MARGARÉTA ÓVODA. ÉVES BESZÁMOLÓ es nevelési év. Készítette: Kovács Péterné Óvodavezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARGARÉTA ÓVODA. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008-2009-es nevelési év. Készítette: Kovács Péterné Óvodavezető"

Átírás

1 MARGARÉTA ÓVODA ÉVES BESZÁMOLÓ es nevelési év Készítette: Kovács Péterné Óvodavezető

2 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Létszám Előző évhez képest Férőhelyek száma 82 fő ugyanannyi Beíratottak száma 82 fő+ 1 fővel több 1 fő évközis Tanköteles korú gyermekek száma 34 fő több Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában marad 3 fő + 1fő SNI gyermek 1 fővel több Etnikai kisebbség száma 0 fő kevesebb Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 2 fő kevesebb Sajátos nevelési igényű gyermekek száma 3 fő több Fejlesztő foglalkozáson részt vevő gyermekek száma 8 fő ugyanannyi Csoportlétszámok kiscsoportos középsős nagycsoportos Összesen Katica csoport 2 fő (évközis) 2 fő 25 fő 29fő (vegyes csoport) Maci csoport 9 fő 14 fő 6 fő 29 fő (vegyes csoport) Mókus csoport 12 fő 10 fő 3 fő 25 fő (vegyes csoport) Összesen 23 fő 26 fő 34 fő 83 fő

3 Elküldött gyermekek száma Nevelési Tanácsadó Iskolaérettségi vizsgálat Ebből további óvodai nevelésben részesül Az 1. osztályt megkezdi 7 fő 2 fő 5 fő Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz küldött gyermekek Kontroll vizsgálat Szakértői vizsgálat Ebből SNI gyermek lett 1 fő 3 fő 2 fő A szakértői vélemények előírásai alapján a gyermekek gyógypedagógiai és logopédiai foglalkozásokon vesznek részt az óvodában. A gyógypedagógus az intézmény saját szakembere, a logopédus pedig külső szakember. Mindketten a SNI gyermekeknek járó normatív támogatásból kerülnek elszámolásra. A rendszertelen óvodába járás nem jellemző, az 5. életévet betöltött gyermekek esetében a hiányzásokat csak orvosi igazolással, illetve a szülő írásos kérelmével fogadjuk el. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében az Integrációs Pedagógiai Rendszert alkalmazzuk. 2. Személyi feltételek Humán erőforrás helyzete az intézményben Az intézmény alkalmazottai Beosztás Szakképzettség Iskolai végzettség Óvodavezető Óvodapedagógus, Főiskola Vezető óvodapedagógus szakvizsga Óvodapedagógus 6 fő Óvodapedagógus Főiskola EBBŐL: Gyógypedagógus Gyógypedagógus Főiskola (Tanulásban akadályozottak pedagógiája) Gyógytestnevelő Gyógytestnevelés Főiskola pedagógus szakvizsga Minőségfejlesztési vezető Vezető óvodapedagógus Főiskola szakvizsga Dajka 3 fő Dajka Dajka szakmunkásképző Dajka 1 fő Dajka Érettségi

4 Az óvodatitkári feladatokat évek óta az Önkormányzat által közvetített közcélú dolgozó látja el. Továbbképzések Megnevezés Végzés ideje Végzettség Résztvevők Drámapedagógia Tanúsítvány 3 fő IPR képzés Tanúsítvány 3 fő Óvoda-iskola átmenet Tanúsítvány 5 fő Számítógép Tanúsítvány 4 fő alapismeretek Népzenei játékok, Tanúsítvány 1 fő néptánc Játszóházi Bizonyítvány 1 fő foglalkozásvezető Vizuális technikák Tanúsítvány 1 fő Az óvodapedagógusok nevelőtestületben végzik munkájukat, melyben egységes nevelési elvek alapján kell dolgozniuk. Cél, hogy minden óvónő saját egyéniségének megtartása mellett a közösen kialakított és elfogadott célok, feladatok érdekében tevékenykedjen. A gyermekcsoportokban két-két óvodapedagógus dolgozik, munkájukat 4 szakképzett dajka segíti. Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Az átfedési időt a gyermekek között gazdag játéktevékenységbe ágyazott élménynyújtásra, beszélgetésre, egyéni bánásmódra, érzelmi nevelésre, megfigyelésre, differenciált és speciális képességfejlesztésre fordítják. Az óvoda nevelőtestületét szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakmai innováció tekintetében elsődleges szempont, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó és a kidolgozatlan területeket felvállaló, fejlesztési irányvonalat megjelölő tervszerű, tudatos, célirányos tevékenységek legyenek a dominánsak. Ennek megfelelően rövid és középtávú célokat jelölt ki a nevelőközösségünk: - Az oktatáspolitikai stratégiához illeszkedő, a kor kihívásaihoz igazodó megváltozott pedagógus-szerep tudatosítása. - Szemléletformálás: az óvodapedagógus és dajka empátiájának erősítése, toleranciájának növelése, pozitív attitűdváltozás elérése a hátrányos szociokulturális környezetből érkező, valamint a mentális, szocializációs problémákkal küzdő gyermekekkel szemben. - A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítása, korszerű tanulásitanítási stratégiák megismertetése. A pedagógus-gyógypedagógus kompetencia-határainak megismertetése; az együttműködés szakmai és civil formái.

5 - Az óvodai dajkáknak a gondozó, szoktató, környezeti feltéteket biztosító egészségvédő munkájuk során az óvodapedagógus közvetlen segítő társaiként kell működniük. Ez azt a társadalmi igényt fejezi ki, hogy az óvónő "egyszemélyes" nevelési felelősségéből és tevékenységéből meghatározott tevékenységi feladatokat delegál (kompetenciakörrel együtt lead) a dajkának. Ezen céloknak alárendelve tervezzük belső képzéseinket, illetve teremtjük meg az önképzés lehetőségét minden dolgozó számára. A gyermekek viselkedése, az élethez, óvodához, a pedagógushoz való viszonyulása rohamosan és tömegesen átalakul, így nekünk pedagógusoknak kell új utakat keresni a nevelőmunka hatékonysága érdekében. Ezért láttuk szükségét, hogy a HEFOP projekt sikeres bevezetése után újabb pályázatot nyújtsunk be az NFÜ által kiírt A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati programra. A projekt sikeres elbírálásban részesült, így nevelőtestületünk újabb szakmai kihívás elé néz az elkövetkezendő nevelési évben. 3. Tárgyi feltételek Az önkormányzat által épületfejlesztésre nyújtott támogatásából a következő felújítások valósultak meg: A nevelési év során tovább folytattuk az utcafronti nyílászárók cseréjét, illetve a főépülethez épített lapostetős rész északi falának szigetelésére került sor, mivel a fal lényegesen vékonyabb volt, mint a főépületnél, így a téli időszakban nem volt megfelelő egy csoportszobában a hőmérséklet. A nyár folyamán megtörtént a csoportszobák és kiszolgáló helységek falazatának részleges feljavítása (erős salétromosodás miatt) és festése, lambériázása, az udvari fajátékok festése, valamint egy csoportszobában szükségessé vált a linóleum cseréje a balesetveszély megszüntetése érdekében. Ezen munkálatokat részben szülői segítséggel, részben pedig az Önkormányzat által biztosított közmunkás segítségével tudtuk elvégezni. Szülői szponzorálás útján (ovi-vacsora) van lehetőségünk arra, hogy évről évre apró lépésekben fejleszteni tudjuk az udvari játékállományt. Ezen a nyáron is Ft értékben kerül sor új fajáték beszerzésére.

6 Nevelést segítő eszközök: Minden csoportszobában megtalálhatóak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő értelmi képességet fejlesztő játékok, építő- és konstruáló játékok, szerepjátékok eszközei, gyermekbútorai és a vizuális nevelés eszközei. Az otthonosság érzését ezekben a helységekben harmonikusan összeválogatott textíliák, szőnyegek, függönyök segítik. Az óvoda eszközkészletében megtalálhatóak a SNI gyermekek fejlesztéséhez szükséges mozgásfejlesztő és egyéb játékok is. Berendezések, bútorok: A kiszolgáló helységek közül a vizesblokk és a gyermeköltözők felszereltsége, bútorzata megfelel a gyermekbarát, balesetmentes környezet elvárásainak. A gyermekmosdó intim, higiénikus környezetet biztosítva a tisztálkodási szokások gyakorlásának ideális színtere. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szempontjából ennek jelentősége azért nagy, mert ők otthonukban többnyire nem jellemző hasonlóan ideális környezet. Az öltözőhöz hasonlóan a csoportszobák is esztétikus, könnyen tisztítható gyermekbútorokkal rendelkeznek. A gyermekek által is mobilizálható fa asztalok és székek az éppen aktuális játék igényeinek megfelelően variálhatók. A játéktároló szekrények korszerűek, nyitott-, zártpolcos, illetve fiókos rendszerben segítik a nevelést segítő eszközök tárolását. 4. Szakmai munkáról - hatékonyságról A nevelőtestület szakmai döntése alapján a Porkolábné Dr. Balogh Katalin nevelésfelfogására épülő Komplex Prevenciós Óvodai Programot adaptáltuk helyi nevelési programunk elkészítéséhez. Feltételezésünk szerint ez a program alkalmas leginkább arra, hogy a helyi elvárásoknak megfelelő tartalommal a nevelőtestület tudását leghatékonyabban kiaknázva, legeredményesebben tudjuk a ránk bízott gyermekek személyiségét kibontakoztatni. Az általunk képviselt helyi nevelési program kiemelten kezeli a különböző részképességek zavarait, a pszichológiai rendellenességeket. Célunk megelőzni, időben észrevenni, korrigálni a hiányosságokat. A hangsúlyt az óvodai megelőző, preventív munkára fektetjük. A helyi nevelési program módosítására a nevelési év kezdetén került sor, mivel az IPR működtetését is felvállaltuk.

7 A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztést a hátrányos helyzet és a másság figyelembe vételével a humánerőforrás fejlesztés célirányos működtetésével, a differenciált nevelésre, az integrált nevelésre történő felkészítéssel biztosítja óvodánk. Kiemelten fontos számunkra, hogy ne csak lelkileg, hanem testileg is egészséges gyermekeket neveljünk, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életvitel megalapozására. Iskolaérettség Az iskolaérettségi kritériumok mutatója a HOP-ban található A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére címszó alatt. Ez kötelező tartalmi eleme a nevelési programnak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának iránymutatása alapján. Az óvoda 3-4 éve alatt az óvodapedagógus felelősségteljes feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a gyermek fejlődési ütemét, és a normáltól eltérő fejlődés esetén időben megtegye a szükséges intézkedéseket. Ezek nagycsoportos korig a következők lehetnek: különböző mérések, megfigyelések az éltkor függvényében, pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok kezdeményezése a Nevelési Tanácsadónál. Nagycsoportos korban minden gyermek éveleji felmérésen vesz részt, melyet a Nevelési Tanácsadó munkatársa végez el, ezzel párhuzamosan az óvodapedagógusok a DIFER mérést is elvégzik. Fogadóóra alkalmával tájékoztatjuk a szülőket az estleges hiányosságokról, részképesség problémákról, fejlesztési lehetőségekről, a rugalmas beiskolázás lehetőségeiről. A beiskolázási százalék az intézményben 90-95% körül mozog évek óta. A visszamaradás okai többnyire mentális, fizikai éretlenség, mely általában a betegségekből adódó hosszú hiányzások eredménye, illetve a részképességek gyengesége, ezekből kifolyólag a gyermek még egy év óvodai nevelésben részesül. Számukra az óvoda egyéni fejlesztő foglalkozást biztosít. Az elmúlt négy év statisztikája szerint egy gyermek esetében terjedt ki az óvodai nevelés 8 éves korig. Az óvoda szolgáltatásai Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatások: -Logopédia Speciális fejlesztés nagycsoportos korú beszédhibás gyermekek részére a Nevelési Tanácsadó logopédusával -Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás az óvoda saját szakemberével és a logopédussal -Fejlesztő foglalkozások

8 A nagycsoportos korú gyermekek év eleji felmérései alapján 2-3 fős csoportokban fejlesztjük a részképesség zavarral küzdő gyermekeket. -Megelőzésre irányuló sószoba terápia Óvodapedagógusi felügyelettel, illetve irányítással töltik el az időt a gyermekek a sószobában, kúraszerűen, napos időtartamban a délelőttök folyamán. -Gyógytestnevelés Az óvoda gyógytestnevlés képesítéssel rendelkező munkatársának vezetésével zajlik heti egy alkalommal. A szűrést az óvoda gyermekorvosa, illetve ortopéd szakorvos végzi el. -Számítógép használata oktató programokkal A programokkal a számítástechnika alapjainak elsajátítása valósul meg, megteremtve ezzel az esélyegyenlőség lehetőségét a különböző hátrányokkal küzdő családok gyermekei számára. Az interaktív, vidám feladatokkal az ismeretszerzés csak szórakozásnak tűnik. Nevelési időben szervezett térítéses szolgáltatás -Vízhez szoktatás - A vízhez szoktatást a nagycsoportos gyermekek számára szervezzük meg heti rendszerességgel. Nem úszástanítást ígérünk, a hangsúly a vízbiztonság megszerzésén, a víz megszeretésén és a spontán aktivitás kialakításán van. A vízhez szoktató csoportokban a lassabban érő, bátortalanabb gyerekek kevesebb teljesítményfrusztrációnak vannak kitéve. Nevelési időn túl szervezett önköltséges szolgáltatások a szülők igényei alapján: -Népi játék, néptánc - Mozgáskultúra fejlesztése heti 1 alkalommal -Kézműves foglalkozás - Különleges, érdekes technikákkal való ismerkedés 5. Kapcsolatok Család-óvoda Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Óvodai nevelőmunkánk tehát a családi nevelésre épül. A szülőnek biztosan tudnia kell azt, hogy az óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak ezen az alapon képzelhető el a biztonságos, vidám, légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva az óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen közeledik minden családhoz, elfogadó, megértő, a gyermek szüleinek kijáró megbecsülést kifejező magatartásával. Hangsúlyosan érvényre juttatjuk mindenesetben a gyermekek érdekeinek mindenek feletti védelmét, ennek érdekében eleget teszünk titoktartási kötelezettségünknek. Nevelőmunkánk alapját a személyes kötődésen nyugvó gyermek-óvónő kapcsolat adja.

9 Napjainkban azonban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára hárul a fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok pótlása. Óvodák közötti kapcsolat Azt gondolom, rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut arra, hogy jól működő, kölcsönös kapcsolatokat tartsunk fenn, hiszen nemcsak óvodavezetők vagyunk, hanem fenntartók is. Mindenki igyekszik ezt a feladatot tisztességgel ellátni, ki-ki a saját erőforrásainak megfelelően. Az óvodavezetők többé-kevésbé nyitottak egymás felé, a legfontosabb tanügyigazgatási és közoktatási kérdésekben számítunk egymás tudására, tapasztalatára. A születések száma nem túl biztató, és tudjuk, hogy több az óvodai férőhely a városban, mint a beóvodázható gyermekek száma. Ez már önmagában is elég ahhoz, hogy időnként feszültségek alakuljanak ki az óvodák között. Bízom abban, hogy az egészséges versenyszellem jegyében folytathatjuk munkánkat, és mindenki megtalálja azokat a lehetőségeket, melyekkel biztosítani tudja a folyamatos fennmaradást. A Százszorszép Óvoda a területileg hozzánk közel álló intézmény. Szakmai kapcsolatunk a tagintézmény vezetővel tartalmas és folyamatos. Nagy örömömre szolgál, hogy a kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetését közös munkával fogjuk megoldani, hisz mindkét intézmény részt vesz ebben a projektben. Önkormányzat, Képviselő-testület Az Önkormányzat illetékes tisztségviselőivel folyamatos a munkakapcsolat, kérdéseimre választ kapok, az esetleges problémák megoldásában is megkaptam a segítséget. A Képviselő-testület döntése, mely teljes körű ellenőrzést írt elő számunkra, nagyon hasznosnak bizonyult. Mindenkinek szüksége van a megerősítésre, a hibák feltárására, mindehhez eddig nem volt segítség. Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Képviselő-testületnek, amiért biztosította számunkra ezt a lehetőséget. Óvoda-iskola kapcsolat Az eredményes beiskolázás lehetőségét biztosítja a közelben lévő általános iskolával kialakult maximálisan együttműködő kapcsolatunk. Óvodásaink többsége ebben az iskolában kezdi el iskolai tanulmányait, így nyomon követhetjük gyermekeink fejlődését, a tanítónőkkel rendszeres tapasztalatcserét folytatunk. Ugyanakkor tájékoztatjuk a szülőket a város bármely iskolájának programjáról a központilag megszervezett iskola bemutató szülői értekezleten, illetve részt veszünk programjaikon.

10 A kapcsolattartás formái: Az óvodapedagógusok és tanítók kölcsönös látogatásai, hospitálásai, megbeszélései; A tanítónők bemutatkozása a szülőknek, leendő elsősöknek (szülői értekezlet; csoportlátogatás;) Óvodások látogatása az iskolában (tanítási órákon való részvétel) Egymás rendezvényein, ünnepein való részvétel; Közös szakmai továbbképzések, munkaközösségi értekezletek Kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval és Családsegítő Szolgálattal A gyermekek jogainak érvényesítése, fejlesztése, a zökkenőmentes beiskolázás biztosításának érdekében azonos célokon alapuló kapcsolatot kell fenntartani a Nevelési Tanácsadó és Családsegítő Szolgálat munkatársaival. Elmondható, hogy munkakapcsolatunk optimális, kölcsönösségre épül. Városi Zeneiskola Hagyományos karácsonyi ünnepi koncert az óvodások számára, ismerkedési lehetőség a hangszerekkel, a zene világával Közművelődési intézmények Lehetőség szerint látogatjuk a városban működő intézmények programjait, az életkori sajátosságoknak megfelelően: -ovi-mozi -gyermekelőadások -kiállítások 6. Rendezvények A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodánkban: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Majális, Anyák napja, Gyermeknap, Nagycsoportosok búcsúztatása, Évzáró Népi hagyományok ápolása körében történik a jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése: Népi kézműves technikákkal való ismerkedés Népi játékok megismertetése

11 Nemzeti ünnepeink: Március 15. Október 23. Feladatunk hogy életkornak megfelelő szinten érzékelhetővé, átélhetővé, élményszerűvé tegyük a gyermekeknek ezeket az értékeket irodalomban, ének-zenében, játékban, népművészeti alkotásokban. Fedezzük fel és ismertessük meg szűkebb környezetünk népi alkotásait, falusi életterünkben rejlő értékeket. Ismerkedjenek nemzeti színeinkkel, szimbólumainkkal. 7. Az intézményi munka ellenőrzése Az óvodavezető annak érdekében, hogy az óvoda működése, feladatellátása megfeleljen a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, a HOP-nak, az IMIP-nek és a MIP-nek, valamint az elért eredmények összhangban legyenek a célkitűzésekkel, ellenőrzési rendszert és értékelési rendszert dolgoz ki és működtet. A pedagógusértékelési rendszerünket óvodánk vezetése dolgozta ki, melyet a nevelőtestület elfogadott. Az ellenőrzés, az értékelés kiterjed a folyamatok, a dolgozói munkavégzés, a pedagógusteljesítmény, a gyermeki fejlettség megfelelőségének megállapítására, a célok, követelmények teljesítésének érdekében, kompetenciák alapján. A vezetés az ellenőrzési és értékelési rendszert működtetve javító és/vagy megelőző intézkedéseket hoz, majd azok hatását kontroll ellenőrzésekkel méri. 8. Az Önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott nevelési évben Az ŐMIP 3.2 pontjában foglalt táblázat alapján: Az elvárások tekintetében úgy gondolom, hogy intézményünk pedagógiai rendszere összhangban áll az Önkormányzat által előírt feladatokkal, azok teljesítése néhány kivétellel folyamatosan megtörténik. A gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztést azonban nem minden esetben tudjuk maradéktalanul teljesíteni, hisz sok gyermek esetében sokkal hatékonyabb lenne, ha a logopédiai fejlesztés már középsős korban megkezdődhetne.

12 Megköszönve az egész éves együttműködést, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a Margaréta Óvoda éves beszámolójának elfogadására. Osztani magad - hogy sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál Hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. (Váci Mihály).. Kovács Péterné Óvodavezető Gyomaendrőd, július 14.

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV BESZÁMOLÓ 2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV 1. Az óvoda működési feltételei 1.1 Statisztikai adatok: Férőhelyek száma Beíratottak száma Tanköteles korú gyermekek száma Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Csemetekert Óvodai Oktató KHT 20011/2012 TANÉV KÉSZÍTETTE: BÁRDI ZOLTÁNNÉ ÓVODAVEZETŐ

BESZÁMOLÓ. Csemetekert Óvodai Oktató KHT 20011/2012 TANÉV KÉSZÍTETTE: BÁRDI ZOLTÁNNÉ ÓVODAVEZETŐ BESZÁMOLÓ Csemetekert Óvodai Oktató KHT 20011/2012 TANÉV KÉSZÍTETTE: BÁRDI ZOLTÁNNÉ ÓVODAVEZETŐ 1 2011/2012 tanév értékelése Óvodánkban 2004-től KHT formájában üzemelünk.2009 januárjától folyamatosan megtörtént,2009-02-12-től

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL BESZÁMOLÓ 2014/15. NEVELÉSI ÉVRŐL A beszámoló Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási Tanácsa 48/2014.(IX.24.) határozatában meghatározott tartalmi elemek alapján készült.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Közzétételi lista Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-vár Központi Óvoda. Intézménnyel kapcsolatos általános információk

Közzétételi lista Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-vár Központi Óvoda. Intézménnyel kapcsolatos általános információk Közzétételi lista Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-vár Központi Óvoda Az adatok a 2014.10.01. statisztika szerint A Mezőtúri Városi Intézmény a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre

MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÓVODA INTÉZMÉNYE OM: 202083 5534 Okány, Kossuth u. 19. - fax: 06 66/488-662 E-mail: okanyiovi@gmail.com MUNKATERV A 2016/2017-es nevelési évre 1 Az óvoda 2016/2017-es nevelési

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Óvodai Intézményegységének 2008-2009 tanév féléves beszámolója Kocsánné Balogh Margit intézményegységvezető Bihartorda, 2009. Helyzetelemzés: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Telefon: 54/ 534-070,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig

BESZÁMOLÓ. A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig 1 BESZÁMOLÓ A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató Nonprofit Kft.. működtetéséről 2008. szeptember o1-től 2009.augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető 2 Ezen beszámolómmal intézményünk 2008. 09.01-től

Részletesebben

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése

Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT tanév értékelése Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit KFT 2008-2009 tanév értékelése Óvodánk 1999 őszétől működik vállalkozási formában. Ez év szeptemberében lesz tíz éve hogy, intézményvezetőként egy nagy döntést hoztam.

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben