Tanyafejlesztési Program 2013 Gyakran ismételt kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanyafejlesztési Program 2013 Gyakran ismételt kérdések"

Átírás

1 Tanyafejlesztési Program 2013 Gyakran ismételt kérdések 1. Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendeletben leírt életvitelszerű tanyán élésnek tekinthető-e, ha a pályázó az év csak egy részében tartózkodik a tanyán? Pályázat benyújtására az jogosult, aki életvitelszerűen tanyán él és ezt a lakcímkártyán lévő, vagy a személyi igazolványba bejegyzett lakóhely/állandó lakcím bejegyzéssel igazolni tudja. Amennyiben ennek a feltételnek nem tesz eleget, úgy nem jogosult pályázat benyújtására. 2. A tanya és a major egy fogalom alá vehető a pályázat szempontjából? Igen, amennyiben a major kivett területként, vagy alrészletként kivett területként van az ingatlan nyilvántartásba bejegyezve. 3. A pályázatban résztvevő tanya mikortól legyen a pályázó birtokában? A tanyának a pályázat benyújtásának időpontjakor kell a pályázó saját vagy a házastársa vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lennie, amit 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lappal kell igazolnia. Emellett az 56/2013. (VI. 29.) VM rendeletben foglalt további feltételeknek is meg kell felelnie a pályázónak. 4. Jelzálogjeggyel terhelt tanya részt vehet a pályázaton? Igen, jelzálogjeggyel terhelt tanya is részt vehet a pályázaton, amennyiben az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 4. (1) a) pontjának megfelelően: a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett) vagy adók módjára behajtható köztartozással. 5. Őstermelő esetén, amennyiben a mezőgazdasági tevékenységből származó 2010., és évi bevételének átlaga e nem éri el a Ft-ot, honnan tudható, hogy meghaladta-e a mezőgazdasági bevétele az összes bevétel 50%-át? Elesik emiatt a TP-2 célterületre történő pályázatának benyújtási jogosultságától? A pályázati adatlap kitöltése során a tanya és a gazdaság általános állapota, bemutatása menüpontnál szükséges a 2010., 2011., és évi nettó bevétel, valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó bevétel összegének feltüntetése. A pályázó a véglegesítést, majd nyomtatást követően büntetőjogi felelőssége tudatában aláírásával igazolja, hogy a pályázati adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Az egyéb jövedelmek igazolására szolgálnak a benyújtott 2010., 2011., és évi adóbevallások másolatai. 1

2 6. Mi tekinthető mezőgazdasági tevékenységből származó bevételnek? Ebbe beletartoznak a területalapú, AKG-, vagy egyéb, hasonló jellegű támogatások? Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet pontja értelmében mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból kikerült termékek értékesítéséből származó bevételének, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatások összege. Tehát minden mezőgazdasági típusú támogatást bele kell számolni a bevételbe. 7. Családi gazdálkodás esetében a nettó 8 millió forintos küszöb hogyan értendő? Az adóbevallásban szereplő egy főre jutó árbevétel, vagy személyre való lebontás nélkül a teljes mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelemnek tekintendő? Családi gazdálkodás esetében a pályázatot benyújtó személy 2010., és évi összes bevételének átlaga és az ezen évek mezőgazdasági tevékenységből származó bevételi átlagának arányát kell vizsgálni. Az adatok alátámasztására a kötelező mellékletként csatolt 2010., és évi adóbevallás másolata szolgál. 8. A tanya a férjem nevén volt, aki pár éve meghalt. Halála után a tulajdonosok a gyerekeink lettek, nekem özvegyi haszonélvezetem van bejegyezve a tulajdonlapon. A gazdálkodást közösen végezzük, de az összes termelés a nevemen történik, így én szeretném a pályázatot is beadni. Erre van lehetőségem? Természetesen ön is benyújthatja a pályázatot a TP-2 célterületre, de csak abban az esetben, ha ön, mint haszonélvező, illetve a gyermekei ugyanannak a családi gazdaságnak a tagjai. Tehát ön, mint családi gazdálkodó nyújtja be pályázatát, továbbá meg kell, hogy feleljen az 56/2013. (VI. 29.) VM rendeletben foglalt egyéb kritériumoknak is. A mostohaszülő-mostohagyerek családi kapcsolat nem számít egyenes ági leszármazott, illetve egyenes ági felmenő rokonságnak. 9. Mi a teendő akkor, ha pályázó nem 100%-os csak 50%-os tulajdonosa az állandó lakhelyéül szolgáló tanyának? Pályázhat, ha a többi feltételnek megfelel? Abban az esetben, ha az érintett tanya közös tulajdonban van, úgy szükséges, hogy a társtulajdonos egy beleegyező nyilatkozatot tegyen, melyet a pályázati dokumentációval együtt szükséges megküldeni. 10. A földbirtok méretének meghatározásakor csak a pályázó tulajdonában lévő földbirtokokat kell figyelembe venni, vagy a bérelt, a családi gazdaság használatában lévő területek is beletartoznak? A földbirtok méretének meghatározásakor a saját, a házastárs, vagy a családi gazdaság bármely tagjának tulajdonában és használatában lévő földterület mérete számít. 2

3 11. Egy pályázaton belül több pályázati cél is megjelölhető? A TP-1 célterület esetében 1 pályázati adatlapon csak 1 támogatási cél jelölhető meg azonban több támogatási cél is megpályázható külön adatlapokon. (Kivételt képez ez alól a Tanyai termékek piacra jutásának támogatása cél, ahol több alcél is megjelölhető egy adatlapon, továbbá a Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése cél, ahol az a) és c) pályázati alcélokra együttesen is lehet pályázatot benyújtani, egy pályázatai adatlapon). A TP-2, TP-3 és TP-4 célterület esetében egy tanyára csupán egy pályázat nyújtható be, viszont a TP-2 és TP-3 célterületek esetében a pályázati adatlapon egyszerre több támogatási cél is megjelölhető, ami a pályázat elbírálásánál előnyt jelent. 12. Használt eszköz-, illetve gépbeszerzésre jelen pályázat lehetőséget biztosít? A pályázónak lehetősége van használt gép, eszköz beszerzésére. Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendeletnek nincs külön gépkatalógus melléklete, költségelemként bármilyen szükséges, a beruházást megfelelően indokoló gép, eszköz beszerezhető. Kivételt képeznek azonban a gépjárművek a Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése célcsoport esetében. Fontos kiemelni, hogy idén egyik célterületen sem lehet gépjármű beszerzésére pályázni. 13. TP-1 célterület esetében a külterületi földutak karbantartásához: útpadka nyírógép beszerzése támogatható? Igen hidrotrimmer (földútra benyúló kidőlt ágakat vágja le) beszerzése támogatható? Igen 14. TP-2 célterület esetében egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítményként: víztisztító készülék beszerzése támogatható? Igen TP-2 célterület esetében gazdálkodási gép, kisgép, eszköz beszerzéseként: méhkaptárok (telepítése) vásárlása támogatható? Igen kazán beszerzése, felújítása támogatható? Igen 15. Istálló építésénél van-e valamilyen követendő szabvány? Milyen szabály vonatkozik az építési munkálatokra? A beruházásnak a hatályos építésügyi jogszabályban, a vonatkozó rendelkezésekben meghatározott feltételeknek kell eleget tennie. Építési engedély köteles beruházás esetén szükséges az illetékes építésügyi hatóság által kiadott igazolás a műszaki tervdokumentáció benyújtásáról, valamint építési munkálatok esetében legalább 2 darab árajánlat másolatának megküldése is. 16. Honnan tudom eldönteni, hogy az általam termeszteni kívánt növény, illetve tenyészteni kívánt állatfajta megfelel-e a helyi-és tájfajta kritériumainak? A pályázat keretén belül tájfajtának minősülnek a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái. A szántóföldi növényfajok esetében a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet, a zöldségnövény fajok esetében a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet és a 3

4 gyümölcsnövény fajok esetében a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet alapján. 17. Abban az esetben, ha a pályázó saját önerőből, vagy családi, baráti segítséggel végez el bizonyos munkálatokat, akkor ez költségként elszámolható? Ha már meglévő anyagokat kíván felhasználni, akkor az szintén elszámolható-e? Saját munkavégzés elszámolására nincs lehetőség, egyéb esetekben a munkadíj is elszámolásra kerülhet költségként, amennyiben ez számlával igazolható. Támogatás tekintetében elszámolhatóak azok az anyagköltségek, amelyek a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételének időpontjától a fejlesztés befejezésének időpontjáig keletkeztek. Ezeknek a pályázó nevére szóló számlákkal azonosíthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie. A pályázatírás díja elszámolható költségként. 18. A működtetési, fenntartási kötelezettségnek mekkora a várható időtartama? A fenntartási, működtetési kötelezettség időtartama a hatósági szerződésben kerül részletesen rögzítésre. A TP-3 célterület esetében a 3 évig kell a pályázónak vállalnia a tanyagazdaság fenntartását. 19. Ha az önkormányzat pályázik, és a fenntartási időszakban létrejön egy önkormányzati tulajdonú Kft, akkor a pályázat keretében megvásárolt útkarbantartást végző gépeket az önkormányzat átadhatja-e a Kft-jének, vagy bérbe adhatja a Kft-nek munkavégzésre, vagy kötelezően továbbra is az önkormányzatnak kell ellátnia ezt a feladatot? A pályázati kiírás 15. pontjában foglaltaknak megfelelően a tanyafejlesztési előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró beszámoló benyújtását követő 3 éven belül csak a Miniszter előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve használatba, melyre a kérvényt a pályázónak kell megküldenie a NAKVI részére. A kérvénynek tartalmaznia kell a pályázó vagy más személy a támogatási szerződésben foglalt fenntartási, működtetési, karbantartási a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatási kötelezettségeit milyen módon fogja a támogatással létrehozott vagyon elidegenítését, bérbe vagy használatba adását követően teljesíteni. Ez a hatósági szerződés módosítását is maga után vonja. Amennyiben már a pályázat benyújtásának idején ismert a beruházással létrehozott vagyon tulajdonostól eltérő üzemeltetőjének, illetve bérbe, használatba vevőjének személye, úgy azt a pályázati adatlapon jelölni szükséges és a pályázat mellékleteként csatolandó üzemeltetési, vagy bérbe adási szándéknyilatkozat másolatával igazolni kell. 4

5 20. A TP-2 és TP-3 célterület esetében a eurós támogatás mit jelent? Ez az összes költséget jelenti, vagy ez az igénybe vehető támogatás összege, amely még növekedik az önerővel? A euró a tárgyévben, valamint a megelőző két évben nyújtott de minimis támogatások összege. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a eurós keret nem csökken a jelen és megelőző 2 évben igénybe vett mezőgazdasági de minimis támogatások összegével, akkor igényelt támogatásként ez a keret vehető figyelembe, amihez még szükséges a minimum 25% 40 év alatti fiatal gazdák esetén 10% önerő biztosítása. A fentiek alapján az összes költség meghaladhatja a eurót. 21. Ha valaki ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor hogyan kell feltüntetnie a támogatás összegét? Mi van abban az esetben, ha valaki nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére? Amennyiben a pályázó ÁFA visszaigénylésére jogosult, úgy támogatásként a nettó összeget veheti igénybe. Az elektronikus felületen a költségelszámolásnál kell feltüntetni a költségelemet, a nettó összeget, az ÁFA összegét, az elszámolható költségek sorába pedig ismét a nettó összeget kell beírni. Az ÁFA visszaigénylésre nem jogosult pályázók az ÁFA-val növelt, bruttó összeget tüntetik fel az elszámolható költségeknél. A pályázati adatlap véglegesítését követően nyomtatásra kerül az ÁFA nyilatkozat is, melynek hitelessége cégszerű aláírással igazolandó. 22. A fejlesztés megvalósulását követően, ha a számlák és a teljes elszámolás május 15. előtt kerülnek bemutatásra, akkor hamarabb történik meg a támogatási összeg kifizetése? A támogatásra jogosultnak az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 12. -ban megállapítottak szerinti a pénzügyi és szakmai elszámolást a fejlesztés megvalósítását követő 15 napon belül kell benyújtani a NAKVI-hoz. Jogosultság megállapítása esetén a döntéshozatalt követő 8 napon belül a NAKVI kifizetési utasítást küld az MVH részére, majd a forrás rendelkezésre állása esetén a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül az MVH a nyertes pályázó bejelentett fizetési számlaszámára teljesíti a kifizetést. Tehát igen, amennyiben hamarabb küldi meg az elszámolást, hamarabb van esélye a támogatáshoz hozzájutni. 23. Mi befolyásolja a csökkentett mértékű támogatás megítélését? A Bíráló Bizottság (BB) javaslata alapján a Miniszter döntése szólhat a pályázatban megjelölt támogatási összeghez képest csökkentett mértékű támogatás megítéléséről, amennyiben: a) a pályázatban ismertetett költségvetés olyan tételeket is tartalmaz, amelyek a jogszabályban, pályázati felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításához kapcsolódóan nem elszámolhatóak, vagy b) a BB a bírálata alapján a támogatási döntést előkészítő javaslatában indoklás mellett valamely elszámolható költségtétel(ek) csökkentését vagy elhagyását javasolja, vagy c) a pályázó által jogosan igényelt támogatás összege meghaladja a pályázó szabad mezőgazdasági "de minimis" keretét. 5

6 24. Ki tekinthető helyi vállalkozónak a településen, ahol a fejlesztést kívánják megvalósítani? A tanyatelepülésen működő, székhellyel rendelkező vállalkozás, vagy a kistérségben, megyében, régióban működő vállalkozás? Helyi vállalkozónak tekintjük azt a települési vállalkozót, aki a fejlesztés megvalósulásának helyén végzi tevékenységét. 25. Két szomszédos tanya adhat-e be közös pályázatot? Mint TP-2, TP-3 és TP-4 célcsoport, pályázat benyújtására közösen nincs lehetőségük. A tanyák külön-külön pályázhatnak az általuk megvalósítani kívánt támogatási célra. 26. Villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések esetében a tanyai lakosok üzemeltetéshez való hozzájárulása milyen módon igazolható? A fejlesztéshez hozzájáruló tanyai lakosok külön-külön adnak nyilatkozatot, melyben büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik a fent említett tény megvalósulását. 27. Amennyiben minden pályázó igénybe kívánja venni a maximálisan elérhető támogatási előleget, akkor ez a forrás rendelkezésre fog állni? Igen, a támogatási forrás, valamint a támogatási előleg a pozitívan elbírált pályázók részére rendelkezésre áll. 28. Az önrész igazolása szükséges a pályázat elbírálásához? Igen, az önerő igazolásának módja banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat a hitelintézettől vagy hitelszerződés lehet a felhívásnak megfelelően, egyéb dokumentum nem szükséges. 29. Az elbírálásnál előnybe kerül-e az a pályázó, aki a felhívásban megjelölt minimális önrésznél magasabb önrésszel kívánja a pályázati támogatást igénybe venni? Igen, az értékelési szempontrendszerben látható, hogy a magasabb önrész biztosítása a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, több pontot ér. A TP-4 célterület kivételt képez, ott nem szükséges önrész. 30. A pontozási rendszerben olvasható, hogy a saját forrás mértéke a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb? Ez mit jelent? A saját forrás mértéke a TP-2 és TP-3 célterület esetében 25 %, 40 év alatti fiatal gazdálkodó esetében 10%. A továbbiakban ez az összeg képezi a kötelező minimumot, melynek a 20%-val való emelése plusz pontot jelent. Példa: a saját forrás mértéke forint, ennek a 20%-a forint, így magasabb pont a legalább forintos önerő megjelöléséért jár. 31. Szükséges a számlamásolatok hitelesítése? Igen, ennek részletei a hatósági szerződésben kerülnek meghatározásra. 6

7 32. A Tanyafejlesztési Programra és a LEADER pályázatokra lehet párhuzamosan kérelmeket benyújtani? Igen, de ügyelni kell a kettős finanszírozás kizárására, arra, hogy azonos projektre, projektelemekre ne kerüljön pályázat benyújtásra. 33. A tanyafejlesztési pályázathoz mellékelendő nyilatkozatokhoz hogyan lehet hozzájutni? A Tanyafejlesztési Program pályázati rendszerében, a pályázat véglegesítése után, a szükséges nyilatkozatok az adatlap kinyomtatásával egyidejűleg nyomtatásra kerülnek. Ezeket szintén cégszerű aláírással kell ellátni, majd a kérelemmel együtt postázni a megadott címre. 34. A Tanyafejlesztési Program pályázati rendszerében nem találtunk olyan lehetőséget, ahol dokumentumokat lehetne csatolni. Ezzel kapcsolatos kérdésem, hogy a pályázaton való részvétel feltételeként meghatározott különböző dokumentumokat hol kell csatolni, vagy hova kell küldeni? A pályázat elektronikus benyújtásakor dokumentumokat nem kell és nem lehetséges feltölteni. A véglegesítést követő 5 napon belül a kinyomtatott, cégszerű aláírással ellátott kérelmet, valamint a csatolandó dokumentumokat kizárólag papíralapon, három példányban, a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell megküldeni a NAKVI, 1223 Budapest, Park utca 2. postacímre. 35. Magánszemély segíthet-e az elektronikus felület kitöltésében? Természetesen ennek nincs akadálya. A pályázatok kitöltéséhez azonban a falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók és szaktanácsadók segítségét is igénybe tudja venni. 36. A pályázat benyújtásánál minden esetben kell-e fotót csatolni a tanya jelenlegi állapotáról? Igen, a pályázathoz minden esetben szükséges papír alapú fotókat csatolni, amelyek a fejleszteni kívánt tanya aktuális állapotát mutatják be. 37. Pályázat benyújtásakor hiteles tulajdoni lapot kell csatolni, vagy fénymásolat is elfogadható? A pályázat benyújtásához szükséges a 30 napnál nem régebbi körzeti földhivatali hiteles tulajdoni lap szemle, vagy teljes másolata, (gyakorlatilag ez az eredeti példány) vagy hiteles elektronikus tulajdoni lap. 38. A pályázathoz csatolandó árajánlatoknak vannak-e valamilyen előírt formai és tartalmi követelményei? Igen, kérjük, hogy érvényes, a költségelemeket tételesen kifejtett, tételenként lebontott nettó, bruttó árakat tartalmazó, a pályázó, valamint az árajánlat tevő adatait részletesen feltüntető árajánlatot küldjön be. Továbbá az árajánlatokon fel kell tüntetni, hogy az eladó az azon szereplő árat legalább 90 napig fenntartja! 7

8 39. Amennyiben a pályázat sikeres elbírálásban részesül, támogatásra jogosult lesz, akkor a szerződéskötés után van mód a szerződés módosítására? Amennyiben a támogató döntés meghozatalát követően, de a szerződés hatályba lépését megelőzően a pályázatban foglaltakhoz képest, az abban foglaltak megvalósítását érintő, a pályázat benyújtásakor előre nem látható változás áll be, a pályázó köteles a változásról 5 napon belül, de legkésőbb a fejlesztés teljes megvalósulását megelőző 30. napig a NAKVI-t tájékoztatni. Ezen a módosítás a pályázati dokumentáció szerinti támogatási célt nem érintheti, csak a juttatott támogatás összegének csökkentésére, a projekt kezdési vagy befejezési határidejének, illetve az odaítélt támogatás változatlan összege mellett a fenti cél magasabb színvonalú, minőségű megvalósítását szolgáló műszaki tartalomnak a módosítására terjedhet ki. A pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó (nem adminisztratív adatokra vonatkozó) tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja. 40. Szükséges tájékoztató tábla elhelyezése a pályázati támogatásból megvalósult építményen, eszközön? Nem, az európai uniós támogatásokkal ellentétben tájékoztató tábla elhelyezése nem szükséges. 41. Napelemes energiaellátáshoz melyik célterületre nyújthatok be pályázatot? Amennyiben a tanyai lakóépület egyáltalán nem rendelkezik villamosenergiaellátással, a TP-4 célterület keretében nyújthat be pályázatot ezen célból. Fontos kiemelni, hogy a TP-4 célterület szociális rászorultság alapján nyújt támogatást és csak a villamosenergia-ellátás nélküli tanyákra érvényes. Emellett a TP-2 és TP-3 célterületen belül is van mód tanyagazdaságok energetikai megújítására, valamint a TP-1-es célterületen is, azonban ott önkormányzatok pályázhatnak a külterületükön lévő lehetőség szerint több tanya(ák) villamosítására. 42. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei igazgatóságai benyújthatnak-e külön-külön pályázatot úgy, hogy nem önálló szervezetként működnek? Igen, benyújthatnak külön-külön is pályázatot. 43. Az építési beruházó közbeszerző önkormányzatok nem kérhetnek előleget idén, mert nem tudják teljesíteni a 3 millió forintnál nagyobb támogatás előlegére vonatkozó 30 napon belül elköltés szabályát? Nem, az építési beruházáshoz közbeszerzést lefolytató önkormányzatok is igényelhetnek előleget. Azonban ha látható, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ami valószínűleg elhúzódik, akkor annak végéig kérje az előleg kifizetésének kitolását, hogy ne legyen gond a 30 napos elköltési határidővel. 44. Önkormányzat esetében is elegendő a két árajánlat, vagy szükséges a közbeszerzést a pályázat benyújtása előtt lefolytatni? Igen, elegendő a két árajánlat önkormányzat esetében is. 8

9 45. A TP-1 célterület 1. és 2. célja esetén a megvalósíthatósági tanulmányra/üzleti tervre vonatkozóan van-e valamilyen formanyomtatvány vagy útmutató? Nincs előre megszerkesztett formanyomtatvány. 46. TP-3 esetében pályázhat-e az a magánszemély, akinek nincs még kiváltva őstermelőije? Igen, pályázhat magánszemélyként is a TP-3-as célterületre, nem kell hozzá őstermelői igazolvány. Ha őstermelőként pályázik, akkor max. 600 ezer forintos bevételig teheti meg. 47. A pályázónak igazolni kell, hogy életvitelszerűen a tanyán él. Ilyenkor a tartózkodási hely vagy az állandó lakhely számít elfogadhatónak? A lakcímkártya másolatával tudja igazolni és a lakóhely (állandó lakcím) a lényeg, annak kell lenni a tanya címének. 48. A támogatás tekintetében elszámolható költségeknél a kivételt képező 10%-ban, a fejlesztés előkészítésében résztvevők között a pályázatírás díját is el lehet számolni? Igen, az elszámolható költségek esetében a kivételt képező 10% a pályázatírás díjára is fordítható, arra is el lehet számolni. 9

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Pályázat

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései

A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései Budapest VM, 2011. szeptember 1. A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Tóth István osztályvezető Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "Az

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület diasora - 2012 Május 17 - Mezőkovácsháza A a Bemutatkozás Kertészek Földje

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Frissítve: 2014. október 06. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft Pályázatkezelői Irodája

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft. Pályázatkezelői Irodája kizárólag a pályázatok

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás... 1 2. Bemutató üzemi programok támogatása... 3 3. Tanyaprogram 2013.... 4 4. Sertésfeldolgozók de minimis

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben