TARTALOMJEGYZÉK TOKAJ HEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ KEZELÉSI TERVE KIVONAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK TOKAJ HEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ KEZELÉSI TERVE KIVONAT"

Átírás

1

2 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT TARTALOMJEGYZÉK 2. kiemelkedegyetemesértékösszegzése AzUNESCOVilágörökségBizottságaáltalelfogadottésaKözpontáltalnyilvántartotttartalom Rövidleírás Afelvételsoránelfogadottkritériumokkifejtése Azintegritásmegállapítása Ahitelességmegállapítása Védelmiéskezelésielvárások 10 Adatokpontosítása 2.2.Értékhordozók(Attribútumok)kifejtése Értékhordozócsoportok Értékhordozókkifejtése A Kiemelked Egyetemes Érték megrzési stratégiájának kiterjesztése a világörökségi terület egészére A VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN KIEMELKED EGYETEMES ÉRTÉKE MEGRZÉSÉNEK, FENNTARTÁSÁNAKÉSBEMUTATÁSÁNAKCÉLJAIÉSSTRATÉGIÁI A FENNTARTHATÓSÁG NÖVELÉSE, A MEGRZÉS FENNTARTÁSA, JAVÍTÁSA (HELYREÁLLÍTÁS, KEZELÉS,GONDOZÁS,FELÚJÍTÁS) Atevékenységcélja Afenntarthatómegrzkezelésstratégiaicéljaiésprioritásai Kutatás Akutatásitevékenységcéljai Akutatásitevékenységstratégiája Megközelítés,közlekedés Aközlekedésfejlesztéscéljai 25 Atérségibeavatkozásokprioritásai 3.4.Bemutatás,látogatókfogadása Atevékenységcéljai Atevékenységstratégiája Atevékenységprioritásai SZAKMAIKÉPZÉSTOVÁBBKÉPZÉS Atérségiképzéscélcsoportjai Atérségiképzésstratégiája Aszakmaiképzésprioritásai OKTATÁS,ISMERETTERJESZTÉS,TÁRSADALMITUDATOSSÁGNÖVELÉSE Ahelyitudásbázisfejlesztésénekcéljai,stratégiája KÖRNYEZETITÉNYEZK,KAPCSOLATOK,KLÍMAVÁLTOZÁSHAVÁRIA Atevékenységcéljai Atevékenységstratégiája Aterületiéstelepülésitervekösszhangjánakmegteremtése

3 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT Atervezésieszközökösszehangolásánakprioritásai Arövidtávútervezésifeladatok ATokajHegyaljaKiemeltTérségTerületrendezésiTerve(TokajKttrt) TokajHegyaljakiemelttérségiszerkezetitervéneklehetségestérségiterületfelhasználási kategóriái(1:50.000) A TokajHegyalja kiemelt térségi területrendezési tervének lehetséges térségi övezeti rendszere ATokajHegyaljakiemelttérségiterületrendezésitervénekterületrendezésiszabályzata ATELEPÜLÉSRENDEZÉSIESZKÖZÖKMEGÚJÍTÁSATELEPÜLÉSCSOPORTOSKERETBEN AvilágörökségiterületetérintKezelésimódok,korlátozások,tilalmakéstámogatások kezelésimódok Megrzést,ahelyreállítástésafenntarthatóhasználatotszolgálókezelésimódokaIII. fejezetbenmeghatározottkezelésistratégiákszerint Akezeléshezszükségeshálózatszerszervezetiésmködésifeltételrendszerkialakítása Zászlóshajóprojektek Megrzésitevékenység fennmaradástelsegíthasználat Azországosmemlékivédettségkörénekbvítése Bányászat IntézkedésiTerv Társadalmiszakmairészvételakezelésselkapcsolatosdöntéshozatalban Szakmairészvétel Államikormányzatiszintésazállam,illetvekormányzatfelügyeletealátartozószintek Társadalmirészvétel Önkormányzatok TokajiBorvidékFejlesztésiTanács Aterületenmködszakmaiszervezetek,intézmények Kötelezegyeztetések Területéstelepülésfejlesztésiésrendezésitervek Bányászat Természetvédelmikezelésitervek Hatástanulmányok konfliktusokoldása,kezelése,kiegyenlítmechanizmusok Finanszírozás Afinanszírozásforrásoldala Monitoring:indikátorok,alapadatok,mechanizmusok,visszacsatolás Amonitoringrendszerstruktúrája Azeredetidokumentumstruktúrája 60

4 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT RÖVIDÍTÉSEK ANP AggtelekiNemzetiPark ANPI AggtelekiNemzetiParkIgazgatóság ÁROP ÁllamreformOperatívProgram BAZMKH BorsodAbaújZemplénMegyeiKormányhivatal BAZMÖNK BorsodAbaújZemplénmegyeiÖnkormányzat Btv. Bortörvény,1893.évibortörvény COM WorldHeritageCommittee(VilágörökségBizottság) ÉMIKTVF ÉszakMagyarországiKörnyezetésTermészetvédelmiFelügyelség ÉMOP ÉszakMagyarországiOperatívProgram EMVA EurópaiVidékfejlesztésiMezgazdaságiAlap EOV EgységesOrszágosVetület ERA EurópaiKutatásiÖvezet ERFA EurópaiRegionálisFejlesztésiAlap ESZA EurópaiSzociálisAlap ETC Nemzetköziturisztikaiszervezet ETE EurópaiTerületiEgyüttmködés FÖMI FöldmérésiésTávérzékelésiIntézet FVM FöldmvelésügyiésVidékfejlesztésiMinisztérium HV HelyiVédelem HEFOP HumánerforrásfejlesztésiOperatívProgram ICMM BányászatésFémiparNemzetköziTanács IKOP IntegráltKözlekedésfejlesztésiOperatívProgram ITB IntegráltTerületiBeruházás GINOP GazdaságfejlesztésiésInnovációsOperatívProgram KAP KözösAgrárPolitika KEÉ KiemelkedEgyetemesÉrték KEHOP KörnyezetiésEnergiahatékonyságiOperatívProgram KET KezelésiTerv KKK KezelésiKézikönyv KÖkH KözösÖnkormányzatiHivatal KSH KözpontiStatisztikaiHivatal KvVM KörnyezetvédelmiésVízügyiMinisztérium LEADER LiaisonEntreActionspourleDeveloppementdel EconomieRurale(Közösségikezdeményezésa vidékigazdaságfejlesztéséért) MAD MegalapozóDokumentáció(VilágörökségiKezelésiTervhelyzetfeltáróéselemzmunkarésze) MBFH MagyarBányászatiésFöldtaniHivatal MBSZ MagyarBányászatiSzövetség MePAR MezgazdaságiParcellaAzonosítóRendszer MJT MemlékiJelentségTerület MK MemlékiKörnyezet MI MemlékI.kategória MII MemlékII.kategória MIII MemlékIII.kategória MÜT Mszakiüzemterv MTÉT MagasTermészetiÉrtékTerület NEFMI NemzetiErforrásMiniszter NÉBIH NemzetiÉlelmiszerláncbiztonságiHivatal

5 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT OEMbor OFJbor OGY OTÉK OTrT REVPAR SAC SPA TBTK TBFT TBHT TDM TG THPI THTBK THVE TK TOP TSZBK TT TTHE TTT UNESCO UNWTO VM VÖ VP VTT WHC WTTC ZTK ZTSZ Oltalomalattállóeredetmegjelölésselellátottbor Oltalomalattállóföldrajzijelzésselellátottbor Országgylés Országos Településrendezési és Építési Követelményekrl szóló (253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet OrszágosTerületrendezésiTerv turisztikaimutató,akereskedelmiszálláshelyekszobaárbevételhatékonyságátjelzi Natura2000területenbelülKülönlegesTermészetmegrzésiTerület Natura2000területenbelülKülönlegesMadárvédelmiTerület TokajBodrogzugiTájvédelmiKörzet TokajiBorvidékTerületfejlesztésiTanácsra TokajiBorvidékHegyközségiTanácsa TurisztikaiDesztinációMenedzsment Tájgondnokság TokajHegyaljaProgramiroda TokajHegyaljatörténelmiborvidékkultúrtáj TokajhegyaljaVilágörökségiEgyesület TájvédelmiKörzet TerületiOperatívProgram TokajiBorvidékSzlészetiésBorászatiKutatóintézet Természetvédelmiterület TokajHegyalja,Taktaköz,HernádvölgyeIdegenforgalmiésKulturálisEgyesület TokajHegyaljaTudástár UnitedNationsEducational,ScientificandCulturalOrganization(AzEgyesültNemzetekOktatási, TudományosésKulturálisSzervezete) WorldTourismOrganization,nemzetköziturisztikaiszervezet VidékfejlesztésiMinisztérium világörökség VidékfejlesztésiProgram VilágörökségiTervtanács WorldHeritageCentre(VilágörökségiKözpont) nemzetköziturisztikaiszervezet ZempléniTájvédelmiKörzet ZempléniTelepülésszövetség

6 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT MEGALAPOZÓDOKUMENTÁCIÓVEZETIÖSSZEFOGLALÓJA AMegalapozóDokumentáció(MAD),melyetaVárosTeampannonKft.20ftmeghaladó,sajátésküls szakértkblállótervezcsapattal,aterületléptékéhezéskomplexitásáhozképestrendkívülrövidid minségellenrzésselegyüttmindössze82nap alattdolgozottki,atokajhegyaljaitörténelmiborvidék kultúrtájvilágörökségiterületkezelésitervét(ket)szolgálja. Anagyvolumenadatgyjt,helyzetfeltáróéselemzmunkarámutatott,hogyapéldátlanértéksrség és a rendszerváltás után ismét beigazolódni látszó megújulási képesség alapján TokajHegyalja mindenekeltt egy unikális társadalmigazdálkodásikulturális mintaként értelmezhet. Ennek megrzése,mködképességének,életképességénekfolyamatosbiztosításaésminélszélesebbkörben történ közkinccsé tétele kiemelt felelsségünk. E rendszer nemcsak a meglév értékeivel való gazdálkodásra,hanem,mintatörténelmifolyamatokbizonyítják,alkalmazkodásasoránújabbértékek megteremtéséreisképes. Avilágörökségicím,azörökséggelvalógazdálkodáskötelezettségeugyanakkoregyedülállóesélytkínál egykorszer,nagyrezilienciájúkomplextájgazdálkodási borvidéki modellújraépítéséreaxxi. századelején.akiemelkedegyetemesértékmegrzésénekfundamentumakétségtelenülatokajibor, de a világörökségi cím a kultúrtájnak, a Kiemelked Egyetemes Értéket hordozó, a történeti tájjá nyilvánító 5/2012 (II.7.) NEFMI rendeletben foglaltaknál messze komplexebb attribútumkészlet koherenciájának,integritásának,szinergiájánakszól.amadfontosmegállapítása,hogyavilágörökségi területhelyszíneitésvédövezetétnemleheteltérenkezelni.fvonalaibanegységes,a27település teljes területére kiterjed kezelési rendszerben szükséges gondolkodni. A differenciáltság elengedhetetlen, a határvonalakat kezelési eszközöktl, irányoktól, módszerektl függen különféleképpen,azegyesértékcsoportoknakmegfelelenszükségeskijelölni. Azértéksrségetjólmutatjaavilágörökségiterület10%átelér,11ezerhektárszlkataszteridl (makevesebbmint6ezerhektárszlkéntmvelt),akövetkez7évbentovábbfejlesztend,az értékleltárbanbemutatott8000hektárnálistöbbvédetttermészetiterület,akultúrtájcsaknemegészét érintnatura2000hálózat,akülönlegestájváltozatostelepüléseintalálható183egyedimemlék, memlékijelentségterület,memlékikörnyezet,a22védettéstöbbszázexlegevédettrégészeti lelhely, a 40nél több múzeum, gyjtemény, kiállítóhely, tájház, kézmves központ, alkotóház, mvésztelep,a19zsidóörökségelem,a28hagyományrzrendezvény.afelsorolástovábbbvüla turisztikai vonzerleltár további kínálataival. Igen hiányosak az ismeretek a térség legunikálisabb értékcsoportjáról, a több ezer elembl álló pincerendszerekrl. Az értékleltár kiteljesítésén túl a következ7évalapvetfeladataegyfenntarthatóörökséggazdálkodásieszközésintézményrendszer kialakítása. AMADalapjáulaVilágörökségEgyezményvégrehajtásátszolgálóhuszonnyolcterületivonatkozású dokumentum (Felterjesztés, korábbi Kezelési terv, bizottsági határozatok, hatástanulmányok stb.) szolgált.akezelésjogszabályikereteirevonatkozóanösszesen137országoshatályúés53helyidöntésen alapulójoganyagotgyjtöttekösszeatervezk,tematikusanésjoghierarchiaszerintrendszerezve.a tematikusanésszerzkszerintrendszerezettszakirodalomleltár626címettartalmaz.afogalomtár170 tematikusancsoportosítottcímszótdefiniáljogszabályok,unescodokumentumok,vagytudományos kutatásokalapján.a400szervezetetmeghaladópartnerlistaakiemeltpartnerekmellettatelepülésiés nemzetiségi önkormányzatok, minisztériumok és államigazgatási szervek, háttérintézmények, járási hivatalok,államitulajdonúvállalatok,szakmaiszervezetek,tdmek,kulturálisésoktatásiintézmények, civil szervezetek, továbbá mintegy 200 borász, bányavállalkozó és erdgazdálkodó elérhetségét tartalmazza.aháttéranyagokközötthelyetkapottabányákteljeskörkatasztere,avízgazdálkodásés 5

7 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT erdgazdálkodás leíró adatai, a tájhasznosítás, a területhasználat és felszínborítás változásának bemutatása,aszennyezett(kármentesítési)területek.aleírómunkarészegyszáztételtmeghaladó,az egyeseseményekjelentségétisazonosítókronológiáraépül.akétkötetesdokumentáció32saját szerkesztés térképet tartalmaz, továbbá a megyei és az Országos Területrendezési Terv térségre vonatkozó tervlapjaiból készült kivágatok, adattáblák, grafikonok, diagramok segítik a kivételes örökségegyüttesbemutatását. Azelmúlt20évkedvezfolyamatai elérhetségjavulása,jelentstkebeáramlás,nagyminség borokmegalkotása,xxi.századitechnológiaésépítészet,infrastruktúraellátottságéskörnyezetminség javulása,ugrásszermodernizációteredményeztektöbbszegmensbenis.számostekintetbenazonban stagnálás, zsugorodás, visszaesés jellemzi a térséget. Nem ntt a szlterületek nagysága, a foglalkoztatásradikálisancsökkent,nemsikerültastruktúraváltás.anépesség30évalattikorcsoportja 20%kalcsökkentésjelentsmértékbenelöregedett.Miközbenerteljesésalkotóegyüttmködésvan kibontakozóbanazinnovatívtudástimportálóborászokközöttamködképesborvidékérdekében,az elmúltciklusokprojektalapúlobbistafejlesztésigyakorlataazönkormányzatokközöttkáros,fölösleges kapacitásokatkiépítversengéstalakítottki.ennek kultúrája ésgyakorlatakomolyakadályaleheta világörökség megtartásának és az ezzel való távlatos gazdálkodásnak. A KETben prioritásként kell kezelni a nélkülözhetetlen szerep önkormányzatok, valamint önkormányzatok és borászok közötti együttmködéssokeszközösrendszerénekfelépítését. A fejlesztési források és az intézményrendszer egyes szegmensei ers centralizálódást mutatnak, miközbenazönkormányzatoksúlya,szerepecsökkent,másintézményiszegmensekszétaprózódtak (múzeumok).egyesintézmények pl.hegyközségek stabilizálódnilátszanak.aggályokfogalmazódtak megatérségfolyamatainakirányításátésaketvégrehajtásátilleten,tekintettelafelelsségikörök tárcákközötti(emmi,vm,bm,meh)megosztottságáraésaborvidékbelsszervezetitagoltságára(5 járás,11kökh,3leader,5tdm). AmunkasoránatervezknapikapcsolatbanálltakaVilágörökségiGondnokságmunkatársaivalcsakúgy, mint a TokajHegyalja Programirodával november és december folyamán megrendezett célcsoportosfórumokonszámosszereplfogalmaztamegarravonatkozóigényét,hogyamadtartalmát és a kormányhatározattal jóváhagyott BORVIDÉK TokajHegyalja Nemzeti Programot mielbb megismerhesse. A gördülékeny munkavégzést nagymértékben akadályozták az információkhoz való hozzáférés nehézségei. A késleltetve, vagy hiányosan átadott, jogosultsági korlátokra, adatvédelmi okokra hivatkozvavisszatartottinformációk,azidközbenmegváltozottjogszabályokmiattakorábbinakakár tízszeresétjelentköltséggelhozzáférhetközpénzekbllétrehozottadatbázisokelnemérhetsége esetenkénttöbbletmunkáteredményeztek,mélyebbelemzésekelkészítésétigennehézkessétették.e problémák fennmaradása a Világörökségi Gondnokság munkáját reménytelenül nehézzé, és mindenekelttrendkívülköltségesséfogjáktenniakövetkezévekben,ezértaketterveziazilyen jellegakadályokelhárításátamajdaniketrlszólókormányrendeletegyikfprioritásánaktekintik. TokajHegyalján már jóval a MAD készítése eltt megfogalmazódott egy Tokaji Tudástár (TTT) megteremtésénekigénye.ehhez,afentileltárokonésbibliográfiákontúlegy5gigabyteterjedelmet meghaladóméretdigitálisállománnyalishozzájárulnakatervezk. 6

8 BEVEZET TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT ATokajHegyaljaborvidékországbanegyedülállótörténetitájjáminsítésévela27településteljes közigazgatásiterületévelmemlékivédelemalattáll.apéldátlanulelremutató,értékrzdöntés rendkívülösszetettfeladathalmaztrómindasokszíntérségi(lakosokszáma72500f,vállalkozók, kistermelk, bebírók), mind pedig a számos intézményi és államigazgatási szereplre. A MADban rögzített meghatározó szereplk nagy száma és az általuk megjelenített gazdasági kulturális társadalmi természetiértékek(területeközel900km 2,5500haszlültetvény,183memlék,1MJT, 11MK,több,mint8000havédetttermészetiésszinteazegészborvidéketlefedN2000területek,több ezer pince) megrzésének, folyamatos fenntartásának fejlesztésének szempontjai és érdekei csak részlegesenkezelhetkegykezelésitervkompetenciakörében.arendelkezésreállórövididmiatta KETnekebbenaszövevényesvirtuálistérbenésérdekhálózatbanmégisaténylegeskezelésirendszer felépítésérekellfókuszálnia,amégolyfontosnaktnrésszempontoksokaságaésérvényességének elfogadásamellettis. AMAD/KETtervezésidejealattszámosországosszintdöntésszületettmelyekatérséglegújabb felívelfejldésikorszakátersítik,soktekintetbengyarapítjákazintézményrendszertésannakfeladat felelsségi körét úgy, hogy mind emellé források is kerülnek. Ezek a fejlemények arra buzdítják a szereplket,hogyvegyékkomolyanaztatörténelmilehetséget,amiacsillagokkedvezállásának köszönheten kirajzolódik TokajHegyalja életében. Különösen nagy a felelsség, mivel az ország északkeleteitérségeitasokrétéstartószsugorodásésatársadalmidepressziójellemzi.atörténetitáj kulturálisés szerencsésegybeeséssel gazdaságiadottságaibiztosalapotjelentenekahhoz,hogy rendszerbeszervezett térségiterületésszakpolitikákkalegynemelzménynélküli,detörténelmi jelentségmegújuláslétrejöttétsegítsük. EnnekegyikeszközeajelenKezelésiTerv,amelyönmagábanegyrendezettpapír/információhalom.A KETcsakaFejlesztésiTanács,amegye,aForsterKözpont,aGondnokság,amegújultKutatóintézet munkájaésaz általukirányítottankidolgozandórészletesebbkataszterek,rendezésiésfejlesztési tervek, operatív programok, intézkedési tervek együttesével képes a megrzés a fenntartható megújulásteljesköréshatékonyeszközévéválni.aketbirtokában,márannakegyeztetésiidejealatt, haladéktalanulkelldolgozniakezelésikézikönyvön,azintézményekhálózatbaszervezésén,akiemelt térség területrendezési tervének kidolgozásán. Ezek a legsürgetbb feladatok, amelyeken keresztül megszületnekazokazeszközök,melyekavárhatófejlesztésiforrásoktervezettésösszehangolt,magas hatékonyságúfelhasználásátbiztosítják.azsugorodó,megújulásfelémozgótérségrendkívülérzékeny mindenbeavatkozásra,beáramlótámogatásra,azokhasznossága,hatékonyságánakmértékeaszereplk együttmködésén,szándékaikösszehangolásán,érdekeikkölcsönöstiszteletbentartásánmúlik. ATokajHegyaljatörténelmiborvidékkultúrtájKezelésiTervenemértelmezhetegyszkenvett általánostartalmikövetelményekszerinti elkészítendket házifeladatnak.amadbanbemutattuk, hogyebbenatérségbennemcsakakorábbigenerációkáltalfelhalmozottfizikaiéskulturálisörökség kincsesházát kell megrizni és fenntartani bemutatni. Az attribútumok leírásában kiemelked az alkotóelemekazonegyüttese átszveazattribútumokcsoportját amelyatérségmármárkódolt megújulóképességévelfüggössze.aketnekezértkiemeltfeladata aközvetlenmegrzési fenntartási ésbemutatásimenedzsmenttevékenységekmeghatározásamellett afolyamatokalakításáraolyan hatástkifejteni,aminekeredményekéntatérségiszereplkésintézményekszámárabels szívbljöv üggyéválikamegrzés.ezperszeamaivilágbannemlehetöncélsematágabbkörnyezetfolyamatai hatásai,semahelyiszereplkfigyelembeveendérdekeimiatt. 7

9 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT A KET filozófiája ezért egybeesik a borászok által is követett úttal. Röviden összefoglalva: hagyományrzmodernizáció.ejelszószerkifejezésjóltükröziaborvidékmegújulóerejétésciklusait, perszebeleértveakevésbésikeresidszakokatis.ezértkérjük,hogyezenaszrnkeresztülértékeljéka Tisztelt Véleményezk a KET munkaközi változatát. Ezt a munkát 72 nap alatt készítette el 2025 szakember,nemezakettszázegynéhányoldalasok,hanemamitmögékellettésmégkellenetenni.ez atérség,azittélk,ésamintaerejenagyobbtürelmetigényelne.azértistöbbidre sokegyeztetésre, abeérkezjavaslatokmérlegelésérevanszükség,merthaelhisszük elhiszik,hogyahagyományrz modernizációazitteniút,akkoreztcsakahelyiekkelközösenfelépítetteszközrendszerrellehetséges megvalósítani. Atérségújaranykoráhozszükségesazállamitámogatásoknagyobbaránya,ezazonbanépésszelnem állandósítható. Itt a borvidék történeti táján olyan adottságok és készségek képességek vannak, újulnakmeg,amelyekhateretkapnak,képesekkülsforrásoknélkülismagasszintértékteremt munkávalvisszaadniakivételestámogatásokatanagyobbközösségszámára. AKETtehátjelzi,hogynagyhiányvanatérségfolyamataitkoordináló egyensúlybantartófelels fejlesztésistratégiára,amelyakorábbikoncepciókéstervek,valamintazújközéptávraszólófelsbb szintdokumentumokalapjánmeghatározza abeáramlótámogatások pályázatiforrásokésmás eszközök valóban hatékony rendszerbe szervezett = a pillanatnyi ötleteken lokális érdekeken felülemelked=atérségegészközösségeérdekébentörténfelhasználásánakrendszerétéskereteit. MindezenkiindulószempontokalapjánakármegisérthetaTervezk bátorsága,hogyesetenkénta helyszín,avöterületsajátosságaimiattajogszabályitematikanemszolgaimódon betszerint hanema tokaj tárgynakmegfelelszerkezetbenkerültkidolgozásra. 8

10 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT 2. KIEMELKEDEGYETEMESÉRTÉKÖSSZEGZÉSE 2.1. AZUNESCOVILÁGÖRÖKSÉGBIZOTTSÁGAÁLTALELFOGADOTTÉSAKÖZPONTÁLTAL NYILVÁNTARTOTTTARTALOM AzalábbiakbanaVilágörökségBizottságáltaljóváhagyottésközzétettváltozatolvasható,majdazutána következ fejezet a módosításra vonatkozó javaslatokat tartalmazza. A KET nem módosíthatja automatikusanakiemelkedegyetemesértékösszegzésec.dokumentumot,deakormányrendelet köteleziafelelsöketamódosításvégrehajtásáraaketbenjavasoltváltoztatásokfigyelembevételével Rövidleírás ATokajhegyaljaitörténelmiborvidékkultúrtáj2002bennyertfelvételtazUNESCOVilágörökségilistára. AvilágörökségiterületMagyarországészakkeletirészén,aZemplénihegységlábánál,aBodrogfolyó mentén,illetveabodrogésatiszaösszefolyásánáltalálható.avilágörökségihelyszínésvédövezete27 településközigazgatásiterületétfedileösszesen88.124hektárkiterjedéssel(világörökségihelyszín hektár+ahelyszínvédövezete74.879hektár).Atájképeésszerkezete,atájkarakteraz évezredes, ma is eleven borászati kultúrával kölcsönhatásban formálódott. A borvidék 1561 óta dokumentálttörténetebizonyítja,hogyaszltermelésésazaszúborkészítéseévszázadokonkeresztül a"háromsátorhegy"(atokajikopaszhegy,azabaújszántóisátorhegyésasátoraljaújhelyisátorhegy) általmeghatározottháromszögönbelülzajlott.aborvidéklehatárolásánakjogialapjátiv.károlycsászár (III.Károlykéntmagyarkirály)rendelettelteremtettemeg,amikor1737benTokajHegyalját,avilágonaz elskközött,zártborvidékkényilvánította. A Tokaji Borvidék különleges klimatikus és környezeti adottságai, így a vulkanikus lejtk és a vizes élhelyek együttese, amelyek különleges mikroklímát eredményezve elsegítik a szlszemek aszúsodását okozó Botrytis cinerea nemespenész megtelepedését, továbbá a környez tölgyerdk jelenléte, egyedülállóan alkalmassá tette a területet a szlmvelésre és a borkészítés egy sajátos formájánakkialakulására.akörnyezetitényezkekülönlegeskombinációjakultúrátteremtett,lehetvé téve a hegyaljai szlbirtokok, falvak, kisvárosok és a többnyire vulkanikus hegyek kzeteiben kézi munkával vájt történelmi pincerendszerek kialakulását, amelyek közül a Tarcalon található Könyves Kálmánpince1110ótaismert.TokajHegyaljárakétfpincetípusjellemz:avágott,vagylyukpince, illetveazásottpince.atokajhegyaljailakosságtársadalmikulturális,etnikaiésvallásisokszínsége, nem utolsó sorban pedig a tokaji aszú különleges hírneve is hozzájárult a térség gazdag és színes kulturálisörökségénekkialakulásához Afelvételsoránelfogadottkritériumokkifejtése (III.)kritérium ATokajiborvidékavilágonegyedülálló,többmintezerévesszlészetiborászatihagyományttestesít meg,amelyamainapiglényegéttekintveváltozatlanformájábanmaradtfenn. (V.)kritérium A teljes Tokaji borvidék, beleértve a szlbirtokokat, a nagy múltú településeket és a történelmi pincerendszereket,elevenformábanjelenítimegahagyományosföldhasználategykülönlegesformáját Azintegritásmegállapítása Akiemelkedegyetemesértékattribútumaikielégítenépek.Ilyenekakülönlegesszlmvelésimódot lehetvé tev környezeti tényezk (földtani, felszínalaktani, vízrajzi és klimatikus viszonyok), a történelmiszlbirtokok(dlk,terroirok),anagymúltútelepülésekhálózata,azetnikaisokszínséget tükrözgazdagkulturálisörökség,apincékésaszlészetiborászatikultúráhozkapcsolódóegyéb,a tájkaraktert meghatározó építmények (teraszok, támfalak, szárazon rakott kkerítések, víztározó 9

11 10 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT medencék stb.) gazdag változatossága. Jóllehet a jelenlegi világörökségi helyszín a kiemelked egyetemesértékattribútumainaklegtöbbjétmagábafoglalja,szükségesahelyszínésavédövezet viszonyának,illetveavédövezetkülshatárainakafelülvizsgálata.ahagyományosföldhasználata változógazdaságiviszonyokközepetteisélformájábanfennmaradt.hosszabbtávonavizesélhelyek visszaszorulása, a beépített területek terjeszkedése, illetve a klímaváltozás jelenthetnek veszélyt a területkiemelkedegyetemesértékeire Ahitelességmegállapítása Azévszázadoksorángyakranismétldháborúseseményekéstzvészekaterületépítettörökségének jelentsrészérehatássalvoltak;épületeketromboltakle,építettekújjávagyújítottakfel.azelmúltfél évszázad helyreállítási munkáit a nemzetközi megrzési és helyreállítási követelmények szigorú betartásával,avelenceikartávalösszhangbanvégezték,ennekköszönhetenafennmaradótörténelmi épületekhitelességénekszintjeteljesmértékbenmegfelelamködésiirányelvekbenfoglaltaknak.a történelmitelepülésekmegriztékalapvettelepülésiszerkezetüketésegymással,valamintatájjalvaló kapcsolatrendszerüket.atokajiborvidékenélktöbbmintezerévefoglalkoznakszlmvelésselés borkészítéssel. Az ennek nyomán kialakult táj, a híres Tokaji Aszú készítése és értékesítése köré szervezdvárosokkal,falvakkal,lényegébenakezdetektlváltozatlanmegjelenésiformábanmaradt fenn Védelmiéskezelésielvárások AteljesvilágörökségihelyszínésvédövezeteaKulturálisörökségrlszólótörvényalapján2012.február 12tljogivédelmetélvez,minttörténetitáj,ennekértelmébenahelyszínrevagyannakvédövezetére hatással lev jelents beavatkozások csak a BorsodAbaújZemplénmegyei Kormányhivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala szakmai útmutatásai alapján végezhetk. A történeti táj védettségcéljaatörténelmiépítettkörnyezetésatermészetikörnyezetmegóvása,ahagyományos földhasználat módok megrzése és mindezen értékek fenntartható hasznosítása. A védett terület mintegy61%arészeanatura2000hálózatnak,ígyközösségijelentségneknyilvánítotttermészeti területkéntuniósvédelemalattisáll.aterületennagyszámbanvannakegyedilegvédettmemlékek, továbbá számos védett természeti terület található a világörökségi helyszínnel, illetve annak védövezetévelteljesvagyrészlegesátfedésben. A világörökségi helyszín tulajdonviszonyait mindenkor a változatosság jellemezte: a kisméret szlbirtokokatmagánemberektulajdonábantaláljuk,deléteznekönkormányzati,egyházi,ésállami tulajdonú területek, illetvejelentsek a magáncégek által birtokolt nagy szlterületek. E sokszín birtokviszonyrendszeravilágörökségihelyszínjellegzetesvonása,ugyanakkorakezelésszempontjából komoly kihívást jelent. A világörökségrl szóló évi törvény alapján kezelési terv fog kormányrendeletkénthatálybalépni,amelyethétéventefelülkellvizsgálni. Aterületifépítészblésazáltalamegbízotttagokbólállótájegységitervtanácselsegítiahelyszín értékeihez alkalmazkodó, színvonalas építési fejlesztések megvalósítását. A világörökségi kezel szervezet, a gondnokság a kultúráért felels miniszter által kijelölésre került összhangban a világörökségrlszólótörvénybenfoglaltakkal.azújkezelésitervésakezelszervezetrévénátlátható irányításistruktúrákjönneklétre,melyekkeretébenvilágosakafelelsségiviszonyok,azeltérérdekek manifesztálódhatnakésmegteremtdnekakülönbözszereplkközöttiegyüttmködésintézményes kereteiésmódozatai. A világörökségrl szóló törvény alapján biztosított lesz a helyszín állapotának, csak úgy, mint fenyegetettségénekésamegrzésiintézkedéseknekakövetfigyelése(monitoring),melyrlrendszeres jelentéskészülazországgylésszámára.aszlmvelésésborkészítés,valamintazezekhezkapcsolódó ágazatokmindigisatérséggazdaságimotorjaivoltak,ezértavilágörökségikezelésátfogócéljaaz

12 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT ezekhezszükségeskörnyezeti,társadalmiésgazdaságifeltételrendszerekfenntartásaésmegersítése. Azélkultúrtájtovábbraisazittélközösségekfenntarthatófejldésénekerforrásakell,hogylegyen. A világörökségi kezelési terv véglegesítése és elfogadása után, a helyszín integritásának növelése, valamint a terület megfelel védelmének biztosítása érdekében aktuálissá válhat a helyszín és védövezete határvonalainak felülvizsgálata. Összhangban az UNESCO Világörökség Bizottság döntéseivel,amagyarésaszlovákkulturálisörökségvédelmihatóságokegyüttmködésérealapozva megkellvizsgálniavilágörökségihelyszínvédövezetehatáronátnyúlókiterjesztéséneklehetségét. Adatokpontosítása Integritás Az Integritás c.alfejezetbennevesítettveszélyeztettényezkközöttkiemelkedenfontosnaktartjuk ademográfiaizsugorodás,idsödés,elszegényedés,ésezzelszorosösszefüggésbenazüresenálló, illetve alulhasznosított, növekv karbantartási hátralékkal rendelkez ingatlanok arányának növekedését. A zsugorodás az értékes ingatlanállomány hasznosítását nem csupán közvetlenül (lakóépületek), de közvetetten is nehezíti (közintézmények, piaci szolgáltatások iránti keresletcsökkenés). A települések elszegényedése és egyes funkciók térségi centralizálása további megüresedéseketvetítelre.részbenazsugorodásnakiskövetkezményeaváltozatosanelaprózott birtokstruktúra fokozatos (mértéktartó) koncentrációja, ami egyes településeken együtt jár(hat) a mveltterületekarányánakcsökkenésével.azsugorodásmellettaborászatitechnológiaváltozásais hozzájárul a több ezer objektumból álló pinceállomány növekv arányú megüresedéséhez, ami egyrészt a pinceállomány megrzését veszélyezteti, másrészt az üres pincék elbbutóbb mszaki kockázatotjelentenek(beomlás). Amegrzésésafenntarthatóhasznosításalapvetfeltételeatokajiszlészetésborászat,amagas minségborésjövedelemtermelképességének,valamintfoglalkoztatásikapacitásánaknövelése, hiszen a térség múltjának és jövjének fundamentuma a jó borból származó jövedelem. A szocializmustólmegörökölt,atömegbortermelésokoztaversenyhátrányésatengerentúliborvidékek termékeinekeurópaiterjeszkedése, továbbá azeurópaiszlövklímaváltozáshatásáravárhatóan bekövetkezészakiirányúbvülése,egyarántveszélyeztettényezknektekinthetk. A megrzés számára komoly kihívást jelent az államigazgatási és jogi környezet bizonytalansága, sokszorosváltozása.beleértveaminisztériumiésaterületiszintfeladatmegosztás,azörökségvédelem intézményrendszere,aterületéstelepülésrendezéslehetségei,aközpontiszervek,amegyék,immára járások,illetveatelepülésekdöntésikompetenciájánakéspénzügyimozgásterénekváltozásaitésazeu csatlakozásbólkövetkezfolyamatokatis. E három, igen komplex hatású folyamat (demográfiai zsugorodás, versenyhátrány, jogi környezet bizonytalansága)mamárnagyobbkockázatothordozótényezknekszámítanak,mintabeépítettségés atelepülésekexpanzívnövekedésénekveszélye ÉRTÉKHORDOZÓK(ATTRIBÚTUMOK)KIFEJTÉSE TokajHegyalja történelmi borvidék kultúrtáj a mintegy kétmillió lakosú Kassa, Miskolc, Munkács, Nyíregyháza, Ungvár, illetve a közvetett hatású Debrecen, Nagyvárad, Szatmárnémeti alkotta városhálózati csomópont földrajzi súlypontjában elhelyezked kulturális ertér : értékhordozói (attribútumai)mennyiségükésminségüktekintetébenistekintélytparancsolóak.azértékhordozók rendszererendkívülösszetett,elfordulásiterületükpedigavilágörökségiterületegészére,vagyisa részhelyszínek területén túlra kiterjed, életszeren változó srségben, összetételben és megrzési 11

13 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT állapotban.atöbbszörösrétegzettség,átfedésmiattinkábbértékhordozócsoportokrólbeszélhetünk, mintértékhordozókról,elfogadva,hogyazértékhordozócsoportokközöttisátfedéseklehetnek. Az egyes értékhordozók kifejldése, létrejötte (kultúr tájak) esetében általában hosszabb id alatt történik.akialakulásfolyamatasoránsokféle(környezetitársadalmigazdasági)kölcsönhatásformálja magát az értékhordozó(ka)t így azok egymással és tágabb környezetükkel is szimbiotikusan kapcsolódnak.ezaviszonyidbenisváltozó,esetenkéntdinamikus,máskorszakokbanviszontmintegy alvóállapotjelenikmeg Értékhordozócsoportok 1. ezeréves,folytonosmegújulásraképesszlészetiborászatikultúra 2. évszázadokótaépülpincék,pincerendszerekegyedülállósrsége 3. azegykorimezvárosokláncolatáraépültelepüléshálózattelepülési,építészetiéstárgyi öröksége 4. karakteres tájképi együttesek, melyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és felszínalaktaniadottságok,valamintazélvilágszinergiájánakleképezdései 5. azélésélettelentermészetiértékek abiológiai,aföldtanifelszínalaktaniésavízrajzi értékekrendkívülidiverzitása 6. akultúrákévezredesegymásrarétegzdéséttükrözgazdagrégészetiemlékanyag 7. a több száz éve zajló kutatási, gyjtési, mvészi alkotó, mítosz és hagyományteremt tevékenységeredményeinekpáratlangazdagsága Értékhordozókkifejtése 1. Ezeréves,folytonosmegújulásraképesszlészetiborászatikultúra TokajHegyaljatermészetierforrásai,melyekazunikálisszlészetiborászatikultúraésannak szerves részét képez építészeti és szellemi örökség kialakulásához és fennmaradásához elengedhetetlenek(avulkanikusalapkzetlejtk,azásványianyagokbangazdagtermtalajés akülönlegesmikroklímaáltalkialakulttermhelyek;azaszúsodástbiztosítóbotrytiscinereaésa pincék falán kialakuló gladosporium cellare; a hordókészítés faanyagául szolgáló zempléni kocsánytalantölgy;apincékkialakításátfelkínálóésazépítésalapanyagáulszolgálóvulkanikus kzetek) aváltozatosméretéstulajdonviszonyúszlbirtokokésterroirokrendszere,akisparcellás szlhegyektlazüzemiméretszlbirtokokig,természetiadottságokhozilleszkedrendkívül változatosdlkrendszere a szl és borkultúra kivételes minségét biztosító sok évszázados (ön)szabályozó és eredetvédelmi intézményrendszer folytonossága, mely nemcsak jogszabályokban, hanem számoshelyikezdeményezésbenistovábbél(aborászokegyesületei,társaságoksokasága) ahagyományésazújagrotechnikai,technológiaiinnovációszinergiájáraépültermesztésiés borászatitechnológiákéseszközök;aszltermesztésésaborkészítéshagyományostokaji borvidéki eszközkészletének a Tokaji Múzeumban rzött és bemutatott legnagyobb gyjteménye, muzeális borok gyjteménye a tarcali Könyves Kálmán pincében és a Tokaj KereskedháztolcsvaiBormúzeumában nagyminségtokajiborok:aszú,szamorodni,furmint,hárslevel,sárgamuskotály;aszlfajták behatároltsága ellenére a természeti adottságok következtében a borminségek igen nagy változatossága 12

14 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT atájkaraktertmeghatározótörténelmiborházak(akirályudvar,amezzomboripatayborház vagymásnévensárgaborház);asajátosszlhegyitörténetitájelemekgazdagsága:kfalak (kgátak, bástyák), lépcsk (garádicsok), krakások (ksáncok), vízárkok, utak, liktorvermek, szlhegyiszakráliskisemlékek,azegykoriparcellaésbirtokhatárokatjelz,törpemandulával benttkgarádok(tokaj,kopaszhegytarcaliturzódltt) a kiváló kortárs építészeti alkotásnak minsül borházak révén érvényesül kulturális folytonosság,melyekegyúttalnagyléptéktájépítészetialkotásokis(pl.mezzomboridisznók borászat, a bodrogkisfaludi Patríciusborház, a tokaji Hétszlborászat, a tarcali Dégenfeld borászat,azerdbényeibérespincészetvagyatolcsvaioremusborászat) a több mint száz éves múlttal rendelkez szlészetiborászati kutatás és szakképzés helyi intézménye:atokajhegyaljaiszlészetiborászatikutatóintézet,azáltalafelhalmozotttudás, tapasztalat,kísérletiültetvények,azesetenkénttájrégészetimódszerekkelösszegyjtöttritka történetiszlfajtákgénbankjakéntszolgálófajtagyjtemény 2. Évszázadokótaépülpincék,pincerendszerekegyedülállósrsége XIII. századtól folyamatosan épített, dönten a XVIIIXIX. század során kiépült több ezer objektumbólállópinceegyüttes vulkánitufábavagylöszbemélyedve(tokajhegy),többségébenhozzáadottépítanyagnélküla természeteskzetbevájt,vágottpincék az egyedülálló srségben és változatos megjelenési formában fennmaradt pincék négy alaptípusa: az egyágú (paraszt) pince, a ftengelyre felfzött celláspince, az egymással párhuzamosan futó ágakból álló pince, valamint a pinceágak és az eltér pinceszintek összekötésébl kialakult labirintuspince, az ún. pincerendszer (az építés technológiája és eredeteszerintfúrt/vágott/vájtkeletijelleg,illetveboltozott,épületekalattinyugatijelleg pincékkettssége) a kzetben kiépült pincék borérlelésre, bortárolásra kiválóan alkalmas páratartalma, hmérséklete,asajátos,egyedimikroklímátszabályozónemespenész atelepülésenbelültalálhatónagyméretpincerendszerek(sárospatak:rákóczipince;tolcsva: Oremus pincék, Bormúzeum pincéi, Kereskedház pincéi; Erdbényén a 3,5 km hosszú, háromszintesrákóczipincerendszer Vivemuspincészet;Szegiközségközigazgatásiterületéna TokajKereskedházkétszintes,négyegykoribányatermetmagábafoglaló5kmhosszúérlel pincéje,borkápolnával,lovagteremmel;bodrogkeresztúronaz1kmhosszú,háromszintestufába vágottdereszlapincerendszer;tokajirákóczipinceésabelvárosalattipincerendszer;tarcalon a borvidék legrégibb pincéjeként számon tartott tarcali Könyves Kálmán pince; a Rákóczi szüretelház pincéje és az Andrássybirtok régi pincéi; Mádon a Royal Tokaj településközpontbanlév1kmhosszú13.századipincéje,holdvölgypincészet1,8kmhosszú pincerendszereésatelepülésközpontlabirintuspincéi;tállyánarákóczipinceilletveabelváros alatthúzódótörténelmipinceegyüttes;abaújszántónazimperiáltokajipincészet1,6kmhosszú pincerendszere). közvetlenülatelepülésekhatárábankiépültpincesorok,pinceutcák(abaújszántó,erdbénye, hercegkútigomboshegyiéskporosipincék,sátoraljaújhelyiungváripincék); máigtartótörténelmifolytonosság:pincék,pincerendszerek(xiiixviii.sz.),borházak(xvixix. sz.),új,korszerszlfeldolgozók,pincészetek(xx.sz.végexxi.sz.eleje) 3. Az egykori mezvárosok láncolatára épül településhálózat települési, építészeti és tárgyi öröksége 13

15 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT az Erdély és Felvidék, illetve Kárpátalja közötti kereskedelmi útvonalra szervezd egykori mezvároshálózatésarájuképültérszerkezetiértékek(páratlansrségintenzív,sokrét tájhasználat, kompakt településtestek, közel azonos nagyságú mezvároskarakter mikroközpontokláncolata); középkori szerkezetüket rz, hézagosan zártsorú, egyutcásból kintt településszövetek felvidéki(kassai)mintákatkövetorsósfterekkel,templomegyüttesekkel,zegzugos,kisebb terekkeltarkított,aterepalakulatokatváltozatosankövetvárosiasutcatérhálózattal; az ország kiemelked érték memlékeinek sr csoportjai, amelyek mind történeti rétegzettségük,mindkulturális,mfajiésstilárissokszínségükmiattakultúrtájkiemelked elemei: középkorieredetegyháziemlékek(pl.bodrogolasziárpádkoritemplom,gótikuseredet sátoraljaújhelyipálospiaristakolostoregyüttes,sárospatakirómaikatolikus Vártemplom ); középkoriésreneszánszeredetvilágiemlékekavárak,várkastélyok(közülükkiemelkedika sárospatakirákóczivárkastély,melyazországegyiklegértékesebbmemlékegyüttese, szerencsirákóczivár,tállyairákóczikúria,monokivárkastély,golopiún.régivaykastély, tokajivár,sárospatakikoraipálóczivárésavárosfalak); a XVIIIXIX. századi építkezések emlékei: a mezvárosokban megteleped kereskedk építkezései (tokaji görög kereskedházak, görögkeleti templom; zsidó kereskedk jelenléténekkulturálisöröksége,amádi,tarcali,tokajizsinagóga),többfelekezetcopfés késbarokk templomainak sora, barokk és klasszicista kúriák (tarcali Sebkúria, mádi RákócziAspermontház,monokiAndrássykastély,KossuthLajosszülháza,abaújszántói Pataykastély, tokaji Sóház, Dessewffy kastély), a kortárs építészeti elemekkel példaértékenkiegészítettfülekypincészet,továbbáasárospatakireformátuskollégium együttesénekrégiszárnya,könyvtára axx.századmáremlítettmintaértékborházai,pincészeteimellettakortársépítészeti kultúraemblematikusörökségemakoveczimre(ésköveti)sárospatakivárosépítészeti együttese:amveldésiház,azáruház,avárosközpontilakóépületegyüttes a ma is él, vagy nagy mennyiség emlékanyagban, ismeretanyagban, szókincsben, eszközkészletben és kapcsolatrendszerekben megrzött hagyományos kézmves iparok (az egykorcsakhelyiépítanyagigényeketkielégítbányászat,kfaragáserdbényénéstállyán, hordókészítéserdbényénéstállyán,erdhorvátiperecsütés,tájházakban rzötteszközök), habánfazekasságmárakihalttradíciójasárospatakon etnikaivallásiésnéprajzitájisokféleséget,illetveatársadalomrétegzdéséneksokszínségét rz épített és szellemi kulturális örökség, tradíciók, hagyományteremtés, ezen belül kiemelkedjelentség: aholokausztkövetkeztébenelpusztultzsidóközösségemlékanyaga,melynagyságrendje, színvonala, ismertsége tekintetében a Budapesten kívüli zsidó kultúra legjelentsebb öröksége (mádi, tokaji, tarcali, bodrogkeresztúri, abaújszántói, olaszliszkai zsinagógák, temetk,csodarabbisíroksátoraljaújhely,mád,bodrogkeresztúrtemetiben,rituálisfürd Sárospatakon,KastenbaumiskolaSátoraljaújhelyen,stb.) amáigélnémetnemzetiségikultúra(pl.rátkainémettájház,hercegkúti,károlyfalvai, rátkaiközösségeképítészeti,gasztronómiaihagyományai) mennyiségébenjóvalkevesebb,dejelents,balkáni(flegszláv)ortodoxhagyományés hatásemlékei(tokaj:kereskedházak,lakóházak,templom,béresbélagyjtemény) 14

16 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT a kulturális sokszínség fontos összetevje a külföldi és belföldi bebíró birtokosság rendszerváltásótaújjáéledthagyománya,melytársadalmicsoporttagjaiamúltbanésa jövbenisaborvidékgazdaságánakmeghatározószerepli a helyi sajátosságokhoz adaptálódott urbánus kulturális sokszínség szerves része a ReformátusKollégiumésKönyvtárSárospatakon,aPaulayEdeszínházTokajban,aMagyar NyelvMúzeumávalkibvítettKazinczyMauzóleumaSátoraljaújhelyhezcsatoltSzéphalom területén. A tokaji bortermelés felfuttatásában, európai diadalútjának megalapozásában dönt szerepet játszórákóczidinasztiasokszín,avilágörökségiterületszámostelepülésénmegtalálhatóépített ésszellemiöröksége: A sárospataki és szerencsi várak, sárospataki, tokaji, erdbényei Rákóczipincék, mádi Aspremontkúria, tolcsvai Királyudvar, a településeken található egyéb épített örökségi elemek asárospatakirákóczimúzeumállandókiállítása,afellendüléstsegítpostahálózatfejlesztés nyománmegersödöttmezvároshálózat,areformátuskollégiumnemzetközikapcsolatai II.RákócziFerenclevéltárbanmegrzött48pontbólállószlmvelésiszabályzata,aRákóczi mondakincstérséghezkötdelemei,atelepülésekenmegtalálhatórákóczifák. 4. karakteres tájképi együttesek, melyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és felszínalaktaniadottságok,valamintazélvilágszinergiájánakleképezdései az egykor markáns magassági övezetes rajzolatú tájkarakter meglév részletei: a változatos domborzat, az erdvel borított hegygerincek, a síkság felé kitáruló szlvel beültetett domboldalak és a Bodrog árterének természeti adottságokhoz igazodó tájhasználati változatossága,számospontrólfeltárulóegyüttese,különösen: a három Sátorhegy (Abaújszántó, Sátoraljaújhely, Tokaj) karakteres, identitásképz feltárulásaatérségszámospontjáról a külterületi beépítéstl, fényszennyezéstl mentes nagy kiterjedés tájrészletek hiteles tájképifeltárulása a sajátos vízrajzi adottságoknak és mikroklímának köszönheten reggelenként ködbe burkolózótájsejtelmeslátványa azegykormarkáns magasságiövezetes tájhasználatirendszermeglévrészletei: azerdvelborítotthegygerincek adombéshegyoldalakratelepített,síkságfelékitárulószl ahegylábirészekgyümölcsösei a síkságok és a Bodrog árterének természeti adottságokhoz igazodó szántó és gyepgazdálkodása aváltozatosdomborzatszámospontrólfeltárulóegyüttese,különösen: a három Sátorhegy (Abaújszántó, Sátoraljaújhely, Tokaj) karakteres, identitásképz feltárulásaatérségszámospontjáról a külterületi beépítéstl, fényszennyezéstl mentes nagy kiterjedés tájrészletek hiteles tájképifeltárulása a sajátos vízrajzi adottságoknak és mikroklímának köszönheten reggelenként ködbe burkolózótájsejtelmeslátványa 15

17 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT adifferenciálttájföldrajzimeghatározottságkövetkeztébenkialakultötkarakterestelepüléstípus: azetnikailagésvallásitekintetbenegyarántsokszínhegyaljaimezvárosok;aflegmagyarok laktabodrogmentifalvak;délzempléni,szerencskörnyékifalvak;azemplénbelshegyifalvai;a peremhelyzetkisvárosok a településtáj kapcsolat: a települések többségének kompaktsága, a kevéssé sérült településszegélyek (kivévesárospatak, SátoraljaújhelyésSzerencsperemterületeit,továbbáa nagyobbbányákáltalérintetttelepülésszegélyeket) kiemelkedjelentségtájképilátványelemekésegyeditájértékekegyedülállósokfélesége asajátosszlhegyitörténetitájelemek(atöbbhelyüttvédettségalattálló,ahagyományos térszerkezetbeilleszkedpincesorok,azegykoriteraszosszlmvelésemlékétrztámfalak, teraszok,dlutak) egyes kiemelked földtanifelszínalaktani értékek, egyéb természeti értékek, élhely csoportokévszakonkéntváltozóegyedülállótájképifeltárulása(pl.megyerhegyitengerszem, törpemandulásokstb.) aterületennyilvántartotttöbbmint130dbforrás,4kunhalom(abaújszántó,legyesbénye, Bekecs,Szerencstelepülésekterületén)és8földvár(Erdhorváti,Tállya,Monok,Szerencs, Bodrogkisfaludközségekterületénezekegyúttalatájrégészetiörökségrészétisképezik) a területen hivatalosan nyilvántartott, mintegy 450 egyedi tájérték tömegessége és változatosságamégnemteljesenáttekinthetamostlezárulóvizsgálatokalapján(afelmérés TokajésTarcaltelepülésekenjelenlegisfolyamatbanvan). 5. Azélésélettelentermészetiértékek abiológiai,aföldtanifelszínalaktaniésavízrajzi értékekrendkívülidiverzitása élhelyek,társulásoksokasága,változatossága,közöttükkülönösen: a tokaji Kopaszhegy tájképi feltárulásként is különleges, szigetszer kiemelkedése és különleges növényföldrajzi helyzetébl adódó egyedülálló flóragazdagsága (tatárjuharos lösztölgyes,törpemanduláscserjés) a Bodrogzug ma az országban az egyetlen olyan nagy kiterjedés terület, amelyet rendszeresenelöntenekazárvizek(ramsariegyezményhatályaaláesterület),avizes élhelyekmegrzésénekkiemeltcélterületeabodrogmentilongerdtermészetvédelmi Terület a várhegyek növényi társulásai (pl. Bodrogkisfalud, Bodrogszegi Várhegy, Erdbénye, Erdhorvátiárvalányhajaslejtgyep) azerdbényeifáslegeltermészetvédelmiterületkülönlegesértékeahazaiviszonylatbanis egyreritkábbfáslegeltájképimegjelenése,ahozzákapcsolódóflorisztikaiésfaunisztikai elemek,valamintaritkaságnakszámítóopálváltozatokelfordulásihelye a felhagyott bányák területén kialakult különleges vegetáció és földtani érték (pl. SátoraljaújhelyKárolyfalvaterületéntalálhatóMegyerhegyiTengerszemaXV.században nyitottmalomkbányaazországkiemelkedbányatörténetiemlékeis,aholacsapadékvíz felgyülemlésével kialakult tengerszem botanikai, zoológiai és földtani szempontból is egyedülállóérték) TállyaiPatócshegy(miocénkoriszubvulkánitest,ún.lakkolit)ktengere,azitttalálható különlegesnövényfajok(pl.magyarnszirom)tájképiéstermészetiértékek 16

18 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT aterületenelforduló,európaijelentségértékesmadárfajokvonulásiés/vagyfészkelhelyei, acsakhazánkterületénelfordulóélhelytípusokésfajok,azún. pannonikumok (Natura 2000hálózatelemei) tájtörténeti jelentséggel bír a miocénkori sszl (Vitis Tokajensis) levelének lenyomata, génmegrzés szempontjából kiemelked jelentség a védett ligeti (ártéri) szl (Vitis Sylvestris)élhelye atérségkülönlegesásványokban(monok,legyesbénye,erdbénye,erdhorvátitelepüléseken opálféleségek,jáspis,matyójáspis,karneol,kalcedon,stb.),smaradványokbanvalógazdagsága. 6.Akultúrákévezredesegymásrarétegzdéséttükrözgazdagrégészetiemlékanyag A1316.századimagyarvárépítészetemblematikusépületeineklelhelyei,17kiemeltenvédett (legtöbb a sárospataki vár és a szerencsi vár területén) és 4 fokozottan védett emlék (sátoraljaújhelyiközépkorivár;tállyaimekecsvár:vaskoritelepüléséskésbronzkorierdítés; tállyai Óvár: koravaskori és késbronzkori telepek, késbronzkori erdítés; monoki Ingvár: késbronzkoriésvaskoritelepésárpádkorierdítés) nemzetközi jelentség a Bodrogmagasparton több kilométeren át húzódó, a rézkor egy szakaszánakisnevetadóbodrogkeresztúrikultúra:bodrogkeresztúrtólsárospatakig méterszélességbentalálható,európábanegyedülállórézkorileletanyaggalrendelkezlelhely láncolat,azonbelülanyilvántartásbannemszereplrézkoribodrogkeresztúrikultúra: etalon lelhely(bodrogkeresztúrkutyasor) ameglévéspotenciálisrégészetibemutatóhelyek,melyekatérségtörténetirétegzettségének bemutathatóságátgazdagítják:sárospatakiágyúöntmhely,tokajivár,sátoraljaújhelyivár, potenciális bemutatóhelyek a ma még nem kutatott, de markáns tájképi feltárulással bemutatható Szegi várhegy,sárospatakiközépkorihabánfazekastelep a területen található régészeti gyjtemények: Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma (Sárospatak),TokajiMúzeum azegészterületrekiterjedgyjtkörrelrendelkezmiskolcihermanottómúzeumterületrl származórégészetigyjteménye arégészetiörökségrészénekistekinthetkatermészetvédelmioltalomalattállókunhalmokés földvárak(tájrégészet) akutatásiterületenakésbbikorokbólszármazó,aseusokincshezmérhetjelentségés értékbronzleletanyagfeltételezhet(amelyfokozottanveszélyeztetett) ABodrogközésBodrogmagaspartemberésatájszoroskapcsolatátrzhelynévanyaga Az skori Európa kereskedelmében az egyik legfontosabb csereeszközt jelent obszidián lelhelyeésskoribányászatánakhelyszínei,nyomai 7. A több száz éve zajló kutatási, gyjtési, mvészi alkotó, mítosz és hagyományteremt tevékenységeredményeinekpáratlangazdagsága Tokajhegyalja történelmi borvidékhez köthet szlészetiborászati, tájföldrajzi, történeti földrajzi, agrártudományi, néprajzi, ökológiai, szociológiai, történettudományi, regionális tudományi, régészeti, építészettörténeti, gazdaságtörténeti kutatások, adatbázisok, bibliográfiák, monográfiák és kutatási hagyományok egyedülálló mennyisége és folyamatos bvülése,a TokajHegyaljatudás könyvtárnyi,ésegyrebvülirodalma aborvidékrevonatkozólegfontosabbhitelestörténetidokumentumoknakasátoraljaújhelyivolt Megyeházaépületébenmköd ZempléniLevéltár banrzöttéskezeltgyjteménye, 17

19 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT aborvidékterületénmköd(részbenmásholmáremlített)muzeálisgyjteményeksokasága (sárospatakirákóczimúzeum,sárospatakireformátuskollégiumszerencsizemplénimúzeum, TokajiMúzeumtudományostevékenységeésgyjteményei) a térség meghatározó szerepe a modern magyar irodalmi nyelv megalapozásában és gondozásában (a helyi (zempléni) nyelvjárás, mint a magyar irodalmi nyelv alapja, a Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalom településen egykor élt és dolgozott Kazinczy Ferenc nyelvújítótevékenysége,atérség nyelvmvel szerepénektovábbgondozásáértfelels,2008 banlétrehozottmagyarnyelvmúzeuma) a szlészethezborászathoz kapcsolódó hiedelemvilág, tradíciók, néprajzi szellemi értékek, szürethez kapcsolódó szokások, hagyományrzés és teremtés folytonossága, különösen az UNESCOSzellemiÖrökségNemzetijegyzékbeisfelterjesztetterdbényeikádártánc,azOrbán ereklyekultuszésaborvidékkassávalvalókulturáliskötelékétmegrzmegújítószenterzsébet zarándoklat,atállyaiszentvencelnapibúcsú A Tokajhegy, a Tokajhegyaljai dlk és a hozzájuk kapcsolható történelmi személyiségek különleges szimbolikus tartalmaira épül kollektív emlékezet (a Rákócziak és Kossuth szabadságharcok;kazinczyreformkor,sárospatakikollégiumbantanulthíresszemélyiségek) Aborvidékésborainakszerepeltetése,dicséreteahazaiirodalomban(aKölcseyFerencáltalírt nemzetihimnusz,weöressándor:psziché,hamvasbéla:aborfilozófiája,eötvösjózsef:tokaj hegy,petfisándor:demárnemtudommitcsináljakstb.) TokajHegyaljaésborainakszerepeltetése,dicséreteszámoseurópaiéstengerentúlikölt,író, utazómveiben,mellyelaborvidéketazegyetemeskultúrarészévétették(pl.goethe:faust, Bürger:Münchhausenbáróvidámkalandjai,PabloNeruda:Tokaji) Az egykor itt élt, és a térség felvirágoztatásában meghatározó szerepet játszó, elpusztított sokezreszsidóközösségértékteremtmunkájánakélemlékezete A KIEMELKED EGYETEMES ÉRTÉK MEGRZÉSI STRATÉGIÁJÁNAK KITERJESZTÉSE A VILÁGÖRÖKSÉGITERÜLETEGÉSZÉRE TokajHegyaljavilágörökségiterületkezelésenemirányulhatkizárólagarészhelyszínekre.Atörténelmi borvidékegységeskultúrtáj,amikifejezdik a27településteljesközigazgatásiterületéttörténetitájjányilvánító5/2012.nefmirendeletben,ez biztosítjaaszükségesjogszabályihátteretahhoz,hogyakezeléseszközeibennelegyenkülönbséga helyszínen,illetveavédövezetbenlévterületeken. A kezelési módok, tiltások, korlátozások, kötelezések, illetve a KET által felállítandó támogatási finanszírozásirendszerdifferenciáltanérvényesülavilágörökségiterületen.adifferenciálásalapjaaz értékhordozókjellege.adifferenciálásjogszabályiháttereennekmegfelelenakkorlehetmegnyugtató, haazattribútumokavédettényilvánítóminiszterirendeletbenis,aketrlszólókormányrendelettel összhangban, kell részletezettséggel és teljes kören, nevesítve vannak. Az 5/2012 (II.7.) NEFMI rendeletetezértmódosítaniszükséges,aket2.3.pontjaalapján. A miniszteri rendeletben szükséges az egyes értékhordozók jelentség szerinti hierarchiáját is érvényesíteni, összhangban a KEÉ Összegzésben szerepl a Világörökség Bizottság által meghatározottiii.ésv.kritériumokkal.eszerint,avilágörökségikezelésszempontjábólaszlészeti borászati hagyomány, azon belül a szlbirtokok (1. értékhordozócsoport), történelmi pincerendszerek (2. értékhordozócsoport), a nagy múltú települések (3. értékhordozócsoport), összességébenahagyományosföldhasználat(melyleginkábba4.értékhordozócsoportbanragadható 18

20 TOKAJHEGYALJATÖRTÉNELMIBORVIDÉKKULTÚRTÁJKEZELÉSITERVE KIVONAT meg) prioritást élveznek a kezelés során. Emellett a többi értékhordozócsoport szerepeltetése is szükségesaminiszterirendeletbenahhoz,hogyatörténetitájnak,mintamemlékvédelemsajátos tárgyánakvédelme annakmindenértékhordozójávalakulturálisörökségvédelmérlszóló2001.évi LXIV.törvényhatályarévén biztosíthatólegyen.ennekérdekébentöbbpontonszükségesa393/2012. (XII.20.)kormányrendeletmódosításais. 19

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HELYZETFELTÁRÁS, HELYZETELEMZÉS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS TOKAJ VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív

Részletesebben

MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ

MEGALAPOZÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET HÁTTÉRANYAGOK ÉS ELŐZMÉNYEK A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ MEGALAPOZÓ A TOKAJ-HEGYALJAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK KULTÚRTÁJ VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍNRE ÉS VÉDŐÖVEZETÉRE VONATKOZÓ VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERV SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24. 10.30

VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest, 2012. január 24. 10.30 Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága 2012. évi első ülése Budapest, 2012. január 24. VÖMNB 2012_1 VÖMNB_2012_1_01 Budapest, 2012. január 19. VILÁGÖRÖKSÉG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI ÜLÉS Kulturális

Részletesebben

MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május

MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május FEJÉR MEGYE TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA MELLÉKLET LT CONSORG KFT. 2004. május 1 MELLÉKLETEK 1. Fejér megye települései és kistérségei 2. Recenziók Fejér megye turizmusát érint fbb tervdokumentumokról Fejér

Részletesebben

MEZFALVA NAGYKÖZSÉG. Településrendezési terv FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

MEZFALVA NAGYKÖZSÉG. Településrendezési terv FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Megbízó: Mezfalva Nagyközség Önkormányzata 2422 Mezfalva Kinizsi u. 44. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. MEZFALVA NAGYKÖZSÉG Településrendezési terv FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Részletesebben

Pozicionálási és versenyképességi stratégia

Pozicionálási és versenyképességi stratégia Pozicionálási és versenyképességi stratégia Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület 2011 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 5 A TTHE vonzerői és kínálati tényezői...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETELEMZÉS I KÖTET Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester 8237 Tihany, Kossuth

Részletesebben

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.

Bodrogkeresztúr. Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro. Bodrogkeresztúr BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI STRATÉGIA Szakmai tanácsadó: Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66/a II/2. / Honlap: www.vitalpro.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program

Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor. átképzési- és közszolgálati továbbképzési program ÁROP 2.2.21. Bejárható Magyarország Keretprogram Természetjáró szabadidő-szervező és programkoordinátor átképzési- és közszolgálati továbbképzési program 3. modul: Infrastruktúra, környezet (kulturális

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Településszerkezeti terv Munkaközi anyag

Településrendezési eszközök felülvizsgálata. Településszerkezeti terv Munkaközi anyag Településrendezési eszközök felülvizsgálata Településszerkezeti terv Munkaközi anyag ÖRVÉNYES Véleményezési eljárás anyaga Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes,

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ... Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ... 3 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok.... 3 1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA. Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK SZAKMAI KONCEPCIÓJA 1. rész Szakmai és szervezeti-működési keretek meghatározása

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Tokaj Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008 1. A RÉGIÓTÓL A KISTÉRSÉGIG 5 1.1 A TÉRSÉG FÖLDRAJZA 5 1.2 GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET 6 1.2.1 DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 6 1.2.2 GAZDASÁGI JELLEMZŐK

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS)

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) A MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 1 A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) B MINTATERÜLET: KÁLI MEDENCE MIKROTÉRSÉG (II. KÖTET) FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2009. december

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) ELSŐ MINTATERÜLET: SOMLÓ-HEGY ÉS KÖRNYÉKE MIKROTÉRSÉG

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) ELSŐ MINTATERÜLET: SOMLÓ-HEGY ÉS KÖRNYÉKE MIKROTÉRSÉG A MIKROTÉRSÉGI SZINTÛ TELEPÜLÉSTERVEZÉS (KUTATÁS) SOMLÓ-HEGY ÉS KÖRNYÉKE MIKROTÉRSÉG (Doba, Somlójenõ, Somlószõlõs, Somlóvásárhely) FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 1 A MIKROTÉRSÉGI

Részletesebben

TÁJHASZNÁLATI SZEMPONTOK A VIDÉKI TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ. Filepné Kovács Krisztina

TÁJHASZNÁLATI SZEMPONTOK A VIDÉKI TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ. Filepné Kovács Krisztina TÁJHASZNÁLATI SZEMPONTOK A VIDÉKI TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ Filepné Kovács Krisztina Budapest, 2013 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 6 1. HELYZETFELTÁRÓ

Részletesebben

KÉSZÍTETTÉK. EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2.

KÉSZÍTETTÉK. EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér 2. GENERÁLTERVEZŐ CDC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1114 Budapest, Bartók Béla út 61. VÁROSÉPÍTÉSZET

Részletesebben