KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól"

Átírás

1 KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010. (II. 26.) rendelettel Kemecse Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és végrehajtás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény 19..(1)-(2) bekezdése és a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (2) bekezdésében, 29. (1) (2) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kemecse Város Önkormányzat Képviselıtestületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2006.(III.04.) rendelet ( továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja, hatálya, az ellátási formák I. 1. A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembevéve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Kemecse Város közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkezı - magyar állampolgárságú, - a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnıttekre, szüleikre, és a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozóra 1 - a magyar hatóságok által menekültként elismert, - valamint az Európai Unió valamelyik tagállamából érkezı, és érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezı gyerekekre, fiatal felnıttekre, szüleikre, és a gyermek gyámjául rendelt hozzátartozóra 2, a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik 1 Módosította a 7/2006. (IV. 20.) rendelet 1. -a, hatályos április 1-jétıl. 2 Módosította a 7/2006. (IV. 20.) rendelet 1. -a, hatályos április 1-jétıl.

2 kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. (2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a település közigazgatási területén tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 3. (1) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: a) pénzbeli és természetbeli ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 3 b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgálat, - gyermekek napközbeni ellátása érdekében, mőködtetett bölcsıde, óvoda, általános iskolai napközi. II. Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 4. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 14.. (3) bekezdésében meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének a (6) bekezdésben meghatározott pénzbeli támogatásnak 4 a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. (2) A települési önkormányzat jegyzıje megállapítja a gyermek rendszeres g A települési önkormányzat jegyzıje megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 3 Ezt a szövegrészt beiktatta a 7/2006. (IV. 20.) rendelet 2. -a, hatályos április 1-jétıl. 4 Módosította a 7/2006. (IV. 20.) rendelet 3. -a, hatályos április 1-jétıl.

3 kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövdeleme összege nem haladja meg a.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át. 56 a.a. ) ha a gyermeket egyedülálló szülı, illetve más törvényes képviselı gondozza, vagy a.b.) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a.c.) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 20.. (3) vagy (4) bkezdésében foglalt feltételeknek; b.) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át 78 az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó agyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt (7) bekezdésében meghatározott értéket. 9 (3) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelızı 6 hónap havi átlagát kell figyelembe venni, kivéve, ha a jövedelemi viszonyokban igazolhatóan tartós romlás következett be. Ez esetben a kérelem benyújtását megelızı 3 havi átlagot kell figyelembe venni, (4) A jövedelem számításánál a Gyvt (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplı adatok valódiságának megállípítása érdekében a döntéshozatalt megelızıen környezettanulmányt indokolt végezni. Ha a helyi önkormányzat hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmezı életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezıt az általa lakott lakás, és a tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló épület, valamint gépjármő, illetve saját és vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ezek a dokumentumok különösen: a.) A vagyonnyilatkozatban feltüntettett lakástulajdon, vagy lakótelek tulajdon fenntartási költségeit igazoló számlák (vilany-, víz-, főtés-, és szemétszdíjszámla) b.) Az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (zártkerti építmáénnyé, mőhely, üzlet, mőterem stb.) fenntartási költségeit igazoló számlák ben 130 % volt 6 A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatóságról szóló évi XXXI. törvény 19.. (2) bekezdés a.) pontja alapján,melynek összege évben Ft Módosította a 3/2010.(II.26.) rendelet 1. -a ben 120 % volt 8 A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatóságról szóló évi XXXI. törvény 19.. (2) bekezdés b.) pontja alapján,melynek összege évben Ft Módosította a 3/2010.(II.26.) rendelet 2. -a 9 Módosította a 7/2008.(V.29.) rendelet 1 -a, hatályba lép május 30-tól

4 c.) Gépjármő fenntartási költségei (lízingbıl adódó költségek igazolása, kötelezı gépjámő felelısségbizotsíts, és súlyadó befizetésérıl szóló csekkszelvény). Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelem 70 %-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembe vételével kerül megállípításra. Ha a fentartási költségek igazolására irányuló eljárás nem vezetett eredményre, meg kell vizsgálni a kérelmezı vagyoni helyzetét, amely vizsgálat a a Gyvt (4) bekezdésében meghatározott, a kérelmezıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók vagyonára is kiterjed. (5) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válás után is jogosult a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a.) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b.) felsıfokú oktatási intézmény (fıiskola, egyetem) nappali tagozatán tanul és elsı diplomáját szerzi. Az ellátás a részére addig az idıpontig folyósítható, ameddig a fiatal felnıtt tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban a 25. életév betöltéséig. A kedvezmény feltételeit az önkormányzat évente felülvizsgálja. (6) A jegyzı annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a.) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, b.) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás esetenkénti összegérlt az Országgyőlés, a költségvetésrıl szóló törvény elfogadásával egyidejőleg dönt. 10 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a fiatal felnıttnek. gyermeknek, ahol a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került és akinek családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (2) Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat lehet alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek 10 Módosította a 3/2010.(II.26.) rendelet 3. -a

5 családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elı. (4) Fiatal felnıtt részére az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg a(z) 5000 forintot. (6) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb Forint erejéig részesíthetı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. (7) Azon gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy naptári évben belül csak legfeljebb 6000 forint erejéig részesíthetı rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 5/A. 11 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás (1) Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerő rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idıskorúak járadékában részesül. (2) Ha a gyám lakóhelye Kemecse város közigazgatási területén van, a kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot Kemecse Város Jegyzıje - határozatlan idıre - állapítja meg. (3) A kiegészítı gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A kiegészítı gyermekvédelmi támogatás kizárólag pénzbeni ellátásként állapítható meg. (4) A jegyzı annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában a július hónapra járó kiegészítı gyermekvédelmi támogatás összege mellett -, 11 Az 5/A -z beiktatta a 7/2006. (IV. 20.) rendelet 5..-a bekezdése, hatályos április 1-jétıl.

6 b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában a november hónapra járó kiegészítı gyermekvédelmi támogatás összege mellett pótlékot folyósít. (5) A (4) bekezdés szerinti pótlék esetenkénti összegérıl az Országgyőlés, a költségvetésrıl szóló törvény elfogadásával egyidejőleg dönt. 12 (6) A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat jegyzıje évente legalább egyszer felülvizsgálja. Természetben nyújtott ellátások 6. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható különösen a védelembe vett gyerekek számára. (2) Természetbeni ellátások különösen a megállapított támogatás összegének erejéig : - gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása; - élelmiszerutalvány biztosítása; - gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı díj átvállalása; - tandíj, kollégiumi díj átvállalása; - tankönyv-, tanszerellátás költségeinek biztosítása. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli vagy természetbeni formájáról az eljárás során, az összes körülményt mérlegelve kell dönteni. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elsısorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha - a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) tandíjának, kollégiumi díjának, tankönyv-, tanszerellátásának, gyógyszerköltségének, egészségügyi szolgáltatásért fizetett díj támogatására irányul vagy - az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhetı, hogy a szülı (gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai 7. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása kérelemre, hivatalból, továbbá a nevelési, oktatási intézmény, gyámhatóság, más családvédelemmel foglalkozó intézmény, a gyermek érdekeinek védelmét ellátó 12 Módosította a 3/2010.(II.26.) rendelet 4. -a

7 társadalmi szervezet kezdeményezésére indul. A kérelmet szóban, vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elı a szülı, vagy más törvényes képviselı, az egyes ellátási formákra rendszeresített nyomtatványon. / 1. számú melléklet/ A szóban elıterjesztett kérelemrıl jegyzıkönyvet kell felvenni. (2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásához kérelmezı köteles csatolni: a) a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt; b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetıleg a szülıi felügyeleti jog egyik szülı általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó az illetékes gyámhivatal által készített megállapodást tartalmazó jegyzıkönyvet; c) a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást; d) közép- vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében ha nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról. e) egyedülálló kérelmezı esetén az egyedülállóság tényére szolgáló bizonyítékokat, vagy az emelt összegő családi pótlék szelvényt, vagy az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot f) az érintett házasságkötése esetén a házassági anyakönyvi kivonat másolatát. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásához az (2) bekezdés a) pontjában foglalt nyilatkozatot és jövedelemigazolásokat, illetve fiatal felnıtt kérelme esetén az (2) bekezdés d) pontja szerinti igazolást is be kell csatolni. (4) E rendelet 5. (1) bekezdése esetében a jövedelem számításánál irányadó idıszak a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. Az egy fıre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (5) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása elıtt környezettanulmányt kell készíteni, ha kétség merül fel a becsatolt nyilatkozatok és igazolások valóságtartalma tekintetében. (6) A kiegészítı gyermekvédelmi támogatás megállapítása során a települési önkormányzat jegyzıje a.) beszerzi a gyámrendelı határozat másolatát, b.) a Csjt ában foglaltak alapján megvizsgálja a kérelmezı tartási kötelezettségét. (7) Ha a kiegészítı gyermekvédelmi támogatást jogerısen megállapították, az a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet a) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,

8 b) a tárgyhónap tizenötödikét követıen nyújtották be, a támogatás ötven százalékát kell kifizetni. (8) Ha a kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megszőnik, az a jogosultság megszőnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszőnés a) a tárgyhónap tizenötödikéig következik be, a támogatás ötven százalékát, b) a tárgyhónap tizenötödikét követıen következik be, a támogatás teljes összegét kell kifizetni. (9) A jelen rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Tv. rendelkezései az irányadók (1) A képviselıtestület az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, az ellátás összegének, formájának megváltoztatására, megszüntetésére, a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett támogatás, megtéríttetésére és annak méltányosságból történı elengedésére illetıleg a megtérítendı összeg csökkentésére vonatkozó hatáskörét a Szociális és Családügyi bizottságra ruházza át. 9. (1) A 4.. és a 7. -ban meghatározott feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzıje 1 év idıtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdı idıpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15 nap. A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülınek, vagy más törvényes képviselınek, illetve nagykorú jogosultnak új kérelmet kell elıterjesztenie. 14 (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a határozat kézhezvételét követı 3 napon belül kerül kifizetésre a Polgármesteri Hivatal házipénztárából. Errıl a határozatban tájékoztatni kell a támogatás felvételére jogosultat. (3) Ha a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, természetbeni ellátás formájában biztosítják, úgy a támogatás összegét az önkormányzat az illetékes intézménynek, utalja át, illetve az élelmiszer utalvány a Polgármesteri Hivatal házipénztárában vehetı fel. 13 A (6)-(9) bekezdéseket módosította és beiktatta7/2006. (IV. 20.) rendelet 6..-a bekezdése, hatályos április 1-jétıl. 14 A mondatát beiktatta a 7/2006. (IV. 20.) rendelet 7..-a bekezdése, hatályos április 1-jétıl.

9 (4) Amennyiben a támogatás összege nem fedezi az étkezésért fizetendı díjat, a tandíjat, a kollégiumi díjat, a gyógyszerköltséget, az egészségügyi szolgáltatásért fizetendı díjat, a tankönyv, tanszer árát, a különbözetet a kötelezettnek kell megfizetnie. Ha a megállapított támogatás összege nagyobb, mint a fizetendı díj, a különbözet pénzben kerül kifizetésre az (1) (2) bekezdésben foglaltak szerint. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha természetbeni támogatást valamilyen okból nem lehet biztosítani (pl.: az étkeztetést biztosító gyermekintézmény zárva tartása, betegség stb.). A fentiekrıl a kérelmezıt tájékoztatni kell. III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok 10. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele a (2) bekezdésben foglalt kivétellel önkéntes, az ellátást igénylı vagy törvényes képviselıje (továbbiakban: kérelmezı) kérelmére történik.

10 (2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a jegyzı a védelembevétel során az ellátás kötelezı igénybevételét rendelheti el. (3) Az önkormányzat a következı gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) gyermekjóléti szolgálat, b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, bölcsıde, iskolai napközis foglalkozás. Gyermekjóléti szolgálat 11. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat keretén belül biztosítja. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülı, más törvényes képviselı kérelmére, illetve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyzı, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet elıterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családsegítı központ vezetıjénél lehet. (3) Az ellátás biztosítását a családsegítı szolgálat vezetıjének intézkedése alapozza meg. (4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg. Bölcsıdei ellátás 12. (1) A bölcsıde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, biztosítja a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését azok számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközben ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (2) Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre a 4. évének betöltését követı augusztus 31-ig nevelhetı, gondozható az önkormányzat fenntartásában mőködı bölcsödében. (3) A bölcsıdei ellátás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet az intézmény vezetıjénél lehet elıterjeszteni. (4) Bölcsıdei ellátásban részesülhet elsısorban az a gyermek: - akinek a testi, illetve szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége vagy, - akirıl szülıje, nevelıje, gondozója munkavégzése, tartós betegsége, szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni,

11 - akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül. Bölcsıdei ellátásban kell részesíteni azt a gyámhatósági határozattal védelembe vett gyermeket, akinek a törvényes képviselıjét/it a gyámhatóság arra kötelezte, hogy a gyermek számára a bölcsıdei ellátást kötelezıen vegyék igénybe. (5) Megszőnik a bölcsıdei ellátás: - a bölcsıdei nevelési év végén, ha a gyermek 3. évét betöltötte, - a (2) bekezdésben foglalt esetben, ott megjelölt idıponttal, - ha a szülı vagy más törvényes képviselı az ellátás megszüntetését kéri. (6) Meg kell szüntetni a bölcsıdei ellátást a bölcsıde orvosának szakvéleménye szerint, ha a gyermek egészségi állapota miatt bölcsıdében nem gondozható, illetıleg magatartás-zavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét. (7) Meg lehet szüntetni a bölcsıdei ellátást: - ha a térítési díj fizetésére kötelezett, a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenében sem tesz eleget, s ez által legalább 3 hónapos díjfizetési hátraléka keletkezett, - ha a gyermek az ellátást folyamatosan legalább 4 hétig alapos indok nélkül nem veszi igénybe. (8) Nem szőnik meg, illetve nem lehet megszüntetni a bölcsıdei ellátást, ha az igénybevételre védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülıt vagy más törvényes képviselıt, kivéve a (7) bekezdésben foglalt esetet. (9) A bölcsıdei ellátás igénybevételét (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézmény vezetıjének intézkedése alapozza meg. Amennyiben az intézmény vezetıje a bölcsıdei ellátás igénybevételérôl nem intézkedik, a kérelmet haladéktalanul megküldi az önkormányzat Szociális Családügyi és Egészségügyi bizottságának, amely átruházott hatáskörben dönt az ellátás igénybevételérıl. Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás 13. Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Térítési díj 14. (1) Az bölcsıdei ellátás, illetve az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

12 (2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának a mértékét a képviselıtestület minden évben külön rendeletben állapítja meg. (3) A bölcsıdei ellátásban, óvodai ellátásban az 1-4 évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani. (4) Ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt jogerısen megállapították, akkor a kedvezmény a kérelem benyújtásától esedékes a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye igénybevétele szempontjából. Záró rendelkezések 15. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 21/2005.(X.14.) rendelet. (2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többször módosított évi XXXI. Tv. rendelkezéseit továbbá a 149/1997. Korm. rendeletben szabályozott rendelkezéseket kell alkalmazni. k.m.f Lipık Sándor sk. Polgármester Molnárné Ferkó Rita sk. jegyzı

13 1.számú melléklet KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Indoklás: Kemecse, 20.. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve (leánykori név is):... a) Anyja neve:... b) Születési helye, ideje:... c) Lakóhelyének címe: A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai: - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei Név Születési hely, idı Anyja neve

14 A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9-( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj összege) A kérelmezı jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı házastárs (élettárs) jövedelme A kérelmezıvel közös háztartásban élı egyéb rokon jövedelme Összesen 15. AZ ÜGYINTÉZİ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki):... Ft/hó.

15 C) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad... a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték: :... Ft. 2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:... Ft. 4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:... Ft.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 8/2006. (XII. 8.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 37/2003.(XII. 31.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (I.23.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egybeszerkesztve a 2006. évi módosításokkal Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben