Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program 2013."

Átírás

1 Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program 2013.

2 Tartalomjegyzék: 1. Nevelési program Bevezetés Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladata A kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A különleges bánásmódot igénylő tanulók a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló b) A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok c) Esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, intézkedések: A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló és pedagógus és az intézmény partnerei együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A szülő, tanuló pedagógus együttműködésének formái A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgatárgyak részei és követelményei A felvétel és az átvétel helyi szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

3 1. Nevelési program 1.1. Bevezetés Nincs hatalmasabb erő mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember - legyőzhetetlen. Köszöntjük az Olvasót! A Pedagógiai program az intézmény nevelési-oktatási koncepciója, mely az intézmény céljainak, működésének több évre szóló terve. A tantestület a nevelési program és a helyi tanterv átgondolása során arra törekedett, hogy az intézmény teljes mértékben megfeleljen a központi előírásoknak, ugyanakkor megtartsa azokat a nevelési-képzési formákat, amelyek az előző program értékei, jól bevált folyamatai voltak. Törekedtünk megőrizni a helyi sajátosságokat, az intézmény sajátos arculatát. A Pedagógiai program és Helyi tanterv kiegészült a kompetencia alapú oktatás implementációja során vállalt pedagógiai célokkal, feladatokkal. Mindezekkel együtt ajánljuk pedagógiai programunkat a fenntartó, szülők és gyerekek figyelmébe. Zalakaros, március. 28. Tisztelettel: A nevelőtestület 1.2. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az iskola sajátos arculata: Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog /Szent-Györgyi Albert/ A gyermekek életkori sajátosságainak, érdeklődési körének megfelelő sokrétű, színes szabadidős tevékenységi formákat és programokat kínálunk. Kiemelt szerepet biztosítunk: az idegen nyelv 3

4 a sport a számítástechnika az integrációs, képesség-kibontakoztató és kompetencia alapú oktatásnak Alapelveink: egyéni fejlesztés: a tanulók önmagához viszonyított fejlődését biztosítani az individuális és a közösségfejlesztés eszközeivel. önálló ismeretszerzés elsajátítása: azon személyiségjegyek megalapozása, fejlesztése, amelyek segítségével sokoldalú, önmegvalósító, új ismereteket alkalmazni tudó emberekké válnak. Felkészíteni az élethosszig való tanulásra. következetesség: igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakozására. társadalmi leszakadás megakadályozása: a társadalmi hátrányok kompenzálására való törekvés, a minőségi nevelés-oktatáshoz való egyenlő hozzáférési esély biztosítása. kompetenciák fejlesztése: célkitűzéseinknek megfelelő, a gyermekek személyiségének fejlesztését hatékonyabbá, teljesebbé tevő pedagógiai törekvések, kezdeményezések beépítése az oktatás- nevelés folyamatába. - felelős állampolgárok nevelése: nemzeti értékeink, népi hagyományaink megbecsülése mellett más népek kultúrájának befogadására való képesség kialakítása Az intézmény nevelő-oktató tevékenységének célja: A nevelés és az oktatás egyensúlyának megteremtésével a gyermek személyiségének harmonikus kibontakozása. Tanulóink a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkör kialakításával az egymásra odafigyelni tudó, aktív, tevékenykedő, a környezetre- a természet szépségeire rácsodálkozó, tanulásban örömét lelő, boldog gyermekké váljanak. A tantestület hisz abban, hogy az iskola egyrészt műveltséget terjeszt, alkalmassá teszi a gyermeket az ismeretanyag elsajátítására, képessé teszi a tudományos felfogás elfogadására, a megszerzett tudás fejlesztésére, alkalmazására. Másrészt erkölcsi értékek hordozója, átadója. Úgy nevel, hogy a gyermek képes legyen a hagyományt őrizve új értékek létrehozására, befogadására, a másság elfogadására. Nevelő-oktató munkánkban a hagyományokra építő, a gyermekközpontú működést megvalósító; szeretetteljes, családias légkörben kívánunk megfelelni: a fenntartó, a helyi társadalom, a szülők, 4

5 a gyermekek, és önmagunk elvárásainak. Törekszünk az emberi értékek átadására. Fontosnak tartjuk a pedagógusok példamutatását. Nemzeti értékeink, régi hagyományaink megbecsülése mellett, az idegen népek kultúrájának megismerésére, befogadására neveljük gyermekeinket. Valljuk, hogy a gyermek, érdeklődő, befogadni akaró; az önmegvalósítás szándékával rendelkező személyiség; akit az igényes, határozott követelmények támasztásával önállóságra, kezdeményezőkészségre, kreativitásra, az élethosszig tartó tanulásra készítünk fel. Célunk, hogy minden tanulónkat eljuttassunk a képességeinek és adottságainak megfelelő szintre. Diákjainkat a kulturált magatartás, a közösségi érzés, és a megfelelő kommunikáció jellemezze. Szeressék és védjék a természetet és saját szűkebb környezetüket is. Legyenek tisztában az egészségvédelem legfontosabb tényezőivel. Legyenek fogékonyak az emberi kapcsolatokra, a barátságra, a család tiszteletére. Alakuljon ki bennük a világ megismerésének igénye. Fontosnak tartjuk önmagunkkal és tanulóinkkal szemben a tudatosságra, következetességre, önfegyelemre, toleranciára, kitartásra való törekvést. Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, nyitottak vagyunk az új értékekre. Feladataink: Feladatainkat a tanulók, szülők, a fenntartó és a helyi társadalom iskolával szemben támasztott igényei és a célrendszerünk határozzák meg. Iskolai oktatásunk valamennyi elemét áthatják, erősítik a tantárgyközi kapcsolatokat, a tanulók személyiségének fejlesztését, a kulcskompetenciákra épülnek, megjelennek az egyes tantárgyak tanmeneteiben és a kerettantervben. Az iskolai oktató - nevelő munkánk eszköz- és eljárásrendszere: Nevelési céljaink elérése érdekében a pedagógiai módszerek és eljárások sokszínűségére törekszünk. Módszereink kiválasztásánál az alábbi szempontokra figyelünk: - a tanulók életkori sajátosságai - a tanulók képességei - a tanulók értelmi-érzelmi fejlettsége - a pedagógusok személyisége - a pedagógusok szakmai felkészültsége Az alábbi tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása hatékonyságunk alapfeltétele, ezért ezeket az adott szituációnak megfelelően választjuk meg. - frontális osztálymunka - differenciált tanulásszervezés - csoportmunka - páros és egyéni munka - kooperatív technikák - projekt-módszer - könyvtárhasználat, internethasználat - IKT alkalmazása - témahét - kutatómunka - kiselőadás - szakkör - kérdőív, interjú - önálló innováció 5

6 - partnerkapcsolatok, nemzetközi projektek - drámapedagógia - tanulmányi séták - a kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetén: egyéni fejlesztés, integráció és képesség kibontakoztató program Direkt és indirekt nevelési eljárásaink: Elvárás, gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés, szervezés, célkitűzés, hagyományok kialakítása, követelés, személyes példamutatás, tények és jelenségek bemutatása, műalkotás bemutatása, csoportminták kiemelése, felvilágosítás, magyarázat, beszélgetés, önálló munka, elemző munka, vita 1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánkban arra törekszünk, hogy a személyiség komplex fejlesztését tudatos, tervszerű, végiggondolt nevelő-oktató munkával valósítsuk meg. Az iskolai tevékenységrendszerünket a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében tervezzük. Az egységes alapvető követelményekkel és az ezekre épülő differenciálással tesszük nemcsak lehetővé, hanem szükségszerűvé a tanulók tevékeny elsajátítói és alkotói viszonyát saját fejlődésükhöz; benne a tanulás, sport, játék és egyéb tevékenységek legkülönbözőbb tartományaihoz. Mindennapi tevékenységük szervezésében a legkülönbözőbb ismeretek elsajátítását eszköznek tekintjük a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzését, kommunikációs cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. Nevelési-oktatási rendszerünkben biztosítjuk tanulóink autonómiáját. Lehetővé tesszük számukra a legkülönbözőbb igényeik és szükségleteik kifejezését, a tapasztalatszerzést, a társas kapcsolatok megélését olyan kulturális tevékenységek során, amelyekben folyamatos visszajelzést kapnak cselekvéseikről, magatartásukról. Értékelési rendszerünkben kiemelt szempont a tanuló önmagához képest elért teljesítménye a személyiségfejlődés valamennyi területén. A jelen szocializációs, valamint a jövendő társadalmi szerepekre felkészítő tevékenységi modelljében szintén a tanulói aktivitásra épít. Eközben fokozott figyelmet fordítunk az érzelmek nevelésére. A tanulók műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását a szabadidő megszervezésével oly módon segítjük, hogy az általunk megfogalmazott értékeket, magatartásmintákat, elvárásokat és igényeket szolgálja és egészítse ki. Tevékenységrendszerünk lehetővé teszi tanulóink felkészítését arra, hogy felnőtt életükben képesek legyenek az életükre vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. 6

7 A személyiségfejlesztés területei Képességekre alapozott ismeretszerzés Differenciálás Csoportbontás Felzárkóztatás Tehetséggondozás Egyéni fejlesztés Újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása Érdeklődésre alapozott ismeretszerzés Egészséges életmód, környezet védelme A megvalósulás színterei - Tanóra - Szakkörök - Pályázatok - Korrepetálás - Versenyeztetés ISK, klubok, szakkörök, választható tanóra Szakórák, napközi Madarak fák napja, mindennapos testnevelés mentálhigiénés program, kirándulás Csoportokban való mozgás, közösségi élet szerepeinek megismerése Művelődés, kultúra Osztályközösség, klubnapközi, szakkörök DÖK, ISK Zeneiskola, könyvtár, kiállítás, Móra-napok Település művelődési életében való részvétel Demokratikus (társadalmi) működésben való részvétel - jogi tudatosság - vezetés - kooperáció - a csoport tagja szerepének vállalása - legkülönbözőbb társadalmi szerepek - érdekérvényesítés Tanóra, szakkör, klub, DÖK, fórum család, osztályközösség; egyéb szervezett iskolai csoportok- iskola közössége nemzeti ünnepek, - nemzeti hagyományok osztályközösség, DÖK, fórum, Iskolaszék, rendezvények 7

8 1.4. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A 20/2012. EMMI rendelet alapján. 1. számú melléklet: Egészségfejlesztési program A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés során a tevékeny közösség nevelőerejének tudatos, szakszerű felhasználása történik, melyet az egyéni fejlődés érdekében végzünk. Aktív kapcsolatot teremtünk az egyén és társadalom között. Feladataink során kiemelt fontosságot tulajdonítunk a pozitív értékek, társas együttélés szabályai megismertetésének, elsajátításának. Célunk a biológiai lét, a társas kapcsolatok, a humanizált társadalom, az én harmóniájára vonatkozó és a társadalmi eredményességre vonatkozó legfontosabb értékek kialakítása tanulóinkban: egészségvédelem, az élet tisztelete, önismeret, szülő tisztelete, önzetlenség, önművelés, kreativitás, hazaszeretet. Törekedni kell arra, hogy a nevelők azonos értékrendet képviseljenek. Iskolai tevékenységeinkben arra törekszünk, hogy tanulóink megismerjék népünk kulturális értékeit, szülőföldünk, városunk történetét, jellegzetességeit, hagyományait. Olyan közösségi tevékenységeket szervezünk, mely során megismerhetik közvetlen és távolabbi környezetük kultúráját, más népek szokásait és vallását. Hagyományaink ápolását az életkori sajátosságoknak megfelelően, változatos programokkal végezzük: - Tanulmányi séták, - Könyvtárlátogatások - Színház és hangverseny előadások - Nemzeti ünnepek megtartása - Adventi ünnepkör - Farsang megünneplése - Móra-napok - Madarak fák napja - Föld napja - Víz világnapja - Megemlékezések: az aradi vértanúk, a kommunizmus, a holokauszt áldozatainak emléknapja költészet napja és a nemzeti összetartozás napja alkalmából - Sport-nap Tanulóinkat egymás megértésére, elfogadására, megbecsülésére neveljük. Fejlesztjük nyitottságukat, szociális és érzelmi képességeiket, kialakítjuk bennük a véleményformálás, érvek kifejtésének és megvédésének képességét, elsajátíttatjuk velük az önálló ismeretszerzés módszereit, a különböző típusú dokumentumok használatát. - Egységes követelmények kialakítása - Vitafórumok, DÖK-fórum, - Vetélkedők, - Könyvtári programok A természet tiszteletére, a környezeti károk megelőzésére, az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelésére és megoldására megmozdulásokat szervezünk. - Papírgyűjtés - Szemétgyűjtés, szárazelemgyűjtés - Szelektív hulladékgyűjtés 8

9 Jelentős feladatként kezeljük az egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére, a felvilágosításra irányuló tevékenységeket, az egészséges életvitel kialakítását a megfelelő szakemberek (védőnő, fogorvos, iskolaorvos) közreműködésével. Az egészségnevelés a helyi tantervünkben modul tantárgyként és a biológia és környezetismeret tantárgyhoz integrálva, valamint az osztályfőnöki órák tanmenetében jelenik meg. A tanulókat a másság, a beteg, sérült emberek iránt elfogadó magatartásra neveljük. - Előadások, felvilágosító programok, drogmegelőzési programok - Egészségügyi szűrések - Az iskola rendőre program Továbbra is megtartjuk hagyományossá vált iskolai rendezvényeinket, hiszen ezek az összetartozás érzésének megerősítésében nagy jelentőségűek. Az iskolában aktívan működik a diákönkormányzat (DÖK), melynek egyik fő feladata a diákok jogainak védelme, érdekképviselete, a diákpanaszok kezelése. Keretében a tanulóknak lehetőségük van tisztségviselőket választani, munkájukat ellenőrizni és értékelni, közszolgálati diákszerepeket vállalni, iskolai szabadidős tevékenységek megszervezésében, lebonyolításában aktívan részt venni. A diákönkormányzat munkáját az e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra (2011. CC. tv. 3. (3) Tagjai Létrehozását kezdeményezheti Döntési jogköre van Véleményezési jogot gyakorol Diákönkormányzat tanulók tanulók tanulóközösségek diákkörök - saját működésében - anyagi eszközök felhasználásában - 1 tanítás nélküli munkanap programjában - tájékoztatási rendszer kialakításában (DÖK-nap) - házirend - iskolai SZMSZ - szociális juttatások - ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásának elfogadásakor A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, a nevelőtestület hagyja jóvá. ( DÖK-SZMSZ ) Feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni ( DÖK-fórum). A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni. 9

10 1.6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladata Lásd.: évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről 35. A pedagógus kötelességei és jogai 62., 63. szerint Az osztályfőnököt az igazgató jelöli ki munkaközösségi javaslat alapján. Munkáját az SZMSZ és mellékleteiben meghatározottak, valamint a pedagógiai program és a házirend alapján végzi. Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki munkaterv. Osztálya közösségének felelős vezetője. A gyermek nevelését, oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek között a türelmesség elve alapján végzi. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Látogatja az osztálya óráit és szükség esetén családot látogat A kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje évi CC. Törvény a nemzeti köznevelésről bekezdése határozza meg a fogalmat, és állapítja meg a kategóriákat. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 1.7. a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, a,b, ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló a,b,c, A különleges bánásmódot igénylő tanulók Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: A köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a sajátos nevelési igényű tanulóknak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Iskolánk alapító okiratában szerepel, mely sajátos nevelési igényű tanulókat látjuk el. Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt integráltan történik. 10

11 Cél - A tanulók zökkenőmentes beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása. - A pedagógusok, tanulók és a szülői közösség felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. - Módszerek, eszközök megválasztása, megismerése, amely alkalmazkodik a tanulók egyéni nevelési igényeihez. - A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni sikerességét segítő képességek kialakítása, fejlesztése. - Az olvasás-, írás, számolászavarok javítása, hogy kialakítsa a tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás, írás, számolás készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az olvasás, írás számolás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. Feladat A sajátos nevelési igényű tanulók érdekében iskolánk a pedagógiai program, helyi tanterv előkészítésénél figyelembe vette a köznevelési törvény, sajátos nevelési igényű tanulók oktatás-nevelés irányelvét, helyi lehetőségeket, szülői elvárásokat, nálunk nevelt tanulók sajátosságait. Az alapító okiratban kijelölt feladatként ellátott sajátos nevelési igényű tanulók számára meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak: fejlődési mód, út, időtartam módosulhat, a sajátos nevelési igényből adódó hátrányok, következmények csökkentése, vagy ellensúlyozása. A képességek tervszerű fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságok szerint. A tanítás- tanulás folyamatában megmutatkozó sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, a tanulási technikák elsajátíttatása, a szociális képességek fejlesztése. - A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése. - A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban. - Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék. - Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása. - Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése. - A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. Az integrációt vállaló intézmények feladatai: - Alapító okiratában szerepeltetni kell a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének-oktatásának feladatát, s azt hogy milyen fogyatékossági csoporthoz tartozó gyermekekről van szó. - Átdolgozott pedagógiai programja és a helyi tanterve tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot. - Szakemberek biztosítása: szükségleteknek gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor. - Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása: - Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása, a tanórai foglalkozásokon túl. Ennek meg kell jelennie az iskola óratervében, mely a fogyatékosság típusától függően az évfolyamra meghatározott heti tanórák óraszámának 15-50%-a lehet. - Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítheti az intézmény igazgatója a szakértői vélemény alapján. - Az első évfolyamon az értékelés és minősítés alól mentesített tanuló számára egyéni továbbhaladást engedélyezhet az igazgató, vagyis a gyermek haladása eltérhet osztálytársaitól egyes tantárgyakban. 11

12 A tanulók fejlesztésében résztvevők feladata Az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógusok, akik - a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodó módosulásait, a tanulók egyéni képességeit, differenciál: - együttműködik a különböző szakemberekkel - szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, egyéni haladási ütemet biztosít - a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti a tanórai tevékenységbe. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában résztvevő gyógypedagógus, aki: - segíti a diagnózis értelmezését - figyelemmel kíséri a tanulók haladását, segít a módszerek, eszközök kiválasztásában - együttműködik a többi pedagógussal - tanórán kívüli habilitációs, rehabilitációs, fejlesztést végez egyéni fejlesztési terv alapján, ezzel segíti a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai előmenetelét. A megvalósítás keretei, módszerei Tanórai megvalósítás: - differenciált tanulásirányítás megvalósítása és differenciált házi feladatok kijelölése - rugalmas időbeosztás a felzárkóztatás igényéhez igazodva - kompenzáló eszközök használata igény szerint - egyénre szabott kooperatív tanulási módszerek alkalmazása. - a sajátos nevelési igenyű tanulók számára egyéni tanulási technikák kialakítása. - személyre szabott eszközhasználat - szóbeliség szélesebb körben való alkalmazása. Tanórán kívüli megvalósítás: - Amennyiben szükséges a sajátos nevelési igényű tanuló speciális szakemberekhez történő irányítása (szakértői bizottság, nevelési tanácsadó, gyermekorvos, pályaválasztási tanácsadó). - Egészségügyi rehabilitáció: pl. gyógytestnevelés - Habilitációs és rehabilitációs foglalkozások: Iskolánkban a sajáton nevelési igényű tanulók tanórán kívüli habilitációs és rehabilitációs fejlesztését gyógypedagógus végzi egyéni fejlesztési terv alapján a köznevelési törvényben meghatározott rehabilitációs órakeretben. A pedagógiai célú rehabilitációt egyéni fejlődési lapon dokumentálja. A foglalkozások célja a sikeres tanulmányi előmenetel érdekében a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése, helyreállítása, képességek fejlesztése, készségek, jártasságok kialakítása, az egész személyiség egyensúlyba hozása. A fejlesztés hatékonysága, értékelése - kontrollvizsgálatok a szakértői es rehabilitációs bizottságoknál - dokumentumelemzés, a tanuló produktumainak célirányos áttekintése (felmérések, napló, füzetek stb. ) - folyamatos megfigyelés, visszajelzés - beszélgetés a gyerekekkel, szülőkkel, a fejlesztésben résztvevő szakemberekkel; s ezek együttes figyelembevételével a további feladatok megjelölése. 12

13 a) tanulási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: A tanulási nehézséget mutató tanulók képességeiben, készségeiben a beiskolázásuk kezdetétől eltérések mutatkoznak. Az olvasás, írás, számolás tanulása során megjelenő nehézségek, funkciózavarok gátat szabnak az egyre növekvő ismeretek elsajátításának, alkalmazásának. A tanulási nehézségek, kudarcok leggyakoribb formái: A tanuló - figyelme szétszórt, - nehezen tud koncentrálni, - gyorsan felejt, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat, - túlmozgásos, - túlzottan lassú, - kézügyessége fejletlen, - lassan vált át egyik feladatról a másikra, - a szakértői bizottság, a nevelési tanácsadó javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. Cél A tünetek hátterében meghúzódó okok feltárása. A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály, ill. iskolai közösségbe való bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség megteremtése. Feladat - A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felismerése, a vezető tüneteik kiválasztása. - Lehetőség szerint a kiváltó okok kiderítése. - A tanulóinkban az önismeret, az önértékelés, és a pozitív énkép megjelenési igényének kialakítása. - A beilleszkedést segítő szükséges feltételeket biztosítása szakemberekkel: fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus. A tanulók képességeinek felmérése a pedagógus feladata. A képességeiket tekintve elmaradó tanulókat az iskola felhasználható órakeretének terhére a pedagógusok felzárkóztatják a továbbhaladást biztosító szintre. Ennek érdekében: - már az iskolába lépéskor felmérik a leendő elsős tanítók a gyerekek képességeit, szükség esetén szakvéleményezésre utalják, - a tanév elején felmérést végeznek a tanulók tudásszintjére vonatkozóan, - a tanév közben folyamatosan figyelik és rögzítik a tanulók haladási ütemét, - a rászoruló tanulókkal fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus foglalkozik kis csoportokban, - a tanítási folyamatban a pedagógus differenciál annak érdekében, hogy a gyengén teljesítők is elsajátítsák a minimumszintet, - szükség esetén a kudarc okainak feltárásában a nevelési tanácsadó segítségét igényli. Az iskola feladata - a pedagógusok jelzéseinek megfelelően megszervezi a felzárkóztató tevékenységet, Módszerek A kiváltó okok gyakran befolyásolják a beszéd, az írás, az olvasás, a matematika, valamint a tanulásához szükséges készségek fejlődését is. Az érintett gyermekek fejlődése eltérő ütemű. 13

14 Esetükben egyéni fejlesztési terv szerint és speciális módszerek alkalmazásával történik a sérült funkciók korrekciója, a tanulók felzárkóztatása. Segítő tevékenységek: - az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, - az egyéni foglalkozások, - a felzárkóztató foglalkozások, - az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, - a továbbtanulás irányítása, segítése, - együttműködés a tanuló szűkebb es tágabb környezetében fellelhető segítő erőkkel: szülő, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, ifjúságvédelmi felelős, - szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés, - közös játék, közös munkavégzés fejlesztő hatásának kihasználása, - az önálló tanulást segítő technikák megtanítása, - konfliktushelyzetekben az osztályközösség pozitív erejének alkalmazása. A megvalósulás színterei Tanórai megvalósítás: - differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák alkalmazása, - differenciált ellenőrzés, számonkérés (illetékes szakértői bizottság. Nevelési tanácsadó által megállapított részképesség zavarok jogszabályi lehetőségnek megfelelő figyelembe vétele), - egyéni fejlesztés, Tanórán kívüli megvalósítás: - korrepetálás tanítók es szaktanárok irányításával, - alkalomszerű, egyéni foglalkozások: az esetleges hosszabb hiányzás miatti lemaradás pótlására, - hiányok pótlása kiscsoportos formában a követelményrendszer eredménytelen elsajátítása miatt, - szakkörök, különösen a készségtantárgyak köréből, - szabadidős foglalkozások, - egyéni fejlesztés: fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus segítségével. A tevékenységben résztvevők a pedagógusok, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, szükség esetén pszichológus. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítő program a gyermekek állapotának folyamatos nyomon követésével, a fejlesztés kontrollálásával és esetleges módosításával válik teljessé b) beilleszkedési magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködő tanulók fejlesztése nagyon fontos, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. Az iskolai követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától eltérően szocializált gyermekek összetalálkozása egy sor tipikus nehézséget hoz a felszínre. A beilleszkedési nehézségek, zavarok leggyakoribb formái (az általános iskolai korosztályra jellemzően): - a tanulói együttműködés teljes hiánya, agresszivitás, 14

15 - ellenséges viselkedés társakkal, felnőttel szemben durva hangnem, - érzelmi és indulati kiegyensúlyozatlanság, - gyenge kudarctűrő képesség. A viselkedési zavaroknak a figyelemfelkeltésen kívül gyakori oka a tanulásban való lemaradás, tanulási kudarc, ezért ezek felismerése, kezelése is fontos feladata iskolánknak. A problematikus gyerekek tevékenysége, tanórai feladatmegoldása rendszerint nem folyamatos; viselkedésükbe váratlan, kiszámíthatatlan mozzanatok csúsznak. Ehhez gyenge iskolai teljesítmény, a tanulási zavar is társul. Az állandó elégedetlenség a szülő és az iskola részéről, a gyakori szidás és büntetés miatt a gyereket állandó kudarcélmény kíséri, ez pedig a fokozott devianciához vezet. Cél Lehetőség szerint alkalmassá tenni ezeket a tanulókat az együttélésre, együttműködésre. A perifériára szorulásuk, antiszociális helyzetbe való lecsúszásuk megelőzése. Az elérendő cél, a tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményező-készségének kialakítása. Feladat - A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének feltárása. - A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal. - A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése. - A szülők segítése a családi és a nevelési konfliktusok megoldásában. - Ennek keretében fejleszteni kell a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását és konfliktuskezelői képességét. Pedagógiai tevékenység - A gyermek pozitív megnyilvánulásainak azonnali megerősítése, dicsérete, elismerése, kiemelése. - A pedagógusnak tudnia kell, hogy kit milyen sebességre késztethet, és mi az a maximális teljesítmény, ami az adott tanulótól jogosan elvárható. - Az osztályfőnök és a szaktanárok állandó megfigyelései, kapcsolattartás a szülőkkel, állandó közvetlen viszony a gyerekekkel. Az egy tanulócsoporton belül tanító pedagógusok együttműködése, a tanulói problémák megvitatása. - A fejlesztő pedagógus megfigyelései az egyéni beszélgetések, foglalkozások során. - A szülők és a pedagógusok állandó kapcsolattartása a fejlesztő pedagógussal. Az iskolai légkör oldottságával, a pedagógusok nyitottságával lehetővé kell tenni a gyermek számára, hogy problémáival tanáraihoz fordulhasson. - Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse és a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét kérve a család nevelési szokásainak megváltoztatására kell törekedni. A velük való kapcsolattartás első sorban az osztályfőnök feladata. - Szükség esetén a nevelési tanácsadó megkeresése, bevonása. Módszerek, tevékenységi formák - az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése - a felzárkóztató órák, foglalkozások - tanórai tanulás során segítségadás - a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak mélyítése tanórán kívül is - családlátogatások 15

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA REGULY ANTAL GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Jó és szép dolgokat az ember mindig nemes célból tegyen... Reguly Antal Lasst euch die Kindheit nicht austreiben! Nur wer

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, 03, Tankerülete II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola :1037 Budapest, Erdőalja út 5. /Fax: 250-3269/6 @: erdoalja-a@kszki.obuda.hu : www.erdoalja.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

2013 Módosítva: 2015. június 05.

2013 Módosítva: 2015. június 05. 2013 Módosítva: 2015. június 05. Pedagógiai program Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 1149 Budapest Várna u. 21/B 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben