A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)"

Átírás

1 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997

2 2

3 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása a nemzetközi gyakorlatban 5 2. A gazdasági tevékenységek osztályozási szempontja; a tevékenységek jellege 6 3. Az osztályozás legfontosabb besorolási egysége; a statisztikai egység 7 4. Az osztályozás szerkezete, hierarchia szintjei 8 5. A besorolás általános alapszabályai 8 6. Speciális tevékenységekre vonatkozó sajátos besorolási szabályok 9 7. A fõtevékenység megállapításának módszere 10 I. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere 13 II. A gazdasági tevékenységek tartalmi meghatározása 35 A Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás 37 B Halászat 43 C+D+E Ipar 43 C Bányászat 43 D Feldolgozóipar 48 E Villamosenergia-, gáz-, gõz-, és vízellátás 119 F Építõipar 120 G Kereskedelem, javítás 125 H Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 142 I Szállítás, raktározás, posta és távközlés 144 J Pénzügyi tevékenység 150 K Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 153 L Közigazgatás, védelem; kötelezõ társadalombiztosítás 166 M Oktatás 168 N Egészségügyi, szociális ellátás 170 O Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 173 P Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás 180 Q Területen kívüli szervezetek, testületek 181 III. Függelék 183 A gazdasági tevékenységek szabványos angol megnevezése 185

4 4

5 5 BEVEZETÕ 1. Tevékenységek osztályozása a nemzetközi gyakorlatban A statisztikai munka egyik alapkövetelménye, hogy rendelkezésre álljon egy olyan egyezményes keretrendszer, amely a meglévõ statisztikai adattömeget közérthetõ, bemutatásra, elemzésre és összehasonlításra alkalmas módon rendezi el. Az osztályozási rendszerek mind a statisztikák felvételéhez, feldolgozásához, összeállításához, mind pedig azok közléséhez közös nyelvet képeznek. A gazdasági tevékenységek osztályozása központi helyet foglal el a statisztikai osztályozások között, és a fenti feltételek teljesítéséhez törekszik azok integrálására. Az elmúlt évek során az egyes országok saját igényeik kielégítése céljából vagy önálló osztályozásokat fejlesztettek ki, vagy a már meglévõ nemzetközi rendszereket alkalmazták. A koordinálatlan megközelítés következtében különféle nemzeti osztályozási rendszerek jöttek létre, amelyek még ha meg is feleltek a nemzeti igényeknek nem alkalmasak a nemzetközi összehasonlítások céljára, az egységes piac mûködését nem segítik. Nemzetközi szinten éppen ezért igen nagy hangsúlyt fektetnek a nemzeti tevékenységi osztályozások harmonizálására. Ebben a munkában az ENSZ statisztikai szervezetei meghatározó szerepet játszanak. Az ENSZ keretében 1948-ban fogadták el a gazdasági tevékenységek szabványos nemzetközi osztályozása (ISIC) elsõ változatát, amely azóta három felülvizsgálaton ment keresztül. (A jelenleg érvényes ISIC Rev.3.* változatot 1989-ben hagyta jóvá az ENSZ Statisztikai Bizottsága.) Az ENSZ tevékenységi osztályozása alapján dolgozta ki az Európai Unió a saját osztályozását, amelynek rövidített megnevezése NACE**. A jelenleg érvényes NACE Rev.1. változata szerkezetében és tartalmában az ENSZ ISIC Rev.3.-hoz igazodik, de annál részletesebb bontást érvényesít. A NACE Rev.1. alkalmazása az Európai Unió tagországaiban az 1993-tól kezdõdõ adatgyûjtések esetén kötelezõ.*** Az ENSZ ágazati osztályozása ajánlás, amelyhez az egyes országok saját nemzeti tevékenységi osztályozásai az összehasonlíthatóság biztosítása mellett alkalmazkodnak. Az Európai Unión belül azonban a NACE mint közösen elfogadott osztályozási jogszabály alkalmazása kötelezõ, pontosabban minden osztályozási szinten csak olyan struktúrában lehet statisztikai adatokat közölni, amelyekbõl a NACE szerinti osztályozás is elõállítható. (Ez természetesen nem zárja ki a NACE-nál részletesebb nemzeti osztályozások kialakítását.) A NACE a hasonló fejlettségi szinten álló országok gazdasági tevékenységei rendszerén alapul, ezért igen részletezõ osztályozási struktúrát alakított ki, míg az ISIC Rev.3., tekintettel a világ valamennyi, a fejlettség igen változatos szintjein álló országok, régiók tevékenységi megoszlására, kevésbé részletezõ. (Az ISIC a legalsó négy számjeggyel jelölt szinten 292 szakágazatot tartalmaz, a NACE Rev.1. pedig 513 szakágazatot különböztet meg.) * International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Third Revision (United Nations, New York, 1990, M/4/Rev.3.) ** Nomenklature Generale des Activités Économiques dans les Communautés Européennes. *** Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community (Official Journal of the European Communities, L 293, volume 33)

6 6 A magyar KSH 1992-ben vezette be a NACE Rev.1 elsõ két szintjének megfelelõ, teljes részletezettségében 366 szakágazatot tartalmazó új ágazati osztályozási rendszerét, azonban már akkor világos volt, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás elõkészítése során a teljes, valamennyi szinten azonos osztályozási struktúrát kell bevezetni. 2. A gazdasági tevékenységek osztályozási szempontja; a tevékenységek jellege A tevékenységek ágazati osztályozási rendszere a gazdasági tevékenységeknek a tevékenység jellege szerinti osztályozását jelenti, amelynek alapját a társadalmi munkamegosztás keretében megvalósuló szakosodás, a munkamegosztás fejlettsége, jellege, a termelés szervezési szintje, módja, a termelés irányultsága képezi. Ebbõl adódóan fontos integráló szerepkört is betölt, és viszonyítási alapul szolgál több gazdaságstatisztikai nómenklatúrához. Gazdasági tevékenységrõl akkor beszélhetünk, amikor különbözõ erõforrások, termelési eszközök, munka, technológiai ismeret, anyagok és információ felhasználásával termékek elõállítására és/vagy szolgáltatások nyújtására kerül sor. A termelõ tevékenységek jellegét ennek megfelelõen együttesen azok a kritériumok határozzák meg, hogy mi az elõállított termékek és szolgáltatások jellege és felhasználási célja, milyen termelési technológiát alkalmaznak, és milyen inputokat használnak fel. A fõ szempont azonban a kibocsátott termék vagy a nyújtott szolgáltatás jellege. A tevékenységek osztályozásában nem játszik szerepet az a körülmény, hogy a termelés milyen tulajdon- vagy gazdálkodási formában megy végbe, milyen módon történik az elõállított termékek és szolgáltatások értékesítése (pl. piaci vagy nem piaci cserében), és mi jellemzi a mûködés egyéb körülményeit. Az ágazati osztályozás szempontjából a tevékenységek három típusa határolható el: fõtevékenység, másodlagos tevékenység, kisegítõ tevékenység. A fõtevékenység és a másodlagos tevékenység jellemzõje, hogy a statisztikai egységen kívüli továbbadásra szánt produktumokat (termékeket és szolgáltatásokat) állít elõ. Ezen belül a fõtevékenység a statisztikai egység azon tevékenysége, amely a legnagyobb hozzáadott értéket elõállító nemzetgazdasági ágon, alágon, ágazaton, alágazaton belül a legnagyobb hozzáadott értéket termeli. (Lásd: 7. pont) A kisegítõ tevékenységek célja, hogy elõsegítsék a fõ- vagy a másodlagos tevékenységek végzését, de önállóan csak kivételes esetben kerülnek a statisztikai egységen kívüli továbbadásra, többnyire kisegítõ szolgáltatások nyújtását jelentik. Ilyen pl. a raktározás, a marketing, a takarítás stb. Nem tekinthetõk kisegítõ tevékenységnek: a saját beruházás céljára elõállított termék, saját célra végzett építõipari tevékenység, a kibocsátás anyagi részét képezõ tárgyak, termékek elõállítása (pl. csomagoláshoz felhasználásra kerülõ dobozok), a kutatás-fejlesztési tevékenység.

7 7 3. Az osztályozás legfontosabb besorolási egysége; a statisztikai egység A tevékenységi osztályozások nemzetközi összehangolása során nagy hangsúlyt fektetnek a gazdasági egységek meghatározásra és a megfogalmazások egységesítésre. A tevékenységi osztályozás legfontosabb alkalmazási területe a gazdasági egységek megfigyelése és ezek érdekében a különbözõ tevékenységeket végzõ gazdasági egységek besorolása a fõtevékenységüknek megfelelõen. A statisztikai egységek kialakítása több szempont együttes figyelembevételével történhet. Ilyen követelményként támasztható, hogy a gazdasági egység: (lehetõleg) önálló döntéshozatali lehetõséggel rendelkezzen a megfigyelt tevékenység vonatkozásában, minél inkább homogén jellegû tevékenységet folytasson, azonosítható legyen a statisztikai megfigyelés számára. A nemzetközi gyakorlat az említett követelmények együttes érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében többfajta statisztikai egységet különböztetnek meg.* Az eddigi magyar statisztikai gyakorlat egyetlen statisztikai egységtípust, a gazdasági szervezetet** tekintette a besorolás egységének, és ez általában nem párosult a szervezeten belül végzett tevékenységfajták számbavételével. Emiatt durvább és kevésbé homogén tevékenységi bontás állítható elõ, mintha a részletesebb statisztikai egységek szintjén történne a megfigyelés. (Ez általában azzal a következménnyel jár, hogy a nemzeti tevékenységi struktúrát a tevékenységek összetételének a gazdálkodó szervezeten belüli módosulása felnagyítva változtathatja meg.) A TEÁOR '98 bevezetésével egyidejûleg a KSH regisztrál gazdasági szervezetnél kisebb statisztikai egységeket is, pl. a 10-nél több fõt foglalkoztató telepeket és a kiskereskedelem, vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás egységeit. Ez az alábbiak szerint definiálható. Telep A szervezet gazdasági tevékenységet végzõ, területileg különálló (elkülönülõ) egysége (pl. mûhely, gyár, raktár, bánya stb.), amely földrajzilag körülhatárolható helyen fekszik. Önálló telepnek kell tekinteni a meghatározott levelezési cím (település, utca, házszám, hrsz.) alatt elhelyezkedõ területi egységeket. A mezõgazdasági és erdõgazdálkodási szervezet által megmûvelt területeken található épületek melyekben gazdasági tevékenységet folytatnak (pl. ipari feldolgozást végeznek) telepnek minõsülnek. A regiszter szempontjából az építõiparban csak az állandó jellegû telephelyet tekintjük telepnek, az építés helyét nem. * A nemzetközi gyakorlatban a statisztikai egységek következõ fajtáit különböztetik meg: Gazdasági szervezet (enterprise): az a statisztikai egység, amely autonóm valamennyi termelési és pénzügyi döntésben. Tevékenységi egység (kind-of-activity unit): az a statisztikai egység, amely homogén a gazdasági tevékenység jellegét illetõen (de nem feltétlenül homogén a területi elhelyezés tekintetében). Telephely (local unit): homogén a területi elhelyezést illetõen. ** A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását lásd: A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és tartalmi meghatározásuk (KSH, 1994) c. kiadványt.

8 8 4. Az osztályozás szerkezete, hierarchia szintjei Az ISIC Rev.3. és a NACE Rev.1. egyaránt négy szintet különböztet meg. A besorolás szintjeit a hierarchiában alulról felfelé haladva az osztály (class), csoport (group), fõosztály (division) és fõcsoport (section) elnevezéssel különböztetik meg. Mindkét nemzetközi ajánlás a legfelsõ szinten 17 fõcsoportot", a második szinten 60 fõosztályt" különböztet meg. A felsõ két hierarchiaszinten a két osztályozás megegyezik. Az ISIC és a NACE a harmadik és negyedik szinten már eltérõ részletezettségû bontást alkalmaz, az ISIC csoportjai és osztályai azonban a NACE-bõl összevonással mindig elõállíthatók. Minthogy a magyar statisztika az ágazati osztályozásban eddig a gazdasági ág (fõcsoport) ágazat (fõosztály) alágazat (csoport) szakágazat (osztály) elnevezéseket használta a hierarchiaszintek megkülönböztetésére, és mivel ez a szóhasználat általánosan elfogadott, a továbbiakban is megtartjuk ezeket az elnevezéseket az angol kifejezések tükörfordítása helyett, a következõ kiegészítéssel: Hierarchiai szint Jelölés 1. (nemzet)gazdasági ág 1 betû alág 2 betû 2. ágazat 2 számjegy 3. alágazat 3 számjegy 4. szakágazat 4 számjegy 5. A besorolás általános alapszabályai A statisztikai regiszterekben fel kell tüntetni a statisztikai egységek (gazdasági szervezet, telep) fontosabb tevékenységeit és ki kell jelölni a fõtevékenységet szakágazati (négy számjegyes) szinten az ún. felülrõl lefelé" történõ meghatározás módszerével. (Lásd: 7. pont) A fõtevékenység meghatározása A fõtevékenység megállapítása természetesen csak akkor jelent nehéz feladatot, ha a gazdasági egység egynél több tevékenységet végez, hiszen egyetlen tevékenység végzése értelemszerûen a fõtevékenységet jelenti. Fõtevékenységnek kell minõsíteni a gazdasági egység azon tevékenységét, amely valamely mutatószám alapján megelõzi az összes többit. Ennek érdekében el kell dönteni: 1. melyik legyen a kiválasztott mutatószám, 2. a tevékenység súlyának meghatározásánál milyen értékhatárokat kell figyelembe venni. 1. A mutatószám kiválasztása: alapértelmezés szerint a hozzáadott érték.* Amikor nincs mód a hozzáadott érték szakágazati szintû meghatározására, akkor vagy a kibocsátás vagy a ráfordítás valamely mérõszáma alapján kell meghatározni a fõtevékenységet. * A hozzáadott érték a bruttó termelési érték és folyó termelõfelhasználás különbözete, tehát az az érték, amellyel az adott gazdasági szervezet a gazdasági tevékenysége során megnöveli a felhasznált anyagok értékét. Kiszámítása: az alapáras bruttó termelési értékbõl kell levonni a folyó termelõfelhasználást.

9 9 A költségvetés szerint mûködõ szervezeteknél elsõsorban a ráfordítás, illetve a bruttó munkajövedelem alapján határozható meg a fõtevékenység. A kibocsátást választva kritériumként, a tevékenységek bruttó kibocsátása vagy a tevékenységekhez tartozó nettó árbevétel jöhet mutatóként számításba. A ráfordítást választva kritériumként a mutató lehet a tevékenységekhez rendelhetõ, pl. bér és kereseti adat (tõkeigényes tevékenység esetén a tevékenységek súlyuk, jelentõségük szerinti rangsorolása történhet a termelésben lekötött eszközök tõkejavak értéke alapján is). 2. Az értékhatár megállapításánál a legegyszerûbb esetet az jelenti, amikor adott gazdasági egységen belül az egyik tevékenység hozzáadott érték aránya több mint 50%. Ebben az esetben ez a tevékenység jelenti a fõtevékenységet. Minden más esetben a kiválasztott mutató szerint a legnagyobb súlyt képviselõ tevékenységet kell fõtevékenységnek tekinteni, amelynek megállapítási módszerét a 7. pont foglalja magába. A fentiekben leírt alapelvek minden gazdasági egység fõtevékenysége meghatározására nézve általánosan érvényesek. Vannak azonban olyan gazdasági egységek, amelyek termelésének jellegébõl adódóan nem teljesen magától értetõdõ, hogy hogyan lehet a különbözõ tevékenységeket különválasztani, holott a besorolás csak ily módon végezhetõ el. Két ilyen esetet kell megkülönböztetni: a vertikális és a horizontális integrációt. Vertikális integrációról akkor beszélünk, ha ugyanazon egységben a termelés különbözõ szakaszait egymást követõen végzik, és ahol az egyik termelési folyamat kibocsátása a következõ inputjául szolgál; pl. a favágást a fafûrészeléssel; vagy az agyagbányászatot a téglagyártással; a mûszálgyártást a textilgyártással együtt folytatják. Horizontális integráció azon egységekre jellemzõ, ahol ugyanazon termelési tényezõket egyidejûleg különbözõ tevékenységekhez használják fel, és ezen tevékenységeket nem lehet az egyes egységekre szétválasztani; pl. pékáruk készítését kombinálják csokoládés cukrászsütemények elõállításával. Az integráció jellegétõl, a lehetséges kapcsolódásoktól függetlenül itt is az általános szabály az érvényes. Pl. az agyagbányászat-téglagyártás kombinációja esetén, amennyiben az agyagbányászat hozzáadott értéke több mint 50%, ez jelenti a fõtevékenységet, függetlenül attól, hogy a téglagyártás eredményezi a végterméket. A gyakorlatban azonban gyakran elõfordul, hogy csak a végtermékrõl, tehát jelen esetben a téglagyártásról állnak rendelkezésre adatok, információk, ami azt jelenti, hogy automatikusan csak ezt lehet fõtevékenységként kezelni. 6. Speciális tevékenységekre vonatkozó sajátos besorolási szabályok Díjazásért, megbízásos, szerzõdéses alapon folytatott tevékenységek; bérmunka, alvállalkozás stb. A díjazásért, megbízásos vagy szerzõdéses alapon folytatott tevékenységeket, illetve valamely termék termelési folyamata speciális részfolyamatainak végzését ugyanoda kell besorolni, ahová az ugyanazon termékek saját termelését, amennyiben arra az osztályozásban külön önálló szakágazat nincs.

10 10 Ügynöki, közvetítõi tevékenység Ügynöki, közvetítõi tevékenység a mások által gyártott termékek, szolgáltatások saját vagy más nevében történõ értékesítése, amelyet kereskedelmi áru esetén a G (Nagy- és kiskereskedelem) ágba kell sorolni, kivéve amikor: az egység a termék tervezésében és fejlesztésében meghatározó szerepet játszik, az egység vállalja a termékkel kapcsolatos kockázatot (pl. tulajdona az anyag, amelybõl a termék készül); mely esetekben ugyanúgy történik a besorolás, mintha a terméket saját maguk állították volna elõ, nem kereskedelmi áru, szolgáltatás közvetítése esetén pedig jellemzõen a 74 ágazatba kell a tevékenységet sorolni. Helyszíni üzembe helyezés, összeszerelés Az építmény mûködéséhez szükséges termék vagy eszköz üzembe helyezése vagy összeszerelése az építõiparba (45 ág) tartozik. Ilyenek pl. a fûtõ és szellõzõ berendezések, liftek és mozgólépcsõk, elektromos-, gáz- és vízvezetékek, ablakok, ajtók szerelése stb. Az ipari berendezések, technológiai rendszerek helyszíni összeszerelése, üzembe helyezése ugyanabba a tevékenységi csoportba tartozik, mint a termék gyártása. Az üzembe helyezés és összeszerelés általában tartalmazza azokat az alapszolgáltatásokat, amelyek a helyszínen való zavartalan munkavégzéshez szükségesek, valamint minden, a berendezéssel kapcsolatos lényeges mûködési és karbantartási útmutatást. Az üzembe helyezés a gép, berendezés értékesítéséhez kapcsolódó mellékszolgáltatásként is megjelenhet, pl. amikor egy háztartási elektromos berendezést a kiskereskedõ helyez üzembe. Javítás és karbantartás A gépek, berendezések, felszerelések javítását, felújítását vagy nagyjavítását ugyanazon csoportba kell sorolni, ahová azok termelését, kivéve: a gépjármû és motorkerékpár javítása és karbantartása az 50.2 és az 50.4 alágazatokba tartozik; a személyi és háztartási cikkek javítását az 52.7 alágazatba kell sorolni; a nem ipari központi fûtési kazánok és égõfejeik javítása és felújítása a szakágazatba tartozik. a számítógépek és irodai berendezések javítását és felújítását a 72.5 alágazatba kell sorolni. 7. A fõtevékenység megállapításának módszere A fõtevékenységet a hozzáadott érték, ennek hiányában a nettó árbevétel, vagy amennyiben a hozzáadott érték megoszlását jobban tükrözi a létszám alapján kell meghatározni. Ha a nettó árbevétel és a létszám alapján lényegesen különböznek a részarányok, úgy mindkét adatot célszerû megvizsgálni. (A telepek esetében a fõtevékenységet a létszám alapján lehet leginkább közelíteni.) A fõtevékenység megállapításának lépései: 1. A megfelelõ mutatószám kiválasztása (hozzáadott érték, nettó árbevétel, létszám). 2. A statisztikai egység által az elmúlt év folyamán végzett tevékenységek listájának összeállítása. 3. A listán szereplõ tevékenységek 4 számjegy szerinti szakágazatainak meghatározása a TEÁOR '98 jegyzék szerint.

11 11 4. A listán szereplõ tevékenységek (az egyes szakágazatok) választott mutató számok szerinti részarányának meghatározása %-ban (összesen 100 %). 5. A szakágazatokra kiszámított százalékok összesítése alágazatokra, majd ágazatokra, alágakra és nemzetgazdasági ágra (TEÁOR '98 jegyzék szerint). 6. A fõtevékenység megállapítása a felülrõl lefelé" módszerével, az alábbiak szerint: 6.1. A legnagyobb részarányt képviselõ nemzetgazdasági ág kiválasztása Ezen belül a legnagyobb részarányú alág kiválasztása Ebbõl a legnagyobb részarányt mutató ágazat kiválasztása Ezen ágazaton belül a legnagyobb részarányt képviselõ alágazat kiválasztása Elõbbibõl a legnagyobb részarányt képviselõ szakágazat kiválasztása: ez a statisztikai egység fõtevékenysége. Másodlagos tevékenység megállapítása A fõtevékenységen kívül az összesenbõl (100%-ból) szakágazati szinten a legnagyobb részarányt képviselõ tevékenységek. Példa a fõtevékenység meghatározására Nemzet- Alág Ágazat Alágazat Szakága- A végzett tevékenység A tevékenység gazda- zat megnevezése részaránya, sági ág % ******************************************************************************** D DJ Acéltartály gyártása 7 DK Traktor gyártása Esztergagyártás Tejipari gép gyártása Papírgyártó gép gyártása 8 Együtt 29 DK Együtt 40 DL Gépjármûalkatrész gyártása 5 D Összesen: 52 G Hajók ügynöki értékesítése Traktorok nagykereskedelme 28 G Összesen: 35 K Mérnöki tervezés 13 K Összesen: 13 Mindösszesen: lépés: A legnagyobb részarányt képviselõ nemzetgazdasági ág meghatározása: D FELDOLGOZÓIPAR az 52% részesedési arány alapján lépés: A D FELDOLGOZÓIPAR nemzetgazdasági ágon belül a legnagyobb részarányú alág Meghatározása: 40%-kal a DK MÁSHOVA NEM SOROLT GÉPEK, BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA lépés: A DK alágon belül a legnagyobb részarányú ágazat kiválasztása: a 29 MÁSHOVA NEM SOROLT GÉPEK, BERENDEZÉSEK GYÁRTÁSA (40%)

12 lépés: a 29 MÁSHOVA NEM SOROLT GÉPEK, BERENDEZÉSEK ágazaton belül a legnagyobb részarányú alágazat kiválasztása a 295 Egyéb speciális rendeltetésû gép gyártása (29%) 6.5.lépés: A 295 Egyéb speciális rendeltetésû gép gyártása alágazaton belül a legnagyobb részarányú szakágazat meghatározása: 21%-kal a 2953 ÉLELMISZERIPARI, ITALGYÁRTÓ ÉS DOHÁNYIPARI GÉP GYÁRTÁSA. Ez az egység fõtevékenysége. A példa is szemlélteti, hogy nem feltétlenül a legnagyobb, 28% részarányú 5166 Mezõgazdasági gép, traktor és felszerelései nagykereskedelem szakágazat, hanem a D Feldolgozóipari ág nagyobb súlya miatt a 21%-ot képviselõ 2953 Élelmiszeripari, italgyártó és dohányipari gép gyártása lesz az egység fõtevékenysége. A statisztikai egység másodlagos tevékenységei: 5166 mezõgazdasági gép, traktor és felszerelései nagykereskedelem és a 7420 Építészmérnöki, mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás.

13 13 I. FEJEZET A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE, 1998 (TEÁOR '98)

14 14

15 15 A MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDÕGAZDÁLKODÁS 01 MEZÕGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.1 Növénytermelés, kertészet Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Zöldség, virág, kertészeti termék termelése Gyümölcs, szõlõ, fûszernövény termelése 01.2 Állattenyésztés Szarvasmarha-tenyésztés Juh-, kecske-, ló-, szamár-, bivaly-, öszvértenyésztés Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Egyéb állatok tenyésztése 01.3 Vegyes gazdálkodás Vegyes gazdálkodás 01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás 01.5 Vadgazdálkodás Vadgazdálkodás 02 ERDÕGAZDÁLKODÁS 02.0 Erdõgazdálkodás Erdõgazdálkodási termelés Erdõgazdálkodási szolgáltatás B HALÁSZAT 05 HALÁSZAT, HALGAZDÁLKODÁS 05.0 Halászat, halgazdálkodás Halászat Halgazdálkodás C+D+E C CA IPAR BÁNYÁSZAT ENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA 10 SZÉNBÁNYÁSZAT, TÕZEGKITERMELÉS 10.1 Feketeszén-bányászat Feketeszén-bányászat 10.2 Barnaszén, lignit bányászata Barnaszén, lignit bányászata 10.3 Tõzegkitermelés Tõzegkitermelés 11 KÕOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS, -SZOLGÁLTATÁS 11.1 Kõolaj-, földgázkitermelés Kõolaj-, földgázkitermelés

16 Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Kõolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 12 URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT 12.0 Urán-, tóriumérc-bányászat Urán-, tóriumérc-bányászat CB EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT 13 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA 13.1 Vasércbányászat Vasércbányászat 13.2 Színes fémérc bányászata Színes fémérc bányászata 14 EGYÉB BÁNYÁSZAT 14.1 Kõfejtés Építési célú kõ fejtése Mészkõ, gipsz, kréta bányászata Pala bányászata 14.2 Homok-, agyagbányászat Kavics-, homokbányászat Agyag-, kaolinbányászat 14.3 Vegyiásvány bányászata Vegyiásvány bányászata 14.4 Sótermelés Sótermelés 14.5 Máshova nem sorolt egyéb bányászat Máshova nem sorolt egyéb bányászat D DA FELDOLGOZÓIPAR ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA 15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA 15.1 Húsfeldolgozás Húsfeldolgozás, -tartósítás Baromfihús feldolgozása, tartósítása Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 15.2 Halfeldolgozás Halfeldolgozás 15.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás Burgonyafeldolgozás Gyümölcs-, zöldséglé gyártása Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás 15.4 Növényi, állati olaj gyártása Nyers olaj gyártása Finomított olaj gyártása Margarin gyártása

17 Tejfeldolgozás Tejtermék gyártása Jégkrém gyártása 15.6 Malomipari termék, keményítõ gyártása Malomipari termék gyártása Keményítõ gyártása 15.7 Takarmány gyártása Haszonállat-eledel gyártása Hobbiállat-eledel gyártása 15.8 Egyéb élelmiszer gyártása Kenyér, friss tésztaféle gyártása Tartósított lisztes áru gyártása Cukorgyártás Édesség gyártása Tésztafélék gyártása Tea, kávé feldolgozása Fûszer, ételízesítõ gyártása Homogenizált és diétás étel gyártása Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása 15.9 Italgyártás Desztillált szeszes ital gyártása Etilalkohol gyártása Bortermelés Gyümölcsbor termelése Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása Sörgyártás Malátagyártás Üdítõital gyártása 16 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA 16.0 Dohánytermék gyártása Dohánytermék gyártása DB TEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA 17 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA 17.1 Textilszálak fonása Pamutfonás Gyapjúfonás Fésûsgyapjúfonás Lenfonás Selyemfonás Varrócérna gyártása Egyéb textilszálak fonása 17.2 Textilszövés Pamutszövés Gyapjúszövés Fésûsgyapjúszövés Selyemszövés

18 Egyéb textilszövés 17.3 Textilkikészítés Textilkikészítés 17.4 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 17.5 Egyéb textiláru gyártása Szõnyeggyártás Kötéláru gyártása Nem szõtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat) Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása 17.6 Kötött, hurkolt kelme gyártása Kötött, hurkolt kelme gyártása 17.7 Kötött, hurkolt cikkek gyártása Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása 18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZÕRMEKIKÉSZÍTÉS, -KONFEKCIONÁLÁS 18.1 Bõrruházat gyártása Bõrruházat gyártása 18.2 Textilruházat gyártása Munkaruházat gyártása Felsõruházat gyártása Alsóruházat gyártása Egyéb ruházat gyártása 18.3 Szõrmekikészítés, szõrmecikk gyártása Szõrmekikészítés, szõrmecikk gyártása DC BÕRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA 19 BÕRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA 19.1 Bõrkikészítés Bõrkikészítés 19.2 Táskafélék, szíjazat gyártása Táskafélék, szíjazat gyártása 19.3 Lábbeligyártás Lábbeligyártás DD FAFELDOLGOZÁS 20 FAFELDOLGOZÁS, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA 20.1 Fûrészárugyártás Fûrészárugyártás 20.2 Falemezgyártás Falemezgyártás 20.3 Épületasztalos-ipari termék gyártása Épületasztalos-ipari termék gyártása

19 Tároló fatermék gyártása Tároló fatermék gyártása 20.5 Egyéb fa-, fonottáru gyártása Fatömegcikk gyártása Parafa-, fonottáru gyártása DE PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG 21 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA 21.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása Papíripari rostanyag gyártása Papírgyártás 21.2 Papírtermék gyártása Papír csomagolóeszköz gyártása Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása Irodai papíráru gyártása Tapétagyártás Egyéb papírtermék gyártása 22 KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS 22.1 Kiadói tevékenység Könyvkiadás Napilapkiadás Idõszaki kiadvány kiadása Hangfelvétel-kiadás Egyéb kiadás 22.2 Nyomdai tevékenység Napilapnyomás Máshova nem sorolt nyomás Könyvkötés, befejezõ mûveletek Betûszedés, nyomólemez-készítés Egyéb nyomdai tevékenység 22.3 Egyéb sokszorosítás Hangfelvétel-sokszorosítás Videofelvétel-sokszorosítás Számítógépes adathordozó sokszorosítása DF KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FÛTÕANYAG GYÁRTÁSA 23 KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FÛTÕANYAG GYÁRTÁSA 23.1 Kokszgyártás Kokszgyártás 23.2 Kõolaj-feldolgozás Kõolaj-feldolgozás 23.3 Nukleáris fûtõanyag gyártása Nukleáris fûtõanyag gyártása

20 20 DG VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 24 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 24.1 Vegyi alapanyag gyártása Ipari gáz gyártása Színezék, pigment gyártása Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gyártása Egyéb szerves vegyi alapanyag gyártása Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása Mûanyag-alapanyag gyártása Szintetikus kaucsuk gyártása 24.2 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása Mezõgazdasági vegyi termék gyártása 24.3 Festék, bevonóanyag gyártása Festék, bevonóanyag gyártása 24.4 Gyógyszergyártás Gyógyszeralapanyag-gyártás Gyógyszerkészítmény gyártása 24.5 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása Tisztítószer gyártása Testápolási cikk gyártása 24.6 Egyéb vegyi termék gyártása Robbanóanyag gyártása Ragasztógyártás Illóolajgyártás Fényképészeti vegyi anyag gyártása Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 24.7 Vegyi szál gyártása Vegyi szál gyártása DH GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 25 GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA 25.1 Gumitermék gyártása Gumiabroncs, gumitömlõ gyártása Gumiabroncs újrafutózása, felújítása Egyéb gumitermék gyártása 25.2 Mûanyag termék gyártása Mûanyag fólia, csõ gyártása Mûanyag csomagolóeszköz gyártása Mûanyag építõanyag gyártása Egyéb mûanyag termék gyártása DI EGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 26 EGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 26.1 Üveg, üvegtermék gyártása Síküveggyártás

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01. 01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.21 Szarvasmarha-tenyésztés 01.22 Juh-, kecske-, lótenyésztés

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Központi Statisztikai Hivatal SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (SZJ 03) Második, javított kiadás Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2002 ISSN 0324-5985 ISSN 1219-2287 Összeállította: és szerkesztette

Részletesebben

Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése

Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 2. sz. melléklet a./2007. (SK...) KSH közleményhez Régi szakmakód Szakmakód'08 Kód Megnevezés Kód Megnevezés 011101 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs),

Részletesebben

011102 Máktermesztés A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége tevékenységi engedélyhez kötött.

011102 Máktermesztés A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége tevékenységi engedélyhez kötött. 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s. A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége tevékenységi 011102 Máktermesztés A gazdasági tevékenység egyes résztevékenysége

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 33. szám 10075 A szociális és munkaügyi miniszter 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelete a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

Részletesebben

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez

1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez 1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez AZ AGRÁRKAMARA TAGJAI AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉKE (ÖVTJ) ALAPJÁN: (a természetes személyekre vonatkozó kódok) 011101 Gabonaféle (kivéve: rizs),

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL Kiss Károly Bevezetés A tanulmány témája a fenntartható fogyasztás 1. A fenntartható

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

É V E S J E G Y Z É K E

É V E S J E G Y Z É K E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK É V E S J E G Y Z É K E Segédlet a 2013. évi Éves termékstatisztikai jelentéshez (nyilv. szám: 1039) Érvényes: 2013. január 1-jétől BUDAPEST

Részletesebben

É V E S J E G Y Z É K E

É V E S J E G Y Z É K E KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK É V E S J E G Y Z É K E Segédlet a 2014. évi Éves termékstatisztikai jelentéshez (nyilv. szám: 1039) Érvényes: 2014. január 1-jétől BUDAPEST

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _ Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet Tartalom 5 Elõszó 7 1. Rész 7 REACH: miért volt szükség a szabályozásra?

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Községi Önkormányzat. 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: sajokaza@parisat.hu

Községi Önkormányzat. 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: sajokaza@parisat.hu Községi Önkormányzat 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: sajokaza@parisat.hu Tárgy: Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem (A kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben