MARGARÉTA ÓVODA. ÉVES BESZÁMOLÓ es nevelési év. Készítette: Kovács Péterné Óvodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARGARÉTA ÓVODA. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008-2009-es nevelési év. Készítette: Kovács Péterné Óvodavezető"

Átírás

1 MARGARÉTA ÓVODA ÉVES BESZÁMOLÓ es nevelési év Készítette: Kovács Péterné Óvodavezető

2 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Létszám Előző évhez képest Férőhelyek száma 82 fő ugyanannyi Beíratottak száma 82 fő+ 1 fővel több 1 fő évközis Tanköteles korú gyermekek száma 34 fő több Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában marad 3 fő + 1fő SNI gyermek 1 fővel több Etnikai kisebbség száma 0 fő kevesebb Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 2 fő kevesebb Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 3 fő több Fejlesztő foglalkozáson részt vevő gyermekek száma 8 fő ugyanannyi Csoportlétszámok kiscsoportos középsős nagycsoportos Összesen Katica csoport 2 fő (évközis) 2 fő 25 fő 29fő (vegyes csoport) Maci csoport 9 fő 14 fő 6 fő 29 fő (vegyes csoport) Mókus csoport 12 fő 10 fő 3 fő 25 fő (vegyes csoport) Összesen 23 fő 26 fő 34 fő 83 fő

3 Elküldött gyermekek száma Nevelési Tanácsadó Iskolaérettségi vizsgálat Ebből további óvodai nevelésben részesül Az 1. osztályt megkezdi 7 fő 2 fő 5 fő Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz küldött gyermekek Kontroll vizsgálat Szakértői vizsgálat Ebből SNI gyermek lett 1 fő 3 fő 2 fő A szakértői vélemények előírásai alapján a gyermekek gyógypedagógiai és logopédiai foglalkozásokon vesznek részt az óvodában. A gyógypedagógus az intézmény saját szakembere, a logopédus pedig külső szakember. Mindketten a SNI gyermekeknek járó normatív támogatásból kerülnek elszámolásra. A rendszertelen óvodába járás nem jellemző, az 5. életévet betöltött gyermekek esetében a hiányzásokat csak orvosi igazolással, illetve a szülő írásos kérelmével fogadjuk el. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében az Integrációs Pedagógiai Rendszert alkalmazzuk. 2. Személyi feltételek Humán erőforrás helyzete az intézményben Az intézmény alkalmazottai Beosztás Szakképzettség Iskolai végzettség Óvodavezető Óvodapedagógus, Főiskola Vezető óvodapedagógus szakvizsga Óvodapedagógus 6 fő Óvodapedagógus Főiskola EBBŐL: Gyógypedagógus Gyógypedagógus Főiskola (Tanulásban akadályozottak pedagógiája) Gyógytestnevelő Gyógytestnevelés Főiskola pedagógus szakvizsga Minőségfejlesztési vezető Vezető óvodapedagógus Főiskola szakvizsga Dajka 3 fő Dajka Dajka szakmunkásképző Dajka 1 fő Dajka Érettségi

4 Az óvodatitkári feladatokat évek óta az Önkormányzat által közvetített közcélú dolgozó látja el. Továbbképzések Megnevezés Végzés ideje Végzettség Résztvevők Drámapedagógia Tanúsítvány 3 fő IPR képzés Tanúsítvány 3 fő Óvoda-iskola átmenet Tanúsítvány 5 fő Számítógép Tanúsítvány 4 fő alapismeretek Népzenei játékok, Tanúsítvány 1 fő néptánc Játszóházi Bizonyítvány 1 fő foglalkozásvezető Vizuális technikák Tanúsítvány 1 fő Az óvodapedagógusok nevelőtestületben végzik munkájukat, melyben egységes nevelési elvek alapján kell dolgozniuk. Cél, hogy minden óvónő saját egyéniségének megtartása mellett a közösen kialakított és elfogadott célok, feladatok érdekében tevékenykedjen. A gyermekcsoportokban két-két óvodapedagógus dolgozik, munkájukat 4 szakképzett dajka segíti. Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Az átfedési időt a gyermekek között gazdag játéktevékenységbe ágyazott élménynyújtásra, beszélgetésre, egyéni bánásmódra, érzelmi nevelésre, megfigyelésre, differenciált és speciális képességfejlesztésre fordítják. Az óvoda nevelőtestületét szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakmai innováció tekintetében elsődleges szempont, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó és a kidolgozatlan területeket felvállaló, fejlesztési irányvonalat megjelölő tervszerű, tudatos, célirányos tevékenységek legyenek a dominánsak. Ennek megfelelően rövid és középtávú célokat jelölt ki a nevelőközösségünk: - Az oktatáspolitikai stratégiához illeszkedő, a kor kihívásaihoz igazodó megváltozott pedagógus-szerep tudatosítása. - Szemléletformálás: az óvodapedagógus és dajka empátiájának erősítése, toleranciájának növelése, pozitív attitűdváltozás elérése a hátrányos szociokulturális környezetből érkező, valamint a mentális, szocializációs problémákkal küzdő gyermekekkel szemben. - A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítása, korszerű tanulásitanítási stratégiák megismertetése. A pedagógus-gyógypedagógus kompetencia-határainak megismertetése; az együttműködés szakmai és civil formái.

5 - Az óvodai dajkáknak a gondozó, szoktató, környezeti feltéteket biztosító egészségvédő munkájuk során az óvodapedagógus közvetlen segítő társaiként kell működniük. Ez azt a társadalmi igényt fejezi ki, hogy az óvónő "egyszemélyes" nevelési felelősségéből és tevékenységéből meghatározott tevékenységi feladatokat delegál (kompetenciakörrel együtt lead) a dajkának. Ezen céloknak alárendelve tervezzük belső képzéseinket, illetve teremtjük meg az önképzés lehetőségét minden dolgozó számára. A gyermekek viselkedése, az élethez, óvodához, a pedagógushoz való viszonyulása rohamosan és tömegesen átalakul, így nekünk pedagógusoknak kell új utakat keresni a nevelőmunka hatékonysága érdekében. Ezért láttuk szükségét, hogy a HEFOP projekt sikeres bevezetése után újabb pályázatot nyújtsunk be az NFÜ által kiírt A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati programra. A projekt sikeres elbírálásban részesült, így nevelőtestületünk újabb szakmai kihívás elé néz az elkövetkezendő nevelési évben. 3. Tárgyi feltételek Az önkormányzat által épületfejlesztésre nyújtott támogatásából a következő felújítások valósultak meg: A nevelési év során tovább folytattuk az utcafronti nyílászárók cseréjét, illetve a főépülethez épített lapostetős rész északi falának szigetelésére került sor, mivel a fal lényegesen vékonyabb volt, mint a főépületnél, így a téli időszakban nem volt megfelelő egy csoportszobában a hőmérséklet. A nyár folyamán megtörtént a csoportszobák és kiszolgáló helységek falazatának részleges feljavítása (erős salétromosodás miatt) és festése, lambériázása, az udvari fajátékok festése, valamint egy csoportszobában szükségessé vált a linóleum cseréje a balesetveszély megszüntetése érdekében. Ezen munkálatokat részben szülői segítséggel, részben pedig az Önkormányzat által biztosított közmunkás segítségével tudtuk elvégezni. Szülői szponzorálás útján (ovi-vacsora) van lehetőségünk arra, hogy évről évre apró lépésekben fejleszteni tudjuk az udvari játékállományt. Ezen a nyáron is Ft értékben kerül sor új fajáték beszerzésére.

6 Nevelést segítő eszközök: Minden csoportszobában megtalálhatóak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő értelmi képességet fejlesztő játékok, építő- és konstruáló játékok, szerepjátékok eszközei, gyermekbútorai és a vizuális nevelés eszközei. Az otthonosság érzését ezekben a helységekben harmonikusan összeválogatott textíliák, szőnyegek, függönyök segítik. Az óvoda eszközkészletében megtalálhatóak a SNI gyermekek fejlesztéséhez szükséges mozgásfejlesztő és egyéb játékok is. Berendezések, bútorok: A kiszolgáló helységek közül a vizesblokk és a gyermeköltözők felszereltsége, bútorzata megfelel a gyermekbarát, balesetmentes környezet elvárásainak. A gyermekmosdó intim, higiénikus környezetet biztosítva a tisztálkodási szokások gyakorlásának ideális színtere. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szempontjából ennek jelentősége azért nagy, mert ők otthonukban többnyire nem jellemző hasonlóan ideális környezet. Az öltözőhöz hasonlóan a csoportszobák is esztétikus, könnyen tisztítható gyermekbútorokkal rendelkeznek. A gyermekek által is mobilizálható fa asztalok és székek az éppen aktuális játék igényeinek megfelelően variálhatók. A játéktároló szekrények korszerűek, nyitott-, zártpolcos, illetve fiókos rendszerben segítik a nevelést segítő eszközök tárolását. 4. Szakmai munkáról - hatékonyságról A nevelőtestület szakmai döntése alapján a Porkolábné Dr. Balogh Katalin nevelésfelfogására épülő Komplex Prevenciós Óvodai Programot adaptáltuk helyi nevelési programunk elkészítéséhez. Feltételezésünk szerint ez a program alkalmas leginkább arra, hogy a helyi elvárásoknak megfelelő tartalommal a nevelőtestület tudását leghatékonyabban kiaknázva, legeredményesebben tudjuk a ránk bízott gyermekek személyiségét kibontakoztatni. Az általunk képviselt helyi nevelési program kiemelten kezeli a különböző részképességek zavarait, a pszichológiai rendellenességeket. Célunk megelőzni, időben észrevenni, korrigálni a hiányosságokat. A hangsúlyt az óvodai megelőző, preventív munkára fektetjük. A helyi nevelési program módosítására a nevelési év kezdetén került sor, mivel az IPR működtetését is felvállaltuk.

7 A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztést a hátrányos helyzet és a másság figyelembe vételével a humánerőforrás fejlesztés célirányos működtetésével, a differenciált nevelésre, az integrált nevelésre történő felkészítéssel biztosítja óvodánk. Kiemelten fontos számunkra, hogy ne csak lelkileg, hanem testileg is egészséges gyermekeket neveljünk, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életvitel megalapozására. Iskolaérettség Az iskolaérettségi kritériumok mutatója a HOP-ban található A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére címszó alatt. Ez kötelező tartalmi eleme a nevelési programnak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának iránymutatása alapján. Az óvoda 3-4 éve alatt az óvodapedagógus felelősségteljes feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a gyermek fejlődési ütemét, és a normáltól eltérő fejlődés esetén időben megtegye a szükséges intézkedéseket. Ezek nagycsoportos korig a következők lehetnek: különböző mérések, megfigyelések az éltkor függvényében, pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok kezdeményezése a Nevelési Tanácsadónál. Nagycsoportos korban minden gyermek éveleji felmérésen vesz részt, melyet a Nevelési Tanácsadó munkatársa végez el, ezzel párhuzamosan az óvodapedagógusok a DIFER mérést is elvégzik. Fogadóóra alkalmával tájékoztatjuk a szülőket az estleges hiányosságokról, részképesség problémákról, fejlesztési lehetőségekről, a rugalmas beiskolázás lehetőségeiről. A beiskolázási százalék az intézményben 90-95% körül mozog évek óta. A visszamaradás okai többnyire mentális, fizikai éretlenség, mely általában a betegségekből adódó hosszú hiányzások eredménye, illetve a részképességek gyengesége, ezekből kifolyólag a gyermek még egy év óvodai nevelésben részesül. Számukra az óvoda egyéni fejlesztő foglalkozást biztosít. Az elmúlt négy év statisztikája szerint egy gyermek esetében terjedt ki az óvodai nevelés 8 éves korig. Az óvoda szolgáltatásai Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások: -Logopédia Speciális fejlesztés nagycsoportos korú beszédhibás gyermekek részére a Nevelési Tanácsadó logopédusával -Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás az óvoda saját szakemberével és a logopédussal -Fejlesztő foglalkozások

8 A nagycsoportos korú gyermekek év eleji felmérései alapján 2-3 fős csoportokban fejlesztjük a részképesség zavarral küzdő gyermekeket. -Megelőzésre irányuló sószoba terápia Óvodapedagógusi felügyelettel, illetve irányítással töltik el az időt a gyermekek a sószobában, kúraszerűen, napos időtartamban a délelőttök folyamán. -Gyógytestnevelés Az óvoda gyógytestnevlés képesítéssel rendelkező munkatársának vezetésével zajlik heti egy alkalommal. A szűrést az óvoda gyermekorvosa, illetve ortopéd szakorvos végzi el. -Számítógép használata oktató programokkal A programokkal a számítástechnika alapjainak elsajátítása valósul meg, megteremtve ezzel az esélyegyenlőség lehetőségét a különböző hátrányokkal küzdő családok gyermekei számára. Az interaktív, vidám feladatokkal az ismeretszerzés csak szórakozásnak tűnik. Nevelési időben szervezett térítéses szolgáltatás -Vízhez szoktatás - A vízhez szoktatást a nagycsoportos gyermekek számára szervezzük meg heti rendszerességgel. Nem úszástanítást ígérünk, a hangsúly a vízbiztonság megszerzésén, a víz megszeretésén és a spontán aktivitás kialakításán van. A vízhez szoktató csoportokban a lassabban érő, bátortalanabb gyerekek kevesebb teljesítményfrusztrációnak vannak kitéve. Nevelési időn túl szervezett önköltséges szolgáltatások a szülők igényei alapján: -Népi játék, néptánc - Mozgáskultúra fejlesztése heti 1 alkalommal -Kézműves foglalkozás - Különleges, érdekes technikákkal való ismerkedés 5. Kapcsolatok Család-óvoda Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Óvodai nevelőmunkánk tehát a családi nevelésre épül. A szülőnek biztosan tudnia kell azt, hogy az óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak ezen az alapon képzelhető el a biztonságos, vidám, légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva az óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen közeledik minden családhoz, elfogadó, megértő, a gyermek szüleinek kijáró megbecsülést kifejező magatartásával. Hangsúlyosan érvényre juttatjuk mindenesetben a gyermekek érdekeinek mindenek feletti védelmét, ennek érdekében eleget teszünk titoktartási kötelezettségünknek. Nevelőmunkánk alapját a személyes kötődésen nyugvó gyermek-óvónő kapcsolat adja.

9 Napjainkban azonban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára hárul a fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok pótlása. Óvodák közötti kapcsolat Azt gondolom, rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut arra, hogy jól működő, kölcsönös kapcsolatokat tartsunk fenn, hiszen nemcsak óvodavezetők vagyunk, hanem fenntartók is. Mindenki igyekszik ezt a feladatot tisztességgel ellátni, ki-ki a saját erőforrásainak megfelelően. Az óvodavezetők többé-kevésbé nyitottak egymás felé, a legfontosabb tanügyigazgatási és közoktatási kérdésekben számítunk egymás tudására, tapasztalatára. A születések száma nem túl biztató, és tudjuk, hogy több az óvodai férőhely a városban, mint a beóvodázható gyermekek száma. Ez már önmagában is elég ahhoz, hogy időnként feszültségek alakuljanak ki az óvodák között. Bízom abban, hogy az egészséges versenyszellem jegyében folytathatjuk munkánkat, és mindenki megtalálja azokat a lehetőségeket, melyekkel biztosítani tudja a folyamatos fennmaradást. A Százszorszép Óvoda a területileg hozzánk közel álló intézmény. Szakmai kapcsolatunk a tagintézmény vezetővel tartalmas és folyamatos. Nagy örömömre szolgál, hogy a kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetését közös munkával fogjuk megoldani, hisz mindkét intézmény részt vesz ebben a projektben. Önkormányzat, Képviselő-testület Az Önkormányzat illetékes tisztségviselőivel folyamatos a munkakapcsolat, kérdéseimre választ kapok, az esetleges problémák megoldásában is megkaptam a segítséget. A Képviselő-testület döntése, mely teljes körű ellenőrzést írt elő számunkra, nagyon hasznosnak bizonyult. Mindenkinek szüksége van a megerősítésre, a hibák feltárására, mindehhez eddig nem volt segítség. Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Képviselő-testületnek, amiért biztosította számunkra ezt a lehetőséget. Óvoda-iskola kapcsolat Az eredményes beiskolázás lehetőségét biztosítja a közelben lévő általános iskolával kialakult maximálisan együttműködő kapcsolatunk. Óvodásaink többsége ebben az iskolában kezdi el iskolai tanulmányait, így nyomon követhetjük gyermekeink fejlődését, a tanítónőkkel rendszeres tapasztalatcserét folytatunk. Ugyanakkor tájékoztatjuk a szülőket a város bármely iskolájának programjáról a központilag megszervezett iskola bemutató szülői értekezleten, illetve részt veszünk programjaikon.

10 A kapcsolattartás formái: Az óvodapedagógusok és tanítók kölcsönös látogatásai, hospitálásai, megbeszélései; A tanítónők bemutatkozása a szülőknek, leendő elsősöknek (szülői értekezlet; csoportlátogatás;) Óvodások látogatása az iskolában (tanítási órákon való részvétel) Egymás rendezvényein, ünnepein való részvétel; Közös szakmai továbbképzések, munkaközösségi értekezletek Kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval és Családsegítő Szolgálattal A gyermekek jogainak érvényesítése, fejlesztése, a zökkenőmentes beiskolázás biztosításának érdekében azonos célokon alapuló kapcsolatot kell fenntartani a Nevelési Tanácsadó és Családsegítő Szolgálat munkatársaival. Elmondható, hogy munkakapcsolatunk optimális, kölcsönösségre épül. Városi Zeneiskola Hagyományos karácsonyi ünnepi koncert az óvodások számára, ismerkedési lehetőség a hangszerekkel, a zene világával Közművelődési intézmények Lehetőség szerint látogatjuk a városban működő intézmények programjait, az életkori sajátosságoknak megfelelően: -ovi-mozi -gyermekelőadások -kiállítások 6. Rendezvények A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodánkban: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Majális, Anyák napja, Gyermeknap, Nagycsoportosok búcsúztatása, Évzáró Népi hagyományok ápolása körében történik a jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése: Népi kézműves technikákkal való ismerkedés Népi játékok megismertetése

11 Nemzeti ünnepeink: Március 15. Október 23. Feladatunk hogy életkornak megfelelő szinten érzékelhetővé, átélhetővé, élményszerűvé tegyük a gyermekeknek ezeket az értékeket irodalomban, ének-zenében, játékban, népművészeti alkotásokban. Fedezzük fel és ismertessük meg szűkebb környezetünk népi alkotásait, falusi életterünkben rejlő értékeket. Ismerkedjenek nemzeti színeinkkel, szimbólumainkkal. 7. Az intézményi munka ellenőrzése Az óvodavezető annak érdekében, hogy az óvoda működése, feladatellátása megfeleljen a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, a HOP-nak, az IMIP-nek és a MIP-nek, valamint az elért eredmények összhangban legyenek a célkitűzésekkel, ellenőrzési rendszert és értékelési rendszert dolgoz ki és működtet. A pedagógusértékelési rendszerünket óvodánk vezetése dolgozta ki, melyet a nevelőtestület elfogadott. Az ellenőrzés, az értékelés kiterjed a folyamatok, a dolgozói munkavégzés, a pedagógusteljesítmény, a gyermeki fejlettség megfelelőségének megállapítására, a célok, követelmények teljesítésének érdekében, kompetenciák alapján. A vezetés az ellenőrzési és értékelési rendszert működtetve javító és/vagy megelőző intézkedéseket hoz, majd azok hatását kontroll ellenőrzésekkel méri. 8. Az Önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott nevelési évben Az ŐMIP 3.2 pontjában foglalt táblázat alapján: Az elvárások tekintetében úgy gondolom, hogy intézményünk pedagógiai rendszere összhangban áll az Önkormányzat által előírt feladatokkal, azok teljesítése néhány kivétellel folyamatosan megtörténik. A gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztést azonban nem minden esetben tudjuk maradéktalanul teljesíteni, hisz sok gyermek esetében sokkal hatékonyabb lenne, ha a logopédiai fejlesztés már középsős korban megkezdődhetne.

12 Megköszönve az egész éves együttműködést, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a Margaréta Óvoda éves beszámolójának elfogadására. Osztani magad - hogy sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál Hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. (Váci Mihály).. Kovács Péterné Óvodavezető Gyomaendrőd, július 14.

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója

A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda 2510 Dorog, Iskola út 2. A 2003-2008 év munkájának értékelő beszámolója Készítette: Schmeráné Eichardt Gizella Óvodavezető Bevezető gondolatok Tartalmas és összességében

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát.

Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 2. Bevezetés Vezetői pályafutásom 1994-ben kezdődött, azóta vezetem a Budapest, III. kerület Szérűskert u. 37. szám alatt található Almáskert Óvodát. 15 éves vezetői tevékenység eredményeként - nevelőtestületemmel

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc

1. BEVEZETŐ. Birtalan Ferenc 1. BEVEZETŐ Engem ne emeljen magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ki nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető

Tartalomjegyzék Bevezető Intézményvezetői beszámoló Készítette: Kiss Attiláné 2014. Tartalomjegyzék Bevezető 1. Az intézmény küldetése - Az Önkormányzati Intézkedési Terv, az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a Pedagógiai

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE

VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE VEZETŐI PROGRAM 3. VEZETŐI KONCEPCIÓ 2013-2017. ÉVRE Az elkövetkező évek óvodai gyakorlatát alapjaiban meghatározó új köznevelési törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek, a pályázat írásakor már megjelentek.

Részletesebben

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/517-194 Fax: 517-195 Email: szivarvanyovi@vnet.hu TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn TÁMOP 3.1.4. óvodai innováció

Részletesebben

TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013.

TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013. TERÉZVÁROSI Játékvár PROGRAM 2013. 2 Intézményünk neve: Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR Intézményünk címe: 1062 Budapest, Lendvay u. 24. Intézményünk elérhetőségei: Telefon/FAX 06-1/353-1605

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

M á k v i r á g Ó v o d a

M á k v i r á g Ó v o d a Ó V O D A V E Z E T Ő I P Á L Y Á Z A T M á k v i r á g Ó v o d a Budapest, 1173 Újlak u. 108. Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 2011. A pályázó adatai: Horváth Mária Budapest Kővágó u.

Részletesebben

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették.

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették. Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest^ 2008 SZEPT B. L Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben