GONDOLATOK A FENNTARTHATÓ KÉZMŰVESSÉG KÖRÉBEN. Gráfik Imre Néprajzkutató, ny. múzeumi főtanácsos Szombathely, 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLATOK A FENNTARTHATÓ KÉZMŰVESSÉG KÖRÉBEN. Gráfik Imre Néprajzkutató, ny. múzeumi főtanácsos Szombathely, 2010"

Átírás

1 GONDOLATOK A FENNTARTHATÓ KÉZMŰVESSÉG KÖRÉBEN Gráfik Imre Néprajzkutató, ny. múzeumi főtanácsos Szombathely, 2010 A szlovén és magyar múzeumok, regionális intézmények, civil szervezetek által gondozott Rokodelska akademija Kézműves Akadémia első ciklusának eseményei és eredményei (lásd VOKIĆ 2010) részben szükségessé teszik, részben lehetőséget kínálnak a további cselekvési program optimalizálásának érdekében a különböző természetű tanulságok levonására. Az alapvetően a kézműves örökség megőrzését és továbbadását, fejlesztését szolgáló program kiindulópontja a hagyomány, a kézműipari tevékenységekhez kapcsolódó komplex kulturális tradíció. E vonatkozásban célszerű és indokolt az újabb értelmezések álláspontját figyelembe venni: A hagyomány és vele együtt a kultúra sokáig úgy szerepelt a néprajztudományon és a kulturális antropológián belül, mint a múlthoz sok szállal kötődő, a modernizáció hatásainak kiszolgáltatott életmód. Ez a fajta esszencialista felfogás az utóbbi húsz évben azonban egyre inkább a jelenség kritikusabb értelmezésének engedett teret. A hagyományt tehát ma sokan nem valami adott, változatlan vagy lassan módosuló, zárt dologként kezelik, hanem a kulturális érintkezések révén működő, folyamatos változásban levő források sokféleségét. A radikálisabb irányzatok szerint a hagyomány, a kultúra maga az értelmezés folyamata, amely a jelen dolgainak úgy tulajdonít jelentést, hogy a múltra hivatkozik közben. Éppen ezért a hagyomány mindig csak a jelenben nyer jelentést, és sosem választható el az általuk adott interpretációktól. (idézi GRÁFIK ) A Rokodelska akademija Kézműves Akadémia projekt bizonyos értelemben szűkíti a hagyomány értelmezését, illetve konkretizálja a kultúra egészének azon körét, amelyre vonatkoztatjuk. A kézműves hagyomány ugyanis a tárgykultúra egy viszonylag megbízhatóan körülhatárolható területe. A kézműves hagyományt leginkább a néprajztudomány felől tudjuk meghatározni. A néprajzi megközelítés ugyanis figyelembe veszi a történeti, társadalmi, technikai-technológiai vonatkozásokat is. Legújabb tudástárunk szerint: a kézművesség: szűkebb értelemben kéziszerszámokkal v. elemi erővel meghajtott gépek segítségével folytatott, szakképesítéshez kötött ipari tevékenység; tágabban idetartozik a képesítéshez nem, csak engedélyhez kötött háziipari tevékenység is. A kézműves a fogyasztó számára saját v. a megrendelő anyagából, olykor vásárolt nyersanyagból készíti termékeit hagyományosan elsősorban pénzbeli v. terménybeli ellenszolgáltatásért. A szűkebb értelmű ~ nagy ágai: az élelmiszer- és vegyipar (pl. a molnárok, pékek, mézeskalácsosok, mészárosok, hentesek, szappanosok, olajütők tevékenysége), a bőrkikészítés és bőrművesség, valamint szőr-, szaru- és csontfeldolgozás (tímárok, tobakosok, vargák, csizmadiák, szíjgyártók, nyergesmesterek, kapcakészítők, szűcsök, kefekötők, fésűsök munkái), a fémművesség (kovácsok, lakatosok, bádogosok, réz- és bronzművesek, drótosok, késesek, köszörűsök tevékenysége), a bányászat, a textilfeldolgozás és a textilipar (szűrcsapók, -szabók, takácsok, posztósok, szabók, gombkötők, kékfestők, süvegesek, kalaposok, kapcakötők, kötelesek tevékenysége), a fafeldolgozás (ácsok, hajóácsok, asztalosok, kádárok, kerékgyártók, esztergályosok, csutorások), az agyagművesség, föld- és kőfeldolgozó ipar (fazekasok, kályhások, kőművesek, kővágók, kőfaragók, üvegesek tevékenysége), gyékény, szalma, vessző és más növényi anyagok feldolgozása. A háziipari tevékenységek körébe tartozik pl. a hímzés, a szövés, a varrás, a faipar. A parasztság anyagi kultúrájának 1

2 összetevői (termelőeszközei, háza, lakásberendezése, ruházata stb.) az általános munkamegosztás fokozatos kiépülése során specialisták, háziiparosok, kézművesek terméke. (GLATZ 2000/ ; vö. FRECSKAY 1912; BÁTKY 1941; DOMONKOS 1974; ÉRI NAGY NAGYBÁKAY 1975 I-II; TARJÁN 1978; DOMONKOS 1991; DOMONKOS NAGYBÁKAY 1992) A kézművesség azonban bizonyos szempontból tágabban is értelmezhető. A néprajztudomány ezzel is számol, amikor kiterjeszti figyelmét mindazon tevékenységi formákra és módokra, amelyek a fentieken túl szerepet kapnak az egyének és közösségek tárgyi ellátottságában. Legújabb néprajzi kézikönyvünk miközben (történetileg) konzekvensen értelmezi a kézművesség, s azon belül a házi ipar fogalmát tovább differenciál: "Házi munka alatt a paraszti családon és gazdaságon belüli tevékenységet értjük: használati eszközök, a gazdálkodás, lakás, bútorzat, viselet tárgyainak saját használatra való elkészítését, azok javítását, pótlását. Specialista olyan személy, aki szakképesítés nélkül bonyolult munkák elvégzésére, irányítására alkalmas, ezt a képességét a közösség is számon tartja, igényli. Az ilyen személyek azok közül kerülnek ki, akik az egyes házi munkákban fafaragás, szövés, varrás-hímzés, szappanfőzés stb. - különös adottságokkal és jártassággal rendelkeznek. Háziiparos olyan személy, aki termékeit maga, illetve családtagjai segítségével, külső munkaerő igénybevétele nélkül, kézi erővel állítja elő otthonában, a rendszerint saját maga által gyűjtött, vásárolt nyersanyagokból mások számára is. Tevékenysége hatósági engedélyhez kötött, de szakmai képesítés ehhez nem szükséges. Kézműves-iparos valamely szakképesítéshez kötött iparág művelője, aki kéziszerszámokkal, elemi erővel meghajtott gépek segítségével folytat termelőtevékenységet a fogyasztó számára. A feldolgozott anyag lehet a sajátja vagy a megrendelőé, díjazása pénzben vagy természetben történik. Kisiparos kéziszerszámokkal és mesterséges energiával meghajtott egyszerűbb gépekkel végez árutermelő ipari tevékenységet, többnyire magántulajdonban lévő saját műhelyében. Tevékenysége képesítéshez kötött, a nyersanyagot pénzért vásárolja és termékeit is pénzért értékesíti. Kontár az, aki valamely képesítéshez kötött ipart engedély nélkül űz. A céhes világban kontár, himpellér névvel bélyegezték meg a céhen kívül dolgozó mestert, legényt és az ilyeneknél szakmát tanult személyt is. A kontárokat a piaci értékesítésben, munkavállalásban korlátozták, sokszor hatóságilag is tiltották tevékenységüket." (DOMONKOS ) A fentebb idézett kategóriák egyes tartalmi elemei, bizonyos átértelmezésekkel és módosításokkal a fenntartható kézművesség szempontjából is tanulságosak. Ma nyilván más megnevezéseket, kategóriákat (is) használunk (például beszélünk úgynevezett barkácsolás-ról, rehabilitációs munkákról, autodidakta, illetve öntevékeny alkotókról), de a kézműves hagyományokhoz, a természetes anyagokhoz, technikákhoz és technológiákhoz való viszonyulásban több-kevesebb azonosságot, illetve hasonlóságot figyelhetünk meg. Aminthogy napjainkban is megkülönböztethetjük a professzionális képzettségű és az autodidakta/öntevékeny alkotók, valamint a hivatásából élők és a kiegészítő tevékenységet végzők körét. 2

3 A tárgyi kultúra emlékanyagával foglalkozók számára természetesen nem meglepő, hogy jelenkori tárgykultúránk alakulása meglehetősen sokféle hatásnak van kitéve, illetve, hogy mai tárgykultúránk összetétele társadalmilag szinte áttekinthetetlenül tagolt (lásd FEJŐS FRAZON 2004). A történeti, néprajzi kutatások azt mutatják (lásd HOFER 1983; GRÁFIK 1992b), hogy valójában így volt ez korábban is, legfeljebb egyes időszakokban, illetve térségekben és közösségekben a közvetlenül, vagy közvetve ható társadalmi, gazdasági, kulturális, stb. folyamatok eredményeként jobban érvényesültek bizonyos egységesítő hatások. A jelenkor tárgykultúrájának (nem feltétlenül, illetve kizárólag néprajzos, antropológus) kutatója azonban, hogy a problematika rendkívüli összetettségét, illetve bonyolultságát jelezzük a fentieken túl még más lehetséges folyamatokkal is szembesül. Utalunk a közelmúlt egyik érdeklődést keltő kísérletére, melyet Fából vaskarika nemmindennapi kreativitás / Outsider Art Everyday Creativity cím alatt nemzetközi együttműködésben valósítottak meg finn és magyar kutatók. A Kultúra 2000 EU program keretében megvalósult projekt konferenciát, tárgy-gyűjtést és kiállítást foglalt magába (lásd CSONKA TAKÁCS HOPPÁL JOÓ 2004; KNUUTTILA 2004). Itt egy kis kitérővel érintenünk kell egy a néprajztudomány által kiemelten olykor talán túlhangsúlyozottan is kezelt kérdést, mégpedig a kézművesség és a népművészet viszonyát. Már a két világháború között megszületett néprajzi összefoglalásokban azt tapasztaljuk ugyanis, és ez nem meglepő, hogy ahol valamely összefüggésben (különböző fejezetekben tárgyalva) tartalmilag lényegében a kézművesség, mesterségek, háziipar, stb. csaknem teljes köre említésre kerül, ott a népművészeti, illetve korabeli fogalomhasználattal díszítőművészeti vonatkozások (is) meghatározóak (lásd BÁTKY 1941; VISKI 1942). A kézművesség és a népművészet határ- és hatásterületeinek vizsgálata kapcsán (lásd GRÁFIK 2009) természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy nem minden kézműves tevékenység, szakma gyakorlása eredményez népművészeti szempontból figyelmet érdemlő, illetve népművészeti értékkel rendelkező tárgyat. Ebben a vonatkozásban két tényre, illetve jelenségre kell utalnunk. Az egyik, hogy a kézműves mesterségek egy része olyan típusú szolgáltató jelleggel bír, amely eleve nélkülözi a művészi jelleget, az esztétikai igényt (pl. molnár, tímár, fonalkészítő stb.). A másik az, hogy a művészi, esztétikai érték szűkebb vagy tágabb értelmezése ebben a vonatkozásban bizonyos tárgyakat beemel/het, más tárgyakat kirekeszt/het a népművészet köréből. A népművészeti (néprajzi, antropológiai) tárgyak, de általában a tárgykészítés oldaláról van még egy általunk fontosnak ítélt jellegzetesség, melyet a kézjegy fogalom használatával kíséreltünk meg leírni (lásd GRÁFIK 2007). A kézjegy fogalom használatát azért is szerencsés tartjuk, mert valóságosan és metaforikusan is megjeleníti, magába foglalja a tárgykészítés meghatározó aspektusát, nevezetesen azt, hogy egy kézműves tárgy magán viseli a kézi, illetve kézi eszközökkel való megformálásból eredő egyediséget, s ezen keresztül az alkotás eredetiségét. Egyfelől konkrétan gondoljunk azokra a jelekre, ábrákra, pecsétekre, azaz jegyekre, melyek egy-egy alkotó, mester, műhely azonosítóiként több tárgyon is megtalálhatók. A lehetséges azonosításon túl azonban e jegyek egyúttal hitelesítő jelleggel is bírnak, s e tekintetben korunk fetisizált márka-jelei elődjeinek is tekinthetők. Néprajzi tárgyakon esetenként más különböző jelzetek (pl. monogram, évszám), sőt a teljes név kiírása is előfordul, sőt rövidebb-hosszabb, többnyire közvetlen, személyes vonatkozásokat tartalmazó feliratok, szövegek is olvashatók, melyek ugyancsak segítik/segíthetik az azonosítást. Másfelől általánosabban utalunk a kézművesek által akár kisebb sorozatban is készített tárgyak egymástól való árnyalatnyi különbözőségére, azokra az eltérésekre, melyek 3

4 kisebb részben méret és formagazdagságban, nagyobbrészt díszítésben illetve díszítményekben realizálódnak. Ebben az összefüggésben tehát a kézműves hagyomány, mint egyfajta védjegy, az eredetiség garanciájaként is értelmezhető. Egy tárgy életének nyomon kísérése során a hagyomány és az eredetiség szempontjából több megközelítési lehetőséggel, illetve értelmezés legalább három síkjával kell számolnunk. A különböző síkok elemei a tárgyak életében természetesen kombinálódhatnak. s a közgyűjtemények gyarapítási tapasztalatai azt mutatják, hogy gyakran nem is rendelkezünk minden viszonylatra nézve megbízható információkkal, illetve adatokkal. Egy adott kézműves alkotás tehát (akár, mint lehetséges népművészeti, akár csak egyszerű használati tárgy) valójában mindenkor egy triádikus (mindegyik elemében, illetve összetevőjében oda-vissza ható) viszonyrendszerben realizálódik (lásd 1. Diagram). 1. DIAGRAM 4

5 A fenti összefüggésrendszer egyedi tárgyakból kiinduló, illetve a tárgyattárgytípusokat középpontba helyező megközelítés esetén ugyancsak jól felfejthető, s kissé más megfogalmazásban a készítés használat - funkció viszonylatnak feleltethető meg (továbbá vö. a mű/tárgy szemiózisával GRÁFIK 2004a; 2004b). A kérdés azonban amit programjával magában rejt a Rokodelska akademija Kézműves Akadémia projekt is az, hogy mi (lehet) a szerepe, funkciója napjainkban, a modern technikai civilizáció és a globalizáció korában a kézműves hagyománynak? Másként fogalmazva: a jelenben, de főként a jövőben van-e realitása az általunk fenntartható kézművesség fogalomhasználattal jelölt, kulturális és gazdasági folyamatokat integráló emberi tevékenységnek? Kétségtelen tény, hogy a tárgyalkotó kézművesség jelentősége (vö. a tárgykészítő/tárgyalkotó népművészet fogalmával, lásd TARJÁN 1978; BELLON FÜGEDI SZILÁGYI 1995) a gyáripar, a sorozatgyártás, a sokoldalú modernizáció révén ugyan háttérbe szorult (ezért a tárgykultúra kutatásában és múzealizálásában a kulturális antropológia tovább is lép), de nem tűnt el. Ennek egyik lehetséges magyarázata a kétségkívül meglévő és folyamatos emberi érdeklődés a múlthoz és az elmúlt idők tárgyaihoz, valamint a vonzódás a sajátunktól eltérő, más kultúrák tárgyai iránt. Ez mind az egyéni, személyes, mind pedig a közösségi magatartás, illetve viszonyulás terén fellelhető, alakulásában és kiterjedésében számtalan tényező közrejátszik, dinamikájában azonban jelentős eltérések, különbségek mutathatók ki. A fenntartható kézművesség által felvetett kérdésre, a válaszadásnál meg kell vizsgálnunk azokat a motivációs tényezőket, amelyek bárhol és bármilyen méretekben előidézik, indukálják a kézműves hagyományok és kézműves termékek iránti érdeklődést. A valós kép kialakításánál célszerű és indokolt figyelembe vennünk mind az előállítók, azaz a kézművesek, mind a felhasználók, azaz a fogyasztók (vásárlók) lehetséges szempontjait. Problematikánk szempontjából a legfontosabb és a legmeghatározóbb az, hogy térben és időben ugyan nem egyenletesen, de megváltoztak a társadalmi-gazdasági körülmények, a termelés és a fogyasztás feltételei, s ennek következtében az életmód és az életforma. Ezek az összefüggések az alábbi modellben vázolhatók fel (lásd 2. Diagram). Életmód és életforma Társadalmi-gazdasági körülmények A termelés és a fogyasztás feltételei 2. DIAGRAM 5

6 Kétségtelen tény, hogy napjainkra csaknem minden megváltozott tárgyi környezetünkben (vö. BAUDRILLARD 1968; 1987). A kézműves technikával-technológiával létrehozott termékek iránt az érdeklődés azonban (annak összetett vonatkozásai, például történeti, népművészeti, egyedi, autonóm, szimbolikus, identitást kifejező, esztétikai, természetes anyagfelhasználás stb. okán), hol erősebb, hol gyengébb, de folyamatos. Egyfelől annak a jelenségnek lehetünk és vagyunk tanúi, hogy a jelenkor mégoly korlátozott érvényű kereslete és kínálata, a múlt századok tradicionális műveltségének, az úgynevezett népi kultúrának (bizonyos, ámde nem kevés számú és típusú, illetve funkciójú) tárgyait sajátos módon kiemeli tömegkultúra státuszából (vö. JÓZSA 1986a; MILLER ; GRÁFIK 2005), és egy összetett érdeklődés révén kitüntetett helyzetbe hozza, értékét megemeli, miáltal azok egy magasabb, mondhatni elit kultúra (művelt, főként értelmiségi réteg) képviselőinek (ki)választott tárgyaivá válnak. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy az egykor volt (abszolút és relatív értelemben is kis/ebb értékkel bíró) közkultúra tárgyai sajátos metamorfózison mennek át, és felértékelődve, és több-kevesebb szimbolikus tartalommal feltöltődve, nagy/obb értékű tárgyakká lényegülnek. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy mindez nem érvényes a társadalom egészére, de úgy tűnik, hogy bizonyos körülhatárolható rétegek, csoportok tagjai számára igen. Esetükben Józsa Péter fogalmát kölcsönözve és használva, talán pontosabb és kifejezőbb, ha az azonos kulturális blokk-ba tartozó emberekről beszélünk (vö. JÓZSA 1986b). Mégpedig abban az értelemben, hogy azokat soroljuk ide, akiknek a történeti múlthoz, a hagyományos népi kultúrához, s annak tárgyi világához való viszonyában, s ennek következményeként jelenkori tárgy ki/választási (vásárlási) szokásaiban nagyjából azonos gondolkodást és magatartást figyelhetünk meg, illetve akik a népművészeti (kézműves) alkotásokkal szemben megközelítően azonos módon viselkednek. A jelenség jól érzékelhető, igaz pontos felmérések hiányában azt nem tudjuk, hogy a lakosság egészére vetítve milyen arányt képviselnek. Másfelől viszont azt tapasztaljuk, hogy e tárgyak, tárgytípusok azért kerülhetnek ilyen sajátos helyzetbe, mert előállításukban a viszonylagos tömegtermelés ellenére -, részben kézműves technikai-technológiai kötöttségek, részben pedig, az ebből eredő (a közösségi ízlés normáit meg nem sértő) egyedi megformálás révén, mint nem tömegcikkek realizálódnak. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a kézműves kultúra azonos, illetve hasonló tárgyai, relatív nagy számosságuk ellenére a funkció, a tartalom és forma harmóniáján keresztül mindenkor meg kell, hogy feleljenek egy (készítői és egy felhasználói) minőségi minimum -nak, egyfajta - a hagyomány által is szabályozott és megkövetelt értéknek! Mindeközben megfigyelhető egy másik ugyancsak tárgyakat felértékelő jelenség is. A világméretű társadalmi mobilizáció (a közlekedési rendszerek kiterjedt volta, az anyagi feltételek javulása) révén az emberek a legkülönbözőbb helyszínekre és minden korábbinál gyakrabban, valamint nagyobb számban juthatnak el. A turizmus (lásd FEJŐS SZÍJÁRTÓ 2003) egyes ágazatai (kulturális, vallási, természeti-öko, sport, és mások, talán legkevésbé az üdülési), mind-mind nemcsak lehetőséget kínálnak más népek, kultúrák, tájak (legálisan) mozdítható javainak megszerzésére, hanem szinte kötelező érvénnyel bír a résztvevők számára. Napjaink külföldi és belföldi turizmusában egyaránt azt tapasztaljuk, hogy a kézművesség, különösen egyes ágazatai (például kerámia, textil, fafaragás, bőr- és fémmunkák), nemcsak népszerűek és kedveltek, hanem, némi túlzással azt is állíthatnánk, hogy (újra) virágoznak. 6

7 Mindezt nemcsak a természetes anyagok iránti egyre erősebb és tudatosabb érdeklődés, s nemcsak a hagyományos technikai-technológiai meghatározottságból eredő egyediség magyarázza, hanem a népművészeti tradíciókra (tudatosan) alapozó/építő szemlélet és gyakorlat, mely lényegében a folklorizmus folyamatába illeszkedik (vö. MOSER 1962; VOIGT 1970; JEGGLE 1979; összefoglalóan lásd VOIGT 1990). A világszerte hódító folklorizmus eredményeként részben a hagyományok fel-, illetve megújítása, részben újjáélesztése, részben pedig globalizálódó tárgyi környezetünk ellenpontozásaként, választékbővítő, funkcionális és nem ritkán egyfajta identitáskifejező szimbolikus tartalommal is rendelkező tárgyak alkotása, kínálata-vásárlása, és egyes vélemények, felmérések szerint növekvő használata figyelhető meg (lásd GRÁFIK 2005; 2006; 2007; továbbá vö. KORKIAKANGAS 2004; TUOMI-NIKULA 2004). A fentiekkel összefüggésben felidézünk egy vizsgálatot a turisták által lebonyolított vásárlások mögött fellelhető motivációs tényezők körére, amelyekre, illetve azok preferencia sorrendjére érdemes figyelni. Ebből az derül ki, hogy a hazánkba látogató kiskereskedelmi üzleteket szabadidős vásárlás keretén belül felkereső - vendégek költését leginkább az ajándék- és emléktárgyak beszerzése, legkevésbé az üzleti célú haszonszerzés motiválja (MICHALKÓ é. n. 6 Az adatok értelmezésénél figyelembe veendő, hogy a Magyarországra érkező külföldi turisták környezetében dolgozó és a felmérésben résztvevő idegenvezetők 34,6 százalékban német, 11,3 százalékban osztrák, 10 százalékban olasz, 8,7 százalékban amerikai, 5,6 százalékban francia, azaz a legfejlettebb országokból származó vendégekkel kapcsolatban fogalmazták meg tapasztalataikat, véleményüket). Tovább árnyalja a képet, ha azt is megnézzük, hogy az egyes motivációs tényezők egy érték-skálán (1 leginkább jellemző, 6 legkevésbé jellemző) miként oszlanak meg (lásd 3. Diagram) Motiváció Ajándék Emlék Élmény Pótlás Hiány Üzlet 3. DIAGRAM A felvázolt helyzet mögött tehát mint arra utaltunk - lényegileg a néprajztudomány által kutatott és leírt jelenséggel, a folklorizálás (folklorizálódás) folyamatával állunk szemben. S noha a folklorizmus fogalma eredendően olyan néprajzi kategóriaként jött létre, amely a historizmus hétköznapi kultúrához való viszonyát és a populáris kultúra újjáélesztésének folyamatát volt hivatott jelölni, az utóbbi években a modern, ipari társadalmakban éppenséggel a népi kultúra központi kategóriájává vált. Más megközelítésben, illetve más értelmezésben: a folklorizmus eleinte a régi hagyományok felelevenítését célzó művészi törekvéseket jelölte, a populáris elemek alkalmazását az elit művészetben, amelyet ezáltal kívántak újra populárissá tenni. Kissé prózaibb megfogalmazásban: a folklorizmus nem más, mint a népi kultúra másodkézből, azaz olyan kulturális összetevők új kulturális környezetbe való átültetése, amelyek eredetileg más rendszerekbe tartoztak. 7

8 A leírt folyamat azonban működik, sőt már neofolklorizmus-ról is beszélünk, s nem lehetetlen, hogy a poszt-folklorizmus gondolata, illetve fogalma is előkerül. Van, illetve lehetséges ugyanekkor a fiatal generációk körében a folklorizmusnak egy más motivációja is. Az emberekben, különösen a kereső fiatalokban valami vágy, valami kielégítetlenségi érzés támadt föl, amelyre választ, megoldást bizonyos egyszerű, a néphagyományban megtalálható módszerek, formák, cselekedetek kínálnak. Elsődleges tehát a hiányérzet, a kielégítetlenség érzése, erre keresnek megoldást és találnak rá a néphagyomány területein kialakult formákra, módszerekre. Ezt bizonyítja, hogy a néphagyományt kialakító igények, szükségletek tovább élnek az attól már eltávolodott nemzedékekben is, és ugyanezek teremtik meg a néphagyomány utóéletét, az ún. folklorizmust is. A hagyományos népi kézművesség, a népi tárgyformálás elsajátítása, az ennek szellemében való alkotás: faragás, szövés, bőrművesség, fazekasság sok fiatalt fogott meg, sokan szánták rá magukat, hogy ebben keressék megélhetésüket is. (ANDRÁSFALVY és 133 zárójelben jegyezzük meg, hogy az országos képzési jegyzék szerint 1287 szakma közül választhatunk, s szerezhetünk az egész országban elismert szakképesítést, ezek körében azonban csak mintegy 50, a hagyományos kézművesszakmák száma, vö. VÁMOSSY 2001) Ez utóbbi vonatkozás, mármint a foglalkoztatottság lehetősége, ott volt a XIX. század vége, és a két világháború között szorgalmazott háziipari tevékenységek mögött is, aminthogy más megfontolásokkal társulva megfigyelhető a második világháború után is. Ebben az összefüggésben a népi iparművészeti tevékenység a foglalkoztatáspolitikával és a személyes egzisztencia megteremtésével szorosan összefüggő jelenségcsoportként írható le, azzal a megjegyzéssel, hogy: a népművészeti örökség megőrzésének, a nemzeti kultúrába integrálásának programja (ugyancsak folyamatosan az 1950-es évek óta) fontos szervezője volt a klubokhoz, művelődési házakhoz, alkotótáborokhoz kapcsolódó szabadidős tevékenységeknek, ennek részeként az amatőr művészeti mozgalomnak. Mely mint program deklaráltan része volt ugyan a szocialista kultúrpolitikának, de voltak ellenzéki felhangjai is (SZILÁGYI ) Érdemes utalnunk a kézműves hagyománynak az öltözködéskultúrában megfigyelhető még egy tanulságos továbbélési vonatkozására: a népviseletnek a kortárs divatban való feltűnésére. Már múlt századi példáink vannak arra, hogy több nevezetesebb regionális népviselet (például kalotaszegi, kalocsai, matyó) miként jelent meg a társadalom magasabb, nem paraszti rétegeinek öltözködéskultúrájában. A polgári és úri divatban időről időre felerősödő magyaros öltözködési hullámokban is visszatérő és divatos elem volt a matyó viseletből és hímzésekből merített ötlet. Undi Mária már a század első éveiben tett közzé a Magyar Iparművészetben olyan divatrajzokat, melyekben a matyó népművészet elemei jelennek meg. A világháborúk közötti évtizedekben divatlapok, női magazinok és színes újságok számtalan olyan modellt közöltek, melyet a matyó viselet és hímzés ihletett. A szabás- és hímzésminta-mellékleteket, a díszítő matyóhímzés szúrt sablonját megrendelhette az olvasó. A modellek skálája a strand- és nappali ruháktól az estélyi ruhákig, sőt a díszmagyarig terjedt, de nagyon kedvelt volt a farsangi szezon jelmezei között is a matyó népviselet. (FÜGEDI ) Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy napjainkban is találkozunk hasonló törekvésekkel. Ilyen a Modern Etnika nevű iparművész csoporté, mely például az Erdély Művészetéért Alapítvány Vármegye Szalonjának felkérésére erdélyi ihletésű, mai viseletekből álló anyagot mutatott be. A népművészeti hagyomány évszázadok során kialakult arányérzéke; romantika, szenvedélyesség, lüktető ritmusok a sima vonalvezetésben; tompított színharmóniák, derűs emberszeretet és biztos szakmai tudás jellemzi a csoport tagjainak munkáit (vö. HÁLA ). 8

9 Mindent egybevetve és mindenesetre tény, hogy korunk és térségünk turizmusának egyik dinamikus hajtóereje a folklorizmus, témánk (a fenntartható kézművesség) szempontjából pedig annak tárgyalkotó vonulata, illetve kínálata. Hogy mennyire nem elhanyagolható jelenségről van szó, azt a már hivatkozott kutatás anyaga is igazolja. Egy 2001-ben végzett felmérés szerint a hazai turizmusban a látogatók által leginkább keresett árucikkek megoszlásában a szűken vett népművészeti, háziipari termékek (14,8%) a rangsor harmadik helyén állnak, az élelmiszerek (45,5) és a kultúrcikkek (16,9) mögött, mely utóbbi összefoglaló tartalmában áttételesen ugyancsak megbújhatnak népművészeti vonatkozású áruk is. Megelőzik az üvegáru, porcelán, kerámia (12,2) csoportot (nem tudjuk ebben rejtőzködhetnek-e népművészeti jellegű alkotások), s jelentősen előtte vannak az önálló ruházat (7,2), és az összevont műszaki cikkek, sportfelszerelés, játék (2,3), valamint az illatszer, gyógyszer, vegyi áru (1,1) csoportnak (lásd 4. Diagram) Népművészet, háziipar Kultúrcikk Élelmiszer Kerámia, üveg Ruházat Műszaki cikk, sport, játék Illatszer, gyógyszer, vegyi áru 4. DIAGRAM Az egyes árufőcsoportokon belüli említés is tanulságos arányt mutat. Eszerint a legnépszerűbb, a vendégek 69,2 százaléka által vásárolt bor (főként tokaji, villányi, egri, balatoni fajták), melyet 60,6 százalék a Herz vagy a Pick szalámi valamelyike követ, majd a kultúrához köthető nyomtatott termékek (útikönyv, képeslap, szakácskönyv, album, kotta, térkép) 59,7 százalékkal a legkeresettebbek. Közvetlenül ezután jön viszont 55,2 százalékkal a kézműipari, népművészeti termékek sora (konkrétan megnevezve: szőttes, kötény, kézimunka, hímzés, faragás), majd még 40% felett a különböző kristályok, üvegáruk 43,9 százalékkal, a pálinkafélék 41,6 százalékkal, továbbá a paprikaféleségek 40,7 százalékkal (MICHALKÓ é. n. 7). Valamelyest befolyásolhatja, de semmiképpen nem torzítja az arányokat az a tény, hogy az idegenvezetők egyfajta országkép-formálás részeseiként maguk is ajánlhatnak, illetve javasolhatnak tárgyakat, árucikkeket vásárlásra. Ebben a tekintetben tanulságos, hogy a hivatalos ország-image-t megtestesítő tárgyféleségekkel, árukkal szemben az 9

10 idegenvezetők ajánlásaiban vezető helyet foglalnak el a népművészeti, háziipari termékek (MICHALKÓ é. n. 10). A magyarországi idegenforgalom szolgáltató szegmenseiben végzett bizonyos felmérések adatai és személyes tapasztalataink is arra engednek következtetni, hogy a turisták körében az eredetiség szempontjából (mely különösen vonatkozik a népművészeti, illetve háziipari tárgyak körére) az egyik legfontosabb tényező a közvetlen lokalitás, azaz a helyszíni élmény, más szóhasználattal élve egy meghatározott környezet, ahonnan valami származik, illetve az ennek felidézését biztosító tárgy, a készítésnek (és/vagy használatnak) egy adott helyhez való köthetősége. Úgy tűnik tehát, hogy az eredetiség-nek, mint viszonyfogalomnak az egyik legáltalánosabb legitimáló tényezője a tágabban értelmezett lokalitás, pontosabban egy adott helyhez kapcsolódó személyhez, műhelyhez, közösséghez, etnikumhoz, kultúrához rendelhető tárgy. Ezt látszik alátámasztani a fényképen való megörökítés, illetve (mű)tárgy adott helyről (vagy alkotóról, technikai kivitelezésről, korból) való származási tanúsítványa (hitelesítő bélyeg, irat). Mindkét megoldás a hitelesség bizonyítását, illetve a hitelesítés funkcióját látja el. A kézműves hagyomány szempontjából a helyi, a regionális, a térségi viszonylat mindig is meghatározó volt. Gondoljunk csak arra, hogy eredendően a nyersanyag (a lelőhely, az alapanyag előkészítés) a meghatározó a tárgykészítés folyamatában. Maga a késztermék csak az árukereskedelem kiterjedése révén távolodik el az előállítás helyszínétől (igaz közben a szállítás- és közlekedés fejlődése a nyersanyag utaztatását is eredményezhette). Annak vagyunk tanúi, hogy az eredetiség/lokalitás összekapcsolódása, tárgyakkal való manifesztálása egyfajta választható identitást, illetve vállalt azonosulást fejezhet ki. Ebben a viszonyrendszerben úgy is fogalmazhatnánk, hogy a lokális identitás (vö. GRÁFIK 2004d) úgy jelenik meg, mint a (gyakran agresszív) nagyobb (globális és homogenizáló) egészbe való beilleszkedéssel szembeni ellenállás, illetve a kényszerű alkalmazkodás lehetséges kompromisszuma. Egy ilyen megközelítés és értelmezés a lokalitást elsősorban összefüggésekben létező és a környezetétől függő, s nem éles határokkal elválasztott és térben zárt jelenségként definiálja. Azaz a lokalitás egy, a mentalitástól függő konstrukció, amelynek megalkotásában nagy szerepet kaptak mind az anyagi, mind a szellemi közvetítők (kultúrtájak, épített objektumok, tárgyi környezet, folklór, azaz a hagyomány) szimbolizáló ereje (vö. PUSZTAY GRÁFIK 2001). S bár ez az értelmezés a lokális fogalmát egy tudatosan létrehozott és fenntartott konstrukciónak tekinti, a környezet fogalmát megtartja a társadalmi reprodukció térbeli egységeinek konkrét meghatározására. A fentieket figyelembe véve talán föltehető a kérdés, hogy a modernizált világban - bizonyos megszorításokkal ugyan -, de nem tekinthető-e a lokalitás (egykor volt jelentéstartalmának megváltozásával és konnotációinak visszaszorulásával) valamiféle kiürült szinonimájának a környezet? (Zárójelben jegyezzük meg, hogy a fentebb tágabban értelmezett lokalitás, több vonatkozásban felülrétegezi az eredeti másolat hamisítvány viszonylatot is. Másként fogalmazva a valahonnan, valamely környezetből hitelesen származtatott tárgy, függetlenül attól, hogy eredeti vagy másolat, esetleg hamisítvány, más térbe és összefüggésbe, például magán- vagy közgyűjteménybe kerülve felidézhet egy adott kultúrát, annak részletét, különös tekintettel a tárgyi környezetre, azaz a kategóriák között meglévő érték-különbség ellenére bizonyos szempontból tehát dokumentatív jelleggel bír/hat.) 10

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája Helyzetelemzés-szinopszis Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I.

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I. Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája I. Hagyományőrző tevékenységi formák a múltban és a jelenben Helyzetértékelés, problémafeltárás Népi kézműves értékek a mesterségek

Részletesebben

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI SZAKDOLGOZAT Hajdú Gabriella Kulturális Antropológia szak Témavezetõ: Dr. A. Gergely András 2001 TARTALOM

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

Múzeumandragógiai a gyakorlatban

Múzeumandragógiai a gyakorlatban Múzeumandragógiai a gyakorlatban Szerkesztette: Juhász Erika, Szabó József Lektor: Márkus Edina, Szabó Irma Debreceni Egyetem TEK BTK NI Andragógia Tanszék DEBRECEN 2013 2 MÚZEUMANDRAGÓGIA A GYAKORLATBAN

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Dominóból Rubik-kocka

Dominóból Rubik-kocka FEJÔS ZOLTÁN Tekerjünk rajta egyet, gondolkodjunk el a történtekrõl! Túl vagyunk tizenkét kortárs témájú kiállításon, amelyek ugyan egy idõben, együtt nem voltak láthatók, mert egymást követték, majd új

Részletesebben

Jancsik András. Integrációs folyamatok az Európai Unió turizmusában

Jancsik András. Integrációs folyamatok az Európai Unió turizmusában Jancsik András Integrációs folyamatok az Európai Unió turizmusában Világgazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Surányi Sándor Jancsik András Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Nemzetközi

Részletesebben

Lágler Péter: A népmûvészet nemzetközisége és prezentációi 1

Lágler Péter: A népmûvészet nemzetközisége és prezentációi 1 Lágler Péter: A népmûvészet nemzetközisége és prezentációi 1 Abstract A tanulmány elôször bemutatja a népmûvészet kategóriájának megalkotását a magas kultúrában, valamint az ezt a kategóriát meghonosító

Részletesebben

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája II.

Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája II. Mesterségem címere a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája II. Jó példák tára Készült a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából 2013 Hagyományok Háza

Részletesebben

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása

TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK 1 A természeti és kulturális erőforrások turisztikai hasznosítása SZERKESZTETTE: Dávid Lóránt SZERZŐK: Dávid Lóránt (1., 4., 8. fejezet) Jancsik András (2., 3. fejezet) Rátz Tamara

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Asztalunk tárgyai Kondor Edit

Asztalunk tárgyai Kondor Edit Asztalunk tárgyai A porcelán asztali tárgykultúra vizsgálata napjainkban Kondor Edit Témavezető: Kádasi Éva Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola 2011 Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Helyzetkép 3 Jelenkori

Részletesebben

Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén

Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén Készítette: Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület 2009. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 Hipotézis 6 II. AGRÁRTERMÉKEK

Részletesebben

3. Célok meghatározása

3. Célok meghatározása 3. Célok meghatározása Minden közösség gazdasági társaság, egyesület, szervezet, intézmény valamilyen cél, célok megvalósítása, elérése érdekében jön létre. A lakóhelyhez kötődő helyi közösségek és az

Részletesebben

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15.

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 10. Sorozatszerkesztő: Cserti Csapó Tibor KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális koncepciója (2014 2020)

Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális koncepciója (2014 2020) Veszprém Megyei Jogú Város Kulturális koncepciója (2014 2020) A várost és a városiasságot nem kényszer teremti, hanem közvetlen ösztön: elképzelhető, hogy az emberek védekezésből, vagy gazdasági okból

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány MINDEN JEGY ELKELT KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK SZEREPE VESZPRÉM IMÁZSÁNAK

Részletesebben

ÖSSZEURÓPAI ROMA STRATÉGIA

ÖSSZEURÓPAI ROMA STRATÉGIA ÖSSZEURÓPAI ROMA STRATÉGIA Készítették: Dr. Furmanné Dr. Pankucsi Márta Dr. Szabó-Tóth Kinga Közreműködők: Gyukits György Dr. Horváth Zita Dr. Tóth Péter Török Zsuzsanna Miskolci Egyetem BTK 2011. május

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

ELŐMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI 2014. - ABALIGETI ROMA SKANZEN - TANULMÁNY. Baranyai cigány kultúrát bemutató skanzen kialakítása Abaligeten

ELŐMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI 2014. - ABALIGETI ROMA SKANZEN - TANULMÁNY. Baranyai cigány kultúrát bemutató skanzen kialakítása Abaligeten ELŐMEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY - ABALIGETI ROMA SKANZEN - 2014. Baranyai cigány kultúrát bemutató skanzen kialakítása Abaligeten Készítette: CampInvest Kft. a Dél-Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet. A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelôdési Intézet A közmûvelôdés és a mûvészeti iskolák országos konferencia Debrecen, 2002. október 10 11. Módszertani füzetek 5. Kiadványunkat támogatta a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben