel való kapcsolattartás formái: A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, lehetőségei B/ HELYI TANTERV KÉPZÉSI RENDSZERÜNK Tantárgyszerkezet Az emelt szintű felkészítés fejlesztési feladatainak és követelményeinek meghatározása évfolyamokon: A tankönyvválasztás elvei: Iskolai közösségek Tanórán kívüli tevékenységek Szabadidős tevékenységek Otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai: TANULÓK FELVÉTELE, ÁTVÉTELE FELVÉTELI SZABÁLYZAT

3 I. Tanulmányi területek: II. A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE: Az átvétel elvei: Magasabb évfolyamba lépés feltételei VIZSGARENDSZERÜNK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI TANTÁRGYANKÉNT Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv Irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Folklórismeret /kimenő rendszerben, és átalakul a helyzete/ Testnevelés Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Informatika Földrajz (Földünk és Környezetünk) C/ SZAKMAI PROGRAM SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEINK A SZAKMAI KÉPZÉS RENDSZERE Szakmánkénti célkitűzések SZAKMAI VIZSGA MODULÁRIS TÁBLÁI SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK A RÉGI (MODULRENDSZERŰ) ÉS AZ ÚJ (ÁGAZATI RENDSZERŰ) OKJ-S KÉPZÉSEKBEN RÉGI, A ÉVI TAVASZI SZAKMAI VIZSGAIDŐSZAKBAN LEZÁRULÓ OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSEK SZAKMAI ÓRASZÁMAI KÖZPONTI PROGRAMRA ÉPÜLŐ HELYI TANTERV A MODUL RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSBEN A nyári gyakorlatok megfeleltetése a kézműves szakokon a modul rendszerű szakképzésben D HAGYOMÁNYÁPOLÁS A KÖNYVTÁR JA Bevezetés II. A könyvtárra épülő nevelési program III. Könyvtárhasználati tanterv GYÓGYTESTNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN GYÓGYTORNA AZ ISKOLÁBAN SPORTKÖR AZ ISKOLÁBAN MUNKAREND Időkeretek Csoportok A ÉS A TANTÁRGYI PROGRAMOK SZERKESZTŐI A MAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE ELFOGADÁSI REND:

4 ELŐSZÓ 1997-ben nevelő testületünk elkészítette Pedagógiai programját és helyi tantervét az évi Közoktatási Törvény (LXXIX. tv.) előírásai értelmében. Az azóta eltelt évek a törvényi szabályozásban és az iskola szakmai képzésében is változásokat hoztak. Így tehát a Közoktatási törvény évi módosítása, amely a nevelési terv és a kerettantervek alapján elkészítendő helyi tanterv elkészítését írta elő, találkozott a képzési rendszerünk átalakulását rögzíteni kívánó igénnyel, objektív körülménnyel. A Közoktatási törvény azt prognosztizálta, hogy a tanköteles fiatalok tovább maradnak az iskolarendszerben, és hogy a megfelelő korú népesség érettségit adó iskolatípusban fog tanulni, a szakközépiskolák értéke pedig nő azzal, hogy a középfokú képzés felsőfokú irányultsága az utóbbi tömegessé válásának következtében csökken. A demográfiai csökkenés mellett is megfelelő létszámú fiatal fog bekerülni a szakképző rendszerbe, hiszen a társadalmi igény és az oktatási feltételek is ezt sugallják. Így is lett. A pedagógiai programunk elkészítését megelőzte egy 1991 óta tartó iskolaszerkezet-váltás, mely folyamatosan átmeneti időszakokat eredményezett az azóta eltelt évek alatt, de hozzásegített: a/ a konkrét pedagógiai célok meghatározásához, b/ a meglévő értékek feltárásához és azok beépítéséhez a következő évek pedagógiai tevékenységébe, c/ az új szakmai képzések megvalósításához. A évre már túlléptünk az átmeneti korszakon, a Nevelési terv a szerkezetváltás során kialakult Népművészeti Szakközép-és Szakiskola igényeinek megfelelően készült el, meghagyva a lehetőséget a későbbi fejlesztési tervek hozzáillesztéséhez ban lehetővé vált számunkra - felismerve a helyi társadalom igényeit, hogy kidolgozzuk egy általános gimnázium alapdokumentumait. Iskolánk nyitva állt annak a helyi középiskolás korosztálynak a befogadására, amely nem szívesen vállalná a nagyvárosba való ingázás hátrányait és veszélyeit. Szülők és gyermekeik számára egyaránt előnyös a helyben elérhető gimnázium. Ennek szellemében szeptember 1-jével felmenő rendszerben beindítottuk a gimnáziumi oktatást. Egy újabb előrelépést és a kor igényeinek való megfelelést jelentett 2005-től az ún. 0. évfolyam (nyelvi előkészítő osztály) indítása. Meg kellett adni a lehetőséget arra, hogy az iskolahasználók igényeinek megfelelően alakítsuk a képzési struktúrát. További helyi igényt elégítene ki a gimnáziumi esti vagy levelező képzés Fóton (iskolánkban) történő megvalósítása a fiatal ill. idősebb felnőtteknek. A Nevelési tervet a Pedagógiai Program felülvizsgálata során alakítottuk ki, és figyelembe vettük a Közoktatási Törvény paragrafusait, illetve a évi LXI. tv. módosítást, a NAT és a Kerettanterv előírásait, az Oktatási Minisztérium által megfogalmazott és kiadott követelményeket, a Szakképzési Törvényt, és az érettségi vizsga követelményeit, az iskolahasználók igényeit és a fenntartó elvárásait ben a moduláris szakmai képzés óraterve bekerült a helyi tantervbe ben újabb módosításra került sor, amely párosult a Nevelési program áttekintésével, a helyi tanterv törvényi változásából eredő kiigazítással. A Nat módosításából eredő változások 2011-re elérték a 9. osztályt, ennek megfelelően a közismereti oktatás és az érettségire felkészítés helyi tantervét, az óraszámokat és a tantervi tartalmakat megfeleltettük az általánosan képző évfolyamokon. Ugyanez megtörtént a szakmai képzésben: a moduláris szakképzés központi programját és a helyi sajátosságokat összhangba hoztuk. 4

5 Mindezek alapján a Pedagógiai Program kialakításánál öt döntő szempontot érvényesítünk: 1. legyen valóban helyi, azaz szolgálja az iskolánk diákjainak érdekeit 2. legyen differenciált a felkészítésben az érettségi és szakképzési követelményeknek megfelelően 3. legyen átjárható, hogy a nem nálunk kezdett tehetséges fiatalok is bekapcsolódhassanak a képzésbe, 4. tegye lehetővé a tanuló számára iskolán belül az iskolatípus-váltást mindkét irányba (gimnáziumból szakközépiskolába illetve szakközépiskolából gimnáziumba) 5. őrizze meg a hagyományainkat, melyek több évtizedes tapasztalatokon nyugodnak, és ezek épüljenek be a korszerű, jövőbe mutató oktató-nevelő munkába. A 2011-es köznevelési törvény, a 2012-es Nat, a 20/2012-es EMMI-rendelet az intézmények működéséről, továbbá a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. tv. radikális változásokat írnak elő az iskolák, így a mi iskolánk életében is. Az átmenet időszakában láthatóvá tesszük a régi jogszabályoknak az érvényesülését, ugyanakkor már az új intézkedéseket is láthatóvá tesszük.. A kerettanterv, a szakmai kerettantervek azok a lényeges dokumentumok, amelyek jelentősen meghatározzák a nevelés-oktatás folyamatát, és a szakmai oktatást-képzést még struktúrájában is megváltoztatják, így helyi tantervünk ennek függvényében felmenő rendszerben jelentősen átalakul. A Pedagógiai program végleges lezárásakor, végleges változatában 2013 május 13- ig már teljességében beépítettük a törvényi változásokat, így az átállás folyamatalegalábbis a tervező munka terén- lezárul. Fót, május15. Kaudersné Madarász Zsuzsanna intézményvezető 5

6 BEVEZETŐ Az iskola jellemző adatai: Az iskola megnevezése : Az iskola székhelye, címe: Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 2013-ban kiadott alapító okirata alapján az iskola jelenlegi alaptevékenységei: IX XII I. 01-től nappali rendszerű általános műveltséget megszilárdító, elmélyítő, pályaválasztást segítő (gimnáziumi oktatás); kompetencia alapú oktatás; integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás (szakmai középfokú oktatás) Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű felnőttoktatás /esti, levelező gimnáziumi oktatás/ Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Önkormányzatok elszámolásai Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 6

7 JELENLEGI OKJ- számok utolsó kimenő évfolyam 2012/13- ban MODULÁRIS RENDSZERŰ ÚJ OKJ- számok utolsó 9 évfolyam 2012/13-ban kimenő rendszerrel Kerámikus Keramikus Textilműves Textilműves (kéziszövő) Textilrajzoló és modelltervező Textilrajzoló és modelltervező asszisztens asszisztens Néptáncos Néptáncos) Ágazati szakmai kerettanterv alapján, először 2013/2014-es tanévben indított évfolyamok ben szakmai érettségivel záruló párhuzamos képzési formában. Ezután az első komplex szakmai vizsga 2018-ban lesz. V. Képző- és iparművészeti ágazat Ágazaton kívüli, önálló szakmacsoport Kerámiaműves Táncos (a szakmairány megjelölésével: néptáncos) Textilműves Divat- és stílustervező Kiadványszerkesztő Grafikus A FENTI SZAKMÁKBÓL ugyanilyen OKJ-számokkal:: nappali, esti és vagy tanfolyami felnőttképzés keretében iskolarendszeren kívül történő adott óraszámú képzés GIMNÁZIUMBAN nappali, esti és levelező felnőttoktatás A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavar esetén) Az iskola által nappali, nem párhuzamos, szakiskolai képzés keretében feltüntetett de nem oktatott szakmák 2013-tól már nem indulnak, mert csak részszakképesítést adnak. Az intézmény alapfeladatának ellátása melletti, kiegészítő oktatótevékenységei: A felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó iskolarendszerű középfokú szakképzés. Alapfeladata ellátása mellett a szakközépiskola jogosult meglévő művészeti gyakorlóhelyeinek ( műterem, műhely, stúdió ) technikai háttere és szellemi kapacitása kihasználásával a fentebb felsorolt, párhuzamos képzésben oktatott szakmákat érettségi vizsgával rendelkező, önköltséget vállaló növendékek számára indított osztályokban kétéves képzésben is oktatni. Iskolarendszeren kívüli képzés, ECDL, ECL vizsgáztatás. kurzusok, nemzetközi kurzusok. Az iskola saját kezdeményezésére, felkérésre, vagy megbízásra bel- és külföldi hallgatóknak az iskola képzési irányaiba eső, továbbképző előadásokat vagy kurzusokat szervezhet tanév közben, vagy a tanítási szünetekben. Az intézmény egyéb, szakmai jellegű kiegészítő tevékenységei: Az iskola tanárai részt vesznek a Magyar Képzőművészeti Egyetem és Táncművészeti Főiskola felsőfokú szakképzésében, emellett a képesítésüknek megfelelő szakágban szakértőként, szaktanácsadóként tevékenykedhetnek. Ezt a tevékenységet az iskola ösztönzi. 7

8 Az iskola, oktatási tevékenysége megismertetése, a diákok alkotómunkája népszerűsítése céljából kiállításokat, szimpóziumokat, előadásokat szervezhet, egyéb kulturális és művészeti tevékenységet folytathat. Iskolatípusok: 1. gimnázium 2. szakközépiskola (művészeti)+ 3. szakiskola 4. gimnáziumi és szakközépiskolai felnőttképzés Az 52-vel /kifutó rendszerben/ és az 54-gyel kezdődő szakmaszámok szakközépiskolai, a 31-gyel kezdődőek szakiskolai szintet jelölnek. Az első moduláris rendszerű OKJ-képzés 2009/2010-es évvel indult, és 2014-ben vizsgáznak először teljes körűen tanulóink, utoljára pedig 2017-ben. Az iskola környezete: Fót Pest megyében, Budapest agglomerációs körzetében lévő város. A Gyermekközpont viszonylag elszigetelt, különálló része a városnak, melynek 66 holdas parkjában épült iskolánk eredetileg ifjúsági kollégiumnak, de később iskolai célokra is alkalmassá vált kisebb átalakításokkal. A főváros közelsége jó a településnek, az iskolának, bár a vidéki növendékek szülei féltik gyermekeiket a főváros hatásaitól. Az iskola optimális környezetben, egy nagy park közepén helyezkedik el. Az egészséges és esztétikus környezet könnyen megközelíthető busszal vagy vonattal a fővárosból is. A város és a tágabb környezet /Gödöllői térség, Galgamenti vidék/ hagyományőrző elveket vall. Az iskola fő jellemzői: Gimnáziumi oktatással és művészeti szakképzéssel foglalkozó intézmény, jan. 1-jétől ECDL-központ, 2012 tavaszától pedig már ECL nyelvvizsgahely is. Az iskola képzési struktúrája sokrétű. A szakképzés elsősorban népművészeti jellegű, ezért a központi művészeti szakmai programba beépítettük a magyar népművészet alapvető ismeretanyagát. Nappali tagozatos iskolarendszerű és a későbbiekben igény szerint gimnáziumi felnőttképzést egyaránt folytatunk. A pedagógiai munka szakaszai határozzák meg feladatainkat: 2013-tól a középfokú oktatás-nevelés szakasza a 9. évfolyamtól kezdődik, szakiskolában a 11., középiskolában a 12. évfolyamon fejeződik be. 2013/2014-től a szakképzés felmenő rendszerben a szakok részbeni módosításával átalakul: Szakközépiskolában az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza az alapfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdődik, és a szakképző iskolában az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamon fejeződik be. A középfokú nevelés-oktatás és a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz párhuzamosan folyik. Gimnázium: A 5 /4/ évfolyamon az általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés keretében a tanulókat felkészítjük az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Szakközépiskola: Az ún. párhuzamos oktatás keretében 9. évfolyamtól az iskolai nevelés-oktatás mellett a szakképzés követelményeit sajátíthatják el növendékeink. Legkésőbb az első félév végéig a képző-és iparművészeti szakmákban lehetőséget biztosítunk 8

9 a szakmaváltásra. A negyedik év végén kerül sor az érettségi vizsgára /benne egy szakmai érettségi tárggyal 2013-tól felmenő rendszerben/, az 5. év végén pedig a komplex szakmai vizsgára. Igény esetén indítunk kétéves szakképző évfolyamot a nálunk, helyben, illetve másutt - érettségizett fiataloknak az általunk oktatott szakmákban egy-egy csoporttal. Szakiskolai képzés Fazekas és szőnyegszövő szakmai képzést amennyiben tárgyi és személyi feltételeink lehetővé teszik - elsősorban azoknak a fiataloknak biztosítunk, akik nem tudnak iskolánkban eleget tenni a szakközépiskolai követelményeknek. A 2013/2014-es tanévben ilyen képzés nem indul. Felnőttképzés a gimnáziumban és a szakképzésben Az esti vagy levelező tagozaton a Fóton, ill. környező településeken élő fiatal felnőtteknek vagy átképzésre vállalkozó felnőtteknek szeretnénk helyben gimnáziumi oktatást biztosítani. A tankötelezettség változásai miatt egyes tanulók már csak felnőttképzés keretében folytathatják majd tanulmányaikat. A szellemi erő rendelkezésre áll, a település csak nyer vele től új lehetőség nyílt helyben- tanulóinknak és a környékbeli tanulni vágyóknak: természetesen iskolai felkészítés keretében az előbbieknek, míg tanfolyami felkészítés keretében az utóbbiaknak lehetővé tesszük ECDLközpontunkban a vizsga letételét től pedig az iskolai ECL vizsgahelyünkön ECL nyelvvizsgát tehetnek. A felnőttképzés egy másik lehetősége az iskola sajátos szakmai struktúrájából adódik. A feltételek és az igények szerencsés találkozása lehetne a külföldön élő, magyar származású ill. nemzetiségű fiatalok népművészeti képzése tanfolyami rendszerben. Az iskola tanulóinak összetétele lakóhely szerint: A 2012/2013-as tanévben a szakközépiskolába beírt tanulók közül: Pest megyei 100 fő budapesti 14 fő egyéb megyékből 44 fő határon túlról 9 fő 167 fő A 2012/2013-as-es tanévben 124 gimnáziumi tanulót írtunk be. Intézményünk részben országos beiskolázású. A vidéki növendékeket jelenleg Budapesten és Gödöllőn középiskolai kollégiumokban helyezzük el. 9

10 A/ NEVELÉSI PROGRAM Az iskola rövid története, helyzetelemzés A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium jogelődjének tartja a fóti Gyermekváros iskoláját, amely1960 óta működött szakközépiskolai és szakmunkás jellegű szakmákat oktatva. Az iskola elsősorban az állami gondozott fiatalok szakmai képzésére alakult. Már létrejöttekor fontosnak tartotta, hogy a lakókörnyezetben, családban élő növendékekkel együtt történjen az iskoláztatásuk. Kezdetben differenciált szakmunkás és szakközépiskolai szintű szakmai képzéssel igyekezett az elsősorban állami gondozott fiataloknak megfelelő szakmát, képzettséget biztosítani. A Gyermekközpontban bekövetkezett pedagógiai koncepció- és nevelési rendszerváltás, továbbá a társadalomban lezajló változások a középiskolai képzésben is szükségessé tették a képzési struktúra átalakítását. A korábban tanított szakmák szakmai programja és képzési szintje átalakult és differenciáltabbá vált. Szakiskolai képzéssel is ki kellett egészíteni oktatási rendszerünket, hogy kevesebb legyen a lemorzsolódás, a képzési rendszerből kiesők száma. Előtérbe került az ún. modulrendszerű képzés. A kétéves szakiskolai képzés lezárása után már csak a szakmát értő és tanulni akaró fiatalok léphettek tovább és készülhettek fel szakmunkásvizsgára. A különböző profilú szakközépiskolai képzések helyébe egy egy tőről fakadó képzési formát vezettünk be, a Népművészeti Szakközépiskolát. Ennek az országban egyedülálló képzési formának a bevezetéséhez alapul szolgáltak a Gyermekközpontban évtizedek óta eredményesen működő művészeti szakkörök, a társadalom részéről megmutatkozó széleskörű érdeklődés a népi kultúra iránt, és az állami gondozott gyerekek nagyfokú cselekvési intelligenciája, melyen keresztül a tanulási motiváció eredményesebben megvalósítható számukra. Az iskola szellemiségéből fakadóan vállalja tehát a tehetséges állami gondozott ill. hátrányos helyzetű fiatalok együtt oktatását, nevelését a családban élő fiatalokéval. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók befogadásától sem zárkózunk el, a többi tanulóval együtt neveljük-oktatjuk őket a nem sajátos nevelési igényekre írt kerettantervek szerint. Korlátozott számban van mód felvételükre és felmentésükre szakértői vélemények alapján. Azt a feladatot vállaljuk, hogy érettségit illetve érettségit és a népművészet területén nyújtott jártasság mellett szakmai képesítést adunk textilműves (kézi szövő), táncos (néptáncos), a népi fazekasságot is magába foglaló keramikus és a népviseletkészítéssel kiegészített textilműves (textilrajzoló- és modelltervező asszisztens), szakiskolai szinten pedig fazekas és szőnyegszövő szakmákban. Kiemelt feladatként kezeljük a népi hagyományok ápolását, gyűjtését, a mindennapokba való integrálását és a képzésünk népzenei oktatással való kiegészítését 2013-tól felmenően 10

11 Szervezeti felépítés Igazgató Ped. ig. h Műv. gy. vez. képző- és iparművész Műv. gy. vez. táncos szakirány Mk. - vezetők MK. - vezetők MK. - vezetők Tech. dolg. Tanárok Művész tanárok szakoktatók Művész tanárok Az iskola szerkezeti felépítésében, képzési struktúrájában a még 1991-ben megkezdett alapvető szerkezeti változások befejeződtek. A profiltisztítás eredményeként a népművészeti szakmákra felkészítő szakközépiskolai képzést folytatjuk, és két párhuzamos - osztályt indítunk évfolyamonként. A Népművészeti Szakközépiskola felé való elmozdulást az iskola iránti érdeklődés, az 1993 óta elért szakmai eredmények és a gyermekvédelmi törvény végrehajtására elkészült fenntartói feladatterv együttesen predesztinálták. A fenntartóváltás a helyi önkormányzathoz kerülés - óta újabb koncepcionális változások, igények is megjelentek a nevelési, oktatási programunkban. Ez eredményezi a közismereti képzési rendszer differenciált átalakítását. Mára már programunk a 2004-től beinduló gimnáziumi oktatás programját is és a 2005-től bevezetett 9. nyelvi előkészítő osztállyal kiegészített tervet is /angol-német nyelvi csoportokkal/ tartalmazza tól a módosult, immár új névvel jóváhagyott Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Pedagógiai programjáról és helyi tantervéről beszélünk. (KT-határozat száma: 254/2003.) 2012 tavasza óta iskolánk ECL nyelvvizsgahely is egyben. A 2012/2013-as tanév az átmenet éve a magyar iskolarendszerben: a program a 2012/2013-as tanév törvényes megindításához szükséges módosításokat is tartalmazza, ugyanakkor a végleges formáját 2013 márciusában nyeri el. A jelenleg módosított helyi tantervünk a moduláris szakmai képzés óraterve mellett (Kt- hat. sz.: 122/2009) az ECDL-vizsgáztatás programját is tartalmazza. 11

12 Nevelőtestületünk Nevelőtestületünk viszonylag stabil. Eddigi tevékenysége bizonyította, hogy alkalmas a jövő egyre bonyolultabbá váló szakmai feladatainak megoldására. /Ennek példája, hogy a nevelőtestület a népművészeti kísérleti képzés tantervét maga dolgozta ki 1992-ben, és azóta is törekszik egyedi tantervek, tananyagok összeállításával, az új módszerek bevonásával az innovációra./ A közismereti tárgyakat oktató pedagógusaink és a művészeti tanárok egyetemi végzettségűek, a táncpedagógusok - a szakon megszerezhető legmagasabb - végzettsége főiskolai(ld. Magyar Táncművészeti Főiskola) A tantárgyi felmentésekkel vagy részfelmentésekkel rendelkező tanulók segítéséhez fejlesztő-, ill. gyógypedagógus tanár áll rendelkezésre középiskolánkban. Jelenléte biztosítja - szűk keresztmetszetben - minden évfolyamon az állandó ellátást. Az Alapító Okirat módosításában beállított integrált képességfejlesztő oktatás és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelése a szakfeladat ellátására felkészült pedagógusokat és többletórát igényel. Pedagógusok összetétele végzettség szerint főiskola 28% egyéb 3% egyetem 69% Az iskolai dolgozóinak beosztás szerinti összetétele technikai 19% könyvtáros 2% művésztanár 19% tanár 58% szakoktató 2% 12

13 Az iskola munkáját segítő dolgozók: a., a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók: 0,5 fő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 0,5 fő könyvtáros 0,5 gyógytornász (A KNT-ben gyógytorna és gyógytestnevelés nincs említve.) b., egyéb munkakörök: 1 fő iskolatitkár 1 fő gondnok 1 fő karbantartó 4 fő takarító Tárgyi feltételek Az iskola tárgyi feltételei jónak mondhatóak. A tanműhelyek a jelenlegi létszámnak megfelelően vannak ellátva. A kötelező eszközjegyzékben előírt eszközök a tervszerű bővítéssel, fejlesztéssel - az oktatás rendelkezésére állnak. A közismereti tantárgyak oktatásához szükséges taneszközöket pályázatokkal és a fenntartói pályázati önrész biztosításával tudjuk biztosítani ra az OKÉV engedélye alapján teljesítette. Az informatika oktatásához a tanulólétszámnak megfelelő gépparkkal rendelkezünk. A fejlesztési feladatok a tanulólétszám, a technika gyors fejlődése és a feladatnövekedés következtében a hardverek és a szoftverek területén egyaránt folyamatosan adódnak. Az iskolai könyvtár állománya 2010-ben teljesen számítógépre került. Könyvtári készletünket fizikai és tartalmi vonatkozásban felülbíráltuk, és folyamatosan fejlesztjük. A növekvő osztálylétszám és feladatbővülés megkívánta fejlesztéseket fokozatosan, tervszerűen valósítjuk meg tól kezdődően a multimédiás eszközfejlesztésben előrelépés történt. A kor kihívásainak eleget téve lépésről lépésre az interaktív táblával is történő oktatásra készülünk fel folyamatosan. A táblák száma egyre nő. Az egyes tantárgyakhoz rendelt főbb eszközcsoportok listája külön fejezetben megtalálható Nevelési programunkban. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet ill. a 20/2012-es EMMI-rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről külön rendelkezik a kötelező (minimális) eszközök és felszerelések jegyzékéről. Az előírt követelményeknek intézményünk eleget tesz. Az iskola belső életéről a Házirend és az SZMSZ rendelkezik. 13

14 Pedagógiai hitvallásunk Iskolánk sajátos helyzetéből adódóan a népi kultúra iránt érdeklődő, családban élő fiatalok szakközépiskolai képzésének és gimnáziumi oktatásának, továbbá a hátrányos helyzetű, magas cselekvési intelligenciájú állami gondozott fiatalok oktatásának színtere. Egyrészt a minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek a továbbépíthető alapjait közvetítjük, másrészt az érettségi vizsgakövetelményeket figyelembe véve lehetővé tesszük az érettségire való felkészülést úgy, hogy párhuzamos képzés keretében a népművészeti, azaz művészeti szakmák oktatását is biztosítjuk. Természetesen mód van a már érettségivel rendelkező fiataloknak a szakképző évfolyamokra bekapcsolódni. A különbözeti vizsga tartalmát egyénenként kell meghatározni. A 9. évfolyamon menet közben bekapcsolódó tanulók számára a hiányzó szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekből osztályozó vagy különbözeti vizsgát írunk elő, a már érettségivel rendelkezők számára pedig a szakmai és egészségügyi alkalmasság a feltétel. Képzésünk alappillére a magyar népi kultúra, amely az évezredek során kikristályosodott tartalmi és formai világával biztos alapot nyújt bárkinek e művészeti tevékenységek gyakorlati műveléséhez a későbbiek során. Figyelmet fordítunk egyúttal az emberiség előtt álló közös problémákra. A globális kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk az egyének és az állam felelősségét, lehetőségeit, feladatait ezek megoldásában, az emberiséget és az egyes közösségeket egyaránt fenyegető veszélyek csökkentésében. Hozzájárulunk a különböző kultúrák iránti nyitottsághoz, elősegítjük más népek kultúrájának, hagyományainak megismerését, megbecsülését. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Hisszük, hogy az általunk közvetített alapvető ismeretanyag eszköz a tanulók értelmes, önálló ismeretszerzéséhez, kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez, világképük kialakításához, a világban való eligazodáshoz. Fejlett nyelvi - informatikai kompetenciák, ECDL- és ECL-bizonyítvány birtokában elősegítjük felnőtt korukra az élethosszig tartó tanulást, a külföldi tartózkodás, ill. külföldi élet során az idegen nyelvterületen történő helytállást, eligazodást. Pedagógiai programunk és a nevelési - tanítási folyamat teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának. Hisszük, hogy a folyamat során fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, eddzük akaratukat, hozzájárulunk életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához. Programunk megvalósítása során tevékenységünkkel a köznevelési törvény céljait és alapelveit szolgáljuk.(1. (2)) Összegezve: olyan pedagógiai munkát kívánunk végezni, amelyben a tanulók képességeinek, egész személyiségének fejlesztése áll a középpontban. 14

15 A NAT-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Pedagógiai munkánk lényege a szakközépiskolában és gimnáziumban évfolyamon az általános műveltség megszilárdítása, évfolyamon a szakközépiskolában, gimnáziumban évfolyamon annak elmélyítése, a nyelvi előkészítő évfolyamon (a későbbiekben is a tv-i feltételeknek való megfelelés esetén) a használható nyelvtudás és az informatikai felkészültséget bizonyító ECDLvizsgamodulok megszerzésével, továbbá a pályaválasztás előkészítése. /A 2011-es KNTés a NAT némileg módosította /ld. a 9. o.-on és alább./ A szakközépiskolában az alap- és középfokú általános műveltség megszerzése mellett párhuzamosan / ún. párhuzamos oktatás keretében / egyes művészeti-, népművészeti szakmák elsajátítását is biztosítjuk, ötéves képzéssel. Kimenő rendszerben: - textilműves (kéziszövő) - textilműves (textilrajzoló- és modelltervező asszisztens /viseletkészítő tartalommal/) - táncos (néptáncos) - keramikus /fazekas tartalommal kiegészítve/ A 2012-es Nat a pedagógiai munka szakaszait módosította, melyet beépítünk felmenő rendszerben:. A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik évfolyamon, melyet nyelvi előkészítő évfolyam előzhet meg. A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A képzés óraterve párhuzamosan biztosítja a felkészülést érettségi vizsgákra, valamint a szakmai ismeretek elsajátítását. A szakközépiskolában az Országos képzési jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére képesítő szakmai érettségi vizsga. Felmenő rendszerben: - textilműves /kfle. textil-technikák a magyar népi textilművesség alapjain/ - divat- és stílustervező /viseletkészítő tartalommal/) - táncos (néptáncos) - kerámiaműves /fazekas tartalommal kiegészítve/ - grafikus /a magyar rajzművészet hagyományaira építve/ - kiadványszerkesztő /a magyar népművészeti, néprajzi könyvkiadás alapjain/ Azok számára, akik nem képesek megbirkózni követelményeinkkel a gimnáziumban és a szakközépiskolában, lehetőséget biztosítunk a szakiskolai szintű szakmai képzésben való részvételre. Így zökkenőmentesen folytatódhat a tanulók jogviszonya. A 2012/13-as tanévben ilyen képzés nem indul. Szakiskolai szintű szakmák: Jogszabály hiányában nem született döntés az alábbi szakokról: Népi kézműves (fazekas) (10. évfolyam után kétéves képzés) Népi kézműves (szőnyegszövő) (10. évfolyam után kétéves képzés) 15

16 ISKOLÁNK FŐ FUNKCIÓI I. az indulási hátrányok csökkentése tehetségfejlesztés, kreativitás fejlesztése személyiségfejlesztés, értékközvetítés integrált képességfejlesztő oktatás II. III. az általános műveltség kiterjesztése és elmélyítése, a magasabb műveltség megszerzésének megalapozása hagyományápolás művészeti és esztétikai nevelés az önálló szakmai munka alapjainak kialakítása A pedagógiai rendszerünkben fontosnak tartjuk még a következő feladatokat is: egészséges életmódra nevelés / testi-lelki egészségre nevelés/ erkölcsi nevelés önismeret és a társas kultúra fejlesztése, azaz közösségi nevelés családi életre nevelés hazafias nevelés, nemzeti öntudat állampolgárságra, demokráciára nevelés környezetvédelmi- és fenntartható fejlődésre nevelés, védelem a civilizációs ártalmaktól a tanulás tanítása felelősségvállalás másokért, önkéntesség az idegen nyelvi kommunikáció megtanítása gazdasági és pénzügyi nevelés pályaorientáció médiatudatosságra nevelés szabadidő-szervezés, a szakmai ismeretek gyakorlati lehetőségeinek sokoldalú biztosítása az oktatott művészeti tevékenységekhez, oktatott szakmákhoz kapcsolódó termelő, szolgáltató tevékenység, vállalkozói képességek kialakítása, fejlesztése az iskola eszközeinek, helyiségeinek esetleges bérbeadása NEVELÉSI, OKTATÁSI CÉLJAINK Célunk egy olyan iskola működtetése: 1. - mely minden tanulónk számára érvényes, azaz ma szükséges és a jövőben fejleszthető tudást ad - képességei, szándékai szerint 2. - melynek működési szabályai világosak, nyilvánosak 3. - mely közvetíti a nemzeti értékeket, megőrzi a hagyományokat 4. - melyben tanuló és tanár jól érzi magát, mert értelmes munkát végezhet 5. - melyben nem csak " tankönyvi " ismereteket tanul a diák 6. - mely lehetőséget biztosít az önkifejező művészeti tevékenység gyakorlására 16

17 7. - melyben a népművészet örök esztétikai értéket képvisel. A társadalmi és törvényi elvárásoknak, azaz a szükségleteknek megfelelően fogalmazzuk meg céljainkat. Elvárás iskolánkkal szemben, hogy a tehetséges állami gondozott, továbbá az ország különböző megyéiből érkező tanulók oktatása mellett részt vállaljunk Fót város középiskolás korosztályának gimnáziumi képzéséből, a minőségi képzést biztosítva tegyük lehetővé az érettségi bizonyítvány megszerzését (ld. gimnázium), ill. az érettségi bizonyítvány megszerzését és egy szakma elsajátítását (ld. szakközépiskola), 2017-től pedig szakmai érettségi végzettség megszerzését, továbbá komplex szakmai vizsga letételét, az új kihívásoknak megfelelően a nyelvi előkészítő 9. évfolyam segítségével felkészítsük tanítványainkat magas szintű nyelvi és informatikai ismeretek elsajátítására, tegyük lehetővé a továbbtanulást, ill. készítsünk fel a munka világába való beilleszkedésre (az utóbbi a szakközépiskolában a tanulók önálló szakmai munkára való felkészítését jelenti). A gimnáziumi érettségivel nem rendelkező (a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű) felnőtteket érettségihez juttassuk. ECDL tanfolyami képzés és vizsgáztatás segítségével növeljük a munkába állás esélyeit. ECL - nyelvvizsgához (német-angol) juttassuk tehetséges diákjainkat Iskolánk egyrészt általános műveltséget megalapozó, illetve megszilárdító képzést végez azzal, hogy a NAT, a gimnáziumi és szakközépiskolai kerettantervek és az érettségi vizsga (2013-tól az új kerettantervek, szakmai kerettantervek felmenő rendszerben) követelményeinek megfelelően felkészít az érettségire, 2013.tól felmenő rendszerben a szakközépiskolában a szakmai érettségire.. Az alapozó szakaszban a évfolyamon /szki/, ill évfolyamon /gimn./ az általános képzés keretében a mindenki számára szükséges ismereteket tanulják, a gimnáziumban nyelvi, informatikai, természettudományos ismereteiket óraszámtöbblettel (is) megnövelve zajlik az oktatás, ugyanakkor szakközépiskolában ezzel egyidejűleg a párhuzamos képzés keretében megkezdődik a szakmai képzés is. Az alapozó szakaszban a tanulás megszerettetése, a tudás tisztelete akkor érhető el, ha megtanítjuk diákjainkat tanulni, képessé tesszük őket az önálló ismeretszerzésre, a megújuló követelményekhez való alkalmazkodásra. Az általános képzés tananyagában prioritásként vesszük figyelembe az úgynevezett minimális kompetencia területén az egy idegen nyelvben való jártasságot, az informatika alapjainak megtanulását, az egészséges életvitelhez szükséges mozgáskultúra kialakítását, a vizuális kultúra érettségihez is alapokat adó elsajátítását. Az elmélyítő, illetve pályaválasztást segítő differenciáló szakaszban a választható tárgyak nagyobb számban jelennek meg a fakultációs lehetőségekkel kibővítve. Ez az érettségi követelményekre való felkészítés két évfolyama: a /szki/ és /gimnázium/ évfolyam. Az emelt szintű érettségire felkészülés esetén a tanuló az érintett tantárgyat emelt óraszámban köteles tanrendjébe felvenni. A művészeti képzésben kimenő rendszerben ötödik érettségi tárgyként iskolánk 17

18 a folklórismeret (néprajz) tantárgyat kötelezően előírja, mivel az iskola szakmai koncepciója ennek érettségi szinten történő teljesítését követeli meg, 2013-tól pedig egy szakmai érettségi vizsgatárggyal bővül a kötelező vizsgatárgyak köre. A gimnáziumi oktatásban nagyobb szabadságot kap a tanuló az idegen nyelv és az ötödik érettségi vizsgatantárgy megválasztásában. A szakképzésről szóló törvény, az Új Szakképzési tv. (2011. évi CLXXXVII.) a bevezetéstől, 2013 szeptemberétől kötelezi iskolánkat a végrehajtásra. A szakmai képzés a párhuzamos oktatás esetén a művészeti iskolákban 5 éves. Az első négy év egy időben szerveződik az általános felkészítéssel, majd az ötödik évben - ez a 13. évfolyam - már csak szakképzés történik. Kiemelendő, hogy ebben az óratervben az elhelyezkedés, munkavállalás és a szakmai tartalmak idegen nyelven való megismerésére is szán heti 2 órát a szakképzési kerettanterv. / Óratervét, évfolyamonkénti tantárgyi szerkezetét külön táblázat tartalmazza./ Szervezünk szakképzést érettségivel rendelkezők részére szakképző évfolyamokon. Az így oktatott szakterületek: a táncos (néptáncos), a textilműves, kerámiaműves és a divat- és stílustervező szakképesítés szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei. Az új szakmai elnevezések valamelyes tartalmi és óraszámváltozást is jelentenek, ezek figyelembevételével továbbra is hangsúlyt helyezünk a népművészeti tartalmak megjelenítésére, egyrészt a 10 százaléknyi szabad tartalom megtöltésével, másrészt a kötelező tartalmak értelmezésével. Az iskola szocializációs funkciója megköveteli, hogy a diákok képesek legyenek eligazodni a társadalmi és természeti környezetben európai értékrenddel, mintegy erősítve bennük a nemzeti és európai identitástudatot. Ennek érdekében jelennek meg a kötelező tantárgyakba beépítve olyan ismeretkörök, mint a társadalmi, gazdasági ismeretek vagy az élet- és pályatervezés - ezzel is elősegítve a felelős állampolgár" szerepére való felkészülést. Gimnazistáinknak lehetőségük van a szakközépiskolásokkal való együttélés folyamán többet is megtudni a népművészetről elsősorban a tanórán kívüli tevékenységek során; ez pedagógiai törekvésünk is egyben. Diákjaink megismerik nemzeti kultúránkat, hagyományainkat, mindezt összekapcsolva a humanista és európai értékrenddel. Biztosítjuk az ismeretek, a vallási ill. világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését, azok erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmának tárgyszerű és elfogulatlan ismertetését úgy, hogy igazságukról nem foglalunk állást, vallási és világnézeti kérdésekben semlegesek maradunk. Hitoktatásnak iskolánk a tanórán kívüli időkeretben az igényeknek megfelelően helyet biztosít a Knt-nek és az egyházi tv. mellékletének megfelelően. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai folyamatok A NAT-ban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A képzés tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori, fejlettségi szintjéhez 18

19 méretezett kiválasztással, elrendezéssel. Feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozhatja a tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A tanulók erkölcsi nevelése Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 2. A tanulók értelmi nevelése Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A tanulás tanítása, hatékony tanulási stratégia kialakítása. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. A magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni tudás kialakítása. 4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelem kialakítása. A szolidaritásra való nevelés kiemelt fontossága. 5. A tanulók akarati nevelése Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 6. A tanulók nemzeti öntudatra nevelése Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. 7. A tanulók állampolgári nevelése Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, a közéletben való részvételre. 8. A tanulók munkára nevelése Feladat: Az emberek által végzett munka és a tanulás fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 9. A tanulók testi nevelése Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 10. A tanulók környezeti nevelése Feladat: megvalósulását az egészségfejlesztési - nevelési program tartalmazza. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI NEVELÉSI PROGRAM 19

20 Bevezetés A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében óriási felelősség és számos feladat hárul az iskolákra. Az egészségügyi ismeretek, az egészségügyi kultúra fejlesztése az általános műveltség szerves részét képezik. A jelen egészségnevelése nem lehet más, mint tudatosan létrehozott készségfejlesztő lehetőségek összessége, amellyel az egyén viselkedése az előre meghatározott cél irányába elmozdítható. A környezet és az egészség egymással szorosan összefüggő fogalmak. A természeti környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természetikörnyezeti szennyeződések károsan hatnak vissza saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelő munkánkat végezni. Feladatunknak tekintjük azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. A pedagógiai programunk célkitűzései között szerepel az egészséges életmódra, környezetvédelmi gondolkodásra nevelés. Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az önsegítés feladatait, módszereit. Az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere. A gyerekek, a fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben az időszakban még érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukat, később kialakuló szokásaikat. Mindezeket figyelembe véve tehát az iskola, a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartás mintáinak kialakítására és begyakorlására. Célok Fontos, hogy diákjaink megértsék az egészség jelentőségét életükben, és mindent megtegyenek annak megóvása, fejlesztése érdekében. Be kell látniuk, hogy a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás veszélyezteti egészségüket, szélsőséges esetekben életüket is. El kell érnünk, hogy a szenvedélybetegségek elkerülése belső igényük legyen. Fel kell ismerniük a szűrővizsgálatok jelentőségét, meg kell érteniük, hogy a betegségek könnyebben megelőzhetők a korai jegyek felismerésével. Legyen igényük az egészséges táplálkozás is, otthon és az iskolában egyaránt. Igényesség kialakítása saját magával és környezetével kapcsolatban is (test és a ruházat ápolása). Feladatok Az egészség megvédésére vonatkozó közérthető, de tudományos ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása. Megtanítani, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására ajánljon magatartási alternatívákat, tanítson megfelelő egészségvédő magatartásra példamutatással. Motiválja, ösztönözze a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak megtartására, segítse őket az egészséges életmód kialakításában. Minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi, tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek egészségi állapotát javítják. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2015. MÁJUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2015. MÁJUS FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2015. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 6 AZ ISKOLA JELLEMZŐ ADATAI:... 6 Iskolatípusok: 1. gimnázium... 7 AZ ELSŐ MODULÁRIS RENDSZERŰ OKJ-KÉPZÉS

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A

F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA É S GIMNÁZIUM P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A 2013.MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 6 AZ ISKOLA JELLEMZŐ ADATAI:... 6 Iskolatípusok:...

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. KÖTET HELYI TANTERV KIEGÉSZÍTÉSE 2010. SZEPTEMBER 21. 2 III. kötet TARTALOMJEGYZÉKE 1. Bevezetés 8 2. Idegen nyelv tanterv-kiegészítés

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium OM azonosító száma: Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium OM azonosító száma: 029747 Cím: 6720 Szeged, Tömörkény u. 1. Telefonszám: 62/547-105 Fax: 62/547-108 E-mail: tig@tomorkenygimn.hu Honlap: www.tomorkenygimn.hu

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. 1. Általános rendelkezések. A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete

Nemzeti alaptanterv MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. 1. Általános rendelkezések. A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete Nemzeti alaptanterv 23 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA A K O R M Á N Y 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A kormány a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Tájékoztató az iskola képzési profiljáról Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Kézműves arculat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Nádudvari Népi Kézműves

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2013-2014-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013-2014-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről -1- Tájékoztató a felnőttoktatás keretében szervezett képzésről Kiknek kínáljuk a képzéseinket? Két szakképesítés állami szakképzési rendszerben történő megszerzésének ingyenessé tétele elősegíti a felsőfokú

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben