Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Program november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Program. 2008. november"

Átírás

1 Esélyegyenlőségi Program 2923 Sopron Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Program november

2 Esélyegyenlőségi Program 2923 HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 24 Budapest, Németvölgyi út 4. tel: [6]3979 fax: [6]

3 Esélyegyenlőségi Program 2923 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. BEVEZETÉS Sopron MJV Esélyegyenlőségi terv jogszabályi háttér Sopron MJV Esélyegyenlőségi tervéhez kapcsolódó, főbb hatályos dokumentumai Az Esélyegyenlőségi tervben érintett célcsoportok behatárolása, vizsgálata A horizontális uniós esélyegyenlőségi elvek alapján A város szempontjából leginkább érintett további célcsoportok ÁTFOGÓ HELYZETELEMZÉS SOPRON MJV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉHEZ Sopron MJV területi felosztása Integrált Városfejlesztési Stratégia Szociális térkép (26) Sopron fő demográfiai jellemzői Képzettség Foglalkoztatottság A foglalkoztatottak aránya Aktivitás inaktivitás Regisztrált álláskeresők Sopronban 27ben Szociális helyzet Jövedelmi helyzet a városban Szociális támogatások...42 Szociális ellátórendszer a városban Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Sopron MJV kötelezően ellátandó szociális, valamint gyermekjóléti alapellátási és szakfeladatai Sopron MJV Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó, valamint gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények A hajléktalanság problémája Lakhatási helyzet Helyi rendeletek a lakáshoz jutás támogatására Szociálisan hátrányos helyzetű lakónegyedek Sopronban Oktatásnevelés Sopron MJV alap és középfokú oktatásinevelési ellátó intézményei Sopron MJV Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve Egészségügy Alapellátás Szakellátás

4 Esélyegyenlőségi Program Önkormányzati közszolgáltatások egyenlő esélyű, akadálymentes lakossági hozzáférhetősége A roma/cigány népesség helyzetének elemzése Civil szervezetek SOPRON MJV ESÉLYEGYENLŐSÉGI BEAVATKOZÁSI AKCIÓTERV Általános beavatkozások Sopron MJV Szociális térképe Demográfia a lakosság elöregedése Képzettség foglalkoztatottság Szociális integráció elősegítése Fogyatékos emberek Hajléktalan emberek...3 Ápolásra szoruló idős emberek Önkormányzati szociális intézmények előírt fejlesztése Sopron MJV Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója (27) felülvizsgálata Lakhatás Oktatásnevelés A települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Akcióterv megvalósítása A Közoktatási törvény vonatkozó, aktuális módosításai Önkormányzati közszolgáltatások egyenlő esélyű, akadálymentes lakossági hozzáférhetősége SOPRON MJV BEAVATKOZÁSI AKCIÓTERV 2923 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT HORIZONTÁLIS UNIÓS ESÉLYEGYENLŐSÉGI VÁLLALÁSOK ÉS TELJESÍTÉSÜK A SOPRONI PÁLYÁZATOKBAN SOPRON MJV ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Általános célok, etikai elvek Esélyegyenlőségi helyzetfelmérés a Polgármesteri Hivatalban Munkavállalók létszáma és korcsoportok szerinti megoszlása Munkakörülmények Képzések, továbbképzések Juttatások A munkavállalók iskolai végzettsége, pozíciója Változások az utóbbi két ben a statisztikai adatok tükrében Munkavállalói érdekképviselet Beavatkozási területek a helyzetelemzésben feltárt hátrányok mérsékelésére

5 Esélyegyenlőségi Program Panasztételi eljárás rendje MELLÉKLET: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 292 ÖSSZESÍTŐ STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK MELLÉKLET: KÉRDŐÍV CIVIL SZERVEZETEKNEK SOPRON ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁHOZ MELLÉKLET: ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT HORIZONTÁLIS UNIÓS ESÉLYEGYENLŐSÉGI VÁLLALÁSOK ÉS TELJESÍTÉSÜK A SOPRONI PÁLYÁZATOKBAN (28)...9 5

6 Esélyegyenlőségi Program 2923 Vezetői összefoglaló Sopron MJV Esélyegyenlőségi Programjáról (2923) 28. szeptemberében a HitesyBartuczHollai Euroconsulting (HBHE) Kft. a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján megbízást kapott Polgármesteri Hivatalától a város, ezen belül a Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi programjának elkészítésére.. Sopron MJV Esélyegyenlőségi terv jogszabályi háttér Sopron MJV Esélyegyenlőségi programja a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján készült. Ezek közül kiemelendők az alkotmány és az ún. esélyegyenlőségi törvény iránymutatásai. Az esélyegyenlőség szabályozásának alapját az alkotmány adja: Magyar Köztársaság alkotmánya, 949. i XX. tv 7/A. () A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (2) Az embereknek az () bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. (3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. Ennek alapján fogadta el az Országgyűlés, mint a területet átfogóan szabályozó jogszabályt Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 23. i CXXV. törvényt, melynek hatálya alá tartoznak a helyi önkormányzatok is (4. b. pont). Az esélyegyenlőségi törvény VI. Fejezet Záró rendelkezések 63. alapján: (5) A települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését; a települési önkormányzat a tárgyet követő június 3ig ütemterve teljesítéséről es jelentést fogad el. 6

7 Esélyegyenlőségi Program Az Esélyegyenlőségi Program 2923 szerkezete, tartalma A Program tartalmaz egy városi szintű, átfogó a vonatkozó jogszabályok, elsősorban Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 23. i CXXV. Törvény alapján készített esélyegyenlőségi szempontú helyzetelemzést, mely az következő ágazatok/szektorok vizsgálatára terjed ki: a város területi felosztása, demográfiai jellemzői, képzettség, foglalkoztatottság, szociális helyzet és ellátások, lakhatás, oktatásnevelés, egészségügy (alapellátás és szakellátás), közszolgáltatások akadálymentes elérhetősége, kisebbségek roma/cigány népesség helyzete, civil szervezetek. Az Esélyegyenlőségi Program 2923 dokumentum elkészítésel az Önkormányzatnak két kitűzött fő célja is teljesül: Egyik a Polgármesteri Hivatal (PH), mint közel 3 főt foglalkoztató intézmény hatályos, 26os adatokra épülő munkavállalói Esélyegyenlőségi tervének aktualizálása melynek felülvizsgálata egyrészt törvényi kötelezettség a jelenlegi terv felülvizsgálatának határideje 28. december 3., másrészt a Hivatal által benyújtott pályázatok esélyegyenlőségi követelményrendszerének kielégítését is szolgálja. Másik a már benyújtott, folyamatban lő (két fordulós) soproni uniós pályázatokhoz követelményként előírt, a képviselőtestület által jóváhagyandó Esélyegyenlőségi terv elkészítése a jelenleg is rendelkezésre álló statisztikák és felmérések alapján, mely a.) reflektál a horizontális esélyegyenlőségi elvekre és azokra a konkrét szempontokra, melyeket az uniós Esélyegyenlőségi útmutató tartalmaz; b.) ellátáscentrikus megközelítéssel lefedi a szektorspecifikus esélyegyenlőségi szempontokat: azaz a különböző humán (szociális/egészségügyi/oktatási stb. tematikájú), illetve humán infrastruktúrafejlesztési területek pályázataihoz jól felhasználható, informatív, helyzetfelmérést és beavatkozási tervet prezentál. 2.. Átfogó, városi szintű helyzetfeltárás 2... Alkalmazott módszertan A helyzetfeltárás többféle módszerrel, kutatási technikával készült. Előzetesen feltérképeztük és tanulmányoztuk a vonatkozó jogszabályokat, törvényi rendelkezéseket, valamint a Sopron MJV meglő, hatályos esélyegyenlőségi dokumentumait, korábbi felméréseit, a kapcsolódó közgyűlési határozatokat és szakmai anyagokat. Megvizsgáltuk az önkormányzat által 28ban benyújtott uniós pályázatok mindegyikének horizontális uniós esélyegyenlőségi szempontú vállalásait. Ezen túl felhasználtunk a KSHtól, a regionális munkaügyi központtól származó adatokat, egyéni és csoportos interjúkat készítettünk négy érinttet kör felelős képviselőivel: a vizsgált ágazatokban/szektorokban a szakmai közvélemény képviseletében elsősorban az intézményvezetőkkel; az önkormányzat szakterületi felelőseivel (aljegyző, személyzeti csoportvezető, PH munkavállalói érdekképviselet szakszervezeti titkár, esélyegyenlőségi felelős, egészségügyi, szociális, oktatatási, kisebbségi, civil és pályázati területek referenseivel); valamint civil fórum keretében a témában érintett civil szervezetek és a roma kisebbség képviselőivel. 39 soproni civil szervezetnek nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívet juttatott el az önkormányzat, melyben az általuk képviselt csoport szempontjából jelentkező hiányosságokat, szükségleteket jelezhették, az általuk elvárt, illetve javasolt konkrét beavatkozások megnevezésel. 7

8 Esélyegyenlőségi Program Vizsgált célcsoportok A.) A horizontális uniós esélyegyenlőségi elvek alapján: A horizontális uniós alapelvek szerint a nők, romák, fogyatékossággal élők a mindenképpen kötelezően vizsgálandó célcsoportok. B.) További, a város szempontjából fontos célcsoportok: Az NFT I., illetve az ÚMFT keretében már benyújtott és folyamatban levő pályázatok alapján a nők, a romák, a fogyatékossággal élők mellett közvetlen, elsődleges célcsoportjai Sopron város Esélyegyenlőségi tervének: a hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekektanulók (HHH); a sajátos nevelési igényű gyermekektanulók (SNI); az alacsony státuszú lakosság (legfeljebb 8 általánossal rendelkező, rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező); az ápolásra szoruló idősek, a hajléktalanok. A fentebb nevesített célcsoportokat nem önmagukban, hanem az ellátásukat folyamatosan megvalósító, elsősorban önkormányzati szolgáltatások, az esélyegyenlőségük biztosításához napi szinten hozzájáruló, az adott célcsoport esetében leginkább érintett szektorok/ágazatok oldaláról vizsgálja a Program. A 28 elején elkészült, hatályos települési Közoktatási esélyegyenlőségi terv kimerítően foglalkozik a HH/HHH és SNI gyermekek célcsoporttal, az IVS Antiszegregációs terve a legfrissebb, elérhető városi adatokat tartalmazó, aktuális dokumentum, mely részletesen tárgyalja rövid, közép és hosszú távú beavatkozási tervvel az alacsony státuszú, halmozottan hátrányos helyzetű lakosság, helyzetét, ezért a települési Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzése és beavatkozási terve nagymértékben ezekre épül Sopron MJV Esélyegyenlőségi beavatkozási Akcióterv 2923 A helyzetfeltáráskor feltérképezett problémák, hiányok, lakossági szükségletek nyomán a vizsgált szektorokra kiterjedő rövid ( ), közép (3 ) és hosszú (min. 5 ) távú, a hatályos jogszabályoknak és uniós elvárásoknak megfelelő tartalmú Beavatkozási akcióterv 2923 készült. Ennek összesített, táblázatos formája könnyebben áttekinthetően rögzíti a kitűzött célokat, az elérésükhöz szükséges beavatkozásokat, a teljesülésüket mutató indikátorok, valamint a felelősök és határidők és a (potenciális) források megnevezésel. A szükséges beavatkozásokat összefoglaló, 2 oldalas táblázatból (lásd 4. Sopron MJV Beavatkozási Akcióterv 2923 pontban) a vezetői összefoglalóban csak a legfontosabb beavatkozási javaslatokat emeltük ki a döntéshozók számára, melyek egyúttal a HBH ajánlásai is arra nézve, hogy mely tevékenységi területek jelentsenek prioritást Sopron MJV Szociális térképének elkészítése 8

9 Esélyegyenlőségi Program ban Sopron MJV Önkormányzat Szociális Csoportja és a NyugatMagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatói és diákjai közreműködésel közel 4 fős, reprezentatív lakossági mintán a város Szociális térképe összeállításához kérdőíves adatfelvételt végeztek el. Az így nyert adatok csak részlegesen kerültek feldolgozásra. A városi reprezentatív Szociális térkép elkészítése érdekében 26ban megkezdett munka további folytatását a városvezetés és a szakmai közvélemény egyaránt szükségesnek és fontosnak tartja. Az Antiszegregációs program Beavatkozási tervében is szerepel középtávú vállalásként, 35 en belül a Szociális térkép komplexebb, digitalizált és folyamatosan aktualizálható változatának elkészítése. Ezzel összhangban a jelen városi Esélyegyenlőségi terv tervezett tevékenységei között is kiemelt helyet foglal el Sopron MJV Szociális térképének aktualizálása. A megkezdett városi szintű, részletes tényfeltáró munka folytatásaként Sopron MJV Önkormányzat és a NyugatMagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara együttműködési megállapodást kötött a Beavatkozási akciótervben megjelenő, jelenleg még lefedetlen területek mélyebb feltárása érdekében. Az együttműködés konkrét területeinek és szakmai tartalmának meghatározása érdekében 28. október 3án sor került az első, kapcsolatfelvevő találkozóra az önkormányzat, az egyetem és a HBH képviselői között, melynek részleteit külön emlékeztető rögzíti. Rövid távon ( ) A 26ban megkezdett felmérő munka folytatása érdekében vegyes összetételű munkacsoport felállítása, melynek tagjai: Sopron MJV Önkormányzatának döntéshozói, szakterületi felelősei, az érintett önkormányzati háttérintézmények vezetői, a NyugatMagyarországi Egyetem szociális területen működő oktatói és hallgatói elsősorban a Benedek Elek Pedagógiai Kar szociálpedagógia szakos diákjai, valamint a tevékenységet koordináló tanácsadó cég munkatársai. Közös munkaterv kidolgozása: kutatási esélyegyenlőségi területek meghatározása stb. módszertan, még lefedetlen Közép távon (3 ) A Szociális térkép (26) felmérései nem terjednek ki a Sopron belterületébe vont külső településrészekre (Görbehalom, Brennbergbánya, Sopronkőhida, Tómalomfürdő, Balf ), ezért a Szociális térkép következő aktualizálásakor az adatfelvétel kiterjesztése szükséges említett településrészekre. A részletes adatfelvételt követően Sopron belterületbe vont külső településrészeiről differenciált, a többi soproni városrészhez hasonlóan részletes, az Esélyegyenlőségi terv bevezetőjében megnevezett szektorokra/ágazatokra kiterjedő, komplex helyzetfelmérés elkészítése és a feltárt problémákra, szükségletekre reflektáló beavatkozási akcióterv elkészítése szükséges, mivel jelenleg, ennek hiányában ezen településrészek esélyegyenlőségének megvalósulása nem vizsgálható. Aktualizált, folyamatosan frissíthető a város teljes közigazgatási területét lefedő, digitális szociális adatbázis létrehozása, mely a különböző pályázati, statisztikai és egyéb célú adatszolgáltatások, különböző szűrések elvégzését nagyban megkönnyíti. Ennek érdekében az önkormányzatnál felelős munkatárs(ak) kinevezése, megfelelő humán kapacitás (informatikai és szociális kompetenciák) rendelése a feladathoz. 9

10 Esélyegyenlőségi Program 2923 Hosszú távon (min. 5 ) A létrehozott digitális adatbázis folyamatos karban tartása, frissítése, nyomon követése, a rendszer fenntarthatóságának biztosítása Szociális integráció elősegítése érdekében A helyzetelemzés alapján a vizsgált célcsoportok közül esélyegyenlőségi szempontból különösen sérülékenyek, ezért kiemelt beavatkozásokat igényelnek a fogyatékos emberek, a hajléktalanok, az ápolásra szoruló idősek Fogyatékos emberek helyzetének javítása A fogyatékos emberek képviselői megfogalmazták: fontos számukra, hogy a törvény adta jogaikat teljes körűen, mihamarabb érvényesíthessék. Érzékelik, hogy történnek intézkedések érdekükben, de esélyhátrányuk nem kérdéses jelenleg. Szorosan ide tartozik a közszolgáltatások akadálymentes elérhetősége is a városban. Rövid távon (sürgősen, ill. en belül): A közszolgáltatásokat ellátó, épített környezet akadálymentesítésségének részletes felmérése. Akadálymentesítési ütemterv készítése a felelősök, a határidők és a források megnevezésel. Alakuljon egy, az érintett fogyatékos emberek képviselőiből álló érdekképviseleti csoport, amely a fogyatékos embereket érintő minden önkormányzati döntés (pld. épített környezet, közlekedés) előkészítéséhez véleményt, javaslatot adna saját tapasztalataik, a Semmit rólunk nélkülünk. elv érvényesítése alapján. Közlekedési lámpák csipogóval történő ellátásának folyamatos bővítése, gyalogátkelőhelyek kihangosítása; járdán lő oszlopok sárga jelzéssel való ellátása; gyalogátkelőhelyek szintjének kiegyenlítése. Közép távon (35 ) A középületek komplex infokommunikációs akadálymentesítéséhez cselekvési terv elkészítése a felelősök, a határidők és a források megnevezésel. Önkormányzat részéről párbeszéd kezdeményezése a fogyatékossággal élő embereket foglalkozató munkahelyekkel, a regionális munkaügyi központtal az akadálymentesítés és a fogyatékos emberek egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatás előmozdítása érdekében. A közcélokat szolgáló új építések ellenőrzésére vegyes bizottság felállítása, amennyiben nem felelnek meg a jogszabályi akadálymentesítési előírásoknak, szankcionálás lehetősége. Szállodák, éttermek, kulturális és sportlétesítmények, valamint a közlekedés (járdák, átkelő helyek, főbb csomópontok) akadálymentességének felmérése. Hosszú távon (min. 5 ) Az esélyegyenlőségi törvény fogyatékos embereket segítő intézkedéseinek határidőre történő végrehajtása. A közintézményekbe való akadálymentes bejutás biztosítása cselekvési terv elkészítése a felelősök, a határidők és a források megnevezésel. Civil ház létesítése. Tekintettel Sopron turisztikai jelentőségére, a vállalkozói réteg ösztönzése, hogy legyenek akadálymentes szálláslehetőségek, éttermek, programok.

11 Esélyegyenlőségi Program Hajléktalan emberek A hajléktalanok száma jelentős a városban kb. fő, és emelkedő tendenciát mutat, reintegrációjuk biztosítása komplex szakmai feladat. Jelenleg mind az átmeneti szállás, mind az éjjeli menedékhely maximálisan kihasznált, de ideiglenes megoldással, arra alkalmatlan helyen és körülmények között működik. Az országos átlagnál messze kedvezőbb feltételeket biztosító soproni szociális ellátórendszer egyik legnagyobb hiányossága jelenleg a hajléktalanellátás megoldatlansága. Ennek egyik oka, hogy az önkormányzat ek óta nem tud a város lakosságával egyezségre jutni az ellátó szolgálat helyét illetően. Az engedélyes építési tervek elkészítésére pályázatot írt ki az önkormányzat, melynek eredményeként elkészült a létesítmény építési terve, melynek engedélyeztetése folyamatban van. Rövid távon ( ) Az önkormányzat részéről kijelölt helyszínen a lakosság meggyőzése. Pályázat benyújtása vagy egyéb forrás biztosítása megfelelő átmeneti szállás és éjjeli menedékhely létrehozásához. Közép távon (3 ) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési tervei között szerepel a Hajléktalanokat ellátó szolgálat megvalósítása. E terv része egy új, korszerű hajléktalanok átmeneti szállójának és éjjeli menedékhelyének építése. A komplex Hajléktalanokat Ellátó Szolgálatra vonatkozó tervek megvalósítása: mely szerint a megépítésre kerülő 6 m2 alapterületű kétszárnyú épület jól elválaszthatóan, de mégis egy épületben ad helyett egy 26 férőhelyes éjjeli menedékhelynek és egy 45 férőhelyes hajléktalanok átmeneti szállójának. A felmerült szakmai igények alapján 6 fő tartós ápolására lesz lehetőség Ápolásra szoruló idős emberek Rövid és közép távon (3 ) Az ESZI ápolási otthonokban demencia jelenti a legfőbb ellátási gondot: 235 főből jelenleg 8 fő súlyos, regisztrált demens. Emiatt a szakápolói létszám bővítésére lenne szükség. Jelzőrendszer szolgálat (személyi segélyhívóval) és a házi segítségnyújtás intézménye működik, azonban a jelenlegi hétfőtőlpéntekig munkaidőben történő ellátás nem elegséges az idős rászorultaknak. Szükséges lenne a házi segítségnyújtás szolgáltatás kiterjesztése az esti órákra, és a hétvégékre. Az épületek akadálymentesítése csak részben megoldott, pontos felmérés készítése szükséges a hiányosságokról. Cselekvési ütemterv készítése felelősök, határidők és a források megnevezésel. Erről részleteses lásd a 2.. és 3.5. pontoknál!

12 Esélyegyenlőségi Program 2923 Közép és hosszú távon (35 ) Az elöregedő soproni társadalom miatt szükséges lenne mind a szociális alapú, mind pedig az emelt szintű ápolási otthonok, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó férőhelyek bővítésére közép és hosszú távon, tekintettel a várakozók számára. Ennek megvalósítási lehetőségeit fel kell mérni az önkormányzatnak. A Szociális szolgáltatástervezési koncepció 29. i felülvizsgálatakor konkrét beavatkozási javaslatok kidolgozása szükséges. Épületek akadálymentesítésének megoldása, a rövid hiányosságokat orvosoló cselekvési ütemterv megvalósítása Önkormányzati közszolgáltatások akadálymentes lakossági hozzáférhetősége távon egyenlő felmért esélyű, Az 998. i XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, valamint ennek módosítása 27. XXIII. Tv. Melléklete meghatározza a Sopron méretű, 3 ezer fő feletti lakosú települési önkormányzatok kötelezettségeit a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának ütemezése tekintetében. A helyzetfelmérés készítése közben világossá vált, hogy a középületek akadálymentesítésének megoldatlansága Sopron egyik kulcsproblémája, mely sajnos országos viszonylatban nem számít kirívó, csupán átlagos hiányosságnak. A város történetéből adódóan számos önkormányzati fenntartású közszolgáltatás, így maga a Polgármesteri Hivatal is műemlék épületben nyert elhelyezést, melyek a hatályos rendelkezések szerint nem tehetők egykönnyen akadálymentessé. Ez az állandósult forráshiány mellett a másik komoly probléma, melyre az önkormányzatnak hosszabb távon megoldást kell találnia. Az ÁNTSZ 28 júniusában tételesen feltárta az rendelőintézetek konkrét hiányosságait, melyek önkormányzatnak 28. december 3ig biztosítania kell. alapellátást pótlását a biztosító fenntartó Az akadálymentességi helyzetfelmérés során megvizsgáltuk a soproni intézmények aktuális állapotát: A szociális intézmények 2 feladatellátási helye közül jelenleg 5 (24) komplexen akadálymentes; 5 (24 ) részlegesen akadálymentes; (52) nem akadálymentes. Az egészségügyi intézmények 25 feladatellátási helye közül jelenleg () komplexen akadálymentes; 4 (56) részlegesen akadálymentes; (44) nem akadálymentes. Az oktatási nevelési intézmény 38 feladatellátási helye közül jelenleg () komplexen akadálymentes; (29) részlegesen akadálymentes; 27 (7) nem akadálymentes. Ezen belül legrosszabb az arány az általános iskolákban, ahol a feladatellátási helyek 7a részlegesen akadálymentes mindössze. Az óvodákban 33, a középiskolákban 5 a részlegesen akadálymentes épületek aránya. 2

13 Esélyegyenlőségi Program 2923 A komplex akadálymentesítés teljesen hiányzik az egészségügyi és az oktatásinevelési intézményekből. Ez azt jelenti, hogy az infokommunikációs akadályok jelenleg számottevőbb problémát jelenthetnek a városban, mint akár a fizikai akadályok. Komplex akadálymentesítés nélkül nem valósítható meg a sajátos nevelési igényű, illetve a halmozottan sérült gyermekek befogadó, integrált vagy részlegesen integráló neveléseoktatása; sem az érzékszervi fogyatékossággal élő felnőttek szociális integrációja. A részleges akadálymentesítés megléte döntően valamilyen szempontú fizikai akadálymentesítést jelent (bejárat, folyosói ajtók, mellékhelyiségek, parkolók), mely a fogyatékos emberek mellett hasznos segítség a kisgyermekes szülőknek, a nehezen közlekedő beteg és/vagy idős embereknek. Beavatkozási javaslatok rövid távon ( ) A fogyatékosügyi törvény előírásai soproni teljesülésének vizsgálata szükséges, melynek érdekében egy átfogó, városi szintű akadálymentességi helyzetfelmérés elkészítése elengedhetetlen. Csak ezt követően lehet egy konkrét beavatkozásivégrehajtási ütemtervet készíteni. Fontos elv az érintett fogyatékossággal élő célcsoportok bevonása a tervezésbe ( Semmit rólunk, nélkülünk! elv), az elkészült beavatkozási terv előzetes véleményeztetése az érdekképviseletüket ellátó csoporttal. Közép távon (3 ) Az elkészült beavatkozási ütemterv pontos és késedelem nélküli végrehajtása. A megvalósítás ütemtervszerű véleményeztetése a fogyatékos emberek érdekképviseleti csoportjával. Hosszú távon (min. 5 ) Hosszú távú cél mindegyik szolgáltatás típusban az, hogy a rászoruló kisebbségek ugyanolyan eséllyel jussanak hozzá a különböző szolgáltatások mindegyikéhez, mint a többségi lakosság, megvalósítva ez által a valódi esélyegyenlőséget. 3

14 Esélyegyenlőségi Program Bevezetés 28. szeptemberében a HitesyBartuczHollai Euroconsulting (HBHE) Kft. a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján megbízást kapott Polgármesteri Hivatalától a város, ezen belül a Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi tervének elkészítésére. Jelen dokumentum tartalmaz egy városi szintű, átfogó a vonatkozó jogszabályok, elsősorban Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 23. i CXXV. Törvény alapján készített esélyegyenlőségi szempontú helyzetelemzést, mely az alábbi ágazatok/szektorok vizsgálatára terjed ki: a város területi felosztása, demográfiai jellemzői, képzettség, foglalkoztatottság, szociális helyzet és ellátások, lakhatás, oktatásnevelés, egészségügy (alapellátás és szakellátás), közszolgáltatások akadálymentes elérhetősége, kisebbségek roma/cigány népesség helyzete, civil szervezetek. A helyzetfeltáráskor feltérképezett problémák, hiányok, lakossági szükségletek nyomán a vizsgált szektorokra kiterjedő rövid ( ), közép (3 ) és hosszú (min. 5 ) távú Beavatkozási akcióterv 2923 készült. A könnyebb áttekinthetőség és nyomon követhetőség érdekében a Beavatkozási akcióterv 2923 összesített, táblázatos formában is elkészült a kitűzött célok, az elérésükhöz szükséges beavatkozások (tevékenységek), a teljesülésüket mutató indikátorok, valamint a felelősök és határidők és a (potenciális) források megnevezésel. Az Esélyegyenlőségi Program 2923 dokumentum elkészítésel az Önkormányzatnak két kitűzött fő célja is teljesült: Egyik a Polgármesteri Hivatal (PH), mint közel 3 főt foglalkoztató intézmény hatályos, 26os adatokra épülő munkavállalói Esélyegyenlőségi tervének aktualizálása, melynek felülvizsgálata egyrészt törvényi kötelezettség a jelenlegi terv felülvizsgálatának határideje 28. december 3., másrészt a Hivatal által benyújtott pályázatok esélyegyenlőségi követelményrendszerének kielégítését is szolgálja. Másik a már benyújtott, folyamatban lő (két fordulós) soproni uniós pályázatokhoz követelményként előírt, a képviselőtestület által jóváhagyott, városi Esélyegyenlőségi Program elkészítése a jelenleg is rendelkezésre álló statisztikák és felmérések alapján, mely c.) reflektál a horizontális esélyegyenlőségi elvekre és azokra a konkrét szempontokra, melyeket az uniós Esélyegyenlőségi útmutató tartalmaz; d.) ellátáscentrikus megközelítéssel lefedi a szektorspecifikus esélyegyenlőségi szempontokat: azaz a különböző humán (szociális/egészségügyi/oktatási stb. 4

15 Esélyegyenlőségi Program 2923 tematikájú), illetve humán infrastruktúrafejlesztési területek pályázataihoz jól felhasználható, informatív, helyzetfelmérést és beavatkozási tervet prezentál. A helyzetfeltárást többféle módszerrel, kutatási technikával közelítettük meg. Előzetesen feltérképeztük és tanulmányoztuk a vonatkozó jogszabályokat, törvényi rendelkezéseket, valamint a Sopron MJV meglő, hatályos esélyegyenlőségi dokumentumait, korábbi felméréseit, a kapcsolódó közgyűlési határozatokat és szakmai anyagokat. Megvizsgáltuk az önkormányzat által 28ban benyújtott uniós pályázatok mindegyikének horizontális uniós esélyegyenlőségi szempontú vállalásait. Ezen túl felhasználtunk a KSHtól, a regionális munkaügyi központtól származó adatokat, egyéni és csoportos interjúkat készítettünk négy érinttet kör felelős képviselőivel: a vizsgált ágazatokban/szektorokban a szakmai közvélemény képviseletében önkormányzat szakterületi felelőseivel munkavállalói érdekképviselet elsősorban (aljegyző, szakszervezeti az intézményvezetőkkel; személyzeti titkár, csoportvezető, esélyegyenlőségi az PH felelős, egészségügyi, szociális, oktatatási, kisebbségi, civil és pályázati területek referenseivel; valamint civil fórum keretében a témában érintett civil szervezetek és a roma kisebbség képviselőivel. 39 soproni civil szervezetnek nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívet juttatott el az önkormányzat, melyben az általuk képviselt csoport szempontjából jelentkező hiányosságokat, szükségleteket jelezhették, az általuk elvárt, illetve javasolt konkrét beavatkozások megnevezésel. Minden érintettnek köszönjük a közreműködést! 26ban Sopron MJV Önkormányzat Szociális Csoportja és a NyugatMagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatói és diákjai közreműködésel közel 4 fős, reprezentatív lakossági mintán elkészült a város Szociális térképe összeállításához szükséges kérdőíves adatfelvétel. Az így nyert adatok csak részlegesen kerültek feldolgozásra. A megkezdett városi szintű, részletes tényfeltáró munka folytatásaként Sopron MJV Önkormányzat és a NyugatMagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara együttműködési megállapodást kötött a Beavatkozási akciótervben megjelenő, jelenleg még lefedetlen területek mélyebb feltárása érdekében. 5

16 Esélyegyenlőségi Program Sopron MJV Esélyegyenlőségi terv jogszabályi háttér Az esélyegyenlőség szabályozásának alapját az alkotmány adja: Magyar Köztársaság alkotmánya, 949. i XX. tv 7/A. () A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (2) Az embereknek az () bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. (3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. Ennek alapján fogadta el az Országgyűlés, mint a területet átfogóan szabályozó jogszabályt Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 23. i CXXV. törvényt A törvény hatálya 4. Az egyenlő bánásmód követelményét a) a magyar állam, b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, c) a hatósági jogkört gyakorló szervezetek, d) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, e) a közalapítványok, a köztestületek, f) a közszolgáltatást végző szervezetek, g) a közoktatási és a felsőoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény), h) a szociális, gyermekvédelmi gondoskodást, valamint gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó személyek és intézmények, i) a muzeális intézmények, a könyvtárak, a közművelődési intézmények, j) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, a magánnyugdíj pénztárak, k) az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók, l) a pártok, valamint 6

17 Esélyegyenlőségi Program 2923 m) az a)l) pontok alá nem tartozó költségvetési szervek jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során (a továbbiakban együtt: jogviszony) kötelesek megtartani. VI. Fejezet: Záró rendelkezések 63. ( ) (4) Az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni. (5) A települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését; a települési önkormányzat a tárgyet követő június 3ig ütemterve teljesítéséről es jelentést fogad el. ( ) 65. Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 99. december 6án aláírt és az 994. i I. törvénnyel rendelkezéseivel kihirdetett összhangban Európai az Megállapodás Európai Közösségek jogközelítésére következő vonatkozó jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a) a Tanács 76/27/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 22/73/EK irányelv, b) a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, c) a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról, d) a Tanács 86/63/EGK irányelve valamely tevékenységet, beleértve a mezőgazdaságot, önálló vállalkozást folytató férfiakkal és nőkkel való egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről, e) a Tanács 97/8/EK irányelve a bizonyítási kötelezettségről a nemi hovatartozás alapján történő diszkriminációs esetekben, 7

18 Esélyegyenlőségi Program 2923 f) a Tanács 2/43/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról, g) a Tanács 2/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód általános kereteinek a létrehozásáról, h) a Tanács 24/3/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról. A közoktatásban általánosan kötelező érvényű, hatályos jogszabály: /994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről (8) A képesség kibontakoztató felkészítést az intézmény a közoktatási törvény 95. () bekezdésének i) pontja alapján működő az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal kötött együttműködési megállapodás alapján, a Hálózat szakmai támogatásával látja el. A szakmai támogatás kiterjed a fenntartó számára nyújtott, a közoktatási törvény 85. (4) bekezdésében szereplő önkormányzati intézkedési terv közoktatási esélyegyenlőségi programjának elkészítésére is. A hátrányos helyzetű definícióját a Közoktatási tv adja, mely értelemszerűen vonatkozik a törvény felhatalmazása alapján alkotott rendeletekre is i LXXIX. törvény a közoktatásról 4. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek három es korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik folyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; 28. i XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról A közoktatásról szóló 993. i LXXIX. törvény módosítása, elfogadva: A munkaviszonyokról a Munka Törvénykönyve (MT) rendelkezik, de a közszolgálatra és a közalkalmazotti jogviszonyra külön törvények vonatkoznak, ezért az MTben szereplő 8

19 Esélyegyenlőségi Program 2923 definíció a hátrányos helyzetűekre csak az e törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokban irányadó, nem általános érvényű. Munka Törvénykönyve, 992. i XXII. tv. A törvény hatálya. () E törvény hatálya ha a nemzetközi magánjog szabályai eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar Köztársaság területén végzik, továbbá, amelynél a magyar munkáltató munkavállalója a munkát ideiglenes jelleggel külföldön végzi. Esélyegyenlőségi terv 7/A. () A munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet szakszervezet hiányában az üzemi tanács együttesen, meghatározott időre szóló esélyegyenlőségi tervet fogadhat el. (2) Az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen a) a nők, b) a negyven nél idősebb munkavállalók, c) a romák, d) a fogyatékos személyek, valamint e) a két vagy több, tíz en aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz en aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási helyzetének így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott re megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat. (3) Az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez szükséges különleges személyes adatok csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 992. i LXIII. törvény rendelkezései szerint, az érintett önkéntes adatszolgáltatása alapján az esélyegyenlőségi terv által érintett időszak utolsó napjáig kezelhetőek. (4) Az esélyegyenlőségi tervnek rendelkeznie kell a) a fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi környezet megteremtését biztosító külön intézkedésekről, valamint 9

20 Esélyegyenlőségi Program 2923 b) a munkáltató szervezetén belüli, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésel kapcsolatos eljárási rendről. További vonatkozó jogszabályok A többszörösen módosított (utoljára 27. XXIII. törvény, hatályos: 27.V.től) 998. i XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (kihirdetve: 998.IV..) 2/23. (II. 25.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 4/2. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 998. i LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/998. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról 362/24. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 99. i IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 993. i LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 993. i III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 29/996. (XII. 24.) Kormányrendelet. a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések jegyzékéről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 997. i XXXI. törvény Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségéről szóló 998. i XXVI. tv. 2. i LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 958. i 42. ülésszakán elfogadott. számú Egyezmény kihirdetéséről 2/24. (III. 8.) Korm. határozat a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről 76/25. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 2/25. (III..) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosításai Az Európai Parlament és a Tanács 26/54/EK irányelve (26. július 5.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról 2

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Szabályzat

Esélyegyenlőségi Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 A Szabályzat hatálya és célja...3 1....3 II. A hallgatók esélyegyenlősége...3 A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása...3 2....3

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Preambulum 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkavállalót

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben