1. Generelle anvisninger

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Generelle anvisninger"

Átírás

1

2 BETJENING 2 1. Generelle anvisninger Sikkerhedsinformationer Andre markeringer i denne dokumentation Målenheder Gældende dokumenter 3 2. Sikkerhed Brug ifølge tiltænkt anvendelsesformål Sikkerhedsinformationer 3 3. Anlægsbeskrivelse 3 4. Betjening 3 5. Rengøring, vedligeholdelse, pleje Årlig kontrol Selvrensning Kontrol af anlæggets tryk 3 6. Hvad gør jeg, hvis...? 4 INSTALLATION 5 7. Sikkerhed Forskrifter, standarder og bestemmelser Sikkerhedsinformationer 5 8. Anlægsbeskrivelse Leveringsomfang 5 9. Installation Forberedelser Rørinstallation Udluftere Sikkerhedsventil Aftapningsanordning Installationseksempel Montage Monteringssted Transport op på taget Montering af kollektoren Forbindelse af kollektortilslutninger Montering af kollektor-sensorbrønd Lynafleder Potentialeudligning Ekspansionsbeholder Skylning af rørledninger Tilslutning af kollektorer og taggennemføring Påfyldning af solaranlægget Trykkontrol Tæthedskontrol Afslutning af påfyldningsprocessen Varmeisolering Idriftsættelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Fejlafhjælpning Tekniske data Mål Datatabel Generelle anvisninger Kapitlet Betjening henvender sig til brugeren og fagmanden. Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden. Henvisning Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den. Hvis anlægget overdrages, skal vejledningen gives videre til den nye bruger. 1.1 Sikkerhedsinformationer Opbygningen af sikkerhedshenvisninger SIGNALORD Faretype Her angives mulige følger, hvis sikkerhedshenvisningerne ikke overholdes. Her angives foranstaltninger til afværgning af faren Symboler, faretype! Signalord FARE ADVARSEL FORSIGTIG Personskade Forbrænding eller skoldning Brand Anvisninger, som medfører alvorlige personskader eller død, hvis de ikke overholdes. Anvisninger, som kan medføre alvorlige personskader eller død, hvis de ikke overholdes. Anvisninger, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes GARANTI / MILJØ OG GENANVENDELSE 16 IDRIFTSÆTTELSESPROTOKOL 17

3 1.2 Andre markeringer i denne dokumentation 3. Anlægsbeskrivelse Bemærk Henvisninger afgrænses af horisontale linjer over og under teksten. Generelle henvisninger kendetegnes med symbolet, der vises her ved siden af. Læs henvisningsteksten omhyggeligt igennem. Apparat- og miljøskader Bortskaffelse af apparater Fladkollektoren omdanner lys til varme. Lyset trænger igennem glaspladen. Denne består af forspændt, højtransparent etlags-sikkerhedsglas. Lyset rammer absorberen, hvor det omdannes til varme. Takket være den højselektive belægning på absorberen og varmeisoleringen på absorberens bagside reduceres varmetabet til omgivelserne til et minimum. Den varmeenergi, der indvindes af kollektoren, transporteres via et cirkulerende varmemedium til varmtvandsbeholderen ved hjælp af en pumpe. Under bestemte driftsforhold kan der dannes kondensvandsbelægning i kollektorens indre. Dette kan fx ske ved en stor beholder med lavt temperaturniveau i forhold til omgivelserne eller i tilfælde af høj luftfugtighed. DANSK Dette symbol gør opmærksom på, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin. 1.3 Målenheder Henvisning Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter. 1.4 Gældende dokumenter Drifts- og betjeningsanvisningerne i betjenings- og installationsvejledningerne for monteringssæt, reguleringer, kompaktinstallationer og beholdere. 2. Sikkerhed 2.1 Brug ifølge tiltænkt anvendelsesformål Denne fladkollektor bruges til opvarmning af et varmemedium (varmebærende væske). Enhver anden eller afvigende form for brug regnes som værende i strid med det tiltænkte anvendelsesformål. Med til brug ifølge det tiltænkte anvendelsesformål hører også iagttagelse og overholdelse af denne vejledning. 2.2 Sikkerhedsinformationer Alle nødvendige skridt til og med første idriftsættelse må kun udføres af en autoriseret håndværker. Fagmanden er ved installering og idriftsættelse ansvarlig for, at de gældende forskrifter overholdes. Solaranlægget må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr.! FARE Personskade Hvis anlægget skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anlægget. 4. Betjening Solaranlægget er dimensioneret således, at der ikke kræves særlige betjeningsforanstaltninger - heller ikke selv om der ikke bruges varmt vand i en længere periode, fx i ferien. Apparat- og miljøskader Varmemediet må ikke aftappes, hvis der slukkes for anlægget! 5. Rengøring, vedligeholdelse, pleje 5.1 Årlig kontrol En gang årligt skal man lade solarlanlægget kontrollere af en fagmand. 5.2 Selvrensning Det er normalt ikke nødvendigt at rense kollektoren pga. dennes selvrensende egenskab. Skulle der alligevel forekomme kraftig forurening, fx i form af støv eller fugleklatter, skal kollektoren renses med rent vand. Apparat- og miljøskader Man skal sikre sig, at kollektoren ikke er ophedet af kraftig solstråling, mens man renser kollektoren med vand. 5.3 Kontrol af anlæggets tryk På solarstationen skal man regelmæssigt kontrollere manometret for varmemediets kredsløb. For et koldt solaranlæg (kollektortemperatur under 30 C) bør værdien ligge mellem 0,35 og 0,4 MPa. Hvis der konstateres afvigelser fra denne nominelle værdi, skal man underrette en fagmand.

4 6. Hvad gør jeg, hvis...? Nedenstående beskrives nogle forslag til fejlafhjælpning. Kontakt en fagmand, hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af disse løsningsforslag. Fejl/fejlmelding på regulator. Der er en fejl i anlægget; sensoren er defekt eller tilsluttet Konsultér betjenings- og installationsvejledningen for forkert. regulatoren. Tryksvingninger i anlægget. Hvis dette problem opstår umiddelbart efter ibrugtagning Kontakt en fagmand. (opstart), er der luft i solarkredsen. Kollektorerne er beskadiget. Under opbevaringen er der trængt fugt ind. Når anlægget tages i brug, forsvinder kondensvandsbelægningen i løbet af nogle uger. Fugten slipper ud gennem de indbyggede ventilationssprækker. Pumpen bliver ved med at køre, selv om kollektoren er varmere end beholderen (ingen motorstøj, ingen mærkbare vibrationer). Beholderens eller kollektorens maksimaltemperatur er overskredet. Kontrollamperne eller displayet på regulatoren er aktiveret. Strømforsyningen er afbrudt. Andre årsager. Pumpen kører, men der kan ikke aflæses nogen volumenstrøm på flowmåleren med udligningsventil. Frem- og returløbstemperaturen er ens, eller beholdertemperaturen stiger enten slet ikke eller kun langsomt. Pumpen kører, men der kan ikke aflæses Afspærringsanordningen er lukket nogen volumenstrøm på flowmåleren med Andre årsager. udligningsventil. Pumpen starter formentligt sent og stopper tidligt. Pumpen starter - og stopper igen kort tid efter. Dette gentager sig nogle gange, indtil anlægget kører stabilt. Om aftenen sker det samme. Solstrålingen er endnu ikke tilstrækkelig til at opvarme hele rørnettet. Andre årsager. Regulatoren har på korrekt vis slukket for anlægget, og så snart den indstillede maksimaltemperatur underskrides, starter den automatisk igen. Kontrollér sikringerne. Kontakt en fagmand. Kontakt en fagmand. Åbn afspærringsanordningen. Kontakt en fagmand. Kontakt en fagmand. Manometret viser et trykfald. Det er normalt med et tryktab umiddelbart efter fyldningen Kontakt en fagmand. af anlægget, da der stadig siver luft ud af anlægget. Hvis der opstår et trykfald på et senere tidspunkt, kan dette skyldes en luftboble, som er gået i opløsning. Desuden svinger trykket under normal drift med 0,02 0,03 MPa alt efter anlægstemperaturen. Hvis trykket bliver ved med at falde, er der en utæthed et eller andet sted i solarkredsen. Pumpe udvikler støj. Kontakt en fagmand. Anlægget udvikler støj. Dette er normalt i de første dage efter fyldningen; hvis det sker på et senere tidspunkt: Kontakt en fagmand. Beholderen køler ned om natten. Når pumpen Tyngdekraftbremsen lukker ikke. stopper, er der forskellig temperatur i frem- og returløbet. Om natten er kollektortemperaturen højere end udetemperaturen. Andre årsager. Efteropvarmningen fungerer ikke. Kedlen kører i for kort tid, går ud, og starter igen. Dette gentager sig ofte, indtil beholderen har nået den nominelle temperatur. Kontrollér endnu en gang de mulige fejl, når solstrålingen bliver stærkere. Kontakt en fagmand. Kontrollér indstillingen af stilleskruen på tyngdekraftbremsen. Kontakt en fagmand. Kontakt en fagmand. Beholderen køler ned for hurtigt. Kontakt en fagmand. Pumpen stopper ikke. Reguleringen er ikke i orden. Hastighedsregulerede pumper stopper ikke omgående, men først når de har nået den laveste hastighed. Andre årsager. Kontakt en fagmand.

5 7. Sikkerhed Installation, idriftsættelse samt vedligeholdelse og reparation må kun forestås af en fagmand. 7.1 Forskrifter, standarder og bestemmelser 8. Anlægsbeskrivelse Kollektoren har en heldækkende aluminium-absorber med en højselektiv belægning. De fladtættende tilslutninger er ført ud i siden. Kollektortilslutningen på venstre side har et udvendigt gevind; i højre side har kollektortilslutningen en omløbermøtrik. En sikkerhedsglasplade beskytter kollektoren. Når kollektoren drives med det færdigblandede varmemedium (se "Tekniske data"), er der sørget for den nødvendige frostsikkerhed. Kollektorhuset består af saltvandsbestandigt aluminium. DANSK Bemærk Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 8.1 Leveringsomfang - Fladkollektor 7.2 Sikkerhedsinformationer! ADVARSEL Personskade En solarkollektor genererer varme, når den udsættes for sollys eller andre lyskilder. Dette medfører en kraftig ophedning af kollektortilslutningerne, også selv om kollektorerne ikke er fyldt. Der er fare for forbrænding (skoldning), ligesom kollektoren kan tage skade. Indtil kollektorerne er færdigmonteret, skal de tildækkes med et lysuigennemtrængeligt materiale. Vi anbefaler, at man undlader at udpakke kollektoren, indtil den skal monteres. Apparat- og miljøskader Kollektoren må ikke udsættes for fald. Andre genstande må ikke falde ned på kollektoren. Kollektoren må ikke betrædes. Apparat- og miljøskader Kollektoren må ikke anbringes på et ikke-sikret sted. Hvis kollektoren vælter, risikerer man, at glasset går itu.

6 9. Installation Installation, idriftsættelse samt vedligeholdelse og reparation må kun forestås af en fagmand. Uheldsforebyggende forskrifter skal iagttages Andre ledninger Alle ledninger, som fremstilles med klemringsforskruninger, presfittings og bølgerørsslanger, skal forsynes med passende tætningsmidler. Tætningerne skal være glykolbestandige og temperaturfaste op til 180 C. Bemærk Af hydrauliske årsager må der ikke serieforbindes mere end 5 kollektorer i en række. Hvis der monteres flere kollektorrækker, skal disse forbindes separat. Apparat- og miljøskader Varmeisoleringen må først monteres efter gennemført tæthedskontrol. Bemærk Hvis der sammenkobles flere end 30 kollektorer i én hydraulisk gruppe, bortfalder designgodkendelsen. Endnu større anlæg skal godkendes enkeltvis. Bemærk Industrianlæg med et ikke-afspærbart indhold på mellem 10 og 50 liter skal anmeldes hos de ansvarlige industritilsynsmyndigheder. Apparat- og miljøskader Ved fyldning af solaranlægget må der af hensyn til frostog korrosionsbeskyttelse kun bruges det varmemedium, som er nævnt i tabellen "Tekniske data". 9.1 Forberedelser Rørgennemføringerne til bygningens indre skal tilvejebringes af kunden. 9.2 Rørinstallation Til installation af frem- og returløbsledningerne skal der bruges kobberrør, rustfri stålrør eller bølgeslanger i rustfrit stål. Ved et anlæg med op til fire kollektorer anbefaler vi en rørdiameter på Ø 18 x 1,0. Ved tegl- eller tagstenstag med stor taghældning anbefaler vi ventilationsteglsten som taggennemføring. Ved flad- eller bølgetag med begrænset taghældning anbefaler vi, at rørledningen føres gennem en ydervæg. Undgå oversavning af rørledninger, så der ikke kommer spåner i anlægget. Der må kun bruges rørskærere til afkortning af rør, så der ikke dannes spåner. 9.3 Udluftere På anlæggets højeste punkter skal der anbringes en manuel udluftningsventil, eller der skal trækkes en udluftningsledning hen til en manuel udluftningsventil. Automatiske lynudluftere, som er installeret i nærheden af kollektoren, skal adskilles fra systemet via en afspærringsventil. 9.4 Sikkerhedsventil Apparat- og miljøskader I rørledningen mellem kollektorerne og sikkerhedsventilen må der ikke forefindes afspærringsorganer. Afløbet fra sikkerhedsventilen skal munde ud i en beholder, som kan rumme hele anlæggets volumen. Ved mindre anlæg kan man hér nøjes med den tømte varmemediumdunk. 9.5 Aftapningsanordning På solaranlæggets laveste punkt skal der tilvejebringes en aftapningsanordning Loddede ledninger Loddede ledninger skal hårdloddes. Brug loddetin iht. EN 1044: CP105 og CP203. Dette loddetin skal anvendes uden flusmiddel. Kun rødgods- og messingfittings skal loddes med flusmiddel F-SH-1 iht. EN Andre typer loddetin ødelægger korrosionsbeskyttelsen.

7 9.6 Installationseksempel Systemskitsen viser den principielle udførelse af et solaranlæg. 1b III 1b 2k DANSK 2a 2 4 V f s 26_05_01_0061 III Kollektor V Varme 1b Manuel udlufter 2 Regulering 2a Udetemperatursensor 2k Temperatursensor i kollektor-sensorbrønd 2 s Beholdersensor solaranlæg 3f Cirkulationspumpe til solaranlæg brugsvandsopvarmning 4 Solarstation 5 Sikkerhedsventil 6 Ekspansionsbeholder 7 Beholder 10 Påfyldnings- og aftapningshane 11 Alternativ efteropvarmning (fx varmepumpe) 16 Fjernindstiller af nominel værdi 28 Koldtvands-sikkerhedsgruppe iht. DIN 1988

8 10. Montage Taggennemtrængninger! ADVARSEL Personskade Vær forsigtig ved omgang med skarpe kanter. Bær beskyttelsesbeklædning Monteringssted! FARE Personskade Når der arbejdes på taget, skal alle gældende sikkerhedsregler overholdes! Alt tagarbejde skal udføres af en fagmand. Kontrollér tagkonstruktionens tilstand. Vær opmærksom på de statiske forhold. Konsultér evt. en offentlig bygningssagkyndig Kant- og hjørneområde Tagrenderne, og især hjørnerne, er områder med forstærket vindbevægelse og hvirvelvinde. Derfor skal mindsteafstandene overholdes. 0,5 m < b 2 m 1 m b > 2 m b/2, men 1 m D 2 m Som taggennemtrængninger regnes komponenter, der mindst på ét sted rager mere end 0,35 m op over tagmaterialets overkant, og som har mindst én sidedimension, der er større end 0,5 m. Bredden af det tilhørende kantområde D er 1/2 af den lange komponentside b, dog mindst 1 m. Kantområdet kan begrænses til 2 m bredde. 26_05_01_ Statistisk snebelastning for Tyskland Ved opstillingen af solarkollektorerne skal man være opmærksom på den påkrævede minimum-opstillingsvinkel. Denne retter sig efter den snebelastningszone, hvor kollektorerne opstilles. Der kan indhentes oplysninger herom hos de relevante bygningsmyndigheder. Det antages, at sneen kan glide uhindret ned ad taget. A < 30 m A/8, men 1 m R 2 m A 30 m A/8 Bredden af kant-/hjørneområdet R er 1/8 af den lille taggrundridsside (A), dog mindst 1 m. Ved boliger, kontorbygninger og lukkede haller, hvor A er mindre end 30 m, kan bredden af kantområdet begrænses til 2 m. Hjørneområderne har altid en kvadratisk grundflade med sidelængden A/8. 26_05_01_ > > 35 > > 37 > 41 > > 41 > 45 > > 36 > 45 > 48 > > 35 > 40 > 48 > 50 > > 39 > 43 > 49 > 52 > > 42 > 46 > 51 > 53 > > 44 > 48 > 53 > 54 > > 47 > 49 > 54 > 55 > 56 Valgfri opstillingsvinkel (se kapitel "Tekniske data") * Iht. oplysninger fra relevante bygningsmyndigheder Den statistiske snebelastning må heller ikke overskrides ved dannelse af snedriver og islag Indbygningshøjde Montagerammerne er dimensioneret til en max indbygningshøjde på 20 m ved en snebelastning på 1,25 kn/m². Dette svarer til en statistisk snebelastning på 1,2 kn/m².

9 10.2 Transport op på taget Kollektoren skal transporteres op på taget ved hjælp af en stige. Dette gøres ved at binde et reb omkring kollektorrammen. Rebet må ikke fastgøres til kollektortilslutningerne! Forbindelse af kollektortilslutninger Kollektorerne forbindes. Kollektortilslutningen på venstre side har et udvendigt gevind; i højre side har kollektortilslutningen en omløbermøtrik. DANSK 26_05_01_ Reb 2 Kollektor 1 26_05_01_ Montering af kollektor-sensorbrønd Korrekt integrering af kollektorsensoren er af afgørende betydning for solaranlæggets fejlfri funktion. Kollektor-sensorbrønden monteres på kollektorfremløbet - det varmeste sted på kollektorområdet _05_01_ Montering af kollektoren Kollektoren skal monteres iht. installationsvejledningen for det anvendte montagesystem. Apparat- og miljøskader Hvis der er stærk solstråling, bør man tildække kollektorerne med lysuigennemtrængeligt materiale, indtil de skal tages brug. 26_05_01_ Taggennemføring (bølgerørslange) 2 Varmeisolering 3 Kollektor-sensorbrønd 4 Sammenskruning 5 Varmeledepasta 6 Temperatursensorer Reguleringens kollektorsensor skal påføres et lag varmeledepasta. Kollektorsensoren skydes helt ind i kollektor-sensorbrønden. Sensorkablet fikseres, fx med kabelstrips. Det er ikke tilladt at vride eller justere de monterede tilslutninger.

10 10.6 Lynafleder Hvis bygningen allerede har et lynaflederanlæg, skal kollektorhus, montageramme og rørledninger integreres heri Lynafleder for kollektorhus Kollektoren integreres i lynaflederanlægget ved hjælp af skrueforbindelser. Til hver kollektor skal der anvendes to pladeskruer af rustfrit stål (Ø 6,3 mm). Der skal forbores huller (Ø 5 mm). Hullerne skal bores på kollektorens nederste frontside i det område, som er skraveret i nedenstående figur. Når der bores huller, skal der være en afstand på mindst 100 mm til kollektorhusets hjørne. Apparat- og miljøskader Kontrollér, at det ikke er frostvejr, når anlægget gennemskylles med vand. Til skylningen anvendes en kraftig pumpe med et driftstryk på ca. 0,4 MPa (4 bar). Alternativt kan man anvende en boremaskinepumpe. 1 1 Borehuller (Ø 5 mm) 1 min 100 mm Lynafleder for montageramme Montagerammen forbindes til lynaflederanlægget ved hjælp af skrue- eller spændeforbindelser Lynafleder for rørledning Rørledningen skal sluttes til lynaflederanlægget i umiddelbar nærhed af kollektoren (over taget) ved hjælp af rørspændebånd (vær opmærksom på korrosionsfare) Potentialeudligning Rørinstallationen skal forbindes med potentialeudligningen iht. gældende regler. Alle rørledninger skal forbindes med bygningens potentialeudligning ad kortest mulige vej Ekspansionsbeholder Ekspansionsbeholderen skal indstilles til et fortryk på 0,3 MPa (3 bar) Skylning af rørledninger Inden kollektorerne sluttes til det i bygningen installerede rørsystem, skal de skylles grundigt igennem med vand, så man er sikker på, at der ikke er fremmedlegemer i anlægget. Bemærk Anlægget skal skylles med drikkevand og ikke med varmemedium. 26_05_01_ Solar-kompaktinstallationer 2 Varmemedium 3 Filter 4 Påfyldningspumpe Mulig fremgangsmåde: 3 4 Vandtilførslen sluttes til påfyldnings- og aftapningshanen under manometret. Vandafløbet sluttes til påfyldnings- og aftapningshanen under volumenstrømsmåleren. Solarfremløbet forbindes med solarreturløbet via en vandslange. Man erstatter dermed kollektorstrengen, som først integreres senere. Herved forhindres det, at der kan blive skyllet forureninger ind i kollektorrørene. Indstillingsventilen i solarstationen tilsluttes ved at dreje kærven i flowindstillingsskruen (oven over volumenstrømsindikatoren) i vandret position. Hermed sikres det, at hele anlægget gennemstrømmes. Tyngdekraftbremsen sættes ud af kraft ved at dreje kuglehanen i 45 -stilling. Afspærringshanerne tilsluttes foran udlufterne. Rørledningen skylles igennem i mindst 15 minutter. Efter skylningen åbner man indstillingsventilen i solarstationen ved at dreje kærven i flowindstillingsskruen (oven over volumenstrøms-indikatoren) i lodret position. Man fjerner den slange, som har erstattet kollektorstrengen, og lader rørledningerne løbe tomme. 26_05_01_0515

11 10.10 Tilslutning af kollektorer og taggennemføring Med to fleksible bølgerør af rustfrit stål sluttes kollektorområdet til den gennemskyllede rørinstallation. Bølgerørene monteres med fladtætninger og omløbermøtrikker til kollektortilslutningerne eller kollektor-sensorbrøndene. Bølgerørene af rustfrit stål er i fabrikken forsynet med en temperatur- og UV-bestandig varmeisolering Påfyldning af solaranlægget! FORSIGTIG Personskade Inden man omgås varmemedium, skal man iføre sig beskyttelseshandsker. Bær beskyttelsesbriller! Det i slutningen af denne vejledning trykte EF-sikkerhedsdatablad for varmemediet skal iagttages. Inden man påfylder varmemediumkredsløbet, skal man sikre sig, at rørinstallationen er tilendebragt, kollektorerne er tilsluttet og beholderen er fyldt. Til påfyldningen anvendes en kraftig pumpe med et driftstryk på ca. 0,4 MPa (4 bar). Pga. den høje flowhastighed transporteres luften optimalt ud af systemet. Som varmemedium må der kun anvendes det i tabellen "Tekniske data" nævnte varmemedium. Beholderne med varmemedium er forblandet og klar til brug og kræver ingen yderligere behandling. Apparat- og miljøskader Det er ikke tilladt at tilsætte vand eller andre varmemedier. I så fald bortfalder garantien for de nødvendige egenskaber og korrosionsbeskyttelsen. Apparat- og miljøskader Anlægget må ikke fyldes i kraftigt solskin. Dette kan afstedkomme dampslag i kollektoren! Kollektorerne skal dækkes til! Tyngdekraftbremsen sættes ud af kraft ved at dreje kuglehanen i 45 -stilling. Påfyldningspumpen startes. Påfyldningen fortsættes, indtil der ikke længere kommer luftbobler ud af aftapningsslangen. Aftapningshanen lukkes, og der påfyldes, til der er opbygget et tryk på ca. 0,35 MPa (3,5 bar). Udluftningsventilerne i anlæggets øverste punkt åbnes - og lukkes igen, så snart der løber varmemedium ud Trykkontrol Afspærringshanerne foran udlufterne lukkes, så disse ikke kan medføre et trykfald. Med eksempelvis en hydraulisk løftestangspumpe opbygger man nu et tryk på 0,78 MPa (7,8 bar) i systemet. Påfyldnings- og aftapningshanen lukkes på påfyldningssiden. Kappeventilen lukkes, så man kan måle trykfaldet. Trykket må ikke være faldet efter 15 minutter! Til montering af sikkerhedsventilen skal anlægget atter tømmes. Udlufterne på anlæggets højeste sted åbnes. Indstillingsventilen i solarstationen åbnes ved at dreje kærven i flowindstillingsskruen (oven over volumenstrøms-indikatoren) i lodret position. Til tømning af anlægget åbnes påfyldnings- og aftapningshanerne på påfyldningssiden og på aftapningssiden. Man lader anlægget løbe tomt. Kappeventilen åbnes. Apparat- og miljøskader Sikkerhedsventilen skal monteres efter udført trykkontrol. DANSK Forberedelse» Sørg for, at kollektorerne er tildækket under trykkontrollen.» Afmontér sikkerhedsventilen, og luk tilslutningen Påfyldning af solaranlægget Ved enhver påfyldnings- og tømningsproces skal man åbne udluftningsventilerne i anlæggets højeste punkt. Afspærringshanerne foran udlufterne skal lukkes, så snart der løber varmemedium ud. Påfyldningspumpens trykside skal via en slange sluttes til påfyldnings- og aftapningshanen under manometret. Solarvæskebeholderen sluttes til pumpens indsugningsside. På den nederste påfyldnings- og aftapningshane tilsluttes en aftapningsslange, som skal munde ud i solarvæskebeholderen. Indstillingsventilen i solarstationen tilsluttes ved at dreje kærven i flowindstillingsskruen (oven over volumenstrømsindikatoren) i vandret position Tæthedskontrol Apparat- og miljøskader Varmeisoleringen må først monteres efter gennemført tæthedskontrol. Anlægget påfyldes på ny. Med påfyldningspumpen opbygges et tryk på 0,5 MPa (5 bar). Kontroltrykket må ikke være faldet efter to timer. Tryksvingninger kan forekomme pga. skiftende solstråling, også selv om kollektorerne er tildækket. Alle solaranlæggets forbindelsessteder skal kontrolleres visuelt.

12 10.14 Afslutning af påfyldningsprocessen Anlægstrykket skal sænkes til det påkrævede påfyldningstryk. Hvis anlægget er koldt, er det minimale påfyldningstryk 0,35 MPa (3,5 bar). Påfyldnings- og aftapningshanerne lukkes med de medleverede dæksler. Sikkerhedsdatabladet for varmemediet skal anbringes på anlægget! Lad solaranlægget hvile natten over. Næste morgen udluftes anlægget igen via udluftningsventilerne, inden der forekommer stærk solstråling. Tyngdekraftbremsen aktiveres ved at dreje kuglehanen i vertikal stilling. Bemærk Under normal drift skal afspærringshanerne foran udlufterne i nærheden af kollektoren altid holdes lukket. 11. Idriftsættelse Samtlige forskruninger skal spændes efter. Anlæggets påfyldningstryk skal kontrolleres. Bemærk I et koldt anlæg er det minimale påfyldningstryk (under 30 C) 0,35 MPa (3,5 bar). Ekspansionsbeholderens fortryk kontrolleres. Bemærk Ekspansionsbeholderen skal have et fortryk på 0,3 MPa (3 bar). "Idriftsættelsesprotokollen" skal udfyldes. Den indbyggede regulering stilles på manuel drift. Betjenings- og installationsvejledningen for den i anlægget indbyggede regulering skal iagttagges. Apparat- og miljøskader Afløbet fra sikkerhedsventilen skal munde ud i en opsamlingsbeholder, som kan rumme hele anlæggets volumen. Ved mindre anlæg kan man hér nøjes med den tømte varmemediumdunk. Det brugte varmemedium skal bortskaffes iht. gældende miljøregler (deponi eller forbrændingsanlæg). Man kontrollerer, om alle solar-reguleringens nødvendige relæer er tilsluttet. Reguleringen stilles atter på automatisk drift. Når opstartsbetingelserne er opfyldt, burde anlægget automatisk gå i gang. Skulle dette ikke være tilfældet, henvises til afsnittet "Hvad gør jeg, hvis..." for lokaliering af den mulige fejlårsag Varmeisolering Inden anlægget varmeisoleres, skal man sørge for, at det har gennemgået en trykkontrol og en tæthedskontrol. Alle rørledninger skal isoleres. Isoleringsmaterialet skal tilvejebringes af kunden. op til samme DN over Ved isoleringsmaterialer med andre varmeledningsevner skal isoleringslagets tykkelse beregnes på ny. Til varmeisolering af udvendige rørledninger må der kun anvendes temperatur- og UV-bestandigt isoleringsmateriale: Mineraluld, som er kacheret med alu-gitterfolie, en fleksibel EPDM-slange eller en EDPM-slange med lukkede porer. Ved brug af mineraluld anbefales en fast kappe af aluminiumsplade. EPDM-slangen kan være påført en UV-bestandig maling. Kollektor-sensorbrøndene, sammenskruningerne og taggennemføringerne skal forsynes med en varmeisolering, som skal være fugetæt lukket samt temperatur- og UV-bestandig. 12. Vedligeholdelse Bemærk Vi giver dig mulighed for at indgå en vedligeholdelsesaftale Vedligeholdelse Kontrollér, at anlægget inkl. regulering, sikkerhedsudtyr og beholder fungerer fejlfrit. Kontrollér, at de for vind og vejr udsatte anlægsdele, monteringerne og varmeisoleringen er i god stand. Fjern forureninger. Kontrollér varmemediets ph-værdi (> 7) og frostsikkerhed (--30 C). Man kan evt. udskifte varmemediet eller påfylde mere varmemedium via solarstationens påfyldningsstuds.! FORSIGTIG Personskade Hvis det bliver nødvendigt at aftappe varmemediet i forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, skal dette udføres af en fagmand. Apparat- og miljøskader Inden man fjerner varmemedium fra kollektoren, skal denne beskyttes mod lysindfald. Kollektoren skal tildækkes med lysuigennemtrængeligt materiale. Man kan evt. skære et snit i isoleringsmaterialet og klæbe slidsen til efter montagen. Varmeisoleringen skal beskyttes mod bid fra fugle og gnavere.

13 13. Fejlafhjælpning I nedenstående tabel findes også alle de forslag til fejlafhælpning, som findes i afsnittet "Hvad gør jeg, hvis". Fejl/fejlmelding på regulator. Der er en fejl i anlægget; sensoren er defekt eller tilsluttet forkert. Konsultér betjenings- og installationsvejlednigen for regulatoren. Tryksvingninger i anlægget. Hvis dette problem opstår umiddelbart efter ibrugtagning Udluft anlægget. (opstart), er der luft i solarkredsen. Kollektorerne er beskadiget. Under opbevaringen er der trængt fugt ind. Når anlægget tages i brug, forsvinder kondensvandsbelægningen i løbet af nogle uger. Fugten slipper ud gennem de indbyggede ventilationssprækker. Pumpen bliver ved med at køre, selv om kollektoren er varmere end beholderen (ingen motorstøj, ingen mærkbare vibrationer). Beholderens eller kollektorens maksimaltemperatur er overskredet. Kontrollamperne eller displayet på regulatoren er aktiveret. Strømforsyningen er afbrudt. Temperaturdifferencen er indstillet for højt (>15 C), eller regulatoren reagerer ikke. Pumpeakslen sidder fast. Pumpen er tilsmudset. Sensoren er defekt. Sensoren er forkert installeret. Pumpen kører, men der kan ikke aflæses Der er luft i ledningssystemet; anlægstrykket er for nogen volumenstrøm på flowmåleren med udligningsventil. Frem- og returløbstemperatu- lavt, eller anlægget er tilsmudset. ren er ens, eller beholdertemperaturen stiger enten slet ikke eller kun langsomt. Pumpen kører, men der kan ikke aflæses nogen volumenstrøm på flowmåleren med udligningsventil. Pumpen starter formentligt sent og stopper tidligt. Flowmåleren med udligningsventil er blokeret. Afspærringsanordningen er lukket. Temperaturdifferencen mellem kollektor og beholder er indstillet for stor. Regulatoren har på korrekt vis slukket for anlægget, og så snart den indstillede maksimaltemperatur underskrides, starter den automatisk igen. Kontrollér ledninger og sikringerne. Kontrollér regulatoren. Kontrollér temperatursensoren. Reducér temperaturdifferencen. Skift kortvarigt til maksimal hastighed, eller åbn - hvis muligt - udluftningsskruen på pumpen. Indsæt en skruetrækker i kærven, og drej pumpehjulet i gang manuelt. Demontér og rens pumpen. Luk flowbegrænseren og pumpekuglehanen. Udskift sensoren. Kontrollér sensorpositionen. Kollektorsensoren skal sidde helt inde i sensorbrønden. Kontrollér anlægstrykket. Kontrollér, om ekspansionsbeholderen er stor nok. Kontrollér ekspansionsbeholderens fortryk. Kør pumpen rykvis (med maksimal ydelse). Åbn udlufterne på kollektor, pumpe og solarbeholder. Skyl anlægget forlæns og baglæns. Rengør påbygningsdele som flowmåler med udligningsventil og smudsopsamler. Kontrollér ledningsføringen. Hvis ledningen gennemløber en "rutschebane", fx ved bjælkefremspring eller ved omgåelse af vandledninger, skal man ændre ledningsføringen eller indsætte en ekstra udlufter. Man skal forvisse sig om, at der ikke findes automatiske udluftere i nærheden af kollektorer, som ikke er adskilt fra systemet med en kuglehane. Kontrollér den automatiske udlufters funktionsevne. Dette gøres ved at skrue beskyttelseskappen af og kontrollere - med en stump nål - at svømmeren går let og ubesværet. Udskift evt. udlufteren. Kontrollér funktionen af flowmåleren med udligningsventil. Selv om flowet er indstillet korrekt, kan indikatoren i skueglasset være blokeret, fx ved at ringen sidder fast. Start pumpen i manuel drift. Her skal man kunne konstatere en stempelbevægelse. Man løsner stemplet med lette slag. I nødstilfælde kan man udskifte flowmåler og udligningsventil. Åbn afspærringsanordningen. Reducér temperaturdifferencen på regulatoren. DANSK

14 Pumpen starter - og stopper igen kort tid efter. Dette gentager sig nogle gange, indtil anlægget kører stabilt. Om aftenen skal man holde øje med det samme. Manometret viser et trykfald. Solstrålingen er endnu ikke tilstrækkelig til at opvarme hele rørnettet. Volumenstrømmen er for høj (pumpen er indstillet for højt). Regulatorens koblingstemperaturdifference er indstillet for lille. Rørnettet er ikke fuldstændigt isoleret. Beholder- og kollektorsensorerne er ombyttet under tilslutningen. (Problemet opstår efter idriftsættelse.) Det er normalt med et tryktab umiddelbart efter fyldningen af anlægget, da der stadig siver luft ud af anlægget. Hvis der opstår et trykfald på et senere tidspunkt, kan dette skyldes en luftboble, som er gået i opløsning. Desuden svinger trykket under normal drift med 0,02 0,03 MPa alt efter anlægstemperaturen. Hvis trykket bliver ved med at falde, er der en utæthed et eller andet sted i solarkredsen. Væsketab pga. åbning af sikkerhedsventilen, da ekspansionsbeholderen enten er dimensioneret for lille eller er trykløs eller defekt. Kollektorskader (utæthed) og frostskader pga. for lavt indhold af frostbeskyttelsesmiddel. Kontrollér endnu en gang de mulige fejl, når solstrålingen bliver stærkere. Reducér pumpens effekttrin. Forøg koblingstemperaturdifference på regulatoren. Isolér rørledningerne. Pumpen udvikler støj. Luft i pumpen Udluft pumpen. Utilstrækkeligt tryk i anlægget Forøg anlægstrykket. Anlægget udvikler støj. Dette er normalt i de første dage efter fyldningen. Hvis problemet opstår senere, er der to mulige årsager: Anlægstrykket er for lavt. Pumpen suger luft ind gennem udlufteren. Pumpeeffekten er indstillet for højt. Beholderen køler ned om natten. Når pumpen Tyngdekraftbremsen lukker ikke. stopper, er der forskellig temperatur i frem- og returløbet. Om natten er kollektortemperaturen højere end udetemperaturen. Enstrengs-cirkulation ved korte rørnet med lavt tryktab. Efteropvarmning fungerer ikke. Kedlen kører i for kort tid, går ud, og starter igen. Dette gentager sig ofte, indtil beholderen har nået den nominelle temperatur. Der er luft i efteropvarmnings-varmeveksleren. Varmevekslerarealet er for lille. Tilslut temperatursensorerne til de rigtige sensorklemmer (se brugs- og montagevejledning for regulator). Er den automatiske udlufter afspærret? Kontrollér sammenskruningerne, stopbøsningerne på afspærringsventilerne samt gevindtilslutningerne. Kontrollér loddestederne. Kontrollér ekspansionsbeholderens fortryk og membranens tæthed. Kontrollér beholdestørrelsen. Kontrollér indholdet af frostbeskyttelsesmiddel og ph-værdien. Kontrollér, om ekspansionsbeholderen er stor nok. Kontrollér ekspansionsbeholderens fortryk. Forøg anlægstrykket. Indstil en lavere hastighed, og kontrollér volumenstrømmen på flowmåleren (med udligningsventil). Kontrollér indstillingsskruens stilling. Kontrollér, at tyngdekraftbremsen er tæt. Er en spån kommet i klemme, eller er der smudspartikler i tætningsfladen? Ledningsføringen ændres. Tilslut ikke solarvarmeveksleren direkte, men træk først tilledningerne nedad i en U-form. Hæverten understøtter tyngdekraftbremsen. Montér evt. en 2-vejs-ventil, som aktiveres samtidigt med pumpen. Udluft efteropvarmnings-varmeveksleren. Sammenlign oplysningerne fra kedlens producent og fra beholderens producent. Problemet kan evt. løses med en højere fremløbstemperatur i kedlen. Beholderen køler for hurtigt ned. Isoleringen er defekt eller monteret forkert. Kontrollér, om isoleringen er intakt. Isolér beholdertilslutningerne. Forkert indstilling af regulatoren for efteropvarmning Kontrollér indstillingen af kedelregulatoren. Varmtvands-cirkulationen kører for hyppigt og/eller Kontrollér koblingstiderne og intervaldriften. om natten. Pumpen stopper ikke. Sensor defekt eller ikke positioneret korrekt. Kontrollér sensorposition,- montage og -karakteristika Regulering ikke i orden Anvisning: Hastighedsregulerede pumper stopper ikke omgående, men først når de har nået den laveste hastighed.

15 14. Tekniske data 14.1 Mål SOL 27 basic DANSK 80_05_01_ SOL 27 basic W 80_05_01_0003

16 14.2 Datatabel Udførelse På-taget På-taget Kollektorart Fladkollektor Fladkollektor Konstruktion Lodret Vandret Farve ramme sølv sølv Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt kg 38,5 39,2 Kabinetmateriale Aluminium, saltvandsbestandig Aluminium, saltvandsbestandig Glasafdækning ESG ESG Glastykkelse mm 3,2 3,2 Varmeisoleringens tykkelse mm Materiale varmeisolering Mineraluld, lav afgasning WLG 040 Mineraluld, lav afgasning WLG 040 Kollektortilslutning G 3/4 G 3/4 Stilstandstemperatur maks. C 213 >210 Min. driftstryk MPa 0,35 0,35 Max tilladt tryk MPa 0,6 0,6 Tryktab ved 300 l/h MPa 0,0035 0,0035 Kontroltryk MPa 1,7 1,7 Kontrolmedium Vand (fra fabrikken) Vand (fra fabrikken) Varmebærervæske H-30 L/LS H-30 L/LS Påfyldningsmængde varmebærende væske l 1,3 1,7 Nominel volumenstrøm l/h Opstillingsvinkel Samlet flade m² 2,53 2,53 Aperturflade m² 2,39 2,39 Absorberingsflade m² 2,38 2,38 Absorber Aluminium, højselektiv Miro-Therm-belægning, kobberrør, lasersvejset Aluminium, højselektiv Miro-Therm-belægning, kobberrør, lasersvejset Tætning EPDM EPDM Konversionsfaktor η₀ 0,79 0,78 Effektiv varmeoverførselskoefficient a1 W/(m²K) 3,42 Effektiv varmeoverførselskoefficient a2 W/m²K² 0,0142 Indstrålingsvinkel-korrektionsfaktor K θb(50 ) 0,93 Varmekapacitet c kj/m²k 5 Absorptionsgrad α % 95±2 95±2 Emissionsgrad ε % 5±1 5±1 Kollektorudbytte kwh/(m²a) >525 >525 Kollektorudbyttet beror på beregningen af det årlige energiudbytte i et referenceanlæg til brugsvandsopvarmning, i stil med EN ved fast dækningsandel på 40%, 200 liters dagsforbrug og placering i Würzburg, Tyskland.!!

17 DANSK

18 OPERACIÓN Indicaciones generales Indicaciones de seguridad Otras marcas presentes en esta documentación Unidades de medida Indicaciones generales 2. Seguridad 19 El capítulo operación está dirigido al usuario y al técnico instalador. 2.1 Utilización según lo previsto Advertencias de seguridad Descripción del equipo 19 El capítulo instalación está dirigido al instalador. 4. Operación 19 Indicación 5. Limpieza, conservación y mantenimiento 19 Lea atentamente estas instrucciones y archívelas para 5.1 Inspección anual 19 futuras consultas. Si entrega el equipo a otro usuario no 5.2 Autolimpieza 19 olvide adjuntar estas instrucciones. 5.3 Verificar la presión del sistema Localización de fallos (guía) Indicaciones de seguridad INSTALACIÓN Estructura de las instrucciones de seguridad 7. Seguridad Directivas, normas y disposiciones Advertencias de seguridad Descripción del equipo Ámbito de suministro Instalación Preparativos Instalación de tuberías Aireador Válvula de seguridad Dispositivo de evacuación Ejemplo de instalación 23 ADVERTENCIA De tipo de peligro Mediante este tipo de palabras se explican las posibles consecuencias en caso de desobedecimiento de las instrucciones de seguridad. Aquí se proponen las medidas necesarias para evitar el peligro Símbolos, tipo de peligro 10. Montaje Lugar de montaje Desplazamiento sobre el tejado Fijación del colector Conectar las conexiones del colector Montaje de la vaina de inmersión del colector Pararrayos Conexión equipotencial Depósito de expansión Lavado de las tuberías Conecte los colectores y el pasamuros Llenado de la instalación solar 27 PELIGRO Prueba de presión Prueba de estanqueidad 27 ADVERTENCIA Fin del proceso de llenado Aislamiento térmico 28 PRECAUCIÓN 11. Puesta en marcha Mantenimiento Mantenimiento Reparación de averías Datos técnicos Medidas Tabla de especificaciones 33 GARANTÍA / MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE 33 PROTOCOLE DE PUESTA EN MARCHA 34! Lesión Quemadura o escaldamiento Incendio Palabras de aviso Indicaciones cuyo desobedecimiento tiene como consecuencia lesiones graves o la muerte. Indicaciones cuyo desobedecimiento puede tener como consecuencia lesiones graves o la muerte. Indicaciones cuyo desobedecimiento puede tener como consecuencia lesiones de gravedad media o baja.

19 1.2 Otras marcas presentes en esta documentación 3. Descripción del equipo Indicación Las indicaciones están delimitadas por líneas horizontales sobre y debajo del mensaje de texto. Las indicaciones generales se señalizan mediante el símbolo adyacente. Lea atentamente las indicaciones. Daños a aparatos y daños medioambientales Eliminación del aparato Este símbolo le indica que debe usted hacer algo. Las actuaciones necesarias se describen paso a paso. 1.3 Unidades de medida Indicación Si no se indica lo contrario, todas las medidas estarán expresadas en milímetros. El colector plano no transforma la luz en calor. La luz penetra la cubierta de cristal. Consta de cristal de seguridad pretensado, altamente transparente y de una sola luna. La luz choca contra el absorbedor y desde allí se transforma en calor. Mediante el recubrimiento altamente selectivo del absorbedor y el aislamiento térmico del panel trasero del absorbedor se reduce al mínimo las pérdidas de calor emitidas al ambiente. La energía calorífica ganada por el colector es transportada mediante un líquido caloportador circulante mediante una bomba hasta el depósito de agua caliente. En determinados estados de funcionamiento en el interior del colector, puede formarse una capa de condensación. Esto puede suceder, por ejemplo, en acumuladores de gran tamaño a baja temperatura con respecto a la temperatura ambiente o con una elevada humedad atmosférica. 4. Operación La instalación solar está configurada de forma que no se requieren medidas de operación especiales, incluso si no se ha extraído agua caliente a lo largo de un intervalo de tiempo prolongado, por ejemplo, durante las vacaciones. ESPAÑOL Documentación relacionada Tenga presentes las instrucciones de operación y funcionamiento del manual de operación e instalación del kit de fijación, normativa, instalaciones compactas y acumuladores. 2. Seguridad 2.1 Utilización según lo previsto Este colector plano sirve para calentar un líquido caloportador. Cualquier otro uso distinto al aquí previsto se considera un uso indebido de la máquina. El obedecimiento de este manual se considera también un uso previsto. 2.2 Advertencias de seguridad Todos los pasos hasta después de la primera puesta en marcha deben ser realizados exclusivamente por un técnico especializado. El técnico especializado debe cumplir la normativa vigente durante la instalación y puesta en marcha del equipo. La instalación solar sólo debe utilizarse después de haber sido instalado completamente y montados sus dispositivos de seguridad.! PELIGRO Lesión Si niños o personas descapacitadas, tanto sensorial como mentalmente, operan el aparato debe asegurarse de que dicha operación se realice después de haber recibido la instrucción adecuada por una persona a su cargo. Los niños deben permanecer vigilados en todo momento para asegurar que no juegan con el aparato. Daños a aparatos y daños medioambientales Durante la puesta fuera de servicio de la instalación no debe purgarse el líquido caloportador. 5. Limpieza, conservación y mantenimiento 5.1 Inspección anual Avise a un técnico especialista para que compruebe la instalación solar anualmente. 5.2 Autolimpieza Generalmente no es necesario limpiar el colector ya que el equipo dispone de función de autolimpieza. No obstante, si hubiera una gran acumulación de suciedad, por ejemplo, polvo o excrementos de aves, limpie el colector con agua corriente. Daños a aparatos y daños medioambientales Procure que el colector no se caliente por la fuerte radiación solar si limpia el colector con agua. 5.3 Verificar la presión del sistema Inspeccione periódicamente el manómetro del circuito del líquido caloportador de la estación solar. El valor debería encontrarse entre 0,35 y 0,4 MPa con la instalación solar fría (temperatura del colector inferior a 30 C). Consulte a un técnico instalador si detecta variaciones con respecto al valor de referencia.

20 6. Localización de fallos (guía) A continuación se presentan medidas para solucionar fallos. Consulte a un técnico instalador si el problema no se resuelve con estos consejos. Avería/mensaje de error en el regulador. Se ha producido un fallo en la instalación: el sensor está defectuoso o mal conectado. Lea el manual de operación e instalación del regulador. Fluctuaciones de presión en el sistema. Si el problema vuelve a repetirse después de la puesta en Consulte a un técnico instalador. marcha existe aire en el circuito solar. Los colectores están obstruidos. Durante el almacenaje ha penetrado humedad. Si el sistema se pone en marcha desaparecerá esta capa de humedad en pocos minutos. La humedad desaparece a través de las ranuras de ventilación integradas. La bomba no arranca, aunque el colector esté más caliente que el acumulador (no hay ruido del motor, no se perciben vibraciones). Se ha sobrepasado la temperatura máxima del acumulador o del colector. La luces de control o la indicación del regulador están activados. La alimentación eléctrica está interrumpida. Otras causas. La bomba funciona, aunque en el caudalímetro con válvula de compensación no se lee ningún caudal. La temperatura de impulsión y de retorno son iguales o la temperatura del acumulador no aumenta o sólo aumenta paulatinamente. La bomba funciona, aunque en el caudalímetro El dispositivo de cierre está cerrado. con válvula de compensación no se lee ningún Otras causas. caudal. La bomba se activa supuestamente tarde y se desconecta pronto. La bomba arranca y en un breve espacio de tiempo vuelve a apagarse. Este episodio se repite algunas veces, hasta que la instalación circule. Por la noche se observa lo mismo. El manómetro indica un descenso de presión. La radiación solar no es suficiente para calentar toda la red de tuberías. Otras causas. Poco tiempo después del llenado de la instalación es normal una pérdida de presión, ya que aún sale aire de la instalación. Si posteriormente se produce de nuevo una caída de presión, esto puede ser causado por una burbuja de aire que se ha disuelto. Además, la presión fluctúa en modo normal, en función de la temperatura de la instalación entre 0,02 0,03 MPa. Si la presión retrocede de forma continuada esto significa que existe una fuga en el circuita solar. El regulador se ha desconectado correctamente y al no alcanzarse las temperaturas máximas ajustadas vuelve a ponerse en marcha automáticamente. Revise los fusibles. Consulte a un técnico instalador. Consulte a un técnico instalador. Abra el dispositivo de cierre. Consulte a un técnico instalador. Consulte a un técnico instalador. Compruebe posibles fallos de nuevo cuando la radiación solar sea más potente. Consulte a un técnico instalador. Consulte a un técnico instalador. La bomba genera ruidos. Consulte a un técnico instalador. La instalación genera ruidos. En los primeros Consulte a un técnico instalador. días después de la carga esto se considera normal. Si el fallo persiste: El acumulador se enfría por la noche. Después El freno de gravedad no se cierra. Compruebe la posición del tornillo de ajuste en el de apagarse la bomba predominan distintas freno de gravedad. temperaturas en el circuito de impulsión y de retorno. La temperatura del colector es más Otras causas. Consulte a un técnico instalador. alta por la noche que la temperatura exterior. La calefacción de inercia no funciona. La caldera Consulte a un técnico instalador. funciona durante un breve intervalo de tiempo, se apaga y vuelve a activarse. Esto se repite las veces necesarias hasta que el acumulador haya alcanzado su temperatura de referencia. El acumulador se enfría rápidamente. Consulte a un técnico instalador. La bomba no se apaga. El sistema de regulación no es adecuado. Las bombas con regulación de velocidad no se apagan de inmediato, sino que se apagan al alcanzar la velocidad mínima. Otras causas. Consulte a un técnico instalador.

LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Manual de instrucciones

LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Manual de instrucciones / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS www.youtube.com/froniussolar Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S 3.0-3-M / 3.7-3-M / 4.5-3-M 5.0-3-M

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL 7 Brugervejledning

Részletesebben

manual de instrucciones návod k použití használati útmutató

manual de instrucciones návod k použití használati útmutató manual de instrucciones návod k použití használati útmutató Horno empotrado Vestavná trouba Beépített sütő EOC 66700 2 electrolux Índice de materias Electrolux. Thinking of you. Conozca mejor nuestros

Részletesebben

GB Short description - Rec FM Receiver E Breve descripcióm-receptor Rec FM S Kortfattad beskrivning av Rec FM mottagare

GB Short description - Rec FM Receiver E Breve descripcióm-receptor Rec FM S Kortfattad beskrivning av Rec FM mottagare Rec FM hort description - Rec FM Receiver The FM receiver works in conjunction with the transmitter, providing a state-of-the art programmable room thermostat control device. The device is wireless and

Részletesebben

Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 6 720 641 621 (2009/09)

Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 6 720 641 621 (2009/09) Netcom100 da etjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring....................3 1.1 Symbolforklaring...............

Részletesebben

Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)

Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning) Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning) TILSIGTET BRUG Spuleren er kun beregnet til rengøring af køretøjer, både, bygninger osv ved at fjerne fastgroet snavs med vand og kemiske rengøringsmidler.

Részletesebben

AZ ŐRÜLT SPANYOLOK. Összeállította Szabó Adrienn spanyolra fordította Füziné Madarász Róza

AZ ŐRÜLT SPANYOLOK. Összeállította Szabó Adrienn spanyolra fordította Füziné Madarász Róza AZ ŐRÜLT SPANYOLOK Összeállította Szabó Adrienn spanyolra fordította Füziné Madarász Róza LA TOMATINA Buñol, un pueblo español de Valencia es conocido por una fiesta que se festeja desde hace 60 años.

Részletesebben

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.preciz.hu FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har

Részletesebben

EL-1611E ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA SZALAGOS ASZTALI KALKULÁTOR

EL-1611E ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA SZALAGOS ASZTALI KALKULÁTOR ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA SZALAGOS ASZTALI KALKULÁTOR EL-1611E ENGLISH... Page 1 CALCULATION EXAMPLES... Page 34 ESPAÑOL... Página 12 EJEMPLOS DE CÁLCULOS... Página

Részletesebben

SPANYOL PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATSOR 2003. július 4. Javítási útmutató

SPANYOL PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATSOR 2003. július 4. Javítási útmutató SPANYOL PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATSOR Javítási útmutató A hibátlan írásbeli dolgozat 100 pont értékű. Feladatlap Csak az egyértelműen jelzett, a megoldólapra írt megoldások vehetők figyelembe, helyes

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Agrupar las palabras que aparecen en el texto.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Agrupar las palabras que aparecen en el texto. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. SPANYOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 22. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Manual de instrucciones

Manual de instrucciones Manual de instrucciones LAVADORA ES Español,1 PT Português,15 TR Türkçe,29 Sumario Instalación, 2-3 Desembalaje y nivelación Conexiones hidráulicas y eléctricas Primer ciclo de lavado Datos técnicos ES

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 27. SPANYOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG C 135/6 2007.6.19. A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS DÁNIA C 5/07 (ex N 469/05) állami támogatás A dániai hajóűrtartalomadó-rendszerbe belépő tengerhajózási

Részletesebben

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie Myčka nádobí Opvaskemaskine Mosogatógép Lavastoviglie Umývačka riadu ESL63010 2 electrolux Obsah Electrolux.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. SPANYOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. SPANYOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. SPANYOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Spanyol nyelv emelt szint

Részletesebben

BALANZA DE COCINA / BALANÇA DE COZINHA / KITCHEN SCALES / BALANCE CULINAIRE / KÜCHENWAAGE / BILANCIA DA CUCINA / ZÀ ƒπa

BALANZA DE COCINA / BALANÇA DE COZINHA / KITCHEN SCALES / BALANCE CULINAIRE / KÜCHENWAAGE / BILANCIA DA CUCINA / ZÀ ƒπa portada.qxd 22/6/05 16:00 Página 1 ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDG 8640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDG 8640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB ES PT Contents English,1 HU Español,13 Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting

Részletesebben

15/09/2012 S178 Estados miembros - Contrato de servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento negociado

15/09/2012 S178 Estados miembros - Contrato de servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento negociado 15/09/2012 S178 Estados miembros - Contrato de servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento negociado I. II. IV. HU-Budapest: Servicios de limpieza y eliminación de nieve 2012/S 178-293452 Anuncio

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

www.eluxshop.hu ESL6211LO...

www.eluxshop.hu ESL6211LO... ESL6211LO... CS MYČKA NÁDOBÍ DA OPVASKEMASKINE FI ASTIANPESUKONE DE GESCHIRRSPÜLER HU MOSOGATÓGÉP... NÁVOD K POUŽITÍ 2 BRUGSANVISNING 15 KÄYTTÖOHJE 30 BENUTZERINFORMATION 44 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 59 2 www.electrolux.com

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Magyarországi spanyol kulturális magazin Agenda cultural de España en Hungría Cultural magazine of Spain in Hungary JANUÁR - FEBRUÁR ENERO FEBRERO

Magyarországi spanyol kulturális magazin Agenda cultural de España en Hungría Cultural magazine of Spain in Hungary JANUÁR - FEBRUÁR ENERO FEBRERO Magyarországi spanyol kulturális magazin Agenda cultural de España en Hungría Cultural magazine of Spain in Hungary JANUÁR - FEBRUÁR ENERO FEBRERO JANUARY FEBRUARY Orült Spanyol es una iniciativa de la

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

TENSIÓMETRO DE MUÑECA / TENSIÓMETRO DE PULSO / WRIST TENSOMETER

TENSIÓMETRO DE MUÑECA / TENSIÓMETRO DE PULSO / WRIST TENSOMETER portada.qxd 17/1/05 12:45 Página 1 ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY

Részletesebben

Spanyol mint második idegen nyelv

Spanyol mint második idegen nyelv Spanyol mint második idegen nyelv IDŐKERET, ÓRASZÁMOK Óraterv 9-12. évfolyam Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Spanyol, 2. idegen nyelv 3 3 3 3 TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK A 9 12. évfolyamokra ajánlott

Részletesebben

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok.

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. A. VII. A napirendem Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. Holnap hánykor reggelizel? Hétkor. Mit reggelizel? Zsemlét. Mit iszol? Teát vagy tejet. B. A napirendem Péter: Reggel 6 órakor

Részletesebben

Digital Nightvision 5 x 50. DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo

Digital Nightvision 5 x 50. DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo Digital Nightvision 5 x 50 DK DK Brugsanvisning HU Használati útasítás GB IE Instruction Manual SI Navodilo za uporabo (DK) ADVARSEL! Se aldrig direkte eller tæt på Solen gennem apparatet fare for BLINDHED!

Részletesebben

SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV

SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV SPANYOL, MINT MÁSODIK IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű

Részletesebben

TÍTULOS ORIGINALES DE LOS POEMAS

TÍTULOS ORIGINALES DE LOS POEMAS TÍTULOS ORIGINALES DE LOS POEMAS LÁSZLÓ KÁLNOKY 11 A teremtés kudarca 13 Munkamódszerül 1-2 14 A kegyelet oltárán 15 Szeles napon 16 A régi haz 17 A fény fonákja 18 Láng és sótétség 19 Nélküled " 20 Az

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SPANYOL NYELVEN

TÖRTÉNELEM SPANYOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM SPANYOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 8. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Spanyol nyelv / 2. idegen nyelv. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Spanyol nyelv / 2. idegen nyelv. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Spanyol nyelv / 2. idegen nyelv készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.03.1. alapján 9-12. évfolyam 2 Nemzeti Tankönyvkiadó

Részletesebben

LA ESTRATEGIA DE TURISMO DE LA UE DE HUNGRIA

LA ESTRATEGIA DE TURISMO DE LA UE DE HUNGRIA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR LA ESTRATEGIA DE TURISMO DE LA UE DE HUNGRIA Készítette: Babinszki Réka Budapest, 2003 3 Índice Introducción 5 I.capítulo: El papel del turismo

Részletesebben

SIKU 125 M SIKU 150 M

SIKU 125 M SIKU 150 M SIKU 1 SIKU SIKU D D1 e Type à D1 D c l SIKU 1 SIKU SIKU 85 104 85 19 105 154 Mounting inside air duct connected on both sides. 100 0 15 0 150 48 0 f g h Wird in die Luftleitung montiert. Légcsatornák

Részletesebben

Economy-Regeltechnik. Wilo-ER 1, ER 1-A

Economy-Regeltechnik. Wilo-ER 1, ER 1-A Economy-Regeltechnik Wilo-ER 1, ER 1-A D GB F NL E Einbau- und Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschriften Instrucciones

Részletesebben

LASRAM LASER - ROBOT RENDSZEREK

LASRAM LASER - ROBOT RENDSZEREK LASRAM LASER - ROBOT RENDSZEREK LASRAM LASER ROBOT RENDSZEREK MANIPULÁTOROK SUGÁRVEZETŐ MANIPULÁTORKAR MIKROMANIPULÁTOR LASER-ROBOT RENDSZEREK FELIRATOZÁS RÉTEGLEVÁLASZTÁS HEGESZTÉS VÁGÁS LASER VISION

Részletesebben

Oázis Kertészeti Kft. - www.oazis.hu Lechuza termékek kiskereskedelmi árlistája - érvényes 2012 május 31-től visszavonásig

Oázis Kertészeti Kft. - www.oazis.hu Lechuza termékek kiskereskedelmi árlistája - érvényes 2012 május 31-től visszavonásig 1 Balconera 50 - fehér önöntözővel betéttel 31200000360 2312000003607 9 890 Ft Balconera 50 - gránit önöntözővel betéttel 31200000336 2312000003362 9 890 Ft Balconera 50 - mokka önöntözővel betéttel 31200000359

Részletesebben

Capo d Orlando (Italia)

Capo d Orlando (Italia) (Italia) Città Beni Culturali Vita quotidiana Cucina Stadt Kultur Menschen im Alltag Kueche Sicilia La Sicilia è un isola al centro del Mediterraneo. La sua forma triangolare ha portato gli antichi abitanti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

Holttest a hóban. Un cadáver en la nieve

Holttest a hóban. Un cadáver en la nieve Holttest a hóban Un cadáver en la nieve 5 10 Az orráig sem látott a sűrű ködben, ahogy a hegyeket borító vaskos hótakarón lépdelt, így Grimpow csak akkor vette észre a holttestet, amikor megbotlott benne,

Részletesebben

WiFi baba kamera TV-IP743SIC. Gyors telepítési útmutató (1)

WiFi baba kamera TV-IP743SIC. Gyors telepítési útmutató (1) WiFi baba kamera TV-IP743SIC Gyors telepítési útmutató (1) TV-IP743SIC (V1)/ 04.14.2014 1. Indítás Előtt Csomag tartalma TV-IP743SIC Többnyelvű gyors telepítési útmutató CD-ROM (Használati útmutató) Hálózati

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

2013.03.07. Intro. Madrid. _arccal a nap felé. _a lemenő nap városa. _átváltozások. szünet. _évgyűrűk. _érhálózat. _időtengely.

2013.03.07. Intro. Madrid. _arccal a nap felé. _a lemenő nap városa. _átváltozások. szünet. _évgyűrűk. _érhálózat. _időtengely. Madrid a lemenő nap városa _arccal a nap felé Intro _a lemenő nap városa _átváltozások szünet _évgyűrűk _időtengely _találkozások Maǧrīţ (AFI [maʤriːtˁ]) Magerit [maʤeˈɾit]) Matrice Matrich Intro Intro

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz FJ-RC-MBS-1 Mobus szervezet: -> http://www.modbus.org (néha Modbus-IDA) -> Modbus eszköz kereső motor http://www.modbus.org/devices.php Modbus (RTU) - soros kommunikációs

Részletesebben

A magyarországi napkollektor piac sajátosságai

A magyarországi napkollektor piac sajátosságai A magyarországi napkollektor piac sajátosságai Budapest, Hotel Helia Kiváló meteorológiai adottságok Óriási lemaradás Kiszámíthatatlan támogatáspolitika Zavaros napkollektor kínálat Viszonylag hosszú megtérülési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Légrádi Attila Solution Architect. HP Softveresen-Definiált Networking (SDN) vizió és stratégia

Légrádi Attila Solution Architect. HP Softveresen-Definiált Networking (SDN) vizió és stratégia Légrádi Attila Solution Architect HP Softveresen-Definiált Networking (SDN) vizió és stratégia 1 A hagyományos hálózatok Komplex Statikus Manuálisan kezelhető 2 Mi az a softveresen-definiált networking?

Részletesebben

Scrhols László. társalgás

Scrhols László. társalgás Scrhols László társalgás Scholz László Spanyol társalgás Harmadik kiadás Tankönyvkiadó, Budapest Készült az oktatási miniszter rendeletére O Scholz László, 1975 ISBN 963 17 4258 X Előszó Ez a társalgási

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

PAKS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2003. (II. 12.) Kt. számú határozatával megállapított terv Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

About The Privacy Glass:

About The Privacy Glass: Company Info: Guangzhou Huichi Glass Technical Company which professional in manufacture and export the Privacy-glass, PDLC film, LED-glass and glass-tool, With quality assurance and together with a wide

Részletesebben

SZERELÉS Céliane TM mechanizmusok és burkolatok. Céliane modularitás: az átalakítás művészete

SZERELÉS Céliane TM mechanizmusok és burkolatok. Céliane modularitás: az átalakítás művészete Műszaki katalógusok Lépjen be a Céliane TM korszakba! SZERELÉS Céliane TM mechanizmusok és burkolatok Céliane modularitás: az átalakítás művészete MECHANIZMUSOK BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK Fehér Titán Kat.szám

Részletesebben

El Castillo de Barbazul

El Castillo de Barbazul Teatro Villamarta. TEMPORADA 2007/2008 PROGRAMA Primera parte Sinfonía en Re mayor Hob.I: 104 Londres FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809) Adagio-Allegro Andante Menuetto. Allegro Finale. Spiritoso Segunda parte

Részletesebben

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat

Fuji Digitális Panelmér. Univerzális FD5000 típus sorozat Fuji Digitális Panelmér Univerzális FD5000 típus sorozat Univerzális digitális panelmér FD5000 sorozat Mszaki tulajdonságok * beépítés után beállítás nem szükséges * választható tápellátás (90-tl 264VAC,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban ÜZLETI SZAKOKTATÁS ÉS PEDAGÓGIA 2008. november 6., 14.00 órától

Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban ÜZLETI SZAKOKTATÁS ÉS PEDAGÓGIA 2008. november 6., 14.00 órától SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u. 22-24. Északi szárny, I. emelet, 40. terem Szekcióvezető: DR. H. FARKAS JULIANNA főiskolai docens 14.00 CARLOS

Részletesebben

Technológia. Dizájn díjak

Technológia. Dizájn díjak Logis egykaros mosdócsaptelep 70 push-open lefolyó-garnitúrával Felületek: króm Cikkszám: 71077000 Leírás Technológia Jellemzők ComfortZone 70 kinyúlás 107 mm normál vízsugár átfolyási mennyiség: 5 l/perc

Részletesebben

A szentmise Bevezető Rítusok

A szentmise Bevezető Rítusok La Santa Misa Ritos iniciales Canto de entrada Signo de la cruz Sacerdote En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos Saludo S. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre,

Részletesebben

Français 1 Clignote pendant l appel, pendant l appel en absence et la réception

Français 1 Clignote pendant l appel, pendant l appel en absence et la réception doro MoveEasy 316 1 2 3 4 14 13 12 11 10 9 5 8 6 7 Français 1 Clignote pendant l appel, pendant l appel en absence et la réception d un nouveau SMS. 2 Touche de prise de ligne 3 Touche menu gauche/ok 4

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 7 OK C + 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 _ P C VRC-VCC 1 6 2 3 4 1 5 5 6 2 7 + 7 C 3 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 3 VRT 340f

1 2 3 4 5 6 7 OK C + 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 _ P C VRC-VCC 1 6 2 3 4 1 5 5 6 2 7 + 7 C 3 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 3 VRT 340f VRT 0f INT DE Bedienung........................... Montage............................. GB Operating...........................0 Installation.......................... FR Notice d utilisation...................

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

158. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

158. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 7., péntek 158. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXIII. tv. Az Eu ró pa Ta nács pénz mo sás ról, a bûn cse lek mény bõl szár - mazó

Részletesebben

OASE TÓTECHNIKA TÓTECHNIKAI ÁRLISTA 2010. T-Markt Szakáruház Kft.

OASE TÓTECHNIKA TÓTECHNIKAI ÁRLISTA 2010. T-Markt Szakáruház Kft. OASE TÓTECHNIKA TÓTECHNIKAI ÁRLISTA 2010 T-Markt Szakáruház Kft. 2013 Pomáz, Határ út 8-14. Tel.:+36-26-525-500; Fax:+36-26-525-520 Szaküzlet:1237 Budapest, Templom u.29. Tel./Fax:+36-1-421-4050 tmarkt@tmarkt.hu;

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Cél: a Fűszer-szigetek

Cél: a Fűszer-szigetek Cél: a Fűszer-szigetek 1498-ban a Vasco da Gama vezette portugál expedíció elérte Indiát. Elsőként neki sikerült Afrika megkerülésével Indiába jutnia. A helyi hatalmasságok engedélyével a portugálok bekapcsolódtak

Részletesebben

11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok

11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok 11. Gyakorlat: Certificate Authority (CA), FTP site-ok 11.1. A CA szerver szerepkör telepítése a DC01-es szerverre 11.2. Az FTP szervíz telepítése a DC01-es szerverre 11.3. A szükséges DNS rekordok létrehozása

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

RUN4UNITY Az internetes közvetítés programja (20.45-21.15) 67 AZ INTERNETES KÖZVETÍTÉS KEZDETE (30 ) RVM szignál

RUN4UNITY Az internetes közvetítés programja (20.45-21.15) 67 AZ INTERNETES KÖZVETÍTÉS KEZDETE (30 ) RVM szignál RUN4UNITY Az internetes közvetítés programja (20.45-21.15) 67 AZ INTERNETES KÖZVETÍTÉS KEZDETE (30 ) RVM szignál 68 KÖSZÖNTÉS, ÉS AZ EST BEVEZETÉSE (1 30 ) a színpad közepéről Franceso: Jó estét mindenkinek.

Részletesebben

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap NL CS DA SK HU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kookplaat Varná deska

Részletesebben

CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei

CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei REMOTE PRESENCE CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei BÓDAY Tamás Üzletfejlesztési Igazgató CASON Engineering Plc. Hungary 2030 Érd, Velencei út. 37 Tel: +36 23 /

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

OCI611 Hibalista. 26 Közös előremenő vízhőmérséklet-érzékelő. 28 Füstgáz hőmérsékletérzékelő. 32 2. előremenő vízhőmérséklet-érzékelő

OCI611 Hibalista. 26 Közös előremenő vízhőmérséklet-érzékelő. 28 Füstgáz hőmérsékletérzékelő. 32 2. előremenő vízhőmérséklet-érzékelő OCI611 Hibalista # Hiba 10 Külsőhőmérséklet-érzékelő 11 Napérzékelő 12 Szélérzékelő 20 1. kazánérzékelő 22 2. kazánérzékelő 25 Fatüzelésű kazán vízhőmérséklet-érzékelő 26 Közös előremenő vízhőmérséklet-érzékelő

Részletesebben

Budapest, 2009. február

Budapest, 2009. február OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Előterjesztés az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2009. február Készítette: Brassói Sándor főov-h.

Részletesebben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben

Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben MTA SUKO-MNT-Óbudai Egyetem Kockázatok értékelése az energetikában Budapest, 2015.06.15. Hermetikus tér viselkedése tervezési és tervezésen túli üzemzavarok során a Paksi Atomerőműben Tóthné Laki Éva MVM

Részletesebben

LG szobai légkondicionálók 2008

LG szobai légkondicionálók 2008 LG szobai lékondicionálók 2008 Élvezze az LG lékondicionálók által biztosított tiszta leveot, a csendes, nyuodt környezetet! www.le.com RTCOOL Inverter_Gallery 12 RT COOL Inverter Gallery NEO Plasma ir

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április 22-24. Szombathely A hulladékbegyűjtéshez,

Részletesebben

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem V j V T ü m y m v ü v b 19. m j 20. v j m bb A b ü, v m v m y,. A j - b u v ü m y y bb y ü- u. Í y j, v m ( ü ) ( ) y bb v v. A b ó yü m m y, m, y ó, v m b j. A y u j v, 1 v m ó j m v, v, b u b v y, -

Részletesebben

Helyi tanterv az Élő idegen nyelv Spanyol tantárgyhoz Karinthy Frigyes Gimnázium 11 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 2 óra a heti 3 mellett

Helyi tanterv az Élő idegen nyelv Spanyol tantárgyhoz Karinthy Frigyes Gimnázium 11 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 2 óra a heti 3 mellett Helyi tanterv az Élő idegen nyelv Spanyol tantárgyhoz Karinthy Frigyes Gimnázium 11 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 2 óra a heti 3 mellett KERETTANTERVI MEGFELELÉS: Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

bladeless AR5T90RE ToWER FAn instruction MAnuAl AR5T90RE 220-240V / 50Hz / 45W 220-240v~50Hz 45W

bladeless AR5T90RE ToWER FAn instruction MAnuAl AR5T90RE 220-240V / 50Hz / 45W 220-240v~50Hz 45W bladeless AR5T90RE ToWER FAn lapátkerék nélküli instruction MAnuAl torony ventilátor AR5T90RE 220-240V / 50Hz / 45W 220-240v~50Hz 45W PAge 1/7 A jelölt készülék összeszerelését, beüzemelését, használatát

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

A Lisys Fényrendszer Zrt színházi fénytechnikai termékeinek árlistája. 2013. március TÍPUS MEGNEVEZÉS NETTÓ LISTAÁR FORINT

A Lisys Fényrendszer Zrt színházi fénytechnikai termékeinek árlistája. 2013. március TÍPUS MEGNEVEZÉS NETTÓ LISTAÁR FORINT LED MOVING HEAD LUMINAIRE WILDSUN 500 012740C WILDSUN 500 C - FULL COLOR RGBW CARBON IP 20 CARDBOARD IP 20 012750 WILDSUN 500 S - FULL COLOR - CARBON - 8-32 - 1 393 140 Ft 012730 WILDSUN 500 K3 - WARM

Részletesebben

ᔗ南 Tu z b ) "A z, ly úgy u z l ö y h zój, g z bb pc l u z, z ll l g l. K z z ű ᔗ南lö ö l gu l pᔗ南 b. ᔗ南 l ju, ᔗ南 ᔗ南ᔗ南ᔗ南ᔗ南 l z ᔗ南, z l ᔗ南 z l g ᔗ南ᔗ南 l z z u ll, l u l ó g ö z u, h gy g pju ö zᔗ南. ᔗ南, ᔗ南,

Részletesebben