Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Program november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Program. 2008. november"

Átírás

1 Esélyegyenlőségi Program 2923 Sopron Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Program november

2 Esélyegyenlőségi Program 2923 HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 24 Budapest, Németvölgyi út 4. tel: [6]3979 fax: [6]

3 Esélyegyenlőségi Program 2923 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. BEVEZETÉS Sopron MJV Esélyegyenlőségi terv jogszabályi háttér Sopron MJV Esélyegyenlőségi tervéhez kapcsolódó, főbb hatályos dokumentumai Az Esélyegyenlőségi tervben érintett célcsoportok behatárolása, vizsgálata A horizontális uniós esélyegyenlőségi elvek alapján A város szempontjából leginkább érintett további célcsoportok ÁTFOGÓ HELYZETELEMZÉS SOPRON MJV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉHEZ Sopron MJV területi felosztása Integrált Városfejlesztési Stratégia Szociális térkép (26) Sopron fő demográfiai jellemzői Képzettség Foglalkoztatottság A foglalkoztatottak aránya Aktivitás inaktivitás Regisztrált álláskeresők Sopronban 27ben Szociális helyzet Jövedelmi helyzet a városban Szociális támogatások...42 Szociális ellátórendszer a városban Sopron Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Sopron MJV kötelezően ellátandó szociális, valamint gyermekjóléti alapellátási és szakfeladatai Sopron MJV Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó, valamint gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények A hajléktalanság problémája Lakhatási helyzet Helyi rendeletek a lakáshoz jutás támogatására Szociálisan hátrányos helyzetű lakónegyedek Sopronban Oktatásnevelés Sopron MJV alap és középfokú oktatásinevelési ellátó intézményei Sopron MJV Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve Egészségügy Alapellátás Szakellátás

4 Esélyegyenlőségi Program Önkormányzati közszolgáltatások egyenlő esélyű, akadálymentes lakossági hozzáférhetősége A roma/cigány népesség helyzetének elemzése Civil szervezetek SOPRON MJV ESÉLYEGYENLŐSÉGI BEAVATKOZÁSI AKCIÓTERV Általános beavatkozások Sopron MJV Szociális térképe Demográfia a lakosság elöregedése Képzettség foglalkoztatottság Szociális integráció elősegítése Fogyatékos emberek Hajléktalan emberek...3 Ápolásra szoruló idős emberek Önkormányzati szociális intézmények előírt fejlesztése Sopron MJV Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója (27) felülvizsgálata Lakhatás Oktatásnevelés A települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Akcióterv megvalósítása A Közoktatási törvény vonatkozó, aktuális módosításai Önkormányzati közszolgáltatások egyenlő esélyű, akadálymentes lakossági hozzáférhetősége SOPRON MJV BEAVATKOZÁSI AKCIÓTERV 2923 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT HORIZONTÁLIS UNIÓS ESÉLYEGYENLŐSÉGI VÁLLALÁSOK ÉS TELJESÍTÉSÜK A SOPRONI PÁLYÁZATOKBAN SOPRON MJV ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Általános célok, etikai elvek Esélyegyenlőségi helyzetfelmérés a Polgármesteri Hivatalban Munkavállalók létszáma és korcsoportok szerinti megoszlása Munkakörülmények Képzések, továbbképzések Juttatások A munkavállalók iskolai végzettsége, pozíciója Változások az utóbbi két ben a statisztikai adatok tükrében Munkavállalói érdekképviselet Beavatkozási területek a helyzetelemzésben feltárt hátrányok mérsékelésére

5 Esélyegyenlőségi Program Panasztételi eljárás rendje MELLÉKLET: SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 292 ÖSSZESÍTŐ STATISZTIKAI TÁBLÁZATOK MELLÉKLET: KÉRDŐÍV CIVIL SZERVEZETEKNEK SOPRON ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁHOZ MELLÉKLET: ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT HORIZONTÁLIS UNIÓS ESÉLYEGYENLŐSÉGI VÁLLALÁSOK ÉS TELJESÍTÉSÜK A SOPRONI PÁLYÁZATOKBAN (28)...9 5

6 Esélyegyenlőségi Program 2923 Vezetői összefoglaló Sopron MJV Esélyegyenlőségi Programjáról (2923) 28. szeptemberében a HitesyBartuczHollai Euroconsulting (HBHE) Kft. a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján megbízást kapott Polgármesteri Hivatalától a város, ezen belül a Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi programjának elkészítésére.. Sopron MJV Esélyegyenlőségi terv jogszabályi háttér Sopron MJV Esélyegyenlőségi programja a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján készült. Ezek közül kiemelendők az alkotmány és az ún. esélyegyenlőségi törvény iránymutatásai. Az esélyegyenlőség szabályozásának alapját az alkotmány adja: Magyar Köztársaság alkotmánya, 949. i XX. tv 7/A. () A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (2) Az embereknek az () bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. (3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. Ennek alapján fogadta el az Országgyűlés, mint a területet átfogóan szabályozó jogszabályt Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 23. i CXXV. törvényt, melynek hatálya alá tartoznak a helyi önkormányzatok is (4. b. pont). Az esélyegyenlőségi törvény VI. Fejezet Záró rendelkezések 63. alapján: (5) A települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését; a települési önkormányzat a tárgyet követő június 3ig ütemterve teljesítéséről es jelentést fogad el. 6

7 Esélyegyenlőségi Program Az Esélyegyenlőségi Program 2923 szerkezete, tartalma A Program tartalmaz egy városi szintű, átfogó a vonatkozó jogszabályok, elsősorban Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 23. i CXXV. Törvény alapján készített esélyegyenlőségi szempontú helyzetelemzést, mely az következő ágazatok/szektorok vizsgálatára terjed ki: a város területi felosztása, demográfiai jellemzői, képzettség, foglalkoztatottság, szociális helyzet és ellátások, lakhatás, oktatásnevelés, egészségügy (alapellátás és szakellátás), közszolgáltatások akadálymentes elérhetősége, kisebbségek roma/cigány népesség helyzete, civil szervezetek. Az Esélyegyenlőségi Program 2923 dokumentum elkészítésel az Önkormányzatnak két kitűzött fő célja is teljesül: Egyik a Polgármesteri Hivatal (PH), mint közel 3 főt foglalkoztató intézmény hatályos, 26os adatokra épülő munkavállalói Esélyegyenlőségi tervének aktualizálása melynek felülvizsgálata egyrészt törvényi kötelezettség a jelenlegi terv felülvizsgálatának határideje 28. december 3., másrészt a Hivatal által benyújtott pályázatok esélyegyenlőségi követelményrendszerének kielégítését is szolgálja. Másik a már benyújtott, folyamatban lő (két fordulós) soproni uniós pályázatokhoz követelményként előírt, a képviselőtestület által jóváhagyandó Esélyegyenlőségi terv elkészítése a jelenleg is rendelkezésre álló statisztikák és felmérések alapján, mely a.) reflektál a horizontális esélyegyenlőségi elvekre és azokra a konkrét szempontokra, melyeket az uniós Esélyegyenlőségi útmutató tartalmaz; b.) ellátáscentrikus megközelítéssel lefedi a szektorspecifikus esélyegyenlőségi szempontokat: azaz a különböző humán (szociális/egészségügyi/oktatási stb. tematikájú), illetve humán infrastruktúrafejlesztési területek pályázataihoz jól felhasználható, informatív, helyzetfelmérést és beavatkozási tervet prezentál. 2.. Átfogó, városi szintű helyzetfeltárás 2... Alkalmazott módszertan A helyzetfeltárás többféle módszerrel, kutatási technikával készült. Előzetesen feltérképeztük és tanulmányoztuk a vonatkozó jogszabályokat, törvényi rendelkezéseket, valamint a Sopron MJV meglő, hatályos esélyegyenlőségi dokumentumait, korábbi felméréseit, a kapcsolódó közgyűlési határozatokat és szakmai anyagokat. Megvizsgáltuk az önkormányzat által 28ban benyújtott uniós pályázatok mindegyikének horizontális uniós esélyegyenlőségi szempontú vállalásait. Ezen túl felhasználtunk a KSHtól, a regionális munkaügyi központtól származó adatokat, egyéni és csoportos interjúkat készítettünk négy érinttet kör felelős képviselőivel: a vizsgált ágazatokban/szektorokban a szakmai közvélemény képviseletében elsősorban az intézményvezetőkkel; az önkormányzat szakterületi felelőseivel (aljegyző, személyzeti csoportvezető, PH munkavállalói érdekképviselet szakszervezeti titkár, esélyegyenlőségi felelős, egészségügyi, szociális, oktatatási, kisebbségi, civil és pályázati területek referenseivel); valamint civil fórum keretében a témában érintett civil szervezetek és a roma kisebbség képviselőivel. 39 soproni civil szervezetnek nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívet juttatott el az önkormányzat, melyben az általuk képviselt csoport szempontjából jelentkező hiányosságokat, szükségleteket jelezhették, az általuk elvárt, illetve javasolt konkrét beavatkozások megnevezésel. 7

8 Esélyegyenlőségi Program Vizsgált célcsoportok A.) A horizontális uniós esélyegyenlőségi elvek alapján: A horizontális uniós alapelvek szerint a nők, romák, fogyatékossággal élők a mindenképpen kötelezően vizsgálandó célcsoportok. B.) További, a város szempontjából fontos célcsoportok: Az NFT I., illetve az ÚMFT keretében már benyújtott és folyamatban levő pályázatok alapján a nők, a romák, a fogyatékossággal élők mellett közvetlen, elsődleges célcsoportjai Sopron város Esélyegyenlőségi tervének: a hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekektanulók (HHH); a sajátos nevelési igényű gyermekektanulók (SNI); az alacsony státuszú lakosság (legfeljebb 8 általánossal rendelkező, rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező); az ápolásra szoruló idősek, a hajléktalanok. A fentebb nevesített célcsoportokat nem önmagukban, hanem az ellátásukat folyamatosan megvalósító, elsősorban önkormányzati szolgáltatások, az esélyegyenlőségük biztosításához napi szinten hozzájáruló, az adott célcsoport esetében leginkább érintett szektorok/ágazatok oldaláról vizsgálja a Program. A 28 elején elkészült, hatályos települési Közoktatási esélyegyenlőségi terv kimerítően foglalkozik a HH/HHH és SNI gyermekek célcsoporttal, az IVS Antiszegregációs terve a legfrissebb, elérhető városi adatokat tartalmazó, aktuális dokumentum, mely részletesen tárgyalja rövid, közép és hosszú távú beavatkozási tervvel az alacsony státuszú, halmozottan hátrányos helyzetű lakosság, helyzetét, ezért a települési Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzése és beavatkozási terve nagymértékben ezekre épül Sopron MJV Esélyegyenlőségi beavatkozási Akcióterv 2923 A helyzetfeltáráskor feltérképezett problémák, hiányok, lakossági szükségletek nyomán a vizsgált szektorokra kiterjedő rövid ( ), közép (3 ) és hosszú (min. 5 ) távú, a hatályos jogszabályoknak és uniós elvárásoknak megfelelő tartalmú Beavatkozási akcióterv 2923 készült. Ennek összesített, táblázatos formája könnyebben áttekinthetően rögzíti a kitűzött célokat, az elérésükhöz szükséges beavatkozásokat, a teljesülésüket mutató indikátorok, valamint a felelősök és határidők és a (potenciális) források megnevezésel. A szükséges beavatkozásokat összefoglaló, 2 oldalas táblázatból (lásd 4. Sopron MJV Beavatkozási Akcióterv 2923 pontban) a vezetői összefoglalóban csak a legfontosabb beavatkozási javaslatokat emeltük ki a döntéshozók számára, melyek egyúttal a HBH ajánlásai is arra nézve, hogy mely tevékenységi területek jelentsenek prioritást Sopron MJV Szociális térképének elkészítése 8

9 Esélyegyenlőségi Program ban Sopron MJV Önkormányzat Szociális Csoportja és a NyugatMagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatói és diákjai közreműködésel közel 4 fős, reprezentatív lakossági mintán a város Szociális térképe összeállításához kérdőíves adatfelvételt végeztek el. Az így nyert adatok csak részlegesen kerültek feldolgozásra. A városi reprezentatív Szociális térkép elkészítése érdekében 26ban megkezdett munka további folytatását a városvezetés és a szakmai közvélemény egyaránt szükségesnek és fontosnak tartja. Az Antiszegregációs program Beavatkozási tervében is szerepel középtávú vállalásként, 35 en belül a Szociális térkép komplexebb, digitalizált és folyamatosan aktualizálható változatának elkészítése. Ezzel összhangban a jelen városi Esélyegyenlőségi terv tervezett tevékenységei között is kiemelt helyet foglal el Sopron MJV Szociális térképének aktualizálása. A megkezdett városi szintű, részletes tényfeltáró munka folytatásaként Sopron MJV Önkormányzat és a NyugatMagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara együttműködési megállapodást kötött a Beavatkozási akciótervben megjelenő, jelenleg még lefedetlen területek mélyebb feltárása érdekében. Az együttműködés konkrét területeinek és szakmai tartalmának meghatározása érdekében 28. október 3án sor került az első, kapcsolatfelvevő találkozóra az önkormányzat, az egyetem és a HBH képviselői között, melynek részleteit külön emlékeztető rögzíti. Rövid távon ( ) A 26ban megkezdett felmérő munka folytatása érdekében vegyes összetételű munkacsoport felállítása, melynek tagjai: Sopron MJV Önkormányzatának döntéshozói, szakterületi felelősei, az érintett önkormányzati háttérintézmények vezetői, a NyugatMagyarországi Egyetem szociális területen működő oktatói és hallgatói elsősorban a Benedek Elek Pedagógiai Kar szociálpedagógia szakos diákjai, valamint a tevékenységet koordináló tanácsadó cég munkatársai. Közös munkaterv kidolgozása: kutatási esélyegyenlőségi területek meghatározása stb. módszertan, még lefedetlen Közép távon (3 ) A Szociális térkép (26) felmérései nem terjednek ki a Sopron belterületébe vont külső településrészekre (Görbehalom, Brennbergbánya, Sopronkőhida, Tómalomfürdő, Balf ), ezért a Szociális térkép következő aktualizálásakor az adatfelvétel kiterjesztése szükséges említett településrészekre. A részletes adatfelvételt követően Sopron belterületbe vont külső településrészeiről differenciált, a többi soproni városrészhez hasonlóan részletes, az Esélyegyenlőségi terv bevezetőjében megnevezett szektorokra/ágazatokra kiterjedő, komplex helyzetfelmérés elkészítése és a feltárt problémákra, szükségletekre reflektáló beavatkozási akcióterv elkészítése szükséges, mivel jelenleg, ennek hiányában ezen településrészek esélyegyenlőségének megvalósulása nem vizsgálható. Aktualizált, folyamatosan frissíthető a város teljes közigazgatási területét lefedő, digitális szociális adatbázis létrehozása, mely a különböző pályázati, statisztikai és egyéb célú adatszolgáltatások, különböző szűrések elvégzését nagyban megkönnyíti. Ennek érdekében az önkormányzatnál felelős munkatárs(ak) kinevezése, megfelelő humán kapacitás (informatikai és szociális kompetenciák) rendelése a feladathoz. 9

10 Esélyegyenlőségi Program 2923 Hosszú távon (min. 5 ) A létrehozott digitális adatbázis folyamatos karban tartása, frissítése, nyomon követése, a rendszer fenntarthatóságának biztosítása Szociális integráció elősegítése érdekében A helyzetelemzés alapján a vizsgált célcsoportok közül esélyegyenlőségi szempontból különösen sérülékenyek, ezért kiemelt beavatkozásokat igényelnek a fogyatékos emberek, a hajléktalanok, az ápolásra szoruló idősek Fogyatékos emberek helyzetének javítása A fogyatékos emberek képviselői megfogalmazták: fontos számukra, hogy a törvény adta jogaikat teljes körűen, mihamarabb érvényesíthessék. Érzékelik, hogy történnek intézkedések érdekükben, de esélyhátrányuk nem kérdéses jelenleg. Szorosan ide tartozik a közszolgáltatások akadálymentes elérhetősége is a városban. Rövid távon (sürgősen, ill. en belül): A közszolgáltatásokat ellátó, épített környezet akadálymentesítésségének részletes felmérése. Akadálymentesítési ütemterv készítése a felelősök, a határidők és a források megnevezésel. Alakuljon egy, az érintett fogyatékos emberek képviselőiből álló érdekképviseleti csoport, amely a fogyatékos embereket érintő minden önkormányzati döntés (pld. épített környezet, közlekedés) előkészítéséhez véleményt, javaslatot adna saját tapasztalataik, a Semmit rólunk nélkülünk. elv érvényesítése alapján. Közlekedési lámpák csipogóval történő ellátásának folyamatos bővítése, gyalogátkelőhelyek kihangosítása; járdán lő oszlopok sárga jelzéssel való ellátása; gyalogátkelőhelyek szintjének kiegyenlítése. Közép távon (35 ) A középületek komplex infokommunikációs akadálymentesítéséhez cselekvési terv elkészítése a felelősök, a határidők és a források megnevezésel. Önkormányzat részéről párbeszéd kezdeményezése a fogyatékossággal élő embereket foglalkozató munkahelyekkel, a regionális munkaügyi központtal az akadálymentesítés és a fogyatékos emberek egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatás előmozdítása érdekében. A közcélokat szolgáló új építések ellenőrzésére vegyes bizottság felállítása, amennyiben nem felelnek meg a jogszabályi akadálymentesítési előírásoknak, szankcionálás lehetősége. Szállodák, éttermek, kulturális és sportlétesítmények, valamint a közlekedés (járdák, átkelő helyek, főbb csomópontok) akadálymentességének felmérése. Hosszú távon (min. 5 ) Az esélyegyenlőségi törvény fogyatékos embereket segítő intézkedéseinek határidőre történő végrehajtása. A közintézményekbe való akadálymentes bejutás biztosítása cselekvési terv elkészítése a felelősök, a határidők és a források megnevezésel. Civil ház létesítése. Tekintettel Sopron turisztikai jelentőségére, a vállalkozói réteg ösztönzése, hogy legyenek akadálymentes szálláslehetőségek, éttermek, programok.

11 Esélyegyenlőségi Program Hajléktalan emberek A hajléktalanok száma jelentős a városban kb. fő, és emelkedő tendenciát mutat, reintegrációjuk biztosítása komplex szakmai feladat. Jelenleg mind az átmeneti szállás, mind az éjjeli menedékhely maximálisan kihasznált, de ideiglenes megoldással, arra alkalmatlan helyen és körülmények között működik. Az országos átlagnál messze kedvezőbb feltételeket biztosító soproni szociális ellátórendszer egyik legnagyobb hiányossága jelenleg a hajléktalanellátás megoldatlansága. Ennek egyik oka, hogy az önkormányzat ek óta nem tud a város lakosságával egyezségre jutni az ellátó szolgálat helyét illetően. Az engedélyes építési tervek elkészítésére pályázatot írt ki az önkormányzat, melynek eredményeként elkészült a létesítmény építési terve, melynek engedélyeztetése folyamatban van. Rövid távon ( ) Az önkormányzat részéről kijelölt helyszínen a lakosság meggyőzése. Pályázat benyújtása vagy egyéb forrás biztosítása megfelelő átmeneti szállás és éjjeli menedékhely létrehozásához. Közép távon (3 ) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési tervei között szerepel a Hajléktalanokat ellátó szolgálat megvalósítása. E terv része egy új, korszerű hajléktalanok átmeneti szállójának és éjjeli menedékhelyének építése. A komplex Hajléktalanokat Ellátó Szolgálatra vonatkozó tervek megvalósítása: mely szerint a megépítésre kerülő 6 m2 alapterületű kétszárnyú épület jól elválaszthatóan, de mégis egy épületben ad helyett egy 26 férőhelyes éjjeli menedékhelynek és egy 45 férőhelyes hajléktalanok átmeneti szállójának. A felmerült szakmai igények alapján 6 fő tartós ápolására lesz lehetőség Ápolásra szoruló idős emberek Rövid és közép távon (3 ) Az ESZI ápolási otthonokban demencia jelenti a legfőbb ellátási gondot: 235 főből jelenleg 8 fő súlyos, regisztrált demens. Emiatt a szakápolói létszám bővítésére lenne szükség. Jelzőrendszer szolgálat (személyi segélyhívóval) és a házi segítségnyújtás intézménye működik, azonban a jelenlegi hétfőtőlpéntekig munkaidőben történő ellátás nem elegséges az idős rászorultaknak. Szükséges lenne a házi segítségnyújtás szolgáltatás kiterjesztése az esti órákra, és a hétvégékre. Az épületek akadálymentesítése csak részben megoldott, pontos felmérés készítése szükséges a hiányosságokról. Cselekvési ütemterv készítése felelősök, határidők és a források megnevezésel. Erről részleteses lásd a 2.. és 3.5. pontoknál!

12 Esélyegyenlőségi Program 2923 Közép és hosszú távon (35 ) Az elöregedő soproni társadalom miatt szükséges lenne mind a szociális alapú, mind pedig az emelt szintű ápolási otthonok, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó férőhelyek bővítésére közép és hosszú távon, tekintettel a várakozók számára. Ennek megvalósítási lehetőségeit fel kell mérni az önkormányzatnak. A Szociális szolgáltatástervezési koncepció 29. i felülvizsgálatakor konkrét beavatkozási javaslatok kidolgozása szükséges. Épületek akadálymentesítésének megoldása, a rövid hiányosságokat orvosoló cselekvési ütemterv megvalósítása Önkormányzati közszolgáltatások akadálymentes lakossági hozzáférhetősége távon egyenlő felmért esélyű, Az 998. i XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, valamint ennek módosítása 27. XXIII. Tv. Melléklete meghatározza a Sopron méretű, 3 ezer fő feletti lakosú települési önkormányzatok kötelezettségeit a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának ütemezése tekintetében. A helyzetfelmérés készítése közben világossá vált, hogy a középületek akadálymentesítésének megoldatlansága Sopron egyik kulcsproblémája, mely sajnos országos viszonylatban nem számít kirívó, csupán átlagos hiányosságnak. A város történetéből adódóan számos önkormányzati fenntartású közszolgáltatás, így maga a Polgármesteri Hivatal is műemlék épületben nyert elhelyezést, melyek a hatályos rendelkezések szerint nem tehetők egykönnyen akadálymentessé. Ez az állandósult forráshiány mellett a másik komoly probléma, melyre az önkormányzatnak hosszabb távon megoldást kell találnia. Az ÁNTSZ 28 júniusában tételesen feltárta az rendelőintézetek konkrét hiányosságait, melyek önkormányzatnak 28. december 3ig biztosítania kell. alapellátást pótlását a biztosító fenntartó Az akadálymentességi helyzetfelmérés során megvizsgáltuk a soproni intézmények aktuális állapotát: A szociális intézmények 2 feladatellátási helye közül jelenleg 5 (24) komplexen akadálymentes; 5 (24 ) részlegesen akadálymentes; (52) nem akadálymentes. Az egészségügyi intézmények 25 feladatellátási helye közül jelenleg () komplexen akadálymentes; 4 (56) részlegesen akadálymentes; (44) nem akadálymentes. Az oktatási nevelési intézmény 38 feladatellátási helye közül jelenleg () komplexen akadálymentes; (29) részlegesen akadálymentes; 27 (7) nem akadálymentes. Ezen belül legrosszabb az arány az általános iskolákban, ahol a feladatellátási helyek 7a részlegesen akadálymentes mindössze. Az óvodákban 33, a középiskolákban 5 a részlegesen akadálymentes épületek aránya. 2

13 Esélyegyenlőségi Program 2923 A komplex akadálymentesítés teljesen hiányzik az egészségügyi és az oktatásinevelési intézményekből. Ez azt jelenti, hogy az infokommunikációs akadályok jelenleg számottevőbb problémát jelenthetnek a városban, mint akár a fizikai akadályok. Komplex akadálymentesítés nélkül nem valósítható meg a sajátos nevelési igényű, illetve a halmozottan sérült gyermekek befogadó, integrált vagy részlegesen integráló neveléseoktatása; sem az érzékszervi fogyatékossággal élő felnőttek szociális integrációja. A részleges akadálymentesítés megléte döntően valamilyen szempontú fizikai akadálymentesítést jelent (bejárat, folyosói ajtók, mellékhelyiségek, parkolók), mely a fogyatékos emberek mellett hasznos segítség a kisgyermekes szülőknek, a nehezen közlekedő beteg és/vagy idős embereknek. Beavatkozási javaslatok rövid távon ( ) A fogyatékosügyi törvény előírásai soproni teljesülésének vizsgálata szükséges, melynek érdekében egy átfogó, városi szintű akadálymentességi helyzetfelmérés elkészítése elengedhetetlen. Csak ezt követően lehet egy konkrét beavatkozásivégrehajtási ütemtervet készíteni. Fontos elv az érintett fogyatékossággal élő célcsoportok bevonása a tervezésbe ( Semmit rólunk, nélkülünk! elv), az elkészült beavatkozási terv előzetes véleményeztetése az érdekképviseletüket ellátó csoporttal. Közép távon (3 ) Az elkészült beavatkozási ütemterv pontos és késedelem nélküli végrehajtása. A megvalósítás ütemtervszerű véleményeztetése a fogyatékos emberek érdekképviseleti csoportjával. Hosszú távon (min. 5 ) Hosszú távú cél mindegyik szolgáltatás típusban az, hogy a rászoruló kisebbségek ugyanolyan eséllyel jussanak hozzá a különböző szolgáltatások mindegyikéhez, mint a többségi lakosság, megvalósítva ez által a valódi esélyegyenlőséget. 3

14 Esélyegyenlőségi Program Bevezetés 28. szeptemberében a HitesyBartuczHollai Euroconsulting (HBHE) Kft. a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján megbízást kapott Polgármesteri Hivatalától a város, ezen belül a Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi tervének elkészítésére. Jelen dokumentum tartalmaz egy városi szintű, átfogó a vonatkozó jogszabályok, elsősorban Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 23. i CXXV. Törvény alapján készített esélyegyenlőségi szempontú helyzetelemzést, mely az alábbi ágazatok/szektorok vizsgálatára terjed ki: a város területi felosztása, demográfiai jellemzői, képzettség, foglalkoztatottság, szociális helyzet és ellátások, lakhatás, oktatásnevelés, egészségügy (alapellátás és szakellátás), közszolgáltatások akadálymentes elérhetősége, kisebbségek roma/cigány népesség helyzete, civil szervezetek. A helyzetfeltáráskor feltérképezett problémák, hiányok, lakossági szükségletek nyomán a vizsgált szektorokra kiterjedő rövid ( ), közép (3 ) és hosszú (min. 5 ) távú Beavatkozási akcióterv 2923 készült. A könnyebb áttekinthetőség és nyomon követhetőség érdekében a Beavatkozási akcióterv 2923 összesített, táblázatos formában is elkészült a kitűzött célok, az elérésükhöz szükséges beavatkozások (tevékenységek), a teljesülésüket mutató indikátorok, valamint a felelősök és határidők és a (potenciális) források megnevezésel. Az Esélyegyenlőségi Program 2923 dokumentum elkészítésel az Önkormányzatnak két kitűzött fő célja is teljesült: Egyik a Polgármesteri Hivatal (PH), mint közel 3 főt foglalkoztató intézmény hatályos, 26os adatokra épülő munkavállalói Esélyegyenlőségi tervének aktualizálása, melynek felülvizsgálata egyrészt törvényi kötelezettség a jelenlegi terv felülvizsgálatának határideje 28. december 3., másrészt a Hivatal által benyújtott pályázatok esélyegyenlőségi követelményrendszerének kielégítését is szolgálja. Másik a már benyújtott, folyamatban lő (két fordulós) soproni uniós pályázatokhoz követelményként előírt, a képviselőtestület által jóváhagyott, városi Esélyegyenlőségi Program elkészítése a jelenleg is rendelkezésre álló statisztikák és felmérések alapján, mely c.) reflektál a horizontális esélyegyenlőségi elvekre és azokra a konkrét szempontokra, melyeket az uniós Esélyegyenlőségi útmutató tartalmaz; d.) ellátáscentrikus megközelítéssel lefedi a szektorspecifikus esélyegyenlőségi szempontokat: azaz a különböző humán (szociális/egészségügyi/oktatási stb. 4

15 Esélyegyenlőségi Program 2923 tematikájú), illetve humán infrastruktúrafejlesztési területek pályázataihoz jól felhasználható, informatív, helyzetfelmérést és beavatkozási tervet prezentál. A helyzetfeltárást többféle módszerrel, kutatási technikával közelítettük meg. Előzetesen feltérképeztük és tanulmányoztuk a vonatkozó jogszabályokat, törvényi rendelkezéseket, valamint a Sopron MJV meglő, hatályos esélyegyenlőségi dokumentumait, korábbi felméréseit, a kapcsolódó közgyűlési határozatokat és szakmai anyagokat. Megvizsgáltuk az önkormányzat által 28ban benyújtott uniós pályázatok mindegyikének horizontális uniós esélyegyenlőségi szempontú vállalásait. Ezen túl felhasználtunk a KSHtól, a regionális munkaügyi központtól származó adatokat, egyéni és csoportos interjúkat készítettünk négy érinttet kör felelős képviselőivel: a vizsgált ágazatokban/szektorokban a szakmai közvélemény képviseletében önkormányzat szakterületi felelőseivel munkavállalói érdekképviselet elsősorban (aljegyző, szakszervezeti az intézményvezetőkkel; személyzeti titkár, csoportvezető, esélyegyenlőségi az PH felelős, egészségügyi, szociális, oktatatási, kisebbségi, civil és pályázati területek referenseivel; valamint civil fórum keretében a témában érintett civil szervezetek és a roma kisebbség képviselőivel. 39 soproni civil szervezetnek nyitott kérdéseket tartalmazó kérdőívet juttatott el az önkormányzat, melyben az általuk képviselt csoport szempontjából jelentkező hiányosságokat, szükségleteket jelezhették, az általuk elvárt, illetve javasolt konkrét beavatkozások megnevezésel. Minden érintettnek köszönjük a közreműködést! 26ban Sopron MJV Önkormányzat Szociális Csoportja és a NyugatMagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatói és diákjai közreműködésel közel 4 fős, reprezentatív lakossági mintán elkészült a város Szociális térképe összeállításához szükséges kérdőíves adatfelvétel. Az így nyert adatok csak részlegesen kerültek feldolgozásra. A megkezdett városi szintű, részletes tényfeltáró munka folytatásaként Sopron MJV Önkormányzat és a NyugatMagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara együttműködési megállapodást kötött a Beavatkozási akciótervben megjelenő, jelenleg még lefedetlen területek mélyebb feltárása érdekében. 5

16 Esélyegyenlőségi Program Sopron MJV Esélyegyenlőségi terv jogszabályi háttér Az esélyegyenlőség szabályozásának alapját az alkotmány adja: Magyar Köztársaság alkotmánya, 949. i XX. tv 7/A. () A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. (2) Az embereknek az () bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. (3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. Ennek alapján fogadta el az Országgyűlés, mint a területet átfogóan szabályozó jogszabályt Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 23. i CXXV. törvényt A törvény hatálya 4. Az egyenlő bánásmód követelményét a) a magyar állam, b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, c) a hatósági jogkört gyakorló szervezetek, d) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, e) a közalapítványok, a köztestületek, f) a közszolgáltatást végző szervezetek, g) a közoktatási és a felsőoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény), h) a szociális, gyermekvédelmi gondoskodást, valamint gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó személyek és intézmények, i) a muzeális intézmények, a könyvtárak, a közművelődési intézmények, j) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, a magánnyugdíj pénztárak, k) az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók, l) a pártok, valamint 6

17 Esélyegyenlőségi Program 2923 m) az a)l) pontok alá nem tartozó költségvetési szervek jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során (a továbbiakban együtt: jogviszony) kötelesek megtartani. VI. Fejezet: Záró rendelkezések 63. ( ) (4) Az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni. (5) A települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését; a települési önkormányzat a tárgyet követő június 3ig ütemterve teljesítéséről es jelentést fogad el. ( ) 65. Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 99. december 6án aláírt és az 994. i I. törvénnyel rendelkezéseivel kihirdetett összhangban Európai az Megállapodás Európai Közösségek jogközelítésére következő vonatkozó jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a) a Tanács 76/27/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 22/73/EK irányelv, b) a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, c) a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról, d) a Tanács 86/63/EGK irányelve valamely tevékenységet, beleértve a mezőgazdaságot, önálló vállalkozást folytató férfiakkal és nőkkel való egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről, e) a Tanács 97/8/EK irányelve a bizonyítási kötelezettségről a nemi hovatartozás alapján történő diszkriminációs esetekben, 7

18 Esélyegyenlőségi Program 2923 f) a Tanács 2/43/EK irányelve a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról, g) a Tanács 2/78/EK irányelve a foglalkoztatási és munkahelyi egyenlő bánásmód általános kereteinek a létrehozásáról, h) a Tanács 24/3/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról. A közoktatásban általánosan kötelező érvényű, hatályos jogszabály: /994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről (8) A képesség kibontakoztató felkészítést az intézmény a közoktatási törvény 95. () bekezdésének i) pontja alapján működő az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal kötött együttműködési megállapodás alapján, a Hálózat szakmai támogatásával látja el. A szakmai támogatás kiterjed a fenntartó számára nyújtott, a közoktatási törvény 85. (4) bekezdésében szereplő önkormányzati intézkedési terv közoktatási esélyegyenlőségi programjának elkészítésére is. A hátrányos helyzetű definícióját a Közoktatási tv adja, mely értelemszerűen vonatkozik a törvény felhatalmazása alapján alkotott rendeletekre is i LXXIX. törvény a közoktatásról 4. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint óvodás gyermek esetén a gyermek három es korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik folyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; 28. i XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról A közoktatásról szóló 993. i LXXIX. törvény módosítása, elfogadva: A munkaviszonyokról a Munka Törvénykönyve (MT) rendelkezik, de a közszolgálatra és a közalkalmazotti jogviszonyra külön törvények vonatkoznak, ezért az MTben szereplő 8

19 Esélyegyenlőségi Program 2923 definíció a hátrányos helyzetűekre csak az e törvény hatálya alá tartozó jogviszonyokban irányadó, nem általános érvényű. Munka Törvénykönyve, 992. i XXII. tv. A törvény hatálya. () E törvény hatálya ha a nemzetközi magánjog szabályai eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar Köztársaság területén végzik, továbbá, amelynél a magyar munkáltató munkavállalója a munkát ideiglenes jelleggel külföldön végzi. Esélyegyenlőségi terv 7/A. () A munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet szakszervezet hiányában az üzemi tanács együttesen, meghatározott időre szóló esélyegyenlőségi tervet fogadhat el. (2) Az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok, így különösen a) a nők, b) a negyven nél idősebb munkavállalók, c) a romák, d) a fogyatékos személyek, valamint e) a két vagy több, tíz en aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz en aluli gyermeket nevelő egyedülálló munkavállalók foglalkoztatási helyzetének így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének, képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek elemzését, valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott re megfogalmazott céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat. (3) Az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez szükséges különleges személyes adatok csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 992. i LXIII. törvény rendelkezései szerint, az érintett önkéntes adatszolgáltatása alapján az esélyegyenlőségi terv által érintett időszak utolsó napjáig kezelhetőek. (4) Az esélyegyenlőségi tervnek rendelkeznie kell a) a fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi környezet megteremtését biztosító külön intézkedésekről, valamint 9

20 Esélyegyenlőségi Program 2923 b) a munkáltató szervezetén belüli, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésel kapcsolatos eljárási rendről. További vonatkozó jogszabályok A többszörösen módosított (utoljára 27. XXIII. törvény, hatályos: 27.V.től) 998. i XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (kihirdetve: 998.IV..) 2/23. (II. 25.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 4/2. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló 998. i LXXXIV. törvény végrehajtására kiadott 223/998. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról 362/24. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 99. i IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 993. i LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 993. i III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 29/996. (XII. 24.) Kormányrendelet. a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések jegyzékéről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 997. i XXXI. törvény Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségéről szóló 998. i XXVI. tv. 2. i LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 958. i 42. ülésszakán elfogadott. számú Egyezmény kihirdetéséről 2/24. (III. 8.) Korm. határozat a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről 76/25. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 2/25. (III..) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosításai Az Európai Parlament és a Tanács 26/54/EK irányelve (26. július 5.) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról 2

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Szabályzat

Esélyegyenlőségi Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 A Szabályzat hatálya és célja...3 1....3 II. A hallgatók esélyegyenlősége...3 A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása...3 2....3

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Preambulum 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkavállalót

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

ÁROP-1.A

ÁROP-1.A ÁROP-1.A.3-2014-2014-0091 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A SALGÓTARJÁNI JÁRÁSBAN, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK CÉLKITŰZÉSEINEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN CÍMŰ PROJEKT KERETEIT

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót. Esélyegyenlőségi terve

Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót. Esélyegyenlőségi terve Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaszentgrót Esélyegyenlőségi terve 2010.11.03.-2015.09.31. Tartalomjegyzék Oldal Preambulum 3. I. Az esélyegyenlőségi terv hatálya 3.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 2012 1 Tartalom I. A helyzetelemzésből következő lépések...3 II. A szükséges beavatkozások Intézkedési Terv

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben