A es tanév MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE"

Átírás

1 Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u A es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre rosszabb lesz, de ha úgy bánsz vele, amilyennek lennie kellene, akkor olyanná is válik, amilyennek lennie kellene. L.W.Goethe Balmazújváros, 2013.

2 Bevezetés A es tanév munkaterve a Balmazújvárosi Általános Iskola hagyományaira, értékeire építve; a nevelőtestület jelen tanévre vonatkozó elképzeléseivel, valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek. Célunk, hogy egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat; a teljességre törekedve vegyük figyelembe a szülői igényeket, elvárásokat. Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára. Fontos, hogy a Nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola életét. A vezetés felelőssége, hogy a munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó és a működtető bevonásával az egész tanévben biztosítsa. A munkánkat meghatározó dokumentumok: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről - 110/2012 (VI.4) kormányrendelet - 20/2012 (VIII.30.) EMMI rendelet - 47/2013. (VII.4) EMMI rendelet - Tanévkezdő EMMInens kiadás - 326/2013 (VIII.31) kormányrendelet - Pedagógiai program 2. Általános helyzetelemzés 2.1. Személyi feltételek - a pedagógiai feladatokat ellátók beosztása Intézményünk engedélyezett pedagógus álláshelye 110 fő. Jelenleg betöltve 108 álláshelyünk van. Betöltetlen álláshelyeinket folyamatosan hirdetjük, melyre gyógypedagógusok jelentkezését várjuk, akik tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztését végezhetik. Előzőekből kitűnik, hogy szakos ellátottságunk megközelíti a 100 %-ot. Szakos ellátottságunkat a tankerületen belüli áttanítások sora teszi lehetővé. A nevelő-oktató munkát segítők: gyógypedagógusi asszisztens 2 fő pedagógiai asszisztens 2 fő rendszergazda 1 fő (félállásban) adminisztratív dolgozók 4 fő A törvény adta lehetőségekkel a nevelő-oktató munkát segítő dolgozóink létszáma bővülni fog: 3 fő pedagógiai asszisztenssel 2 fő rendszergazdával 2 fő laboránssal.

3 2.2 Tárgyi feltételek július 1-jével a négy telephelyből egy eladásra került, így szept. 1-jével három telephelyen kezdjük meg működésünket. Székhelyintézményünkben a meglévő berendezést átcsoportosítottuk, így tudtuk fogadni a 19 tanulócsoportot, valamint az eladott épületből érkező berendezést. A Bocskai tagintézményünkben az eltérő tantervű tagozat részére alakítottunk ki csoportszobákat. A Kalmár tagintézményünkben megtörtént az emelet ráépítés, mely 7 tanteremmel bővítette iskolánkat. A székhely intézményünkben a könyvtár átköltözésével és a tárgyaló megszüntetésével sikerült új tantermeket kialakítani. 2.3 Létszámadatok Székhelyintézmé ny Bocskai tagintézmény Eltérő Tantervű Tagozat Kalmár tagintézmény Összesen: o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 2H 3H SNI BT M /+ - (2) / (2) 3. A tanév rendje - a 47/2013. ( VII.4) EMMI rendelet alapján 3.1 Szorgalmi idő A tanítási év szeptember 2-től (hétfő) június 13ig (péntek) tart. A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A tanítási év első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a tanulókat, kiskorú esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményeiről. A tanítási évben a nevelőtestület a tanévrendjében meghatározott célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel. Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtt utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

4 3.2 A tanítás nélküli munkanapok felhasználása 1. nap szeptember 9. hulladékgyűjtés 2. nap április ig. Madarak és fák napja 3. nap május második hete hulladékgyűjtés 4. nap május 30. kirándulás 5. nap tartalék nap A betervezett napok váratlan, előre nem látható események következtében módosulhatnak. 3.3 Nemzeti ünnepeink- iskolai ünnepségek október október 22. (kedd) március március 14. (péntek) Múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző iskolai megemlékezések október 6. - aradi vértanúk október 4. (péntek) április A Holokauszt áldozatai április 16. (szerda) június 4. - A Nemzeti Összetartozás napja június 4. (szerda) 4. Mérési terv 4.1. Országos mérés Időpontja: május 28. (szerda) Az értékelés keretében meg kell vizsgálni az alapkészségek meglétét (olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás) a évfolyamokon. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvételükkel teljesítenek. A lebonyolításért felelősök: a mérési koordinátorok, tagintézmény-vezetők. A mérésben részt vevő kollégák: 6. és 8. osztályos osztályfőnökök. Az országos méréssel kapcsolatos felkészítés: a megyei szervezés időpontjában, intézményi szinten a mérés napját megelőző 7 napon belül. Adatok megküldése: november Diagnosztikus mérések: Az első évfolyamon a rövid Diferrel október 11-ig felmérjük tanulóinkat az alapkészségek hangsúlyosabb megismerése végett. Ezzel kiszűrjük a fejlesztést igénylők csoportját. A fejlesztést igénylő tanulók névsorát október 25-ig jelentjük a hivatal felé. A kiválasztott tanulókkal december 6-ig elvégezzük a meghatározott vizsgálatokat. Felelősök: tagintézmény-vezetők és az elsős tanítók A névsor leadása: október 21-ig A mérés elvégzésének határideje: december 6.

5 4.3. Célnyelvi mérés Időpontja: június 4. A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolákban a hivatal a 6. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret szerinti A2-es szintű idegen nyelvtudást méri. Felelős: Béke Lászlóné intézményegység-vezető helyettes Katona Mária szaktanár Karácsonyi Éva szaktanár 4.4. Fizikai állapotmérés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát a korábbi években rendelkezésre bocsájtott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján kell elvégezni. Időpont: április 2. és május 24. között 4.5. Helyi mérések Formatív mérések a tanulási folyamatot végigkísérő értékelési mód (memoriterek, kiselőadás, munkadarabok, írásbeli és szóbeli feleletekkel, házi dolgozatok, röpdolgozatok ezek a felelettel egyenértékűek) Témazáró dolgozatok eredménye meghatározó a félévi és év végi osztályzatnál. Határidő: folyamatos Felelős: minden pedagógus Szummatív mérések (félévi, év végi mérések) minősítő értékelés, a tanulási időszak lezárása során mérjük a tananyag elsajátításának szintjét. Döntő súlya van a félévi és év végi osztályzatokban. Határidő: január első két hete május vége, június eleje Felelős: minden pedagógus 5. Felvételi eljárásrendje 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján 6. Nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítő megbeszélések: augusztus ig a vezetőség részvételével Alakuló értekezlet: augusztus óra Felelős: intézményvezető Tankerületi tanévnyitó konferencia: augusztus óra Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettesek Félévi osztályozó értekezlet: január Felelősök: tagintézmény-vezetők

6 Félévi értékelő értekezlet: január 30. Felelős: intézményvezető Év végi osztályozó értekezlet: június Felelős: tagintézmény-vezetők Év végi értékelő értekezlet: június óra Felelős: intézményvezető 7. Kapcsolattartás 7.1. Kapcsolattartás módjai A szülői szervezet folyamatos segítője iskolánk nevelő-oktató munkájának. Aktív működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösség vezetői adják. Intézményi szinten évente legalább kétszer tartunk összejövetelt, melyen az intézmény vezetőségének tagjai és az intézmény vezetője is részt vesz. Az új elhelyezés miatt ebben az évben szükséges a szülői szervezet elnökének újraválasztása vagy megerősítése. Kiemelt feladat: A szülő és iskola kapcsolatának erősítése, mélyítése Még hatékonyabban vonjuk be őket az iskola életébe és az ott folyó munkába, a rendezvények, programok szervezésébe, lebonyolításába Folyamatos tájékoztatással, naprakész információ átadás 7.2. A szülői értekezletek A tanév folyamán hagyományainknak megfelelően több alkalommal tartunk szülői értekezletet. Két alkalommal van meghatározott időpontban összevont szülői értekezlet. a) Összevont szülői értekezlet: tanév első két hetében Az összevont szülői értekezletet követően osztály-szülői értekezletet tartunk. b) Első félévet értékelő szülői értekezlet: tanév II. félévének 3-4. hetében c) Osztályszintű szülői értekezletek: Beilleszkedés tapasztalatainak megosztása: 1. ill. 5. évfolyam Tanév 3. hónapjában Pályaválasztást segítő szülői értekezlet: 8. évfolyam november vége, december eleje Beiskolázást segítő szülői értekezlet: 8. évfolyam január, február Osztálykirándulást megelőző szülői értekezlet: minden évfolyam aktuális időpontokban Év értékelő szülői értekezletek május vége, június eleje Szülői értekezleten túl az osztályfőnökök és szaktanárok is tartanak fogadóórákat, heti rendszerességgel illetve az aktuális feladatoknak megfelelően.

7 7.3. Nyílt napok bemutató órák Hagyományainknak megfelelően ebben a tanévben is nyílt napok keretében várjuk az iskolánk nevelő-oktató munkája iránt érdeklődő szülőket, pedagógus társainkat, városunk óvodapedagógusait, a leendő elsős gyerekek szüleit és minden kedves érdeklődőt. Tervezett időpontok: Felső tagozat: december Alsó tagozat: február Külön egyeztetett időpontban várják az elsős tanító nénik az óvodapedagógusokat, a negyedikes tanítók pedig a leendő első osztályos gyermekek szüleit, az óvodapedagógusokat. Iskolai ráhangolódást segítő programok február-március hónapban A diákokkal való kapcsolattartás iskolánkban A tanév elején diákgyűlést tartunk. A gyűlések lényege: A tanév közös célkitűzéseinek, nak, programjainak ismertetése. A vélemények, ötletek, elképzelések összegyűjtése. Hirdetéseket szervezünk a folyamatos és pontos tájékoztatás és értékelés érdekében az aktualitásoknak megfelelően, tagintézményenként. Felelősök: ügyeletes tanárok, tagintézmény vezetők 8. Tervezett versenyek Intézményünk folyamatosan szervezi, illetve vesz részt azokon a versenyeken, melyekről a részletes leírás a programtervünkben megtalálható. 9. A tanév kiemelt 9.1. Dokumentációs feladatok Törzskönyvek megnyitása 1.5. évfolyamon Osztálynaplók, szakköri naplók pontos, (javítás mentes) minden adatot tartalmazó kitöltése, folyamatos vezetése a törvényi előírásoknak megfelelően. Tanmenetek elkészítése, átdolgozása szükség szerint kiegészítése, helyzetelemzés bekapcsolása. Foglalkozási terv készítése. A tanév nak osztályszintű tervezése, munkatervek készítése helyzetelemzéssel, célok, feladatok megjelölésével Nevelési-oktatási feladatok Célunk

8 Elfogadó légkörben, de az erkölcsi normák és szabályok betartásával a színvonalas nevelőoktató munka feltételeinek megteremtése, amelyben a tanulási folyamat hatékonyan valósulhat meg. A pedagógiai nevelő-oktató munkánk eredményesebbé tétele érdekében, ebben a tanévben, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a következőkre: Nevelő-oktató munkánk során elsősorban a pozitív megerősítés módszerének alkalmazása. Dicsérjünk többet és különösen a problémákkal küzdő gyerekek esetében erre minden apró lehetőséget ragadjunk meg! Soha nem a gyerek személyét szidjuk, hanem azt a negatív cselekedetet, amit elkövetett. A tanítási órák fegyelmének biztosítása. A rendbontók szembesítése tetteik következményeivel. Minden óránk legyen érdekes, és törekedjünk a tanulók munkáltatására. A mérési eredmények fokozatos javítása. Tanítványaink még hatékonyabb megismerése érdekében az osztályfőnökök és a szaktanárok foglalkozások látogatását végzik. Az önálló tanulás segítése. A szabadidőben segítjük a gyerekeket a hasznos elfoglaltság és az értékek megtalálásában. Mindennapos testnevelés keretében szervezett úszásoktatás és népi játékok ismeretének megalapozása. A gyerekek közötti konfliktusok megelőzése érdekében a folyamatos felügyelet biztosítása. Közösségi programokkal erősítjük az iskola közösségéhez tartozás érzését. Az általános emberi értékek mellett a személyes példamutatást, a pozitív hozzáállás érvényesítését az oktató-nevelő munkában Kiemelkedően fontos területek a tanévben A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy esetében, egyéni képességek differenciált fejlesztése valamennyi évfolyamon. Alsó tagozaton az alapkészségek fejlesztése, általános szokásrend kialakítása, mozgáskultúra javítása. Tagozatok közötti átmenet segítése, felsős szokásrend kialakítása, mélyítése. Önálló tanulási képességek megismerése, erősítése. Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével. Egyéni képességek kibontakoztatásának segítése tanórán és tanórán kívüli tevékenységek kapcsán. A tanulási morál erősítése főként a magasabb évfolyamokon: - önálló tanulási igény erősítése, - tanórák hatékonyságának növelése, - folyamatos egyéni fejlesztés. Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása, tartatása. Egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé.

9 Erőszakos viselkedés, rongálás megelőzése, visszaszorítása: - rongálás esetén az okozott kár megtérítése - viselkedési problémák azonnali kezelése - pozitív szokásrend kialakítása. 10. Gyermekvédelem az iskolában Intézményünk valamennyi pedagógusának feladata a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában való részvétel. A tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában való részvétel. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére egy főállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, és két órakedvezményben részesülő kollégánk áll rendelkezésre. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: a prevenció együttműködés a külső szervezetekkel, a gyermek elemi szükségleteinek figyelemmel kísérése a tanulók egészségi állapotának figyelése segélykérelmek támogatása és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és anyagi helyzetétől függően -a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése A gyermekvédelmi esetek feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a súlyosabbá válásukat. Az iskolai gyermekvédelem célja, a veszélyeztetettség elkerülése, esetleges meglétének megszüntetéséhez segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel. 11. Diákönkormányzat Iskolánk diákönkormányzatának tagjai az osztálytitkárok, helyetteseik, és a szervezet segítő, támogató pedagógus. A diákönkormányzat tevékenysége iskolánk tanulóit érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK a tanuló ifjúságot képviseli az iskola vezetősége és a nevelő testület között. Diákgyűlést a feladatoknak megfelelően tartunk, a rendezvénytervben meghatározott időpontokban. A gyűlésen elhangzottakról a képviselők osztályfőnöki órák keretében tájékoztatják osztálytársaikat, és vitatják meg a rájuk háruló feladatokat. Évente egy alkalommal diákparlamentet tartunk, ahol addigi elvégzett munkánkról további terveinkről tájékoztatjuk tanítványainkat. E összejövetel keretében megvitatjuk az érintettek kérdéseit, panaszait és megpróbáljuk közösen megtalálni rájuk a választ. Diákönkormányzatunk rendszeresen bekapcsolódik rendezvényeink megszervezésébe, lebonyolításába. 12. Belső ellenőrzés Óralátogatások Az iskolavezetés a lehetőségek figyelembevételével minden osztályt, nevelőt

10 meglátogat az év folyamán. Ugyanakkor kiemelt feladatnak tekintjük a következőket: első, negyedik, ötödik, nyolcadik évfolyam látogatása rendezvények látogatása, a vállalt és kiosztott feladatok és azok teljesítésének összehasonlítása, adminisztrációs tevékenységek folyamatos ellenőrzése. Az ellenőrzést végző személyek: intézményvezető intézményvezető-helyettes tagintézmény-vezetők tagintézmény-vezető helyettesek munkaközösség vezetők Az óralátogatás szempontjai: az osztályok magatartási és tanulmányi helyzete alapkészségek és képességek fejlesztése a tanórákon: matematika, logika, szövegértés minden tantárgy esetén differenciált óraszervezés, a füzetek, munkafüzetek külalakja, esztétikája, ellenőrzöttsége a nevelők és tanítványok együttműködő készsége az órán alkalmazott módszerek, szemléltető eszközök használata az óra felépítése és szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével ellenőrzés, értékelés folyamatossága realitása azok típusai Az ellenőrzés ideje, módja: folyamatos az osztályban tanító pedagógusok véleményének összegzése személyes tapasztalatok gyűjtése tanórák látogatása november-december illetve február-március hónapban információgyűjtés adminisztrációk pontossága, folyamatossága az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott pontos, precíz munkavégzésének ellenőrzése, különös tekintettel a munkaköri leírásban foglaltakra a pontos munkakezdés, órakezdés betartása Érjük el, hogy a tantestület tagjai példát mutassanak tanítványaiknak a pontosság a fegyelmezettség a munkához való viszony kapcsán A tanulói közösségek, (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai

11 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, gyermekvédelmi munka) A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, bukások, versenyeredmények stb.) Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése Neveltségi szint, magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdők segítése-megtett intézkedések Részvétel az iskola közösségi programjaiban 13. Kapcsolattartás intézményekkel A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete Balmazújváros Város Önkormányzata Megfelelő munkakapcsolat kialakítása a célunk, fenntartóval és működtetővel egyaránt. Kölcsönösen törekeszünk egymás munkájának segítésére. Azon fáradozunk, hogy az oktatással kapcsolatos gondokat, nehézségeket megoldjuk és zavartalanul működjön intézményünk Járási intézmények Kapcsolattartásunk folyamatos, a járáson belül működő általános iskolákkal, városunk óvodáival, középiskolánkkal, valamint az alapfokú művészeti iskolával. A ránk háruló feladatok megvalósítása kapcsán tágabb lehetőség adódik az együttműködésre, melynek kiaknázása jobb lehetőségeket ad számunkra. A feladatok egységes értelmezése több nézőpontból való megvitatása, elősegíti munkánkat. Balmazújváros, szeptember 03. Molnárné Kiss Mária

12 RENDEZVÉNYTERV A ES TANÉVRE SZEPTEMBER SZÉKHELY KALMÁR tagintézmény BOCSKAI tagintézmény EGYÉB - óvoda-iskolai tábor megszervezése lebonyolítása: aug fel: 1. o. nevelők: Dobi Istvánné Szeifertné Dobi Ilona Papné Tóth Ildikó Nádasdi Lászlóné -tanévnyitó értekezlet: aug.29. fel: isk. vez.: Molnárné Kiss Mária -tanévnyitó ünnepély: aug.31. fel: 8. és a 4. osztályok oszt. f.: Béke L.-né, Bonczásné E.G., Tar G.-né -az egésznapos oktatás előkészítése, munkarend megszervezése fel:isk. vez. minden nevelő, Béke L.-né, Nádasdiné K.E. -hulladékgyűjtés megszervezése: szept.9. fel: Dök vez. és oszt.f., Tar G.-né - óvoda-iskolai tábor megszervezése lebonyolítása fel: 1. o nevelők -tanévnyitó értekezlet, fel: isk. vez., Berettyán S.-né -tanévnyitó ünnepély fel : 4. osztályok oszt. f. -az egésznapos oktatás előkészítése, munkarend megszervezése fel:isk. vez. minden nevelő Boda Katalin -hulladékgyűjtés megszervezése fel: Dök vez. és oszt.f. Tóth Éva Ágnes -javaslatok az éves munkaterv készítéséhez: szept.30. fel: munkaközösség-vezetők minden nevelő, Melkó K.-né, Szabóné A. E., Lénárthné K. J. -tanmenetek, munkatervek egyéni - óvoda-iskolai tábor megszervezése lebonyolítása fel: Szvercsókné Holb Erzsébet h.idő : augusztus tanévnyitó értekezlet, fel: Tóthné Dobi Éva h.idő: augusztus 29. -tanévnyitó ünnepély fel : Buglyó Mária h.idő: augusztus 30. -az egésznapos oktatás előkészítése, munkarend megszervezése fel: Tóthné Dobi Éva Buglyó Mária h.idő: szeptemberben folyamatosan -hulladékgyűjtés megszervezése fel: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya h.idő: szeptember 9. -javaslatok az éves munkaterv készítéséhez fel: Kunkli Ferencné Vértesiné Tar Márta

13 -javaslatok az éves munkaterv készítéséhez fel: munkaközösség-vezetők, minden nevelő, Hegedűs J., Majoros F.- né, Felhősiné T. A. -tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési tervek megírása, naplók, törzslapok megnyitása -IPR program és az egyéb nyilatkozatok begyűjtése : szept. -szakkörök, előkészítők szervezése, beindítása fel: minden nevelő, isk. vez. Nádasdiné K. E., Béke L.-né -levelezős versenyek indítása szülői kérésre: Szept. 30. fel: szaktanárok, oszt. f. -osztály szülői értekezletek: szept. 30. fel: oszt.f. isk. vez. Molnárné Kiss Mária -tanév eleji mérések végzése: fejlesztési tervek megírása, naplók, törzslapok megnyitása: szept IPR program és az egyéb nyilatkozatok begyűjtése Kolozsánné N. J. -szakkörök, előkészítők szervezése, beindítása fel: minden nevelő, isk. vez. Boda Katalin -levelezős versenyek indítása szülői kérésre: szept.30. fel: szaktanárok, oszt. f. Lénártné K. J., Melkó K.-né, Szabóné A. E. -osztály szülői értekezletek: szept. 30. fel: oszt.f. isk. vez. Berettyán S.-né -tanév eleji mérések végzése: szept.30. fel: szaktanárok -DIFER mérés az első osztályokban fel: fejlesztő ped. és az 1.osztályos nevelők Lénártné K. J., Balogh Barnáné - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása 3. és 4 osztályokban: szept.16. Szekeresné B. Rita h.idő: szeptemberben folyamatosan -tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési i tervek megírása, naplók, törzslapok megnyitása fel: Szabó Jánosné h.idő: szeptemberben folyamatosan -IPR program és az egyéb nyilatkozatok begyűjtése, szakkörök, előkészítők szervezése, beindítása fel: Tóthné Dobi Éva -levelezős versenyek indítása szülői kérésre fel: szaktanárok, oszt. f. -osztály szülői értekezletek fel: oszt.f. isk. vez. h.idő: szeptember tanév eleji mérések végzése fel: szaktanárok szeptemberben folyamatosan -DIFER mérés az első osztályokban fel: fejlesztő ped. és az 1.osztályos nevelők h.idő: szeptemberben folyamatosan

14 okt.15. fel: szaktanárok Majoros F.-né -DIFER mérés az első osztályokban fel: fejlesztő ped. és az 1.osztályos nevelők, Hegedűs J., Felhősiné T. A. - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása 3. és 4 osztályokban: szept.16. fel: testnevelők és az osztályok nevelői, Szabó Balázs -benevezések a különböző tanulmányi és sportversenyekre fel: szaktanárok, isk. vez. Felhősiné T. A. -részvétel a könyvtár által szervezett meseíró pályázaton: szept. 20. fel: magyart tanító nevelők, Hegedűs J. -családlátogatások megkezdése: okt. fel: testnevelők és az osztályok nevelői Berettyán S.-né, Melkó K., Nagyné B. E. -benevezések a különböző tanulmányi és sportversenyekre: szept.30. fel: szaktanárok, isk. vez., Lénártné K. J., Melkó K.-né, Melkó K., Szabóné A. E. -részvétel a könyvtár által szervezett meseíró pályázaton: szept.30. fel: magyart tanító nevelők, Lénártné K. J. -családlátogatások megkezdése: szept o. és 5.o. osztályfőnökei - - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása 3. és 4. osztályokban fel: Tóth Gábor h.idő: október -benevezések a különböző tanulmányi és sportversenyekre fel: szaktanárok, isk. vez h.idő: október -részvétel a könyvtár által szervezett meseíró pályázaton fel: Baji-Gál Ferencné h.idő: október -családlátogatások megkezdése fel.: 1. és 5.osztályban tanítók h.idő: október -Témahét /TÁMOP /--Magyar népmese világnapja fel: Sutyák Margit, Kerekesné Dobi Erzsébet -integrált SNI tanulók habilitációjának megszervezése -fejlesztő csoportok kialakítása - összevont tanulócsoport szervezése -szakértői vélemények felülvizsgálata fel: Szabó Jánosné h.idő: október

15 Belovics Réka -OFI-s pályázat megismerése, megvalósításának beindítása fel: a pályázat szakmai koordinátorai Tar G.-né, Postáné Sz. K. -részvétel a könyvtár által meghirdetett városi meseíró pályázaton fel: magyart tanító nevelők OKTÓBER -országos és egyéb versenyek meghirdetése, benevezések /magyar, matematika, kémia, biológia, természetismeret, testnevelés, angol, német / fel. szaktanárok: Majoros F.-né, Hegedűs J., Felhősiné T. A. -megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról: okt. 4. fel: 5.osztály tanulói, oszt. főnökei és a magyart tanító nevelő, Kató L.-né, Nagy M. -belső továbbképzések beindítása szülők, nevelők, tanulók részére fel: isk. vez. és a pályázatok -országos és egyéb versenyek meghirdetése, benevezések /magyar, matematika, kémia, biológia, természetismeret, testnevelés, angol, német /: okt. 15. fel. szaktanárok Lénártné K. J., Melkó K.-né, Szabóné A. E. -megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról fel: 6.osztály tanulói, oszt. főnökei és a magyart tanító nevelők: Boda Katalin, Szabóné A. E. -belső továbbképzések beindítása szülők, nevelők, tanulók részére fel: isk. vez. és a pályázatok lebonyolítói: -országos és egyéb versenyek meghirdetése, benevezések /magyar, matematika, kémia, biológia, természetismeret, testnevelés, angol, német / fel. szaktanárok -megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról fel: 8.osztály tanulói, oszt. főnökei és a magyart tanító nevelők -belső továbbképzések beindítása szülők, nevelők, tanulók részére fel: isk. vez. és a pályázatok lebonyolítói -szülői közösség választmányi gyűlése

16 lebonyolítói Béke L.-né, Nádasdiné K. E. -szülői közösség választmányi gyűlése fel. SZM összekötő nevelők: Kovácsné Sz. A., Fekete J.-né -diáktanácsülés, diákparlament előkészítése és lebonyolítása fel: DŐK vezetők, isk. vez., Kerekesné N. É. -TÁMOP pályázat beindítása, jó gyakorlat adaptálása, PED. Program felülvizsgálata, átmenetek segítése, programok szervezése fel: szakmai vezető Molnárné Kiss Mária, Béke Lászlóné -tanmenetek leadása: Okt.15. fel: nevelők, munkaközösség vezetők Majoros F.-né, Hegedűs J., Felhősiné T. A. -pályaválasztási kiállítás Berettyán S.-né, Boda Katalin -szülői közösség választmányi gyűlése: okt.30. fel. SZM összekötő nevelők, Borzáné Sz. I. -diáktanácsülés, diákparlament előkészítése és lebonyolítása: okt.15. fel: DŐK vezetők, isk. vez., Tóth É. Á. -TÁMOP pályázat beindítása, jó gyakorlat adaptálása, PED. Program felülvizsgálata, átmenetek segítése, programok szervezése: okt.30. fel: szakmai vezető, Szabóné J. A. -tanmenetek leadása: okt.15. fel: nevelők, munkaközösség vezetők Lénártné K. J., Melkó K.-né,Szabóné A. E. -pályaválasztási kiállítás fel: 8. osztályos oszt. f.melkó K.-né, Tóth É. Á. -.túzokfutás- túzokfutó fesztivál: okt.21. fel: DSB vezetők, testnevelők, Tóth G., Melkó K.,Nagyné B. E. fel. SZM összekötő nevelő -diáktanácsülés, diákparlament előkészítése és lebonyolítása fel: DŐK vezetők, isk. vez. -TÁMOP pályázat beindítása, jó gyakorlat adaptálása, PED. Program felülvizsgálata, átmenetek segítése, programok szervezése fel: szakmai vezető -tanmenetek leadása fel: nevelők, munkaközösség vezetők -pályaválasztási kiállítás fel: 8. osztályos oszt. f. -.túzokfutás- túzokfutó fesztivál fel: DSB vezetők, testnevelők -megemlékezés az 56-os forradalom eseményeiről fel: dráma szakkör tanulói -KGYTK iskolai prezentációk fel: isk.vezetés -TITOK levelezős versenyek beindítása és egyéb versenyekre való felkészítés és részvétel

17 fel: 8. osztályos oszt. f. Béke L.-né, Tar G.-né, Bonczásné E. G. -.túzokfutás- túzokfutó fesztivál:okt.21 fel: DSB vezetők, testnevelők Szabó B., Postáné Sz. K. -megemlékezés az 56-os forradalom eseményeiről: okt.22. fel: 8. osztályok, az oszt. fők, és a magyart tanító nevelők Béke L.-né, Tar G.-né, Bonczásné E. G. -TITOK levelezős versenyek beindítása, és egyéb versenyekre való felkészítés és részvétel fel: szakos nevelők -OFI-s pályázat aktuális fel: szakmai koordinátorok Tar G.-né, Postáné Sz. K. -TÁMOP3.3.8 pályázat aktuális fel: szakmai vezető Molnárné Kiss Mária, Béke -megemlékezés az 56-os forradalom eseményeiről fel: 8. osztályok, az oszt. fők, és a magyart tanító nevelők, Melkó K.-né, Tóth É. Á. -bekapcsolódás a környezetvédelmi akció napokba : okt.7. fel: biológia szakos nevelők,szabóné A. E. -részvétel a Bolyai matematika csapatversenyen: okt.11. fel: matematika szakos nevelők Boda Katalin -versenyekre való felkészítés és részvétel: hat. idő folyamatos fel: szakos nevelők, Lénártné K. J., Melkó K.-né, Szabóné A. E. -TÁMOP3.3.8 pályázat aktuális fel: szakmai vezető, Szabóné J. A. -szinházlátogatás szervezése fel : oszt. fők, Melkó K.-né -bekapcsolódás a Búvárkodj fel: szakos nevelők -Projekt /TÁMOP 3.1.4/-- környezetvédelem fel. szakmai vez. -NTP pályázatok aktuális -OFI-s pályázat aktuális fel: szakmai koordinátorok -TÁMOP3.3.8 pályázat aktuális fel: szakmai vezető -zenei világnapról való megemlékezés fel: az éneket tanító nevelők -eltérő tantervű tagozat tanulói bemutatkoznak fel: munkaközösség vez. és oszt. f. -szinházlátogatás szervezése fel : oszt. fők -bekapcsolódás a Búvárkodj vetélkedőbe fel: magyart tanító nevelők, oszt. f. -kézműves munkacsoport programjának beindítása

18 Lászlóné -rajzpályázat meghirdetése és a kiállítás megszervezése: okt.15. fel: rajz szakos nevelők, ill. a rajzot tanító nevelők, Szászné V. J., Rácz J., FelhősinéT. A. -szinházlátogatás szervezése: okt.15. fel : oszt. fők., Dobi I.-né, Hegedűs J. -bekapcsolódás a Búvárkodj vetélkedőbe fel: magyart tanító nevelők, oszt. f. Kató L.-né, Nagy M., Bonczásné E. G. -kézműves munkacsoport programjának beindítása fel: munkcsop. vez. és tagjai Felhősiné T. A., Szászné V. J. -pályaorientációs programok fel: 8. oszt. f Béke L.-né, Tar G.-né, Bonczásné E. G. vetélkedőbe fel: magyart tanító nevelők, oszt. f. Lénártné K. J., Melkó K.-né -kézműves munkacsoport programjának beindítása fel: Kolozsánné N. J. -pályaorientációs programok fel: 8. oszt. f., Melkó K.-né, Tóth É. Á. Hat. idő folyamatos -Őszi felmérések adatainak értékelése, cselekvési terv kidolgozása, a fejlesztés irányának kijelölése: okt.30. fel: Melkó K. fel: munkcsop. vez. és tagjai -pályaorientációs programok fel: 8. oszt. f

19 NOVEMBER -Bekapcsolódás az egészségnevelési hónap programjába: nov.30. fel: minden nevelő, Felhősiné T. A. -nyíltnapok megszervezése 1. osztályban az óvónők részére: nov.30. fel: 1. osztályos nevelők, munkaköz.vez. Dobi I.-né, Papné T. I., Szeifertné D. I., Nádasdi L.-né -az első negyedéves értékelés az első osztályban, valamint a 3 H s tanulók értékelése fel: osztályfőnökök, Kovácsné Sz. A., Buglyó J. -Bekapcsolódás az egészségnevelési hónap programjába: nov.30. fel: minden nevelő, Szabóné A. E. -nyíltnapok megszervezése 1. osztályban az óvónők részére: nov.30. fel: 1. osztályos nevelők, munkaköz.vez., Lénártné K. J. -az első negyedéves értékelés az első osztályban, valamint a 3 H s tanulók értékelése: nov.30. fel: osztályfőnökök,szabóné J. A. fel: szakmai vezető, Szabóné J. A. -aktuális képzések: hat.idő:folyamatos fel: isk. vez.,berettyán S.-né, Boda Katalin Lénártné K. J.Melkó K.-né, Szabné A. -Bekapcsolódás az egésznevelési hónap programjába fel: Kerekesné Dobi Erzsébet Kecskésné Mező Mária -nyíltnapok megszervezése 1. osztályban az óvónők részére fel: Vértesiné Tar Márta h.idő: november 21. -az első negyedéves értékelés az első osztályban, valamint a 3 H s tanulók értékelése fel: Vértesiné Tar Márta fel: Tóthné Dobi Éva -OFI-s pályázat aktuális fel: Buglyó Mária -témahét /TÁMOP / --tehetség

20 fel: szakmai vezető Molnárné Kiss Mária, Béke Lászlóné -OFI-s pályázat aktuális fel: szakmai koordinátorok Postáné Sz. K.,Tar G.-né -projekt /TÁMOP / -- Márton-nap Katona M., Horváthné N. T. -aktuális képzések, fel: isk. vez.:molnárné Kiss Mária, Béke l.-né, Nádasdiné K. E. - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása 6. osztályokban fel: testnevelők és az osztályok nevelői, Szabó B.,Postáné Sz. K.,Varga J.- né E. - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása 6 osztályokban: nov.30. fel: testnevelők és az osztályok nevelői Berettyán S.-né, Melkó K.-né, Nagyné B. E. napok Arany száj tankerületi szintű felolvasó verseny szervezése, lebonyolítása fel: Baji-Gál Ferencné, Buglyó Mária h.idő : november aktuális képzések, fel: isk. vez. -aktuális versenyek, feladato fel: szakmai vez -kézműves foglalkozás fel: Szabó Jánosné - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása fel: Tóth Gábor h.idő : november vége DECEMBER -korcsolyázás fel: DÖk, minden nevelő, Kerekesné N. É. -korcsolyázás fel: DÖK és minden nevelő Apámnak, anyámnak, --manuális -korcsolyázás fel: Tóth Gábor -Apámnak, anyámnak, --

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév

RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév RENDEZVÉNYTERV 2013/2014. tanév IDŐPONT RENDEZVÉNYEK FELELŐS AUGUSZTUS 26. 09.00 Alakuló értekezlet Szügyi Dezső igazgató 27-29. Munkaközösségi foglalkozások Munkaközösség-vezetők 27. 8.00 Javító vizsgák

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások

időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások időpont nap hét program, határidős feladat felelős óralátogatások augusztus 22. augusztus 23. augusztus 24. hétfő Alakuló értekezlet 9 óra Krählingné augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) Kohonicz augusztus

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.hu 2014/2015 ös TANÉV MUNKATERVE Készítette: Kotz István igazgató

Részletesebben

Időpont Rendezvény Felelős Megjegyzés. Horváth L., Loch I. Sólyom Gyula tűzvéd. f. szept. 3. (hétfő)

Időpont Rendezvény Felelős Megjegyzés. Horváth L., Loch I. Sólyom Gyula tűzvéd. f. szept. 3. (hétfő) aug. 23. aug. 28-31. Megyei tanévnyitó értekezlet Veszprémben A tanév előkészítése Horváth Lajos ig., Loch Ildikó igh. Horváth L., Loch I., minden dolgozó aug. 28. Órarend elkészítése Dobosné, Molnár,

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben