HÁTTÉRANYAGOK KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁTTÉRANYAGOK 2009. KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz"

Átírás

1 HÁTTÉRANYAGOK 2009 KERESKEDELMI JOG c. tárgyhoz AZ ELŐADÁSOKON ELHANGZOTTAK VIZSGAANYAGNAK SZÁMÍTANAK! Irodalom: Kaponyi Erzsébet: Fejezetek a Nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogából Aula Kiadó, Budapest, 2003 Ajánlott irodalom: Miskolczi Bodnár Péter: Kereskedelmi jog: Társasági jog és konszernjog Egyetemi tankönyv. Bruxelles, UniPress, 2002 Barta Judit - Kovács István - Fazekas Judit: Az üzleti élet szerződései. Szerk. Miskolczi Bodnár Péter. Budapest, Unió, 2002 Dr. Bárdos Péter - Dr. Gabriel Lansky szerk.: Cégalapítás, befektetés az Európai Unióban, hvgorac, Budapest, 2004 Berke Barna - Burián László - Boytha György - Dienes Oehm Egon - Király Miklós - Martonyi János - Mádl Ferenc: Az Európai Közösség Kereskedelmi Joga, KJK. Budapest, 1999 Molnár Gábor Lajos: Bevezetés az angol társasági jogba, BIP, Budapest, 2002 Megjegyzések: A háttéranyagok között vannak jogszabályok, a törvény indokolásával együtt. Ez nem azt jelenti, hogy a jogszabályokat szó szerint tudniuk kell majd, csak lehetővé szeretném tenni az eredeti források olvasását. A törvényi indokolások remélhetőleg azok számára is érthetővé teszik az anyagot, akik az órákon nem vették részt. Az angol nyelvű anyagok, remélem, nem okoznak nehézséget, nyilván nem angolul fognak vizsgázni, de nem árt, ha az angol kifejezéseket is ismerik. Az internetes források általában jól használhatók. (pl. versenyjog) Akinek a felkészülését illetően bármilyen kérdése lenne, kérem, ben jelezze. A cégek székhelye (székhelye és/vagy a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.) 1

2 7. (1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is. (2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is. A törvény - nemzetközi példákra is figyelemmel - nagyobb döntési mozgásteret biztosít a cég tulajdonosai számára a székhely fogalmának meghatározásakor. A jelenleg hatályos Ctv. 7. -ának (1) bekezdése szerint a cég székhelye a központi ügyintézés helye. E fogalomból a gyakorlatban az az elvárás következik, hogy a székhelyen a cég aktívan jelen legyen. Ez azonban nem szükségszerű. A törvény ezért nem tekinti egyazon helynek, egymás meghatározásának a székhelyet és a központi ügyintézés helyét. A kontinentális és az angolszász jogrendszerekben ugyanis nem követelmény, hogy a társaság székhelye egyben az üzleti tevékenysége gyakorlásának helye is legyen. Utalni szükséges továbbá arra a tényre is, hogy a hatályos szabályozás mellett is a cégek jelentős részénél a székhely nem jelent többet bejegyzett irodánál, kézbesítési címnél; a cég működésével kapcsolatos ügyintézés és/vagy üzleti tevékenység attól eltérő helyen folyik. A törvény értelmében a székhely - hasonlóan az angolszász megoldáshoz - a cég bejegyzett irodája (registered office). A székhely a cég levelezési címe, ahol a cég gondoskodik a küldemények átvételéről, ahol a cég iratainak őrzése, rendelkezésre tartása történik, valamint ahol a cég teljesíti a külön jogszabályokban meghatározott, 2

3 a székhellyel összefüggő kötelezettségeit. Ezen utóbbi körbe tartoznak a hatóságok kényszerintézkedéseinek tűrése is. A cégnek székhelyét továbbra is cégtáblával kell megjelölnie. A rendelkezések alapján továbbra sincs akadálya annak, hogy a cég létesítő okirata úgy rendelkezzen, hogy a cég székhelye a központi ügyintézés, döntéshozatal helye egyben. Előírhatja továbbá a társasági szerződés azt is, hogy a vállalkozás üzleti tevékenységét elsődlegesen a székhelyén gyakorolja. A törvény a társaság telephelyének meghatározásakor is nagyobb beleszólásidöntési jogot biztosít a cég tulajdonosainak. A hatályos szabályozás értelmében lényegében minden olyan hely, ahol egy társaság a székhelyén kívül üzleti tevékenységet folytat, telephelynek minősül. Ez adott esetben indokolatlan bürokratikus megterhelést okoz (regisztrációs kötelezettség), növeli a cég működtetésének költségeit. A törvény értelmében a telephely a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésben foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. (Hitelezővédelmi szempontból nyilvánvalóan szükségtelen ugyanis, hogy kiterjedt bolthálózattal, kirendeltséggel rendelkező cégek a cégjegyzékben kötelezően telephelyet, fióktelepet jegyeztessenek be, majd gondoskodjanak az ezzel összefüggő gyakori változások bejelentéséről.) A törvény ugyanakkor nem érinti a telephely (fióktelep) adójogi meghatározását, amelyre a jövőben éppúgy, mint jelenleg is az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szabályai az irányadóak. (3) Magyar cég külföldön lévő fióktelepének a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez a cégnek a külföldi cégkivonattal, illetve más okirattal, valamint ezeknek magyar nyelvű hiteles fordításával kell igazolnia, hogy a fióktelepet a fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba vették. A cég székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó szabályozás lényegében változatlan. Ennek értelmében a cég székhelye a központi ügyintézés helye, a telephely a tevékenység gyakorlásának azon helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a fióktelep pedig olyan telephely, amely más településen (adott esetben más államban) van, mint a székhely. A magyar cég külföldön lévő fióktelepe csak akkor jegyezhető be a cégjegyzékbe, ha a cég igazolja, hogy a fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba vették. 3

4 A forgalom biztonsága megköveteli, hogy a cég a székhelyén (telephelyén) elérhető legyen. Ennek érdekében a törvény több rendelkezést is tartalmaz. A hatályos szabályozással összhangban a székhelyet a cégnek cégtáblával kell megjelölnie. Új előírás ugyanakkor, hogy a cégjegyzékben a székhely (telephely, fióktelep) esetében már nem csak az irányítószámot, helységet, utcát, házszámot kell feltüntetni, hanem - ha van ilyen - az emeletet és az ajtószámot is. Ugyanis pl. egy 70 lakásos társasházban, illetve irodaházban a cégnek szóló küldemények kézbesítése ennek hiányában komoly nehézséget okoz. A technikai jellegű változtatásokon túlmenően a székhely valódiságának biztosítása érdekében is történtek lépések. Nem egyszer előfordult ugyanis, hogy a cég által székhelyként megadott címről a későbbiekben bebizonyosodik, hogy ott csak egy üres telek található, illetve - rosszhiszeműen - olyan személy lakását, irodáját tüntették fel székhelyként, aki erről mit sem tudott. Ezért a törvény 1. számú, illetve 3. számú melléklete előírja, hogy a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez a székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okiratot csatolni kell. Ez lehet a cég (leendő cég) tulajdonosi minőségét tanúsító tulajdoni lap vagy a cég nevében az ingatlan tulajdonosával kötött bérleti szerződés. (4) Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult. A hatályos szabályozás szerint a székhely főszabályként az adminisztratív jellegű tevékenységek helyét biztosító iroda (registred office), míg a központi ügyintézés helye az a hely, ahol a cég érdemi irányítását, ügyvezetését, a döntéshozatali tevékenységet folytatják. E két hely a létesítő okirat rendelkezése szerint egybe is eshet. Ha a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, úgy e helyet a létesítő okiratnak szintén tartalmaznia kell, s a székhely mellett a cégjegyzékben is külön nyilvántartandó adatot képez [Ctv. 24. (1) bek. c) pontja] évi LIV. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény, valamint a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló évi XXIV. törvény módosításáról 4

5 A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény módosítása Külföldi vállalkozás a Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe, illetve fióktelepei útján (a továbbiakban: fióktelep) belföldön e törvény rendelkezései szerint vállalkozási tevékenység végzésére jogosult; ennek során a fióktelep tevékenységével összefüggésben - ha törvény másképp nem rendelkezik - a fióktelep jár el a hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben fennálló jogviszonyokban, valamint a külföldi vállalkozás más fióktelepeivel fennálló kapcsolatokban. A fióktelep több városban (községben) is rendelkezhet működési hellyel (telephellyel)." "(2) A fenti bekezdésben foglaltaktól eltérően a cégjegyzésre jogosultak a cégbejegyzési kérelem beadását követően a fióktelep nevében és javára eljárhatnak, azonban a "bejegyzés alatt" toldatot az iratokon fel kell tüntetni, és a megkötött jogügyletek során az elnevezéshez kell fűzni (előfióktelep). A fióktelep a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet (ideértve az alapítási, tevékenységi engedélyhez, valamint a telepengedélyezéshez kötött tevékenységeket is) nem folytathat. Ha a fióktelep cégbejegyzési kérelmét elutasítják, további jogokat nem szerezhet, új kötelezettségeket nem vállalhat, köteles működését haladéktalanul megszüntetni. A kötelezettségvállalásokból eredő tartozásokért a külföldi székhelyű vállalkozás korlátlanul köteles helytállni." 4. A fióktelep képviseletét - ideértve a cégjegyzést is - a fióktelepnél a) munkaviszonyban foglalkoztatott, illetve oda kirendelt, vagy b) tartós megbízási jogviszonyban álló, belföldi lakóhellyel rendelkező személyek láthatják el." "(2) Törvény úgy is rendelkezhet, hogy az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező vállalkozás - magyarországi fióktelepe útján - alapítási vagy tevékenységi engedélyhez kötött tevékenységet akkor is végezhet, ha erre a székhelye szerinti felügyeleti hatóságtól engedéllyel rendelkezik, vagy az (1) bekezdés szerinti követelményeket a külföldi vállalkozás is teljesítheti." "8. Ha nemzetközi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, törvény előírhatja, hogy valamely vállalkozási tevékenység folytatására kizárólag az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet vagy az említett államokban gazdasági nyilvántartásba vett önálló vállalkozó, illetőleg az említettek legalább többségi tulajdonában lévő, az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett szervezet jogosult." 5

6 . A Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban törvény a fióktelepre (MENTESSÉG!) a) a közrend, a közbiztonság, a közegészségügy, a pénzügyi rendszer stabilitása, valamint a hitelezők, betétesek, befektetők és biztosítottak másképpen nem érvényesíthető, jogos érdekei védelmében, valamint b) a külföldi vállalkozás fióktelepe és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet fióktelepe közötti jogi és technikai különbségek miatt indokolt körben és mértékben eltérő szabályozást állapíthat meg." 8. Az Fkt ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a kiegészül a következő (4) bekezdéssel: "(1) A fióktelep nem folytathat a külföldi vállalkozás nevében képviseleti tevékenységet." "(3) Nem lehet a fióktelep képviselője az a magánszemély, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató fióktelep képviseletére nem jogosult. (4) A fióktelep képviseletére jogosult személyek, továbbá azoknak a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozói saját nevükben csak akkor köthetnek a fióktelep tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, ha azt a fióktelep létesítéséről szóló okirat vagy a külföldi székhelyű vállalkozás írásbeli határozattal engedélyezi. A külföldi székhelyű vállalkozás írásbeli engedélye szükséges ahhoz is, hogy a fióktelep képviseletére jogosult személy a fiókteleppel azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben részesedést szerezzen, ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő részvényszerzést." "A külföldi székhelyű vállalkozás és a fióktelep egyetemlegesen és korlátlanul felel a fióktelep tevékenysége során keletkezett tartozásokért." "(1) A fióktelep könyvvezetésére, éves beszámoló készítésére, a beszámoló nyilvánosságra hozatalára és közzétételére vonatkozó előírásokat, valamint az ezekkel összefüggő sajátos szabályokat és mentességeket a számviteli törvény, illetve az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet tartalmazza." A fióktelep - ha törvény másképp nem rendelkezik - devizabelföldinek minősül. A belföldiekre irányadó szabályok szerint kell a külkereskedelmi szerződéseket is 6

7 megkötnie, illetve az engedélyköteles ügyletek esetén - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - az engedélyeket beszereznie." "Törvény - a külföldi vállalkozás és a fióktelep bevételei és kiadásai elkülöníthetősége érdekében - előírhatja, hogy a fióktelep és a külföldi vállalkozás, illetve a fióktelep és a külföldi vállalkozás más fióktelepe közötti gazdasági kapcsolatban a külföldi vállalkozást és a másik fióktelepet úgy kell tekinteni, mintha a kapcsolat a külföldi vállalkozáson kívüli vállalkozással jött volna létre." Az Európai Gazdasági Térség ÁLLAMAIBAN bejegyzett külföldi vállalkozás a magyarországi fióktelepe által folytatott vállalkozási tevékenységhez szükséges ingatlanra vonatkozóan akkor szerezhet tulajdont, ha az nem termőföld. Az Európai Gazdasági Térségen KÍVÜL bejegyzett külföldi vállalkozás a magyarországi fióktelepe által folytatott vállalkozási tevékenységhez szükséges ingatlanra vonatkozóan akkor szerezhet tulajdont, ha az nem termőföld, illetve védett természeti terület. A tulajdonszerzéshez egyik esetben sem szükséges engedély a) nemzetközi szerződésben meghatározott esetekben, vagy b) ha a külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam és a Magyar Köztársaság között erre vonatkozóan viszonosság áll fenn." "(5) A fióktelep megszüntetése esetén az ingatlant a külföldi vállalkozásnak egy éven belül el kell idegenítenie, kivéve, ha az ingatlanszerzéshez nem kellene engedélyt kérnie, vagy ha az elidegenítési kötelezettség alól a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatal vezetője) felmentést adott. A hivatal vezetője a felmentést a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló jogszabály szerinti feltételekkel, és az abban foglalt eljárási szabályok szerint adja meg azzal, hogy a felmentés nem tagadható meg akkor sem, ha az ingatlan a külföldi vállalkozás által vagy részesedésével alapított belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, illetve másik fióktelep, továbbá kereskedelmi képviselet tevékenységéhez szükséges." A külföldi vállalkozás ellen külföldön kezdeményezett fizetésképtelenségi eljárás a magyarországi fióktelepre nemzetközi szerződés vagy viszonosság esetében, továbbá a Tanácsnak a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendeletében foglaltak szerint terjed ki. Ha a külföldi vállalkozás ellen külföldön - személyes joga alapján indított - fizetésképtelenségi eljárás a (2) bekezdésben említett nemzetközi szerződés, illetve viszonosság hiányában a fióktelepre nem terjed ki, vagy az 1346/2000/EK rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, a fióktelep bejegyzésének helye szerinti megyei bíróság - a 7

8 cégbíróság értesítése alapján (az 1346/2000/EK rendelet hatálya alá eső eljárásokban pedig a külföldön indult fizetésképtelenségi eljárásban eljáró felszámoló értesítése alapján) - hivatalból rendeli el a fióktelep felszámolását. (4) A fióktelep felszámolására irányuló eljárásra a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) I., III. és IV. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni 22. és az 1346/2000/EK rendelet szerinti eltérésekkel. Az eljárás befejeződése után fennmaradó vagyonnal a külföldi vállalkozás, illetve a külföldi fizetésképtelenségi eljárásban eljáró - a vállalkozás vagyonával kapcsolatosan jognyilatkozatok tételére jogosult - felszámoló rendelkezik." "A fióktelep törlése iránti kérelmet a külföldi székhelyű vállalkozás erre vonatkozó döntése meghozatalától számított 90 napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz. Kérelemre a cégbíróság az alábbi körülmények együttes fennállása esetén törölheti a fióktelepet a cégnyilvántartásból:" A fióktelep kérelemre történő törlésének nem feltétele a (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása, ha a külföldi vállalkozás székhelye (bejegyzése) szerinti államnak a Magyar Köztársasággal nemzetközi szerződése van a polgári és kereskedelmi ügyekre nézve a bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról, valamint a köztartozások behajtásáról, vagy ezeket a kérdéseket európai közösségi jogi szabályozás rendezi. A fióktelepnek azonban ebben az esetben is közleményt kell közzétennie a Cégközlönyben a megszüntetéséről azzal, hogy a hitelezők követeléseiket harminc napon belül a fióktelepnél jelentsék be, továbbá tájékoztatást kell adnia arról is, hogy a ki nem elégített követeléseket a hitelezők milyen eljárásban érvényesíthetik." Külföldi székhelyű hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó magyarországi fióktelepe, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás befektetési, kiegészítő befektetési, árutőzsdei szolgáltatást, valamint befektetési alapkezelési, elszámolóházi, tőzsdei, továbbá közraktározási tevékenységet végző belföldi fióktelepe (a továbbiakban: PÉNZÜGYI FIÓKTELEP) létesítésére, működésére, állami felügyeletére, ellenőrzésére, továbbá megszüntetésére, illetve a fizetésképtelenségi eljárásokra az e törvényben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a külön törvény másként nem rendelkezik. (2) Az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett külföldi vállalkozás pénzügyi fióktelepe az alapítással jön létre, és Magyarországon a külön törvényben foglaltak szerint kezdheti meg működését, mellyel egyidejűleg benyújtja a cégbejegyzésre vonatkozó kérelmét is. 8

9 (3) Az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás által létesített pénzügyi fióktelep az alapítója nevében, képviseletében jár el, továbbá a 10. (1)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell rá alkalmazni." Kereskedelmi képviselet: a külföldi vállalkozás, vállalkozási tevékenységet nem folytató, a belföldi cégnyilvántartásba önálló cégformaként bejegyzett olyan szervezeti egysége, amely - a külföldi vállalkozás nevében és javára - szerződések közvetítésével, előkészítésével, megkötésével, az üzletfelek tájékoztatásával és a velük való kapcsolattartással összefüggő feladatokat lát el;" A KERESKEDELMI KÉPVISELET cégnevét a képviseletnél a) munkaviszonyban foglalkoztatott, illetve oda kirendelt, vagy b) tartós megbízási jogviszonyban álló, belföldi lakóhellyel rendelkező személyek jegyezhetik. A kereskedelmi képviselet akkor jegyezhető be a cégnyilvántartásba, ha a cégbejegyzésre vonatkozó kérelem és mellékletei megfelelnek a külön törvényben szabályozott feltételeknek." (A kereskedelmi képviselet a külföldi vállalkozás számára) "a) a külföldi vállalkozás nevében szerződéseket közvetít," A kereskedelmi képviselet a külföldi vállalkozás nevében és javára megkötheti a képviselet működtetésével összefüggő szerződéseket." A külföldi vállalkozásnak a Magyarországon létesített kereskedelmi képviselete tevékenységéhez szükséges ingatlan tulajdonjoga megszerzésének feltételeire, valamint a kereskedelmi képviselet megszüntetése esetén az ingatlantulajdonnal kapcsolatos eljárásra a fióktelepekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni." A kereskedelmi képviselet a cégbírósági nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg. A törlés iránti kérelmet a külföldi székhelyű vállalkozás erre vonatkozó döntése meghozatalától számított 90 napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz. A kereskedelmi képviselet kérelemre történő törlésének nem feltétele az (1) bekezdés meghatározott feltételek fennállása, ha a külföldi vállalkozás székhelye (bejegyzése) szerinti államnak a Magyar Köztársasággal nemzetközi szerződése van a polgári és kereskedelmi ügyekre nézve a bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról, valamint a köztartozások behajtásáról, vagy ezeket a kérdéseket európai közösségi jogi szabályozás rendezi. A kereskedelmi képviseletnek azonban ebben az esetben is közzé kell tennie a megszüntetéséről a Cégközlönyben közleményt azzal, hogy a hitelezők követeléseiket harminc napon belül a kereskedelmi képviseletnél jelentsék be, továbbá tájékoztatást kell 9

10 adnia arról is, hogy a ki nem elégített követeléseket a hitelezők milyen eljárásban érvényesíthetik." A külföldi székhelyű hitelintézet BANKKÉPVISELETÉNEK, továbbá a külföldi székhelyű biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviseletének létesítésére, működésére és megszüntetésére az e törvényben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha külön törvény másképp nem rendelkezik. A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény hatálya alá eső befektetési, kiegészítő befektetési, árutőzsdei szolgáltatásokkal, valamint befektetési alapkezelési, elszámolóházi, tőzsdei, továbbá a közraktározási tevékenységgel összefüggő szerződéseket devizakülföldinek belföldön létesített képviselete nem kötheti meg Magyarországon." "Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés 38/A. Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a) az Európai Közösséget létrehozó szerződés Cikkei, b) a Tanács 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról." A szabályokat az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban bejegyzett külföldi székhelyű vállalkozások által alapítani kívánt fióktelepekre is alkalmazni kell. A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától - az egységes belső piacon kívüli kereskedelemre és áruszállításokra, továbbá az Európai Közösségek jogával és a Csatlakozási Szerződéssel összhangban lehet alkalmazni." A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló évi XXIV. törvény módosítása KÜLFÖLDI Magyarországon - külföldi részvétellel működő társaság, fióktelep, önálló vállalkozás létesítése nélkül - saját nevében, jövedelem- és haszonszerzésre irányuló vagy azt eredményező üzletszerű gazdasági tevékenységet akkor végezhet, ha az a) nevelési-oktatási intézménynél, felsőoktatási intézménynél oktatási tevékenység, 10

11 b) előadóművészi tevékenység, c) szakértői tevékenység (a könyvvizsgálói, a könyvelői és a számviteli tevékenység, valamint a jogi szolgáltatás kivételével), d) hivatásos sportolói tevékenység, e) külkereskedelmi szerződés teljesítése érdekében végzett építési, szerelési, vevőszolgálati tevékenység, f) olyan tevékenység, amely az általa megszerzett belföldön lévő termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására korlátozódik, ha ez személyes jelenlét nélkül és az általa külföldön kibocsátott kereskedelmi kártya felhasználásával történik, g) egyéb, olyan üzletszerű gazdasági tevékenység, melynek gazdasági célú letelepedés nélküli végzését törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi. GAZDASÁGI CÉLÚ LETELEPEDÉS NÉLKÜL A KÜLFÖLDI a) a fent említett tevékenységet naptári évenként legfeljebb 60 napot meg nem haladó időtartamban folytathatja Magyarországon, továbbá b) a fent említett tevékenység végzéséhez belföldön alkalmazottat NEM foglalkoztathat, ideértve a külföldön foglalkoztatott alkalmazott vagy megbízott Magyarországra történő kirendelésének vagy munkaerő kölcsönzésének esetét is." "3/A. Az Európai Gazdasági Térség államainak állampolgárai, továbbá az ott bejegyzett vállalkozások a 2. c) pontja szerinti gazdasági célú letelepedés nélkül is nyújthatnak határon átnyúló szolgáltatásokat. A szolgáltatások nyújtásának feltételeit és részletes szabályait külön jogszabályok határozzák meg." WASHINGTONI EGYEZMÉNY évi 7. törvényerejű rendelet a Nemzetközi Beruházás biztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló, Szöulban, október 11-én kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa megerősítő okiratának letétele a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banknál, április 21-én megtörtént. Az Egyezmény 61. cikkében megkívánt feltételek teljesülése következtében az Egyezmény április 12-én hatályba lépett.) 11

12 1. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Nemzetközi Beruházás biztosító Ügynökség létrehozásáról szóló, Szöulban, október 11-én kelt Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti. 2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: évi 27. törvényerejű rendelet az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló, Washingtonban, március 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétele az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál, New Yorkban, február 4. napján megtörtént. Az Egyezmény - összhangban a 68. Cikk rendelkezéseivel - a Magyar Népköztársaság vonatkozásában március 6-án lépett hatályba.) 1. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Washingtonban, március 18-án kelt, az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti. 2. Az 1. -ban említett Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő: PREAMBULUM A Szerződő Államok Figyelembe véve a nemzetközi együttműködésnek a gazdasági fejlődés érdekében jelentkező szükségességét és a nemzetközi magánberuházásnak ebben játszott szerepét; Szem előtt tartva annak lehetőségét, hogy az ilyen beruházásokkal kapcsolatban időről időre jogviták keletkezhetnek a Szerződő Államok és más Szerződő Államok természetes és jogi személyei között; Felismerve, hogy jóllehet az ilyen jogviták rendszerint nemzeti jogi eljárásoknak vannak alávetve, bizonyos esetekben a rendezés nemzetközi módszerei is alkalmasak lehetnek; Különleges fontosságot tulajdonítva annak, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a nemzetközi békéltetés vagy választott bíráskodás azon intézményes keretei, amelyek elé a Szerződő Államok és más Szerződő Államok természetes és jogi személyei az ilyen jogvitákat, amennyiben kívánják, előterjeszthetik; 12

13 Attól az óhajtól vezetve, hogy ilyen intézményes keretek létesüljenek a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank védnöksége alatt; Felismerve azt, hogy a Felek között létrejött az a közös megegyezés, amely alapján az ilyen jogvitákat az említett intézményes keretek közötti békéltetésre vagy választott bíráskodásra bocsátják, olyan kötelező megállapodást képez, amely megköveteli, különösen, hogy a békéltetők részéről előterjesztett ajánlásokat megfelelően mérlegelnék és a választott bírósági határozatoknak eleget tegyenek; és Kinyilvánítva, hogy valamely Szerződő Állam azon egyszerű ténynél fogva, hogy ratifikálta, elfogadta vagy jóváhagyta ezt az Egyezményt, az ilyen irányú hozzájárulása nélkül nem tekinthető kötelezettnek arra, hogy bármely konkrét jogvitát békéltetés vagy választott bíróság elé bocsásson. Az alábbiakban állapodtak meg: I. FEJEZET A Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) 1. CÍM Létrehozás és szervezet 1. Cikk (1) Ezennel létrejön a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (a továbbiakban: a Központ). (2) A Központ célja, hogy a Szerződő Államok és más Szerződő Államok természetes és jogi személyei közötti beruházási vitákkal kapcsolatos békéltetésre és választott bíráskodásra lehetőséget biztosítson az Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően. 2. Cikk A Központ székhelye a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: a Bank) központi irodája. A székhely más helyre is áthelyezhető az Igazgatói Tanács kétharmados többséggel hozott határozata alapján. 3. Cikk A Központ Igazgatói Tanácsot és Titkárságot hoz létre, valamint gondoskodik a békéltetők és választott bírók paneljéről. 13

14 2. CÍM Az Igazgatói Tanács 4. Cikk (1) Az Igazgatói Tanács a Szerződő Államok egy-egy képviselőjéből áll. Amennyiben a képviselő az ülésen nincs jelen vagy teendői ellátásban akadályoztatva van, képviselőként a helyettes járhat el. (2) Ellenkező kijelölés hiányában a Szerződő Államok által a Bankhoz kinevezett kormányzó és helyettes kormányzó ex officio az illető Szerződő Állam képviselője, illetőleg helyettese. 5. Cikk A Bank elnöke ex officio az Igazgatói Tanács elnöke (a továbbiakban: az elnök), akinek nincs szavazati joga. Távollétében vagy akadályoztatása esetén, valamint azon idő alatt, amíg nincs betöltve a Bank elnökének tisztsége, az Igazgatói tanács elnökeként az a személy jár el, aki arra az időre a Bank elnöki tisztségét ellátja CÍM A panelek 12. Cikk Mind a békéltetők panele, mind a választott bírók panele az alábbiak szerint kijelölt, szakképzett személyekből áll, akik vállalják e megbízást. 13. Cikk (1) Valamennyi Szerződő Állam jogosult mindegyik panelbe négy-négy személyt kijelölni, akik lehetnek a saját állampolgárai is, de mások is. (2) Az elnök tíz-tíz személyt nevezhet ki mindkét panelbe. A panelekbe ekként kijelölt személyeknek különböző állampolgárságúaknak kell lenniük. 14. Cikk (1) A panelekbe kinevezett személyeknek magas erkölcsiségű, a jog, a kereskedelem, az ipar vagy a pénzügyek területén elismert szaktudással rendelkező olyan személyeknek kell 14

15 lenniük, akikről feltételezhető, hogy képesek elfogulatlanul ítélkezni. Különösen fontos a jog területén való jártasság a választott bírók paneljébe tartozó személyeknél. (2) Az elnök, a panelekbe való kinevezés során figyelembe veszi továbbá azt, hogy a panelekben biztosítva legyen a világ fő jogrendszereinek, valamint a gazdasági tevékenység fő formáinak képviselete. 15. Cikk (1) A paneltagok hatéves, megújítható időtartamokon át teljesítenek szolgálatot. (2) A paneltag halála vagy lemondása esetén a tagot kijelölő hatóság jogosult egy másik személyt kinevezni az említett tag még hátralevő szolgálati idejének kitöltésére. (3) A paneltagok mindaddig hivatalukban maradnak, amíg utódjaikat ki nem jelölik. 16. Cikk (1) Ugyanazon személy mindkét panelben teljesíthet szolgálatot. (2) Ha egy személyt ugyanazon panelbe egynél több Szerződő Állam vagy egy vagy több Szerződő Állam és az elnök jelölt ki, az illető személy azon hatóság által kijelöltnek minősül, amely elsőként jelölte ki őt, amennyiben az egyik ilyen hatóság az az állam, amelynek állampolgára, akkor ezen állam által kijelöltnek tekintendő. (3) Valamennyi kijelölésről értesíteni kell a főtitkárt, és a kijelölés attól a naptól kezdve hatályos, amikor az értesítés beérkezett. 5. CÍM A Központ finanszírozása 17. Cikk Ha a Központ kiadásai nem fedezhetők a berendezések használatáért járó díjakból vagy más bevételekből, a többletet azok a Szerződő Államok viselik, amelyek a Bank tagjai, olyan arányban, ahogy a Bank alaptőkéjét jegyezték, azok a Szerződő Államok pedig, amelyek nem tagjai a Banknak, az Igazgatói Tanács által elfogadott szabályoknak megfelelően. 6. CÍM Jogállás, mentességek és kiváltságok 15

16 18. Cikk A Központ teljes nemzetközi jogi személyiséggel rendelkezik. A Központ jogképessége kiterjed a) a szerződéskötésre; b) ingó és ingatlan tulajdon szerzésére és az afeletti rendelkezésre; c) jogi eljárások kezdeményezésére. 19. Cikk A Központ, feladatainak ellátása érdekében, valamennyi Szerződő Állam területén az e cím alatt megállapított mentességeket és kiváltságokat élvez. 20. Cikk A Központ, valamint tulajdona és vagyoni értékei mentességet élveznek minden jogi eljárás alól, kivéve, ha a Központ erről a mentességről lemond. 21. Cikk Az elnök, az Igazgatói Tanács tagjai, továbbá azok a személyek, akik békéltetőként vagy választott bíróként avagy az 52. Cikk (3) bekezdése szerint kinevezett Bizottság tagjaként járnak el, valamint a Titkárság tisztviselői és alkalmazottai a) joghatóság alóli mentességet élveznek minden olyan tevékenységet illetően, amelyeket feladataik ellátása során végeztek, kivéve, ha a Központ erről a mentességről lemond; b) ha nem helyi állampolgárok, a bevándorlási korlátozások, a külföldiek a nyilvántartási követelmények és a nemzeti szolgálati kötelezettségek tekintetében ugyanazokat a mentességeket, a valutakorlátozásokkal kapcsolatban ugyanazokat a könnyítéseket élvezik, és az utazási lehetőségekkel kapcsolatban ugyanazon elbánásban részesülnek, mint amelyeket a Szerződő Államok más Szerződő Államok hasonló rangú képviselőinek, tisztviselőinek és alkalmazottainak nyújtanak. 22. Cikk A 21. Cikk rendelkezéseit alkalmazni kell azon személyekre is, akik az Egyezmény szerinti eljárásokban megjelennek mint felek, képviselők, jogi tanácsadók, ügyvédek, tanúk vagy szakértők, azzal azonban, hogy az említett Cikk b) bekezdésének rendelkezései kizárólag ezen személyeknek az eljárások helyére való utazására, az onnan való elutazására, valamint az ott tartózkodására alkalmazandók. 16

17 23. Cikk (1) A Központ irattára sérthetetlen, bárhol legyen is az. (2) A hivatalos kapcsolattartás során a Központot minden Szerződő Állam ugyanolyan kedvező elbánásban részesíti, mint amelyet más nemzetközi szervezet részére nyújt. 24. Cikk (1) A Központ vagyoni értékei, tulajdona és jövedelme, valamint műveletei és ügyletei, az Egyezményben engedélyezett teljes adó- és vámmentességet élveznek. A Központ mentes bármely adó- vagy vámilleték beszedéséért vagy megtérítéséért való felelősség alól is. (2) A helyi állampolgárok kivételével, semmiféle adó nem vethető ki azon költségtérítésekre vagy ezekkel kapcsolatban, amelyeket a Központ az Elnöknek vagy az Igazgatói Tanácsnak fizet vagy azon illetményekre, költségtérítésekre, más járadékokra vagy ezekkel kapcsolatban, amelyeket a Központ fizet a Titkárság tisztségviselőinek vagy alkalmazottainak. (3) Semmiféle adó nem vethető ki azon díjakra vagy költségtérítésekre, vagy ezekkel kapcsolatban, amelyeket békéltetőként vagy választott bíróként vagy az 52. Cikk (3) bekezdése szerint kinevezett bizottság tagjaként eljáró személyek vesznek fel az Egyezmény hatálya alá eső eljárásokban, ha az ilyen adó kizárólagos jogalapjául a Központ székhelye vagy az a hely szolgál, ahol az ilyen eljárásokat lefolytatják vagy az a hely, ahol az ilyen díjakat és költségtérítéseket kifizetik. II. FEJEZET A Központ joghatósága 25. Cikk (1) A Központ joghatósága kiterjed minden olyan beruházásból közvetlenül keletkező jogvitára, amely egyik Szerződő Állam (vagy ezen Szerződő Állam bármely olyan alárendelt szerve vagy ügynöksége, amelyet az a Központnak bejelent) és egy másik Szerződő Állam természetes és jogi személyei között jött létre, amennyiben a vitában álló felek írásban hozzájárulnak a jogvitának a Központ elé terjesztéséhez. Amennyiben a felek hozzájárulásukat adták, azt egyik fél sem vonhatja vissza egyoldalúan

18 (3) A Szerződő Állam alárendelt szerve vagy ügynöksége részéről történő hozzájárulást az illető Államnak jóvá kell hagynia, kivéve, ha ez az Állam értesíti a Központot arról, hogy ilyen jóváhagyásra nincs szükség. (4) Bármely Szerződő Állam jogosult - az Egyezmény ratifikálásakor, elfogadásakor vagy jóváhagyásakor, illetve bármikor ezt követően - értesíteni a Központot azon vitáról vagy viták köréről, amelyet vagy amelyeket nem vet alá a Központnak, illetőleg megfontolás tárgyává teszi azt. A Főtitkár köteles az ilyen értesítést haladéktalanul közölni valamennyi Szerződő Állammal. Az ilyen értesítés nem tekinthető az (1) bekezdés által megkívánt hozzájárulásnak. 26. Cikk A feleknek az Egyezmény szerinti választott bíráskodásnak való alávetése - ellenkező kikötés hiányában - olyan hozzájárulásnak minősül, amely minden más jogorvoslati utat kizár. 27. Cikk (1) Egyetlen Szerződő Állam sem fog diplomáciai védelmet nyújtani vagy nemzetközi igényt támasztani olyan jogvitát illetően, amelyre vonatkozólag valamely természetes vagy jogi személy és egy másik Szerződő Állam egyetértett abban, hogy azt az Egyezmény szerinti választott bíróság elé terjesztik vagy terjesztették, kivéve, ha az említett másik Szerződő Állam nem tartotta magát az ilyen jogvitában hozott határozathoz, illetőleg annak nem tett eleget. (2) A diplomáciai védelem, az (1) bekezdés szempontjából nem terjed ki az olyan kötetlen diplomáciai eszmecserékre, amelyeknek kizárólagos célja a jogvita rendezésének megkönnyítése. III. FEJEZET Békéltetés 1. CÍM Békéltetés iránti kérelem 28. Cikk 18

19 (1) Bármely Szerződő Állam vagy egy Szerződő Állam bármely természetes vagy jogi személye, amennyiben békéltetési eljárást kíván kezdeményezni, ennek érdekében írásbeli kérelmet intéz a főtitkárhoz, aki a kérelem egy példányát megküldi a másik félnek. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell a jogvitában szereplő kérdésekre vonatkozó információt, a felek azonosítását és hozzájárulásukat a békéltetéshez, igazodva a békéltető és a választott bírósági eljárás megindítására vonatkozó eljárási szabályokhoz. (3) A főtitkár nyilvántartásba veszi a kérelmet, kivéve, ha a kérelemben foglalt információ alapján megállapítja, hogy a vita nyilvánvalóan nem tartozik a Központ joghatósága alá. A főtitkár haladéktalanul értesíti a feleket a nyilvántartásba vételről vagy a nyilvántartásba vétel elutasításáról. 2. CÍM A békéltető bizottság megalakítása 29. Cikk (1) A békéltető bizottságnak (a továbbiakban: a bizottság) a kérelemnek a 28. Cikk szerinti bejegyzését követő lehető legrövidebb időn belül kell megalakulnia. (2) a) A bizottság egy békéltetőből vagy - a felek megállapodása szerint - több, páratlan számú békéltetőből áll. b) Ha a felek nem állapodnak meg a békéltetők számában és kijelölésük módjában, a bizottság három békéltetőből áll, akik közül egy-egy békéltetőt a felek jelölnek ki, míg egy harmadikat, aki egyben a bizottság elnöke, a felek megállapodás útján jelölnek ki. 30. Cikk Ha a bizottság nem alakult meg azt a napot követően 90 napon belül, amelyen a főtitkár a kérelem nyilvántartásbavételéről szóló értesítést megküldte a 28. Cikk (3) bekezdésének megfelelően, vagy más olyan időtartamon belül, amelyben a felek megállapodhatnak, az elnök bármelyik fél kérelmére, és lehetőleg mindkét féllel való tanácskozás után, kijelöli a még ki nem jelölt békéltetőt vagy békéltetőket. 31. Cikk (1) Békéltetőnek kijelölhetők a békéltetők paneljében nem szereplők is, kivéve a 30. Cikk szerinti, elnök általi kijelölés esetét. 19

20 (2) Azoknak a békéltetőknek, akiket nem a békéltetők paneljéből jelöltek ki, is rendelkezniük kell a 14. Cikk (1) bekezdésében megállapított tulajdonságokkal. 3. CÍM A békéltetési eljárás 32. Cikk (1) A Bizottság hivatalból vizsgálja illetékességét. (2) Bármelyik fél által felvetett azon kifogást, hogy a jogvita nem tartozik a Központ joghatósága alá vagy a bizottság egyéb okból nem illetékes, a bizottság ezt megvizsgálja, és eldönti, hogy előzetes kérdésként kíván-e azzal foglalkozni, vagy a vita érdemi tárgyalása során határoz arról. 33. Cikk Minden békéltetési eljárást, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg, e Cím rendelkezései szerint kell lefolytatni, az azon a napon hatályban levő Békéltetési Eljárási Szabályzatnak megfelelően, amely napon a felek hozzájárultak a békéltetéshez. Ha olyan eljárási kérdés merül fel, amelyről e cím, illetőleg a Békéltetési Eljárási Szabályzat vagy bármely, a felek által közösen megállapított szabály nem rendelkezik, a kérdést a bizottság dönti el. 34. Cikk (1) A bizottság kötelessége, hogy tisztázza a felek közötti vita jogkérdéseit, és törekedjék a felek közötti, kölcsönösen elfogadható feltételeken alapuló megállapodás létrehozására. Ebből a célból a bizottság az eljárás bármely szakaszában és időről időre egyezségi feltételeket ajánlhat a feleknek. A felek kötelesek jóhiszeműen együttműködni a bizottsággal annak érdekében, hogy elősegítsék a bizottságot feladatkörének ellátásában és a legkomolyabb megfontolás tárgyává tegyék annak ajánlásait. (2) Ha a felek megállapodásra jutnak, a bizottság jelentést készít, amelyben feljegyzi a vita jogkérdéseit és tanúsítja, hogy a felek megállapodásra jutottak. Ha a bizottság az eljárás bármely szakaszában nem lát lehetőséget a felek közötti megállapodásra, az eljárást berekeszti és jelentést készít a vitának békéltetési eljárás alá vetéséről és arról, hogy a feleknek nem sikerült megállapodásra jutniuk. Ha az egyik fél nem jelenik meg 20

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1.

2006. évi V. törvény. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

1997. évi CXLIV. törvény. a gazdasági társaságokról

1997. évi CXLIV. törvény. a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerû jogi keretek biztosításával segítse elõ a piacgazdaság Magyarországon való megszilárdulását, a nemzetgazdaság jövedelemtermelõ

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. SZEPTEMBER 29. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: 288 8200 Fax: 288 8299 http://www.sz-k-t.hu Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Ikt. sz.: 3/2010/0090. A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ A jelen Üzletszabályzatot a Takarék Alapkezelő Zrt. igazgatóságának jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2015.01.01 18 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Elfogadó szerv: Vezérigazgató Hatályos: 2014.065.05. Módosítás: 2009.02.18 2009.04.16 2011.03.10 2012.04.26. 2012.07.03. 2012.12.18.

Részletesebben

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Commerzbank Zrt. A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 2. oldal Tartalomjegyzék I. A tevékenységi engedély

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe. Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat hatályos 2012. február 10. napjától Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben