Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről"

Átírás

1 Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (XII.16.) számú Önkormányzati Rendelete a gyermekek védelméről Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA, ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK, ELLÁTÁSI FORMÁK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt.-ben, illetve annak végrehajtási rendeleteivel összhangban megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a.) A (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Nádasd község közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire. b.) A munkavállalók közösségén belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. (3) A rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az ország területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.

2 Eljárási rendelkezések 3. (1) E rendeletben szabályozott ellátásokra irányuló kérelmet írásban a 1. és a 2. számú mellékletekben feltüntetett formanyomtatványokon a Körjegyzőség szociális ügyintézőjénél terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes képviselő. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásához kérelmező köteles csatolni a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65.. (1) bekezdésében foglalt mellékleteket. (3) Ezen rendeletben szabályozott ellátási formák elbírálásánál a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. (3. számú melléklet) Felkérés alapján a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata is készíthet környezettanulmányt. (4) Vagyoni helyzetet vizsgálni akkor szükséges, ha az Önkormányzat a Gyvt (4) bekezdése szerinti eljárása nem vezetett eredményre. Ebben az esetben a kérelmező felhívásra köteles vagyoni helyzetéről nyilatkozni (4. számú melléklet). Ellátási formák 4. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást pénzben és/vagy természetben lehet juttatni. (2) Természetbeni ellátás különösen az általános és középiskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj kifizetésének átvállalása, személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás igénybevételének támogatása, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. (3) A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítása rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetében elsősorban készpénzzel történő kifizetéssel történik. II. FEJEZET PÉNZBENI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5. (1) Az önkormányzat a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesíti a Gyvt /A. -ai szerint.

3 (2) A kérelem az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be. (3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elbírálására a jegyző jogosult. (4) A települési önkormányzat jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek részére évente 2 alkalommal, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás esetenkénti összegéről és emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. (5)A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egy évig érvényes. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6. (1) A gyermek a család jövedelmi helyzetétől függetlenül egyéni elbírálás alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, különösen a következő esetekben: elemi kár, haláleset, tartós betegség, várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legmagasabb összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének az ötszöröse lehet. (3) A Képviselő-testület hivatalból rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címén beiskolázási segélyt állapíthat meg az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében erre a célra tervezett keretösszeg terhére. A beiskolázási segély az óvodás, általános iskolás gyermek, valamint közép-, illetve felsőoktatási intézményben tanuló gyermek részére állapítható meg az éves tanulóbérlet megvásárlására és a szeptemberi óvoda-, illetve iskolakezdés terheinek csökkentésére. A beiskolázási segély összege: - óvodás gyermek részére 3.000,- Ft - általános iskolás gyermek részére 4.000,- Ft - középiskolás gyermek részére 5.000,- Ft - főiskolás gyermek részére 6.000,- Ft (4) A támogatás iránti kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be. (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálására és megállapítására a Képviselő-testület jogosult. III. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Gyermekjóléti Szolgáltatás 7.

4 (1) A gyermekjóléti szolgáltatás a Szociális Szolgáltató és Információs Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata keretein belül, az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján működik. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. (3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt ai határozzák meg. Gyermekek napközbeni ellátása 8. (1) A napközbeni ellátást az Önkormányzat óvodai, általános iskolai napközi otthoni, ellátás formájában biztosítja. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8. (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nádasd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2004. (XI.29.) számú rendelete és annak módosításai hatályukat vesztik. (3) E rendeletben foglaltakat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított évi XXXI. törvény, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többszörösen módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben meghatározott szabályokkal együtt kell alkalmazni. Nádasd, augusztus 06. Karvalics József Zoltán sk. Aggné Kovács Ildikó sk. polgármester P.H. körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző A rendelet kihirdetve: december 16. Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző

5 1. számú melléklet a gyermekek védelméről szóló 15/2011. (XII.16.) rendelethez RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérő neve (leánykori név is): a) Anyja neve: b) Születési helye, ideje: c) Lakóhelyének címe: 2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: 3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: házastársa, élettársa egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) gyermekei* Név Születési hely, idő Anyja neve

6 * A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. B) Jövedelmi adatok A jövedelmek típusai A kérelmezővel közös A háztartásban élő kérelmező házastárs jövedelme (élettárs) jövedelme A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család összes nettó jövedelme [9 ( )] 14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bek. i) pontja] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):... Ft/hó.

7 C) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:... város/község... út/uca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz., alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad..., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. 5. Gépjármű II. Egyéb vagyontárgyak a) személygépkocsi:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. b) tehergépjármű, autóbusz,:... típus:..., rendszám:..., a szerzés ideje:... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:***... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. III. Összes vagyontárgy 6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ):... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték:**... Ft. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

8 Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekeit; a Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. *** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum:... a rendszeres kedvezményt igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása Kérelemhez csatolni kell: jövedelemigazolást (a kérelem beadását megelőző 3 hónap havi átlaga), a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a 149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 18. (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet. A Gyvt a (4) bekezdésében szabályozott esetekben a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást. A Gyvt nak (4) bekezdésében szabályozott esetekben az oktatási intézmény igazolását a nappali munkarend szerinti - tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

9 2. számú melléklet a gyermekek védelméről szóló 15/2011. (XII.16.) rendelethez RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS KÉRELEM A) Személyi adatok 1. A támogatás kérő neve és lakcíme és tartózkodási helye: 2. A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:.. 3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: Név Szül. hely, idő Anyja neve - házastársa, élettársa - egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik) - gyermekei * *A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek. INDOKOLÁS: Dátum: Nádasd,. támogatást kérő aláírása

10 3. számú melléklet a gyermekek védelméről szóló 15/2011. (XII.16.) rendelethez A D A T L A P 1. Név: Születési hely, idő:.. 3. Anyja neve: Állandó lakcíme: Tartózkodási hely:.. 5. Családi állapota: Gyermekeinek száma: 7. Közös háztartásban élők név szerinti felsorolása:.. rokonsági fok:... rokonsági fok:... rokonsági fok:... rokonsági fok:... rokonsági fok:... rokonsági fok:. 8. Foglalkozása: 9. Jövedelme: Ft főfoglalkozásból Ft mellékfoglalkozásból Ft nyugdíj Ft egyéb (..) 10. Vagyoni helyzete (ingatlanok) a) Családi ház öröklakás: 1 szoba 2 szoba egyéb Állaga: jó közepes rossz Komfort fokozata: összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli b) Üdülő és egyéb ingatlan: beépített, ill. beépítetlen ingatlan (.m 2 ) Ingóságok a szokásos berendezési tárgyakon kívül: Gépkocsi éve: Típusa: Egyéb: van nincs Ha van, annak felsorolása:.

11 11. Eltartottak száma:.. név kora. oktatási intézmény.. név kora. oktatási intézmény.. név kora. oktatási intézmény.. név kora. oktatási intézmény.. név kora. oktatási intézmény 12. Van-e tartásra kötelezett hozzátartozója: Igen - Nem Ha igen neve és lakcíme:.. Rokoni kapcsolat: Van-e a családban krónikus betegségben szenvedő: Igen - Nem Ha igen, neve:.. Betegsége:.. Mióta: Szenvedélybeteg van-e a családban: Igen - Nem Ha igen, ezek név szerinti felsorolása: A szenvedélybeteg gyógykezelés alatt áll-e: Igen - Nem Ha nem hajlandó-e alávetni magát? Igen Nem 16. Van veszélyeztetett kiskorú a családban?: Igen - Nem Ha igen: 17. Családon belül elhárítható-e a veszélyeztető ok: Igen - Nem Ha igen, hogyan: Ha nem, javaslat a kiskorú érdekében a teendő intézkedésre: A család személy havi rezsije: kölcsöntörlesztés:..,-ft/hó csatorna:..,-ft/hó, TV előfiz. díj:.,- Ft/hó fűtési költség..,-ft/hó, villany:..,-ft/hó víz:..,-ft/hó,

12 napilapok:..,-ft/hó telefon:..,-ft/hó, gáz:..,-ft/hó egyéb:..,-ft/hó, helyi adó befizetés:..,-ft/hó, szemétszállítási díj:.,-ft/hó Egyéb költség részletezése: pl. gyógyszer, diéta, stb:..... Összesen:,-Ft/hó 19. Egy főre jutó jövedelem:,-ft/hó 20. Részesül-e valamilyen ellátási formában: Igen - Nem Ha igen, melyik ellátási formában: Megjegyzés, értékelés: Nádasd, környezettanulmányt végző

13 4. számú melléklet a gyermekek védelméről szóló 15/2011. (XII.16.) rendelethez VAGYONNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást igénylő neve (leánykori név is) : Anyja neve:.. 3. Születési helye, ideje: Lakóhelyének címe: B) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat) címe:.. város/község. utca, számalapterülete: m 2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje:.év. Becsült forgalmi érték:*. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: **.. Ft. 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:.. város/község utca, számalapterülete: m2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje:.év. Becsült forgalmi érték:*. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: **.. Ft. 3. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.) :... címe:.. város/község utca, szám alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje:.év. Becsült forgalmi érték:*. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: **.. Ft. 4. Termőtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:. címe:.. város/község utca, szám alapterülete: m 2, tulajdoni hányad:., a szerzés ideje:... év. Becsült forgalmi érték:*. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: **.... Ft.

14 II. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármű a) személygépkocsi: típus:, rendszám:., a szerzés ideje:. év. Becsült forgalmi érték: ***. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: **.....,-Ft. b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:.. típus:.., rendszám:., a szerzés ideje:... év (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték: *** Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: **. Ft. III.Összes vagyontárgy 2. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke ( ) :. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: **. Ft. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:. aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból ennél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, vagy más fogyatékos gyermekeit; A Csjt. alapján eltartott egyéb rokont. *** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(VII.13.) önkormányzati rendelete a helyi gyermekvédelemről

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(VII.13.) önkormányzati rendelete a helyi gyermekvédelemről Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011.(VII.13.) önkormányzati rendelete a helyi gyermekvédelemről Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított. 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:.

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. 1. Neve:. Születési helye, ideje:. Anyja neve:. RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekem/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani, tekintettel

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ)

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Anyja neve

Neve:... Születési neve:... Anyja neve 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához

K É R E L E M rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. K É R E L E M rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához Kérelmező (szülő,

Részletesebben

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82.

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82. Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82. FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott

Részletesebben

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Jobbágyi Község Képviselő-testületének 2/2007. (I. 26.) rendelete a gyermekek védelméről Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

A) lap (1-6 oldal) KÉRELEM. 6. számú melléklet. 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

A) lap (1-6 oldal) KÉRELEM. 6. számú melléklet. 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 6. számú melléklet 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan

Részletesebben