A es tanév MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE"

Átírás

1 Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u A es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre rosszabb lesz, de ha úgy bánsz vele, amilyennek lennie kellene, akkor olyanná is válik, amilyennek lennie kellene. L.W.Goethe Balmazújváros, 2013.

2 Bevezetés A es tanév munkaterve a Balmazújvárosi Általános Iskola hagyományaira, értékeire építve; a nevelőtestület jelen tanévre vonatkozó elképzeléseivel, valamint a törvényi változások összehangolásával szab irányt munkánknak, éves teendőinknek. Célunk, hogy egységesen továbbra is jó színvonalon végezzük munkánkat; a teljességre törekedve vegyük figyelembe a szülői igényeket, elvárásokat. Nevelő-oktató tevékenységünkkel, diákjaink tanulmányi teljesítményével, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével, sokszínű programjainkkal tegyük vonzóvá intézményünket a szülők, a társadalmi környezet számára. Fontos, hogy a Nevelőtestületünk az elvekben és a megvalósításban is egységes legyen, személyes kapcsolatokra épülő közösségként dolgozhasson. Lényeges, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, hiszen mindenki formálja, alakítja az iskola életét. A vezetés felelőssége, hogy a munkatervben megfogalmazott célok valóra váltásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó és a működtető bevonásával az egész tanévben biztosítsa. A munkánkat meghatározó dokumentumok: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről - 110/2012 (VI.4) kormányrendelet - 20/2012 (VIII.30.) EMMI rendelet - 47/2013. (VII.4) EMMI rendelet - Tanévkezdő EMMInens kiadás - 326/2013 (VIII.31) kormányrendelet - Pedagógiai program 2. Általános helyzetelemzés 2.1. Személyi feltételek - a pedagógiai feladatokat ellátók beosztása Intézményünk engedélyezett pedagógus álláshelye 110 fő. Jelenleg betöltve 108 álláshelyünk van. Betöltetlen álláshelyeinket folyamatosan hirdetjük, melyre gyógypedagógusok jelentkezését várjuk, akik tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztését végezhetik. Előzőekből kitűnik, hogy szakos ellátottságunk megközelíti a 100 %-ot. Szakos ellátottságunkat a tankerületen belüli áttanítások sora teszi lehetővé. A nevelő-oktató munkát segítők: gyógypedagógusi asszisztens 2 fő pedagógiai asszisztens 2 fő rendszergazda 1 fő (félállásban) adminisztratív dolgozók 4 fő A törvény adta lehetőségekkel a nevelő-oktató munkát segítő dolgozóink létszáma bővülni fog: 3 fő pedagógiai asszisztenssel 2 fő rendszergazdával 2 fő laboránssal.

3 2.2 Tárgyi feltételek július 1-jével a négy telephelyből egy eladásra került, így szept. 1-jével három telephelyen kezdjük meg működésünket. Székhelyintézményünkben a meglévő berendezést átcsoportosítottuk, így tudtuk fogadni a 19 tanulócsoportot, valamint az eladott épületből érkező berendezést. A Bocskai tagintézményünkben az eltérő tantervű tagozat részére alakítottunk ki csoportszobákat. A Kalmár tagintézményünkben megtörtént az emelet ráépítés, mely 7 tanteremmel bővítette iskolánkat. A székhely intézményünkben a könyvtár átköltözésével és a tárgyaló megszüntetésével sikerült új tantermeket kialakítani. 2.3 Létszámadatok Székhelyintézmé ny Bocskai tagintézmény Eltérő Tantervű Tagozat Kalmár tagintézmény Összesen: o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 2H 3H SNI BT M /+ - (2) / (2) 3. A tanév rendje - a 47/2013. ( VII.4) EMMI rendelet alapján 3.1 Szorgalmi idő A tanítási év szeptember 2-től (hétfő) június 13ig (péntek) tart. A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A tanítási év első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a tanulókat, kiskorú esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményeiről. A tanítási évben a nevelőtestület a tanévrendjében meghatározott célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használ fel. Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtt utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

4 3.2 A tanítás nélküli munkanapok felhasználása 1. nap szeptember 9. hulladékgyűjtés 2. nap április ig. Madarak és fák napja 3. nap május második hete hulladékgyűjtés 4. nap május 30. kirándulás 5. nap tartalék nap A betervezett napok váratlan, előre nem látható események következtében módosulhatnak. 3.3 Nemzeti ünnepeink- iskolai ünnepségek október október 22. (kedd) március március 14. (péntek) Múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző iskolai megemlékezések október 6. - aradi vértanúk október 4. (péntek) április A Holokauszt áldozatai április 16. (szerda) június 4. - A Nemzeti Összetartozás napja június 4. (szerda) 4. Mérési terv 4.1. Országos mérés Időpontja: május 28. (szerda) Az értékelés keretében meg kell vizsgálni az alapkészségek meglétét (olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás) a évfolyamokon. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvételükkel teljesítenek. A lebonyolításért felelősök: a mérési koordinátorok, tagintézmény-vezetők. A mérésben részt vevő kollégák: 6. és 8. osztályos osztályfőnökök. Az országos méréssel kapcsolatos felkészítés: a megyei szervezés időpontjában, intézményi szinten a mérés napját megelőző 7 napon belül. Adatok megküldése: november Diagnosztikus mérések: Az első évfolyamon a rövid Diferrel október 11-ig felmérjük tanulóinkat az alapkészségek hangsúlyosabb megismerése végett. Ezzel kiszűrjük a fejlesztést igénylők csoportját. A fejlesztést igénylő tanulók névsorát október 25-ig jelentjük a hivatal felé. A kiválasztott tanulókkal december 6-ig elvégezzük a meghatározott vizsgálatokat. Felelősök: tagintézmény-vezetők és az elsős tanítók A névsor leadása: október 21-ig A mérés elvégzésének határideje: december 6.

5 4.3. Célnyelvi mérés Időpontja: június 4. A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolákban a hivatal a 6. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret szerinti A2-es szintű idegen nyelvtudást méri. Felelős: Béke Lászlóné intézményegység-vezető helyettes Katona Mária szaktanár Karácsonyi Éva szaktanár 4.4. Fizikai állapotmérés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát a korábbi években rendelkezésre bocsájtott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján kell elvégezni. Időpont: április 2. és május 24. között 4.5. Helyi mérések Formatív mérések a tanulási folyamatot végigkísérő értékelési mód (memoriterek, kiselőadás, munkadarabok, írásbeli és szóbeli feleletekkel, házi dolgozatok, röpdolgozatok ezek a felelettel egyenértékűek) Témazáró dolgozatok eredménye meghatározó a félévi és év végi osztályzatnál. Határidő: folyamatos Felelős: minden pedagógus Szummatív mérések (félévi, év végi mérések) minősítő értékelés, a tanulási időszak lezárása során mérjük a tananyag elsajátításának szintjét. Döntő súlya van a félévi és év végi osztályzatokban. Határidő: január első két hete május vége, június eleje Felelős: minden pedagógus 5. Felvételi eljárásrendje 47/2013.(VII.4.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján 6. Nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítő megbeszélések: augusztus ig a vezetőség részvételével Alakuló értekezlet: augusztus óra Felelős: intézményvezető Tankerületi tanévnyitó konferencia: augusztus óra Felelős: intézményvezető, intézményvezető helyettesek Félévi osztályozó értekezlet: január Felelősök: tagintézmény-vezetők

6 Félévi értékelő értekezlet: január 30. Felelős: intézményvezető Év végi osztályozó értekezlet: június Felelős: tagintézmény-vezetők Év végi értékelő értekezlet: június óra Felelős: intézményvezető 7. Kapcsolattartás 7.1. Kapcsolattartás módjai A szülői szervezet folyamatos segítője iskolánk nevelő-oktató munkájának. Aktív működő testületét az osztályokból delegált szülői munkaközösség vezetői adják. Intézményi szinten évente legalább kétszer tartunk összejövetelt, melyen az intézmény vezetőségének tagjai és az intézmény vezetője is részt vesz. Az új elhelyezés miatt ebben az évben szükséges a szülői szervezet elnökének újraválasztása vagy megerősítése. Kiemelt feladat: A szülő és iskola kapcsolatának erősítése, mélyítése Még hatékonyabban vonjuk be őket az iskola életébe és az ott folyó munkába, a rendezvények, programok szervezésébe, lebonyolításába Folyamatos tájékoztatással, naprakész információ átadás 7.2. A szülői értekezletek A tanév folyamán hagyományainknak megfelelően több alkalommal tartunk szülői értekezletet. Két alkalommal van meghatározott időpontban összevont szülői értekezlet. a) Összevont szülői értekezlet: tanév első két hetében Az összevont szülői értekezletet követően osztály-szülői értekezletet tartunk. b) Első félévet értékelő szülői értekezlet: tanév II. félévének 3-4. hetében c) Osztályszintű szülői értekezletek: Beilleszkedés tapasztalatainak megosztása: 1. ill. 5. évfolyam Tanév 3. hónapjában Pályaválasztást segítő szülői értekezlet: 8. évfolyam november vége, december eleje Beiskolázást segítő szülői értekezlet: 8. évfolyam január, február Osztálykirándulást megelőző szülői értekezlet: minden évfolyam aktuális időpontokban Év értékelő szülői értekezletek május vége, június eleje Szülői értekezleten túl az osztályfőnökök és szaktanárok is tartanak fogadóórákat, heti rendszerességgel illetve az aktuális feladatoknak megfelelően.

7 7.3. Nyílt napok bemutató órák Hagyományainknak megfelelően ebben a tanévben is nyílt napok keretében várjuk az iskolánk nevelő-oktató munkája iránt érdeklődő szülőket, pedagógus társainkat, városunk óvodapedagógusait, a leendő elsős gyerekek szüleit és minden kedves érdeklődőt. Tervezett időpontok: Felső tagozat: december Alsó tagozat: február Külön egyeztetett időpontban várják az elsős tanító nénik az óvodapedagógusokat, a negyedikes tanítók pedig a leendő első osztályos gyermekek szüleit, az óvodapedagógusokat. Iskolai ráhangolódást segítő programok február-március hónapban A diákokkal való kapcsolattartás iskolánkban A tanév elején diákgyűlést tartunk. A gyűlések lényege: A tanév közös célkitűzéseinek, nak, programjainak ismertetése. A vélemények, ötletek, elképzelések összegyűjtése. Hirdetéseket szervezünk a folyamatos és pontos tájékoztatás és értékelés érdekében az aktualitásoknak megfelelően, tagintézményenként. Felelősök: ügyeletes tanárok, tagintézmény vezetők 8. Tervezett versenyek Intézményünk folyamatosan szervezi, illetve vesz részt azokon a versenyeken, melyekről a részletes leírás a programtervünkben megtalálható. 9. A tanév kiemelt 9.1. Dokumentációs feladatok Törzskönyvek megnyitása 1.5. évfolyamon Osztálynaplók, szakköri naplók pontos, (javítás mentes) minden adatot tartalmazó kitöltése, folyamatos vezetése a törvényi előírásoknak megfelelően. Tanmenetek elkészítése, átdolgozása szükség szerint kiegészítése, helyzetelemzés bekapcsolása. Foglalkozási terv készítése. A tanév nak osztályszintű tervezése, munkatervek készítése helyzetelemzéssel, célok, feladatok megjelölésével Nevelési-oktatási feladatok Célunk

8 Elfogadó légkörben, de az erkölcsi normák és szabályok betartásával a színvonalas nevelőoktató munka feltételeinek megteremtése, amelyben a tanulási folyamat hatékonyan valósulhat meg. A pedagógiai nevelő-oktató munkánk eredményesebbé tétele érdekében, ebben a tanévben, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a következőkre: Nevelő-oktató munkánk során elsősorban a pozitív megerősítés módszerének alkalmazása. Dicsérjünk többet és különösen a problémákkal küzdő gyerekek esetében erre minden apró lehetőséget ragadjunk meg! Soha nem a gyerek személyét szidjuk, hanem azt a negatív cselekedetet, amit elkövetett. A tanítási órák fegyelmének biztosítása. A rendbontók szembesítése tetteik következményeivel. Minden óránk legyen érdekes, és törekedjünk a tanulók munkáltatására. A mérési eredmények fokozatos javítása. Tanítványaink még hatékonyabb megismerése érdekében az osztályfőnökök és a szaktanárok foglalkozások látogatását végzik. Az önálló tanulás segítése. A szabadidőben segítjük a gyerekeket a hasznos elfoglaltság és az értékek megtalálásában. Mindennapos testnevelés keretében szervezett úszásoktatás és népi játékok ismeretének megalapozása. A gyerekek közötti konfliktusok megelőzése érdekében a folyamatos felügyelet biztosítása. Közösségi programokkal erősítjük az iskola közösségéhez tartozás érzését. Az általános emberi értékek mellett a személyes példamutatást, a pozitív hozzáállás érvényesítését az oktató-nevelő munkában Kiemelkedően fontos területek a tanévben A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy esetében, egyéni képességek differenciált fejlesztése valamennyi évfolyamon. Alsó tagozaton az alapkészségek fejlesztése, általános szokásrend kialakítása, mozgáskultúra javítása. Tagozatok közötti átmenet segítése, felsős szokásrend kialakítása, mélyítése. Önálló tanulási képességek megismerése, erősítése. Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével. Egyéni képességek kibontakoztatásának segítése tanórán és tanórán kívüli tevékenységek kapcsán. A tanulási morál erősítése főként a magasabb évfolyamokon: - önálló tanulási igény erősítése, - tanórák hatékonyságának növelése, - folyamatos egyéni fejlesztés. Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása, tartatása. Egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé.

9 Erőszakos viselkedés, rongálás megelőzése, visszaszorítása: - rongálás esetén az okozott kár megtérítése - viselkedési problémák azonnali kezelése - pozitív szokásrend kialakítása. 10. Gyermekvédelem az iskolában Intézményünk valamennyi pedagógusának feladata a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában való részvétel. A tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában való részvétel. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére egy főállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, és két órakedvezményben részesülő kollégánk áll rendelkezésre. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: a prevenció együttműködés a külső szervezetekkel, a gyermek elemi szükségleteinek figyelemmel kísérése a tanulók egészségi állapotának figyelése segélykérelmek támogatása és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és anyagi helyzetétől függően -a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése A gyermekvédelmi esetek feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a súlyosabbá válásukat. Az iskolai gyermekvédelem célja, a veszélyeztetettség elkerülése, esetleges meglétének megszüntetéséhez segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel. 11. Diákönkormányzat Iskolánk diákönkormányzatának tagjai az osztálytitkárok, helyetteseik, és a szervezet segítő, támogató pedagógus. A diákönkormányzat tevékenysége iskolánk tanulóit érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK a tanuló ifjúságot képviseli az iskola vezetősége és a nevelő testület között. Diákgyűlést a feladatoknak megfelelően tartunk, a rendezvénytervben meghatározott időpontokban. A gyűlésen elhangzottakról a képviselők osztályfőnöki órák keretében tájékoztatják osztálytársaikat, és vitatják meg a rájuk háruló feladatokat. Évente egy alkalommal diákparlamentet tartunk, ahol addigi elvégzett munkánkról további terveinkről tájékoztatjuk tanítványainkat. E összejövetel keretében megvitatjuk az érintettek kérdéseit, panaszait és megpróbáljuk közösen megtalálni rájuk a választ. Diákönkormányzatunk rendszeresen bekapcsolódik rendezvényeink megszervezésébe, lebonyolításába. 12. Belső ellenőrzés Óralátogatások Az iskolavezetés a lehetőségek figyelembevételével minden osztályt, nevelőt

10 meglátogat az év folyamán. Ugyanakkor kiemelt feladatnak tekintjük a következőket: első, negyedik, ötödik, nyolcadik évfolyam látogatása rendezvények látogatása, a vállalt és kiosztott feladatok és azok teljesítésének összehasonlítása, adminisztrációs tevékenységek folyamatos ellenőrzése. Az ellenőrzést végző személyek: intézményvezető intézményvezető-helyettes tagintézmény-vezetők tagintézmény-vezető helyettesek munkaközösség vezetők Az óralátogatás szempontjai: az osztályok magatartási és tanulmányi helyzete alapkészségek és képességek fejlesztése a tanórákon: matematika, logika, szövegértés minden tantárgy esetén differenciált óraszervezés, a füzetek, munkafüzetek külalakja, esztétikája, ellenőrzöttsége a nevelők és tanítványok együttműködő készsége az órán alkalmazott módszerek, szemléltető eszközök használata az óra felépítése és szervezése az életkori sajátosságok figyelembevételével ellenőrzés, értékelés folyamatossága realitása azok típusai Az ellenőrzés ideje, módja: folyamatos az osztályban tanító pedagógusok véleményének összegzése személyes tapasztalatok gyűjtése tanórák látogatása november-december illetve február-március hónapban információgyűjtés adminisztrációk pontossága, folyamatossága az intézményben dolgozó valamennyi közalkalmazott pontos, precíz munkavégzésének ellenőrzése, különös tekintettel a munkaköri leírásban foglaltakra a pontos munkakezdés, órakezdés betartása Érjük el, hogy a tantestület tagjai példát mutassanak tanítványaiknak a pontosság a fegyelmezettség a munkához való viszony kapcsán A tanulói közösségek, (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai

11 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, gyermekvédelmi munka) A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, bukások, versenyeredmények stb.) Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése Neveltségi szint, magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdők segítése-megtett intézkedések Részvétel az iskola közösségi programjaiban 13. Kapcsolattartás intézményekkel A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete Balmazújváros Város Önkormányzata Megfelelő munkakapcsolat kialakítása a célunk, fenntartóval és működtetővel egyaránt. Kölcsönösen törekeszünk egymás munkájának segítésére. Azon fáradozunk, hogy az oktatással kapcsolatos gondokat, nehézségeket megoldjuk és zavartalanul működjön intézményünk Járási intézmények Kapcsolattartásunk folyamatos, a járáson belül működő általános iskolákkal, városunk óvodáival, középiskolánkkal, valamint az alapfokú művészeti iskolával. A ránk háruló feladatok megvalósítása kapcsán tágabb lehetőség adódik az együttműködésre, melynek kiaknázása jobb lehetőségeket ad számunkra. A feladatok egységes értelmezése több nézőpontból való megvitatása, elősegíti munkánkat. Balmazújváros, szeptember 03. Molnárné Kiss Mária

12 RENDEZVÉNYTERV A ES TANÉVRE SZEPTEMBER SZÉKHELY KALMÁR tagintézmény BOCSKAI tagintézmény EGYÉB - óvoda-iskolai tábor megszervezése lebonyolítása: aug fel: 1. o. nevelők: Dobi Istvánné Szeifertné Dobi Ilona Papné Tóth Ildikó Nádasdi Lászlóné -tanévnyitó értekezlet: aug.29. fel: isk. vez.: Molnárné Kiss Mária -tanévnyitó ünnepély: aug.31. fel: 8. és a 4. osztályok oszt. f.: Béke L.-né, Bonczásné E.G., Tar G.-né -az egésznapos oktatás előkészítése, munkarend megszervezése fel:isk. vez. minden nevelő, Béke L.-né, Nádasdiné K.E. -hulladékgyűjtés megszervezése: szept.9. fel: Dök vez. és oszt.f., Tar G.-né - óvoda-iskolai tábor megszervezése lebonyolítása fel: 1. o nevelők -tanévnyitó értekezlet, fel: isk. vez., Berettyán S.-né -tanévnyitó ünnepély fel : 4. osztályok oszt. f. -az egésznapos oktatás előkészítése, munkarend megszervezése fel:isk. vez. minden nevelő Boda Katalin -hulladékgyűjtés megszervezése fel: Dök vez. és oszt.f. Tóth Éva Ágnes -javaslatok az éves munkaterv készítéséhez: szept.30. fel: munkaközösség-vezetők minden nevelő, Melkó K.-né, Szabóné A. E., Lénárthné K. J. -tanmenetek, munkatervek egyéni - óvoda-iskolai tábor megszervezése lebonyolítása fel: Szvercsókné Holb Erzsébet h.idő : augusztus tanévnyitó értekezlet, fel: Tóthné Dobi Éva h.idő: augusztus 29. -tanévnyitó ünnepély fel : Buglyó Mária h.idő: augusztus 30. -az egésznapos oktatás előkészítése, munkarend megszervezése fel: Tóthné Dobi Éva Buglyó Mária h.idő: szeptemberben folyamatosan -hulladékgyűjtés megszervezése fel: Székelyhidiné Ecsedi Ibolya h.idő: szeptember 9. -javaslatok az éves munkaterv készítéséhez fel: Kunkli Ferencné Vértesiné Tar Márta

13 -javaslatok az éves munkaterv készítéséhez fel: munkaközösség-vezetők, minden nevelő, Hegedűs J., Majoros F.- né, Felhősiné T. A. -tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési tervek megírása, naplók, törzslapok megnyitása -IPR program és az egyéb nyilatkozatok begyűjtése : szept. -szakkörök, előkészítők szervezése, beindítása fel: minden nevelő, isk. vez. Nádasdiné K. E., Béke L.-né -levelezős versenyek indítása szülői kérésre: Szept. 30. fel: szaktanárok, oszt. f. -osztály szülői értekezletek: szept. 30. fel: oszt.f. isk. vez. Molnárné Kiss Mária -tanév eleji mérések végzése: fejlesztési tervek megírása, naplók, törzslapok megnyitása: szept IPR program és az egyéb nyilatkozatok begyűjtése Kolozsánné N. J. -szakkörök, előkészítők szervezése, beindítása fel: minden nevelő, isk. vez. Boda Katalin -levelezős versenyek indítása szülői kérésre: szept.30. fel: szaktanárok, oszt. f. Lénártné K. J., Melkó K.-né, Szabóné A. E. -osztály szülői értekezletek: szept. 30. fel: oszt.f. isk. vez. Berettyán S.-né -tanév eleji mérések végzése: szept.30. fel: szaktanárok -DIFER mérés az első osztályokban fel: fejlesztő ped. és az 1.osztályos nevelők Lénártné K. J., Balogh Barnáné - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása 3. és 4 osztályokban: szept.16. Szekeresné B. Rita h.idő: szeptemberben folyamatosan -tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési i tervek megírása, naplók, törzslapok megnyitása fel: Szabó Jánosné h.idő: szeptemberben folyamatosan -IPR program és az egyéb nyilatkozatok begyűjtése, szakkörök, előkészítők szervezése, beindítása fel: Tóthné Dobi Éva -levelezős versenyek indítása szülői kérésre fel: szaktanárok, oszt. f. -osztály szülői értekezletek fel: oszt.f. isk. vez. h.idő: szeptember tanév eleji mérések végzése fel: szaktanárok szeptemberben folyamatosan -DIFER mérés az első osztályokban fel: fejlesztő ped. és az 1.osztályos nevelők h.idő: szeptemberben folyamatosan

14 okt.15. fel: szaktanárok Majoros F.-né -DIFER mérés az első osztályokban fel: fejlesztő ped. és az 1.osztályos nevelők, Hegedűs J., Felhősiné T. A. - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása 3. és 4 osztályokban: szept.16. fel: testnevelők és az osztályok nevelői, Szabó Balázs -benevezések a különböző tanulmányi és sportversenyekre fel: szaktanárok, isk. vez. Felhősiné T. A. -részvétel a könyvtár által szervezett meseíró pályázaton: szept. 20. fel: magyart tanító nevelők, Hegedűs J. -családlátogatások megkezdése: okt. fel: testnevelők és az osztályok nevelői Berettyán S.-né, Melkó K., Nagyné B. E. -benevezések a különböző tanulmányi és sportversenyekre: szept.30. fel: szaktanárok, isk. vez., Lénártné K. J., Melkó K.-né, Melkó K., Szabóné A. E. -részvétel a könyvtár által szervezett meseíró pályázaton: szept.30. fel: magyart tanító nevelők, Lénártné K. J. -családlátogatások megkezdése: szept o. és 5.o. osztályfőnökei - - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása 3. és 4. osztályokban fel: Tóth Gábor h.idő: október -benevezések a különböző tanulmányi és sportversenyekre fel: szaktanárok, isk. vez h.idő: október -részvétel a könyvtár által szervezett meseíró pályázaton fel: Baji-Gál Ferencné h.idő: október -családlátogatások megkezdése fel.: 1. és 5.osztályban tanítók h.idő: október -Témahét /TÁMOP /--Magyar népmese világnapja fel: Sutyák Margit, Kerekesné Dobi Erzsébet -integrált SNI tanulók habilitációjának megszervezése -fejlesztő csoportok kialakítása - összevont tanulócsoport szervezése -szakértői vélemények felülvizsgálata fel: Szabó Jánosné h.idő: október

15 Belovics Réka -OFI-s pályázat megismerése, megvalósításának beindítása fel: a pályázat szakmai koordinátorai Tar G.-né, Postáné Sz. K. -részvétel a könyvtár által meghirdetett városi meseíró pályázaton fel: magyart tanító nevelők OKTÓBER -országos és egyéb versenyek meghirdetése, benevezések /magyar, matematika, kémia, biológia, természetismeret, testnevelés, angol, német / fel. szaktanárok: Majoros F.-né, Hegedűs J., Felhősiné T. A. -megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról: okt. 4. fel: 5.osztály tanulói, oszt. főnökei és a magyart tanító nevelő, Kató L.-né, Nagy M. -belső továbbképzések beindítása szülők, nevelők, tanulók részére fel: isk. vez. és a pályázatok -országos és egyéb versenyek meghirdetése, benevezések /magyar, matematika, kémia, biológia, természetismeret, testnevelés, angol, német /: okt. 15. fel. szaktanárok Lénártné K. J., Melkó K.-né, Szabóné A. E. -megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról fel: 6.osztály tanulói, oszt. főnökei és a magyart tanító nevelők: Boda Katalin, Szabóné A. E. -belső továbbképzések beindítása szülők, nevelők, tanulók részére fel: isk. vez. és a pályázatok lebonyolítói: -országos és egyéb versenyek meghirdetése, benevezések /magyar, matematika, kémia, biológia, természetismeret, testnevelés, angol, német / fel. szaktanárok -megemlékezés az Aradi vértanúk napjáról fel: 8.osztály tanulói, oszt. főnökei és a magyart tanító nevelők -belső továbbképzések beindítása szülők, nevelők, tanulók részére fel: isk. vez. és a pályázatok lebonyolítói -szülői közösség választmányi gyűlése

16 lebonyolítói Béke L.-né, Nádasdiné K. E. -szülői közösség választmányi gyűlése fel. SZM összekötő nevelők: Kovácsné Sz. A., Fekete J.-né -diáktanácsülés, diákparlament előkészítése és lebonyolítása fel: DŐK vezetők, isk. vez., Kerekesné N. É. -TÁMOP pályázat beindítása, jó gyakorlat adaptálása, PED. Program felülvizsgálata, átmenetek segítése, programok szervezése fel: szakmai vezető Molnárné Kiss Mária, Béke Lászlóné -tanmenetek leadása: Okt.15. fel: nevelők, munkaközösség vezetők Majoros F.-né, Hegedűs J., Felhősiné T. A. -pályaválasztási kiállítás Berettyán S.-né, Boda Katalin -szülői közösség választmányi gyűlése: okt.30. fel. SZM összekötő nevelők, Borzáné Sz. I. -diáktanácsülés, diákparlament előkészítése és lebonyolítása: okt.15. fel: DŐK vezetők, isk. vez., Tóth É. Á. -TÁMOP pályázat beindítása, jó gyakorlat adaptálása, PED. Program felülvizsgálata, átmenetek segítése, programok szervezése: okt.30. fel: szakmai vezető, Szabóné J. A. -tanmenetek leadása: okt.15. fel: nevelők, munkaközösség vezetők Lénártné K. J., Melkó K.-né,Szabóné A. E. -pályaválasztási kiállítás fel: 8. osztályos oszt. f.melkó K.-né, Tóth É. Á. -.túzokfutás- túzokfutó fesztivál: okt.21. fel: DSB vezetők, testnevelők, Tóth G., Melkó K.,Nagyné B. E. fel. SZM összekötő nevelő -diáktanácsülés, diákparlament előkészítése és lebonyolítása fel: DŐK vezetők, isk. vez. -TÁMOP pályázat beindítása, jó gyakorlat adaptálása, PED. Program felülvizsgálata, átmenetek segítése, programok szervezése fel: szakmai vezető -tanmenetek leadása fel: nevelők, munkaközösség vezetők -pályaválasztási kiállítás fel: 8. osztályos oszt. f. -.túzokfutás- túzokfutó fesztivál fel: DSB vezetők, testnevelők -megemlékezés az 56-os forradalom eseményeiről fel: dráma szakkör tanulói -KGYTK iskolai prezentációk fel: isk.vezetés -TITOK levelezős versenyek beindítása és egyéb versenyekre való felkészítés és részvétel

17 fel: 8. osztályos oszt. f. Béke L.-né, Tar G.-né, Bonczásné E. G. -.túzokfutás- túzokfutó fesztivál:okt.21 fel: DSB vezetők, testnevelők Szabó B., Postáné Sz. K. -megemlékezés az 56-os forradalom eseményeiről: okt.22. fel: 8. osztályok, az oszt. fők, és a magyart tanító nevelők Béke L.-né, Tar G.-né, Bonczásné E. G. -TITOK levelezős versenyek beindítása, és egyéb versenyekre való felkészítés és részvétel fel: szakos nevelők -OFI-s pályázat aktuális fel: szakmai koordinátorok Tar G.-né, Postáné Sz. K. -TÁMOP3.3.8 pályázat aktuális fel: szakmai vezető Molnárné Kiss Mária, Béke -megemlékezés az 56-os forradalom eseményeiről fel: 8. osztályok, az oszt. fők, és a magyart tanító nevelők, Melkó K.-né, Tóth É. Á. -bekapcsolódás a környezetvédelmi akció napokba : okt.7. fel: biológia szakos nevelők,szabóné A. E. -részvétel a Bolyai matematika csapatversenyen: okt.11. fel: matematika szakos nevelők Boda Katalin -versenyekre való felkészítés és részvétel: hat. idő folyamatos fel: szakos nevelők, Lénártné K. J., Melkó K.-né, Szabóné A. E. -TÁMOP3.3.8 pályázat aktuális fel: szakmai vezető, Szabóné J. A. -szinházlátogatás szervezése fel : oszt. fők, Melkó K.-né -bekapcsolódás a Búvárkodj fel: szakos nevelők -Projekt /TÁMOP 3.1.4/-- környezetvédelem fel. szakmai vez. -NTP pályázatok aktuális -OFI-s pályázat aktuális fel: szakmai koordinátorok -TÁMOP3.3.8 pályázat aktuális fel: szakmai vezető -zenei világnapról való megemlékezés fel: az éneket tanító nevelők -eltérő tantervű tagozat tanulói bemutatkoznak fel: munkaközösség vez. és oszt. f. -szinházlátogatás szervezése fel : oszt. fők -bekapcsolódás a Búvárkodj vetélkedőbe fel: magyart tanító nevelők, oszt. f. -kézműves munkacsoport programjának beindítása

18 Lászlóné -rajzpályázat meghirdetése és a kiállítás megszervezése: okt.15. fel: rajz szakos nevelők, ill. a rajzot tanító nevelők, Szászné V. J., Rácz J., FelhősinéT. A. -szinházlátogatás szervezése: okt.15. fel : oszt. fők., Dobi I.-né, Hegedűs J. -bekapcsolódás a Búvárkodj vetélkedőbe fel: magyart tanító nevelők, oszt. f. Kató L.-né, Nagy M., Bonczásné E. G. -kézműves munkacsoport programjának beindítása fel: munkcsop. vez. és tagjai Felhősiné T. A., Szászné V. J. -pályaorientációs programok fel: 8. oszt. f Béke L.-né, Tar G.-né, Bonczásné E. G. vetélkedőbe fel: magyart tanító nevelők, oszt. f. Lénártné K. J., Melkó K.-né -kézműves munkacsoport programjának beindítása fel: Kolozsánné N. J. -pályaorientációs programok fel: 8. oszt. f., Melkó K.-né, Tóth É. Á. Hat. idő folyamatos -Őszi felmérések adatainak értékelése, cselekvési terv kidolgozása, a fejlesztés irányának kijelölése: okt.30. fel: Melkó K. fel: munkcsop. vez. és tagjai -pályaorientációs programok fel: 8. oszt. f

19 NOVEMBER -Bekapcsolódás az egészségnevelési hónap programjába: nov.30. fel: minden nevelő, Felhősiné T. A. -nyíltnapok megszervezése 1. osztályban az óvónők részére: nov.30. fel: 1. osztályos nevelők, munkaköz.vez. Dobi I.-né, Papné T. I., Szeifertné D. I., Nádasdi L.-né -az első negyedéves értékelés az első osztályban, valamint a 3 H s tanulók értékelése fel: osztályfőnökök, Kovácsné Sz. A., Buglyó J. -Bekapcsolódás az egészségnevelési hónap programjába: nov.30. fel: minden nevelő, Szabóné A. E. -nyíltnapok megszervezése 1. osztályban az óvónők részére: nov.30. fel: 1. osztályos nevelők, munkaköz.vez., Lénártné K. J. -az első negyedéves értékelés az első osztályban, valamint a 3 H s tanulók értékelése: nov.30. fel: osztályfőnökök,szabóné J. A. fel: szakmai vezető, Szabóné J. A. -aktuális képzések: hat.idő:folyamatos fel: isk. vez.,berettyán S.-né, Boda Katalin Lénártné K. J.Melkó K.-né, Szabné A. -Bekapcsolódás az egésznevelési hónap programjába fel: Kerekesné Dobi Erzsébet Kecskésné Mező Mária -nyíltnapok megszervezése 1. osztályban az óvónők részére fel: Vértesiné Tar Márta h.idő: november 21. -az első negyedéves értékelés az első osztályban, valamint a 3 H s tanulók értékelése fel: Vértesiné Tar Márta fel: Tóthné Dobi Éva -OFI-s pályázat aktuális fel: Buglyó Mária -témahét /TÁMOP / --tehetség

20 fel: szakmai vezető Molnárné Kiss Mária, Béke Lászlóné -OFI-s pályázat aktuális fel: szakmai koordinátorok Postáné Sz. K.,Tar G.-né -projekt /TÁMOP / -- Márton-nap Katona M., Horváthné N. T. -aktuális képzések, fel: isk. vez.:molnárné Kiss Mária, Béke l.-né, Nádasdiné K. E. - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása 6. osztályokban fel: testnevelők és az osztályok nevelői, Szabó B.,Postáné Sz. K.,Varga J.- né E. - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása 6 osztályokban: nov.30. fel: testnevelők és az osztályok nevelői Berettyán S.-né, Melkó K.-né, Nagyné B. E. napok Arany száj tankerületi szintű felolvasó verseny szervezése, lebonyolítása fel: Baji-Gál Ferencné, Buglyó Mária h.idő : november aktuális képzések, fel: isk. vez. -aktuális versenyek, feladato fel: szakmai vez -kézműves foglalkozás fel: Szabó Jánosné - Vizes napok programjának megszervezése, lebonyolítása fel: Tóth Gábor h.idő : november vége DECEMBER -korcsolyázás fel: DÖk, minden nevelő, Kerekesné N. É. -korcsolyázás fel: DÖK és minden nevelő Apámnak, anyámnak, --manuális -korcsolyázás fel: Tóth Gábor -Apámnak, anyámnak, --

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

MUNKATERV. Tartalomjegyzék:

MUNKATERV. Tartalomjegyzék: Előszó A munkánkat meghatározó jogszabályok Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a 2014-2015-ös tanévre 2. Személyi feltételek 2.1.Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok. 2.2. Dolgozói létszámadatok.

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2012/2013 Pilinszky János Általános Iskola munkaterve 2012/2013 1.Bevezetés Munkatervünk az alábbi jogszabályok és szempontok

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események... 2 1.2 A nevelés-oktatás tárgyi

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15-ös tanév

MUNKATERV 2014/15-ös tanév MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben