GENDER MAINSTREAMING A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GENDER MAINSTREAMING A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN"

Átírás

1 GENDER MAINSTREAMING A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN MUNKAFÜZET Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming képzés címû programja keretében

2 Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában MUNKAFÜZET Készült az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlôségi Fôigazgatósága támogatásával, finanszírozását a Bizottság Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja ( ) biztosította. A kiadványban szereplô információ nem tükrözi szükségszerûen az Európai Közösség álláspontját vagy véleményét.

3 Általános bevezetés SZERZÔ: Borbíró Fanni Gender budgeting szakértô: Szekeres Valéria Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming képzés címû programja keretében Szakmai közremûködôk: Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete Magyar Nôi Érdekérvényesítô Szövetség A nemek közötti egyenlôség érvényesítése az Európai Unió egyik alapvetô elve és stra tégiája, amely az 1997-es Amszterdami Szerzôdésben is szerepel, valamint számos irány elv és egyéb jogszabály foglalkozik vele. Az elv ilyen magas jogszabályi szintû meg fo galma zása az európai közösség erôteljes akaratát fejezi ki, amellyel tevôlegesen kíván hozzá járulni a nôk és férfiak közötti társadalmi egyenlôtlenségek csökkentéséhez. Ugyan a jog egyenlôség az európai államok többségében mára valósággá lett, a nemek társadalmi egyen lôsége csak akkor valósul meg, ha a nôk és a férfiak azonos mértékben vesznek részt a közélet és a magánélet minden területén, és egyformán képesek befolyásolni a tár sa dalmi folyamatokat. A gender (társadalmi nem) fogalmát a szakirodalom erôteljesen megkülönbözteti a biológiai nemtôl: míg ez utóbbi a férfi és nô anatómiai, biológiai jellemzôk alapján történô megkülönböztetése, addig a gender a nôk és férfiak társadalmilag létrehozott megkülönböztetése különféle általánosított tulajdonságok, feladatok és szerepek révén, amelyek egyaránt befolyásolják a köz- és a magánéletben való részvételüket. Sokszor a biológiai nembôl kiindulva, de abból már nem le ve zethetôen kötôdik egy elvárás az adott nemhez. A nemi szerepeket a társadalom alakít ja ki, így a társadalom arra is képes, hogy megváltoztassa ôket. A nemek egyenlôsége akár a biológiai, akár a társadalmi nemekrôl beszélünk nem je lenti ezek egyformaságát, azonosságát. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának be tûjét és szellemét követve az emberek egyenlôsége a jogegyenlôséget, a méltóság és az önrendelkezés egyenlôségét és nem az egyes személyek felcserélhetôségét, be he lyettesíthetôségét, egyformaságát vagy azonosságát jelenti. Kiadja a Clone Design Kft. Budapest, A nemek egyenlôsége olyan, mint a foci: mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá, hiszen érint ve van a kérdésben, akár férfi, akár nô. Ezzel szemben a nemek egyenlôségének tu do má nyát más országokban egyetemeken oktatják, szakemberek kutatják. A kérdés kö z igaz ga tási ke ze lése szaktudást igényel, hiszen a gender mint társadalmi konstrukció vál tozó tar talommal és jellemzôkkel bírhat (tértôl, idôtôl, kulturális és társadalmi kör nyezettôl füg gôen), ezért az adatok, tények felmérése elengedhetetlen a helyzet pontos is meretéhez. Mit tehetünk az egyenlôség eléréséért? Megoldások a közpolitika szintjén hármas megközelítés: antidiszkrimináció vagy egyenlô bánásmód, nôi esélyegyenlôségi politika vagy célzott programok, gender mainstreaming. A gender mainstreaming az egyenlôségpolitika legkorszerûbb stratégiája, amely a tár sadal mi normarendszer átalakítását tûzi ki céljául, ezáltal kiegészítve az antidiszkriminációs 4 I Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában I 5

4 politika és a nôi esélyegyenlôségi politika eszköztárát. Az EU is egyaránt al kalmazza mind a három eszközt, de míg az egyenlô bánásmód törvényi kötelezettség ha zánkban is, a másik két megközelítést az unió jog- és intézményrendszere tartalmazza. A gender mainstreaming a közpolitikai eljárások felülvizsgálata, átszervezése, fej lesz tése és értékelése a felelôs mindennapi döntéshozók által úgy, hogy a nemek köz ti egyenlôség szempontja beépüljön a közpolitikába annak minden területén, a döntéshozatal minden szintjén és annak minden stádiumában. A gender mainstreaming stratégia lényege, hogy nemcsak a hagyományos egyenlôségi területek felülvizsgálatát jelenti, hanem valamennyi közpolitikai területet, és valamennyi közpolitikai szintet érinti. Mivel a gender mainstreaming mint stratégia és eszköz a nemzetközi fejlesztés területén terjedt el elôször, alkalmazható a nemzeti szintû fejlesztésben is. Hazánkban a strukturális alapok segítségével folyó nemzeti fejlesztések jelentôs része az országban zajló tár sadalmi-gazdasági folyamatok általános fejlesztését jelenti, olykor kifejezetten állami feladatok végrehajtását (pl. útépítés, szociális ellátórendszer bôvítése). Mivel jelenleg Magyarországon nincs a nemek egyenlôségének elôsegítésére vonatkozó, elfogadott nemzeti stratégia, még fontosabb, hogy az uniós támogatással létrejövô fejlesztésekben érvényre jusson a nemek egyenlôségének szempontja. Immár öt éve az Európai Unió tagállama vagyunk, így ezen horizontális elv érvényesítésére nem tekinthetünk egy külsô hatalom által ránk erôltetett kötelezettségként, inkább olyan eszközként, amely azzal, hogy elôsegíti az országban élô nôk és férfiak egyenlôségét, teljesebbé teszi a részvételen alapuló demokráciát, és hozzájárul az általános jóléthez és a gazdasági stabilitáshoz. Jelen munkafüzet a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságainak munkatársai számára szeretné megvilágítani a térségfejlesztés és gender mainstreaming kapcsolatát, valamint segítséget adni nekik a nôk és férfiak egyenlôsége szempont érvényesítéséhez az OP-k és a kapcsolódó programozási dokumentumok tervezésében és végrehajtásában. Feladat: Igaz vagy hamis? 1. A gender mainstreaming módszerének alkalmazása egyúttal fölöslegessé teszi (kiváltja) a nôk esélyeinek javítása érdekében tett célzott programokat. 2. Magyarországon a nemzeti fejlesztés gender mainstreamingjének irányát a nemek egyenlôségére létrehozott nemzeti stratégia határozza meg. 3. A diszkrimináció tilalmát minden esetben érvényesíteni kell a fejlesztések során.* I. Mirôl is van szó? Gender és térségfejlesztés A térségfejlesztés a társadalmi kohézió megteremtésének egyik kiemelten fontos és komplex eleme. A térség- vagy településfejlesztés magában foglalja az adott terület társadalmi és gaz dasági fejlesztését, és ezen keresztül az ott élôk életszínvonalának javítását, a helyi kö zösségek és kezdeményezéseik támogatását. A szubszidiaritás az Európai Unió fontos alap elve, ugyanakkor az elv gyakorlati megvalósulása akkor mondható csak teljesnek, ha nemcsak azt a szempontot tartjuk szem elôtt, hogy a helyi ügyek helyben dôljenek el, ha nem hogy minél teljesebb, szélesebb körû legyen a döntéshozatalban való részvétel a he lyiek körében. Csak úgy hozhatók igazán demokratikus megalapozottságú döntések, ha a döntéshozatalban a nôk és férfiak egyaránt részt vesznek. A vidéki nôk még inkább hátrányos helyzetben vannak férfitársaikhoz képest, a nôi szegénység vidékre sokkal inkább jellemzô, ennek oka, hogy a társadalmi javakhoz és szolgáltatásokhoz (pénz, idô, tér, információ) való hozzáférésük nagyobb akadályokba ütközik, mint városi, nagyvárosi társaiké. Ez még fokozottabban jellemzô a hátrányos helyzetû térségekre, településekre. Emiatt a térségfejlesztésben kiemelten fontos a nôk és férfiak egyenlô esélyeinek biztosítása, és a térségfejlesztés mint esélyteremtô folyamat meghatározása nem csupán az adott térség, hanem az ott élô nôk számára is. Amennyiben a térségfejlesztés nem veszi figyelembe a nôk hátrányos helyzetét, és nem változtat ezen, akkor konzerválja, továbbélteti a meglévô egyenlôtlenségeket. A térségfejlesztés komplex jelenség, és magában foglal sok szakterületet az alábbiakban szakterületenként mutatjuk be, jelenleg milyen egyenlôtlenségek tapasztalhatóak a nôk és férfiak társadalmi helyzetét illetôen. Helyi igazgatás Az önkormányzatok vezetésében, tevékenységében általában hiányzik a nemek egyenlô ségének elôsegítésére vonatkozó stratégiai gondolkodás, tervezés. Sem általános gender stratégiák, sem a szakpolitikai, helyi fejlesztési dokumentumok, illetve a helyi döntés hozatali és jogalkotási folyamatok szintjén nem jelenik meg a nemek egyenlôségének szem pontja. A gender mainstreaming, illetve a genderérzékeny költségvetés eszközét nem is merik, és nem alkalmazzák sem országos, sem helyi szinten, inkább célzott intézkedések, prog ramok vannak a nôk esélyeinek javítására. Az Európai Charta a nôk és férfiak közötti egyenlôségrôl a helyi életeben" kezdeményezéshez Magyarországon eddig összesen 4 település önkormányzata csatlakozott a 3158 település közül (Alsózsolca, Magyarmecske, Ormosbánya és Zebegény). * Megoldókulcs: 1: hamis, 2: hamis, 3: igaz 6 I Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában I 7

5 2006. május 12-én az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége innsbrucki közgyûlésén elfogadta az Európai Chartát a nôk és férfiak közötti egyenlôségrôl a helyi életben. A charta célja az európai helyi és regionális önkormányzatok ösztönzése arra, hogy kötelezzék el magukat a konkrét esz kö zök kel való fellépésre a nemek közötti egyenlôség megteremtésére a helyi élet min den szintjén. A Charta szövege letölthetô magyarul a TÖOSZ polgármesternôi tagozatának honlapján: AAAYNCG&fmn=AAAAYNDW&men=AAAAYNCH Döntéshozatali részvétel A nôk a magyar politikai és gazdasági döntéshozatalban alulreprezentáltak. A statisztikák azt mutatják, minél alacsonyabb szintre megyünk a döntéshozatalban, annál jobban nö vek szik az abban részt vevô nôk aránya. Pl. míg egy budapesti kerületben sincs nôi polgár mester, a megyei jogú városoknál ez a szám 23-ból 2, az egyéb városoknál 119-bôl 6. Kisebb településeken, falvakban sokkal gyakoribb a nôi polgármesterek, önkormányzati kép viselôk megválasztása, míg országos szinten a parlamentben jelenleg csak 10%-os a nôk képviseleti aránya. A nôk döntéshozatali részvétele szempontjából fontos a helyi aktivistáknak, lakosoknak és civil szervezeteknek a helyi döntésekre gyakorolt befolyása, a helyi önkormányzat és a civil szféra közötti hatékony társadalmi párbeszéd kialakítása. Munkaerôpiac Magyarországon a nôk részaránya mind foglalkoztatottként, mind pedig vállalkozóként alacsonyabb a férfiakénál. A nôk munkaerô-piaci elhelyezkedésének két fô akadálya van: a munkahelyi és családi kötelezettségeik összehangolásának nehézsége, valamint az, hogy a társadalmi elôítéletek miatt foglalkoztatásuk kevésbé valószínû, mint a férfiaké. A kisgyermeket nevelô, a sokgyermekes vagy gyermeküket egyedül nevelô anyák, valamint a 45 év feletti nôk különösen hátrányos helyzetben vannak a munkaerôpiacon. Munkaerô-piaci aktivitás 2008 Magyarországi aktivitási arány (%) Magyarországi munkanélküliségi ráta (%) Magyarországi foglalkoztatási ráta (%) Nôk 57,7 8,1 53,0 Férfiak 70,7 7,7 65,3 Együtt 64,1 7,9 59,0 Forrás: eves/tabl i.html A gyermekgondozással, háztartással, házkörüli munkákkal, idôs- és beteggondozással kapcsolatos feladatok elsöprô többségét Magyarországon ma is még mindig a nôk végzik, akár dolgoznak emellett fizetést biztosító munkahelyen is, akár nem. A férfiak és nôk egyenlôtlen családi-társadalmi szerepvállalását a gyermekellátó és szociális, valamint egészségügyi szolgáltatások viszonylagos kialakulatlansága vagy egyenlôtlen eloszlása, netán visszaszorulása vagy leépülése is súlyosbítja. A munkával töltött idô elosztása a nemek között, Gazdaság A magyar nôk bruttó keresete a férfiak bruttó keresetének 77,7%-a a fizikai és 67%-a a szellemi munkakörökben. Tekintve, hogy átlagosan a nôk fizetése minden európai országban alacsonyabb, mint a férfiaké, illetve hogy gyerekes édesanyaként nehéz elhelyezkedni a munkaerôpiacon, azt várnánk, hogy a foglalkoztatási nehézségek és méltánytalanságok arra ösztönözhetnék a nôket, hogy a saját lábukra álljanak és saját vállalkozásba kezdjenek. A valóság ezzel szemben az, hogy 2007 óta a foglalkoztatottak körén belül a vállalkozók rovására nôtt az alkalmazottak aránya, mind a férfiak, mint pedig a nôk körében. A vállalkozókon belül pedig a nôk aránya messze alulreprezentált egyharmad körüli. Vállalkozói aktivitás Fizetett munka Ebbôl egyéni és 2005 Összes foglalkoztatott társas vállalkozó, Vállalkozók aránya Magyarországon (fô) segítô családtag Magyarországon (%) Magyarországon (fô) Nôk ,8 Férfiak ,2 Együtt ,7 26 Fizetetlen munka Forrás: hun/kotetek/02/tables/load1 2 7.html Férfi Nô 8 I Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában I 9

6 Oktatás, képzés Magyarországon a felsôfokú képzésben immár több nô vesz részt, mint férfi, sôt, a munkaképes korú lakosság egészére vetítve is elmondható, hogy a nôk átlagos iskolai végzettsége magasabb a férfiakénál. Tudományos fokozatot azonban ugyanúgy, mint magasabb vezetô állást a nôk sokkal nehezebben érnek el, mint a férfiak. A tudományos kutatók között a nôk bármily sokan vegyenek is részt, és bármilyen jól teljesítsenek is az egyetemi képzésben már csak alig egyharmadot tesznek ki, s a tudományos fokozattal rendelkezôk között is a tudományos fokozat rangjával fordított arányban: mind kevesebben és kevesebben vannak. A hátrányos helyzetû térségekben, és általában vidéken, kistelepüléseken az oktatási, képzési lehetôségek eleve szûkösebbek, illetve jobban függenek a közlekedési lehetôségektôl, ami tovább nehezíti a nôk, fôként a kisgyerekes, illetve idôs nôk oktatáshoz, képzéshez való hozzáférési esélyeit. Kultúra, sport, szabadidô A nôk kettôs leterheltségük miatt a férfiakhoz képest kevesebb szabadidôvel rendelkeznek, viszont nagyobb kultúrafogyasztók. Ugyanakkor rendszeres sportolással, testmozgással a férfiak hoz képest sokkal kevesebb idôt töltenek, ami kihat egészségi állapotukra is. (A rendszere sen spor toló nôk napi átlag 75,5 percet töltenek sportolással, a férfiaknál ez az idô 107,75 perc.) Szociális szolgáltatások, gyermekintézmények A nôk munkaerô-piaci elhelyezkedését gátló tényezôk a szemléletbeli akadályokon túl az infrastrukturális hiányok. A gyermekfelügyelet jelenleg nem megoldott Magyarországon (2007-ben 1,28 gyerekre jutott egy bölcsôdei férôhely), ha pedig valakinek sikerül is gyermekét meg bíz ható gyermekintézményben elhelyeznie, a munkabeosztáshoz nem mindig illeszkedô nyitva tar tás és szünetek állandó problémát jelentenek. Továbbá kevés a családbarát intézkedéseket al kalmazó munkahely, ahol a szülôk akár csökkentett munkaidôben dolgoznak, és rugalmas mun kavégzés mellett képesek ellátni otthoni teendôiket is. A vidéken élô nôk helyzetét nehezítik nem csupán a nehezebb elhelyezkedési esélyek, illetve a munkahely megközelítését gátló közlekedési körülmények, hanem a gyermekintézmények fokozott hiánya. Egészségügy A nôk ugyan hazánkban is tovább élnek, mint a férfiak, ám ezeket az éveket öregségben és valószínûleg betegségben töltik, ami azt jelenti, hogy tovább lesznek ügyfelei az egészségügyi rendszernek. A nôk ugyanakkor jobban odafigyelnek egészségükre, és a szûrôvizsgálatokra is következetesebben járnak, mint a férfiak, ezért fôleg a középkorú, alacsony iskolázottságú férfiak egészségi állapota rosszabb, mint hasonló korú nôtársaiké. Közlekedés A nôk és férfiak utazási szokásai alapvetôen eltérnek nemcsak Magyarországon, de eu ró pai szin ten is. A férfiak általában mobilisabbak, messzebb utaznak, és nagyobb való színûséggel autóval. A nôk ezzel szemben nagyobb valószínûséggel utaznak tö megközlekedési eszközzel és inkább helyi célpontokhoz. Mindezek elsôsorban a nôk és férfiak házimunka végzésének és a munkaerô-piaci jelenlétének különbségével, illetve a nôk és férfiak eltérô szocializációjával kapcsolhatók össze. A 2001-es népszámlálási adatok alapján Magyarországon a nôk és férfiak utazási szokásai nagymértékben eltérnek egymástól, a nôk kevésbé hajlandóak ingázni, mint a férfiak, különösen vidéken, vidéken a nôk kevesebb mint fele közlekedik autóval. A következô táblázat a nôk és férfiak utazási szokásait mutatja be, szintén a KSH adatai alapján. A helyben lakó és dolgozó, valamint a naponta ingázó foglalkoztatottak 2001 Megnevezés Nem Összesen Helyben lakó és dolgozó Naponta ingázó 2001 Összesen Helyben lakó és dolgozó százalék Naponta ingázó Naponta ingázó a foglalkoztatottak százalékban Férfi ,3 50,6 62,9 34,6 Nô ,7 49,4 37,1 24,2 Összesen ,0 100,0 100,0 29,2 Forrás: KSH, Közbiztonság és bûnmegelôzés A nôk és férfiak biztonságérzete a köztereken eltérô, a nôk kevésbé érzik magukat bizton ságban, és általános tapasztalatuk az ôket közterületen, illetve közlekedési esz kö zökön érô zaklatás. Ugyanakkor sok nôt valódi erôszakos fenyegetés éppen saját ott honában ér. A nôk elleni erôszak ellen akár köztereken, akár az otthonukban történik nemcsak országos, de helyi szinten is fel kell lépni, hiszen gyakran a helyi hatóságok, köz intézmények együttmûködésére lenne szükség a hatékony jelzôrendszer mûködtetése, illetve a problémák komplex kezelése céljából. 10 I Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában I 11

7 Városrehabilitáció, városvédelem A halmozottan hátrányos helyzetûek, mint pl. a roma nôk, az idôs, egyedül élô és el ha nyagolt nôk különösen veszélyeztetett csoportot alkotnak, akikkel sajnos nem min dig foglalkoznak a városrehabilitációs, antiszegregációs programok. Az öregséggel össze füg gô nôi szegénység egyre növekvô problémát fog okozni az elöregedô Európa és Ma gyarország társadalmában. Fontos továbbá, hogy a nôi közösségeknek is lehetôséget, teret biztosítsanak a városok, vá ros részek, települések megújítását célzó, rehabilitációs programok, illetve, hogy a nôk csoportjai, szer vezetei részt vehessenek annak meghatározásában, kik és hogyan hasz nálhat ják a köz tereket. A városvédelemben, illetve mûemlékek esetében azt látjuk, hogy a nôk láthatatlanok, alig akadnak velük kapcsolatos emlékhelyek (emléktábla, szobor, köztéri al ko tás, köztér- vagy intézményelnevezés), ezért fontos lenne a nôk és teljesítményeik, múlt juk nyo mainak láthatóbbá tétele közös tereinkben. Turizmus A turizmus hazánkban is nagy potenciállal rendelkezô munkahelyteremtô szektor, amely nek elônye, hogy a jövedelemtermelô tevékenységek helyben, ideális esetben a he lyi közösségek (a turisztikai célterületek) számára hasznosulnak. A turisztikai ága zat lehetôséget teremt a nôk foglalkoztatására, illetve önfoglalkoztatására, kis- és kö ze pes vállalkozások alapítására és fejlesztésére, s ez hozzájárul a nôi szegénység le küz déséhez. A gender szempontok beépítése a turizmussal kapcsolatos tervezésekbe és fej lesz tésekbe azért is elengedhetetlen, mert a turisztikai ipar a nôk foglalkoztatásának egyik fon tos ágazata, és miközben jövedelemteremtô lehetôségeket kínál a nôknek, erôteljesen be folyásolja is a cél területeken élô közösségek mindennapi életét. A turizmus társadalmi nemi vonatkozásai: Jövedelemteremtô tevékenységeket támogat, és ezzel hozzájárul(hat) a nôk gazdasági önállóságához, a nôk szegénységének csökkentéséhez. A nôk részvétele a turisztikai tervezésben és menedzsmentben sokszor alacsony, pedig ez kiváló lehetôség lenne a nôk döntéshozatali gyakorlatának növelésére, a társadalmi nemi szempontok érvényesítésére. A turisztikai fejlesztésekben való részvétel kiváló lehetôséget kínálhat egyúttal a helyi közösségek megerôsítésére, és a turizmusban részt vevô nôknek tapasztalataik egymással való megosztására, hálózatépítésre. A kisgyerekesek igényeit figyelembe vevô turisztikai szolgáltatások még mindig igen alacsony színvonalúak Magyarországon, miközben pl. Ausztriában rengeteg családbarát szálloda, szálláshely mûködik nagy sikerrel. A turisztikai üzenetek még mindig gyakran használják a nôket mint az adott célterület fô vonzerejét az ilyen sztereotipikus, és a nôkre nézve sértô, megalázó ábrázolások tovább erôsítik a két nem közötti egyenlôtlenségeket. A nôk jogait sértô gyakorlatok szélsôséges esete a szexturizmus, amely ellen országos, de helyi szinten is fel kell lépni. Feladat: Mérje föl saját lakókörnyezetét az alábbi szempontok alapján: A helyi önkormányzatnál hány nôi és férfi képviselô van? Milyen közel van a lakóhelyéhez gyermekintézmény (bölcsôde, óvoda)? Hogyan közelíthetô meg (gépkocsi, tömegközlekedés)? Biztonságosnak érzi-e éjszaka a hazajutását egy távolabbi szórakozóhelyrôl? Ha babakocsival kell(ene) közlekednie, könnyedén eljutna egy távolabbi kulturális vagy egészségügyi intézményhez? Mennyire elégedettek ön szerint a települése lakói a település turisztikai promóciójával (amennyiben van ilyen)? Ahhoz azonban, hogy mindez hatékonyan és a nôk és férfiak egyenlôségét elôsegítve történjen, szükség van az összes érintett kormányzat, helyi önkormányzat, ipar, szakszervezet, helyi közösségek és különbözô csoportjaik, civil szervezetek, helyi turisztikai kezdeményezések együttmûködésére. A cél, hogy a turisztikai potenciál felhasználása mellett megôrizzük a természeti környezetet és a kulturális örökség alkotásait, és a turisztikai fejlesztésekkel hosszú távon megteremtsük a gazdasági és társadalmi igazságosságot. A turisztikai ipar a nôk megerôsítésének eszköze is lehet, ugyanakkor hozzájárulhat a nôk kihasználásának elterjesztéséhez. A turisztikai folyamatok maguk is társadalmi nemi szempontból meghatározottak mind szerkezetükben, mind megjelenítésükben és a fogyasztási szokásokban. A turisztikai érdeklôdés még manapság is elsôsorban a nyugati, fehér férfiak által meghatározott szempontok szerint alakul. 12 I Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában I 13

8 II. Mi a cél? Az I. pontban vázolt társadalmi problémák az egész ország problémái, ugyanakkor bizonyos vidéki, és hátrányos helyzetû településeken, térségekben fokozottan jelennek meg. Ezekre a problémákra a válaszokat nemcsak az országos szakpolitika szintjén lehet megadni, hanem a helyi fejlesztésekkel, a helyi közösségek támogatásával is hozzájárulhatunk a települések, térségek társadalmi-gazdasági fejlôdéséhez. Ezen fejlesztések nemi egyenlôségi szempontú megközelítésére próbál példákat mutatni munkafüzetünk III. fejezete. III. Hogyan lehet érvényesíteni a nemek egyenlôségének szempontját a ROP-ok programozásának egyes szakaszaiban? III.1. Operatív programok A regionális operatív programok ugyan idônként eltérô elnevezésekkel, de alapvetôen azonos tartalommal öt prioritást jelölnek meg a térségfejlesztésen belül. Ezek a következôk: Gazdaságfejlesztés (kkv-k támogatása, infrastruktúra-fejlesztés, K+F), Közlekedés és környezeti infrastruktúra fejlesztése (közút-, kerékpárút-építés, közösségi közlekedés fejlesztése, környezetvédelmi projektek), Humán infrastruktúra (gyermekintézmények, oktatási és kulturális intézmények létesítése és fejlesztése), Turizmus (infrastruktúra-fejlesztés, foglalkoztatásbôvítés, vállalkozásfejlesztés), Településrehabilitáció, településfejlesztés. Az egyes operatív programok dokumentumainak részletes elemzésétôl a munkafüzet ter jedelmi korlátaira való tekintettel eltekintünk. A dokumentumok helyzetelemzése egyúttal az adott térség, régió társadalmi-gazdasági elemzése, amelyen a régió komplex fejlesztése alapul, ezért is lenne fontos, hogy mindebben használható adatok szerepeljenek, hogy a felmérés képet adjon a nôk és férfiak társadalmi helyzetérôl, esélyeik közötti egyenlôtlenségekrôl is. Ehhez képest általánosan megjegyezhetô, hogy a dokumentumok helyzetelemzésében, amikor nem kifejezetten a nemek közötti különbségrôl szóló adatot közölnek, hiányzik a nemek szerinti bontás. Az indikátoroknál sem jelenik meg a nemek egyenlôségének szempontja sem az indikátorok specifikálásában, sem az adatok nemekre bontásában. Az OP-k célkitûzései között némelyiknél megjelenik a nôk foglalkoztatásának, illetve a vállalkozóvá válásának növelése, de ez sem egységes jellemzô, és a cél megvalósítása egyelôre nem szerepel az akciótervekben. Fontos megjegyezni, hogy a látszólag gendersemleges programoknak is van a nemek egyenlôségére gyakorolt hatása, ezért elengedhetetlen minden, személyekre vonatkozó adat nemekre bontott gyûjtése és összegzése. Bizonyos területeken pedig további, célzott adatfelvételre/gyûjtésre lenne szükség, a települések, térségek teljes társadalmi feltérképezésekor a keresztadatokat is nemi bontásban kellene megadni. Feladat: Adjon meg a felsorolt prioritásokhoz genderérzékeny indikátorokat! 1. Gazdaságfejlesztés (kkv-k támogatása, infrastruktúra-fejlesztés, K+F) 14 I Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában I 15

9 2. Közlekedés és környezeti infrastruktúra fejlesztése (közút-, kerékpárútépítés, közösségi közlekedés fejlesztése, környezetvédelmi projektek) 3. Humán infrastruktúra (gyermekintézmények, oktatási és kulturális intézmények létesítése és fejlesztése) 4. Turizmus (infrastruktúra-fejlesztés, foglalkoztatásbôvítés, vállalkozásfejlesztés) 5. Településrehabilitáció, településfejlesztés. * III.2. Akciótervek, konstrukciók tervezése A Regionális Operatív Programok akcióterveiben mindezidáig nem jelentek meg célzott programok, amelyek kifejezetten a nôk és férfiak egyenlôségét tûznék ki célul. A genderspecifikus konstrukciók pedig kiváló lehetôséget nyújtanának arra is, hogy a genderszaktudás megteremtôdjön a hazai helyi közigazgatásban. Erre több lehetôség is kí nálkozik: A helyi közigazgatásban a nemek egyenlôségével foglalkozó képzés megvalósítása, a szakképzett genderfelelôsök hálózatának kiépítése térségi szinten. A gender mainstreaming érvényesítése a helyi közigazgatásban. A programban részt vevô önkormányzatok szakmai vagy civil szervezettel együttmûködésben felmérik saját szervezetüket, illetve szakmai mûködésüket genderszempontból (gender impact assessment 1 bevezetése), majd az átvilágítás után gender main streaming stratégiát dolgoznak ki, illetve néhány szakterületen célzott miniprojektek végrehajtására is sor kerül. Az önkormányzatok és intézményeik saját mûködésükben segítsék elô a nôk és férfiak egyenlôségét azzal, hogy biztosítják a diszkrimináció tilalmát, a nemek egyenlôségére is vonatkozó esélyegyenlôségi tervet készítenek, szabályozzák a mun kahelyi szexuális zaklatás tilalmának intézményrendszerét, és családbarát intézkedéseket vezetnek be. A városrehabilitációs pályázatokhoz kötelezôen benyújtandó, angol mintára meghono sított Integrált városfejlesztési stratégiában a nemek egyenlôségére vo natkozó helyzetfelmérés és ebbôl kiinduló vállalások kitûzése, a gender szempon t integrálása a fejlesztési dokumentumokba. * Megoldókulcs (ötletek): 1. A térségben létrejött nôi vállalkozások száma; a térségben mûködô kutatóközpontokban, egyetemeken a nôi és férfi kutatók száma. 2. A létrejövô kerékpárutat használó nôk és férfiak száma; a létrejövô közúttal megközelíthetô munkahe lyeken a nôi és férfi alkalmazottak száma; a közösségi közlekedési hálózat fejlesztésével elérhetô kulturális, gyer mekintézmények száma. 3. Újonnan létrehozott bölcsôdei férôhelyek száma; akadálymentesített oktatási és kulturális épületek szá ma. 4. Nôi turisztikai vállalkozások száma; turizmusban foglalkoztatott nôk száma. 5. Nemek egyenlôségére is vonatkozó településfejlesztési tervek száma; nôk speciális csoportjaival fog lal ko zó rehabilitációs programok száma. 1 GIA, azaz Genderhatás-tanulmány. Gender mainstreaming a bécsi városvezetésben 2 A bécsi városházán több intézmény is mûködik, amely a nôk és férfiak egyen lôsé gének ügyével foglalkozik. Az 57-es ügyosztály (MA57) kifejezetten nôket cél zó programokat szervez, nôknek és lányoknak szóló segélyvonalakat mûködtet, kap - csolatot tart a menedékotthonokkal, illetve a diszkriminációt csökkentô prog ra mokat szervez, míg a gender mainstreaming iroda az egész városháza és vá ros üze meltetés mûködésében igyekszik érvényesíteni a nemek egyenlôségének szem pont jait. A gender mainstreaming projekt céljai: -- Férfiak és nôk eltérô igényeinek és szükségleteinek figyelembevétele, ennek megfelelô szolgáltatások kialakítása, a döntéshozatali mechanizmusokba az eltérô szempontok beépítése. -- A városi tér kialakításánál mindkét nem igényeinek figyelembevétele. -- Nôk és férfiak számára a városi biztonság kialakítása. -- Az esélyek, lehetôségek és kötelezettségek egyenlô elosztása férfiak és nôk között. -- Megértetni, hogy a gender mainstreaming nem csupán egy különálló téma, de minden egyes folyamatnak, intézkedésnek és minôségbiztosításnak kihagyhatatlan eleme. A projekt feladatai: -- A gm elvének széles körben való megismertetése (kampányok, kiadványok, kon ferenciák). A gm stratégiáinak és módszereinek kidolgozása bemutatása (elôadások és továbbképzések). Az intézkedések ellenôrzése, monitoringrendszer kidolgozása, tanácsadás gm-szempontból a városvezetés és városi alkalmazottak részére, projektadatbank, nôi szakértôk adatbázisának kidolgozása. -- Részterületeken szoros együttmûködés a városi vezetéssel, mint például gm és tervezés, gm az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban, gender budgeting. Lányok játszótere Bécsben A lányok igényeihez igazított játszóteret adtak át 2006-ban Bécsben. A 20. kerületi Mortarapark átalakítása során olyan játszóteret akartak kialakítani, amelyet a kislányok is szívesen látogatnak. A kétezer négyzetméteres tér tervezésekor a helyi általános iskola 9-15 éves diáklányainak véleményét is kikérték, sôt a lányok maguk is tervezhettek játékokat ôszén öt alkalommal tartottak kerekasztalmegbeszélést a lányok és a park tervezôi, kivitelezôi, és több játszóteret is bejártak. Az egyeztetési folyamat eredményeként született meg végül a játszótér, ahol bogyós I Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában Gender mainstreaming a Regionális operatív programok végrehajtásában I 17

MUNKAFÜZET GENDER MAINSTREAMING A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁBAN

MUNKAFÜZET GENDER MAINSTREAMING A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁBAN GENDER MAINSTREAMING A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁBAN MUNKAFÜZET Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming képzés címû programja keretében

Részletesebben

GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN MUNKAFÜZET Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming

Részletesebben

PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA

PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA GENDER MAINSTREAMING KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming képzés címû programja keretében PARTSZÉLRÔL A FÔSODORBA I 1

Részletesebben

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. sz. melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1. sz. melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2017 Készítette: Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Szerzők: Azizi Zouheirné terepkoordinátor Dr.

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára

Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára 0 Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára 007 augusztus.0. verzió - 0 - TARTALOMJEGYZÉK 1. HOGYAN SEGÍT AZ ÚTMUTATÓ?...

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8.

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8. Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére Munkaanyag 2004. január 8. Tartalom I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA 1. El lehet-e felejtkezni erről a feladatról? 2.

Részletesebben

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP Segédlet pályázati útmutatóhoz - ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP A pályázatok esélyegyenlőségi tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák esélyegyenlőségi céljaikat (a pályázati

Részletesebben

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre Kutatási előzmények jelenlegi helyzet Készült Az Esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közpolitikai ajánlásai

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közpolitikai ajánlásai A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közpolitikai ajánlásai A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közpolitikai ajánlásai Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség Budapest, 2014 Szerkesztette: Juhász

Részletesebben

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. Beosztás Név Dátum Aláírás Jóváhagyta Polgármester Németh Csaba 2011. május 10. 1 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések...

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

BUDAPEST TÖBB, MINT ESÉLY

BUDAPEST TÖBB, MINT ESÉLY BUDAPEST TÖBB, MINT ESÉLY B F II. INTÉZKEDÉSI TERV Készült a Fővárosi Közgyűlés megbízásából a Budapest Esély Nonprofit Kft. szakmai műhelyében ISBN 978-963-08-0572-8 Budapest Esély Nonprofit Kſt. 1084

Részletesebben

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 Peking+15 Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 I. rész: Eredmények és buktatók áttekintése a nemek közti egyenlőség és a nők

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

4. A hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatás 4.1. Összefoglaló

4. A hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatás 4.1. Összefoglaló 4. A hátrányos helyzetű csoportokra gyakorolt hatás 4.1. Összefoglaló 1. Az elemzés során a 2007-2013 közti időszakra szóló Operatív Programokat aszerint vizsgáltuk, hogy milyen hatással lesznek a tervezett

Részletesebben

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018.

Acsa község Helyi Esélyegyenlőségi Programja ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A C S A 2013-2018. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 5 Demográfiai adatok... 6 Célok... 8 A HEP helyzetelemző

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák Orbán Anikó Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák Az EU 2020 stratégia 1 Az Európa 2020, az Európai Unió 10 évre

Részletesebben