Reconect (3): (www.reconect.org) SÓLYOM Andrea. Területalapú támogatások Udvarhelyszéken. Bevezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reconect 2011 3(3): 255 263 (www.reconect.org) SÓLYOM Andrea. Területalapú támogatások Udvarhelyszéken. Bevezető"

Átírás

1 SÓLYOM Andrea Területalapú támogatások Bevezető Bár a mezőgazdaság szerepe sohasem korlátozódott kizárólag az élelmiszerellátás biztosítására, a szakpolitika csak az utóbbi évtizedekben kezdte hangsúlyozni ennek multifunkcionalitását és erre alapul a többfunkciós európai agrármodell megfogalmazása. Az Európai Unióhoz (EU) való csatlakozást követően hozzáférhetővé vált néhány új típusú, gazdálkodásra vonatkozó támogatás. Románia annak a programozási időszaknak az elején csatlakozott a nagy közös formációhoz, amelyben egyre fokozottabb törekvések irányulnak a vidékfejlesztési politika reformjára, a támogatások racionalizálására, a mezőgazdaság szerkezetátalakítására, a diverzifikációra. Régiónk jelentős mértékben eltér az uniós átlagtól a gazdálkodással kapcsolatos jellemzők zömében: Romániában a mezőgazdasági terület aránya közel másfélszerese az EU- snak, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya körülbelül ötszöröse, az átlagos területméret egyhatoda a 27 tagállam átlagának, a bruttó nemzeti össztermékhez való hozzájárulása pedig három és félszer nagyobb, mint az EU- ban. Az unió gazdaságainak 29%, mezőgazdasági foglalkoztatottainak 20%- a Romániában található (Eurostat 2008). Ebből a szempontból Romániának kulcspozíciója van az EU- ban. A mezőgazdaságnak szintén stratégiai pozíciója van. Egyrészt minden államnak alapvető érdeke egy bizonyos önellátási szint biztosítása a mezőgazdasági termékekből. Másrészt környezeti, társadalmi, foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia (ökoszociális szolgáltatások) (Ángyán 2004). A mezőgazdaság szenvedő alanya és okozója is egyben a környezeti károsodásnak, az üvegházhatást okozó gázok 15%- áért felelős (itt elsősorban az állattenyésztésből származó metánról van szó CH4). Az EU a világ legnagyobb élelmiszer- exportőre és egyben a világ legnagyobb élelmiszer- importőre. Az EU egyfelől ragaszkodik a római szerződésben lefektetett együttműködési normákhoz, másfelől új kihívások (pl. támogatások módosulása, fogyasztók egészséges élelmiszerek iránti igénye) hatására folyamatosan változik. A Közös Agrár Politika (KAP) az EU költségvetés legjelentősebb tétele, erős a mezőgazdasági lobbi, stratégiai pozíciója politikai, társadalmi és gazdasági összetevőkre egyaránt visszavezethető, a mezőgazdaság stratégiai helyzetével magyarázható: foglalkoztató, életforma- fenntartó, a vidékek jellegének megtartásában játszik szerepet Részben a globalizáció és az EU bővülésével járó kihívások hatására az utóbbi évtizedekben egyre inkább felértékelődik. 255

2 A kontextus: kihívások az új EU- ban A kibővült EU- nak különböző kihívásokkal kell szembenéznie. Ezek között vannak gazdasági, társadalmi, környezeti kihívások. Jelen írás csak a vidéki térségek kihívásaira fókuszál, amelyek szintén küzdenek demográfiai, humán erőforrásbeli, munkaerőpiaci, foglalkoztatottsági, gazdasági és környezeti problémákkal. Széles körben elterjedt humán erőforrás problémát képez a kedvezőtlen demográfiai helyzet. Európa vidéki térségeinek jelentős részét elöregedett korszerkezet jellemzi. Románia is hasonló változásokkal kell szembesüljön: az elmúlt néhány évtizedben a vidéki népesség elöregedőben van, míg egyes területekre az elnéptelenedés folyamata jellemző. Az említett problémák összefüggenek más társadalmi problémákkal: az infrastruktúra hiányával, a helyi intézmények és munkahelyek hiányával. Egy további helyi probléma, amely a humán erőforráshoz kapcsolódik, a mezőgazdasági ágazat és élelmiszer- feldolgozó ipar egyes területein a szükséges képzettség hiánya (Európai Bizottság 2006). Az esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett csoportoknak számítanak a nők, fiatalok, idősek. Gazdasági természetű problémák: alacsonyabb jövedelemszint, alacsonyabb foglalkoztatási és magasabb munkanélküliség ráta, a szolgáltatói ágazat lassúbb fejlődése. A mezőgazdasági és más szektorokbeli jövedelmek közötti különbség óriási az utóbbi években, ahogyan azt az első ábra is mutatja (1. ábra). 1. ábra Forrás: 256

3 Európa mezőgazdaságának folytatódó átalakítása és modernizációja sok vidéki térségre súlyos terheket fog róni. A 15 régi tagállamban kb. 2 millió teljes munkaidős dolgozó fogja elhagyni az ágazatot ig. A ben csatlakozott tagállamban is kb. 1-2 millió teljes munkaidős dolgozó hagyhatja el az ágazatot, Romániában és Bulgáriában is 1-2 millió. Kb. 5 millió rejtett munkanélküli van a gazdaságokban. A kiemelkedően vidéki térségekben a kihívás az lesz, hogy elkerüljék a képzettség hiányához és az alacsony jövedelmekhez kötődő kizáródást. A távolabbi térségekben, ahol magasabb a mezőgazdasági foglalkoztatás az átalakítási folyamat irányítása fontos szerepet fog játszani a szélesebb értelemben vett vidéki térségben (Európai Bizottság 2006). Elméletileg a KAP egyre inkább a környezeti károk megelőzéséhez járul hozzá (Európai Bizottság 2007). A zöldülés, moduláció és degresszió folyamatai a KAP legjelentősebb reformjainak számítanak (Ángyán 2004). Gyakorlatilag a régi modellek és eszközök újragondolásra szorulnak. Az egyik kérdés az, hogy milyen mértékben fenntarthatóak 27 tagállam esetén azok az eljárások és eszközök, amelyeket hat tagállamra dolgoztak ki. A kihívások egyre kevésbé kezelhetők tagállami szinten: együttműködésre és átfogó irányításra van szükség. A régi és új kihívások a hagyományos KAP- eszközök megváltozásában is szerepet játszanak: éghajlatváltozások, bioenergia, vízgazdálkodás, biológiai sokszínűség olyan területeknek számítanak, amelyek megelőző és megőrző tevékenységeket tesznek szükségessé az EU részéről. Hogyan érintik a változások régiónkat? Pl. tejkvóta megszűnése. Egyrészt az EU kompenzációs kifizetéseket nyújt a kedvezőtlen helyzetű területeknek, mint a hegyvidéki térségek; másrészt a hozzáadott érték növelése segítheti a gazdálkodókat a 2015 utáni helyzet megoldásainak megtalálásában, éspedig a termékek feldolgozása, amelyekre vannak sikeres példák. A hektáronkénti normatív területalapú támogatás ban 61 euró, ben 71 euró. A vizsgálat évében a szántóterület esetén 47 euró kiegészítő támogatás, bizonyos növényfajták esetén (pl. energianövény) támogatás: 45 euró, kukorica, napraforgó, repce, szója, 50 euró agrárkörnyezetvédelmi kifizetés, 58 euró hagyományos gazdálkodás (kézzel kaszálás), őszi vetés az erózió ellen további 130 eurót jelent, hegyvidéki, hátrányos helyzetű térségek támogatása 50 euró stb. Nagy terület, nagy állatállomány, gyenge talajminőség, védett terület közelsége stb. az éves támogatás az átlagos 600 (3 ha x 200 euró) helyett elérheti akár a et is, igaz hogy ez egy szélsőséges példa. Kérdés, hogy mi a cél? Fenntartani a hagyományos kisgazdaságokat, vagy nagy mezőgazdasági farmok létrehozása? A támogatáspolitika alakításának folyamatát és a gazdálkodók döntéseit egyaránt befolyásolják gazdasági kényszerek. A Nemzeti Vidékfejlesztési terv az országos területhasználati arányokra épül. A területi különbségeket nem vették figyelembe. Ahogyan a 2. ábráról kiderül, jelentős különbségek vannak Románia és Hargita megye között a területhasználat szempontjából. A támogatási rendszer hátrányosan érinti a hegyvidéki térségeket. 257

4 2. ábra Módszerek és források Jelen írás arra reflektál, hogy milyen mértékben vették, veszik igénybe az udvarhelyszéki gazdák a terület alapú támogatásokat. Településeket illetve kistérségeket hasonlítok össze, vizsgálom, hogy a területméretek, a gazdák száma illetve a kért és kapott szubvenciók hogyan változnak, milyen összefüggéseket mutatnak. Továbbá a támogatások felhasználásának helyzetét próbálom a helyi gazdaságszerkezetek kontextusában elhelyezni, értelmezni. A támogatások igénylése számos lokális jellemzővel összefüggésben állhat. Ezek között említhető a település demográfiai összetétele, foglalkoztatási szerkezete, az aktív és inaktív lakosság aránya, az aktív lakosság megoszlása az egyes gazdasági szektorok között, a domborzati és talajminőségbeli adottságok, az egyes területtípusok mérete, az állatlétszám, a helyi vállalkozások helyzete, az intézményekkel, közszolgáltatásokkal, infrastruktúrával való ellátottság, az információáramlás gördülékenysége, illetve személyi, családi aspektusoktól, mint az érintettek szakképzettsége, motivációja, tőkekészlete. Ezekről az összefüggésekről kevés friss adattal rendelkezünk. Úgy gondolom, hogy a felsorolt helyi jellemzők elemzése révén közelebb kerülhetünk a támogatások felhasználásának árnyaltabb értelmezéséhez. Két empirikus adatforrásra épül az írás mondanivalója. Egyrészt a községek statisztikai adatainak elemzésére, amelyek elérhetők az Országos Statisztikai Hivatal honlapján, másrészt egy 2010 április- májusában készült kérdőíves felmérésen, amely az egyes községek demográfiai és gazdasági helyzetét célozta. Eredmények A helyi sajátosságok és a területalapú támogatások közötti összefüggések elemzése előtt röviden bemutatom a területalapú támogatások helyzetét ban. Ebben a régióban 258

5 ha támogatható, ha támogatott terület volt ban (a referenciaévben). A 3. és 4. ábra mindegyik községről tartalmaz részleteket: a támogatható és támogatott területek méretét és arányát. 3. ábra 4. ábra 259

6 Az igénylések száma volt ban. A támogatások összértéke elérte a lejt. Az 5. és 6. ábra a kérések számát, illetve az egyes községekbe befolyt összegeket tartalmazza. 5. ábra 6. ábra 260

7 A következőkben a Homoród Rika Küküllő Leader térség kerül röviden bemutatásra. Ezen a területen történik ugyanis a helyi sajátosságok és a területalapú támogatások közötti kapcsolatok elemzése. 17 önkormányzat tartozik ehhez a régióhoz és 2009 között, tíz év alatt enyhén csökkent a lakosságszám ről re. A korszerkezet azt jelzi, hogy a régiót erőteljesen érinti az elöregedés folyamata: a lakosság 57%- a aktív korú, 27%- a idős és 16%- a kiskorú (14 év alatti). Az utóbbi öt év alatt ezerrel csökkent az aktív lakosság. A régió alapvetően vidéki térségnek számít, ennek megfelelően sajátosan alakul a gazdasági szektorok szerkezete: az aktív lakosság közel kétharmada mezőgazdaságban, közel ötöde iparban, 5%- a kereskedelemben, tizede pedig szolgáltatásokban dolgozik. A területek kétharmada mezőgazdaságban hasznosul, egyharmada erdő, út, híd stb. A mezőgazdasági területek harmada szántó, közel harmada legelő és több mint harmada kaszáló. A régióban 830 vállalkozás működik, többségük mikrovállalkozás. Az utóbbi néhány évben (főként a csatlakozás óta) 47 helyi fejlesztési projekt valósult meg az önkormányzatok által. A projektek főként infrastrukturális fejlesztést céloztak, amelyeket kormánypénzekből illetve a Sapard programból finanszíroztak, a beruházások értéke 48 millió lej körüli volt. A Homoród Rika Küküllő Leader térség területén a támogatható területek 49,94%- ára igényeltek a as év folyamán kifizetést, átlagosan községenként 1,8 millió lej értékben. Összefügg a demográfiai helyzet az igénylések számával. Minél nagyobb a település lélekszáma illetve aktív lakosainak száma, annál több igénylést nyújtottak be a as évben (7. ábra). 7. ábra Igénylések száma 0,534 0,542 lélekszám 0, év közötti lakosok száma Ahogyan az várható volt, a helyi területhasználati sajátosságok erős összefüggést mutatnak a támogatások igénylésével. Minél nagyobb a szántó és legelő területek mennyisége a községben, annál több igénylést nyújtottak be a helyiek (8. ábra). A 9. ábra a támogatások és a helyi fejlesztések közötti összefüggést illusztrálja. A kifizetések összege nő az utóbbi néhány évben a településeken lebonyolított projektek, főként infrastrukturális 261

8 beruházások összegének növekedésével. Ez az összefüggés azt mutatja, hogy a község gazdasági életképessége további fejlesztéseket ösztönöz. 8. ábra Igénylések száma 0,493 0,542 Szántóterület mennyisége 0,497 Bevett területek mennyisége 9. ábra Projektfinanszírozás Az utóbbi években 0,485 0,498 Támogatott területek mennyisége 0,955 Kifizetések összege 2008-ban Következtetések Ahogyan az várható volt, a támogatásra jogosult és a támogatott területek mennyisége, az igénylések száma és a kifizetések összege erős kapcsolatot mutat egyes, a gazdálkodáshoz tartozó lokális jellemzőkkel, mint a lakosságszám, a mezőgazdaságban dolgozók száma, a szántóterületek, a megművelhető területek mennyisége valamint a legelőterületek mennyisége. Viszont más, szintén a gazdasági életet meghatározó helyi tényezőkkel úgy tűnik nincs kapcsolatban a területek támogatása. Ilyen a lakosság más szektorokban való megoszlása, a vállalkozások száma, a civil kezdeményezések. Ahhoz hogy egy mélyebb elemzés során magyarázó tényezőket találjunk a területalapú támogatások igénybevételéről, további kutatási javaslatok fogalmazódnak meg, éspedig fontosnak tartjuk a személyi, családi aspektusok elemzését: az érintettek szakképzettségét, motivációját, tőkekészletét. 262

9 Felhasznált irodalom Ángyán József (2004): Agrár- környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés: az európai agrárfinanszírozás új útja, Agrárium, 2004/4 Európai Bizottság (2006): Foglalkoztatás a vidéki térségekben: a munkahelyhiány enyhítése, Brüsszel, COM(2006) 857 végleges, Európai Bizottság (2007): Felkészülés a KAP reform állapotfelmérésére, Brüsszel, , COM(2007) 722 végleges [online] lex.europa.eu Európai Bizottság (2008): Az EU közös agrárpolitikájának bemutatása. [online] Eurostat (2008): Europe in figures. Eurostat yearbook 2008, Eurostat Statistical books 263

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola A HATÉKONY GENERÁCIÓVÁLTÁS ELŐSEGÍTÉSE A MEZŐGAZDASÁGBAN A FIATAL GAZDÁK TÁMOGATÁSA Doktori (PhD) értekezés Hantos Krisztina Budapest

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA VIDÉKFEJLESZTÉS Szerző: Magócs Krisztina Lektor: Dr. Tarján Zoltán Dr.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 3.0 2014-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) TERVEZET VP 3.0. VERZIÓ AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA) FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA SFC FELTÖLTÉSRE ALKALMAS DOKUMENTUMVÁLTOZAT

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS Európa Tanulmányok EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA AZ AGRÁR -SZEKTORBAN Készítette: Herdon Erika Budapest

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

BEVEZETÉS... 3 I. A STRATÉGIAKÉSZÍTÉS MÓDSZERTANA... 4 II. SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 9 III. HELYZETÉRTÉKELÉS... 13

BEVEZETÉS... 3 I. A STRATÉGIAKÉSZÍTÉS MÓDSZERTANA... 4 II. SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 9 III. HELYZETÉRTÉKELÉS... 13 BEVEZETÉS... 3 I. A STRATÉGIAKÉSZÍTÉS MÓDSZERTANA... 4 II. SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 9 III. HELYZETÉRTÉKELÉS... 13 3.1. Hargita megye természetrajza... 13 3.2. Közigazgatás és demográfiai adatok... 16

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. július 7. (07.14.) (OR. en) 10893/05 Intézményközi dokumentum: 2005/0129 (CNS) AGRI 185 AGRISTR 31 CADREFIN 148 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum: 2005.

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei

Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. június (459 474. o.) NEMES GUSZTÁV Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája az integrált vidékfejlesztés lehetõségei A tanulmány az Európai Unió

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA (TERVEZET) 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés 3. 2. Helyzetfeltárás 4. 2.1 A mikrotérség foglalkoztatási helyzete 4. 2.2 A foglalkoztatási helyzetre ható kiemelt tényezők 6.

Részletesebben

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag)

A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) A Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (Közgyűlés által elfogadott végleges anyag) Ezer arc egy törekvés a Tisza-Tarna-Rima mentén 1. Vezetői összefoglaló 1.1 A

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú

J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. J/8102. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8102. számú J E L E N T É S az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány ADAPT2DC New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructure and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE KÍSÉRLETI PROJEKT A JÁSZSÁGBAN - NŐK

Részletesebben

Hagyomány és modernizáció

Hagyomány és modernizáció Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért 2007.11.06. Tartalom Bevezető... 3 A helyzet... 3 A Program... 4 1. Munkahelyteremtés... 5 1.1. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK LEADER PROGRAM TAPASZTALATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK LEADER PROGRAM TAPASZTALATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Török Ádám akadémikus DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben