A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)"

Átírás

1 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997

2 2

3 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása a nemzetközi gyakorlatban 5 2. A gazdasági tevékenységek osztályozási szempontja; a tevékenységek jellege 6 3. Az osztályozás legfontosabb besorolási egysége; a statisztikai egység 7 4. Az osztályozás szerkezete, hierarchia szintjei 8 5. A besorolás általános alapszabályai 8 6. Speciális tevékenységekre vonatkozó sajátos besorolási szabályok 9 7. A fõtevékenység megállapításának módszere 10 I. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere 13 II. A gazdasági tevékenységek tartalmi meghatározása 35 A Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás 37 B Halászat 43 C+D+E Ipar 43 C Bányászat 43 D Feldolgozóipar 48 E Villamosenergia-, gáz-, gõz-, és vízellátás 119 F Építõipar 120 G Kereskedelem, javítás 125 H Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 142 I Szállítás, raktározás, posta és távközlés 144 J Pénzügyi tevékenység 150 K Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 153 L Közigazgatás, védelem; kötelezõ társadalombiztosítás 166 M Oktatás 168 N Egészségügyi, szociális ellátás 170 O Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 173 P Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás 180 Q Területen kívüli szervezetek, testületek 181 III. Függelék 183 A gazdasági tevékenységek szabványos angol megnevezése 185

4 4

5 5 BEVEZETÕ 1. Tevékenységek osztályozása a nemzetközi gyakorlatban A statisztikai munka egyik alapkövetelménye, hogy rendelkezésre álljon egy olyan egyezményes keretrendszer, amely a meglévõ statisztikai adattömeget közérthetõ, bemutatásra, elemzésre és összehasonlításra alkalmas módon rendezi el. Az osztályozási rendszerek mind a statisztikák felvételéhez, feldolgozásához, összeállításához, mind pedig azok közléséhez közös nyelvet képeznek. A gazdasági tevékenységek osztályozása központi helyet foglal el a statisztikai osztályozások között, és a fenti feltételek teljesítéséhez törekszik azok integrálására. Az elmúlt évek során az egyes országok saját igényeik kielégítése céljából vagy önálló osztályozásokat fejlesztettek ki, vagy a már meglévõ nemzetközi rendszereket alkalmazták. A koordinálatlan megközelítés következtében különféle nemzeti osztályozási rendszerek jöttek létre, amelyek még ha meg is feleltek a nemzeti igényeknek nem alkalmasak a nemzetközi összehasonlítások céljára, az egységes piac mûködését nem segítik. Nemzetközi szinten éppen ezért igen nagy hangsúlyt fektetnek a nemzeti tevékenységi osztályozások harmonizálására. Ebben a munkában az ENSZ statisztikai szervezetei meghatározó szerepet játszanak. Az ENSZ keretében 1948-ban fogadták el a gazdasági tevékenységek szabványos nemzetközi osztályozása (ISIC) elsõ változatát, amely azóta három felülvizsgálaton ment keresztül. (A jelenleg érvényes ISIC Rev.3.* változatot 1989-ben hagyta jóvá az ENSZ Statisztikai Bizottsága.) Az ENSZ tevékenységi osztályozása alapján dolgozta ki az Európai Unió a saját osztályozását, amelynek rövidített megnevezése NACE**. A jelenleg érvényes NACE Rev.1. változata szerkezetében és tartalmában az ENSZ ISIC Rev.3.-hoz igazodik, de annál részletesebb bontást érvényesít. A NACE Rev.1. alkalmazása az Európai Unió tagországaiban az 1993-tól kezdõdõ adatgyûjtések esetén kötelezõ.*** Az ENSZ ágazati osztályozása ajánlás, amelyhez az egyes országok saját nemzeti tevékenységi osztályozásai az összehasonlíthatóság biztosítása mellett alkalmazkodnak. Az Európai Unión belül azonban a NACE mint közösen elfogadott osztályozási jogszabály alkalmazása kötelezõ, pontosabban minden osztályozási szinten csak olyan struktúrában lehet statisztikai adatokat közölni, amelyekbõl a NACE szerinti osztályozás is elõállítható. (Ez természetesen nem zárja ki a NACE-nál részletesebb nemzeti osztályozások kialakítását.) A NACE a hasonló fejlettségi szinten álló országok gazdasági tevékenységei rendszerén alapul, ezért igen részletezõ osztályozási struktúrát alakított ki, míg az ISIC Rev.3., tekintettel a világ valamennyi, a fejlettség igen változatos szintjein álló országok, régiók tevékenységi megoszlására, kevésbé részletezõ. (Az ISIC a legalsó négy számjeggyel jelölt szinten 292 szakágazatot tartalmaz, a NACE Rev.1. pedig 513 szakágazatot különböztet meg.) * International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Third Revision (United Nations, New York, 1990, M/4/Rev.3.) ** Nomenklature Generale des Activités Économiques dans les Communautés Européennes. *** Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community (Official Journal of the European Communities, L 293, volume 33)

6 6 A magyar KSH 1992-ben vezette be a NACE Rev.1 elsõ két szintjének megfelelõ, teljes részletezettségében 366 szakágazatot tartalmazó új ágazati osztályozási rendszerét, azonban már akkor világos volt, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás elõkészítése során a teljes, valamennyi szinten azonos osztályozási struktúrát kell bevezetni. 2. A gazdasági tevékenységek osztályozási szempontja; a tevékenységek jellege A tevékenységek ágazati osztályozási rendszere a gazdasági tevékenységeknek a tevékenység jellege szerinti osztályozását jelenti, amelynek alapját a társadalmi munkamegosztás keretében megvalósuló szakosodás, a munkamegosztás fejlettsége, jellege, a termelés szervezési szintje, módja, a termelés irányultsága képezi. Ebbõl adódóan fontos integráló szerepkört is betölt, és viszonyítási alapul szolgál több gazdaságstatisztikai nómenklatúrához. Gazdasági tevékenységrõl akkor beszélhetünk, amikor különbözõ erõforrások, termelési eszközök, munka, technológiai ismeret, anyagok és információ felhasználásával termékek elõállítására és/vagy szolgáltatások nyújtására kerül sor. A termelõ tevékenységek jellegét ennek megfelelõen együttesen azok a kritériumok határozzák meg, hogy mi az elõállított termékek és szolgáltatások jellege és felhasználási célja, milyen termelési technológiát alkalmaznak, és milyen inputokat használnak fel. A fõ szempont azonban a kibocsátott termék vagy a nyújtott szolgáltatás jellege. A tevékenységek osztályozásában nem játszik szerepet az a körülmény, hogy a termelés milyen tulajdon- vagy gazdálkodási formában megy végbe, milyen módon történik az elõállított termékek és szolgáltatások értékesítése (pl. piaci vagy nem piaci cserében), és mi jellemzi a mûködés egyéb körülményeit. Az ágazati osztályozás szempontjából a tevékenységek három típusa határolható el: fõtevékenység, másodlagos tevékenység, kisegítõ tevékenység. A fõtevékenység és a másodlagos tevékenység jellemzõje, hogy a statisztikai egységen kívüli továbbadásra szánt produktumokat (termékeket és szolgáltatásokat) állít elõ. Ezen belül a fõtevékenység a statisztikai egység azon tevékenysége, amely a legnagyobb hozzáadott értéket elõállító nemzetgazdasági ágon, alágon, ágazaton, alágazaton belül a legnagyobb hozzáadott értéket termeli. (Lásd: 7. pont) A kisegítõ tevékenységek célja, hogy elõsegítsék a fõ- vagy a másodlagos tevékenységek végzését, de önállóan csak kivételes esetben kerülnek a statisztikai egységen kívüli továbbadásra, többnyire kisegítõ szolgáltatások nyújtását jelentik. Ilyen pl. a raktározás, a marketing, a takarítás stb. Nem tekinthetõk kisegítõ tevékenységnek: a saját beruházás céljára elõállított termék, saját célra végzett építõipari tevékenység, a kibocsátás anyagi részét képezõ tárgyak, termékek elõállítása (pl. csomagoláshoz felhasználásra kerülõ dobozok), a kutatás-fejlesztési tevékenység.

7 7 3. Az osztályozás legfontosabb besorolási egysége; a statisztikai egység A tevékenységi osztályozások nemzetközi összehangolása során nagy hangsúlyt fektetnek a gazdasági egységek meghatározásra és a megfogalmazások egységesítésre. A tevékenységi osztályozás legfontosabb alkalmazási területe a gazdasági egységek megfigyelése és ezek érdekében a különbözõ tevékenységeket végzõ gazdasági egységek besorolása a fõtevékenységüknek megfelelõen. A statisztikai egységek kialakítása több szempont együttes figyelembevételével történhet. Ilyen követelményként támasztható, hogy a gazdasági egység: (lehetõleg) önálló döntéshozatali lehetõséggel rendelkezzen a megfigyelt tevékenység vonatkozásában, minél inkább homogén jellegû tevékenységet folytasson, azonosítható legyen a statisztikai megfigyelés számára. A nemzetközi gyakorlat az említett követelmények együttes érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében többfajta statisztikai egységet különböztetnek meg.* Az eddigi magyar statisztikai gyakorlat egyetlen statisztikai egységtípust, a gazdasági szervezetet** tekintette a besorolás egységének, és ez általában nem párosult a szervezeten belül végzett tevékenységfajták számbavételével. Emiatt durvább és kevésbé homogén tevékenységi bontás állítható elõ, mintha a részletesebb statisztikai egységek szintjén történne a megfigyelés. (Ez általában azzal a következménnyel jár, hogy a nemzeti tevékenységi struktúrát a tevékenységek összetételének a gazdálkodó szervezeten belüli módosulása felnagyítva változtathatja meg.) A TEÁOR '98 bevezetésével egyidejûleg a KSH regisztrál gazdasági szervezetnél kisebb statisztikai egységeket is, pl. a 10-nél több fõt foglalkoztató telepeket és a kiskereskedelem, vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás egységeit. Ez az alábbiak szerint definiálható. Telep A szervezet gazdasági tevékenységet végzõ, területileg különálló (elkülönülõ) egysége (pl. mûhely, gyár, raktár, bánya stb.), amely földrajzilag körülhatárolható helyen fekszik. Önálló telepnek kell tekinteni a meghatározott levelezési cím (település, utca, házszám, hrsz.) alatt elhelyezkedõ területi egységeket. A mezõgazdasági és erdõgazdálkodási szervezet által megmûvelt területeken található épületek melyekben gazdasági tevékenységet folytatnak (pl. ipari feldolgozást végeznek) telepnek minõsülnek. A regiszter szempontjából az építõiparban csak az állandó jellegû telephelyet tekintjük telepnek, az építés helyét nem. * A nemzetközi gyakorlatban a statisztikai egységek következõ fajtáit különböztetik meg: Gazdasági szervezet (enterprise): az a statisztikai egység, amely autonóm valamennyi termelési és pénzügyi döntésben. Tevékenységi egység (kind-of-activity unit): az a statisztikai egység, amely homogén a gazdasági tevékenység jellegét illetõen (de nem feltétlenül homogén a területi elhelyezés tekintetében). Telephely (local unit): homogén a területi elhelyezést illetõen. ** A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását lásd: A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és tartalmi meghatározásuk (KSH, 1994) c. kiadványt.

8 8 4. Az osztályozás szerkezete, hierarchia szintjei Az ISIC Rev.3. és a NACE Rev.1. egyaránt négy szintet különböztet meg. A besorolás szintjeit a hierarchiában alulról felfelé haladva az osztály (class), csoport (group), fõosztály (division) és fõcsoport (section) elnevezéssel különböztetik meg. Mindkét nemzetközi ajánlás a legfelsõ szinten 17 fõcsoportot", a második szinten 60 fõosztályt" különböztet meg. A felsõ két hierarchiaszinten a két osztályozás megegyezik. Az ISIC és a NACE a harmadik és negyedik szinten már eltérõ részletezettségû bontást alkalmaz, az ISIC csoportjai és osztályai azonban a NACE-bõl összevonással mindig elõállíthatók. Minthogy a magyar statisztika az ágazati osztályozásban eddig a gazdasági ág (fõcsoport) ágazat (fõosztály) alágazat (csoport) szakágazat (osztály) elnevezéseket használta a hierarchiaszintek megkülönböztetésére, és mivel ez a szóhasználat általánosan elfogadott, a továbbiakban is megtartjuk ezeket az elnevezéseket az angol kifejezések tükörfordítása helyett, a következõ kiegészítéssel: Hierarchiai szint Jelölés 1. (nemzet)gazdasági ág 1 betû alág 2 betû 2. ágazat 2 számjegy 3. alágazat 3 számjegy 4. szakágazat 4 számjegy 5. A besorolás általános alapszabályai A statisztikai regiszterekben fel kell tüntetni a statisztikai egységek (gazdasági szervezet, telep) fontosabb tevékenységeit és ki kell jelölni a fõtevékenységet szakágazati (négy számjegyes) szinten az ún. felülrõl lefelé" történõ meghatározás módszerével. (Lásd: 7. pont) A fõtevékenység meghatározása A fõtevékenység megállapítása természetesen csak akkor jelent nehéz feladatot, ha a gazdasági egység egynél több tevékenységet végez, hiszen egyetlen tevékenység végzése értelemszerûen a fõtevékenységet jelenti. Fõtevékenységnek kell minõsíteni a gazdasági egység azon tevékenységét, amely valamely mutatószám alapján megelõzi az összes többit. Ennek érdekében el kell dönteni: 1. melyik legyen a kiválasztott mutatószám, 2. a tevékenység súlyának meghatározásánál milyen értékhatárokat kell figyelembe venni. 1. A mutatószám kiválasztása: alapértelmezés szerint a hozzáadott érték.* Amikor nincs mód a hozzáadott érték szakágazati szintû meghatározására, akkor vagy a kibocsátás vagy a ráfordítás valamely mérõszáma alapján kell meghatározni a fõtevékenységet. * A hozzáadott érték a bruttó termelési érték és folyó termelõfelhasználás különbözete, tehát az az érték, amellyel az adott gazdasági szervezet a gazdasági tevékenysége során megnöveli a felhasznált anyagok értékét. Kiszámítása: az alapáras bruttó termelési értékbõl kell levonni a folyó termelõfelhasználást.

9 9 A költségvetés szerint mûködõ szervezeteknél elsõsorban a ráfordítás, illetve a bruttó munkajövedelem alapján határozható meg a fõtevékenység. A kibocsátást választva kritériumként, a tevékenységek bruttó kibocsátása vagy a tevékenységekhez tartozó nettó árbevétel jöhet mutatóként számításba. A ráfordítást választva kritériumként a mutató lehet a tevékenységekhez rendelhetõ, pl. bér és kereseti adat (tõkeigényes tevékenység esetén a tevékenységek súlyuk, jelentõségük szerinti rangsorolása történhet a termelésben lekötött eszközök tõkejavak értéke alapján is). 2. Az értékhatár megállapításánál a legegyszerûbb esetet az jelenti, amikor adott gazdasági egységen belül az egyik tevékenység hozzáadott érték aránya több mint 50%. Ebben az esetben ez a tevékenység jelenti a fõtevékenységet. Minden más esetben a kiválasztott mutató szerint a legnagyobb súlyt képviselõ tevékenységet kell fõtevékenységnek tekinteni, amelynek megállapítási módszerét a 7. pont foglalja magába. A fentiekben leírt alapelvek minden gazdasági egység fõtevékenysége meghatározására nézve általánosan érvényesek. Vannak azonban olyan gazdasági egységek, amelyek termelésének jellegébõl adódóan nem teljesen magától értetõdõ, hogy hogyan lehet a különbözõ tevékenységeket különválasztani, holott a besorolás csak ily módon végezhetõ el. Két ilyen esetet kell megkülönböztetni: a vertikális és a horizontális integrációt. Vertikális integrációról akkor beszélünk, ha ugyanazon egységben a termelés különbözõ szakaszait egymást követõen végzik, és ahol az egyik termelési folyamat kibocsátása a következõ inputjául szolgál; pl. a favágást a fafûrészeléssel; vagy az agyagbányászatot a téglagyártással; a mûszálgyártást a textilgyártással együtt folytatják. Horizontális integráció azon egységekre jellemzõ, ahol ugyanazon termelési tényezõket egyidejûleg különbözõ tevékenységekhez használják fel, és ezen tevékenységeket nem lehet az egyes egységekre szétválasztani; pl. pékáruk készítését kombinálják csokoládés cukrászsütemények elõállításával. Az integráció jellegétõl, a lehetséges kapcsolódásoktól függetlenül itt is az általános szabály az érvényes. Pl. az agyagbányászat-téglagyártás kombinációja esetén, amennyiben az agyagbányászat hozzáadott értéke több mint 50%, ez jelenti a fõtevékenységet, függetlenül attól, hogy a téglagyártás eredményezi a végterméket. A gyakorlatban azonban gyakran elõfordul, hogy csak a végtermékrõl, tehát jelen esetben a téglagyártásról állnak rendelkezésre adatok, információk, ami azt jelenti, hogy automatikusan csak ezt lehet fõtevékenységként kezelni. 6. Speciális tevékenységekre vonatkozó sajátos besorolási szabályok Díjazásért, megbízásos, szerzõdéses alapon folytatott tevékenységek; bérmunka, alvállalkozás stb. A díjazásért, megbízásos vagy szerzõdéses alapon folytatott tevékenységeket, illetve valamely termék termelési folyamata speciális részfolyamatainak végzését ugyanoda kell besorolni, ahová az ugyanazon termékek saját termelését, amennyiben arra az osztályozásban külön önálló szakágazat nincs.

10 10 Ügynöki, közvetítõi tevékenység Ügynöki, közvetítõi tevékenység a mások által gyártott termékek, szolgáltatások saját vagy más nevében történõ értékesítése, amelyet kereskedelmi áru esetén a G (Nagy- és kiskereskedelem) ágba kell sorolni, kivéve amikor: az egység a termék tervezésében és fejlesztésében meghatározó szerepet játszik, az egység vállalja a termékkel kapcsolatos kockázatot (pl. tulajdona az anyag, amelybõl a termék készül); mely esetekben ugyanúgy történik a besorolás, mintha a terméket saját maguk állították volna elõ, nem kereskedelmi áru, szolgáltatás közvetítése esetén pedig jellemzõen a 74 ágazatba kell a tevékenységet sorolni. Helyszíni üzembe helyezés, összeszerelés Az építmény mûködéséhez szükséges termék vagy eszköz üzembe helyezése vagy összeszerelése az építõiparba (45 ág) tartozik. Ilyenek pl. a fûtõ és szellõzõ berendezések, liftek és mozgólépcsõk, elektromos-, gáz- és vízvezetékek, ablakok, ajtók szerelése stb. Az ipari berendezések, technológiai rendszerek helyszíni összeszerelése, üzembe helyezése ugyanabba a tevékenységi csoportba tartozik, mint a termék gyártása. Az üzembe helyezés és összeszerelés általában tartalmazza azokat az alapszolgáltatásokat, amelyek a helyszínen való zavartalan munkavégzéshez szükségesek, valamint minden, a berendezéssel kapcsolatos lényeges mûködési és karbantartási útmutatást. Az üzembe helyezés a gép, berendezés értékesítéséhez kapcsolódó mellékszolgáltatásként is megjelenhet, pl. amikor egy háztartási elektromos berendezést a kiskereskedõ helyez üzembe. Javítás és karbantartás A gépek, berendezések, felszerelések javítását, felújítását vagy nagyjavítását ugyanazon csoportba kell sorolni, ahová azok termelését, kivéve: a gépjármû és motorkerékpár javítása és karbantartása az 50.2 és az 50.4 alágazatokba tartozik; a személyi és háztartási cikkek javítását az 52.7 alágazatba kell sorolni; a nem ipari központi fûtési kazánok és égõfejeik javítása és felújítása a szakágazatba tartozik. a számítógépek és irodai berendezések javítását és felújítását a 72.5 alágazatba kell sorolni. 7. A fõtevékenység megállapításának módszere A fõtevékenységet a hozzáadott érték, ennek hiányában a nettó árbevétel, vagy amennyiben a hozzáadott érték megoszlását jobban tükrözi a létszám alapján kell meghatározni. Ha a nettó árbevétel és a létszám alapján lényegesen különböznek a részarányok, úgy mindkét adatot célszerû megvizsgálni. (A telepek esetében a fõtevékenységet a létszám alapján lehet leginkább közelíteni.) A fõtevékenység megállapításának lépései: 1. A megfelelõ mutatószám kiválasztása (hozzáadott érték, nettó árbevétel, létszám). 2. A statisztikai egység által az elmúlt év folyamán végzett tevékenységek listájának összeállítása. 3. A listán szereplõ tevékenységek 4 számjegy szerinti szakágazatainak meghatározása a TEÁOR '98 jegyzék szerint.

11 11 4. A listán szereplõ tevékenységek (az egyes szakágazatok) választott mutató számok szerinti részarányának meghatározása %-ban (összesen 100 %). 5. A szakágazatokra kiszámított százalékok összesítése alágazatokra, majd ágazatokra, alágakra és nemzetgazdasági ágra (TEÁOR '98 jegyzék szerint). 6. A fõtevékenység megállapítása a felülrõl lefelé" módszerével, az alábbiak szerint: 6.1. A legnagyobb részarányt képviselõ nemzetgazdasági ág kiválasztása Ezen belül a legnagyobb részarányú alág kiválasztása Ebbõl a legnagyobb részarányt mutató ágazat kiválasztása Ezen ágazaton belül a legnagyobb részarányt képviselõ alágazat kiválasztása Elõbbibõl a legnagyobb részarányt képviselõ szakágazat kiválasztása: ez a statisztikai egység fõtevékenysége. Másodlagos tevékenység megállapítása A fõtevékenységen kívül az összesenbõl (100%-ból) szakágazati szinten a legnagyobb részarányt képviselõ tevékenységek. Példa a fõtevékenység meghatározására Nemzet- Alág Ágazat Alágazat Szakága- A végzett tevékenység A tevékenység gazda- zat megnevezése részaránya, sági ág % ******************************************************************************** D DJ Acéltartály gyártása 7 DK Traktor gyártása Esztergagyártás Tejipari gép gyártása Papírgyártó gép gyártása 8 Együtt 29 DK Együtt 40 DL Gépjármûalkatrész gyártása 5 D Összesen: 52 G Hajók ügynöki értékesítése Traktorok nagykereskedelme 28 G Összesen: 35 K Mérnöki tervezés 13 K Összesen: 13 Mindösszesen: lépés: A legnagyobb részarányt képviselõ nemzetgazdasági ág meghatározása: D FELDOLGOZÓIPAR az 52% részesedési arány alapján lépés: A D FELDOLGOZÓIPAR nemzetgazdasági ágon belül a legnagyobb részarányú alág Meghatározása: 40%-kal a DK MÁSHOVA NEM SOROLT GÉPEK, BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA lépés: A DK alágon belül a legnagyobb részarányú ágazat kiválasztása: a 29 MÁSHOVA NEM SOROLT GÉPEK, BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA (40%)

12 lépés: a 29 MÁSHOVA NEM SOROLT GÉPEK, BERENDEZÉSEK ágazaton belül a legnagyobb részarányú alágazat kiválasztása a 295 Egyéb speciális rendeltetésû gép gyártása (29%) 6.5.lépés: A 295 Egyéb speciális rendeltetésû gép gyártása alágazaton belül a legnagyobb részarányú szakágazat meghatározása: 21%-kal a 2953 ÉLELMISZERIPARI, ITALGYÁRTÓ ÉS DOHÁNYIPARI GÉP GYÁRTÁSA. Ez az egység fõtevékenysége. A példa is szemlélteti, hogy nem feltétlenül a legnagyobb, 28% részarányú 5166 Mezõgazdasági gép, traktor és felszerelései nagykereskedelem szakágazat, hanem a D Feldolgozóipari ág nagyobb súlya miatt a 21%-ot képviselõ 2953 Élelmiszeripari, italgyártó és dohányipari gép gyártása lesz az egység fõtevékenysége. A statisztikai egység másodlagos tevékenységei: 5166 mezõgazdasági gép, traktor és felszerelései nagykereskedelem és a 7420 Építészmérnöki, mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás.

13 13 I. FEJEZET A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE, 1998 (TEÁOR '98)

14 14

15 15 A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS 01 MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.1 Növénytermelés, kertészet Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Zöldség, virág, kertészeti termék termelése Gyümölcs, szõlõ, fûszernövény termelése 01.2 Állattenyésztés Szarvasmarha-tenyésztés Juh-, kecske-, ló-, szamár-, bivaly-, öszvértenyésztés Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Egyéb állatok tenyésztése 01.3 Vegyes gazdálkodás Vegyes gazdálkodás 01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás 01.5 Vadgazdálkodás Vadgazdálkodás 02 ERDÕGAZDÁLKODÁS 02.0 Erdõgazdálkodás Erdõgazdálkodási termelés Erdõgazdálkodási szolgáltatás B HALÁSZAT 05 HALÁSZAT, HALGAZDÁLKODÁS 05.0 Halászat, halgazdálkodás Halászat Halgazdálkodás C+D+E C CA IPAR BÁNYÁSZAT ENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA 10 SZÉNBÁNYÁSZAT, TÕZEGKITERMELÉS 10.1 Feketeszén-bányászat Feketeszén-bányászat 10.2 Barnaszén, lignit bányászata Barnaszén, lignit bányászata 10.3 Tõzegkitermelés Tõzegkitermelés 11 KÕOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS, -SZOLGÁLTATÁS 11.1 Kõolaj-, földgázkitermelés Kõolaj-, földgázkitermelés

16 Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 12 URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT 12.0 Urán-, tóriumérc-bányászat Urán-, tóriumérc-bányászat CB EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT 13 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA 13.1 Vasércbányászat Vasércbányászat 13.2 Színes fémérc bányászata Színes fémérc bányászata 14 EGYÉB BÁNYÁSZAT 14.1 Kõfejtés Építési célú kõ fejtése Mészkõ, gipsz, kréta bányászata Pala bányászata 14.2 Homok-, agyagbányászat Kavics-, homokbányászat Agyag-, kaolinbányászat 14.3 Vegyiásvány bányászata Vegyiásvány bányászata 14.4 Sótermelés Sótermelés 14.5 Máshova nem sorolt egyéb bányászat Máshova nem sorolt egyéb bányászat D DA FELDOLGOZÓIPAR ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA 15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 15.1 Húsfeldolgozás Húsfeldolgozás, -tartósítás Baromfihús feldolgozása, tartósítása Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 15.2 Halfeldolgozás Halfeldolgozás 15.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás Burgonyafeldolgozás Gyümölcs-, zöldséglé gyártása Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás 15.4 Növényi, állati olaj gyártása Nyers olaj gyártása Finomított olaj gyártása Margarin gyártása

17 Tejfeldolgozás Tejtermék gyártása Jégkrém gyártása 15.6 Malomipari termék, keményítõ gyártása Malomipari termék gyártása Keményítõ gyártása 15.7 Takarmány gyártása Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása 15.8 Egyéb élelmiszer gyártása Kenyér, friss tésztaféle gyártása Tartósított lisztes áru gyártása Cukorgyártás Édesség gyártása Tésztafélék gyártása Tea, kávé feldolgozása Fûszer, ételízesítõ gyártása Homogenizált és diétás étel gyártása Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása 15.9 Italgyártás Desztillált szeszes ital gyártása Etilalkohol gyártása Bortermelés Gyümölcsbor termelése Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása Sörgyártás Malátagyártás Üdítõital gyártása 16 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA 16.0 Dohánytermék gyártása Dohánytermék gyártása DB TEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA 17 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA 17.1 Textilszálak fonása Pamutfonás Gyapjúfonás Fésûsgyapjúfonás Lenfonás Selyemfonás Varrócérna gyártása Egyéb textilszálak fonása 17.2 Textilszövés Pamutszövés Gyapjúszövés Fésûsgyapjúszövés Selyemszövés

18 Egyéb textilszövés 17.3 Textilkikészítés Textilkikészítés 17.4 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 17.5 Egyéb textiláru gyártása Szõnyeggyártás Kötéláru gyártása Nem szõtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat) Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása 17.6 Kötött, hurkolt kelme gyártása Kötött, hurkolt kelme gyártása 17.7 Kötött, hurkolt cikkek gyártása Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása 18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZÕRMEKIKÉSZÍTÉS, -KONFEKCIONÁLÁS 18.1 Bõrruházat gyártása Bõrruházat gyártása 18.2 Textilruházat gyártása Munkaruházat gyártása Felsõruházat gyártása Alsóruházat gyártása Egyéb ruházat gyártása 18.3 Szõrmekikészítés, szõrmecikk gyártása Szõrmekikészítés, szõrmecikk gyártása DC BÕRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA 19 BÕRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA 19.1 Bõrkikészítés Bõrkikészítés 19.2 Táskafélék, szíjazat gyártása Táskafélék, szíjazat gyártása 19.3 Lábbeligyártás Lábbeligyártás DD FAFELDOLGOZÁS 20 FAFELDOLGOZÁS, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA 20.1 Fûrészárugyártás Fûrészárugyártás 20.2 Falemezgyártás Falemezgyártás 20.3 Épületasztalos-ipari termék gyártása Épületasztalos-ipari termék gyártása

19 Tároló fatermék gyártása Tároló fatermék gyártása 20.5 Egyéb fa-, fonottáru gyártása Fatömegcikk gyártása Parafa-, fonottáru gyártása DE PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG 21 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 21.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása Papíripari rostanyag gyártása Papírgyártás 21.2 Papírtermék gyártása Papír csomagolóeszköz gyártása Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása Irodai papíráru gyártása Tapétagyártás Egyéb papírtermék gyártása 22 KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS 22.1 Kiadói tevékenység Könyvkiadás Napilapkiadás Idõszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel-kiadás Egyéb kiadás 22.2 Nyomdai tevékenység Napilapnyomás Máshova nem sorolt nyomás Könyvkötés, befejezõ mûveletek Betûszedés, nyomólemez-készítés Egyéb nyomdai tevékenység 22.3 Egyéb sokszorosítás Hangfelvétel-sokszorosítás Videofelvétel-sokszorosítás Számítógépes adathordozó sokszorosítása DF KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FÛTÕANYAG GYÁRTÁSA 23 KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FÛTÕANYAG GYÁRTÁSA 23.1 Kokszgyártás Kokszgyártás 23.2 Kõolaj-feldolgozás Kõolaj-feldolgozás 23.3 Nukleáris fûtõanyag gyártása Nukleáris fûtõanyag gyártása

20 20 DG VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 24 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 24.1 Vegyi alapanyag gyártása Ipari gáz gyártása Színezék, pigment gyártása Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gyártása Egyéb szerves vegyi alapanyag gyártása Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása Mûanyag-alapanyag gyártása Szintetikus kaucsuk gyártása 24.2 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása Mezõgazdasági vegyi termék gyártása 24.3 Festék, bevonóanyag gyártása Festék, bevonóanyag gyártása 24.4 Gyógyszergyártás Gyógyszeralapanyag-gyártás Gyógyszerkészítmény gyártása 24.5 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása Tisztítószer gyártása Testápolási cikk gyártása 24.6 Egyéb vegyi termék gyártása Robbanóanyag gyártása Ragasztógyártás Illóolajgyártás Fényképészeti vegyi anyag gyártása Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 24.7 Vegyi szál gyártása Vegyi szál gyártása DH GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 25 GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 25.1 Gumitermék gyártása Gumiabroncs, gumitömlõ gyártása Gumiabroncs újrafutózása, felújítása Egyéb gumitermék gyártása 25.2 Mûanyag termék gyártása Mûanyag fólia, csõ gyártása Mûanyag csomagolóeszköz gyártása Mûanyag építõanyag gyártása Egyéb mûanyag termék gyártása DI EGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 26 EGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 26.1 Üveg, üvegtermék gyártása Síküveggyártás

Ágazati fókusz melléklet

Ágazati fókusz melléklet Ágazati fókusz melléklet A pályázat a következő lista szerinti feldolgozó ipar tevékenységek fejlesztését támogatja. A vállalkozásnak a pályázat benyújtását megelőző három lezárt üzleti év éves beszámolója

Részletesebben

TEÁOR. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS

TEÁOR. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS TEÁOR A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS 01 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.1 Növénytermelés, kertészet 01.11 Gabonafélék,

Részletesebben

TEÁOR SZÁMOK 0111 - Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 - Zöldség, dísznövény termelése 0113 - Gyümölcs, fűszernövény termelése 0121 - Szarvasmarha-tenyésztés 0122 - Juh-, kecske-,

Részletesebben

TEÁOR 03 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása

TEÁOR 03 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása TEÁOR 03 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása MEZŐGAZDASÁG 2 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS: 2 IPAR 2 ENERGIAHORDOZÓ

Részletesebben

Tájékoztatás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységekről

Tájékoztatás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységekről Tájékoztatás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységekről Vonatkozó jogszabályok: - 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01. 01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.21 Szarvasmarha-tenyésztés 01.22 Juh-, kecske-, lótenyésztés

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI BT. Abaligeti. 7 6 3 5 Pécs 02-06-062490. II.

ADATLAP. I. Az ipari tevékenységet végző adatai HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI BT. Abaligeti. 7 6 3 5 Pécs 02-06-062490. II. ADATLAP Érkeztető szám Bejelentés köteles / Telephelyengedély-köteles tevékenységek 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet) I. Az ipari tevékenységet végző adatai Neve: HŐSNÉ ÉS FIA FOGTECHNIKAI ÉS KERESKSDELMI

Részletesebben

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08

V. Termelő tevékenységek listája TEAOR 08 GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B Kmplex vállalati technlógia-fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára tárgyú Pályázati Felhívás V. számú melléklete, Termelő tevékenységek V. Termelő tevékenységek

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Szófia u. 8. Tel.: +36-30-746-7380; E-mail: pv@fpiroda.hu Tanácsadó: Gajdos Attila projektvezető

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Szófia u. 8. Tel.: +36-30-746-7380; E-mail: pv@fpiroda.hu Tanácsadó: Gajdos Attila projektvezető Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A projektjavaslat benyújtása: 2014. november 10-től folyamatosan Bírálat: beérkezési sorrend alapján! Cél Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A = Automatikusan átsorolható

A = Automatikusan átsorolható Tartalmi és kódszám változások F O R D Í T Ó K U L C S TEÁOR 98 TEÁOR 03 Figyelem! Kézirathiba történt. A javítások az állomány végén találhatók. A = Automatikusan átsorolható = A változás jelentősége

Részletesebben

Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12

Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Tel: 06/27-513-436 Ügyfélfogadás: Hétfő: 14-18, Szerda:8-16, Péntek: 8-12 Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.2-15 Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles tevékenység(ek), vagy telepengedély köteles

Részletesebben

Kling Péter Munkavédelmi technikus Okl. faipari mérnök

Kling Péter Munkavédelmi technikus Okl. faipari mérnök Kling Péter Munkavédelmi technikus Okl. faipari mérnök Munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatása 1027 Budapest, Vitéz u. 5-7. 7191 Hőgyész, Ady E.u.15/a Tel/Fax: 06-1-214-9812 Mobil: 06-30-9655-426

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP 1.2.1-15 Jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP 1.3.1-15 A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben,

Részletesebben

BEJELENTÉS 57/2013. (II.27.)

BEJELENTÉS 57/2013. (II.27.) 1 Biv S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS

SZJ SZÁMOK. Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS SZJ SZÁMOK Szolgáltatások Jegyzéke A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS 01 MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.4 Növénytermelési, állattenyésztési 01.41 Növénytermelési 01.41.1 Növénytermelési,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 CÉL: vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése ANYAGI FELTÉTELEK:

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

2009.07.31-i változat

2009.07.31-i változat 0141110 Növénytermelési 016110 Növénytermesztési 0141110 Növénytermelési 016310 Betakarítást követő 0141110 Növénytermelési 016410 Vetési célú magfeldolgozás 0141120 Parkosítás, zöldterületi 813010 Zöldterület-kezelés

Részletesebben

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének BEJELENTÉSE

A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének BEJELENTÉSE Illetékbélyeg helye Iktatató bélyegzı helye: 3. 000 Ft. A bejelentés-köteles ipari tevékenység megkezdésének I. Az ipari tevékenység végzıjének adatai: BEJELENTÉSE 1.1. neve:... 1.2. székhelye:... 1.3.

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XVIII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XVIII. sz. hírlevele ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. 1122 Budapest, Városmajor u. 10. Tel: +36 1212 49 72 Fax: +36 1 355 38 33 E-mail: palyazat@econoserve.hu Web oldal: www.econoserve.hu Dorogi Ipartestület XVIII.

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló kérelem Sárvár Város Polgármesteri Hivatala Lakossági Iroda 9600 Sárvár Várkerület 2-3. Telefon: 95/523-132; Fax: 95/523-178 e-mail: getai.edina@sarvar.hu Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Részletesebben

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről A Kormány a telepengedély alapján gyakorolható ipari

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (GINOP-1.3.1-15) A PÁLYÁZAT CÉLJA A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 2. kiadás Hatályos: 2015.

Részletesebben

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu

Független Projektiroda Szolgáltató Kft. Cím: 1045 Bp., Berlini u. 47-49. Tel.: +36-30-743-2963; E-mail: pv@fpiroda.hu A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.2-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

TEÁOR 2008. a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008. a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági ek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó

Részletesebben

BEJELENTÉS Tevékenység megkezdéséről / meglévő tevékenység adatmódosításáról*

BEJELENTÉS Tevékenység megkezdéséről / meglévő tevékenység adatmódosításáról* Kajárpéc Tényő Sokorópátka Jegyzője 9111 Tényő, Győri u. 59. 96/ 468-026 NYOMTATOTT BETŰKKEL szíveskedjen kitölteni! BEJELENTÉS Tevékenység megkezdéséről / meglévő tevékenység adatmódosításáról* A telepengedély,

Részletesebben

Támogatható tevékenységek bemutatása

Támogatható tevékenységek bemutatása Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd Ft. A támogatott kérelmek

Részletesebben

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez 1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez AZ AGRÁRKAMARA TAGJAI AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉKE (ÖVTJ) ALAPJÁN: (a természetes személyekre vonatkozó kódok) 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs),

Részletesebben

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások TEÁOR 08 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-15 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet

Részletesebben

8219 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8292 Csomagolás 8291 Követelésbehajtás 8299 Mns egyéb

8219 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8292 Csomagolás 8291 Követelésbehajtás 8299 Mns egyéb 8219 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás 8292 Csomagolás 8291 Követelésbehajtás 8299 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8230 Konferencia kereskedelmi

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea Comerciala de Asigurare- Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás gépjármű flottákra vonatkozó 2013. április 8-ától érvényes díjtarifája

Részletesebben

1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése:

1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése: 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez. Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez. Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) 38828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 158. szám Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom.

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 -

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 - 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01-36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1735 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2014. (I. 29.) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.)

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.) TEÁOR 2003 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérol A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. (1) bekezdésének f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai

Részletesebben

támogatásként) önállóan nem támogatható

támogatásként) önállóan nem támogatható Program neve Pályázat kódszáma Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Támogatható tevékenységek köre Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-14 A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Program neve Pályázat kódszáma

Program neve Pályázat kódszáma Program neve Pályázat kódszáma Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-14 A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

2015. június 22-től 2017. június 22-ig

2015. június 22-től 2017. június 22-ig Pályázat neve Támogatás célja Támogatás minimum összege Támogatás maximum összege Az igényelhető támogatás mértéke Rendelkezésre álló keretösszeg Támogatható projektek száma Támogatási kérelem benyújtásának

Részletesebben

* Egyéni vállalkozás csak a hivatkozott jogszabályban leírtak szerint végezheti az adott tevékenységet. ** m.n.s. = máshova nem sorolt

* Egyéni vállalkozás csak a hivatkozott jogszabályban leírtak szerint végezheti az adott tevékenységet. ** m.n.s. = máshova nem sorolt 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 011101 Gabonaféle

Részletesebben

T ARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 27

T ARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés... 27 T ARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 27 I. RÉSZ: JOGSZABÁLYOK... 42 Az adózás rendjéről szóló törvény (kivonatos közlés)... 43 Az általános forgalmi adóról szóló törvény (kivonatos közlés)... 43 A jövedéki adóról

Részletesebben

MINTA Zrt. Company Check Report

MINTA Zrt. Company Check Report MINTA Zrt. Company Check Report D&B Company Check Report 2011.09.28 MINTA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MINTA Zrt. Bizalmas... A következő üzleti információt a Dun & Bradstreet

Részletesebben

A nyíregyházi kistérség

A nyíregyházi kistérség A nyíregyházi kistérség Magyarország megyéi Az 1000 főre jutó működő vállalkozások száma a nyíregyházi kistérség településein Tiszatelek Pátroha Tiszabercel Szabolcs Beszterec Ibrány Gégény Timár Balsa

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 E-mail: hivatal@sagvar.hu Fax: 84/380-256 Bejelentés Ipari tevékenység megkezdéséről (az 57/2013 (II.27.) korm.rendelet 12. -a alapján

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 5.000.- Ft illeték

Bag Nagyközség Önkormányzata 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 5.000.- Ft illeték 1/5 Bag Nagyközség Önkormányzata 2191 Bag, Szent Imre utca 52. 5.000.- Ft illeték A d a t v á l t o z á s Telepengedély-köteles ipari tevékenység telepengedélyéhez Telephely nyilvántartásba vételi száma:.....

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Központi Statisztikai Hivatal SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (SZJ 03) Második, javított kiadás Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2002 ISSN 0324-5985 ISSN 1219-2287 Összeállította: és szerkesztette

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE. (2006. december 20.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE. (2006. december 20.) 2006.12.30. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 393/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1893/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A PÁLYÁZAT CÉLJA A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE 2008.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 65/5 A BIZOTTSÁG 212/2008/EK RENDELETE (2008. március 7.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről Berentei Közös Önkormányzati Hivatal... NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző. A jegyző megbízásából a nyilvántartást

Részletesebben

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor08_fa 1. oldal, összesen: 14 TEÁOR '08 struktúra Központi Statisztikai Hivatal Nyitólap TEÁOR '08 struktúra TEÁOR '03 - TEÁOR '08 fordítókulcs KSH honlap Struktúra szintjei: 1. ágazat, 2. alágazat, 3. szakágazat

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 név 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 6201 Számítógépes programozás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034862 cégjegyzékszámú Hatvani Városgazdálkodási

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről

NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről Polgármesteri Hivatal... NYILVÁNTARTÁS a telepengedély-köteles, illetve bejelentés-köteles telepekről A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző. A jegyző megbízásából a nyilvántartást vezeti:...

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

A Versenystatisztika Adatbázis eredményei, 2003-2006 2008.12.02.

A Versenystatisztika Adatbázis eredményei, 2003-2006 2008.12.02. A Versenystatisztika Adatbázis eredményei, 2003-2006 2008.12.02. Tartalom I. A Versenystatisztika Adatbázis eredményei, 2003-2006 3 II. A koncentráció alakulása a nem-pénzügyi ágazatokban 5 III. A hazai

Részletesebben

Címzett: Zvara Péter részére Feladó: Agárdi-Orosz Szilvia

Címzett: Zvara Péter részére Feladó: Agárdi-Orosz Szilvia Címzett: Zvara Péter részére Feladó: Agárdi-Orosz Szilvia BAG Hungary Kft. Allianz Hungária Zrt. Tel: +36-1-301-6132 Fax: Fax: +36-1-429-2552 E-mail: szilvia.orosz@allianz.hu Iktatószám: 295746/2014 Tárgy:

Részletesebben

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l A nyilvántartásba vétel száma: 2/1997 neve: Molnár Emília

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-933823 cégjegyzékszámú BM Reflektor

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Program neve Operatív program Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Kódszám GINOP 1.2.1-15 A Felhívás indokoltsága és célja

Részletesebben

illetve vállalkozói nyilvántartásba vételi munkavégzés idejének sével hétfő péntek, 1

illetve vállalkozói nyilvántartásba vételi munkavégzés idejének sével hétfő péntek, 1 A bejegyzés időpontja irányító A telep Az ipari tevékenység végzőjének év hó, nap címe helyrajzi használatának üzemeltetésének neve cégjegyzék, székhelye jogcíme időtartama, műszakonként hétfő péntek,

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. tér Felelősségű Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth Mezőkö tér Felelősségű 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-165210 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Program neve Operatív program Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Kódszám GINOP 1.2.1-15 A Felhívás indokoltsága és célja

Részletesebben

021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység TEÁOR '08: 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkdás és kapcslódó szlgáltatásk 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabnaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, lajs mag termesztése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások:

Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások: Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások: Eljárás megnevezése I. fok II. fok A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének

Részletesebben

Javaslat. az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, közhasznú társaságok alapító okiratainak módosítására

Javaslat. az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok, közhasznú társaságok alapító okiratainak módosítására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T İ L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/310-838; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu Szám: 21.813-1/2008. Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet A KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSÁNAK FİBB ADATAI 2003-2008 A K I Budapest 2010 Készült: Az AKI Gazdaságelemzési és Vidékfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYAR KÖZLÖNY 117. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 9., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi CXXX. törvény Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 2. melléklet a /2013. (XI. 28.) határozathoz AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 Cégkivonat 2015.03.11.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 09

Részletesebben

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás C/2552/2009 bejegyzés időpontja (év, hó, nap) 2009. 04. 29. Celldömölk, 0118/1 hrsz hétköznaponként 8.00-16.30 óráig OLAJÁSZ

Részletesebben

Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai. Tevékenység. I. Tevékenységi kör. Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása

Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai. Tevékenység. I. Tevékenységi kör. Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai 1. Mivel szeretnénk foglalkozni tevékenységi kör 2. Milyen formában Vállalkozási forma Készítette: Tóth Éva tanársegéd

Részletesebben

2. Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint

2. Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0058/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Kft. (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.) akkreditált területe

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. https://occsz.e-cegjegyzek.hu/occsz_html_readajanlat

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. https://occsz.e-cegjegyzek.hu/occsz_html_readajanlat Page 1 of 7 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Program neve Operatív program Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Kódszám GINOP 1.2.2-15 A Felhívás indokoltsága

Részletesebben

Telepengedélyekről vezetett nyilvántartás /Ózd Város/ Összefogás Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. 2141 Csömör, Ibolya út 13-19.

Telepengedélyekről vezetett nyilvántartás /Ózd Város/ Összefogás Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. 2141 Csömör, Ibolya út 13-19. Telepengedélyekről vezetett nyilvántartás /Ózd Város/ Összefogás Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. 2141 Csömör, Ibolya út 13-19. Cégjegyzék száma: Cg.13-09-120 960 Telep címe: 3600 Ózd, Október 23.

Részletesebben

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás C/2552/2009 bejegyzés időpontja (év, hó, nap) 2009. 04. 29. Celldömölk, 0118/1 hrsz hétköznaponként 8.00-16.30 óráig OLAJÁSZ

Részletesebben

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás GYÖMRŐ

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás GYÖMRŐ Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás GYÖMRŐ Nyilv. tart. szám Bejegyzés oka* 22 2 27 2 29 1 57 1 60 2 63 2 64 2 69 1 74 2 78 2 145 2 146 2 A bejegyzés időpontja

Részletesebben

üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével használatána k jogcíme

üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével használatána k jogcíme 6. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez A jegyző által kiadott nyilvántar tási szám Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás A bejegyzés oka* A bejegyzés

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13 09 120671 cégjegyzékszámú Red Bird Bike

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben