TARTALOMJEGYZÉK TOKAJ HEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ KEZELÉSI TERVE KIVONAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK TOKAJ HEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ KEZELÉSI TERVE KIVONAT"

Átírás

1

2 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT TARTALOMJEGYZÉK 2. kiemelkedegyetemesértékösszegzése AzUNESCOVilágörökségBizottságaáltalelfogadottésaKözpontáltalnyilvántartotttartalom Rövidleírás Afelvételsoránelfogadottkritériumokkifejtése Azintegritásmegállapítása Ahitelességmegállapítása Védelmiéskezelésielvárások 10 Adatokpontosítása 2.2.Értékhordozók(Attribútumok)kifejtése Értékhordozócsoportok Értékhordozókkifejtése A Kiemelked Egyetemes Érték megrzési stratégiájának kiterjesztése a világörökségi terület egészére A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KIEMELKED EGYETEMES ÉRTÉKE MEGRZÉSÉNEK, FENNTARTÁSÁNAKÉSBEMUTATÁSÁNAKCÉLJAIÉSSTRATÉGIÁI A FENNTARTHATÓSÁG NÖVELÉSE, A MEGRZÉS FENNTARTÁSA, JAVÍTÁSA (HELYREÁLLÍTÁS, KEZELÉS,GONDOZÁS,FELÚJÍTÁS) Atevékenységcélja Afenntarthatómegrzkezelésstratégiaicéljaiésprioritásai Kutatás Akutatásitevékenységcéljai Akutatásitevékenységstratégiája Megközelítés,közlekedés Aközlekedésfejlesztéscéljai 25 Atérségibeavatkozásokprioritásai 3.4.Bemutatás,látogatókfogadása Atevékenységcéljai Atevékenységstratégiája Atevékenységprioritásai SZAKMAIKÉPZÉSTOVÁBBKÉPZÉS Atérségiképzéscélcsoportjai Atérségiképzésstratégiája Aszakmaiképzésprioritásai OKTATÁS,ISMERETTERJESZTÉS,TÁRSADALMITUDATOSSÁGNÖVELÉSE Ahelyitudásbázisfejlesztésénekcéljai,stratégiája KÖRNYEZETITÉNYEZK,KAPCSOLATOK,KLÍMAVÁLTOZÁSHAVÁRIA Atevékenységcéljai Atevékenységstratégiája Aterületiéstelepülésitervekösszhangjánakmegteremtése

3 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT Atervezésieszközökösszehangolásánakprioritásai Arövidtávútervezésifeladatok ATokajHegyaljaKiemeltTérségTerületrendezésiTerve(TokajKttrt) TokajHegyaljakiemelttérségiszerkezetitervéneklehetségestérségiterületfelhasználási kategóriái(1:50.000) A TokajHegyalja kiemelt térségi területrendezési tervének lehetséges térségi övezeti rendszere ATokajHegyaljakiemelttérségiterületrendezésitervénekterületrendezésiszabályzata ATELEPÜLÉSRENDEZÉSIESZKÖZÖKMEGÚJÍTÁSATELEPÜLÉSCSOPORTOSKERETBEN AvilágörökségiterületetérintKezelésimódok,korlátozások,tilalmakéstámogatások kezelésimódok Megrzést,ahelyreállítástésafenntarthatóhasználatotszolgálókezelésimódokaIII. fejezetbenmeghatározottkezelésistratégiákszerint Akezeléshezszükségeshálózatszerszervezetiésmködésifeltételrendszerkialakítása Zászlóshajóprojektek Megrzésitevékenység fennmaradástelsegíthasználat Azországosmemlékivédettségkörénekbvítése Bányászat IntézkedésiTerv Társadalmiszakmairészvételakezelésselkapcsolatosdöntéshozatalban Szakmairészvétel Államikormányzatiszintésazállam,illetvekormányzatfelügyeletealátartozószintek Társadalmirészvétel Önkormányzatok TokajiBorvidékFejlesztésiTanács Aterületenmködszakmaiszervezetek,intézmények Kötelezegyeztetések Területéstelepülésfejlesztésiésrendezésitervek Bányászat Természetvédelmikezelésitervek Hatástanulmányok konfliktusokoldása,kezelése,kiegyenlítmechanizmusok Finanszírozás Afinanszírozásforrásoldala Monitoring:indikátorok,alapadatok,mechanizmusok,visszacsatolás Amonitoringrendszerstruktúrája Azeredetidokumentumstruktúrája 60

4 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT RÖVIDÍTÉSEK ANP AggtelekiNemzetiPark ANPI AggtelekiNemzetiParkIgazgatóság ÁROP ÁllamreformOperatívProgram BAZMKH BorsodAbaújZemplénMegyeiKormányhivatal BAZMÖNK BorsodAbaújZemplénmegyeiÖnkormányzat Btv. Bortörvény,1893.évibortörvény COM WorldHeritageCommittee(VilágörökségBizottság) ÉMIKTVF ÉszakMagyarországiKörnyezetésTermészetvédelmiFelügyelség ÉMOP ÉszakMagyarországiOperatívProgram EMVA EurópaiVidékfejlesztésiMezgazdaságiAlap EOV EgységesOrszágosVetület ERA EurópaiKutatásiÖvezet ERFA EurópaiRegionálisFejlesztésiAlap ESZA EurópaiSzociálisAlap ETC Nemzetköziturisztikaiszervezet ETE EurópaiTerületiEgyüttmködés FÖMI FöldmérésiésTávérzékelésiIntézet FVM FöldmvelésügyiésVidékfejlesztésiMinisztérium HV HelyiVédelem HEFOP HumánerforrásfejlesztésiOperatívProgram ICMM BányászatésFémiparNemzetköziTanács IKOP IntegráltKözlekedésfejlesztésiOperatívProgram ITB IntegráltTerületiBeruházás GINOP GazdaságfejlesztésiésInnovációsOperatívProgram KAP KözösAgrárPolitika KEÉ KiemelkedEgyetemesÉrték KEHOP KörnyezetiésEnergiahatékonyságiOperatívProgram KET KezelésiTerv KKK KezelésiKézikönyv KÖkH KözösÖnkormányzatiHivatal KSH KözpontiStatisztikaiHivatal KvVM KörnyezetvédelmiésVízügyiMinisztérium LEADER LiaisonEntreActionspourleDeveloppementdel EconomieRurale(Közösségikezdeményezésa vidékigazdaságfejlesztéséért) MAD MegalapozóDokumentáció(VilágörökségiKezelésiTervhelyzetfeltáróéselemzmunkarésze) MBFH MagyarBányászatiésFöldtaniHivatal MBSZ MagyarBányászatiSzövetség MePAR MezgazdaságiParcellaAzonosítóRendszer MJT MemlékiJelentségTerület MK MemlékiKörnyezet MI MemlékI.kategória MII MemlékII.kategória MIII MemlékIII.kategória MÜT Mszakiüzemterv MTÉT MagasTermészetiÉrtékTerület NEFMI NemzetiErforrásMiniszter NÉBIH NemzetiÉlelmiszerláncbiztonságiHivatal

5 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT OEMbor OFJbor OGY OTÉK OTrT REVPAR SAC SPA TBTK TBFT TBHT TDM TG THPI THTBK THVE TK TOP TSZBK TT TTHE TTT UNESCO UNWTO VM VÖ VP VTT WHC WTTC ZTK ZTSZ Oltalomalattállóeredetmegjelölésselellátottbor Oltalomalattállóföldrajzijelzésselellátottbor Országgylés Országos Településrendezési és Építési Követelményekrl szóló (253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet OrszágosTerületrendezésiTerv turisztikaimutató,akereskedelmiszálláshelyekszobaárbevételhatékonyságátjelzi Natura2000területenbelülKülönlegesTermészetmegrzésiTerület Natura2000területenbelülKülönlegesMadárvédelmiTerület TokajBodrogzugiTájvédelmiKörzet TokajiBorvidékTerületfejlesztésiTanácsra TokajiBorvidékHegyközségiTanácsa TurisztikaiDesztinációMenedzsment Tájgondnokság TokajHegyaljaProgramiroda TokajHegyaljatörténelmiborvidékkultúrtáj TokajhegyaljaVilágörökségiEgyesület TájvédelmiKörzet TerületiOperatívProgram TokajiBorvidékSzlészetiésBorászatiKutatóintézet Természetvédelmiterület TokajHegyalja,Taktaköz,HernádvölgyeIdegenforgalmiésKulturálisEgyesület TokajHegyaljaTudástár UnitedNationsEducational,ScientificandCulturalOrganization(AzEgyesültNemzetekOktatási, TudományosésKulturálisSzervezete) WorldTourismOrganization,nemzetköziturisztikaiszervezet VidékfejlesztésiMinisztérium világörökség VidékfejlesztésiProgram VilágörökségiTervtanács WorldHeritageCentre(VilágörökségiKözpont) nemzetköziturisztikaiszervezet ZempléniTájvédelmiKörzet ZempléniTelepülésszövetség

6 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT MEGALAPOZÓDOKUMENTÁCIÓVEZETIÖSSZEFOGLALÓJA AMegalapozóDokumentáció(MAD),melyetaVárosTeampannonKft.20ftmeghaladó,sajátésküls szakértkblállótervezcsapattal,aterületléptékéhezéskomplexitásáhozképestrendkívülrövidid minségellenrzésselegyüttmindössze82nap alattdolgozottki,atokajhegyaljaitörténelmiborvidék kultúrtájvilágörökségiterületkezelésitervét(ket)szolgálja. Anagyvolumenadatgyjt,helyzetfeltáróéselemzmunkarámutatott,hogyapéldátlanértéksrség és a rendszerváltás után ismét beigazolódni látszó megújulási képesség alapján TokajHegyalja mindenekeltt egy unikális társadalmigazdálkodásikulturális mintaként értelmezhet. Ennek megrzése,mködképességének,életképességénekfolyamatosbiztosításaésminélszélesebbkörben történ közkinccsé tétele kiemelt felelsségünk. E rendszer nemcsak a meglév értékeivel való gazdálkodásra,hanem,mintatörténelmifolyamatokbizonyítják,alkalmazkodásasoránújabbértékek megteremtéséreisképes. Avilágörökségicím,azörökséggelvalógazdálkodáskötelezettségeugyanakkoregyedülállóesélytkínál egykorszer,nagyrezilienciájúkomplextájgazdálkodási borvidéki modellújraépítéséreaxxi. századelején.akiemelkedegyetemesértékmegrzésénekfundamentumakétségtelenülatokajibor, de a világörökségi cím a kultúrtájnak, a Kiemelked Egyetemes Értéket hordozó, a történeti tájjá nyilvánító 5/2012 (II.7.) NEFMI rendeletben foglaltaknál messze komplexebb attribútumkészlet koherenciájának,integritásának,szinergiájánakszól.amadfontosmegállapítása,hogyavilágörökségi területhelyszíneitésvédövezetétnemleheteltérenkezelni.fvonalaibanegységes,a27település teljes területére kiterjed kezelési rendszerben szükséges gondolkodni. A differenciáltság elengedhetetlen, a határvonalakat kezelési eszközöktl, irányoktól, módszerektl függen különféleképpen,azegyesértékcsoportoknakmegfelelenszükségeskijelölni. Azértéksrségetjólmutatjaavilágörökségiterület10%átelér,11ezerhektárszlkataszteridl (makevesebbmint6ezerhektárszlkéntmvelt),akövetkez7évbentovábbfejlesztend,az értékleltárbanbemutatott8000hektárnálistöbbvédetttermészetiterület,akultúrtájcsaknemegészét érintnatura2000hálózat,akülönlegestájváltozatostelepüléseintalálható183egyedimemlék, memlékijelentségterület,memlékikörnyezet,a22védettéstöbbszázexlegevédettrégészeti lelhely, a 40nél több múzeum, gyjtemény, kiállítóhely, tájház, kézmves központ, alkotóház, mvésztelep,a19zsidóörökségelem,a28hagyományrzrendezvény.afelsorolástovábbbvüla turisztikai vonzerleltár további kínálataival. Igen hiányosak az ismeretek a térség legunikálisabb értékcsoportjáról, a több ezer elembl álló pincerendszerekrl. Az értékleltár kiteljesítésén túl a következ7évalapvetfeladataegyfenntarthatóörökséggazdálkodásieszközésintézményrendszer kialakítása. AMADalapjáulaVilágörökségEgyezményvégrehajtásátszolgálóhuszonnyolcterületivonatkozású dokumentum (Felterjesztés, korábbi Kezelési terv, bizottsági határozatok, hatástanulmányok stb.) szolgált.akezelésjogszabályikereteirevonatkozóanösszesen137országoshatályúés53helyidöntésen alapulójoganyagotgyjtöttekösszeatervezk,tematikusanésjoghierarchiaszerintrendszerezve.a tematikusanésszerzkszerintrendszerezettszakirodalomleltár626címettartalmaz.afogalomtár170 tematikusancsoportosítottcímszótdefiniáljogszabályok,unescodokumentumok,vagytudományos kutatásokalapján.a400szervezetetmeghaladópartnerlistaakiemeltpartnerekmellettatelepülésiés nemzetiségi önkormányzatok, minisztériumok és államigazgatási szervek, háttérintézmények, járási hivatalok,államitulajdonúvállalatok,szakmaiszervezetek,tdmek,kulturálisésoktatásiintézmények, civil szervezetek, továbbá mintegy 200 borász, bányavállalkozó és erdgazdálkodó elérhetségét tartalmazza.aháttéranyagokközötthelyetkapottabányákteljeskörkatasztere,avízgazdálkodásés 5

7 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT erdgazdálkodás leíró adatai, a tájhasznosítás, a területhasználat és felszínborítás változásának bemutatása,aszennyezett(kármentesítési)területek.aleírómunkarészegyszáztételtmeghaladó,az egyeseseményekjelentségétisazonosítókronológiáraépül.akétkötetesdokumentáció32saját szerkesztés térképet tartalmaz, továbbá a megyei és az Országos Területrendezési Terv térségre vonatkozó tervlapjaiból készült kivágatok, adattáblák, grafikonok, diagramok segítik a kivételes örökségegyüttesbemutatását. Azelmúlt20évkedvezfolyamatai elérhetségjavulása,jelentstkebeáramlás,nagyminség borokmegalkotása,xxi.századitechnológiaésépítészet,infrastruktúraellátottságéskörnyezetminség javulása,ugrásszermodernizációteredményeztektöbbszegmensbenis.számostekintetbenazonban stagnálás, zsugorodás, visszaesés jellemzi a térséget. Nem ntt a szlterületek nagysága, a foglalkoztatásradikálisancsökkent,nemsikerültastruktúraváltás.anépesség30évalattikorcsoportja 20%kalcsökkentésjelentsmértékbenelöregedett.Miközbenerteljesésalkotóegyüttmködésvan kibontakozóbanazinnovatívtudástimportálóborászokközöttamködképesborvidékérdekében,az elmúltciklusokprojektalapúlobbistafejlesztésigyakorlataazönkormányzatokközöttkáros,fölösleges kapacitásokatkiépítversengéstalakítottki.ennek kultúrája ésgyakorlatakomolyakadályaleheta világörökség megtartásának és az ezzel való távlatos gazdálkodásnak. A KETben prioritásként kell kezelni a nélkülözhetetlen szerep önkormányzatok, valamint önkormányzatok és borászok közötti együttmködéssokeszközösrendszerénekfelépítését. A fejlesztési források és az intézményrendszer egyes szegmensei ers centralizálódást mutatnak, miközbenazönkormányzatoksúlya,szerepecsökkent,másintézményiszegmensekszétaprózódtak (múzeumok).egyesintézmények pl.hegyközségek stabilizálódnilátszanak.aggályokfogalmazódtak megatérségfolyamatainakirányításátésaketvégrehajtásátilleten,tekintettelafelelsségikörök tárcákközötti(emmi,vm,bm,meh)megosztottságáraésaborvidékbelsszervezetitagoltságára(5 járás,11kökh,3leader,5tdm). AmunkasoránatervezknapikapcsolatbanálltakaVilágörökségiGondnokságmunkatársaivalcsakúgy, mint a TokajHegyalja Programirodával november és december folyamán megrendezett célcsoportosfórumokonszámosszereplfogalmaztamegarravonatkozóigényét,hogyamadtartalmát és a kormányhatározattal jóváhagyott BORVIDÉK TokajHegyalja Nemzeti Programot mielbb megismerhesse. A gördülékeny munkavégzést nagymértékben akadályozták az információkhoz való hozzáférés nehézségei. A késleltetve, vagy hiányosan átadott, jogosultsági korlátokra, adatvédelmi okokra hivatkozvavisszatartottinformációk,azidközbenmegváltozottjogszabályokmiattakorábbinakakár tízszeresétjelentköltséggelhozzáférhetközpénzekbllétrehozottadatbázisokelnemérhetsége esetenkénttöbbletmunkáteredményeztek,mélyebbelemzésekelkészítésétigennehézkessétették.e problémák fennmaradása a Világörökségi Gondnokság munkáját reménytelenül nehézzé, és mindenekelttrendkívülköltségesséfogjáktenniakövetkezévekben,ezértaketterveziazilyen jellegakadályokelhárításátamajdaniketrlszólókormányrendeletegyikfprioritásánaktekintik. TokajHegyalján már jóval a MAD készítése eltt megfogalmazódott egy Tokaji Tudástár (TTT) megteremtésénekigénye.ehhez,afentileltárokonésbibliográfiákontúlegy5gigabyteterjedelmet meghaladóméretdigitálisállománnyalishozzájárulnakatervezk. 6

8 BEVEZET TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT ATokajHegyaljaborvidékországbanegyedülállótörténetitájjáminsítésévela27településteljes közigazgatásiterületévelmemlékivédelemalattáll.apéldátlanulelremutató,értékrzdöntés rendkívülösszetettfeladathalmaztrómindasokszíntérségi(lakosokszáma72500f,vállalkozók, kistermelk, bebírók), mind pedig a számos intézményi és államigazgatási szereplre. A MADban rögzített meghatározó szereplk nagy száma és az általuk megjelenített gazdasági kulturális társadalmi természetiértékek(területeközel900km 2,5500haszlültetvény,183memlék,1MJT, 11MK,több,mint8000havédetttermészetiésszinteazegészborvidéketlefedN2000területek,több ezer pince) megrzésének, folyamatos fenntartásának fejlesztésének szempontjai és érdekei csak részlegesenkezelhetkegykezelésitervkompetenciakörében.arendelkezésreállórövididmiatta KETnekebbenaszövevényesvirtuálistérbenésérdekhálózatbanmégisaténylegeskezelésirendszer felépítésérekellfókuszálnia,amégolyfontosnaktnrésszempontoksokaságaésérvényességének elfogadásamellettis. AMAD/KETtervezésidejealattszámosországosszintdöntésszületettmelyekatérséglegújabb felívelfejldésikorszakátersítik,soktekintetbengyarapítjákazintézményrendszertésannakfeladat felelsségi körét úgy, hogy mind emellé források is kerülnek. Ezek a fejlemények arra buzdítják a szereplket,hogyvegyékkomolyanaztatörténelmilehetséget,amiacsillagokkedvezállásának köszönheten kirajzolódik TokajHegyalja életében. Különösen nagy a felelsség, mivel az ország északkeleteitérségeitasokrétéstartószsugorodásésatársadalmidepressziójellemzi.atörténetitáj kulturálisés szerencsésegybeeséssel gazdaságiadottságaibiztosalapotjelentenekahhoz,hogy rendszerbeszervezett térségiterületésszakpolitikákkalegynemelzménynélküli,detörténelmi jelentségmegújuláslétrejöttétsegítsük. EnnekegyikeszközeajelenKezelésiTerv,amelyönmagábanegyrendezettpapír/információhalom.A KETcsakaFejlesztésiTanács,amegye,aForsterKözpont,aGondnokság,amegújultKutatóintézet munkájaésaz általukirányítottankidolgozandórészletesebbkataszterek,rendezésiésfejlesztési tervek, operatív programok, intézkedési tervek együttesével képes a megrzés a fenntartható megújulásteljesköréshatékonyeszközévéválni.aketbirtokában,márannakegyeztetésiidejealatt, haladéktalanulkelldolgozniakezelésikézikönyvön,azintézményekhálózatbaszervezésén,akiemelt térség területrendezési tervének kidolgozásán. Ezek a legsürgetbb feladatok, amelyeken keresztül megszületnekazokazeszközök,melyekavárhatófejlesztésiforrásoktervezettésösszehangolt,magas hatékonyságúfelhasználásátbiztosítják.azsugorodó,megújulásfelémozgótérségrendkívülérzékeny mindenbeavatkozásra,beáramlótámogatásra,azokhasznossága,hatékonyságánakmértékeaszereplk együttmködésén,szándékaikösszehangolásán,érdekeikkölcsönöstiszteletbentartásánmúlik. ATokajHegyaljatörténelmiborvidékkultúrtájKezelésiTervenemértelmezhetegyszkenvett általánostartalmikövetelményekszerinti elkészítendket házifeladatnak.amadbanbemutattuk, hogyebbenatérségbennemcsakakorábbigenerációkáltalfelhalmozottfizikaiéskulturálisörökség kincsesházát kell megrizni és fenntartani bemutatni. Az attribútumok leírásában kiemelked az alkotóelemekazonegyüttese átszveazattribútumokcsoportját amelyatérségmármárkódolt megújulóképességévelfüggössze.aketnekezértkiemeltfeladata aközvetlenmegrzési fenntartási ésbemutatásimenedzsmenttevékenységekmeghatározásamellett afolyamatokalakításáraolyan hatástkifejteni,aminekeredményekéntatérségiszereplkésintézményekszámárabels szívbljöv üggyéválikamegrzés.ezperszeamaivilágbannemlehetöncélsematágabbkörnyezetfolyamatai hatásai,semahelyiszereplkfigyelembeveendérdekeimiatt. 7

9 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT A KET filozófiája ezért egybeesik a borászok által is követett úttal. Röviden összefoglalva: hagyományrzmodernizáció.ejelszószerkifejezésjóltükröziaborvidékmegújulóerejétésciklusait, perszebeleértveakevésbésikeresidszakokatis.ezértkérjük,hogyezenaszrnkeresztülértékeljéka Tisztelt Véleményezk a KET munkaközi változatát. Ezt a munkát 72 nap alatt készítette el 2025 szakember,nemezakettszázegynéhányoldalasok,hanemamitmögékellettésmégkellenetenni.ez atérség,azittélk,ésamintaerejenagyobbtürelmetigényelne.azértistöbbidre sokegyeztetésre, abeérkezjavaslatokmérlegelésérevanszükség,merthaelhisszük elhiszik,hogyahagyományrz modernizációazitteniút,akkoreztcsakahelyiekkelközösenfelépítetteszközrendszerrellehetséges megvalósítani. Atérségújaranykoráhozszükségesazállamitámogatásoknagyobbaránya,ezazonbanépésszelnem állandósítható. Itt a borvidék történeti táján olyan adottságok és készségek képességek vannak, újulnakmeg,amelyekhateretkapnak,képesekkülsforrásoknélkülismagasszintértékteremt munkávalvisszaadniakivételestámogatásokatanagyobbközösségszámára. AKETtehátjelzi,hogynagyhiányvanatérségfolyamataitkoordináló egyensúlybantartófelels fejlesztésistratégiára,amelyakorábbikoncepciókéstervek,valamintazújközéptávraszólófelsbb szintdokumentumokalapjánmeghatározza abeáramlótámogatások pályázatiforrásokésmás eszközök valóban hatékony rendszerbe szervezett = a pillanatnyi ötleteken lokális érdekeken felülemelked=atérségegészközösségeérdekébentörténfelhasználásánakrendszerétéskereteit. MindezenkiindulószempontokalapjánakármegisérthetaTervezk bátorsága,hogyesetenkénta helyszín,avöterületsajátosságaimiattajogszabályitematikanemszolgaimódon betszerint hanema tokaj tárgynakmegfelelszerkezetbenkerültkidolgozásra. 8

10 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT 2. KIEMELKEDEGYETEMESÉRTÉKÖSSZEGZÉSE 2.1. AZUNESCOVILÁGÖRÖKSÉGBIZOTTSÁGAÁLTALELFOGADOTTÉSAKÖZPONTÁLTAL NYILVÁNTARTOTTTARTALOM AzalábbiakbanaVilágörökségBizottságáltaljóváhagyottésközzétettváltozatolvasható,majdazutána következ fejezet a módosításra vonatkozó javaslatokat tartalmazza. A KET nem módosíthatja automatikusanakiemelkedegyetemesértékösszegzésec.dokumentumot,deakormányrendelet köteleziafelelsöketamódosításvégrehajtásáraaketbenjavasoltváltoztatásokfigyelembevételével Rövidleírás ATokajhegyaljaitörténelmiborvidékkultúrtáj2002bennyertfelvételtazUNESCOVilágörökségilistára. AvilágörökségiterületMagyarországészakkeletirészén,aZemplénihegységlábánál,aBodrogfolyó mentén,illetveabodrogésatiszaösszefolyásánáltalálható.avilágörökségihelyszínésvédövezete27 településközigazgatásiterületétfedileösszesen88.124hektárkiterjedéssel(világörökségihelyszín hektár+ahelyszínvédövezete74.879hektár).Atájképeésszerkezete,atájkarakteraz évezredes, ma is eleven borászati kultúrával kölcsönhatásban formálódott. A borvidék 1561 óta dokumentálttörténetebizonyítja,hogyaszltermelésésazaszúborkészítéseévszázadokonkeresztül a"háromsátorhegy"(atokajikopaszhegy,azabaújszántóisátorhegyésasátoraljaújhelyisátorhegy) általmeghatározottháromszögönbelülzajlott.aborvidéklehatárolásánakjogialapjátiv.károlycsászár (III.Károlykéntmagyarkirály)rendelettelteremtettemeg,amikor1737benTokajHegyalját,avilágonaz elskközött,zártborvidékkényilvánította. A Tokaji Borvidék különleges klimatikus és környezeti adottságai, így a vulkanikus lejtk és a vizes élhelyek együttese, amelyek különleges mikroklímát eredményezve elsegítik a szlszemek aszúsodását okozó Botrytis cinerea nemespenész megtelepedését, továbbá a környez tölgyerdk jelenléte, egyedülállóan alkalmassá tette a területet a szlmvelésre és a borkészítés egy sajátos formájánakkialakulására.akörnyezetitényezkekülönlegeskombinációjakultúrátteremtett,lehetvé téve a hegyaljai szlbirtokok, falvak, kisvárosok és a többnyire vulkanikus hegyek kzeteiben kézi munkával vájt történelmi pincerendszerek kialakulását, amelyek közül a Tarcalon található Könyves Kálmánpince1110ótaismert.TokajHegyaljárakétfpincetípusjellemz:avágott,vagylyukpince, illetveazásottpince.atokajhegyaljailakosságtársadalmikulturális,etnikaiésvallásisokszínsége, nem utolsó sorban pedig a tokaji aszú különleges hírneve is hozzájárult a térség gazdag és színes kulturálisörökségénekkialakulásához Afelvételsoránelfogadottkritériumokkifejtése (III.)kritérium ATokajiborvidékavilágonegyedülálló,többmintezerévesszlészetiborászatihagyományttestesít meg,amelyamainapiglényegéttekintveváltozatlanformájábanmaradtfenn. (V.)kritérium A teljes Tokaji borvidék, beleértve a szlbirtokokat, a nagy múltú településeket és a történelmi pincerendszereket,elevenformábanjelenítimegahagyományosföldhasználategykülönlegesformáját Azintegritásmegállapítása Akiemelkedegyetemesértékattribútumaikielégítenépek.Ilyenekakülönlegesszlmvelésimódot lehetvé tev környezeti tényezk (földtani, felszínalaktani, vízrajzi és klimatikus viszonyok), a történelmiszlbirtokok(dlk,terroirok),anagymúltútelepülésekhálózata,azetnikaisokszínséget tükrözgazdagkulturálisörökség,apincékésaszlészetiborászatikultúráhozkapcsolódóegyéb,a tájkaraktert meghatározó építmények (teraszok, támfalak, szárazon rakott kkerítések, víztározó 9

11 10 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT medencék stb.) gazdag változatossága. Jóllehet a jelenlegi világörökségi helyszín a kiemelked egyetemesértékattribútumainaklegtöbbjétmagábafoglalja,szükségesahelyszínésavédövezet viszonyának,illetveavédövezetkülshatárainakafelülvizsgálata.ahagyományosföldhasználata változógazdaságiviszonyokközepetteisélformájábanfennmaradt.hosszabbtávonavizesélhelyek visszaszorulása, a beépített területek terjeszkedése, illetve a klímaváltozás jelenthetnek veszélyt a területkiemelkedegyetemesértékeire Ahitelességmegállapítása Azévszázadoksorángyakranismétldháborúseseményekéstzvészekaterületépítettörökségének jelentsrészérehatássalvoltak;épületeketromboltakle,építettekújjávagyújítottakfel.azelmúltfél évszázad helyreállítási munkáit a nemzetközi megrzési és helyreállítási követelmények szigorú betartásával,avelenceikartávalösszhangbanvégezték,ennekköszönhetenafennmaradótörténelmi épületekhitelességénekszintjeteljesmértékbenmegfelelamködésiirányelvekbenfoglaltaknak.a történelmitelepülésekmegriztékalapvettelepülésiszerkezetüketésegymással,valamintatájjalvaló kapcsolatrendszerüket.atokajiborvidékenélktöbbmintezerévefoglalkoznakszlmvelésselés borkészítéssel. Az ennek nyomán kialakult táj, a híres Tokaji Aszú készítése és értékesítése köré szervezdvárosokkal,falvakkal,lényegébenakezdetektlváltozatlanmegjelenésiformábanmaradt fenn Védelmiéskezelésielvárások AteljesvilágörökségihelyszínésvédövezeteaKulturálisörökségrlszólótörvényalapján2012.február 12tljogivédelmetélvez,minttörténetitáj,ennekértelmébenahelyszínrevagyannakvédövezetére hatással lev jelents beavatkozások csak a BorsodAbaújZemplénmegyei Kormányhivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakmai útmutatásai alapján végezhetk. A történeti táj védettségcéljaatörténelmiépítettkörnyezetésatermészetikörnyezetmegóvása,ahagyományos földhasználat módok megrzése és mindezen értékek fenntartható hasznosítása. A védett terület mintegy61%arészeanatura2000hálózatnak,ígyközösségijelentségneknyilvánítotttermészeti területkéntuniósvédelemalattisáll.aterületennagyszámbanvannakegyedilegvédettmemlékek, továbbá számos védett természeti terület található a világörökségi helyszínnel, illetve annak védövezetévelteljesvagyrészlegesátfedésben. A világörökségi helyszín tulajdonviszonyait mindenkor a változatosság jellemezte: a kisméret szlbirtokokatmagánemberektulajdonábantaláljuk,deléteznekönkormányzati,egyházi,ésállami tulajdonú területek, illetvejelentsek a magáncégek által birtokolt nagy szlterületek. E sokszín birtokviszonyrendszeravilágörökségihelyszínjellegzetesvonása,ugyanakkorakezelésszempontjából komoly kihívást jelent. A világörökségrl szóló évi törvény alapján kezelési terv fog kormányrendeletkénthatálybalépni,amelyethétéventefelülkellvizsgálni. Aterületifépítészblésazáltalamegbízotttagokbólállótájegységitervtanácselsegítiahelyszín értékeihez alkalmazkodó, színvonalas építési fejlesztések megvalósítását. A világörökségi kezel szervezet, a gondnokság a kultúráért felels miniszter által kijelölésre került összhangban a világörökségrlszólótörvénybenfoglaltakkal.azújkezelésitervésakezelszervezetrévénátlátható irányításistruktúrákjönneklétre,melyekkeretébenvilágosakafelelsségiviszonyok,azeltérérdekek manifesztálódhatnakésmegteremtdnekakülönbözszereplkközöttiegyüttmködésintézményes kereteiésmódozatai. A világörökségrl szóló törvény alapján biztosított lesz a helyszín állapotának, csak úgy, mint fenyegetettségénekésamegrzésiintézkedéseknekakövetfigyelése(monitoring),melyrlrendszeres jelentéskészülazországgylésszámára.aszlmvelésésborkészítés,valamintazezekhezkapcsolódó ágazatokmindigisatérséggazdaságimotorjaivoltak,ezértavilágörökségikezelésátfogócéljaaz

12 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT ezekhezszükségeskörnyezeti,társadalmiésgazdaságifeltételrendszerekfenntartásaésmegersítése. Azélkultúrtájtovábbraisazittélközösségekfenntarthatófejldésénekerforrásakell,hogylegyen. A világörökségi kezelési terv véglegesítése és elfogadása után, a helyszín integritásának növelése, valamint a terület megfelel védelmének biztosítása érdekében aktuálissá válhat a helyszín és védövezete határvonalainak felülvizsgálata. Összhangban az UNESCO Világörökség Bizottság döntéseivel,amagyarésaszlovákkulturálisörökségvédelmihatóságokegyüttmködésérealapozva megkellvizsgálniavilágörökségihelyszínvédövezetehatáronátnyúlókiterjesztéséneklehetségét. Adatokpontosítása Integritás Az Integritás c.alfejezetbennevesítettveszélyeztettényezkközöttkiemelkedenfontosnaktartjuk ademográfiaizsugorodás,idsödés,elszegényedés,ésezzelszorosösszefüggésbenazüresenálló, illetve alulhasznosított, növekv karbantartási hátralékkal rendelkez ingatlanok arányának növekedését. A zsugorodás az értékes ingatlanállomány hasznosítását nem csupán közvetlenül (lakóépületek), de közvetetten is nehezíti (közintézmények, piaci szolgáltatások iránti keresletcsökkenés). A települések elszegényedése és egyes funkciók térségi centralizálása további megüresedéseketvetítelre.részbenazsugorodásnakiskövetkezményeaváltozatosanelaprózott birtokstruktúra fokozatos (mértéktartó) koncentrációja, ami egyes településeken együtt jár(hat) a mveltterületekarányánakcsökkenésével.azsugorodásmellettaborászatitechnológiaváltozásais hozzájárul a több ezer objektumból álló pinceállomány növekv arányú megüresedéséhez, ami egyrészt a pinceállomány megrzését veszélyezteti, másrészt az üres pincék elbbutóbb mszaki kockázatotjelentenek(beomlás). Amegrzésésafenntarthatóhasznosításalapvetfeltételeatokajiszlészetésborászat,amagas minségborésjövedelemtermelképességének,valamintfoglalkoztatásikapacitásánaknövelése, hiszen a térség múltjának és jövjének fundamentuma a jó borból származó jövedelem. A szocializmustólmegörökölt,atömegbortermelésokoztaversenyhátrányésatengerentúliborvidékek termékeinekeurópaiterjeszkedése, továbbá azeurópaiszlövklímaváltozáshatásáravárhatóan bekövetkezészakiirányúbvülése,egyarántveszélyeztettényezknektekinthetk. A megrzés számára komoly kihívást jelent az államigazgatási és jogi környezet bizonytalansága, sokszorosváltozása.beleértveaminisztériumiésaterületiszintfeladatmegosztás,azörökségvédelem intézményrendszere,aterületéstelepülésrendezéslehetségei,aközpontiszervek,amegyék,immára járások,illetveatelepülésekdöntésikompetenciájánakéspénzügyimozgásterénekváltozásaitésazeu csatlakozásbólkövetkezfolyamatokatis. E három, igen komplex hatású folyamat (demográfiai zsugorodás, versenyhátrány, jogi környezet bizonytalansága)mamárnagyobbkockázatothordozótényezknekszámítanak,mintabeépítettségés atelepülésekexpanzívnövekedésénekveszélye ÉRTÉKHORDOZÓK(ATTRIBÚTUMOK)KIFEJTÉSE TokajHegyalja történelmi borvidék kultúrtáj a mintegy kétmillió lakosú Kassa, Miskolc, Munkács, Nyíregyháza, Ungvár, illetve a közvetett hatású Debrecen, Nagyvárad, Szatmárnémeti alkotta városhálózati csomópont földrajzi súlypontjában elhelyezked kulturális ertér : értékhordozói (attribútumai)mennyiségükésminségüktekintetébenistekintélytparancsolóak.azértékhordozók rendszererendkívülösszetett,elfordulásiterületükpedigavilágörökségiterületegészére,vagyisa részhelyszínek területén túlra kiterjed, életszeren változó srségben, összetételben és megrzési 11

13 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT állapotban.atöbbszörösrétegzettség,átfedésmiattinkábbértékhordozócsoportokrólbeszélhetünk, mintértékhordozókról,elfogadva,hogyazértékhordozócsoportokközöttisátfedéseklehetnek. Az egyes értékhordozók kifejldése, létrejötte (kultúr tájak) esetében általában hosszabb id alatt történik.akialakulásfolyamatasoránsokféle(környezetitársadalmigazdasági)kölcsönhatásformálja magát az értékhordozó(ka)t így azok egymással és tágabb környezetükkel is szimbiotikusan kapcsolódnak.ezaviszonyidbenisváltozó,esetenkéntdinamikus,máskorszakokbanviszontmintegy alvóállapotjelenikmeg Értékhordozócsoportok 1. ezeréves,folytonosmegújulásraképesszlészetiborászatikultúra 2. évszázadokótaépülpincék,pincerendszerekegyedülállósrsége 3. azegykorimezvárosokláncolatáraépültelepüléshálózattelepülési,építészetiéstárgyi öröksége 4. karakteres tájképi együttesek, melyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és felszínalaktaniadottságok,valamintazélvilágszinergiájánakleképezdései 5. azélésélettelentermészetiértékek abiológiai,aföldtanifelszínalaktaniésavízrajzi értékekrendkívülidiverzitása 6. akultúrákévezredesegymásrarétegzdéséttükrözgazdagrégészetiemlékanyag 7. a több száz éve zajló kutatási, gyjtési, mvészi alkotó, mítosz és hagyományteremt tevékenységeredményeinekpáratlangazdagsága Értékhordozókkifejtése 1. Ezeréves,folytonosmegújulásraképesszlészetiborászatikultúra TokajHegyaljatermészetierforrásai,melyekazunikálisszlészetiborászatikultúraésannak szerves részét képez építészeti és szellemi örökség kialakulásához és fennmaradásához elengedhetetlenek(avulkanikusalapkzetlejtk,azásványianyagokbangazdagtermtalajés akülönlegesmikroklímaáltalkialakulttermhelyek;azaszúsodástbiztosítóbotrytiscinereaésa pincék falán kialakuló gladosporium cellare; a hordókészítés faanyagául szolgáló zempléni kocsánytalantölgy;apincékkialakításátfelkínálóésazépítésalapanyagáulszolgálóvulkanikus kzetek) aváltozatosméretéstulajdonviszonyúszlbirtokokésterroirokrendszere,akisparcellás szlhegyektlazüzemiméretszlbirtokokig,természetiadottságokhozilleszkedrendkívül változatosdlkrendszere a szl és borkultúra kivételes minségét biztosító sok évszázados (ön)szabályozó és eredetvédelmi intézményrendszer folytonossága, mely nemcsak jogszabályokban, hanem számoshelyikezdeményezésbenistovábbél(aborászokegyesületei,társaságoksokasága) ahagyományésazújagrotechnikai,technológiaiinnovációszinergiájáraépültermesztésiés borászatitechnológiákéseszközök;aszltermesztésésaborkészítéshagyományostokaji borvidéki eszközkészletének a Tokaji Múzeumban rzött és bemutatott legnagyobb gyjteménye, muzeális borok gyjteménye a tarcali Könyves Kálmán pincében és a Tokaj KereskedháztolcsvaiBormúzeumában nagyminségtokajiborok:aszú,szamorodni,furmint,hárslevel,sárgamuskotály;aszlfajták behatároltsága ellenére a természeti adottságok következtében a borminségek igen nagy változatossága 12

14 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT atájkaraktertmeghatározótörténelmiborházak(akirályudvar,amezzomboripatayborház vagymásnévensárgaborház);asajátosszlhegyitörténetitájelemekgazdagsága:kfalak (kgátak, bástyák), lépcsk (garádicsok), krakások (ksáncok), vízárkok, utak, liktorvermek, szlhegyiszakráliskisemlékek,azegykoriparcellaésbirtokhatárokatjelz,törpemandulával benttkgarádok(tokaj,kopaszhegytarcaliturzódltt) a kiváló kortárs építészeti alkotásnak minsül borházak révén érvényesül kulturális folytonosság,melyekegyúttalnagyléptéktájépítészetialkotásokis(pl.mezzomboridisznók borászat, a bodrogkisfaludi Patríciusborház, a tokaji Hétszlborászat, a tarcali Dégenfeld borászat,azerdbényeibérespincészetvagyatolcsvaioremusborászat) a több mint száz éves múlttal rendelkez szlészetiborászati kutatás és szakképzés helyi intézménye:atokajhegyaljaiszlészetiborászatikutatóintézet,azáltalafelhalmozotttudás, tapasztalat,kísérletiültetvények,azesetenkénttájrégészetimódszerekkelösszegyjtöttritka történetiszlfajtákgénbankjakéntszolgálófajtagyjtemény 2. Évszázadokótaépülpincék,pincerendszerekegyedülállósrsége XIII. századtól folyamatosan épített, dönten a XVIIIXIX. század során kiépült több ezer objektumbólállópinceegyüttes vulkánitufábavagylöszbemélyedve(tokajhegy),többségébenhozzáadottépítanyagnélküla természeteskzetbevájt,vágottpincék az egyedülálló srségben és változatos megjelenési formában fennmaradt pincék négy alaptípusa: az egyágú (paraszt) pince, a ftengelyre felfzött celláspince, az egymással párhuzamosan futó ágakból álló pince, valamint a pinceágak és az eltér pinceszintek összekötésébl kialakult labirintuspince, az ún. pincerendszer (az építés technológiája és eredeteszerintfúrt/vágott/vájtkeletijelleg,illetveboltozott,épületekalattinyugatijelleg pincékkettssége) a kzetben kiépült pincék borérlelésre, bortárolásra kiválóan alkalmas páratartalma, hmérséklete,asajátos,egyedimikroklímátszabályozónemespenész atelepülésenbelültalálhatónagyméretpincerendszerek(sárospatak:rákóczipince;tolcsva: Oremus pincék, Bormúzeum pincéi, Kereskedház pincéi; Erdbényén a 3,5 km hosszú, háromszintesrákóczipincerendszer Vivemuspincészet;Szegiközségközigazgatásiterületéna TokajKereskedházkétszintes,négyegykoribányatermetmagábafoglaló5kmhosszúérlel pincéje,borkápolnával,lovagteremmel;bodrogkeresztúronaz1kmhosszú,háromszintestufába vágottdereszlapincerendszer;tokajirákóczipinceésabelvárosalattipincerendszer;tarcalon a borvidék legrégibb pincéjeként számon tartott tarcali Könyves Kálmán pince; a Rákóczi szüretelház pincéje és az Andrássybirtok régi pincéi; Mádon a Royal Tokaj településközpontbanlév1kmhosszú13.századipincéje,holdvölgypincészet1,8kmhosszú pincerendszereésatelepülésközpontlabirintuspincéi;tállyánarákóczipinceilletveabelváros alatthúzódótörténelmipinceegyüttes;abaújszántónazimperiáltokajipincészet1,6kmhosszú pincerendszere). közvetlenülatelepülésekhatárábankiépültpincesorok,pinceutcák(abaújszántó,erdbénye, hercegkútigomboshegyiéskporosipincék,sátoraljaújhelyiungváripincék); máigtartótörténelmifolytonosság:pincék,pincerendszerek(xiiixviii.sz.),borházak(xvixix. sz.),új,korszerszlfeldolgozók,pincészetek(xx.sz.végexxi.sz.eleje) 3. Az egykori mezvárosok láncolatára épül településhálózat települési, építészeti és tárgyi öröksége 13

15 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT az Erdély és Felvidék, illetve Kárpátalja közötti kereskedelmi útvonalra szervezd egykori mezvároshálózatésarájuképültérszerkezetiértékek(páratlansrségintenzív,sokrét tájhasználat, kompakt településtestek, közel azonos nagyságú mezvároskarakter mikroközpontokláncolata); középkori szerkezetüket rz, hézagosan zártsorú, egyutcásból kintt településszövetek felvidéki(kassai)mintákatkövetorsósfterekkel,templomegyüttesekkel,zegzugos,kisebb terekkeltarkított,aterepalakulatokatváltozatosankövetvárosiasutcatérhálózattal; az ország kiemelked érték memlékeinek sr csoportjai, amelyek mind történeti rétegzettségük,mindkulturális,mfajiésstilárissokszínségükmiattakultúrtájkiemelked elemei: középkorieredetegyháziemlékek(pl.bodrogolasziárpádkoritemplom,gótikuseredet sátoraljaújhelyipálospiaristakolostoregyüttes,sárospatakirómaikatolikus Vártemplom ); középkoriésreneszánszeredetvilágiemlékekavárak,várkastélyok(közülükkiemelkedika sárospatakirákóczivárkastély,melyazországegyiklegértékesebbmemlékegyüttese, szerencsirákóczivár,tállyairákóczikúria,monokivárkastély,golopiún.régivaykastély, tokajivár,sárospatakikoraipálóczivárésavárosfalak); a XVIIIXIX. századi építkezések emlékei: a mezvárosokban megteleped kereskedk építkezései (tokaji görög kereskedházak, görögkeleti templom; zsidó kereskedk jelenléténekkulturálisöröksége,amádi,tarcali,tokajizsinagóga),többfelekezetcopfés késbarokk templomainak sora, barokk és klasszicista kúriák (tarcali Sebkúria, mádi RákócziAspermontház,monokiAndrássykastély,KossuthLajosszülháza,abaújszántói Pataykastély, tokaji Sóház, Dessewffy kastély), a kortárs építészeti elemekkel példaértékenkiegészítettfülekypincészet,továbbáasárospatakireformátuskollégium együttesénekrégiszárnya,könyvtára axx.századmáremlítettmintaértékborházai,pincészeteimellettakortársépítészeti kultúraemblematikusörökségemakoveczimre(ésköveti)sárospatakivárosépítészeti együttese:amveldésiház,azáruház,avárosközpontilakóépületegyüttes a ma is él, vagy nagy mennyiség emlékanyagban, ismeretanyagban, szókincsben, eszközkészletben és kapcsolatrendszerekben megrzött hagyományos kézmves iparok (az egykorcsakhelyiépítanyagigényeketkielégítbányászat,kfaragáserdbényénéstállyán, hordókészítéserdbényénéstállyán,erdhorvátiperecsütés,tájházakban rzötteszközök), habánfazekasságmárakihalttradíciójasárospatakon etnikaivallásiésnéprajzitájisokféleséget,illetveatársadalomrétegzdéséneksokszínségét rz épített és szellemi kulturális örökség, tradíciók, hagyományteremtés, ezen belül kiemelkedjelentség: aholokausztkövetkeztébenelpusztultzsidóközösségemlékanyaga,melynagyságrendje, színvonala, ismertsége tekintetében a Budapesten kívüli zsidó kultúra legjelentsebb öröksége (mádi, tokaji, tarcali, bodrogkeresztúri, abaújszántói, olaszliszkai zsinagógák, temetk,csodarabbisíroksátoraljaújhely,mád,bodrogkeresztúrtemetiben,rituálisfürd Sárospatakon,KastenbaumiskolaSátoraljaújhelyen,stb.) amáigélnémetnemzetiségikultúra(pl.rátkainémettájház,hercegkúti,károlyfalvai, rátkaiközösségeképítészeti,gasztronómiaihagyományai) mennyiségébenjóvalkevesebb,dejelents,balkáni(flegszláv)ortodoxhagyományés hatásemlékei(tokaj:kereskedházak,lakóházak,templom,béresbélagyjtemény) 14

16 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT a kulturális sokszínség fontos összetevje a külföldi és belföldi bebíró birtokosság rendszerváltásótaújjáéledthagyománya,melytársadalmicsoporttagjaiamúltbanésa jövbenisaborvidékgazdaságánakmeghatározószerepli a helyi sajátosságokhoz adaptálódott urbánus kulturális sokszínség szerves része a ReformátusKollégiumésKönyvtárSárospatakon,aPaulayEdeszínházTokajban,aMagyar NyelvMúzeumávalkibvítettKazinczyMauzóleumaSátoraljaújhelyhezcsatoltSzéphalom területén. A tokaji bortermelés felfuttatásában, európai diadalútjának megalapozásában dönt szerepet játszórákóczidinasztiasokszín,avilágörökségiterületszámostelepülésénmegtalálhatóépített ésszellemiöröksége: A sárospataki és szerencsi várak, sárospataki, tokaji, erdbényei Rákóczipincék, mádi Aspremontkúria, tolcsvai Királyudvar, a településeken található egyéb épített örökségi elemek asárospatakirákóczimúzeumállandókiállítása,afellendüléstsegítpostahálózatfejlesztés nyománmegersödöttmezvároshálózat,areformátuskollégiumnemzetközikapcsolatai II.RákócziFerenclevéltárbanmegrzött48pontbólállószlmvelésiszabályzata,aRákóczi mondakincstérséghezkötdelemei,atelepülésekenmegtalálhatórákóczifák. 4. karakteres tájképi együttesek, melyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és felszínalaktaniadottságok,valamintazélvilágszinergiájánakleképezdései az egykor markáns magassági övezetes rajzolatú tájkarakter meglév részletei: a változatos domborzat, az erdvel borított hegygerincek, a síkság felé kitáruló szlvel beültetett domboldalak és a Bodrog árterének természeti adottságokhoz igazodó tájhasználati változatossága,számospontrólfeltárulóegyüttese,különösen: a három Sátorhegy (Abaújszántó, Sátoraljaújhely, Tokaj) karakteres, identitásképz feltárulásaatérségszámospontjáról a külterületi beépítéstl, fényszennyezéstl mentes nagy kiterjedés tájrészletek hiteles tájképifeltárulása a sajátos vízrajzi adottságoknak és mikroklímának köszönheten reggelenként ködbe burkolózótájsejtelmeslátványa azegykormarkáns magasságiövezetes tájhasználatirendszermeglévrészletei: azerdvelborítotthegygerincek adombéshegyoldalakratelepített,síkságfelékitárulószl ahegylábirészekgyümölcsösei a síkságok és a Bodrog árterének természeti adottságokhoz igazodó szántó és gyepgazdálkodása aváltozatosdomborzatszámospontrólfeltárulóegyüttese,különösen: a három Sátorhegy (Abaújszántó, Sátoraljaújhely, Tokaj) karakteres, identitásképz feltárulásaatérségszámospontjáról a külterületi beépítéstl, fényszennyezéstl mentes nagy kiterjedés tájrészletek hiteles tájképifeltárulása a sajátos vízrajzi adottságoknak és mikroklímának köszönheten reggelenként ködbe burkolózótájsejtelmeslátványa 15

17 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT adifferenciálttájföldrajzimeghatározottságkövetkeztébenkialakultötkarakterestelepüléstípus: azetnikailagésvallásitekintetbenegyarántsokszínhegyaljaimezvárosok;aflegmagyarok laktabodrogmentifalvak;délzempléni,szerencskörnyékifalvak;azemplénbelshegyifalvai;a peremhelyzetkisvárosok a településtáj kapcsolat: a települések többségének kompaktsága, a kevéssé sérült településszegélyek (kivévesárospatak, SátoraljaújhelyésSzerencsperemterületeit,továbbáa nagyobbbányákáltalérintetttelepülésszegélyeket) kiemelkedjelentségtájképilátványelemekésegyeditájértékekegyedülállósokfélesége asajátosszlhegyitörténetitájelemek(atöbbhelyüttvédettségalattálló,ahagyományos térszerkezetbeilleszkedpincesorok,azegykoriteraszosszlmvelésemlékétrztámfalak, teraszok,dlutak) egyes kiemelked földtanifelszínalaktani értékek, egyéb természeti értékek, élhely csoportokévszakonkéntváltozóegyedülállótájképifeltárulása(pl.megyerhegyitengerszem, törpemandulásokstb.) aterületennyilvántartotttöbbmint130dbforrás,4kunhalom(abaújszántó,legyesbénye, Bekecs,Szerencstelepülésekterületén)és8földvár(Erdhorváti,Tállya,Monok,Szerencs, Bodrogkisfaludközségekterületénezekegyúttalatájrégészetiörökségrészétisképezik) a területen hivatalosan nyilvántartott, mintegy 450 egyedi tájérték tömegessége és változatosságamégnemteljesenáttekinthetamostlezárulóvizsgálatokalapján(afelmérés TokajésTarcaltelepülésekenjelenlegisfolyamatbanvan). 5. Azélésélettelentermészetiértékek abiológiai,aföldtanifelszínalaktaniésavízrajzi értékekrendkívülidiverzitása élhelyek,társulásoksokasága,változatossága,közöttükkülönösen: a tokaji Kopaszhegy tájképi feltárulásként is különleges, szigetszer kiemelkedése és különleges növényföldrajzi helyzetébl adódó egyedülálló flóragazdagsága (tatárjuharos lösztölgyes,törpemanduláscserjés) a Bodrogzug ma az országban az egyetlen olyan nagy kiterjedés terület, amelyet rendszeresenelöntenekazárvizek(ramsariegyezményhatályaaláesterület),avizes élhelyekmegrzésénekkiemeltcélterületeabodrogmentilongerdtermészetvédelmi Terület a várhegyek növényi társulásai (pl. Bodrogkisfalud, Bodrogszegi Várhegy, Erdbénye, Erdhorvátiárvalányhajaslejtgyep) azerdbényeifáslegeltermészetvédelmiterületkülönlegesértékeahazaiviszonylatbanis egyreritkábbfáslegeltájképimegjelenése,ahozzákapcsolódóflorisztikaiésfaunisztikai elemek,valamintaritkaságnakszámítóopálváltozatokelfordulásihelye a felhagyott bányák területén kialakult különleges vegetáció és földtani érték (pl. SátoraljaújhelyKárolyfalvaterületéntalálhatóMegyerhegyiTengerszemaXV.században nyitottmalomkbányaazországkiemelkedbányatörténetiemlékeis,aholacsapadékvíz felgyülemlésével kialakult tengerszem botanikai, zoológiai és földtani szempontból is egyedülállóérték) TállyaiPatócshegy(miocénkoriszubvulkánitest,ún.lakkolit)ktengere,azitttalálható különlegesnövényfajok(pl.magyarnszirom)tájképiéstermészetiértékek 16

18 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT aterületenelforduló,európaijelentségértékesmadárfajokvonulásiés/vagyfészkelhelyei, acsakhazánkterületénelfordulóélhelytípusokésfajok,azún. pannonikumok (Natura 2000hálózatelemei) tájtörténeti jelentséggel bír a miocénkori sszl (Vitis Tokajensis) levelének lenyomata, génmegrzés szempontjából kiemelked jelentség a védett ligeti (ártéri) szl (Vitis Sylvestris)élhelye atérségkülönlegesásványokban(monok,legyesbénye,erdbénye,erdhorvátitelepüléseken opálféleségek,jáspis,matyójáspis,karneol,kalcedon,stb.),smaradványokbanvalógazdagsága. 6.Akultúrákévezredesegymásrarétegzdéséttükrözgazdagrégészetiemlékanyag A1316.századimagyarvárépítészetemblematikusépületeineklelhelyei,17kiemeltenvédett (legtöbb a sárospataki vár és a szerencsi vár területén) és 4 fokozottan védett emlék (sátoraljaújhelyiközépkorivár;tállyaimekecsvár:vaskoritelepüléséskésbronzkorierdítés; tállyai Óvár: koravaskori és késbronzkori telepek, késbronzkori erdítés; monoki Ingvár: késbronzkoriésvaskoritelepésárpádkorierdítés) nemzetközi jelentség a Bodrogmagasparton több kilométeren át húzódó, a rézkor egy szakaszánakisnevetadóbodrogkeresztúrikultúra:bodrogkeresztúrtólsárospatakig méterszélességbentalálható,európábanegyedülállórézkorileletanyaggalrendelkezlelhely láncolat,azonbelülanyilvántartásbannemszereplrézkoribodrogkeresztúrikultúra: etalon lelhely(bodrogkeresztúrkutyasor) ameglévéspotenciálisrégészetibemutatóhelyek,melyekatérségtörténetirétegzettségének bemutathatóságátgazdagítják:sárospatakiágyúöntmhely,tokajivár,sátoraljaújhelyivár, potenciális bemutatóhelyek a ma még nem kutatott, de markáns tájképi feltárulással bemutatható Szegi várhegy,sárospatakiközépkorihabánfazekastelep a területen található régészeti gyjtemények: Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma (Sárospatak),TokajiMúzeum azegészterületrekiterjedgyjtkörrelrendelkezmiskolcihermanottómúzeumterületrl származórégészetigyjteménye arégészetiörökségrészénekistekinthetkatermészetvédelmioltalomalattállókunhalmokés földvárak(tájrégészet) akutatásiterületenakésbbikorokbólszármazó,aseusokincshezmérhetjelentségés értékbronzleletanyagfeltételezhet(amelyfokozottanveszélyeztetett) ABodrogközésBodrogmagaspartemberésatájszoroskapcsolatátrzhelynévanyaga Az skori Európa kereskedelmében az egyik legfontosabb csereeszközt jelent obszidián lelhelyeésskoribányászatánakhelyszínei,nyomai 7. A több száz éve zajló kutatási, gyjtési, mvészi alkotó, mítosz és hagyományteremt tevékenységeredményeinekpáratlangazdagsága Tokajhegyalja történelmi borvidékhez köthet szlészetiborászati, tájföldrajzi, történeti földrajzi, agrártudományi, néprajzi, ökológiai, szociológiai, történettudományi, regionális tudományi, régészeti, építészettörténeti, gazdaságtörténeti kutatások, adatbázisok, bibliográfiák, monográfiák és kutatási hagyományok egyedülálló mennyisége és folyamatos bvülése,a TokajHegyaljatudás könyvtárnyi,ésegyrebvülirodalma aborvidékrevonatkozólegfontosabbhitelestörténetidokumentumoknakasátoraljaújhelyivolt Megyeházaépületébenmköd ZempléniLevéltár banrzöttéskezeltgyjteménye, 17

19 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT aborvidékterületénmköd(részbenmásholmáremlített)muzeálisgyjteményeksokasága (sárospatakirákóczimúzeum,sárospatakireformátuskollégiumszerencsizemplénimúzeum, TokajiMúzeumtudományostevékenységeésgyjteményei) a térség meghatározó szerepe a modern magyar irodalmi nyelv megalapozásában és gondozásában (a helyi (zempléni) nyelvjárás, mint a magyar irodalmi nyelv alapja, a Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalom településen egykor élt és dolgozott Kazinczy Ferenc nyelvújítótevékenysége,atérség nyelvmvel szerepénektovábbgondozásáértfelels,2008 banlétrehozottmagyarnyelvmúzeuma) a szlészethezborászathoz kapcsolódó hiedelemvilág, tradíciók, néprajzi szellemi értékek, szürethez kapcsolódó szokások, hagyományrzés és teremtés folytonossága, különösen az UNESCOSzellemiÖrökségNemzetijegyzékbeisfelterjesztetterdbényeikádártánc,azOrbán ereklyekultuszésaborvidékkassávalvalókulturáliskötelékétmegrzmegújítószenterzsébet zarándoklat,atállyaiszentvencelnapibúcsú A Tokajhegy, a Tokajhegyaljai dlk és a hozzájuk kapcsolható történelmi személyiségek különleges szimbolikus tartalmaira épül kollektív emlékezet (a Rákócziak és Kossuth szabadságharcok;kazinczyreformkor,sárospatakikollégiumbantanulthíresszemélyiségek) Aborvidékésborainakszerepeltetése,dicséreteahazaiirodalomban(aKölcseyFerencáltalírt nemzetihimnusz,weöressándor:psziché,hamvasbéla:aborfilozófiája,eötvösjózsef:tokaj hegy,petfisándor:demárnemtudommitcsináljakstb.) TokajHegyaljaésborainakszerepeltetése,dicséreteszámoseurópaiéstengerentúlikölt,író, utazómveiben,mellyelaborvidéketazegyetemeskultúrarészévétették(pl.goethe:faust, Bürger:Münchhausenbáróvidámkalandjai,PabloNeruda:Tokaji) Az egykor itt élt, és a térség felvirágoztatásában meghatározó szerepet játszó, elpusztított sokezreszsidóközösségértékteremtmunkájánakélemlékezete A KIEMELKED EGYETEMES ÉRTÉK MEGRZÉSI STRATÉGIÁJÁNAK KITERJESZTÉSE A VILÁGÖRÖKSÉGITERÜLETEGÉSZÉRE TokajHegyaljavilágörökségiterületkezelésenemirányulhatkizárólagarészhelyszínekre.Atörténelmi borvidékegységeskultúrtáj,amikifejezdik a27településteljesközigazgatásiterületéttörténetitájjányilvánító5/2012.nefmirendeletben,ez biztosítjaaszükségesjogszabályihátteretahhoz,hogyakezeléseszközeibennelegyenkülönbséga helyszínen,illetveavédövezetbenlévterületeken. A kezelési módok, tiltások, korlátozások, kötelezések, illetve a KET által felállítandó támogatási finanszírozásirendszerdifferenciáltanérvényesülavilágörökségiterületen.adifferenciálásalapjaaz értékhordozókjellege.adifferenciálásjogszabályiháttereennekmegfelelenakkorlehetmegnyugtató, haazattribútumokavédettényilvánítóminiszterirendeletbenis,aketrlszólókormányrendelettel összhangban, kell részletezettséggel és teljes kören, nevesítve vannak. Az 5/2012 (II.7.) NEFMI rendeletetezértmódosítaniszükséges,aket2.3.pontjaalapján. A miniszteri rendeletben szükséges az egyes értékhordozók jelentség szerinti hierarchiáját is érvényesíteni, összhangban a KEÉ Összegzésben szerepl a Világörökség Bizottság által meghatározottiii.ésv.kritériumokkal.eszerint,avilágörökségikezelésszempontjábólaszlészeti borászati hagyomány, azon belül a szlbirtokok (1. értékhordozócsoport), történelmi pincerendszerek (2. értékhordozócsoport), a nagy múltú települések (3. értékhordozócsoport), összességébenahagyományosföldhasználat(melyleginkábba4.értékhordozócsoportbanragadható 18

20 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT meg) prioritást élveznek a kezelés során. Emellett a többi értékhordozócsoport szerepeltetése is szükségesaminiszterirendeletbenahhoz,hogyatörténetitájnak,mintamemlékvédelemsajátos tárgyánakvédelme annakmindenértékhordozójávalakulturálisörökségvédelmérlszóló2001.évi LXIV.törvényhatályarévén biztosíthatólegyen.ennekérdekébentöbbpontonszükségesa393/2012. (XII.20.)kormányrendeletmódosításais. 19

MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET ÉRTÉKHORDOZÓK (ATTRIBÚTUMOK) KIFEJTÉSE A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ

MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET ÉRTÉKHORDOZÓK (ATTRIBÚTUMOK) KIFEJTÉSE A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MEGALAPOZÓ A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNRE ÉS VÉDŐÖVEZETÉRE VONATKOZÓ VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERV SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A OKAJI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ

A OKAJI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ UNESCO VIL ÁGÖRÖKSÉG A OKAJI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ VIL ÁGÖRÖKSÉGI TELEPÜLÉSEK TURISZTIKAI INFORMÁCIÓK UNESCO VILÁGÖRÖKSÉG Amióta 1979-ben az UNESCO megfogalmazta a Világörökség Egyezményt, 180 ország írta

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL

ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL Dr. Hajdu Nagy Gergely A TÁJI ÖRÖKSÉG Ö MEGŐRZÉSE Ő ÉS FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA ÍÁ ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZEMPONTBÓL A MagyarTájdíj elnyerésére és az Európa TanácsTáj Táj Díjára történő felterjesztésre kiírt

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI EMLÉKEK ÉS EGYETEMES ÉRTÉKEK VÉDELME ÉS SZEREPE A TÁJKARAKTERBEN TÁJVÉDELEM EGY VILÁGÖRÖKSÉG HELYSZÍNEN

HELYTÖRTÉNETI EMLÉKEK ÉS EGYETEMES ÉRTÉKEK VÉDELME ÉS SZEREPE A TÁJKARAKTERBEN TÁJVÉDELEM EGY VILÁGÖRÖKSÉG HELYSZÍNEN HELYTÖRTÉNETI EMLÉKEK ÉS EGYETEMES ÉRTÉKEK VÉDELME ÉS SZEREPE A TÁJKARAKTERBEN TÁJVÉDELEM EGY VILÁGÖRÖKSÉG HELYSZÍNEN Csima Péter Pádárné Török Éva Bevezetés A Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéken

Részletesebben

ÓRACSOPORT TEMATIKUS TERVE

ÓRACSOPORT TEMATIKUS TERVE ÓRACSOPORT TEMATIKUS TERVE modul címe: Világörökségünk (Tokaj-hegyalja történelmi borvidék - kultúrtáj) Táj és életmód, 3. félév Szak: tanító, óvodapedagógus Településkép, népi építészet. Népi és modern

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TERMÉSZETI POTENCIÁLOK ÁTALAKULÓ BIRTOKVISZONYOK

TERMÉSZETI POTENCIÁLOK ÁTALAKULÓ BIRTOKVISZONYOK TERMÉSZETI POTENCIÁLOK ÁTALAKULÓ BIRTOKVISZONYOK A tájgazdálkodás múltja, jelene és jövője egy hazai borvidék példáján Szerzők: Dr. Nyizsalovszki Rita, MTA-DE Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

biz. sor Nev.szám Cég Cím Megnevezés egyéb Évjárat cukor Érem 1 30 97 Csubák József Sárospatak 5 puttonyos aszú 2008 Nagy arany 2 19 263 Varga György

biz. sor Nev.szám Cég Cím Megnevezés egyéb Évjárat cukor Érem 1 30 97 Csubák József Sárospatak 5 puttonyos aszú 2008 Nagy arany 2 19 263 Varga György 1 30 97 Csubák József Sárospatak 5 puttonyos aszú 2008 Nagy arany 2 19 263 Varga György Sárospatak furmint késői szüret 2011 édes Nagy arany 1 26 58 Royal Tokaji Borászati Zrt. Mád 5 puttonyos aszú 2008

Részletesebben

Ökoturizmus természetvédelem világörökség

Ökoturizmus természetvédelem világörökség Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus természetvédelem világörökség Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Részletesebben

A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma

A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma A történeti táj védelme és az Európai tájegyezmény műhelykonferencia - Budapest, 2013. nov. 12. A Világörökség egyezmény (1972) kultúrtáj fogalma Soós Gábor Forster Központ Világörökség és Nemzetközi Főosztály

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Rotary Club Sátoraljaújhely H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3. www.rotarysatoraljaujhely.hu E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail.

Rotary Club Sátoraljaújhely H 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 3. www.rotarysatoraljaujhely.hu E-mail: rcsatoraljaujhely@gmail. Rotary Club Sátoraljaújhely 2 ZEMPLÉN A LEGEK FÖLDJE - A legészakibb magyarországi térség, szomszédos Szlovákiával. - A legtisztább levegőjű, legérintetlenebb hazai vidék. - Hazánk legváltozatosabb természeti

Részletesebben

Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez

Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez Szempontok a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztése stratégiai terveinek elkészítéséhez 1.) Örökségvédelmi szempontok A terület teljes egésze a budapesti műemléki jelentőségű terület részeként területi

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24., 10.30

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24., 10.30 VÖMNB_2012_1_02 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 10.30 A napirend 2. pontja: A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a Világörökségről

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR A bor helyzete ma a világban

Részletesebben

MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT

MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT MŰEMLÉKVÉDELMI STRATÉGIA HARGITA MEGYÉBEN TÖVISSI ZSOLT 2013-2023 Műemlékvédelmi stratégia Hargita megyében MŰEMLÉKI LISTA Jogi státus a piramis csúcsa - mégsem garantált a védelem Műemlék740(együttes)és

Részletesebben

Magyar világörökségi helyszínek: lehetőségek és kihívások

Magyar világörökségi helyszínek: lehetőségek és kihívások Magyar világörökségi helyszínek: lehetőségek és kihívások Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Örökségturizmus és örökségvédelem hazánk világörökségi helyszínein Bódvaszilas, június 15. A Világörökség Lista

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december.

Területi tervezés tájékoztató. Pécs. 2012.december. Területi tervezés tájékoztató Pécs. 2012.december. Újszerű megyei területfejlesztési tervezés 1. A területfejlesztés a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata. 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

A Mádi Kakas-hegy (HUAN21009) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Mádi Kakas-hegy (HUAN21009) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve A Mádi Kakas-hegy (HUAN21009) különleges természetmegőrzési terület fenntartási terve Jósvafő 2013 Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ügyfél Zöld Akció Egyesület Partner Szakmai koordinátor Dr. Boldogh

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Forster Központ Budapest, 2014. január 14., 11:00

BIZOTTSÁGI ÜLÉS. Forster Központ Budapest, 2014. január 14., 11:00 VÖSZB_2014_1_04 Budapest, 2014. január 14. BIZOTTSÁGI ÜLÉS Forster Központ Budapest, 2014. január 14., 11:00 A napirend 4. pontja: Tájékoztatás a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Tokaji Borvidék Hegyközségi Ta á sa által szervezett Borvidéki Borverse y /. ájus./ ered é ylistája

Tokaji Borvidék Hegyközségi Ta á sa által szervezett Borvidéki Borverse y /. ájus./ ered é ylistája Tokaji Borvidék Hegyközségi Ta á sa által szervezett Borvidéki Borverse y /. ájus./ ered é ylistája biz sor SORSZÁM NÉV CÍM ÉVJÁRAT NEVEZÉSI KATEGÓRIA FAJTA CUKOR EGYÉB MEGNEVEZÉS elért po tszá 2 28 41

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÉRTÉKTÁR NYILVÁNTARTÁSA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÉRTÉKTÁR NYILVÁNTARTÁSA I. AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG 1 I/1 Cigándi apróbéles 2/2014. (II. 5.) Hvt. 1. (1) bekezdés j) pontja alapján került felvételre 2 I/2 Szomolyai rövidszárú feketecseresznye 7/2014. ( II.5.) Hvt. 1. (1)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13.

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Európai Táj Egyezmény (2007. évi CXI. törvény ) 1.cikk f. a táj tervezése olyan céltudatos tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

A fejlesztési tervekben való illeszkedés vizsgálata a hagyományőrzést illetően a Tokaji Borvidék területén. Összegző tanulmány

A fejlesztési tervekben való illeszkedés vizsgálata a hagyományőrzést illetően a Tokaji Borvidék területén. Összegző tanulmány A fejlesztési tervekben való illeszkedés vizsgálata a hagyományőrzést illetően a Tokaji Borvidék területén Összegző tanulmány Készítette: Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Tokaj-Budapest, 2015. október

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Megbízó: Eger MJV Önkormányzata 3300 Eger Dobó tér 2. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. EGER MJV 184/2003. (V. 29.) SZÁMÚ KÖZGYLÉSI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME. Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium TÁJAINK INTEGRATÍV FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME Csőszi Mónika Vidékfejlesztési Minisztérium 1 A folyó oly simán, oly szelíden Ballagott le parttalan medrében, Nem akarta, hogy a nap sugára Megbotoljék habjai

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

Nádasy László. A víziturizmus és a természetvédelem kapcsolata a Bodrog hazai szakaszán

Nádasy László. A víziturizmus és a természetvédelem kapcsolata a Bodrog hazai szakaszán Nádasy László A víziturizmus és a természetvédelem kapcsolata a Bodrog hazai szakaszán Összefoglalás Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék laszlo.nadasy@uni-corvinus.hu A Bodrog

Részletesebben

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Szakbizottsága. Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Világörökség Szakbizottsága. Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Bizottsági ülések Forster Központ, Budapest 2014. január 14. 2014. március 11. 2014. április 29. 2014. június 10. DÖNTÉSEK KÖNYVE Bizottsági ülés 2014. január 14. A napirend

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK MEGHONOSÍTÁSA A HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS ÉS KUTATÁS TERÉN TÁMOP-3.2.15.15-2015-00015. A Zempléni Múzeum..

INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK MEGHONOSÍTÁSA A HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS ÉS KUTATÁS TERÉN TÁMOP-3.2.15.15-2015-00015. A Zempléni Múzeum.. INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK MEGHONOSÍTÁSA A HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS ÉS KUTATÁS TERÉN TÁMOP-3.2.15.15-2015-00015 A Zempléni Múzeum.. TOKAJI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ Résztvevők: Dr. Petercsák Tivadar

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. Az MBSZ feladata, Tagsága Az MBSZ

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KIALAKULÁSA, JELENLEGI RENDSZERE. Faragó Péter Budapesti M szaki Egyetem 2011. november

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KIALAKULÁSA, JELENLEGI RENDSZERE. Faragó Péter Budapesti M szaki Egyetem 2011. november A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KIALAKULÁSA, JELENLEGI RENDSZERE Faragó Péter Budapesti Mszaki Egyetem 2011. november A területrendezés, mint önálló tevékenység Eredetileg a területi tervezésen belül nem különült

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye 2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január 01. szerda 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben