Zárótanulmány Kérdôíves felmérés eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zárótanulmány Kérdôíves felmérés eredményei"

Átírás

1 Zárótanulmány Kérdôíves felmérés eredményei A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg. HEFOP / /4.0

2 Tartalomjegyzék Szerkesztette: Szilágyiné Béni Hella Kiadja: Térségi Humánsegítô Szolgálat Gyomaendrôd Elôszó A projekt háttere, elôzmények A szükségletfelmérés eredménye A projekt bemutatása A megvalósítás során az alábbi képzéseket bonyolítottuk le Kérdôíves vizsgálat keretében felmértük A kérdôíves felmérés eredménye Elôzmények A kérdôívszerkesztés módja és szempontjai Eredmények a demográfiai adatok tükrében A vizsgálatban részt vevôk száma Elôzetes felmérés Vizsgált területek Családdal, megélhetéssel kapcsolatos kérdések összehasonlítása a három csoport tekintetében Problémákkal, segítségnyújtással kapcsolatos kérdések Szolgáltatásokkal, ügyintézôk munkájával kapcsolatos kérdések Nyitott kérdések Társadalmi támogatások megítélése különbözô csoportoknál Utólagos felmérés A vizsgálatban részt vevôk száma Szolgáltatásokkal, ügyintézôk munkájával kapcsolatos kérdések Az igénybe vett szolgáltatások körével és az elégedettségi szinttel kapcsolatos kérdések Nyitott kérdés A képzésektôl várt és kapott információk Összegzés A kiadvány az Európai Unió, a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programja társfinanszírozásával készült.

3 Elõszó A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerõforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság A társadalmi befogadás elõsegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével HEFOP 2.2 számú pályázati kiírására készítettük el az Együtt könnyebb szociális szakemberek képzése Gyomaendrõdön és vonzáskörzetében címû HEFOP / /4.0 számú projektet. A projekt megvalósítására konzorciumot hoztunk létre. A konzorcium tagjai: Gyomaendrõd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Térségi Humánsegítõ Szolgálat. A konzorcium vezetését Gyomaendrõd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata vállalta. EU-ismeretek képzés, 30 óra Munkaerõ-piaci ismeretek képzés, 40 óra Pénz- és adósságkezelési ismeretek képzés, 30 óra Konfliktuskezelés, kommunikáció, ügyfélkezelés, 30 óra, 2 csoportban A projektben szereplõ tanfolyamok tematikájának többsége erre a projektre tervezett, így lehetõséget ad a helyi adottságok és a résztvevõk igényeinek figyelembevételére. A projekt során megvalósuló képzések után minden résztvevõ elégedettségi kérdõívet töltött ki, melyek értékelése egységes standardok alapján történt. Projektünk szerves része egy széles körû felmérés a képzéseken részt vevõk és klienseik körében, ennek eredményeit mutatja be ez a zárótanulmány. Pál Jánosné szakmai vezetõ Mivel a szociális szférában dolgozók munkája sokféle felkészültséget, ismeretet és készséget kíván, ugyanakkor a segítõ foglalkozásúak a végzettség szempontjából nagyon sokszínû képet mutatnak, szerettünk volna olyan sokrétû, praktikus ismereteket nyújtó tanfolyamokat szervezni, amelyek valóban a mindennapokban használható tudást nyújtanak, gyakorlatorientáltak. Azt tapasztaltuk, hogy a civil szervezeteknél vannak olyan jószándékú és segítõkész önkéntesek, akik nagyon aktívan vesznek részt a munkában, de ismereteik hiányosak. Úgy éreztük, fontos, hogy összehozzuk a környéken tevékenykedõ professzionális és laikus segítõket, hogy jobban megismerjék egymást, és közösen, hatékonyan tudjanak segíteni az elesett rétegeknek. Ebben a projektben ugyanazok a személyek vesznek részt minden képzésen, az alábbi megoszlásban: Szupervízió, 16 óra, 2 csoportban Esetmegbeszélés, 24 óra, 2 csoportban ECDL Start képzés, 80 óra, 3 csoportban Pályázatírás, projektmenedzsment-képzés, 40 óra, 2 csoportban Romológiaképzés, 30 óra 4 5

4 A projekt háttere, elõzmények Ebbõl kiderült, hogy a megkérdezettek 84%-a nõ, ami korrelál a nõk felülreprezentáltságával a szociális szakmában. Az életkori megoszlás bemutatja, hogy legnagyobb arányban a év közöttieket találhatjuk meg, de azért jelentõs a fiatalok aránya is. Gyomaendrõd és vonzáskörzete Magyarország délkeleti részén fekszik, településhálózata úgynevezett óriásfalvas, ezért népsûrûsége viszonylag alacsony. Népességfogyása folyamatos, ennek oka egyrészt a természetes fogyás, másrészt az elvándorlás. A munkanélküliek magas arányán belül a tartósan munkanélküliek száma az utóbbi években egyre növekszik. A lakosság jelentõs hányadának képzettsége nem illeszkedik a regionális munkaerõ-szükségletekhez. A megyében több cigány kisebbségi önkormányzat van, és sok szervezet foglalkozik roma kliensekkel. Szakemberei nap mint nap találkoznak ezen emberek problémáival. A munkatársak informatikai ismerete hiányos. A szociális területen dolgozók visszajelzései alapján megállapítható volt, hogy nem kellõen hatékony a kommunikáció, a konfliktuskezelés a szolgáltatásokat igénylõ hátrányos helyzetû emberek és a szolgáltatást nyújtó szervezetek között. Sajnos az ilyen jellegû ismereteket csak tréningeken lehet megszerezni, így jellemzõ, hogy a rossz, félrevezetõ, félreérthetõ kommunikáció tovább nehezíti az emberi kapcsolatokat, a segítés gátjává válhat. Az iskolai végzettség szerinti megoszlást az alábbi diagram mutatja. A hosszabb ideje a munkaerõpiactól távol élõk olyan elemi képességeiket is elveszítik, amelyek elengedhetetlenek a közösségi élet és a család fenntartásához. A kliensek esetében mind gyakrabban jelentkezõ probléma, hogy a nyílt és a fekete munkaerõpiacról, illetve a támogatott foglalkoztatási formákból származó keresetüket nem tudják megfelelõen felhasználni, saját lehetõségeiket, korlátaikat, a kínálkozó készpénz használatát, a vele való gazdálkodás kereteit nem jól határozzák meg. Ez a jelenség az adósságok felhalmozódása révén korábbi élethelyzetüknél is rosszabb felé sodorja õket. A roma családok esetében az irányukba jelentkezõ diszkriminatív megkülönböztetések olykor még távolabbra sodorhatják õket a szociális védõháló látókörébõl. A SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS EREDMÉNYE A térségben a szociális területen dolgozók között felmérést végeztünk annak érdekében, hogy minél pontosabb képet kapjunk a képzési igényekrõl, szükségleteikrõl. Figyeltünk arra, hogy a kérdõívet kitöltõk kliensköre jellemzõen aktív korú legyen. 50 kérdõívet osztottunk ki, és nagyon magas volt a visszaérkezési arány, 86% (43 db). A képzési igényen kívül néhány alapvetõ demográfiai adatra is rákérdeztünk. Ez szintén nem meglepõ, hiszen ebben a szférában a legtöbb munkakörben kötelezõ a felsõfokú végzettség. A szakemberek között több mint 70%-os a szakirányú végzettség, ami feltételezi a magas színvonalú szakmai munkát. A kitöltõket arra kértük, hogy jelöljék meg, melyek lennének azok a képzések, amelyeken szívesen részt vennének. Miután többet is megjelölhettek, nagyon minimális különbség volt az egyes képzések preferáltsága között. Az egyes lehetõségeket annak alapján ajánlottuk fel, hogy szerintünk melyek lennének azok az ismeretek, amelyek érdeklõdésre tarthatnak számot. 6 7

5 Így egyszerûbb a szférában dolgozóknak megtanulni a pályázatírást és a projektmenedzselést. A kliensekkel való foglalkozás nagyon megterhelõ, és sajátos technikákat kíván. Ezt szem elõtt tartva magas volt azok aránya, akik a kommunikációt és a konfliktuskezelést megjelölték, mint õket érdeklõ képzést. A felmérés bizonyította számunkra, hogy az elképzeléseink helyesek voltak arra vonatkozóan, milyen típusú ismereteket szereznének szívesen a szociális szakemberek. A legjobban preferált képzések közé tartozott a munkaerõ-piaci ismereteket átadó képzés, ami teljesen érthetõ volt, hiszen a klienskörben igen magas az álláskeresõk, valamint a tartósan munkanélküliek aránya. Kicsit meglepõnek találtuk a pénz- és adósságkezelési ismeretek népszerûségét. Ezt annak tudtuk be, hogy ilyen típusú képzésrõl nemigen hallani (kivéve az adósságkezelési tanácsadók képzését, de annak célja teljesen más). Ugyanakkor az tény, hogy nemcsak a kliensek körében, hanem a teljes lakosságot érintõen kimutatható, hogy az eladósodás folyamatos, és elsõsorban a közüzemi szolgáltatók felé tartoznak az emberek. Magas volt azok aránya, akiket a szupervízió és az esetmegbeszélés vonzott. Ez a megkérdezettek körébõl adódik, hiszen ebben a szakmában a mindennapos hatékony munka és a kiégés elkerülése lehetetlen ezek nélkül. Még mindig népszerû az európai uniós ismereteket átadó képzés, hiszen mindenki tudja, hogy a csatlakozással egy olyan szervezetbe került az ország, amely tagjainak jogokat biztosít, melyekhez ugyanakkor kötelezettségeket is rendel. Ezen kívül az uniós források lehívásához ismerni kell a fejlesztési terveken kívül az EU felépítését és politikáját is. Ehhez kapcsolódóan kiemelkedett azok aránya, akik a pályázatírást is szerették volna a képzési struktúrában látni. Ez a magas igény nem okozott meglepetést, hiszen a régióban a fejlesztések csak a pályázatoktól várhatók, az intézmények és az õket fenntartó önkormányzatok önerõbõl nem tudják ezeket megoldani. Külsõ pályázatíró cégek foglalkoztatása nem olcsó, és kicsi a valószínûsége, hogy értenek a szociális szférához. 8 9

6 A projekt bemutatása A projekt konkrét célja a Gyomaendrõdön és vonzáskörzetében dolgozó szociális szakemberek, az itt mûködõ cigány kisebbségi önkormányzat és a hátrányos helyzetûekkel, munkanélküliekkel, különösen romákkal foglalkozó civil szervezetek munkatársainak és önkénteseinek felkészítése, képzése a hatékony segítõ munka érdekében a korábban kérdõívvel felmért képzési igény alapján. A projekt általános célja a szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek képzése, kompetenciáik fejlesztése. Cél, hogy hosszabb távon a célcsoport tagjai képessé váljanak munkanélküli, elsõsorban roma kliensek hatékony segítésére, az ehhez szükséges információk megszerzésére és hasznosítására. A kialakított hálózati együttmûködés és annak továbbfejlesztése nyújtson támogatást a szociális területen dolgozók közötti tapasztalatcseréhez és információáramláshoz. A közvetlen célcsoporthoz tartoznak a megye területén mûködõ társintézmények, társszervezetek és azok munkatársai és önkéntesei is. A program közvetett célcsoportja egyrészt a projektbe bevont célcsoport tagjai, illetve közvetlen munkatársai. A megszerzett képességek és képzettségek számukra is könynyen elsajátíthatóak, hasznosíthatóak. Az ismeretek közvetett átadása hozzájárul egyrészt a program eredményeinek megismertetéséhez, nyilvánosságának biztosításához, másrészt a multiplikációs hatás eléréséhez. A közvetett célcsoporthoz tartoznak másrészt a szociális szakemberekkel kapcsolatba kerülõ hátrányos helyzetû személyek különbözõ csoportjai, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat. Az elmúlt évek átlagait figyelembe véve a szociális szakemberekkel kapcsolatba kerülõ hátrányos helyzetû személyek számát fõre becsültük. Azt szeretnénk, hogy a programban részt vevõk megszerzett képzettségeikkel és képességeikkel olyan személyekhez is eljutnának, akik még egyáltalán nem kerültek látókörbe. Az utóbbiak számát fõre becsüljük. A projekt közvetlen célcsoportját a pályázatban 30 fõ alkotta volna, de összesen 36-an jelentkeztek. Mivel nem szerettünk volna senkit visszautasítani, így elfogadtuk mindenkinek a jelentkezését. A jelentkezõk a következõ intézmények és szervezetek soraiból kerültek ki: cigány kisebbségi önkormányzat családsegítõ, gyermekjóléti szolgálat nagycsaládosok egyesülete vöröskereszt alapítványok polgármesteri hivatal közösségi ház nevelési-oktatási intézmény 4 fõ 18 fõ A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET BONYOLÍTOTTUK LE Munkaerõ-piaci ismeretek képzés (40 óra) az alapfogalmakon túl többek között a munkaerõpiac legaktuálisabb lehetõségei, a törvényi szabályozás keretei, a munkavállaló és a munkaadó jogai, az álláskeresési technikák elsajátítása szerepeltek a képzésben. EU-ismeretek képzés (30 óra) az általános szervezeti, történeti kereteken felül a képzés a közös politikák, a szociális és munkaerõ-piaci problémák kezelésének példáit hangsúlyozta, részletezte. Romológiaképzés (30 óra) a cigányság kultúrájának, életvitelének, történelmének ismertetése. A jobb helyzetkezelés és megértés érdekében minél szélesebb ismeretek szükségesek a roma népcsoport hagyományai és mindennapjai tekintetében. Pályázatíró és projektmenedzsment-képzés (40 óra, 2 18 fõs csoportokban) a képzés során a jelenlegi pályázati rendszer bemutatása, a lehetséges források felkutatásának és megszerzésének módszertana került bemutatásra, elméleti és gyakorlati oktatás mellett. Pénz- és adósságkezelési ismeretek képzés (30 óra) a hazai képzési struktúrából szinte teljesen hiányzó, rendkívül fontos alapismeretek elsajátítását célozta meg a képzés (családi kassza kezelése, adósságcsapdák felismerése, elkerülése, pénzkezelési szabályok). 5 fõ 1 fõ 4 fõ 2 fõ 1 fõ 1 fõ 10 11

7 ECDL Start képzés és vizsga (80 óra, 3 12 fõs csoportokban) a képzés során a három legfontosabb, leggyakrabban használt modul: operációs rendszerek, szövegszerkesztés, információ és kommunikáció mellett az egyes és kettes csoportot prezentáció, a harmadikat pedig táblázatkezelés modulra készítette fel az oktató. A fenti képzések mellett speciális készségeket, technikákat fejlesztõ tréningekkel kívántuk bõvíteni a célcsoport kompetenciáit. Konfliktuskezelés, kommunikáció, ügyfélkezelés (30 óra, 2 18 fõs csoportokban) a gyakran felmerülõ konfliktushelyzetek megelõzése, tompítása, a kompromisszumkeresés, a megegyezéskeresés technikáit sajátíthatták el a képzésen. Szupervízió (16 óra, 2 18 fõ) az elméleti tudások elsajátításán túl a kliens és a segítõ közötti interakciók során ért hatások feldolgozását, a kiégés megelõzését, a tapasztalatok átadását sajátíthatták el teammunka keretén belül. Esetmegbeszélés (24 óra, 2 18) a szociális munka alapelemeinek tisztázását követõen a segítõ tevékenység folyamatára, lezárására, értékelésére helyezõdött a hangsúly, a képzés gyakorlati jellegû, kiscsoportos formában zajlott. KÉRDÕÍVES VIZSGÁLAT KERETÉBEN FELMÉRTÜK: a kliensekben milyen kép van a nekik nyújtott szolgáltatásokról; mi a véleményük a környék szociális szakembereirõl, hozzáállásukról, szakmai felkészültségükrõl, elkötelezettségükrõl; véleményük hogyan változott a képzések után, amikor a projekt célcsoportja már magasabb képzettségi szinten magasabb színvonalú szolgáltatást tud nyújtani; a közvetlen célcsoport mit vár a képzésektõl, hogyan változott a képzettségi szintjük a képzéseket követõen. A projekt során elkészítettük a kérdõíveket és elõzetes idõpont-egyeztetés után eljuttattuk a szervezetekhez, ahol tájékoztatást adtunk a felmérésrõl és felkészítettük az ott dolgozókat a kérdõívek kitöltésével kapcsolatban. Feladatunk a kérdõívek kidolgozása, kitöltetése és értékelése, valamint ezen zárótanulmány elkészítése volt. A képzések heterogén csoportokban történtek, hogy a különbözõ szervezetek között az információáramlás és a tapasztalatcsere biztosított legyen. A projekt alatt kialakításra kerültek a szociális területen dolgozók közötti hálózati együttmûködés keretei. A gyomaendrõdi Térségi Humánsegítõ Szolgálat konzorciumi partnerként vett részt a projektben. A bevonás azért volt indokolt, mert nagy tapasztalattal rendelkezünk a programok szakmai megvalósításában, napi kapcsolatban vagyunk mind a kliensekkel, mind a közvetlen célcsoporttal. Fõ feladatunk a projekthez kapcsolódó vizsgálat elkészítése, illetve végrehajtása, az abban történõ aktív részvétel

8 ELÕZMÉNYEK A kérdõíves felmérés eredménye Egy szolgáltató teljesítményének mérése bonyolult, nehéz feladat. Csak közvetett úton juthatunk el az eredmények, a mûködési problémák feltárásáig. Többféle módszer, megközelítés lehetséges. Mi közvélemény-kutatási módszerrel próbáltuk feltérképezni a kliensek, szociális szakemberek és a képzésben részt vevõ önkéntesek véleményét, tapasztalatát. A közvélemény-kutatás célja: megismerni, hogy az ügyfelek mennyire elégedettek a szociális szakemberek munkájával; feltárni, hogy a szociális szakembereknek, illetve önkénteseknek milyen elképzeléseik, tapasztalataik vannak a klienseknek nyújtott szolgáltatás minõségérõl; megvizsgálni, hogy a szociális szakemberek, önkéntesek mit vártak és mit kaptak a képzésektõl, hogyan tudják hasznosítani a megszerzett képzettséget, információkat a késõbbiekben; a kapott adatok, eredmények hasznosítása a döntések, intézkedések meghozatalánál. Megbeszéltük a fõbb problématípusokat, majd közösen értelmeztük. A kapott információk felhasználásával állítottuk össze a kérdõívekben szereplõ kérdéseket. A jelentkezések elfogadását, visszaigazolását követõen kiderült, hogy nem elég csak szociális szakembereknek és klienseiknek készíteni kérdõívet, össze kell állítani az önkéntes résztvevõk számára is, mivel õket nem lehet sem kliensként, sem pedig szociális szakemberként kezelni. A részükre szerkesztett kérdõív nem sokban tért el a szakembereknek összeállítottól, sok esetben csak a kérdést kellett más oldalról megközelíteni. Kérdõívtípusok: a szociális szakemberek klienseinek részére a képzéssorozat elején és végén a képzésben részt vevõ szociális szakemberek részére a képzéssorozat elején és végén a képzésben részt vevõ önkéntesek részére a képzéssorozat elején és végén A képzéssorozat elején kiadott kérdõívek tagolása: 1. rész: demográfiai adatok 2. rész: a család összetételére vonatkozó adatok 3. rész: elégedettségi adatok 4. rész: nyílt kérdések Az adatgyûjtés módszerei: kérdõíves adatfelvétel, önkitöltéses módszerrel; adatfelvétel helye: családsegítõ központok, gyermekjóléti szolgálatok, cigány kisebbségi önkormányzatok, alapítványok, egyesületek; adatgyûjtés idõpontja: november április; adatok feldolgozása: április. A kérdõívszerkesztés módja és szempontjai 2007 októberében, miután elfogadásra kerültek a jelentkezések, elõzetes idõpont-egyeztetést követõen felkerestem a gyomaendrõdi, dévaványai, mezõberényi, körösladányi és füzesgyarmati családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatok, illetve cigány kisebbségi önkormányzatok képzésben részt vevõ dolgozóit, a kérdõív összeállításához szükséges problématípusok egyeztetése céljából. A képzéssorozat végén kiadott kérdõívek tagolása: 1. rész: elégedettségi adatok 2. rész: nyílt kérdés 3. rész: a szociális szakembereknél és önkénteseknél a képzésen várt és kapott ismeretek hasznossága A kérdõívek összeállítását követõen, elõzetes idõpont-egyeztetés után felkerestük a résztvevõket és megbeszéltük az eredményes kitöltéshez szükséges információkat. Majd a leadási határidõ lejárta után szintén felkerestük õket és összegyûjtöttük a kitöltött kérdõíveket. Az önkéntes résztvevõknek a képzések alkalmával adtuk át és kértük vissza a kérdõívet. Az õszi felmérés alkalmával ez okozott némi problémát, néhány személy nem hozta vissza idõben, vagy elhagyta és másikat kért. A tavaszi felmérés alkalmával szerettük volna elkerülni ezt a problémát, így mindenkit személyesen kerestünk fel

9 Az adatfeldolgozás során a nyitott kérdésekre adott, gyakrabban elõforduló válaszokból típusválaszokat szerkesztettünk. A kérdõívre válaszoló önkéntesek és szakemberek aránya 100%. Ez abból adódik, hogy a résztvevõk nem önkéntes alapon töltötték ki, hanem a képzésben való részvétellel vállalták a felmérésben való közremûködést. A szakemberek vállalták, hogy klienseik közül 15-tel kitöltetik a kérdõívet, így ezek visszaérkezési aránya is 100% volt. A kérdõívek összeállításával párhuzamosan kerestük a kérdõív-kiértékelõ program elkészítõjét. Karácsony elõtt kaptuk meg tesztelésre a programot, de a felmerülõ problémák miatt csak január közepére lett teljesen kész. Mint ahogy a szükségletfelmérésbõl is kiderült, a szociális szférában a nõk részvétele magasabb. Ez abból adódik, hogy a férfiak kis számban helyezkednek el ezen a területen, vagy vállalnak önkéntes munkát. A kliensek tekintetében is megfigyelhetõ ez az eredmény. Általában a hivatalos ügyeket a családokban a nõk szokták intézni, õk vannak otthon a gyermekkel, vagy ha dolgoznak is, rövidebb munkaidõben, mint a férfiak. Életkor szerinti megoszlás tekintetében mind a három csoportnál kiemelkedõen magas a fiatalok aránya. Ezt a következõ diagramon lehet megfigyelni: EREDMÉNYEK A DEMOGRÁFIAI ADATOK TÜKRÉBEN A vizsgálatban részt vevõk száma A szociális szakemberek száma 21 fõ, ebbõl 2 fõ gyesen lévõ szakember, 1 fõ intézményvezetõ. Mivel õk jelenleg nem dolgoznak kliensekkel, csak a szakembereknek szóló kérdõívet töltötték ki. 2 fõ önkéntesként vett részt, de mivel egy pályázat keretén belül foglalkoznak aktív korú hátrányos helyzetû kliensekkel, a szakembereknek szóló kérdõívet töltötték ki, és a 15 db klienseknek szólót is kitöltették. Az önkéntes résztvevõk száma 15 fõ, ebbõl 2 fõ gyesen, 1 fõ jelenleg gyeten van. A kérdõívet kitöltõ kliensek száma 270 fõ, ebbõl értékelhetõ 244 db kérdõív. A kérdõívre válaszolók nemek szerinti megoszlása: Szociális területen megállapítható, hogy nagyon magas a fõiskolai végzettségûek aránya, ami nem meglepõ, mivel ez képesítési elõírás. Az önkéntesek jellemzõen középfokú végzettséggel rendelkeznek. A klienseknél megfigyelhetõ, hogy a legmagasabb iskolai végzettség a 8 általános és a szakmunkásképzõ, szakiskola. A megkérdezettek 7%-a nem végezte el az általános iskola 8 osztályát. szakember önkéntes kliens nem járt iskolába kevesebb, mint 8 általános általános szakmunkásképzõ, szakiskola szakközépiskolai érettségi gimnáziumi érettségi fõiskolai diploma egyetemi diploma

10 A kérdõívre válaszolók megoszlását intézménytípus tekintetében a következõ két diagram mutatja be: ELÕZETES FELMÉRÉS Mivel célunk egy átfogó vizsgálat elvégzése volt, és szerettünk volna minél több kérdésünkre választ kapni, így hosszúra sikerült az összeállított kérdõív. Ennek az volt a hátránya, hogy érkeztek vissza olyan kérdõívek, amelyeket csak részben töltöttek ki (10%). Volt olyan kérdõív is, amelyiken csak az elsõ oldalon lévõ kérdésekre válaszoltak. Ezek a kérdõívek a vizsgálat szempontjából sajnos értékelhetetlennek minõsültek. Vizsgált területek Nem meglepõ, hogy a családsegítõ és/vagy gyermekjóléti szolgálatok aránya a legmagasabb, ugyanis a településen és a vonzáskörzetében kevés olyan civil szervezet mûködik, amely folyamatosan vagy kiemelten foglalkozik aktív korú hátrányos helyzetû ügyfelekkel. családdal, megélhetéssel kapcsolatos kérdések: jövedelem, gyermekek száma, tevékenység, támogatások, tartozások; problémákkal, segítségnyújtással kapcsolatos kérdések: szolgáltatás, lelki segítségnyújtás; szolgáltatásokkal, ügyintézõk munkájával kapcsolatos kérdések: hozzáállás, felkészültség, ügyfélfogadási idõ, nyilvánosság; nyitott kérdések: milyen segítséget vár, mennyire elégedett, mivel nem volt elégedett; társadalmi támogatások megítélése különbözõ csoportoknál. A következõ diagram lakhely szerint mutatja be a vizsgálatban résztvevõket: Családdal, megélhetéssel kapcsolatos kérdések összehasonlítása a három csoport tekintetében Kérdés: Mennyi a család egy fõre esõ jövedelme? Nem nagy a különbség a szakemberek és önkéntesek által feltételezett, egy fõre esõ jövedelem és a kliensek által bevallott, egy fõre esõ jövedelem között. Bár figyelemre méltó, hogy kevesebb a tényleges jövedelem, mint azt gondolnánk. Magas a Gyomaendrõdrõl érkezõk száma. Ennek oka, hogy a képzések helyszíne itt volt, így a résztvevõk jelentõs része is helybéli dolgozó, illetve lakos. A következõkben a kliensekkel kapcsolatos tapasztalatokat, ismereteket vizsgáljuk meg. Fontos megjegyeznünk, hogy nem típusonként értékeltük a kérdõíveket, hanem összehasonlítottuk a vizsgált területeket

11 Kérdés: Hány kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak? A következõ két diagramon megfigyelhetõ, hogy mind a szociális szakemberek, mind az önkéntesek úgy gondolják, hogy nagyon kicsi azok aránya a kliensek között, akik nem nevelnek egy gyermeket sem, szerintük a kettõ és három gyermek a legjellemzõbb. Ezzel ellentétben a kliensek közül 90-en válaszoltak úgy, hogy nincsen kiskorú gyermek a családban. Ennek oka, hogy a kliensek és ezzel együtt a kitöltõk között is magas a rendszeres szociális segélyben részesülõk aránya, és közöttük nagy számban vannak egyedülállók. Kérdés: Mi a kliensek fõ tevékenysége? A következõ diagramon kiemelkedõen magas a rendszeres szociális segélyben részesülõk aránya, ez azért van, mert több kolléga is foglalkozik velük a kötelezõ együttmûködés miatt. Így õk több ügyféllel is kitöltették a kérdõívet. Magas még a teljes munkaidõben, gyesen, gyeden, gyeten és alkalmi munkából élõk aránya. Ez arányban van a szociális szakemberek és az önkéntesek által gondolt tevékenységgel. Õk úgy gondolták, hogy a legjellemzõbb az alkalmi munkavállalás, a gyed, gyes, gyet, és az ápolási díjban részesülõk száma. Külön táblázatban nem tüntettem fel a szakemberek és önkéntesek által adott válaszokat, mivel kis eltérést mutattak a kliensek által adott válaszoktól. Kérdés: Milyen támogatásokban részesül? A következõ diagramon figyelhetõ meg, hogy a kliensek milyen támogatásokban részesülnek. A legmagasabb értéket a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk adták, de sokan kapnak rendszeres szociális segélyt és lakásfenntartási támogatást

12 A következõ két diagramon a szociális szakemberek és önkéntesek véleleményét láthatjuk. Amíg a szociális szakemberek szinte minden támogatási formára magas pontszámot adtak, addig az önkéntesek nem tudták konkrétan eldönteni, milyen támogatásokban részesülnek az ügyfelek. Kérdés: Milyen tartozásokat halmoznak fel? Megfigyelhetõ, hogy a három szolgáltató közül az áramszolgáltató felé a legjellemzõbb a tartozás felhalmozása. Ugyanakkor a bankihitel-tartozás adja a legmagasabb értéket, ez abból adódik, hogy szinte mindenkinek van lakás- vagy autóhitele

13 Kérdés: Van-e egészségkárosodott a családban? Az alábbi két diagramon megfigyelhetõ, hogy a megkérdezett kliensek 75%-ánál nincs egészségkárosodás a családban, a szakemberek és az önkéntesek nagy része szerint is csak közepesen jellemzõ. Problémákkal, segítségnyújtással kapcsolatos kérdések Kérdés: Van-e olyan jellegû problémája, amelynek megoldása nehézséget okoz? Típusonként válogattuk külön, milyen problémáik és nehézségeik lehetnek az ügyfeleknek. Általánosan azt lehet elmondani, hogy az ügyfelek szinte mindenféle nehézséggel találkoznak. Amíg a szakemberek és az önkéntesek úgy gondolták, hogy a legtöbb segítséget a nyomtatványok kitöltésében és a hivatalos ügyintézésben várják el, addig az ügyfelek a támogatásokról szeretnének többet hallani. Elgondolkodtató, hogy a kliensek szerint mind a négy terület egyformán fontos, szinte nincs különbség közöttük. Ha ilyen magas arányú a segítségkérés, ez azt bizonyítja, hogy szükség van ezekre a szolgáltatásokra

14 Kérdés: Milyen lelki problémával kereste fel az intézményt? A megkérdezett ügyfelek 73%-a kereste már fel az intézményeket lelki problémákkal. Jellemzõen családi, párkapcsolati és gyermeknevelési nehézségekkel keresik fel a szakembereket. A két típusú válasz között nincsen különbség, a szakemberek és az önkéntesek is ezt a két területet jelölték meg kiemelkedõen. Érdekes, hogy az önkéntesek ennél a kérdésnél sem tudtak egyértelmûen dönteni, leginkább az is-is választ jelölték meg. A szakemberek véleménye szerint kevésbé keresik fel õket pályaválasztási gondokkal, szenvedélybetegséggel kapcsolatban. Kérdés: Gyermekével kapcsolatban milyen problémával kereste fel az intézményt? Az önkéntesek, a szakemberek és a kliensek által adott válaszok szerint a következõ problémák elõfordulása a legjellemzõbb százalékos arányban: Szakember Önkéntes Kliens Kapcsolattartási probléma 28% 8% 19% Csavargás 20% 20% 10% Bûncselekmény 0% 16% 1% Alkohol- és drogproblémák 0% 24% 7% Tanulási nehézség 28% 20% 37% Serdülõkori problémák 1% 0% 21% Iskolai hiányzás 23% 12% 5% Egyéb 0% 0% 0% A kliensek közül legtöbben (37%) tanulási nehézség miatt keresik fel az intézményt, ennek oka, hogy a gyomaendrõdi Térségi Humánsegítõ Szolgálat, mint többcélú intézmény tanulási nehézségek feltárásával és kezelésével is foglalkozik. Ezt követõen (21%) serdülõkori problémák megoldásában kérnek segítséget. Szolgáltatásokkal, ügyintézõk munkájával kapcsolatos kérdések Kérdés: Mennyire van megelégedve az ügyfélfogadási idõ mennyiségével, beosztásával? Az alábbi diagramon láthatjuk, hogy a kliensek nagy része elégedett az ügyfélfogadási idõvel. Ezzel ellentétben az önkéntesek közül senki nem gondolta úgy, hogy teljes mértékben elégedettek lennének az ügyfelek. A szakemberek inkább megosztott válaszokat adtak. Feltûnik, hogy senki nem választotta az egyáltalán nem elégedett lehetõséget. Ez valószínûleg abból adódik, hogy a szolgáltatók megpróbálnak minél több lehetõséget, idõt adni a klienseknek, hogy felkereshessék az ügyintézõket problémáikkal

15 Kérdés: Mennyire van megelégedve az ügyintézõk felkészültségével, tájékozottságával? A válaszoló kliensek többsége, több mint 50%-a teljesen elégedett a felkészültséggel, tájékozottsággal. Ennél a kérdésnél az önkéntesek és a szakemberek is hasonló válaszokat adtak. Itt is megfigyelhetõ, hogy a nem elégedett és a kicsit elégedett lehetõséget csak kevesen választották, a klienseknek mindössze 1%-a. Kérdés: Mennyire van megelégedve az ügyintézõk gyorsaságával? A grafikonból kitûnik, hogy az ügyfelek 50%-a teljesen elégedett az ügyintézõk gyorsaságával. Szembetûnõ, hogy az önkéntesek véleménye szerint csak közepesen vannak megelégedve a kliensek a gyorsasággal. A szakemberek több mint 60%-a szerint, inkább csak elégedettek az ügyfelek. Kérdés: Mennyire van megelégedve az ügyintézõk hozzáállásával? A megkérdezett kliensek 60%-a teljesen elégedett a hozzáállással. A szakemberek és az önkéntesek szerint nincsenek rossz véleménnyel a kliensek, de szerintük javítani kellene a hozzáálláson

16 Kérdés: Mennyire ismeri az igénybevehetõ szolgáltatásokat? Feltûnõ, hogy a válaszadások ennél a grafikonnál a legszínesebbek. Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy milyen eredmények születnek. Tapasztalataink szerint nem kellõen tájékozottak az ügyfelek az igénybe vehetõ szolgáltatásokról. A klienseknek csak a 30%-a, a szakembereknek csak a 10%-a, míg az önkéntesek 0%-a gondolta úgy, hogy ismerik az igénybe vehetõ szolgáltatásokat. Kérdés: Milyen segítséget várnak a felkeresett intézménytõl? A kliensek válaszait értékelve, leginkább tájékoztatást, ügyintézést várnak, valamint támogatások miatt keresik fel a szolgáltatást nyújtó intézményt. A szociális szakemberek és az önkéntesek is hasonló válaszokat adtak: Szakember Önkéntes Ügyintézés, tájékoztatás 75% 75% Anyagi segítség, adományok 25% 25% Nyitott kérdések Az adatfeldolgozáskor a válaszokat téma szerint csoportosítottuk, a nagyobb gyakorisággal elõfordulókból típusválaszokat szerkesztettünk. Nehézségként tudjuk említeni, hogy a kliensek nagy része nem töltötte ki a nyitott kérdéseket, de ez érvényes a szakemberekre és az önkéntesekre is. Érdemesnek találtunk egy önkéntes által írt véleményt idézni: A Milyen segítséget várnak a felkeresett intézménytõl kérdésre válaszolta Könnyebb megélhetést szeretnének. A problémáikat oldja meg helyettük valaki. A Mely szolgáltatással volt leginkább megelégedve kérdésre válaszolta Ügyintézéssel. A munkatársak igyekeznek gyorsak lenni. Éreztetik a klienssel, hogy a problémájuk fontos. A Mely szolgáltatással nem elégedett kérdésre válaszolta Ez inkább az intézménnyel szemben támasztott téves elvárásból adódik. Pl. a nehézségeket nem átveszik tõlük, hanem csak segítséget adnak a megoldáshoz. A következõ két táblázat azt mutatja be, hogy a szakemberek és az önkéntesek mit gondolnak, az egyes szolgáltatásokkal mennyire elégedettek, illetve nem elégedettek a kliensek. Az utolsó oszlopban az ügyfelek válaszait láthatjuk. Kérdés: Mely szolgáltatással volt leginkább megelégedve? Szakember Önkéntes Kliens Adósságkezelés 17% 27% 27% Családsegítés 11% 0% 9% Gyermekjólét 11% 0% 4% Pszichológus 17% 9% 8% Ügyintézés 22% 55% 24% Tájékoztatás 5% 0% 18% Adományosztás 0% 0% 4% Ügyfélfogadás 0% 0% 2% Segélyek, támogatások 17% 9% 4% 30 31

17 Kérdés: Mely szolgáltatással nem elégedett? Szakember Önkéntes Kliens Adósságkezelés 0% 40% 18% Ügyfélfogadás 0% 0% 18% Adományosztás 25% 0% 64% Tájékoztatás 0% 40% 0% Gyermekjólét 25% 0% 0% Családsegítés 37% 20% 0% Pszichológus 13% 0% 0% Társadalmi támogatások megítélése különbözõ csoportoknál Nagy izgalommal vártuk a vizsgálat eredményét. Kíváncsiak voltunk, mi a véleményük a kitöltõknek a különbözõ társadalmi csoportokról, melyik az a réteg amelyiknek több támogatást adnának, és melyiknek nem. Az eredményt az alábbi három grafikonon láthatják: Megfigyelhetõ, hogy a nyugdíjasoknak szinte mindenki több támogatást adna, ezenkívül a fogyatékosokat és a romákat is sokan támogatnák. UTÓLAGOS FELMÉRÉS A tanulmány elején már említettem, hogy a képzéssorozat kezdetén és végén is felmérést végeztünk. Szerettük volna tudni, hogy a képzésben részt vevõk által nyújtott szolgáltatások minõsége változott-e. Mi a véleményük a résztvevõknek a képzésekrõl, a szerzett információk hasznosságáról, alkalmazhatóságáról

18 Sajnos, az idõ rövidsége miatt (a projekt idõtartama 9 hónap volt) nem lehetséges felmérni a valós képzettségi szintet. Ilyen rövid intervallumban nem sokat változhat a kiensek véleménye, még akkor sem, ha a szolgáltatást nyújtó már magasabb képzettségi szinten, színvonalasabb szolgáltatást tud nyújtani. A vizsgálatban részt vevõk száma: szociális szakemberek száma 20 fõ, sajnos, egy résztvevõ, munkahelyváltás miatt nem tudta folytatni a képzést, 3 fõ pedig jelenleg nem foglalkozik kliensekkel, így õk csak a szakembereknek szóló kérdõívet töltötték ki; önkéntes résztvevõk száma 13 fõ, 2 fõvel kevesebb mint a képzéssorozat elején, sajnos õk lemorzsolódtak; kliensek száma: 255 fõ, ebbõl 255 db kérdõív volt értékelhetõ. Vizsgált területek: szolgáltatásokkal, ügyintézõk munkájával kapcsolatos kérdések: hozzáállás, felkészültség, ügyfélfogadási idõ, nyilvánosság; igénybevett szolgáltatások körével, elégedettségi szinttel kapcsolatos kérdések; nyitott kérdések: Milyen segítséget vár? ; a szociális szakembereknek és az önkénteseknek szóló kérdõív kiegészül a képzésektõl várt és kapott információkkal: mit várt, a képzések hasznossága, alkalmazhatósága, nyitott kérdés. Kérdés: Mennyire van megelégedve az ügyintézõk gyorsaságával? A következõ diagramon láthatjuk, hogy a kliensek 50%-a teljesen elégedettnek bizonyul a gyorsaságot illetõleg. Az önkéntesek véleménye itt is változott, mivel az elõzetes felmérés alkalmával a többség úgy gondolta, hogy csak közepesen elégedettek. Megfigyelhetõ, hogy 10% szerint csak kicsit elégedettek. A szakemberek szerint elégedettebbek az ügyfelek, mint az elõzetes felmérés alkalmával, több mint 60% választotta az elégedett lehetõséget, míg a többiek a teljesen elégedett választ adták. Szolgáltatásokkal, ügyintézõk munkájával kapcsolatos kérdések Kérdés: Mennyire van megelégedve az ügyfélfogadási idõ mennyiségével, beosztásával? Az alábbi grafikonból kitûnik, hogy a kliensek közel 50%-a továbbra is elégedett az ügyfélfogadási idõ mennyiségével. Míg az elõzetes felmérés alkalmával az önkéntesek úgy vélekedtek, hogy nem igazán vannak megelégedve a kliensek, addig az utólagos felmérésen már közel 10% megfelelõnek tartotta. Ettõl függetlenül 40% még mindig csak közepesen elégedettnek gondolja az ügyfeleket. A szakemberek véleménye nem változott a két felmérés között, továbbra is elégedettnek tartják a klienseket

19 Kérdés: Mennyire van megelégedve az ügyintézõk felkészültségével, tájékozottságával? Az alábbi grafikon mutatja, hogy a kliensek véleménye nem változott. Szembetûnõ változás tapasztalható az önkéntesek részérõl. E felmérés alkalmával már sokkal felkészültebbnek gondolják az ügyintézõket, közel 80% gondolja úgy, hogy a kliensek szerint megfelelõ a tájékozottságuk és felkészültségük az ügyintézõknek. A szakemberek véleménye ez esetben sem változott sokat. Kérdés: Mennyire ismeri az igénybe vehetõ szolgáltatásokat? Az alábbi grafikon a legszínesebb, itt jobban megoszlanak a vélemények, mind a három vizsgált csoportnál. Érdekes, hogy a szakemberek 20%-a, az önkéntesek közel 40%-a, a klienseknek pedig 8%-a gondolja úgy, hogy nem ismerik eléggé az igénybe vehetõ szolgáltatásokat. Sajnos ezek az értékek sem sokat változtak az elõzõ felmérés óta. Kérdés: Mennyire van megelégedve az ügyintézõk hozzáállásával? A megkérdezett kliensek több mint 60%-a teljesen elégedett az ügyintézõk hozzáállásával is, ettõl nem sokban tér el a szakemberek véleménye. Ennél a kérdésnél nem látható változás az elõzetes és az utólagos vizsgálat között. Az igénybe vett szolgáltatások körével és az elégedettségi szinttel kapcsolatos kérdések Kérdés: Milyen szolgáltatást vesz/vett igénybe? A kérdõívekre adott válaszok szerint az ügyintézést veszik igénybe legtöbbször, kiemelkedõ még a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat és pszichológus igénybevétele. Mivel a rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesülõknek együttmûködési kötelezettségük van a családsegítõ szolgálatokkal, így arányuk is magas a szolgáltatást igénybe vevõk között

20 Nyitott kérdés A nyitott kérdésekre sajnos kevesen válaszoltak. Általában a kérdõívek kitöltésénél megfigyelhetõ, hogy ez a kérdéstípus a kitöltõk részérõl gyakran megválaszolatlan marad. Ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy olyan vélemények is megfogalmazódjanak, melyekre a kérdõív összeállításakor mi nem gondoltunk. Kérdés: Milyen segítséget vár a felkeresett intézménytõl? Az alábbi nyitott kérdésre sajnos kevesen válaszoltak, mindössze a megkérdezettek 50%-a írta le, hogy milyen segítséget kér/kért a felkeresett szakembertõl. Itt is megfigyelhetõ, hogy a leggyakrabban ügyintézéshez, tájékoztatáshoz kérnek segítséget, de a családi és a lelki problémák miatti megkeresések is magas értéket mutatnak. Sok esetben keresik fel az intézményeket álláslehetõség után kutatva. Szeretnék, ha munkát is tudnánk biztosítani nekik. Kérdés: Valóban tud segíteni Önnek az a kolléga, akivel kapcsolatot tart? A következõ diagramon jól látható, hogy a kliensek 72%-a szerint érdemben tudnak segíteni problémája megoldásában. Mindössze 5% azok aránya, akik nem tudják, hogy tud-e segíteni az ügyintézõ problémája megoldásában. A szakemberek és az önkéntesek által feltételezett problémák nem állnak messze a kliensek által megfogalmazottól. Reálisan látják, gondolják a problématípusokat

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI Az elégedettségi kérdőív A válaszadás önkéntes volt A kérdőív kitöltése névtelen volt

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 2. sz. melléklet SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése

A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése A Bemeneti mérés eredményeinek összegzése A mérés értékelési folyamatban 8 partneriskolánk 975 tanulója vett részt. Iskolák Létszám Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 107 Beregszászi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program

Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez Államreform Operatív Program Megyei Jogú Város 2009 1 Magyar Fejlesztő Intézet I. TARTALOMJEGYZÉK I. TARTALOMJEGYZÉK...2 II. BEVEZETÉS...3 III. MÓDSZER...3

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Kézikönyv eredményességi mutatószámok bevezetéséhez

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben