Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013."

Átírás

1 Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program 2013.

2 Tartalomjegyzék: 1. Nevelési program Bevezetés Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladata A kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A különleges bánásmódot igénylő tanulók a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló b) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok c) Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, intézkedések: A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló és pedagógus és az intézmény partnerei együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A szülő, tanuló pedagógus együttműködésének formái A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgatárgyak részei és követelményei A felvétel és az átvétel helyi szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

3 1. Nevelési program 1.1. Bevezetés Nincs hatalmasabb erő mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember - legyőzhetetlen. Köszöntjük az Olvasót! A Pedagógiai program az intézmény nevelési-oktatási koncepciója, mely az intézmény céljainak, működésének több évre szóló terve. A tantestület a nevelési program és a helyi tanterv átgondolása során arra törekedett, hogy az intézmény teljes mértékben megfeleljen a központi előírásoknak, ugyanakkor megtartsa azokat a nevelési-képzési formákat, amelyek az előző program értékei, jól bevált folyamatai voltak. Törekedtünk megőrizni a helyi sajátosságokat, az intézmény sajátos arculatát. A Pedagógiai program és Helyi tanterv kiegészült a kompetencia alapú oktatás implementációja során vállalt pedagógiai célokkal, feladatokkal. Mindezekkel együtt ajánljuk pedagógiai programunkat a fenntartó, szülők és gyerekek figyelmébe. Zalakaros, március. 28. Tisztelettel: A nevelőtestület 1.2. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskola sajátos arculata: Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog /Szent-Györgyi Albert/ A gyermekek életkori sajátosságainak, érdeklődési körének megfelelő sokrétű, színes szabadidős tevékenységi formákat és programokat kínálunk. Kiemelt szerepet biztosítunk: az idegen nyelv 3

4 a sport a számítástechnika az integrációs, képesség-kibontakoztató és kompetencia alapú oktatásnak Alapelveink: egyéni fejlesztés: a tanulók önmagához viszonyított fejlődését biztosítani az individuális és a közösségfejlesztés eszközeivel. önálló ismeretszerzés elsajátítása: azon személyiségjegyek megalapozása, fejlesztése, amelyek segítségével sokoldalú, önmegvalósító, új ismereteket alkalmazni tudó emberekké válnak. Felkészíteni az élethosszig való tanulásra. következetesség: igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakozására. társadalmi leszakadás megakadályozása: a társadalmi hátrányok kompenzálására való törekvés, a minőségi nevelés-oktatáshoz való egyenlő hozzáférési esély biztosítása. kompetenciák fejlesztése: célkitűzéseinknek megfelelő, a gyermekek személyiségének fejlesztését hatékonyabbá, teljesebbé tevő pedagógiai törekvések, kezdeményezések beépítése az oktatás- nevelés folyamatába. - felelős állampolgárok nevelése: nemzeti értékeink, népi hagyományaink megbecsülése mellett más népek kultúrájának befogadására való képesség kialakítása Az intézmény nevelő-oktató tevékenységének célja: A nevelés és az oktatás egyensúlyának megteremtésével a gyermek személyiségének harmonikus kibontakozása. Tanulóink a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkör kialakításával az egymásra odafigyelni tudó, aktív, tevékenykedő, a környezetre- a természet szépségeire rácsodálkozó, tanulásban örömét lelő, boldog gyermekké váljanak. A tantestület hisz abban, hogy az iskola egyrészt műveltséget terjeszt, alkalmassá teszi a gyermeket az ismeretanyag elsajátítására, képessé teszi a tudományos felfogás elfogadására, a megszerzett tudás fejlesztésére, alkalmazására. Másrészt erkölcsi értékek hordozója, átadója. Úgy nevel, hogy a gyermek képes legyen a hagyományt őrizve új értékek létrehozására, befogadására, a másság elfogadására. Nevelő-oktató munkánkban a hagyományokra építő, a gyermekközpontú működést megvalósító; szeretetteljes, családias légkörben kívánunk megfelelni: a fenntartó, a helyi társadalom, a szülők, 4

5 a gyermekek, és önmagunk elvárásainak. Törekszünk az emberi értékek átadására. Fontosnak tartjuk a pedagógusok példamutatását. Nemzeti értékeink, régi hagyományaink megbecsülése mellett, az idegen népek kultúrájának megismerésére, befogadására neveljük gyermekeinket. Valljuk, hogy a gyermek, érdeklődő, befogadni akaró; az önmegvalósítás szándékával rendelkező személyiség; akit az igényes, határozott követelmények támasztásával önállóságra, kezdeményezőkészségre, kreativitásra, az élethosszig tartó tanulásra készítünk fel. Célunk, hogy minden tanulónkat eljuttassunk a képességeinek és adottságainak megfelelő szintre. Diákjainkat a kulturált magatartás, a közösségi érzés, és a megfelelő kommunikáció jellemezze. Szeressék és védjék a természetet és saját szűkebb környezetüket is. Legyenek tisztában az egészségvédelem legfontosabb tényezőivel. Legyenek fogékonyak az emberi kapcsolatokra, a barátságra, a család tiszteletére. Alakuljon ki bennük a világ megismerésének igénye. Fontosnak tartjuk önmagunkkal és tanulóinkkal szemben a tudatosságra, következetességre, önfegyelemre, toleranciára, kitartásra való törekvést. Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, nyitottak vagyunk az új értékekre. Feladataink: Feladatainkat a tanulók, szülők, a fenntartó és a helyi társadalom iskolával szemben támasztott igényei és a célrendszerünk határozzák meg. Iskolai oktatásunk valamennyi elemét áthatják, erősítik a tantárgyközi kapcsolatokat, a tanulók személyiségének fejlesztését, a kulcskompetenciákra épülnek, megjelennek az egyes tantárgyak tanmeneteiben és a kerettantervben. Az iskolai oktató - nevelő munkánk eszköz- és eljárásrendszere: Nevelési céljaink elérése érdekében a pedagógiai módszerek és eljárások sokszínűségére törekszünk. Módszereink kiválasztásánál az alábbi szempontokra figyelünk: - a tanulók életkori sajátosságai - a tanulók képességei - a tanulók értelmi-érzelmi fejlettsége - a pedagógusok személyisége - a pedagógusok szakmai felkészültsége Az alábbi tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása hatékonyságunk alapfeltétele, ezért ezeket az adott szituációnak megfelelően választjuk meg. - frontális osztálymunka - differenciált tanulásszervezés - csoportmunka - páros és egyéni munka - kooperatív technikák - projekt-módszer - könyvtárhasználat, internethasználat - IKT alkalmazása - témahét - kutatómunka - kiselőadás - szakkör - kérdőív, interjú - önálló innováció 5

6 - partnerkapcsolatok, nemzetközi projektek - drámapedagógia - tanulmányi séták - a kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetén: egyéni fejlesztés, integráció és képesség kibontakoztató program Direkt és indirekt nevelési eljárásaink: Elvárás, gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés, szervezés, célkitűzés, hagyományok kialakítása, követelés, személyes példamutatás, tények és jelenségek bemutatása, műalkotás bemutatása, csoportminták kiemelése, felvilágosítás, magyarázat, beszélgetés, önálló munka, elemző munka, vita 1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánkban arra törekszünk, hogy a személyiség komplex fejlesztését tudatos, tervszerű, végiggondolt nevelő-oktató munkával valósítsuk meg. Az iskolai tevékenységrendszerünket a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében tervezzük. Az egységes alapvető követelményekkel és az ezekre épülő differenciálással tesszük nemcsak lehetővé, hanem szükségszerűvé a tanulók tevékeny elsajátítói és alkotói viszonyát saját fejlődésükhöz; benne a tanulás, sport, játék és egyéb tevékenységek legkülönbözőbb tartományaihoz. Mindennapi tevékenységük szervezésében a legkülönbözőbb ismeretek elsajátítását eszköznek tekintjük a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzését, kommunikációs cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. Nevelési-oktatási rendszerünkben biztosítjuk tanulóink autonómiáját. Lehetővé tesszük számukra a legkülönbözőbb igényeik és szükségleteik kifejezését, a tapasztalatszerzést, a társas kapcsolatok megélését olyan kulturális tevékenységek során, amelyekben folyamatos visszajelzést kapnak cselekvéseikről, magatartásukról. Értékelési rendszerünkben kiemelt szempont a tanuló önmagához képest elért teljesítménye a személyiségfejlődés valamennyi területén. A jelen szocializációs, valamint a jövendő társadalmi szerepekre felkészítő tevékenységi modelljében szintén a tanulói aktivitásra épít. Eközben fokozott figyelmet fordítunk az érzelmek nevelésére. A tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását a szabadidő megszervezésével oly módon segítjük, hogy az általunk megfogalmazott értékeket, magatartásmintákat, elvárásokat és igényeket szolgálja és egészítse ki. Tevékenységrendszerünk lehetővé teszi tanulóink felkészítését arra, hogy felnőtt életükben képesek legyenek az életükre vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. 6

7 A személyiségfejlesztés területei Képességekre alapozott ismeretszerzés Differenciálás Csoportbontás Felzárkóztatás Tehetséggondozás Egyéni fejlesztés Újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása Érdeklődésre alapozott ismeretszerzés Egészséges életmód, környezet védelme A megvalósulás színterei - Tanóra - Szakkörök - Pályázatok - Korrepetálás - Versenyeztetés ISK, klubok, szakkörök, választható tanóra Szakórák, napközi Madarak fák napja, mindennapos testnevelés mentálhigiénés program, kirándulás Csoportokban való mozgás, közösségi élet szerepeinek megismerése Művelődés, kultúra Osztályközösség, klubnapközi, szakkörök DÖK, ISK Zeneiskola, könyvtár, kiállítás, Móra-napok Település művelődési életében való részvétel Demokratikus (társadalmi) működésben való részvétel - jogi tudatosság - vezetés - kooperáció - a csoport tagja szerepének vállalása - legkülönbözőbb társadalmi szerepek - érdekérvényesítés Tanóra, szakkör, klub, DÖK, fórum család, osztályközösség; egyéb szervezett iskolai csoportok- iskola közössége nemzeti ünnepek, - nemzeti hagyományok osztályközösség, DÖK, fórum, Iskolaszék, rendezvények 7

8 1.4. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A 20/2012. EMMI rendelet alapján. 1. számú melléklet: Egészségfejlesztési program A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés során a tevékeny közösség nevelőerejének tudatos, szakszerű felhasználása történik, melyet az egyéni fejlődés érdekében végzünk. Aktív kapcsolatot teremtünk az egyén és társadalom között. Feladataink során kiemelt fontosságot tulajdonítunk a pozitív értékek, társas együttélés szabályai megismertetésének, elsajátításának. Célunk a biológiai lét, a társas kapcsolatok, a humanizált társadalom, az én harmóniájára vonatkozó és a társadalmi eredményességre vonatkozó legfontosabb értékek kialakítása tanulóinkban: egészségvédelem, az élet tisztelete, önismeret, szülő tisztelete, önzetlenség, önművelés, kreativitás, hazaszeretet. Törekedni kell arra, hogy a nevelők azonos értékrendet képviseljenek. Iskolai tevékenységeinkben arra törekszünk, hogy tanulóink megismerjék népünk kulturális értékeit, szülőföldünk, városunk történetét, jellegzetességeit, hagyományait. Olyan közösségi tevékenységeket szervezünk, mely során megismerhetik közvetlen és távolabbi környezetük kultúráját, más népek szokásait és vallását. Hagyományaink ápolását az életkori sajátosságoknak megfelelően, változatos programokkal végezzük: - Tanulmányi séták, - Könyvtárlátogatások - Színház és hangverseny előadások - Nemzeti ünnepek megtartása - Adventi ünnepkör - Farsang megünneplése - Móra-napok - Madarak fák napja - Föld napja - Víz világnapja - Megemlékezések: az aradi vértanúk, a kommunizmus, a holokauszt áldozatainak emléknapja költészet napja és a nemzeti összetartozás napja alkalmából - Sport-nap Tanulóinkat egymás megértésére, elfogadására, megbecsülésére neveljük. Fejlesztjük nyitottságukat, szociális és érzelmi képességeiket, kialakítjuk bennük a véleményformálás, érvek kifejtésének és megvédésének képességét, elsajátíttatjuk velük az önálló ismeretszerzés módszereit, a különböző típusú dokumentumok használatát. - Egységes követelmények kialakítása - Vitafórumok, DÖK-fórum, - Vetélkedők, - Könyvtári programok A természet tiszteletére, a környezeti károk megelőzésére, az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelésére és megoldására megmozdulásokat szervezünk. - Papírgyűjtés - Szemétgyűjtés, szárazelemgyűjtés - Szelektív hulladékgyűjtés 8

9 Jelentős feladatként kezeljük az egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére, a felvilágosításra irányuló tevékenységeket, az egészséges életvitel kialakítását a megfelelő szakemberek (védőnő, fogorvos, iskolaorvos) közreműködésével. Az egészségnevelés a helyi tantervünkben modul tantárgyként és a biológia és környezetismeret tantárgyhoz integrálva, valamint az osztályfőnöki órák tanmenetében jelenik meg. A tanulókat a másság, a beteg, sérült emberek iránt elfogadó magatartásra neveljük. - Előadások, felvilágosító programok, drogmegelőzési programok - Egészségügyi szűrések - Az iskola rendőre program Továbbra is megtartjuk hagyományossá vált iskolai rendezvényeinket, hiszen ezek az összetartozás érzésének megerősítésében nagy jelentőségűek. Az iskolában aktívan működik a diákönkormányzat (DÖK), melynek egyik fő feladata a diákok jogainak védelme, érdekképviselete, a diákpanaszok kezelése. Keretében a tanulóknak lehetőségük van tisztségviselőket választani, munkájukat ellenőrizni és értékelni, közszolgálati diákszerepeket vállalni, iskolai szabadidős tevékenységek megszervezésében, lebonyolításában aktívan részt venni. A diákönkormányzat munkáját az e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra (2011. CC. tv. 3. (3) Tagjai Létrehozását kezdeményezheti Döntési jogköre van Véleményezési jogot gyakorol Diákönkormányzat tanulók tanulók tanulóközösségek diákkörök - saját működésében - anyagi eszközök felhasználásában - 1 tanítás nélküli munkanap programjában - tájékoztatási rendszer kialakításában (DÖK-nap) - házirend - iskolai SZMSZ - szociális juttatások - ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásának elfogadásakor A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, a nevelőtestület hagyja jóvá. ( DÖK-SZMSZ ) Feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni ( DÖK-fórum). A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni. 9

10 1.6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladata Lásd.: évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről 35. A pedagógus kötelességei és jogai 62., 63. szerint Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki munkaközösségi javaslat alapján. Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak, valamint a pedagógiai program és a házirend alapján végzi. Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki munkaterv. Osztálya közösségének felelős vezetője. A gyermek nevelését, oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek között a türelmesség elve alapján végzi. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Látogatja az osztálya óráit és szükség esetén családot látogat A kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje évi CC. Törvény a nemzeti köznevelésről bekezdése határozza meg a fogalmat, és állapítja meg a kategóriákat. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 1.7. a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, a,b, ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló a,b,c, A különleges bánásmódot igénylő tanulók Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: A köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a sajátos nevelési igényű tanulóknak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Iskolánk alapító okiratában szerepel, mely sajátos nevelési igényű tanulókat látjuk el. Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt integráltan történik. 10

11 Cél - A tanulók zökkenőmentes beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása. - A pedagógusok, tanulók és a szülői közösség felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. - Módszerek, eszközök megválasztása, megismerése, amely alkalmazkodik a tanulók egyéni nevelési igényeihez. - A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni sikerességét segítő képességek kialakítása, fejlesztése. - Az olvasás-, írás, számolászavarok javítása, hogy kialakítsa a tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás, írás, számolás készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás számolás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. Feladat A sajátos nevelési igényű tanulók érdekében iskolánk a pedagógiai program, helyi tanterv előkészítésénél figyelembe vette a köznevelési törvény, sajátos nevelési igényű tanulók oktatás-nevelés irányelvét, helyi lehetőségeket, szülői elvárásokat, nálunk nevelt tanulók sajátosságait. Az alapító okiratban kijelölt feladatként ellátott sajátos nevelési igényű tanulók számára meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak: fejlődési mód, út, időtartam módosulhat, a sajátos nevelési igényből adódó hátrányok, következmények csökkentése, vagy ellensúlyozása. A képességek tervszerű fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságok szerint. A tanítás- tanulás folyamatában megmutatkozó sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a tanulási technikák elsajátíttatása, a szociális képességek fejlesztése. - A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése. - A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban. - Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék. - Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása. - Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése. - A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. Az integrációt vállaló intézmények feladatai: - Alapító okiratában szerepeltetni kell a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének-oktatásának feladatát, s azt hogy milyen fogyatékossági csoporthoz tartozó gyermekekről van szó. - Átdolgozott pedagógiai programja és a helyi tanterve tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot. - Szakemberek biztosítása: szükségleteknek gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor. - Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása: - Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása, a tanórai foglalkozásokon túl. Ennek meg kell jelennie az iskola óratervében, mely a fogyatékosság típusától függően az évfolyamra meghatározott heti tanórák óraszámának 15-50%-a lehet. - Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítheti az intézmény igazgatója a szakértői vélemény alapján. - Az első évfolyamon az értékelés és minősítés alól mentesített tanuló számára egyéni továbbhaladást engedélyezhet az igazgató, vagyis a gyermek haladása eltérhet osztálytársaitól egyes tantárgyakban. 11

12 A tanulók fejlesztésében résztvevők feladata Az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógusok, akik - a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodó módosulásait, a tanulók egyéni képességeit, differenciál: - együttműködik a különböző szakemberekkel - szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, egyéni haladási ütemet biztosít - a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti a tanórai tevékenységbe. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában résztvevő gyógypedagógus, aki: - segíti a diagnózis értelmezését - figyelemmel kíséri a tanulók haladását, segít a módszerek, eszközök kiválasztásában - együttműködik a többi pedagógussal - tanórán kívüli habilitációs, rehabilitációs, fejlesztést végez egyéni fejlesztési terv alapján, ezzel segíti a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai előmenetelét. A megvalósítás keretei, módszerei Tanórai megvalósítás: - differenciált tanulásirányítás megvalósítása és differenciált házi feladatok kijelölése - rugalmas időbeosztás a felzárkóztatás igényéhez igazodva - kompenzáló eszközök használata igény szerint - egyénre szabott kooperatív tanulási módszerek alkalmazása. - a sajátos nevelési igenyű tanulók számára egyéni tanulási technikák kialakítása. - személyre szabott eszközhasználat - szóbeliség szélesebb körben való alkalmazása. Tanórán kívüli megvalósítás: - Amennyiben szükséges a sajátos nevelési igényű tanuló speciális szakemberekhez történő irányítása (szakértői bizottság, nevelési tanácsadó, gyermekorvos, pályaválasztási tanácsadó). - Egészségügyi rehabilitáció: pl. gyógytestnevelés - Habilitációs és rehabilitációs foglalkozások: Iskolánkban a sajáton nevelési igényű tanulók tanórán kívüli habilitációs és rehabilitációs fejlesztését gyógypedagógus végzi egyéni fejlesztési terv alapján a köznevelési törvényben meghatározott rehabilitációs órakeretben. A pedagógiai célú rehabilitációt egyéni fejlődési lapon dokumentálja. A foglalkozások célja a sikeres tanulmányi előmenetel érdekében a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése, helyreállítása, képességek fejlesztése, készségek, jártasságok kialakítása, az egész személyiség egyensúlyba hozása. A fejlesztés hatékonysága, értékelése - kontrollvizsgálatok a szakértői es rehabilitációs bizottságoknál - dokumentumelemzés, a tanuló produktumainak célirányos áttekintése (felmérések, napló, füzetek stb. ) - folyamatos megfigyelés, visszajelzés - beszélgetés a gyerekekkel, szülőkkel, a fejlesztésben résztvevő szakemberekkel; s ezek együttes figyelembevételével a további feladatok megjelölése. 12

13 a) tanulási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: A tanulási nehézséget mutató tanulók képességeiben, készségeiben a beiskolázásuk kezdetétől eltérések mutatkoznak. Az olvasás, írás, számolás tanulása során megjelenő nehézségek, funkciózavarok gátat szabnak az egyre növekvő ismeretek elsajátításának, alkalmazásának. A tanulási nehézségek, kudarcok leggyakoribb formái: A tanuló - figyelme szétszórt, - nehezen tud koncentrálni, - gyorsan felejt, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat, - túlmozgásos, - túlzottan lassú, - kézügyessége fejletlen, - lassan vált át egyik feladatról a másikra, - a szakértői bizottság, a nevelési tanácsadó javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. Cél A tünetek hátterében meghúzódó okok feltárása. A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály, ill. iskolai közösségbe való bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése. Feladat - A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felismerése, a vezető tüneteik kiválasztása. - Lehetőség szerint a kiváltó okok kiderítése. - A tanulóinkban az önismeret, az önértékelés, és a pozitív énkép megjelenési igényének kialakítása. - A beilleszkedést segítő szükséges feltételeket biztosítása szakemberekkel: fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus. A tanulók képességeinek felmérése a pedagógus feladata. A képességeiket tekintve elmaradó tanulókat az iskola felhasználható órakeretének terhére a pedagógusok felzárkóztatják a továbbhaladást biztosító szintre. Ennek érdekében: - már az iskolába lépéskor felmérik a leendő elsős tanítók a gyerekek képességeit, szükség esetén szakvéleményezésre utalják, - a tanév elején felmérést végeznek a tanulók tudásszintjére vonatkozóan, - a tanév közben folyamatosan figyelik és rögzítik a tanulók haladási ütemét, - a rászoruló tanulókkal fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus foglalkozik kis csoportokban, - a tanítási folyamatban a pedagógus differenciál annak érdekében, hogy a gyengén teljesítők is elsajátítsák a minimumszintet, - szükség esetén a kudarc okainak feltárásában a nevelési tanácsadó segítségét igényli. Az iskola feladata - a pedagógusok jelzéseinek megfelelően megszervezi a felzárkóztató tevékenységet, Módszerek A kiváltó okok gyakran befolyásolják a beszéd, az írás, az olvasás, a matematika, valamint a tanulásához szükséges készségek fejlődését is. Az érintett gyermekek fejlődése eltérő ütemű. 13

14 Esetükben egyéni fejlesztési terv szerint és speciális módszerek alkalmazásával történik a sérült funkciók korrekciója, a tanulók felzárkóztatása. Segítő tevékenységek: - az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, - az egyéni foglalkozások, - a felzárkóztató foglalkozások, - az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, - a továbbtanulás irányítása, segítése, - együttműködés a tanuló szűkebb es tágabb környezetében fellelhető segítő erőkkel: szülő, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, ifjúságvédelmi felelős, - szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés, - közös játék, közös munkavégzés fejlesztő hatásának kihasználása, - az önálló tanulást segítő technikák megtanítása, - konfliktushelyzetekben az osztályközösség pozitív erejének alkalmazása. A megvalósulás színterei Tanórai megvalósítás: - differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák alkalmazása, - differenciált ellenőrzés, számonkérés (illetékes szakértői bizottság. Nevelési tanácsadó által megállapított részképesség zavarok jogszabályi lehetőségnek megfelelő figyelembe vétele), - egyéni fejlesztés, Tanórán kívüli megvalósítás: - korrepetálás tanítók es szaktanárok irányításával, - alkalomszerű, egyéni foglalkozások: az esetleges hosszabb hiányzás miatti lemaradás pótlására, - hiányok pótlása kiscsoportos formában a követelményrendszer eredménytelen elsajátítása miatt, - szakkörök, különösen a készségtantárgyak köréből, - szabadidős foglalkozások, - egyéni fejlesztés: fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus segítségével. A tevékenységben résztvevők a pedagógusok, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, szükség esetén pszichológus. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítő program a gyermekek állapotának folyamatos nyomon követésével, a fejlesztés kontrollálásával és esetleges módosításával válik teljessé b) beilleszkedési magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködő tanulók fejlesztése nagyon fontos, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. Az iskolai követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától eltérően szocializált gyermekek összetalálkozása egy sor tipikus nehézséget hoz a felszínre. A beilleszkedési nehézségek, zavarok leggyakoribb formái (az általános iskolai korosztályra jellemzően): - a tanulói együttműködés teljes hiánya, agresszivitás, 14

15 - ellenséges viselkedés társakkal, felnőttel szemben durva hangnem, - érzelmi és indulati kiegyensúlyozatlanság, - gyenge kudarctűrő képesség. A viselkedési zavaroknak a figyelemfelkeltésen kívül gyakori oka a tanulásban való lemaradás, tanulási kudarc, ezért ezek felismerése, kezelése is fontos feladata iskolánknak. A problematikus gyerekek tevékenysége, tanórai feladatmegoldása rendszerint nem folyamatos; viselkedésükbe váratlan, kiszámíthatatlan mozzanatok csúsznak. Ehhez gyenge iskolai teljesítmény, a tanulási zavar is társul. Az állandó elégedetlenség a szülő és az iskola részéről, a gyakori szidás és büntetés miatt a gyereket állandó kudarcélmény kíséri, ez pedig a fokozott devianciához vezet. Cél Lehetőség szerint alkalmassá tenni ezeket a tanulókat az együttélésre, együttműködésre. A perifériára szorulásuk, antiszociális helyzetbe való lecsúszásuk megelőzése. Az elérendő cél, a tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményező-készségének kialakítása. Feladat - A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének feltárása. - A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal. - A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése. - A szülők segítése a családi és a nevelési konfliktusok megoldásában. - Ennek keretében fejleszteni kell a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását és konfliktuskezelői képességét. Pedagógiai tevékenység - A gyermek pozitív megnyilvánulásainak azonnali megerősítése, dicsérete, elismerése, kiemelése. - A pedagógusnak tudnia kell, hogy kit milyen sebességre késztethet, és mi az a maximális teljesítmény, ami az adott tanulótól jogosan elvárható. - Az osztályfőnök és a szaktanárok állandó megfigyelései, kapcsolattartás a szülőkkel, állandó közvetlen viszony a gyerekekkel. Az egy tanulócsoporton belül tanító pedagógusok együttműködése, a tanulói problémák megvitatása. - A fejlesztő pedagógus megfigyelései az egyéni beszélgetések, foglalkozások során. - A szülők és a pedagógusok állandó kapcsolattartása a fejlesztő pedagógussal. Az iskolai légkör oldottságával, a pedagógusok nyitottságával lehetővé kell tenni a gyermek számára, hogy problémáival tanáraihoz fordulhasson. - Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse és a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét kérve a család nevelési szokásainak megváltoztatására kell törekedni. A velük való kapcsolattartás első sorban az osztályfőnök feladata. - Szükség esetén a nevelési tanácsadó megkeresése, bevonása. Módszerek, tevékenységi formák - az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése - a felzárkóztató órák, foglalkozások - tanórai tanulás során segítségadás - a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak mélyítése tanórán kívül is - családlátogatások 15

16 - a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése - mentálhigiénés megsegítés tanulók, tanárok, szülők számára A fejlesztés szinterei az iskolai, az osztályközösségi programok. A tevékenységben résztvevők a pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, szükség esetén pszichológus. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység a gyermekek állapotának folyamatos nyomon követésével, a fejlesztés kontrollálásával és esetleges módosításával válik teljessé kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: Feladatunk a tehetséges gyermek természetének és igényének megismerése; az oktatás új fejleményeinek -, a legújabb kutatási eredmények-, a tanított tárgy, a pszichológiai fejlődés-, a különleges oktatási módszerek ismerete. A tehetség kibontakoztatásában segítenek a tanórai differenciált tevékenységi formák, a szakkörök, csoportbontások, választható tantárgyi órák, klubok, pályázatok, tanulmányi versenyek, könyvtári tevékenységek. A tehetséggondozás színterei: 1. A tanórán: differenciálás módszerével a tantárgyi optimum elérésére illetve meghaladására segítjük a legjobb képességű tanulókat. 2. A tehetséggondozás tanórán kívüli területei: A tanulmányi versenyekre való felkészítés: alsó tagozatban a tanítók, felső tagozatban a szaktanárok által történik. Rendszeresen részt veszünk a megyében kiírt versenyeken, kulturális szemléken, bemutatókon, felmenő rendszerű országos tanulmányi versenyek fordulóin. A kiírt versenyekre legtöbb esetben házi versenyen döntjük el, hogy kit nevezünk. A versenyeken való minél szélesebb körű részvételre, a saját képességeik sokoldalú kipróbálására és fejlesztésére ösztönözzük tanulóinkat a kimagasló eredmények jutalmazási rendszerével. Az egyes tantárgyakra épülő szakköri foglalkozások feladatai között a tanulmányi versenyekre való felkészítés is szerepel. Kiemelt fontosságú a mindennapos testnevelésre és sportköri foglalkozásokra épített sportban tehetséges diákok felkutatása, versenyeztetése. Évente kiosztjuk a Jó tanuló, jó sportoló díjat. Az ISK működését kiegészítik: az iskolán kívül működő sportegyesületek munkái. Minden évben sor kerül a Móra napok záró eseményeként megrendezett tanulmányi versenyek lebonyolítására: prózamondó verseny, könyvtári verseny, színjátszók versenye, Móra-illusztrációk kiállítása. 16

17 A verseny célja, hogy névadónk emberi nagyságát közelebb hozzuk, megismertessük a tanulókkal, s mindezt olyan rendezvénysorozat keretében, melynek cselekvő részesei. Célunk a szépirodalom olvasóivá nevelni és a magyar nyelv iránti elkötelezettségüket erősíteni. Tehetséggondozás a művészetek eszközeivel: Az alapfokú művészetoktatás tehetséggondozó tevékenységét, feladatait, saját pedagógiai programja és tanterve szerint végzi, mellyel szervesen kapcsolódik az általános iskola tehetséggondozó tevékenységéhez, így egymást kiegészítve és megerősítve eredményes e tevékenység, s nevelőereje is hatásosabban érvényesül. A hagyományápolás követéseként jelennek meg az iskola alsó tagozatán a művészeti nevelést folytató foglalkozások: énekkar, kézműves foglalkozás, népi játék, színjátszás. A felső tagozatban: a Játékszín-kör, Tölgyfa-kör, Énekkar. Az Énekkar célja: a közös éneklés és együtt muzsikálás örömének, annak esztétikai és nevelési értékeinek újbóli felfedezése, a gyermeki lélek nemesítése. Tölgyfa-kör: elnevezésű kézműves szakkör lehetővé teszi a tanulók számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, képi világban való eligazodást. Az érzelmileg gazdag tevékenységük az ábrázoló, kifejező, közlő, alakító, konstruáló képességeket fejleszti miközben a világ érzéki-tapasztalati birtokbavételére nevel. Munkáikat kiállításokon mutatják be. A látás és a kéz intelligenciájának kiművelését már az alsó tagozatban, s azt megelőzően az óvodában megkezdik. Új technikákkal ismerkednek, alkotó módon dolgozzák fel a látvány, a képi közlések, művészeti alkotások, környezeti jelenségek élményét. Munkájuk között szerepel a szövés, csuhé-, mézesbábformálás, tojásfestés, kerámiák készítése, nemezelés, batikolás. Ezekhez a munkákhoz természetes anyagokat használnak (gyapjú, fonal, agyag, csuhé), s közben megismerkednek népi kismesterségekkel, népi kézműves hagyományainkkal. Játékszín-kör: célja, hogy a színművészet - ezen belül is elsősorban a színjáték iránt érdeklődő tanulók számára igény esetén lehetőséget biztosítson a színjátékon keresztül történő önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak elsajátítására, valamint a színházi szakmák, tevékenységek körének megismerésére. A különböző dramatikus tevékenységformákon keresztül, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a tanulók érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítja önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segíti elő a tanulók szocializációjának folyamatát. Képessé válnak művész együttműködésen keresztül tanulótársaival együtt drámai és színházi produktumok létrehozására. A képességek fejlesztésénél nagy jelentősége van az iskolai könyvtár nyújtotta lehetőségeknek, az önálló tanulás, önművelés, az önálló ismeretszerzés, a különböző dokumentumtípusok használata, a kutatómunka elsajátításának, a többkönyvű oktatásnak, a permanens tanulás kialakításának. A multimédiás CD-ROM-ok használata, internet és könyvtári rendezvények is lehetőséget ad a tananyagon kívüli ismeretek bővítésére, feladatok megoldására. 17

18 a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók részére az alsó tagozaton a tanítási rend elősegíti az esélyegyenlőséget a különböző szociális háttérrel érkező tanulóink számára. A felső tagozatban ezt a napközibe való beiratkozás lehetőségével teremtjük meg. Motiváljuk a hátrányokkal küzdők jelentkezését. A tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek tartalmi gazdagságával és tervszerű rendszeres szervezésével tovább kívánunk enyhíteni a szociokulturális hátrányokon. Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, tanulókat a lehetőségekről, a lehetséges támogatások formáiról. A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány egyedi segítséget nyújt a rászorulóknak az erdei táborokhoz, kirándulásokhoz, tanulmányi versenyekhez. Szükség esetén a SZM segítségére is számítani lehet. Pályaorientációs tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányokkal küzdő gyermekek és szüleik tájékoztatására, megkönnyítve és elősegítve a helyes és reális pályaválasztást b) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem alapvető és legfontosabb feladata a prevenciós eljárások kidolgozása és működtetése. Ezek az eljárások: - Családlátogatások - Személyes beszélgetések - Közös tevékenységi formák - Egyéni bánásmód - Tanulók differenciált fejlesztése - Felzárkóztató foglalkozások A gyermek és ifjúságvédelmi (GYIV) felelős feladata: A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók évenkénti feltérképezése. A gyermek családi környezetének, szociális helyzetének felmérése az osztályfőnökök segítségével. A veszélyeztetettség és hátrány fokának megállapítása. Javaslatok kidolgozása a hátrányok kompenzálására.a tanulók és szülők tájékoztatása tanév kezdetekor a gyermek és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. A gyermeki jogok ismerte, betartása és betartatása, megismertetése a diákokkal minden pedagógus feladata. Az ifjúságvédelmi feladatokat pedagógus látja el. A GYIV felelős tartja a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, igazgatóhelyettessel, gyermekjóléti szolgálattal, védőnővel. Részt vesz a gyermekvédelmi jelzőrendszeri megbeszéléseken. o Tevékenyen részt venni a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében. o A gyermekek veszélyeztetettségének felismerése. o Segítséget nyújt: személyes beszélgetéssel, családlátogatással. o Jelzési kötelezettsége van a gyermekjóléti szolgálat felé. o Együttműködik a Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal. o Dokumentálni köteles a tevékenységét. o Végzi a drog-prevenciós tevékenység koordinálását. o Minden tevékenységét az Ifjúságvédelmi törvényben megfogalmazottak szerint végzi. 18

19 1.7.2.c) Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, intézkedések: Integrációs és képesség-kibontakoztató program Valamennyi gyermeknek joga van képességeik minél maradéktalanabb kibontakoztatására, személyiségfejlődésük támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, mely biztosíthatja iskolai sikerességüket. Ezt a nevelési-oktatási környezetet teremti meg számukra az integrációs pedagógiai rendszer. Az integrációs és képesség-kibontakoztató program keretein belül együtt tanul a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanuló a nem hátrányos helyzetű tanulóval. Cél: - Az eltérő családi háttérrel, különböző képességgel és fejlettséggel rendelkező gyerekek együttnevelésének hatékony megvalósítása. - Az esélyegyenlőség érvényesítése és az életen át tartó tanulás koncepciójának megértetése, megvalósítása. - Olyan fiatalok nevelése, akik eredményesen fejezik be az általános iskolát, illetve sikeresen tudnak középiskolát választani. Feladat: - Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére a közösen kidolgozott együttműködési program fejlesztése, megvalósítása, rendszeres látogatások szervezése. - Beiskolázás előkészítése, mérések, vizsgálatok előzetes elvégzése. - Rendszeres kapcsolattartás szakszolgálatokkal, civil szervezetekkel. - A kapcsolattartás formáinak bővítése a szülőkkel, a HHH tanulók sikeressége érdekében. - Az új pedagógiai módszerek alkalmazásával (pl. kooperatív tanulásszervezés) valamint továbbtanulásra felkészítő programmal növelni kell a HHH továbbtanulók számát az érettségit adó középfokú oktatási intézményekben. - A HHH tanulók számára megfelelő középfokú intézmény választásában segítségnyújtás. - Differenciált tanulásszervezéssel, fejlesztő foglalkozásokkal javítani a kompetenciamérések eredményeit. - A tanulmányi versenyek, művészeti versenyek, erdei iskola, szakkörök szervezésénél, egyéb tanórán kívüli programoknál biztosítani kell az egyenlő hozzáférést. - Minél több pedagógus legyen képes az előítélet kezelésre és a diszkriminációmentes oktatásra. - Rendszeresen figyeljük azokat a pályázatokat, amelyek tanulóink esélyegyenlőségének javítását szolgálják, és lehetőség szerint részt veszünk azokon. Alkalmazott módszerek: - differenciált tanulásszervezés - kooperatív tanulásszervezés - projektmódszer - moduláris oktatás - drámapedagógia Feltételek, eszközök: - megértő, elfogadó pedagógus magatartás - befogadó környezet 19

20 - egyéni beszélgetések a tanulóval - háromhavonkénti kompetenciaalapú értékelő megbeszélés a gyermekkel, a szülővel és szükség esetén a családgondozóval - egyéni fejlődési napló vezetése - multikulturális tartalmak megjelenítése A halmozottan hátrányos helyzet kezelésének színterei: - tanítási órák - napközis foglalkozások - felzárkóztató foglalkozások - tehetséggondozó foglalkozások - szabadidős programok - kirándulások, táborozások. Felelősségek: - Az intézmény vezetője, az iskolavezetés felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők és a társadalmi partnerek számára ismert legyen az iskola esélyegyenlőségi terve, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelősségük annak biztosítása is, hogy az iskola dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a szükséges lépések megtételéért. - Az igazgató felelős a közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program megvalósításának koordinálásáért, végrehajtásának nyomon követéséért, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. - A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programban foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. - Minden az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje az intézmény esélyegyenlőségi programját és magára nézve is kötelezőként kövesse azt. Eredményességi mutató: - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tekintetében az évfolyam-ismétlési arány ne haladja meg az országos átlagot. - A HHH tanulók körében ne legyen lemorzsolódó tanuló. - Ne legyen igazolatlan hiányzás a HHH tanulók körében. - Ne legyen HHH tanuló magántanulói jogviszonyban a szülő kérése alapján. - Minden halmozottan hátrányos helyzetben levő tanuló rendszeresen járjon iskolába. - Évfolyamvesztés nélkül haladjanak tovább a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. - Szüleik folyamatosan érdeklődjenek gyermekük iskolai munkája iránt. - A tanulók rendszeresen vegyenek részt felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokon. - Vegyék igénybe az iskolai étkeztetést, a napközis szolgáltatást. A részletesen kidolgozott esélyegyenlőségi intézkedéseket, tevékenységeket az Esélyegyenlőségi terv tartalmazza. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben