1. Generelle anvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Generelle anvisninger"

Átírás

1

2 BETJENING 2 1. Generelle anvisninger Sikkerhedsinformationer Andre markeringer i denne dokumentation Målenheder Gældende dokumenter 3 2. Sikkerhed Brug ifølge tiltænkt anvendelsesformål Sikkerhedsinformationer 3 3. Anlægsbeskrivelse 3 4. Betjening 3 5. Rengøring, vedligeholdelse, pleje Årlig kontrol Selvrensning Kontrol af anlæggets tryk 3 6. Hvad gør jeg, hvis...? 4 INSTALLATION 5 7. Sikkerhed Forskrifter, standarder og bestemmelser Sikkerhedsinformationer 5 8. Anlægsbeskrivelse Leveringsomfang 5 9. Installation Forberedelser Rørinstallation Udluftere Sikkerhedsventil Aftapningsanordning Installationseksempel Montage Monteringssted Transport op på taget Montering af kollektoren Forbindelse af kollektortilslutninger Montering af kollektor-sensorbrønd Lynafleder Potentialeudligning Ekspansionsbeholder Skylning af rørledninger Tilslutning af kollektorer og taggennemføring Påfyldning af solaranlægget Trykkontrol Tæthedskontrol Afslutning af påfyldningsprocessen Varmeisolering Idriftsættelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse Fejlafhjælpning Tekniske data Mål Datatabel Generelle anvisninger Kapitlet Betjening henvender sig til brugeren og fagmanden. Kapitlet Installation henvender sig til fagmanden. Henvisning Læs denne vejledning omhyggeligt inden brug, og opbevar den. Hvis anlægget overdrages, skal vejledningen gives videre til den nye bruger. 1.1 Sikkerhedsinformationer Opbygningen af sikkerhedshenvisninger SIGNALORD Faretype Her angives mulige følger, hvis sikkerhedshenvisningerne ikke overholdes. Her angives foranstaltninger til afværgning af faren Symboler, faretype! Signalord FARE ADVARSEL FORSIGTIG Personskade Forbrænding eller skoldning Brand Anvisninger, som medfører alvorlige personskader eller død, hvis de ikke overholdes. Anvisninger, som kan medføre alvorlige personskader eller død, hvis de ikke overholdes. Anvisninger, som kan medføre middelsvære eller lettere personskader, hvis de ikke overholdes GARANTI / MILJØ OG GENANVENDELSE 16 IDRIFTSÆTTELSESPROTOKOL 17

3 1.2 Andre markeringer i denne dokumentation 3. Anlægsbeskrivelse Bemærk Henvisninger afgrænses af horisontale linjer over og under teksten. Generelle henvisninger kendetegnes med symbolet, der vises her ved siden af. Læs henvisningsteksten omhyggeligt igennem. Apparat- og miljøskader Bortskaffelse af apparater Fladkollektoren omdanner lys til varme. Lyset trænger igennem glaspladen. Denne består af forspændt, højtransparent etlags-sikkerhedsglas. Lyset rammer absorberen, hvor det omdannes til varme. Takket være den højselektive belægning på absorberen og varmeisoleringen på absorberens bagside reduceres varmetabet til omgivelserne til et minimum. Den varmeenergi, der indvindes af kollektoren, transporteres via et cirkulerende varmemedium til varmtvandsbeholderen ved hjælp af en pumpe. Under bestemte driftsforhold kan der dannes kondensvandsbelægning i kollektorens indre. Dette kan fx ske ved en stor beholder med lavt temperaturniveau i forhold til omgivelserne eller i tilfælde af høj luftfugtighed. DANSK Dette symbol gør opmærksom på, at du skal gøre noget. De nødvendige handlinger beskrives trin for trin. 1.3 Målenheder Henvisning Hvis ikke andet er angivet, er alle mål i millimeter. 1.4 Gældende dokumenter Drifts- og betjeningsanvisningerne i betjenings- og installationsvejledningerne for monteringssæt, reguleringer, kompaktinstallationer og beholdere. 2. Sikkerhed 2.1 Brug ifølge tiltænkt anvendelsesformål Denne fladkollektor bruges til opvarmning af et varmemedium (varmebærende væske). Enhver anden eller afvigende form for brug regnes som værende i strid med det tiltænkte anvendelsesformål. Med til brug ifølge det tiltænkte anvendelsesformål hører også iagttagelse og overholdelse af denne vejledning. 2.2 Sikkerhedsinformationer Alle nødvendige skridt til og med første idriftsættelse må kun udføres af en autoriseret håndværker. Fagmanden er ved installering og idriftsættelse ansvarlig for, at de gældende forskrifter overholdes. Solaranlægget må kun anvendes, når det er komplet installeret med alt sikkerhedsudstyr.! FARE Personskade Hvis anlægget skal betjenes af børn eller af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner, skal man sikre sig, at dette kun sker under opsyn eller efter behørig undervisning forestået af en person, der er ansvarlig for sikkerheden. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anlægget. 4. Betjening Solaranlægget er dimensioneret således, at der ikke kræves særlige betjeningsforanstaltninger - heller ikke selv om der ikke bruges varmt vand i en længere periode, fx i ferien. Apparat- og miljøskader Varmemediet må ikke aftappes, hvis der slukkes for anlægget! 5. Rengøring, vedligeholdelse, pleje 5.1 Årlig kontrol En gang årligt skal man lade solarlanlægget kontrollere af en fagmand. 5.2 Selvrensning Det er normalt ikke nødvendigt at rense kollektoren pga. dennes selvrensende egenskab. Skulle der alligevel forekomme kraftig forurening, fx i form af støv eller fugleklatter, skal kollektoren renses med rent vand. Apparat- og miljøskader Man skal sikre sig, at kollektoren ikke er ophedet af kraftig solstråling, mens man renser kollektoren med vand. 5.3 Kontrol af anlæggets tryk På solarstationen skal man regelmæssigt kontrollere manometret for varmemediets kredsløb. For et koldt solaranlæg (kollektortemperatur under 30 C) bør værdien ligge mellem 0,35 og 0,4 MPa. Hvis der konstateres afvigelser fra denne nominelle værdi, skal man underrette en fagmand.

4 6. Hvad gør jeg, hvis...? Nedenstående beskrives nogle forslag til fejlafhjælpning. Kontakt en fagmand, hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af disse løsningsforslag. Fejl/fejlmelding på regulator. Der er en fejl i anlægget; sensoren er defekt eller tilsluttet Konsultér betjenings- og installationsvejledningen for forkert. regulatoren. Tryksvingninger i anlægget. Hvis dette problem opstår umiddelbart efter ibrugtagning Kontakt en fagmand. (opstart), er der luft i solarkredsen. Kollektorerne er beskadiget. Under opbevaringen er der trængt fugt ind. Når anlægget tages i brug, forsvinder kondensvandsbelægningen i løbet af nogle uger. Fugten slipper ud gennem de indbyggede ventilationssprækker. Pumpen bliver ved med at køre, selv om kollektoren er varmere end beholderen (ingen motorstøj, ingen mærkbare vibrationer). Beholderens eller kollektorens maksimaltemperatur er overskredet. Kontrollamperne eller displayet på regulatoren er aktiveret. Strømforsyningen er afbrudt. Andre årsager. Pumpen kører, men der kan ikke aflæses nogen volumenstrøm på flowmåleren med udligningsventil. Frem- og returløbstemperaturen er ens, eller beholdertemperaturen stiger enten slet ikke eller kun langsomt. Pumpen kører, men der kan ikke aflæses Afspærringsanordningen er lukket nogen volumenstrøm på flowmåleren med Andre årsager. udligningsventil. Pumpen starter formentligt sent og stopper tidligt. Pumpen starter - og stopper igen kort tid efter. Dette gentager sig nogle gange, indtil anlægget kører stabilt. Om aftenen sker det samme. Solstrålingen er endnu ikke tilstrækkelig til at opvarme hele rørnettet. Andre årsager. Regulatoren har på korrekt vis slukket for anlægget, og så snart den indstillede maksimaltemperatur underskrides, starter den automatisk igen. Kontrollér sikringerne. Kontakt en fagmand. Kontakt en fagmand. Åbn afspærringsanordningen. Kontakt en fagmand. Kontakt en fagmand. Manometret viser et trykfald. Det er normalt med et tryktab umiddelbart efter fyldningen Kontakt en fagmand. af anlægget, da der stadig siver luft ud af anlægget. Hvis der opstår et trykfald på et senere tidspunkt, kan dette skyldes en luftboble, som er gået i opløsning. Desuden svinger trykket under normal drift med 0,02 0,03 MPa alt efter anlægstemperaturen. Hvis trykket bliver ved med at falde, er der en utæthed et eller andet sted i solarkredsen. Pumpe udvikler støj. Kontakt en fagmand. Anlægget udvikler støj. Dette er normalt i de første dage efter fyldningen; hvis det sker på et senere tidspunkt: Kontakt en fagmand. Beholderen køler ned om natten. Når pumpen Tyngdekraftbremsen lukker ikke. stopper, er der forskellig temperatur i frem- og returløbet. Om natten er kollektortemperaturen højere end udetemperaturen. Andre årsager. Efteropvarmningen fungerer ikke. Kedlen kører i for kort tid, går ud, og starter igen. Dette gentager sig ofte, indtil beholderen har nået den nominelle temperatur. Kontrollér endnu en gang de mulige fejl, når solstrålingen bliver stærkere. Kontakt en fagmand. Kontrollér indstillingen af stilleskruen på tyngdekraftbremsen. Kontakt en fagmand. Kontakt en fagmand. Beholderen køler ned for hurtigt. Kontakt en fagmand. Pumpen stopper ikke. Reguleringen er ikke i orden. Hastighedsregulerede pumper stopper ikke omgående, men først når de har nået den laveste hastighed. Andre årsager. Kontakt en fagmand.

5 7. Sikkerhed Installation, idriftsættelse samt vedligeholdelse og reparation må kun forestås af en fagmand. 7.1 Forskrifter, standarder og bestemmelser 8. Anlægsbeskrivelse Kollektoren har en heldækkende aluminium-absorber med en højselektiv belægning. De fladtættende tilslutninger er ført ud i siden. Kollektortilslutningen på venstre side har et udvendigt gevind; i højre side har kollektortilslutningen en omløbermøtrik. En sikkerhedsglasplade beskytter kollektoren. Når kollektoren drives med det færdigblandede varmemedium (se "Tekniske data"), er der sørget for den nødvendige frostsikkerhed. Kollektorhuset består af saltvandsbestandigt aluminium. DANSK Bemærk Alle nationale og regionale forskrifter og bestemmelser skal overholdes. 8.1 Leveringsomfang - Fladkollektor 7.2 Sikkerhedsinformationer! ADVARSEL Personskade En solarkollektor genererer varme, når den udsættes for sollys eller andre lyskilder. Dette medfører en kraftig ophedning af kollektortilslutningerne, også selv om kollektorerne ikke er fyldt. Der er fare for forbrænding (skoldning), ligesom kollektoren kan tage skade. Indtil kollektorerne er færdigmonteret, skal de tildækkes med et lysuigennemtrængeligt materiale. Vi anbefaler, at man undlader at udpakke kollektoren, indtil den skal monteres. Apparat- og miljøskader Kollektoren må ikke udsættes for fald. Andre genstande må ikke falde ned på kollektoren. Kollektoren må ikke betrædes. Apparat- og miljøskader Kollektoren må ikke anbringes på et ikke-sikret sted. Hvis kollektoren vælter, risikerer man, at glasset går itu.

6 9. Installation Installation, idriftsættelse samt vedligeholdelse og reparation må kun forestås af en fagmand. Uheldsforebyggende forskrifter skal iagttages Andre ledninger Alle ledninger, som fremstilles med klemringsforskruninger, presfittings og bølgerørsslanger, skal forsynes med passende tætningsmidler. Tætningerne skal være glykolbestandige og temperaturfaste op til 180 C. Bemærk Af hydrauliske årsager må der ikke serieforbindes mere end 5 kollektorer i en række. Hvis der monteres flere kollektorrækker, skal disse forbindes separat. Apparat- og miljøskader Varmeisoleringen må først monteres efter gennemført tæthedskontrol. Bemærk Hvis der sammenkobles flere end 30 kollektorer i én hydraulisk gruppe, bortfalder designgodkendelsen. Endnu større anlæg skal godkendes enkeltvis. Bemærk Industrianlæg med et ikke-afspærbart indhold på mellem 10 og 50 liter skal anmeldes hos de ansvarlige industritilsynsmyndigheder. Apparat- og miljøskader Ved fyldning af solaranlægget må der af hensyn til frostog korrosionsbeskyttelse kun bruges det varmemedium, som er nævnt i tabellen "Tekniske data". 9.1 Forberedelser Rørgennemføringerne til bygningens indre skal tilvejebringes af kunden. 9.2 Rørinstallation Til installation af frem- og returløbsledningerne skal der bruges kobberrør, rustfri stålrør eller bølgeslanger i rustfrit stål. Ved et anlæg med op til fire kollektorer anbefaler vi en rørdiameter på Ø 18 x 1,0. Ved tegl- eller tagstenstag med stor taghældning anbefaler vi ventilationsteglsten som taggennemføring. Ved flad- eller bølgetag med begrænset taghældning anbefaler vi, at rørledningen føres gennem en ydervæg. Undgå oversavning af rørledninger, så der ikke kommer spåner i anlægget. Der må kun bruges rørskærere til afkortning af rør, så der ikke dannes spåner. 9.3 Udluftere På anlæggets højeste punkter skal der anbringes en manuel udluftningsventil, eller der skal trækkes en udluftningsledning hen til en manuel udluftningsventil. Automatiske lynudluftere, som er installeret i nærheden af kollektoren, skal adskilles fra systemet via en afspærringsventil. 9.4 Sikkerhedsventil Apparat- og miljøskader I rørledningen mellem kollektorerne og sikkerhedsventilen må der ikke forefindes afspærringsorganer. Afløbet fra sikkerhedsventilen skal munde ud i en beholder, som kan rumme hele anlæggets volumen. Ved mindre anlæg kan man hér nøjes med den tømte varmemediumdunk. 9.5 Aftapningsanordning På solaranlæggets laveste punkt skal der tilvejebringes en aftapningsanordning Loddede ledninger Loddede ledninger skal hårdloddes. Brug loddetin iht. EN 1044: CP105 og CP203. Dette loddetin skal anvendes uden flusmiddel. Kun rødgods- og messingfittings skal loddes med flusmiddel F-SH-1 iht. EN Andre typer loddetin ødelægger korrosionsbeskyttelsen.

7 9.6 Installationseksempel Systemskitsen viser den principielle udførelse af et solaranlæg. 1b III 1b 2k DANSK 2a 2 4 V f s 26_05_01_0061 III Kollektor V Varme 1b Manuel udlufter 2 Regulering 2a Udetemperatursensor 2k Temperatursensor i kollektor-sensorbrønd 2 s Beholdersensor solaranlæg 3f Cirkulationspumpe til solaranlæg brugsvandsopvarmning 4 Solarstation 5 Sikkerhedsventil 6 Ekspansionsbeholder 7 Beholder 10 Påfyldnings- og aftapningshane 11 Alternativ efteropvarmning (fx varmepumpe) 16 Fjernindstiller af nominel værdi 28 Koldtvands-sikkerhedsgruppe iht. DIN 1988

8 10. Montage Taggennemtrængninger! ADVARSEL Personskade Vær forsigtig ved omgang med skarpe kanter. Bær beskyttelsesbeklædning Monteringssted! FARE Personskade Når der arbejdes på taget, skal alle gældende sikkerhedsregler overholdes! Alt tagarbejde skal udføres af en fagmand. Kontrollér tagkonstruktionens tilstand. Vær opmærksom på de statiske forhold. Konsultér evt. en offentlig bygningssagkyndig Kant- og hjørneområde Tagrenderne, og især hjørnerne, er områder med forstærket vindbevægelse og hvirvelvinde. Derfor skal mindsteafstandene overholdes. 0,5 m < b 2 m 1 m b > 2 m b/2, men 1 m D 2 m Som taggennemtrængninger regnes komponenter, der mindst på ét sted rager mere end 0,35 m op over tagmaterialets overkant, og som har mindst én sidedimension, der er større end 0,5 m. Bredden af det tilhørende kantområde D er 1/2 af den lange komponentside b, dog mindst 1 m. Kantområdet kan begrænses til 2 m bredde. 26_05_01_ Statistisk snebelastning for Tyskland Ved opstillingen af solarkollektorerne skal man være opmærksom på den påkrævede minimum-opstillingsvinkel. Denne retter sig efter den snebelastningszone, hvor kollektorerne opstilles. Der kan indhentes oplysninger herom hos de relevante bygningsmyndigheder. Det antages, at sneen kan glide uhindret ned ad taget. A < 30 m A/8, men 1 m R 2 m A 30 m A/8 Bredden af kant-/hjørneområdet R er 1/8 af den lille taggrundridsside (A), dog mindst 1 m. Ved boliger, kontorbygninger og lukkede haller, hvor A er mindre end 30 m, kan bredden af kantområdet begrænses til 2 m. Hjørneområderne har altid en kvadratisk grundflade med sidelængden A/8. 26_05_01_ > > 35 > > 37 > 41 > > 41 > 45 > > 36 > 45 > 48 > > 35 > 40 > 48 > 50 > > 39 > 43 > 49 > 52 > > 42 > 46 > 51 > 53 > > 44 > 48 > 53 > 54 > > 47 > 49 > 54 > 55 > 56 Valgfri opstillingsvinkel (se kapitel "Tekniske data") * Iht. oplysninger fra relevante bygningsmyndigheder Den statistiske snebelastning må heller ikke overskrides ved dannelse af snedriver og islag Indbygningshøjde Montagerammerne er dimensioneret til en max indbygningshøjde på 20 m ved en snebelastning på 1,25 kn/m². Dette svarer til en statistisk snebelastning på 1,2 kn/m².

9 10.2 Transport op på taget Kollektoren skal transporteres op på taget ved hjælp af en stige. Dette gøres ved at binde et reb omkring kollektorrammen. Rebet må ikke fastgøres til kollektortilslutningerne! Forbindelse af kollektortilslutninger Kollektorerne forbindes. Kollektortilslutningen på venstre side har et udvendigt gevind; i højre side har kollektortilslutningen en omløbermøtrik. DANSK 26_05_01_ Reb 2 Kollektor 1 26_05_01_ Montering af kollektor-sensorbrønd Korrekt integrering af kollektorsensoren er af afgørende betydning for solaranlæggets fejlfri funktion. Kollektor-sensorbrønden monteres på kollektorfremløbet - det varmeste sted på kollektorområdet _05_01_ Montering af kollektoren Kollektoren skal monteres iht. installationsvejledningen for det anvendte montagesystem. Apparat- og miljøskader Hvis der er stærk solstråling, bør man tildække kollektorerne med lysuigennemtrængeligt materiale, indtil de skal tages brug. 26_05_01_ Taggennemføring (bølgerørslange) 2 Varmeisolering 3 Kollektor-sensorbrønd 4 Sammenskruning 5 Varmeledepasta 6 Temperatursensorer Reguleringens kollektorsensor skal påføres et lag varmeledepasta. Kollektorsensoren skydes helt ind i kollektor-sensorbrønden. Sensorkablet fikseres, fx med kabelstrips. Det er ikke tilladt at vride eller justere de monterede tilslutninger.

10 10.6 Lynafleder Hvis bygningen allerede har et lynaflederanlæg, skal kollektorhus, montageramme og rørledninger integreres heri Lynafleder for kollektorhus Kollektoren integreres i lynaflederanlægget ved hjælp af skrueforbindelser. Til hver kollektor skal der anvendes to pladeskruer af rustfrit stål (Ø 6,3 mm). Der skal forbores huller (Ø 5 mm). Hullerne skal bores på kollektorens nederste frontside i det område, som er skraveret i nedenstående figur. Når der bores huller, skal der være en afstand på mindst 100 mm til kollektorhusets hjørne. Apparat- og miljøskader Kontrollér, at det ikke er frostvejr, når anlægget gennemskylles med vand. Til skylningen anvendes en kraftig pumpe med et driftstryk på ca. 0,4 MPa (4 bar). Alternativt kan man anvende en boremaskinepumpe. 1 1 Borehuller (Ø 5 mm) 1 min 100 mm Lynafleder for montageramme Montagerammen forbindes til lynaflederanlægget ved hjælp af skrue- eller spændeforbindelser Lynafleder for rørledning Rørledningen skal sluttes til lynaflederanlægget i umiddelbar nærhed af kollektoren (over taget) ved hjælp af rørspændebånd (vær opmærksom på korrosionsfare) Potentialeudligning Rørinstallationen skal forbindes med potentialeudligningen iht. gældende regler. Alle rørledninger skal forbindes med bygningens potentialeudligning ad kortest mulige vej Ekspansionsbeholder Ekspansionsbeholderen skal indstilles til et fortryk på 0,3 MPa (3 bar) Skylning af rørledninger Inden kollektorerne sluttes til det i bygningen installerede rørsystem, skal de skylles grundigt igennem med vand, så man er sikker på, at der ikke er fremmedlegemer i anlægget. Bemærk Anlægget skal skylles med drikkevand og ikke med varmemedium. 26_05_01_ Solar-kompaktinstallationer 2 Varmemedium 3 Filter 4 Påfyldningspumpe Mulig fremgangsmåde: 3 4 Vandtilførslen sluttes til påfyldnings- og aftapningshanen under manometret. Vandafløbet sluttes til påfyldnings- og aftapningshanen under volumenstrømsmåleren. Solarfremløbet forbindes med solarreturløbet via en vandslange. Man erstatter dermed kollektorstrengen, som først integreres senere. Herved forhindres det, at der kan blive skyllet forureninger ind i kollektorrørene. Indstillingsventilen i solarstationen tilsluttes ved at dreje kærven i flowindstillingsskruen (oven over volumenstrømsindikatoren) i vandret position. Hermed sikres det, at hele anlægget gennemstrømmes. Tyngdekraftbremsen sættes ud af kraft ved at dreje kuglehanen i 45 -stilling. Afspærringshanerne tilsluttes foran udlufterne. Rørledningen skylles igennem i mindst 15 minutter. Efter skylningen åbner man indstillingsventilen i solarstationen ved at dreje kærven i flowindstillingsskruen (oven over volumenstrøms-indikatoren) i lodret position. Man fjerner den slange, som har erstattet kollektorstrengen, og lader rørledningerne løbe tomme. 26_05_01_0515

11 10.10 Tilslutning af kollektorer og taggennemføring Med to fleksible bølgerør af rustfrit stål sluttes kollektorområdet til den gennemskyllede rørinstallation. Bølgerørene monteres med fladtætninger og omløbermøtrikker til kollektortilslutningerne eller kollektor-sensorbrøndene. Bølgerørene af rustfrit stål er i fabrikken forsynet med en temperatur- og UV-bestandig varmeisolering Påfyldning af solaranlægget! FORSIGTIG Personskade Inden man omgås varmemedium, skal man iføre sig beskyttelseshandsker. Bær beskyttelsesbriller! Det i slutningen af denne vejledning trykte EF-sikkerhedsdatablad for varmemediet skal iagttages. Inden man påfylder varmemediumkredsløbet, skal man sikre sig, at rørinstallationen er tilendebragt, kollektorerne er tilsluttet og beholderen er fyldt. Til påfyldningen anvendes en kraftig pumpe med et driftstryk på ca. 0,4 MPa (4 bar). Pga. den høje flowhastighed transporteres luften optimalt ud af systemet. Som varmemedium må der kun anvendes det i tabellen "Tekniske data" nævnte varmemedium. Beholderne med varmemedium er forblandet og klar til brug og kræver ingen yderligere behandling. Apparat- og miljøskader Det er ikke tilladt at tilsætte vand eller andre varmemedier. I så fald bortfalder garantien for de nødvendige egenskaber og korrosionsbeskyttelsen. Apparat- og miljøskader Anlægget må ikke fyldes i kraftigt solskin. Dette kan afstedkomme dampslag i kollektoren! Kollektorerne skal dækkes til! Tyngdekraftbremsen sættes ud af kraft ved at dreje kuglehanen i 45 -stilling. Påfyldningspumpen startes. Påfyldningen fortsættes, indtil der ikke længere kommer luftbobler ud af aftapningsslangen. Aftapningshanen lukkes, og der påfyldes, til der er opbygget et tryk på ca. 0,35 MPa (3,5 bar). Udluftningsventilerne i anlæggets øverste punkt åbnes - og lukkes igen, så snart der løber varmemedium ud Trykkontrol Afspærringshanerne foran udlufterne lukkes, så disse ikke kan medføre et trykfald. Med eksempelvis en hydraulisk løftestangspumpe opbygger man nu et tryk på 0,78 MPa (7,8 bar) i systemet. Påfyldnings- og aftapningshanen lukkes på påfyldningssiden. Kappeventilen lukkes, så man kan måle trykfaldet. Trykket må ikke være faldet efter 15 minutter! Til montering af sikkerhedsventilen skal anlægget atter tømmes. Udlufterne på anlæggets højeste sted åbnes. Indstillingsventilen i solarstationen åbnes ved at dreje kærven i flowindstillingsskruen (oven over volumenstrøms-indikatoren) i lodret position. Til tømning af anlægget åbnes påfyldnings- og aftapningshanerne på påfyldningssiden og på aftapningssiden. Man lader anlægget løbe tomt. Kappeventilen åbnes. Apparat- og miljøskader Sikkerhedsventilen skal monteres efter udført trykkontrol. DANSK Forberedelse» Sørg for, at kollektorerne er tildækket under trykkontrollen.» Afmontér sikkerhedsventilen, og luk tilslutningen Påfyldning af solaranlægget Ved enhver påfyldnings- og tømningsproces skal man åbne udluftningsventilerne i anlæggets højeste punkt. Afspærringshanerne foran udlufterne skal lukkes, så snart der løber varmemedium ud. Påfyldningspumpens trykside skal via en slange sluttes til påfyldnings- og aftapningshanen under manometret. Solarvæskebeholderen sluttes til pumpens indsugningsside. På den nederste påfyldnings- og aftapningshane tilsluttes en aftapningsslange, som skal munde ud i solarvæskebeholderen. Indstillingsventilen i solarstationen tilsluttes ved at dreje kærven i flowindstillingsskruen (oven over volumenstrømsindikatoren) i vandret position Tæthedskontrol Apparat- og miljøskader Varmeisoleringen må først monteres efter gennemført tæthedskontrol. Anlægget påfyldes på ny. Med påfyldningspumpen opbygges et tryk på 0,5 MPa (5 bar). Kontroltrykket må ikke være faldet efter to timer. Tryksvingninger kan forekomme pga. skiftende solstråling, også selv om kollektorerne er tildækket. Alle solaranlæggets forbindelsessteder skal kontrolleres visuelt.

12 10.14 Afslutning af påfyldningsprocessen Anlægstrykket skal sænkes til det påkrævede påfyldningstryk. Hvis anlægget er koldt, er det minimale påfyldningstryk 0,35 MPa (3,5 bar). Påfyldnings- og aftapningshanerne lukkes med de medleverede dæksler. Sikkerhedsdatabladet for varmemediet skal anbringes på anlægget! Lad solaranlægget hvile natten over. Næste morgen udluftes anlægget igen via udluftningsventilerne, inden der forekommer stærk solstråling. Tyngdekraftbremsen aktiveres ved at dreje kuglehanen i vertikal stilling. Bemærk Under normal drift skal afspærringshanerne foran udlufterne i nærheden af kollektoren altid holdes lukket. 11. Idriftsættelse Samtlige forskruninger skal spændes efter. Anlæggets påfyldningstryk skal kontrolleres. Bemærk I et koldt anlæg er det minimale påfyldningstryk (under 30 C) 0,35 MPa (3,5 bar). Ekspansionsbeholderens fortryk kontrolleres. Bemærk Ekspansionsbeholderen skal have et fortryk på 0,3 MPa (3 bar). "Idriftsættelsesprotokollen" skal udfyldes. Den indbyggede regulering stilles på manuel drift. Betjenings- og installationsvejledningen for den i anlægget indbyggede regulering skal iagttagges. Apparat- og miljøskader Afløbet fra sikkerhedsventilen skal munde ud i en opsamlingsbeholder, som kan rumme hele anlæggets volumen. Ved mindre anlæg kan man hér nøjes med den tømte varmemediumdunk. Det brugte varmemedium skal bortskaffes iht. gældende miljøregler (deponi eller forbrændingsanlæg). Man kontrollerer, om alle solar-reguleringens nødvendige relæer er tilsluttet. Reguleringen stilles atter på automatisk drift. Når opstartsbetingelserne er opfyldt, burde anlægget automatisk gå i gang. Skulle dette ikke være tilfældet, henvises til afsnittet "Hvad gør jeg, hvis..." for lokaliering af den mulige fejlårsag Varmeisolering Inden anlægget varmeisoleres, skal man sørge for, at det har gennemgået en trykkontrol og en tæthedskontrol. Alle rørledninger skal isoleres. Isoleringsmaterialet skal tilvejebringes af kunden. op til samme DN over Ved isoleringsmaterialer med andre varmeledningsevner skal isoleringslagets tykkelse beregnes på ny. Til varmeisolering af udvendige rørledninger må der kun anvendes temperatur- og UV-bestandigt isoleringsmateriale: Mineraluld, som er kacheret med alu-gitterfolie, en fleksibel EPDM-slange eller en EDPM-slange med lukkede porer. Ved brug af mineraluld anbefales en fast kappe af aluminiumsplade. EPDM-slangen kan være påført en UV-bestandig maling. Kollektor-sensorbrøndene, sammenskruningerne og taggennemføringerne skal forsynes med en varmeisolering, som skal være fugetæt lukket samt temperatur- og UV-bestandig. 12. Vedligeholdelse Bemærk Vi giver dig mulighed for at indgå en vedligeholdelsesaftale Vedligeholdelse Kontrollér, at anlægget inkl. regulering, sikkerhedsudtyr og beholder fungerer fejlfrit. Kontrollér, at de for vind og vejr udsatte anlægsdele, monteringerne og varmeisoleringen er i god stand. Fjern forureninger. Kontrollér varmemediets ph-værdi (> 7) og frostsikkerhed (--30 C). Man kan evt. udskifte varmemediet eller påfylde mere varmemedium via solarstationens påfyldningsstuds.! FORSIGTIG Personskade Hvis det bliver nødvendigt at aftappe varmemediet i forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, skal dette udføres af en fagmand. Apparat- og miljøskader Inden man fjerner varmemedium fra kollektoren, skal denne beskyttes mod lysindfald. Kollektoren skal tildækkes med lysuigennemtrængeligt materiale. Man kan evt. skære et snit i isoleringsmaterialet og klæbe slidsen til efter montagen. Varmeisoleringen skal beskyttes mod bid fra fugle og gnavere.

13 13. Fejlafhjælpning I nedenstående tabel findes også alle de forslag til fejlafhælpning, som findes i afsnittet "Hvad gør jeg, hvis". Fejl/fejlmelding på regulator. Der er en fejl i anlægget; sensoren er defekt eller tilsluttet forkert. Konsultér betjenings- og installationsvejlednigen for regulatoren. Tryksvingninger i anlægget. Hvis dette problem opstår umiddelbart efter ibrugtagning Udluft anlægget. (opstart), er der luft i solarkredsen. Kollektorerne er beskadiget. Under opbevaringen er der trængt fugt ind. Når anlægget tages i brug, forsvinder kondensvandsbelægningen i løbet af nogle uger. Fugten slipper ud gennem de indbyggede ventilationssprækker. Pumpen bliver ved med at køre, selv om kollektoren er varmere end beholderen (ingen motorstøj, ingen mærkbare vibrationer). Beholderens eller kollektorens maksimaltemperatur er overskredet. Kontrollamperne eller displayet på regulatoren er aktiveret. Strømforsyningen er afbrudt. Temperaturdifferencen er indstillet for højt (>15 C), eller regulatoren reagerer ikke. Pumpeakslen sidder fast. Pumpen er tilsmudset. Sensoren er defekt. Sensoren er forkert installeret. Pumpen kører, men der kan ikke aflæses Der er luft i ledningssystemet; anlægstrykket er for nogen volumenstrøm på flowmåleren med udligningsventil. Frem- og returløbstemperatu- lavt, eller anlægget er tilsmudset. ren er ens, eller beholdertemperaturen stiger enten slet ikke eller kun langsomt. Pumpen kører, men der kan ikke aflæses nogen volumenstrøm på flowmåleren med udligningsventil. Pumpen starter formentligt sent og stopper tidligt. Flowmåleren med udligningsventil er blokeret. Afspærringsanordningen er lukket. Temperaturdifferencen mellem kollektor og beholder er indstillet for stor. Regulatoren har på korrekt vis slukket for anlægget, og så snart den indstillede maksimaltemperatur underskrides, starter den automatisk igen. Kontrollér ledninger og sikringerne. Kontrollér regulatoren. Kontrollér temperatursensoren. Reducér temperaturdifferencen. Skift kortvarigt til maksimal hastighed, eller åbn - hvis muligt - udluftningsskruen på pumpen. Indsæt en skruetrækker i kærven, og drej pumpehjulet i gang manuelt. Demontér og rens pumpen. Luk flowbegrænseren og pumpekuglehanen. Udskift sensoren. Kontrollér sensorpositionen. Kollektorsensoren skal sidde helt inde i sensorbrønden. Kontrollér anlægstrykket. Kontrollér, om ekspansionsbeholderen er stor nok. Kontrollér ekspansionsbeholderens fortryk. Kør pumpen rykvis (med maksimal ydelse). Åbn udlufterne på kollektor, pumpe og solarbeholder. Skyl anlægget forlæns og baglæns. Rengør påbygningsdele som flowmåler med udligningsventil og smudsopsamler. Kontrollér ledningsføringen. Hvis ledningen gennemløber en "rutschebane", fx ved bjælkefremspring eller ved omgåelse af vandledninger, skal man ændre ledningsføringen eller indsætte en ekstra udlufter. Man skal forvisse sig om, at der ikke findes automatiske udluftere i nærheden af kollektorer, som ikke er adskilt fra systemet med en kuglehane. Kontrollér den automatiske udlufters funktionsevne. Dette gøres ved at skrue beskyttelseskappen af og kontrollere - med en stump nål - at svømmeren går let og ubesværet. Udskift evt. udlufteren. Kontrollér funktionen af flowmåleren med udligningsventil. Selv om flowet er indstillet korrekt, kan indikatoren i skueglasset være blokeret, fx ved at ringen sidder fast. Start pumpen i manuel drift. Her skal man kunne konstatere en stempelbevægelse. Man løsner stemplet med lette slag. I nødstilfælde kan man udskifte flowmåler og udligningsventil. Åbn afspærringsanordningen. Reducér temperaturdifferencen på regulatoren. DANSK

14 Pumpen starter - og stopper igen kort tid efter. Dette gentager sig nogle gange, indtil anlægget kører stabilt. Om aftenen skal man holde øje med det samme. Manometret viser et trykfald. Solstrålingen er endnu ikke tilstrækkelig til at opvarme hele rørnettet. Volumenstrømmen er for høj (pumpen er indstillet for højt). Regulatorens koblingstemperaturdifference er indstillet for lille. Rørnettet er ikke fuldstændigt isoleret. Beholder- og kollektorsensorerne er ombyttet under tilslutningen. (Problemet opstår efter idriftsættelse.) Det er normalt med et tryktab umiddelbart efter fyldningen af anlægget, da der stadig siver luft ud af anlægget. Hvis der opstår et trykfald på et senere tidspunkt, kan dette skyldes en luftboble, som er gået i opløsning. Desuden svinger trykket under normal drift med 0,02 0,03 MPa alt efter anlægstemperaturen. Hvis trykket bliver ved med at falde, er der en utæthed et eller andet sted i solarkredsen. Væsketab pga. åbning af sikkerhedsventilen, da ekspansionsbeholderen enten er dimensioneret for lille eller er trykløs eller defekt. Kollektorskader (utæthed) og frostskader pga. for lavt indhold af frostbeskyttelsesmiddel. Kontrollér endnu en gang de mulige fejl, når solstrålingen bliver stærkere. Reducér pumpens effekttrin. Forøg koblingstemperaturdifference på regulatoren. Isolér rørledningerne. Pumpen udvikler støj. Luft i pumpen Udluft pumpen. Utilstrækkeligt tryk i anlægget Forøg anlægstrykket. Anlægget udvikler støj. Dette er normalt i de første dage efter fyldningen. Hvis problemet opstår senere, er der to mulige årsager: Anlægstrykket er for lavt. Pumpen suger luft ind gennem udlufteren. Pumpeeffekten er indstillet for højt. Beholderen køler ned om natten. Når pumpen Tyngdekraftbremsen lukker ikke. stopper, er der forskellig temperatur i frem- og returløbet. Om natten er kollektortemperaturen højere end udetemperaturen. Enstrengs-cirkulation ved korte rørnet med lavt tryktab. Efteropvarmning fungerer ikke. Kedlen kører i for kort tid, går ud, og starter igen. Dette gentager sig ofte, indtil beholderen har nået den nominelle temperatur. Der er luft i efteropvarmnings-varmeveksleren. Varmevekslerarealet er for lille. Tilslut temperatursensorerne til de rigtige sensorklemmer (se brugs- og montagevejledning for regulator). Er den automatiske udlufter afspærret? Kontrollér sammenskruningerne, stopbøsningerne på afspærringsventilerne samt gevindtilslutningerne. Kontrollér loddestederne. Kontrollér ekspansionsbeholderens fortryk og membranens tæthed. Kontrollér beholdestørrelsen. Kontrollér indholdet af frostbeskyttelsesmiddel og ph-værdien. Kontrollér, om ekspansionsbeholderen er stor nok. Kontrollér ekspansionsbeholderens fortryk. Forøg anlægstrykket. Indstil en lavere hastighed, og kontrollér volumenstrømmen på flowmåleren (med udligningsventil). Kontrollér indstillingsskruens stilling. Kontrollér, at tyngdekraftbremsen er tæt. Er en spån kommet i klemme, eller er der smudspartikler i tætningsfladen? Ledningsføringen ændres. Tilslut ikke solarvarmeveksleren direkte, men træk først tilledningerne nedad i en U-form. Hæverten understøtter tyngdekraftbremsen. Montér evt. en 2-vejs-ventil, som aktiveres samtidigt med pumpen. Udluft efteropvarmnings-varmeveksleren. Sammenlign oplysningerne fra kedlens producent og fra beholderens producent. Problemet kan evt. løses med en højere fremløbstemperatur i kedlen. Beholderen køler for hurtigt ned. Isoleringen er defekt eller monteret forkert. Kontrollér, om isoleringen er intakt. Isolér beholdertilslutningerne. Forkert indstilling af regulatoren for efteropvarmning Kontrollér indstillingen af kedelregulatoren. Varmtvands-cirkulationen kører for hyppigt og/eller Kontrollér koblingstiderne og intervaldriften. om natten. Pumpen stopper ikke. Sensor defekt eller ikke positioneret korrekt. Kontrollér sensorposition,- montage og -karakteristika Regulering ikke i orden Anvisning: Hastighedsregulerede pumper stopper ikke omgående, men først når de har nået den laveste hastighed.

15 14. Tekniske data 14.1 Mål SOL 27 basic DANSK 80_05_01_ SOL 27 basic W 80_05_01_0003

16 14.2 Datatabel Udførelse På-taget På-taget Kollektorart Fladkollektor Fladkollektor Konstruktion Lodret Vandret Farve ramme sølv sølv Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt kg 38,5 39,2 Kabinetmateriale Aluminium, saltvandsbestandig Aluminium, saltvandsbestandig Glasafdækning ESG ESG Glastykkelse mm 3,2 3,2 Varmeisoleringens tykkelse mm Materiale varmeisolering Mineraluld, lav afgasning WLG 040 Mineraluld, lav afgasning WLG 040 Kollektortilslutning G 3/4 G 3/4 Stilstandstemperatur maks. C 213 >210 Min. driftstryk MPa 0,35 0,35 Max tilladt tryk MPa 0,6 0,6 Tryktab ved 300 l/h MPa 0,0035 0,0035 Kontroltryk MPa 1,7 1,7 Kontrolmedium Vand (fra fabrikken) Vand (fra fabrikken) Varmebærervæske H-30 L/LS H-30 L/LS Påfyldningsmængde varmebærende væske l 1,3 1,7 Nominel volumenstrøm l/h Opstillingsvinkel Samlet flade m² 2,53 2,53 Aperturflade m² 2,39 2,39 Absorberingsflade m² 2,38 2,38 Absorber Aluminium, højselektiv Miro-Therm-belægning, kobberrør, lasersvejset Aluminium, højselektiv Miro-Therm-belægning, kobberrør, lasersvejset Tætning EPDM EPDM Konversionsfaktor η₀ 0,79 0,78 Effektiv varmeoverførselskoefficient a1 W/(m²K) 3,42 Effektiv varmeoverførselskoefficient a2 W/m²K² 0,0142 Indstrålingsvinkel-korrektionsfaktor K θb(50 ) 0,93 Varmekapacitet c kj/m²k 5 Absorptionsgrad α % 95±2 95±2 Emissionsgrad ε % 5±1 5±1 Kollektorudbytte kwh/(m²a) >525 >525 Kollektorudbyttet beror på beregningen af det årlige energiudbytte i et referenceanlæg til brugsvandsopvarmning, i stil med EN ved fast dækningsandel på 40%, 200 liters dagsforbrug og placering i Würzburg, Tyskland.!!

17 DANSK

18 OPERACIÓN Indicaciones generales Indicaciones de seguridad Otras marcas presentes en esta documentación Unidades de medida Indicaciones generales 2. Seguridad 19 El capítulo operación está dirigido al usuario y al técnico instalador. 2.1 Utilización según lo previsto Advertencias de seguridad Descripción del equipo 19 El capítulo instalación está dirigido al instalador. 4. Operación 19 Indicación 5. Limpieza, conservación y mantenimiento 19 Lea atentamente estas instrucciones y archívelas para 5.1 Inspección anual 19 futuras consultas. Si entrega el equipo a otro usuario no 5.2 Autolimpieza 19 olvide adjuntar estas instrucciones. 5.3 Verificar la presión del sistema Localización de fallos (guía) Indicaciones de seguridad INSTALACIÓN Estructura de las instrucciones de seguridad 7. Seguridad Directivas, normas y disposiciones Advertencias de seguridad Descripción del equipo Ámbito de suministro Instalación Preparativos Instalación de tuberías Aireador Válvula de seguridad Dispositivo de evacuación Ejemplo de instalación 23 ADVERTENCIA De tipo de peligro Mediante este tipo de palabras se explican las posibles consecuencias en caso de desobedecimiento de las instrucciones de seguridad. Aquí se proponen las medidas necesarias para evitar el peligro Símbolos, tipo de peligro 10. Montaje Lugar de montaje Desplazamiento sobre el tejado Fijación del colector Conectar las conexiones del colector Montaje de la vaina de inmersión del colector Pararrayos Conexión equipotencial Depósito de expansión Lavado de las tuberías Conecte los colectores y el pasamuros Llenado de la instalación solar 27 PELIGRO Prueba de presión Prueba de estanqueidad 27 ADVERTENCIA Fin del proceso de llenado Aislamiento térmico 28 PRECAUCIÓN 11. Puesta en marcha Mantenimiento Mantenimiento Reparación de averías Datos técnicos Medidas Tabla de especificaciones 33 GARANTÍA / MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE 33 PROTOCOLE DE PUESTA EN MARCHA 34! Lesión Quemadura o escaldamiento Incendio Palabras de aviso Indicaciones cuyo desobedecimiento tiene como consecuencia lesiones graves o la muerte. Indicaciones cuyo desobedecimiento puede tener como consecuencia lesiones graves o la muerte. Indicaciones cuyo desobedecimiento puede tener como consecuencia lesiones de gravedad media o baja.

19 1.2 Otras marcas presentes en esta documentación 3. Descripción del equipo Indicación Las indicaciones están delimitadas por líneas horizontales sobre y debajo del mensaje de texto. Las indicaciones generales se señalizan mediante el símbolo adyacente. Lea atentamente las indicaciones. Daños a aparatos y daños medioambientales Eliminación del aparato Este símbolo le indica que debe usted hacer algo. Las actuaciones necesarias se describen paso a paso. 1.3 Unidades de medida Indicación Si no se indica lo contrario, todas las medidas estarán expresadas en milímetros. El colector plano no transforma la luz en calor. La luz penetra la cubierta de cristal. Consta de cristal de seguridad pretensado, altamente transparente y de una sola luna. La luz choca contra el absorbedor y desde allí se transforma en calor. Mediante el recubrimiento altamente selectivo del absorbedor y el aislamiento térmico del panel trasero del absorbedor se reduce al mínimo las pérdidas de calor emitidas al ambiente. La energía calorífica ganada por el colector es transportada mediante un líquido caloportador circulante mediante una bomba hasta el depósito de agua caliente. En determinados estados de funcionamiento en el interior del colector, puede formarse una capa de condensación. Esto puede suceder, por ejemplo, en acumuladores de gran tamaño a baja temperatura con respecto a la temperatura ambiente o con una elevada humedad atmosférica. 4. Operación La instalación solar está configurada de forma que no se requieren medidas de operación especiales, incluso si no se ha extraído agua caliente a lo largo de un intervalo de tiempo prolongado, por ejemplo, durante las vacaciones. ESPAÑOL Documentación relacionada Tenga presentes las instrucciones de operación y funcionamiento del manual de operación e instalación del kit de fijación, normativa, instalaciones compactas y acumuladores. 2. Seguridad 2.1 Utilización según lo previsto Este colector plano sirve para calentar un líquido caloportador. Cualquier otro uso distinto al aquí previsto se considera un uso indebido de la máquina. El obedecimiento de este manual se considera también un uso previsto. 2.2 Advertencias de seguridad Todos los pasos hasta después de la primera puesta en marcha deben ser realizados exclusivamente por un técnico especializado. El técnico especializado debe cumplir la normativa vigente durante la instalación y puesta en marcha del equipo. La instalación solar sólo debe utilizarse después de haber sido instalado completamente y montados sus dispositivos de seguridad.! PELIGRO Lesión Si niños o personas descapacitadas, tanto sensorial como mentalmente, operan el aparato debe asegurarse de que dicha operación se realice después de haber recibido la instrucción adecuada por una persona a su cargo. Los niños deben permanecer vigilados en todo momento para asegurar que no juegan con el aparato. Daños a aparatos y daños medioambientales Durante la puesta fuera de servicio de la instalación no debe purgarse el líquido caloportador. 5. Limpieza, conservación y mantenimiento 5.1 Inspección anual Avise a un técnico especialista para que compruebe la instalación solar anualmente. 5.2 Autolimpieza Generalmente no es necesario limpiar el colector ya que el equipo dispone de función de autolimpieza. No obstante, si hubiera una gran acumulación de suciedad, por ejemplo, polvo o excrementos de aves, limpie el colector con agua corriente. Daños a aparatos y daños medioambientales Procure que el colector no se caliente por la fuerte radiación solar si limpia el colector con agua. 5.3 Verificar la presión del sistema Inspeccione periódicamente el manómetro del circuito del líquido caloportador de la estación solar. El valor debería encontrarse entre 0,35 y 0,4 MPa con la instalación solar fría (temperatura del colector inferior a 30 C). Consulte a un técnico instalador si detecta variaciones con respecto al valor de referencia.

20 6. Localización de fallos (guía) A continuación se presentan medidas para solucionar fallos. Consulte a un técnico instalador si el problema no se resuelve con estos consejos. Avería/mensaje de error en el regulador. Se ha producido un fallo en la instalación: el sensor está defectuoso o mal conectado. Lea el manual de operación e instalación del regulador. Fluctuaciones de presión en el sistema. Si el problema vuelve a repetirse después de la puesta en Consulte a un técnico instalador. marcha existe aire en el circuito solar. Los colectores están obstruidos. Durante el almacenaje ha penetrado humedad. Si el sistema se pone en marcha desaparecerá esta capa de humedad en pocos minutos. La humedad desaparece a través de las ranuras de ventilación integradas. La bomba no arranca, aunque el colector esté más caliente que el acumulador (no hay ruido del motor, no se perciben vibraciones). Se ha sobrepasado la temperatura máxima del acumulador o del colector. La luces de control o la indicación del regulador están activados. La alimentación eléctrica está interrumpida. Otras causas. La bomba funciona, aunque en el caudalímetro con válvula de compensación no se lee ningún caudal. La temperatura de impulsión y de retorno son iguales o la temperatura del acumulador no aumenta o sólo aumenta paulatinamente. La bomba funciona, aunque en el caudalímetro El dispositivo de cierre está cerrado. con válvula de compensación no se lee ningún Otras causas. caudal. La bomba se activa supuestamente tarde y se desconecta pronto. La bomba arranca y en un breve espacio de tiempo vuelve a apagarse. Este episodio se repite algunas veces, hasta que la instalación circule. Por la noche se observa lo mismo. El manómetro indica un descenso de presión. La radiación solar no es suficiente para calentar toda la red de tuberías. Otras causas. Poco tiempo después del llenado de la instalación es normal una pérdida de presión, ya que aún sale aire de la instalación. Si posteriormente se produce de nuevo una caída de presión, esto puede ser causado por una burbuja de aire que se ha disuelto. Además, la presión fluctúa en modo normal, en función de la temperatura de la instalación entre 0,02 0,03 MPa. Si la presión retrocede de forma continuada esto significa que existe una fuga en el circuita solar. El regulador se ha desconectado correctamente y al no alcanzarse las temperaturas máximas ajustadas vuelve a ponerse en marcha automáticamente. Revise los fusibles. Consulte a un técnico instalador. Consulte a un técnico instalador. Abra el dispositivo de cierre. Consulte a un técnico instalador. Consulte a un técnico instalador. Compruebe posibles fallos de nuevo cuando la radiación solar sea más potente. Consulte a un técnico instalador. Consulte a un técnico instalador. La bomba genera ruidos. Consulte a un técnico instalador. La instalación genera ruidos. En los primeros Consulte a un técnico instalador. días después de la carga esto se considera normal. Si el fallo persiste: El acumulador se enfría por la noche. Después El freno de gravedad no se cierra. Compruebe la posición del tornillo de ajuste en el de apagarse la bomba predominan distintas freno de gravedad. temperaturas en el circuito de impulsión y de retorno. La temperatura del colector es más Otras causas. Consulte a un técnico instalador. alta por la noche que la temperatura exterior. La calefacción de inercia no funciona. La caldera Consulte a un técnico instalador. funciona durante un breve intervalo de tiempo, se apaga y vuelve a activarse. Esto se repite las veces necesarias hasta que el acumulador haya alcanzado su temperatura de referencia. El acumulador se enfría rápidamente. Consulte a un técnico instalador. La bomba no se apaga. El sistema de regulación no es adecuado. Las bombas con regulación de velocidad no se apagan de inmediato, sino que se apagan al alcanzar la velocidad mínima. Otras causas. Consulte a un técnico instalador.

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul 2 6 720 641 620 (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul 2 6 720 641 620 (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring..................................3

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL E7 Brugervejledning

Részletesebben

ESL 8610RA DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22

ESL 8610RA DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 ESL 8610RA DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Részletesebben

A Használati útmutató fejezet a felhasználók és a szakszerelők részére készült. A Telepítési útmutató fejezet a szakszerelők részére készült.

A Használati útmutató fejezet a felhasználók és a szakszerelők részére készült. A Telepítési útmutató fejezet a szakszerelők részére készült. » KEZELÉS 32 1. Általános információk 32 1.1 Jelmagyarázat 32 2. Biztonság 33 2.1 Rendeltetésszerű használat 33 2.2 Biztonsági utasítások 33 3. A készülék ismertetése 33 4. Kezelés 33 5. Tisztítás, karbantartás,

Részletesebben

BBC-846 N.I.F. F Bº. San Andrés, nº 18 Apartado MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

BBC-846 N.I.F. F Bº. San Andrés, nº 18 Apartado MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA portada.qxd 23/5/03 16:46 Página 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCTIONS FOR USE MANUEL D UTILISATION GEBRAUCSANWEISUNG MANUALE DI ISTRUZIONI ENTY πøn ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

Részletesebben

Inmigración Vivienda. Vivienda - Alquiler. Estoy buscando un/a para alquilar. Indicar que quieres alquilar algo. Szeretnék bérelni.

Inmigración Vivienda. Vivienda - Alquiler. Estoy buscando un/a para alquilar. Indicar que quieres alquilar algo. Szeretnék bérelni. - Alquiler Español Estoy buscando un/a para alquilar. Indicar que quieres alquilar algo habitación piso / apartamento estudio chalé casa semiadosada casa adosada Cuánto es el alquiler al mes? Preguntar

Részletesebben

MOD.: VCE-406 VCE-506

MOD.: VCE-406 VCE-506 portada.qxd 29/6/06 6:06 Página ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY πøn

Részletesebben

LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Manual de instrucciones

LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Manual de instrucciones / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS www.youtube.com/froniussolar Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S 3.0-3-M / 3.7-3-M / 4.5-3-M 5.0-3-M

Részletesebben

BOYLER 280 Fi BOYLER 280 i

BOYLER 280 Fi BOYLER 280 i BOYLER 280 Fi BOYLER 280 i Calderas murales de gas de alto rendimiento con acúmulo rápido Επίτοιχοι λέβητες αερίου υψηλής απόδοσης µε ταχεία συσσώρευση Nagyteljesítményű gyorsakkumulációs fali gázkazánok

Részletesebben

HAJSZÁRÍTÓ IONIZÁTORRAL / VYSOUŠEČE VLASŮ / VYSUŠOVAČVLASOV / SUSZARKA DO WŁOSÓW / СЕШОАР ЗА КОСА С ЙОНИЗАТОР / ИОНИЗИРУЮЩИЙ ФЕН ДЛЯ ВОЛОС MOD.

HAJSZÁRÍTÓ IONIZÁTORRAL / VYSOUŠEČE VLASŮ / VYSUŠOVAČVLASOV / SUSZARKA DO WŁOSÓW / СЕШОАР ЗА КОСА С ЙОНИЗАТОР / ИОНИЗИРУЮЩИЙ ФЕН ДЛЯ ВОЛОС MOD. portada.qxd 8/7/04 19:22 Página 1 ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY

Részletesebben

Lijadora de banda Szalagcsiszológép

Lijadora de banda Szalagcsiszológép Reservado el derecho de modificaciones técnicas Változtatás jogát fenntartjuk TBS-900 Art. No. BSM2005 Manual de instrucciones Návod k použití Lijadora de banda Szalagcsiszológép www.ferm.com /-0603-29

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL 7 Brugervejledning

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL 7 radio Brugervejledning

Részletesebben

manual de instrucciones návod k použití használati útmutató

manual de instrucciones návod k použití használati útmutató manual de instrucciones návod k použití használati útmutató Horno empotrado Vestavná trouba Beépített sütő EOC 66700 2 electrolux Índice de materias Electrolux. Thinking of you. Conozca mejor nuestros

Részletesebben

3016 Tóth Krisztina versei norvégül

3016 Tóth Krisztina versei norvégül 3016 Tóth Krisztina versei norvégül Tóth Krisztina Kormorán I. Nem a hőség, a macskák hangja vert föl, ahogy sikoltva párzottak a járdán, vagy az álmodban nyáladhoz kevert föld szivárgása az árnyékszinű

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Fagyasztó ES Manual de instrucciones 18 Congelador A42700GNW0

HU Használati útmutató 2 Fagyasztó ES Manual de instrucciones 18 Congelador A42700GNW0 HU Használati útmutató 2 Fagyasztó ES Manual de instrucciones 18 Congelador A42700GNW0 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

Español Económico y Comercial

Español Económico y Comercial BGF NYVK Español Económico y Comercial Modelo B2 Redacción 50 minutos 20 puntos ESCRIBA EN LA HOJA DE RESPUESTAS QUE ADJUNTAMOS. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Kan du hjælpe mig, tak? Segítségkérés Tudna segíteni? Snakker du engelsk? Beszélsz angolul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul snakker du _[language]_?

Részletesebben

Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 6 720 641 621 (2009/09)

Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 6 720 641 621 (2009/09) Netcom100 da etjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring....................3 1.1 Symbolforklaring...............

Részletesebben

Double sided beveler Chaflanadora kétoldalas él maró, UZ 15. Art. Nr. 1931

Double sided beveler Chaflanadora kétoldalas él maró, UZ 15. Art. Nr. 1931 Double sided beveler Chaflanadora kétoldalas él maró, g yökcsiszoló gép gyökcsiszoló UZ 15 3D adaptive da iv system Art. Nr. 1931 8 Bevelling Machine UZ 15 (max. width of bevel 15 mm) UZ15 creates welding-ready

Részletesebben

LICUADORA / CENTRIFUGADORA / JUICE EXTRACTOR / CENTRIFUGEUSE / ENTSAFTER / FRULLATORE / ÃÀªø /

LICUADORA / CENTRIFUGADORA / JUICE EXTRACTOR / CENTRIFUGEUSE / ENTSAFTER / FRULLATORE / ÃÀªø / portada.qxd 10/12/04 17:04 Página 1 ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY

Részletesebben

S74010KDW0 S74010KDX0. Használati útmutató 2 Manual de instrucciones 20 HU ES. preciz.hu

S74010KDW0 S74010KDX0. Használati útmutató 2 Manual de instrucciones 20 HU ES. preciz.hu S74010KDW0 S74010KDX0 HU ES Használati útmutató 2 Manual de instrucciones 20 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...6 5. NAPI HASZNÁLAT...

Részletesebben

Termostato temporizador de modulación Modulazione del termostato. Modulační termostat s časovým spínačem Modulációs időkapcsolós termosztát

Termostato temporizador de modulación Modulazione del termostato. Modulační termostat s časovým spínačem Modulációs időkapcsolós termosztát Termostato temporizador de modulación Modulazione del termostato con timer Modulační termostat s časovým spínačem Modulációs időkapcsolós termosztát ES Manual de usuario Manuale d'uso Návod k obsluze Felhasználói

Részletesebben

Lavadora Manual del usuario Mosógép Használati útmutató WMY 81283 LMXB2

Lavadora Manual del usuario Mosógép Használati útmutató WMY 81283 LMXB2 Lavadora Manual del usuario Mosógép Használati útmutató WMY 81283 LMXB2 Número del documento 2820524500_ES/ 14-05-15.(10:57) Este producto ha sido fabricado con la tecnología más avanzada mediante métodos

Részletesebben

Jelentkezés Motivációs levél

Jelentkezés Motivációs levél - Kezdés Tisztelt Uram! Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Tisztelt Hölgyem! Hivatalos, női címzett, ismeretlen név Tisztelt Hölgyem!Uram! Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Részletesebben

i Sense Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát

i Sense Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát i Sense Termostato con temporizador Termostato con timer Regulace s časovým rozvrhem időprogramozású termosztát ES Manual de usuario Manuale d'uso Návod k obsluze Felhasználói kézikönyv 1 Contenido 1.

Részletesebben

GB Short description - Rec FM Receiver E Breve descripcióm-receptor Rec FM S Kortfattad beskrivning av Rec FM mottagare

GB Short description - Rec FM Receiver E Breve descripcióm-receptor Rec FM S Kortfattad beskrivning av Rec FM mottagare Rec FM hort description - Rec FM Receiver The FM receiver works in conjunction with the transmitter, providing a state-of-the art programmable room thermostat control device. The device is wireless and

Részletesebben

HC451220EB DA Brugsanvisning 2 HUHasználati útmutató 18

HC451220EB DA Brugsanvisning 2 HUHasználati útmutató 18 HC451220EB DA Brugsanvisning 2 HUHasználati útmutató 18 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Részletesebben

I. Alapelvek és célok

I. Alapelvek és célok Spanyol nyelv I. Alapelvek és célok 1. Óraszámok és nyelvi szintek A Fazekas Mihály Gimnáziumban a tanulók a spanyolt a négy évfolyamos osztályokban második idegen nyelvként, a nyelvi előkészítő osztályban

Részletesebben

Puede darme un resguardo de la solicitud? Írásos igazolás kérése a jelentkezésről - Személyes adatok Cómo se llama usted? Név Me puede decir su lugar

Puede darme un resguardo de la solicitud? Írásos igazolás kérése a jelentkezésről - Személyes adatok Cómo se llama usted? Név Me puede decir su lugar - Általános Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Űrlap holléte felőli érdeklődés Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Cuál es

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 105 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. április 24. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)

Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning) Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning) TILSIGTET BRUG Spuleren er kun beregnet til rengøring af køretøjer, både, bygninger osv ved at fjerne fastgroet snavs med vand og kemiske rengøringsmidler.

Részletesebben

FIZIKA SPANYOL NYELVEN

FIZIKA SPANYOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA SPANYOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB29301W8

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB29301W8 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Íráskészség Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Íráskészség Alapfok (B1) Íráskészség Olvassa el a háttér-információt, majd a megadott tíz szóból öt felhasználásával alkosson rövid szöveget kb. 80 szó terjedelemben. Egy- és kétnyelvű szótár használható. Az íráskészség és a közvetítés

Részletesebben

2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ-ÉLŐ HANG

2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ-ÉLŐ HANG Oktatási Hivatal 013/014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló SPANYOL NYELV II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ-ÉLŐ HANG A szöveg meghallgatása után válaszoljon MAGYARUL

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Kan du hjælpe mig, tak? Segítségkérés Mă puteți ajuta, vă rog? Snakker du engelsk? Vorbiți în engleză? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul snakker

Részletesebben

Kerettanterv a magyar - német és magyar - spanyol két tanítási nyelvű osztályok számára

Kerettanterv a magyar - német és magyar - spanyol két tanítási nyelvű osztályok számára Kerettanterv a magyar - német és magyar - spanyol két tanítási nyelvű osztályok számára A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklete,

Részletesebben

FIZIKA SPANYOL NYELVEN

FIZIKA SPANYOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 18. FIZIKA SPANYOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Guia de Instalação Rápida

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Guia de Instalação Rápida Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Guia de Instalação Rápida BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Leia estas instruções de segurança cuidadosamente antes de usar, e mantenha este manual em um local seguro para referência

Részletesebben

DESHUMIDIFICADOR / DEHUMIDIFIER / DÉSHUMIDIFICATEUR / LUFTENTFEUCHTER

DESHUMIDIFICADOR / DEHUMIDIFIER / DÉSHUMIDIFICATEUR / LUFTENTFEUCHTER portada.qxd 4/7/05 17:08 Página 1 ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY

Részletesebben

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. SPANYOL NYELV II. kategória második forduló Javítási értékelési útmutató ÉLŐHANG ÉRTÉSE

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. SPANYOL NYELV II. kategória második forduló Javítási értékelési útmutató ÉLŐHANG ÉRTÉSE Oktatási Hivatal A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny SPANYOL NYELV II. kategória második forduló Javítási értékelési útmutató ÉLŐHANG ÉRTÉSE (Az élőhang értése feladat szöveg átirata)

Részletesebben

FC80. H Ultrahangos készülék. Használati útmutató

FC80. H Ultrahangos készülék. Használati útmutató FC80 H H Ultrahangos készülék Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LIBRO DE INSTRUCCIONES

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LIBRO DE INSTRUCCIONES hűtőszekrény - fagyasztószekrény / frigorifico - congelador KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LIBRO DE INSTRUCCIONES ERN 29651 2223 176-76 HU E FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS TANÁCSOK Nagyon fontos, hogy a készülékkel együtt

Részletesebben

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.preciz.hu FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har

Részletesebben

MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN

MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 3. MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

Termékleírás. Biztonsági és véd eszközök

Termékleírás. Biztonsági és véd eszközök AL-KO sövényvágó A kézikönyvr l Üzembe helyezés el tt olvassa el ezt a használati utasítást. Ez a biztonságos munkavégzés és az üzemzavar-mentes használat el feltétele Vegye Þ gyelembe a jelen dokumentációban

Részletesebben

Szárító Használati útmutató Secadora Manual del usuario DCY 8402 XW3 2960311075_HU/120315.1122

Szárító Használati útmutató Secadora Manual del usuario DCY 8402 XW3 2960311075_HU/120315.1122 Szárító Használati útmutató Secadora Manual del usuario DY 8402 XW3 2960311075_HU/120315.1122 Kérjük, először olvassa el a használati útmutatót! Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy egy Beko terméket választott.

Részletesebben

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2. DATOS TÉCNICOS 3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 2. DATOS TÉCNICOS 3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD portada.qxd 19/7/04 18:24 Página 1 ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - NSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY

Részletesebben

MOD.: SP-251 SP-251 PLUS

MOD.: SP-251 SP-251 PLUS portada.qxd 28/9/04 11:36 Página 1 ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY

Részletesebben

Gramática nivel básico

Gramática nivel básico Gramática nivel básico Los verbos de tipo gustar Gustar típusú igék A gustar típusú igéket mindig egy részeshatározóval együtt használjuk. (mint magyarul: nekem tetszik) Például: me gusta: nekem tetszik,

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Básicos Podría ayudarme? Se usa para pedir ayuda Habla inglés? Para preguntar si una persona habla inglés Tudna segíteni? Beszélsz angolul? Habla_[idioma]_? Para preguntar si una persona habla un idioma

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Básicos Podría ayudarme? Se usa para pedir ayuda Habla inglés? Para preguntar si una persona habla inglés Tudna segíteni? Beszélsz angolul? Habla_[idioma]_? Para preguntar si una persona habla un idioma

Részletesebben

Travel Accommodations

Travel Accommodations - Finding Hol találom a? Asking for directions to accommodation En dónde puedo encontrar?... kiadó szoba?... una habitación para rentar?...hostel?... un hostal?... egy hotel?... un hotel?...bed and breakfast?...kemping?

Részletesebben

HU-Budapest: Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario 2008/S 161-217981

HU-Budapest: Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario 2008/S 161-217981 217981-2008-ES Comunidades Europeas Sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las comunicaciones Procedimiento abierto 1/2 HU-Budapest: Trabajos de construcción de edificios relacionados

Részletesebben

Minden szünetegység után ugyanezt a hangot fogja hallani ( gong ).

Minden szünetegység után ugyanezt a hangot fogja hallani ( gong ). Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont auditív vizsgája.

Részletesebben

MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN MATEMÁTICAS

MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN MATEMÁTICAS Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN MATEMÁTICAS 2006. május 9. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA EXAMEN ESCRITO DE NIVEL MEDIO I. Időtartam: 45 perc Duración:

Részletesebben

AZ ŐRÜLT SPANYOLOK. Összeállította Szabó Adrienn spanyolra fordította Füziné Madarász Róza

AZ ŐRÜLT SPANYOLOK. Összeállította Szabó Adrienn spanyolra fordította Füziné Madarász Róza AZ ŐRÜLT SPANYOLOK Összeállította Szabó Adrienn spanyolra fordította Füziné Madarász Róza LA TOMATINA Buñol, un pueblo español de Valencia es conocido por una fiesta que se festeja desde hace 60 años.

Részletesebben

INDHOLD. Registrere dit produkt for bedre service: www.electrolux.com/productregistration

INDHOLD. Registrere dit produkt for bedre service: www.electrolux.com/productregistration EN2900AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 16 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD

Részletesebben

NO SUMERGIR JAMAS EL APARATO EN EL AGUA.

NO SUMERGIR JAMAS EL APARATO EN EL AGUA. ISTRUZIONI PER L USO AR4W01 TERMOVENTILATORE INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU FAN HEATER THERMOVENTILATEUR

Részletesebben

Manual de instrucciones

Manual de instrucciones Manual de instrucciones LAVADORA ES Español,1 PT Português,15 TR Türkçe,29 Sumario Instalación, 2-3 Desembalaje y nivelación Conexiones hidráulicas y eléctricas Primer ciclo de lavado Datos técnicos ES

Részletesebben

MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN

MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 18. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Español de Turismo ESCRIBA EN LA HOJA DE RESPUESTAS QUE

Español de Turismo ESCRIBA EN LA HOJA DE RESPUESTAS QUE BGF NYVK Español de Turismo Modelo B2 Redacción 50 minutos 20 puntos ESCRIBA EN LA HOJA DE RESPUESTAS QUE ADJUNTAMOS. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton kívül

Részletesebben

HERVIDOR / FERVEDOR / KETTLE / BOUILLOIRE / WASSERKOCHER / BOLLITORE / µƒ ƒ / FORRALÓ / VARNÁ KONVICE /

HERVIDOR / FERVEDOR / KETTLE / BOUILLOIRE / WASSERKOCHER / BOLLITORE / µƒ ƒ / FORRALÓ / VARNÁ KONVICE / portada.qxd 24/6/04 15:02 Página 1 ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY

Részletesebben

NOVA LAUS GB INSTRUCTIONS & WARRANTY MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA HU HASZNÁLATL UTASÍTÁS ÉS GARANCIA

NOVA LAUS GB INSTRUCTIONS & WARRANTY MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA HU HASZNÁLATL UTASÍTÁS ÉS GARANCIA NOVA LAUS GB INSTRUCTIONS & WARRANTY E MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA HU HASZNÁLATL UTASÍTÁS ÉS GARANCIA 230V~50HZ 900W-3 & 14 ACC LIBRETTO.indd 2 13-06-2006 10:05:19 POS. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Részletesebben

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE DÁNIA

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE DÁNIA Kézikönyv 80/2004 DÁNIA (hu) 1 A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE DÁNIA 1. A nemzeti jog...2 1.1. Végrehajtás [18. cikk]...2 1.2. Nemzeti kárenyhítési rendszerek [12. cikk (2) bekezdése]...2 1.2.1.

Részletesebben

AR4P05T HASZNÁLATI UTASÍTÁS KERÁMIABETÉTES HÔSUGÁRZÓ NÁVOD K POUŽITÍ

AR4P05T HASZNÁLATI UTASÍTÁS KERÁMIABETÉTES HÔSUGÁRZÓ NÁVOD K POUŽITÍ ISTRUZIONI PER L USO AR4P05T TERMOVENTILATORE INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES FAN HEATER THERMOVENTILATEUR THERMOVENTILATOR TERMOVENTILADOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Részletesebben

FÖLDRAJZ SPANYOL NYELVEN

FÖLDRAJZ SPANYOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ SPANYOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz

Részletesebben

SPANYOL PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATSOR 2003. július 4. Javítási útmutató

SPANYOL PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATSOR 2003. július 4. Javítási útmutató SPANYOL PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATSOR Javítási útmutató A hibátlan írásbeli dolgozat 100 pont értékű. Feladatlap Csak az egyértelműen jelzett, a megoldólapra írt megoldások vehetők figyelembe, helyes

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HSZNÁLTI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTTÓ INTEGRÁLT RENDSZERSZBÁLYZÓ 3.0211522 MD11029-2011-10-20 TRTLOMJEGYZÉK 4 5 10 12 14 16 18 22 IR 7 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 5. HMV 08: 50 VE 10/06/11 M01 U: 00. 0

Részletesebben

ERF2500AOW... HR HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 20 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 38

ERF2500AOW... HR HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 20 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 38 ERF2500AOW...... HR HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 20 HU HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 38 2 www.electrolux.com SADRŽAJ INFORMACIJE O SIGURNOSTI..............................................................

Részletesebben

MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN

MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

Nevera con compresor Frigorifero con compressore Frigorífico com compressor Kompresszoros hűtőszekrény

Nevera con compresor Frigorifero con compressore Frigorífico com compressor Kompresszoros hűtőszekrény CoolMatic HDC275 ES 11 Nevera con compresor Instrucciones de montaje y de uso IT 31 Frigorifero con compressore Istruzioni di montaggio e d uso PT 51 Frigorífico com compressor Instruções de montagem e

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

I. Kezdődik az iskola

I. Kezdődik az iskola I. Kezdődik az iskola Mindazt, mit még nem tudhattam, most majd tudhatom Nagy Bandó András A. Szia! Gábor vagyok. És te ki vagy? Én Zsuzsa vagyok. Hogy hívnak? Tóth Zsuzsa vagyok. Mi van itt? Két táska

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Gramática - nivel básico

Gramática - nivel básico Gramática - nivel básico Condicional Feltételes mód Ebben a fejezetben a feltételes mód képzését, és a feltételes mód első 2 szintjét fogjuk megtanuni, begyakorolni. Ha a jövő idő képzését (futuro simple)

Részletesebben

Miscellaneous special-trade construction work

Miscellaneous special-trade construction work Miscellaneous special-trade construction work Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31162656.aspx Ekstern anbuds ID 130522-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

EL-1611E ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA SZALAGOS ASZTALI KALKULÁTOR

EL-1611E ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA SZALAGOS ASZTALI KALKULÁTOR ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA SZALAGOS ASZTALI KALKULÁTOR EL-1611E ENGLISH... Page 1 CALCULATION EXAMPLES... Page 34 ESPAÑOL... Página 12 EJEMPLOS DE CÁLCULOS... Página

Részletesebben

MOD.: PLV-127 PLV-127 A PLV-127 N

MOD.: PLV-127 PLV-127 A PLV-127 N ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTYÐÏ ÏÄÇÃÉÙN HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

DESHUMIDIFICADOR / DEHUMIDIFIER / DÉSHUMIDIFICATEUR / LUFTENTFEUCHTER

DESHUMIDIFICADOR / DEHUMIDIFIER / DÉSHUMIDIFICATEUR / LUFTENTFEUCHTER portada.qxd 5/6/06 10:13 Página 1 ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES EN - INSTRUCTIONS FOR USE FR - MANUEL D UTILISATION DE - GEBRAUCHSANWEISUNG IT - MANUALE DI ISTRUZIONI EL - ENTY

Részletesebben

Jelentkezés Motivációs levél

Jelentkezés Motivációs levél - Kezdés Tisztelt Uram! Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Tisztelt Hölgyem! Hivatalos, női címzett, ismeretlen név Tisztelt Hölgyem!Uram! Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

Részletesebben

Jelentkezés Motivációs levél

Jelentkezés Motivációs levél - Kezdés Distinguido Señor: Hivatalos, férfi címzett, ismeretlen név Distinguida Señora: Hivatalos, női címzett, ismeretlen név Distinguidos Señores: Hivatalos, címzett neve és neme ismeretlen Apreciados

Részletesebben

SPANYOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SPANYOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Spanyol nyelv középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 24. SPANYOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Általános útmutató 1. Jó megoldásként

Részletesebben

Manual de instrucciones

Manual de instrucciones Manual de instrucciones LAVADORA ES Español,1 PT Português,15 TR Türkçe,29 Sumario Instalación, 2-3 Desembalaje y nivelación Conexiones hidráulicas y eléctricas Primer ciclo de lavado Datos técnicos ES

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Agrupar las palabras que aparecen en el texto.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Agrupar las palabras que aparecen en el texto. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie Myčka nádobí Opvaskemaskine Mosogatógép Lavastoviglie Umývačka riadu ESL63010 2 electrolux Obsah Electrolux.

Részletesebben

èâappleâ ÛÒÚ ÌÓ ÍÓÈ ÌËÏ ÚÂÎ ÌÓ ÔappleÓ ËÚ ÈÚ ËÌÒÚappleÛÍˆË Prosíme Vás o důkladné prostudování a uschování.

èâappleâ ÛÒÚ ÌÓ ÍÓÈ ÌËÏ ÚÂÎ ÌÓ ÔappleÓ ËÚ ÈÚ ËÌÒÚappleÛÍˆË Prosíme Vás o důkladné prostudování a uschování. 401 1 10.07 IND1-01 A lire attentivement et à conserver à titre d information The user should retain these instructions for future reference Bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren Da leggere attentamente

Részletesebben

MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN MATEMÁTICAS

MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN MATEMÁTICAS ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 8. MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN MATEMÁTICAS 2007. május 8. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA EXAMEN ESCRITO DE NIVEL SUPERIOR Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Duración

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. SPANYOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 22. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

REFRIGERATION COOLMATIC

REFRIGERATION COOLMATIC REFRIGERTION COOLMTIC CRP40 ES PT IT HU Nevera Instrucciones de uso................... 7 Geleira Manual de instruções.................25 Frigorifero Istruzioni per l uso....................42 Hűtőszekrény

Részletesebben

Informazioni utente per le scale retrattili. Información del usuario escaleras retráctiles. Felhasználói Kézikönyv az Ollós lépcsőkhöz

Informazioni utente per le scale retrattili. Información del usuario escaleras retráctiles. Felhasználói Kézikönyv az Ollós lépcsőkhöz Informazioni utente per le scale retrattili Información del usuario escaleras retráctiles Felhasználói Kézikönyv az Ollós lépcsőkhöz User information scissor stairs IT EN ES HU DE EN Small - Large - EI-60

Részletesebben

2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló SPANYOL NYELV I. KATEGÓRIA ÉLŐ HANG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló SPANYOL NYELV I. KATEGÓRIA ÉLŐ HANG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal 06/07. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló Az elhangzó szöveg leírt változata: SPANYOL NYELV I. KATEGÓRIA ÉLŐ HANG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ La visita teatralizada

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Homokbánya út 77. H - 2049 Diósd Magyarország Telephely: H- 1117 Budapest, Budafoki út 111.

TÜV Rheinland InterCert Kft. Homokbánya út 77. H - 2049 Diósd Magyarország Telephely: H- 1117 Budapest, Budafoki út 111. Tanúsítvány Szabvány ISO 9001:2008 Tanúsítvány jegyzéksz. 75 100 11138 tanúsítja: Tanúsítvány birtokosa: Magyarország Telephely: H- 1117 Budapest, Budafoki út 111. Alkalmazási terület: kerámiatárcsás egykaros

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWD 7125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWD 7125 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 ES Español,13 GR ÅËËÇÍÉÊÁ,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

TÓTECHNIKAI ÁRLISTA. Érvényes: 2009. július 01-tıl

TÓTECHNIKAI ÁRLISTA. Érvényes: 2009. július 01-tıl ÖNTÖZÉSTECHNIKA KÖZPONTI PORSZÍVÓ RENDSZER TÓTECHNIKAI SZIVATTYÚ ÁRLISTA TÓTECHNIKA IVÓVÍZ TISZTÍTÓ LÁTHATATLAN KUTYAKERÍTÉS Érvényes: 2009. július 01-tıl ALKOTÁS KİMEGMUNKÁLÓK SZAKÜZLETE Telefon: 72/

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA SPANYOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben