ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám: PKAB- 96-1/2014. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTE RJ ESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- A Jósa András Múzeum évi beszámolójának és a évi munkatervének elfogadására Tisztelt Bizottság! Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények éves beszámolóinak, illetve munkaterveinek elfogadásáról - átruházott hatáskörben -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. A Jósa András Múzeum beszámolóját és munkatervét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény nak (5) bekezdése alapján előzetes véleményezésre a kultúráért felelős miniszter részére megküldtük. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságának l/2014/KOZGYUJT számú levele és részletes értékelése alapján az intézmény évi munkajelentését és a évi munkatervét elfogadásra javasolja. A Jósa András Múzeum - megyei hatóköréből adódó feladatait megfelelően ellátva - sikeres 2013-as esztendőt zárt, amit a múzeum színes és széles spektrumú állandó és időszaki kiállításai és programjai is mutatnak. A múzeum a évre vonatkozóan alapvetően reálisan tervez, az elmúlt évhez hasonlóan idén is - megyei hatókörét is szem előtt tartva - sokszínű kiállítási és egyéb programot kíván nyújtani a városi és megyei látogatóközönségnek; emellett nem szorul háttérbe a tudományos-szakmai munka sem. Mindezt számos előremutató fejlesztés, beruházás egészít ki. A mellékietek tartalmazzák a Jósa András Múzeum évi teljesítményalapú munkabeszámolóját és évi munkatervét. Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogyamellékelt beszámolót és munkatervet megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 15. Tisztelettel, r ü; 1_ Dr. Krizsai Anita osztá Iyvezető N Y R E G Y H Á Z A

2 MEGYEJ HATÓKÖRŰ VÁ ROS! MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÖ LAP INTÉZMÉ y NEVE: JÓSA ANDRÁS MEGYEJ HATÓKÖR Ű VÁROS! M ÚZEUM (TAGINTÉZMÉNYEJ: SÓSTÓ! MÚZEUMFALU, KÁLLAY GYŰJTEMÉNY ) V EZETÖJE: DR. BENE JÁNOS I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, stb. teljesülése) A megyei múzeumok és, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311 /2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet értelmében január l-jével a Jósa András Múzeum, mint megyei hatókörü városi múzeum a Kállay Gyűjteménnyel és a Sóstói Múzeumfaluval mint tagintézményeivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába került. Az alapító okiratot Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése január 16-án a 9/2013. (I. 16.) határozatával elfogadta, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága november 25-én jóváhagyta. Működési engedélyünk száma és kelte: MM/34018/2013. (2013. augusztus 8.). Legfőbb feladatunk a fenntartóváltás után is a működőképesség megőrzése volt, melyet az egész 2013-as esztendőben biztosítani tudtunk, sőt munkaterven felüli feladatokat is elvégeztünk. Bátran mondhatjuk, hogy a múzeum teljesítette a tőle elvártakat. Munkatársaink a múzeum ügyét a társadalom ügyeként kezelik - értéket adunk át, a közösséget szolgáljuk, hagyományt örökítettünk - tárgyi, képi, foglalkozás és virtuális formában. Kiállításainkkal, rendezvényeinkkel a lokális értéket szem előtt tartva színesítettük mind a városi, mind pedig a múzeumi programokat. Igyekeztünk látszani és megfelelni a XXI. századi múzeumokkal szembeni elvárásoknak, a közönséget színvonalasan kiszolgálni, terveinket teljesíteni. A munkaterv nek megfelelően megújítottuk a Közalkalmazotti Tanácsot. A közigazgatás átfogó reformja keretében az örökségvédelem (régészeti feltárások, műemlékvédelem ) a Belügyminisztérium, a múzeumok szakmai irányítása pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya hatáskörében van. Nagy őrőmmel fogadtuk a kormány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala megkereséseit a kőzmunka program kiszélesítése tárgyában. Örülünk, hogy lehetőséget tudunk biztosítani a munka világába való visszatérésre, s a diákoknak a nyári munkákra. Ennek keretében : - Két tumusban 6-6 fő diákmunkást foglalkoztattunk - A Sóstói Múzeumfaluban 12 közmunkás dolgozott húsvét jától Márton-napig - A Manda program keretében 10 fő végez digitalizálást intézményeinkben.

3 A táblázatban szereplő létszámadatok nagyméretű változásának oka a fenntartóváltásban van, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012-ben 1 megyei múzeum, 4 területi múzeum, 4 közérdekű muzeális gyűjtemény és 4 kiállító helyből álló intézményrendszer volt. Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet) Ebbő l szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) Eb ből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) tény tény II 2) A megyei hatókörű városi múzeumok fenntartóváltásának tapasztalatai, év közben felmerűlt problémák Mint minden váltás a kezdeti időszakban nem nélkülözött kisebb-nagyobb súrlódást, de az átadás-átvétel befejezésére, köszönhetően a fogadó város tisztségviselöi empátiájának, közvetlenségének, valamint a múzeumi dolgozók hozzáállásának, emberközeli a kapcsolat a fenntartó és intézményünk között, a beilleszkedés megtörtént. Dicsérendő, ahogyan a város vezetői, a polgármesteri hivatal dolgozói feladatainkhoz, programjainkhoz és gondjainkhoz segítő hozzáállással közelednek. Rendezvényeinket előzetesen egyeztet jük, azokhoz szinte minden alkalommal támogatásban részesülünk. Raktárgondjainkat megemlítve azonnal keresték a lehetőséget, majd Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése december 19-iki ülésén kettő darab, raktárnak alkalmas ingatlan díjmentes bérletben való átadásáról döntött a múzeum számára. II. Szakmai működés 1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései Fejlesztéseinket elsősorban a pénzbeli lehetőségek szabták meg, míg gondjainkat találékonysággal igyekeztünk megoldani. A Jósa András Múzeum évi fejlesztési tervei között továbbra is szerepelt a múzeum udvarának közösségi és rendezvényi térré való kialakítása. Terveket készíttettünk a múzeumépület alatt húzódó pincerendszer hasznosítására, de ezen elképzeléseink, megfelelő pályázati források hiánya miatt nem valósulhattak meg, de a megfelelö pályázatok figyelését továbbra is folytat juk. Szinte 2

4 minden pályázathoz, támogatáshoz kapcsolódunk, de azok nem mindegyike igazodik feladatainkhoz. A múzeum folytatásában lévő, a múzeum számára átadott 6 lakásos lakótömb egyik földszinti lakását saját e rőb ő l rendbetettük, ott alakítottuk ki a Retro lakás állandó kiállításunkat (3 szoba-kon yha-fürdőszoba, 100 m 2 ). A másik fóldszinti lakást szintén kifestettük, abban a Múzeumok Éjszakáján a vadászati kiállításhoz kapcsolódva preparátor műhelyt rendeztünk be, majd pedig - terven felül, saját erőből - 2 raktárat alakítottunk ki benne (40 m 2 ). A nyertes TIOP pályázatunk révén elkészültek a tervek a Il. emeleti lakás (160 m 2 ) tantárgyraktárrá való átalakítására, itt a munkálatok a kőzbeszerzési eljárás lezárulása után 2014 tavaszán megkezdődnek. Ezzel a beruházással közösségi tereink megnőnek, új programok szervezésére, múzeumpedagógiai foglalkozások tartására több lehetőségünk nyílik. Elkészült és a Múzeumok Éjszakáján megnyílt a Múzeumi KőnyvMegálló, mely folyamatosan sikerrel üzemel. Terven felül valósítottuk meg a KőnyvMegálló mellett a Krúdy-emlékpadot, melyet a Nyíregyházi Krúdy-napokon adtunk át azzal a céllal, hogy tovább erősítsük egyrészt Krúdyemlékét, másrészt, hogy legyen lehetőség arra, ha valaki a Könyvmegállóból kivett kőnyvet helyben kívánja olvasni, tudjon hová letelepedni, ahol lehetőséget biztosítunk társasjátékok (sakk, magyar- és franciakártya) használatára is. Szintén terven felül történt meg a Benczúr-ülőgamitúra restaurálása (kanapé, 2 db fotel, 6 db szék) is. A szintén nyertes HURO Cult-Tour pályázat révén a Sóstói Múzeumfaluban - a közbeszerzési eljárás lezárulása után - megépítjük az újlétai magtár második ütemét, mellyel újabb közösségi terek et nyerünk, s kialakít juk az Árpád-kori régészeti parkot is. A Sóstói Múzeumfaluban a foglalkozások helyszíneinek változatosabbá tétele céljából kialakítottunk egy falusi mosókonyhát (kállósemjéni istálló hátsó része) és egy kenderfeldolgozási helyiséget a kisnaményi ólban, amelyek az oktatást segítik. Szintén a Sóstói Múzeumfaluban - terven felül, saját erőből - alakítottuk ki a technikatörténeti raktárat. A Kállay Gyűjtemén y ben Nyíregyháza város jóvoltából szintén kaptunk két üres lakást, ahol időszaki kiállító tereket alakítottunk ki (80, illetve 95 m 2 -en). 2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás tény terv tény Régészeti és őslénytani feltárások száma és száma: 30, száma: 25, száma: 44 db alapterülete (db és nm) m m m 2 G yűjteménygyarapítási alkalmak száma és 221 alkalom, 250 alkalom, 201 alkalom időtartama (kivéve régészeti és őslén y tani 929 nap 800 nap 295 nap feltárások) (db és nap) Eves gyűjtemén y gyarapodás száma (tétel, darab darab darab db, példány, stb.) 3

5 Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma (db) Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 7147 darab darab darab 6663 darab 13. OOO darab darab darab 8300 darab 6100 darab 5580 darab 5000 darab 4550 darab darab darab darab 904 darab 200 darab 768 darab a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése A tervnek megfelelően törekedtünk a gyüjtemények gyarapítására, de a tervek teljesítésének egyik nagy akadálya az erre fordítható költségvetési összeg szint je. Mütárgyvásárlás csak pályázatok útján realizálható, s ez nagyon bizonytalan. Sok értékes anyag szinte örökre elvész, ha év közben a pályázati lehetőségek kimerülése után kerül látókörünkbe, mert a tulajdonosok a magángyüjtőknél és kereskedőknél hamar találnak vevőt, s nem várják meg, míg a múzeum esetleg egy év múlva megszerzi a pénzt. Így került ki a látókörünkből egyelőre a évi munkatervben elhatározott Hadik huszár sportkönyv megszerzésének ügye. Mindezek mellett a gyűjtemények számára fontos műtárgyakat szereztünk be, illetve a tarpai honfoglaló újabb egységei vel a szakmában bizonyára országos hírnevet szereztünk. A régészeti feltárások száma és területe jóval a tervezett felett volt. Ennek oka, hogy ezeket az adatokat alapvetően a beruházói megkeresések határozzák meg. Ezt a tényt jeleztük a évi terv készítésekor is. Ennek megfelelően az alábbiak szerint alakult a feltárás: A régészeti munka jellege darab terepi nap Tervásatás Megelőző feltárás Leletmentés 1 51 Próbafeltárás Ásatások összesen Régészeti felügyelet Helyszíni szemle Terepbejárás Összes tere(!i munka A történeti g yűjteményekben a munkaterv szennt folyt a gyűjtés, elsősorban a Nyíri pajkos kincstára CÍmű TÁMOP pályázathoz gyűjtöttünk fotókat, irodalomtörténeti emlékeket, helyi író k első kiadású műveit. 4

6 A néprajzi gyűjteményben elsősorban a tirpáksághoz kapcsolódó tárgyi anyag gyűjtésére fektettük a hangsúlyt, de hónapok óta tárgyalásokat folytatunk egy 140 darabos kisvárdai (főleg szőttesekből és hímzésekből álló) hagyaték ügyében. Az eladó többszöri módosítása miatt egyelőre nem sikerült az árban megegyeznünk. b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerulése Régészet: Tarpa honfoglalás kori temető gazdag sírleletei (tervásatás) Kora vaskori észak-itáliai fibula Tiszadadáról (leletbejelentés) Bronz kincslelet Papról (terepbejárás) Rézkori temetőegyüttes Papról (leletmentés) Bronzkori és római kori ritka edények a Beregi tározó teruletén (próbafeltárás) Képzőművészet: 2 db Benczúr Gyula ceruzarajz, 1 db Benczúr Gyula krétarajz, Osváth Imre nyíregyházi szobrászművész hagyatéka Iparművészet: XVII. századi ásatási rececsipke vállfűző és pártatöredék, XVII-XVIII. század fordulójáról való ásatási pártatöredék Helytörténet: Nyugati, illetve szovjet hadifogságban készített emlékdoboz, csajka, nyíregyházi középiskolai sapkajelvények Történeti dokumentum gyűjtemény: Az 1928-as New Yorki Kossuth-zarándoklat fotóalbuma, nyíregyházi képeslapok, r. világháború tábori levelezőlapok (több, mint 100 darab). Kállay Gyűjtemény: Aranyozott ezüst koszorú a Liptay-hagyatékból c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra Régészet: - A 2013-ban bekerult leletanyag közel háromszorosát leltároztuk be a régészeti gyűjteménybe. Valamennyi adatbázisba került (Ariadne). Ezek túlnyomó többsége a korábban bekerült anyagot jelenti. Mivel a restaurálás tempója szerint tudjuk csak leltározni a leleteket, így a 2013-ban bekerült leletek zömét a következő évben tudjuk nyilvántartásba venni. - Az állatcsontok leltározása valamivel lassabb tempóban zajlott, mivel az archaeozoológus csak október l-től állt munkába, s kezdetben rendeznie kellett a gyűjteményt. Még így is közel annyi leletet sikerült nyilvántartásba vennie, amennyi az éves gyarapodás volt (megjegyezve, hogy itt is érvényesek a régészeti leleteknél elmondottak: az idei gyarapodást csak tisztítás, rendezés és ragasztás után a követező évben tudjuk leltározni). Valamennyi adatbázisba került (Excell). - Antropológusa pillanatnyilag nincsen a múzeumnak. A leltározatlan leletek alacsony száma miatt 2013-ban a meghatározásra és lejtározásra nem kötöttünk szerződést. - Az adattári teljes szaporulatot belejtároztuk, digitalizáltuk, s adatbázisba (EM IR) kerult. Történet: 5

7 - A történeti és néprajzi gyűjteményekbe került anyago t az ARADNE programon tartjuk nyilván. Ezen gyűjtemények EM IR programba való átfordításán dolgozunk. A revízióval együtt folyamatosan történik a műtárgyak fotózása: 2013-ban a Helytörténeti gyűjtemény 800 darabos jelvénygyűjteményének revíziója történt meg tárgyfotózással, a történeti dokumentum gyűjteményben: 898, a képző- és iparművészeti gyűjteményben: 500, a néprajzi gyűjteményben 1040 tárgy revíziója történt meg tárgyfotózással. d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben előirányzott feladatok teljesülése A régészeti gyűjteményben megkezdődött az elmaradások felszámolása. Így az évi gyarapodásnál darabbal több tárgyat vettünk nyilvántartásba, amivel bőven túlteljesítettük a tervet. Az archaeozoológiai anyagban III db-bal növekedett a leltározatlan leletek mennyisége. Mivel azonban immár teljes munkaidejű szakember került a gyűjteménybe, valamint sikerült rendezni és leltározásra előkészíteni 2013-ban az anyagot, így 2014-ben az elmaradás felszámolása nagy ütemben elkezdődhet. Az antropológiai anyag korábban is csaknem naprakész volt, így a minimális gyarapodás nem jelent gondot. Szakember híján ennek folyamatos leltározása nem oldható meg.2014-ben egyszeri megbízással naprakész nyilvántartásunk lesz. e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben előirányzott feladatok teljesülése A Jósa András Múzeumban a leltározatlan numizmatikai anyag leltározásra való előkészítése történt meg. A Sóstói Múzeumfaluban elsősorban a korábban felhalmozódott agrár- és technikatörténeti tárgyak leltározása folyt. A terv szerint beleltároztak ebből 1000 tárgyat A Kállay Gyűjteményben Kállay Miklós miniszterelnök hagyatékából beleltároztak 1254 darabot f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos évi feladatok teljesülése - Minden egységünkben hosszú évek óta raktárgondokkal küzdünk. Előrelépés történt ebben az ügyben azzal, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése év végén két ingatlant adott át a múzeumnak raktár céljára. Az egyik ingatlan (Koszorú u. 10.) egy régi iskolaépület, melyben 5 tanterem van, alapterülete 200 m 2 A másik ingatlan (Kereszt u. 4.) volt magánlakás (3 szoba, konyha, melléképületek) szintén 200 m 2 alapterületű. A szükséges karbantartási munkák elvégzése után e két ingatlanban megoldható lesz a jelenleg bérelt raktárban elhelyezett tekintélyes bútorgyüjtemény (közel száz db), illetve a szintén ott raktározott installációs anyag végleges elhelyezése. - A Jósa András Múzeumban kialakult a régészeti, történeti, képzőművészeti raktárrend, az iparművészeti raktár új rendjének kialakítása pályázatfüggő (elsősorban textiltároló szekrények hiányoznak). 6

8 - A Kállay Gyűjtemén y ideális megoldása egy új épület (vagy a jelenleginél nagyobb alapterületű ) helyiség biztosítása lenne. A Bessenyei tér 15. szám alatti épület, az alapító dr. Kállay Kristóf szülőháza biztosítaná a méltó elhelyezést. A jelenlegi lakásban a kiállítások ugyan elfém ek (még a bővítés is lehetséges lenne az új szerzemények révén), raktárhelyiség azonban nagyon kicsi a gyűjteményben felhalmozott mintegy 6000 tárgy, dokumentum és fotó korszerű és biztonságos elhelyezésére. Folyamatosa figyeljük a külső és belső felújításra kiírt pályázatokat. - Ugyanez a probléma áll fenn a Sóstói Múzeumfalu esetében is. g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos évi feladatok teljesülése A Jósa András Múzeumnak 1 fő műtárgyvédelmi felelőse van, aki a múzeum műtárg yv édelmi feladatait folyamatosan látja el, itt a felmérése természetesen napra kész. A raktárakban és a kiállító helyiségekben a hőmérséklet és relatív páratartalom ellenőrzése rendben, folyamatosan megtörtént. Megtörtént a monitoring rovarcsapdák beszerzése és elhelyezése az Állományvédelmi Bizottság ajánlásának megfelelően. Kihelyeztük a frissített molycsapdákat, megtörtént a rovarirtás mind az anyaintézményben, mind a Sóstói Múzeumfaluban, mind a Kállay Gyűjteményben. Pályázat útján beszereztünk egy fényképezőgépet, mely lehetővé teszi a restaurálás során a műtárgyak állapotában bekövetkező változások nyomon követésének megfelelő dokumentálását (a számítástechnika ehhez kapcsolódó fejlesztése a jövő égető feladatai közé tartozik). A Sóstói Múzeumfaluban ugyancsak pályázat útján savmentes papírt szereztünk be. Pályázati forrásokból szeretnénk megvalósítani a raktárak és kiállítóterek ablakainak fényvédő fóliával való ellátását. A Jósa András Múzeum mint városi fenntartású megyei feladatokat ellátó intézmény feladatai közé tartozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén található további múzeumok és muzeális jellegű gyűjtemények és kiállítóhelyek műtárgyvédelmi ellenőrzése, az ottani szakemberekkel történő konzultáció, szakmai tanácsadás. Megyénkben az alábbi intézmények tartoznak ebbe a kategóriába: - Beregi Múzeum, Vásárosnamény - Rétkőzi Múzeum, Kisvárda - Szatmári Múzeum, Mátészalka - Vasvári Pál Múzeum, Tiszavasvári Ezen az intézmények szakembereivel szerződés keretében, valamint a Csengeri Helytörténeti Gyűjtemény vezetöjével szerződésen kívül (nem muzeális gyűjtemény, de nagy mennyiségű tárgyat őriz, s igazgatója tradicionálisan jó kapcsolatot ápol a Jósa András Múzeummal) folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Problémáikkal bármikor kereshették a műtárgyvédelmi felelőst, aki havi két alkalommal felkereste ezeket a múzeumokat, ahol a múzeumvezetőkkel egyeztetett az aktuális feladatokról, azok ellátásának miként jéről. A raktárakban és a kiállító helyiségekben a hőmérséklet és relatív páratartalom ellenőrzése rendben, folyamatosan megtörtént. A raktári őrzést a felelős ellenőrizte, apróbb gondatlanságokra a múzeumvezetők figyeimét felhívta. Jelezte a monitoring rovarcsapdák beszerzésének szükségességét az Állományvédelmi Bizottságtól. A Beregi Múzeum esetében problémaként merül fel a látványpincében a nedvesedés, itt ajánlottuk a szárítóberendezés beszerzését az Állományvédelmi Bizottságtól (díjmentesen). A kisvárdai múzeumban külön konzultációt folytatott a felújításhoz kapcsolódó műtárgy-költöztetésekkel kapcsolatban, ellenőrizte annak végrehajtását. Mátészalkán a kültéri látványkiállítással kapcsolatos állagmegőrzésre hívta fel különösen a figyelmet, mivel itt a néprajzi vegyes anyagú nagytárgyak a hőmérséklet- és páratartalom változásainak erősen ki vannak téve. A tiszavasvári múzeum új kiállításainak készítése során különös figyelmet fordítottunk a műtárgyvédelemre. h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos évi feladatok teljesülése 7

9 A restaurátor műhely összlétszáma 2012-ben 4 fő restaurátor és 2 fő cserépmosó volt. (Közülük 2 fő restaurátor GyED-en.) A év során l fő restaurátor (a laborvezető) nyugdíjba távozott, a 2 fő továbbra is GyED-en. A cserépmosók száma átszervezés miatt l fővel csökkent. A másik cserépmosó JUnIUS vegelg dolgozott félig már segédrestaurátorként. Így a műhelyben 2013-ban mindössze 1 fő restaurátor és fél éven át 1 fő segédrestaurátor/cserépmosó dolgozott. Ezen a helyzeten átszervezéssel próbáltunk javítani: júliustól folyt l fő korábbi adatbevivő betanítása cserépmosásra, illetve önerőből szeptem bertől restaurátor alaptanfolyamra jár. Így a tervezett 20 ezer tétel nyi tisztítandó és konzerválandó anyagnak közel a felét sikerült csak teljesítenünk. Ugyanakkor igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni a restaurálásra, így a tervezett 200 db-nak a 3 és félszeresét teljesítette a műhely. 3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: a) A digitalizálás helyzete év végén, az intézmény digitalizálási stratégiájának szöveges bemutatása A Régészeti Osztály évek óta folyamatosan térinformatikai rendszerrel dolgozik. Ennek térképészeti alapját az ArcView program jelenti Uelenleg 10.0 verzió, mely fejlesztésre szorul). Ehhez pillanatnyilag kétféle adatbázist tudunk kapcsolni. A régebbi az Ariadne, melyről folyamatosan térünk át az EMIR-re ban a lelöhelyek és régészeti objektumok (azaz a dokumentáció) már kizárólag az EMIRen történt, s folyamatban van a korábbi adatok importálása az Ariadnéról. A hozzá kapcsolódó leltárkönyv tesztelése folyik az EMIR-en. Az áttérést nehezíti, hogya modem adatbázisunk már komplex, így az egyes leletek a lelőhelyhez, illetve objektumhoz kapcsolódnak. Az Ariadnén ez még nem így volt, s az egyes tételek helyének meghatározása így hosszabb időt vesz igénybe től már az új adatbázisra kerülnek fel a nyilvántartásba vett leletek. Az EMIR előnye, hogy több intézmény használja és on-line adatbázis. Így ennek további fejlesztésén dolgozunk. Folytatni kívánjuk a régi gyűjtemény digitalizálását. Az EMIR adatbázisból lehetséges a web-iapunkon az on-line publikáció, így egyes gyüjteményeketl gyűjteményrészeket így kívánunk nyilvánossá tenni. A már meglévő adatbázisokat (pl. honfoglaló) tovább kívánjuk bővíteni. Az év folyamán elsősorban a Régészeti web-lapnak volt nagyobb forgalma. Decemberre ennek mintájára elindítottuk a múzeum felújított új web-lapját. Jelenleg a lapon külön jelenik meg 3 pályázat (Patrimonium-l, Patrimonium-2. és Cult-Tour. E mellett 2 adatbázisban (Honfoglalók és Műemlékek) lehet keresni. Sóstó Múzeumfalu lapja linkkel kapcsolódik a Jósa András Múzeuméhoz. (Ennek jobb szélén alul egy fülre kattintva lehet felkeresni a Régészeti web-iaprészt (feltöltetlen) 8

10 2013-ban a Múzeum lapját 859 személy látogatta meg. Összesen 877 látogatást regisztráltunk oldalt tekintettek meg. Átlagosan 2' 38"-t töltött el egy-egy látogató a lapon. A v i sszatérő látogatók száma 61,92%. 9 országbóllátogatták a lapot (a látogatásokból jól érzékelhető, hogy nagy szükség lenne az idegen nyelvű - angol változat fej lesztésére). Alapon 218 oldal található, főlapon 526 db kép, a műemléki, honfoglaló és pályázati korpuszokban további 1300 db, a főlapon 290 word-oldalnyi digitalizált szöveg, a műemléki, honfoglaló és pályázati korpuszokban további 450 word-oldalnyi, valamint 45' -nyi videó. Mutatók év 2013-re A évben A év végéig tervezett digitalizált végéig digitalizált digitalizálás állomány digitalizált tételszám állományból honlapon Digitalizált objektumok darab összesen (db) darab darab régészeti lelőhely, 2125 darab hozzáférhető lelőhelyverzió és 3009 darab régészeti objektum adatai (EMIR adatbázis) 372 darab könyv (Corvina) - ebből műtárgy (db) darab darab 872 darab darab - írott dokumentum (oldal) Az EMIRen 7000 oldal. Nem adatbázisban: 3720 oldal oldal 7791 darab adattári dokumentum (EMIR) Könyvtár: Nyírvidék oldal (htm://www2.ar canum.hulhelvi lapok) - audiovizuális (db, ill. perc) 562 perc 2*30 perc 12 db 240' 45 ' (részben weblap, részben adattár, részben oldal 9

11 DVD) Gyűjteményekre, kiállításokra alapozott 12 darab (Múzeumi 12 darab (Múzeumi 12 darab (Múzeumi 12 darab (Múzeumi múzeumpedagógiai kosár) kosár) kosár) kosár) letölthető segédanyagok (db) b) Kutatószolgálat Mutató tény terv tény Kutatók száma Kutatási alkalmak száma c) Múzeumi könyvtár Mutató tény terv tény Szaktájékoztatások száma (személyes, telefon, e-maii stb.) Könyvtárhasználók száma Könyvtárhasználatok száma Helyben használt könyvek, folyóiratok száma Kölcsönzött könyvek száma A Múzeumi Könyvmegállót használók száma meghaladta a 3000-t. 4) Tudományos kutatás: Szöveges értékelés és ismertetés mellett a következő számszerűsített adatok feltüntetése: A Jósa András Múzeum és tagintézményeiben a tudományos munkatársak száma 15 fő, akik közül PhD fokozattal rendelkezik 6 fö, kisdoktori fokozattal 1 fö. Négy kollégánk befejezte a PhD iskolát disszertációjának megírása és megvédése van hátra ban kisebb mértékű fluktuáció történt a tudományos dolgozók között: két régész kollégánk eltávozott, egy GYED-re távozott, egy pedig GYED-en volt. Helyettük két új kolléga érkezett régészként és a GYED-en lévő helyére pedig egy archeozoológus. A évben egyéb más múzeumi munkák mellett a tervezett kiadványainkat megjelentettük, bár abban a tudományos publikációk száma kollégáinktól kevesebb lett, mint ahogy az egyéb tudományos helyeken közölt tanulmányok száma is. A fentebb leírtak, a beilleszkedési idő kiesése is közrejátszhattak a publikációk számának csökkenésében. Örvendetes viszont, hogy megduplázódott a megtartott előadások száma és nőtt az ismeretterjesztő írásoké is. Összességében a tudományos és népszerűsítő teljesítmény az előző évihez volt hasonló. Tudományos munka mutatói tény terv tény Tudományos munkatársak száma (fő)

12 Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő) Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok 1 száma (db) A tudományos munkatársak által kivett I a tudományos munkatársak számára engedélyezett összes kutatónap száma Kutatónapot igénybe vehető tudományos munkatársak száma (fő) A múzeum által kiadott önálló tudományos- IO 5 5 muzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar I idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar I idegen nyelven) A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar I idegen nyelven) A munkatársak által tartott tudományos elöadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon Ikülfóldön) A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar I fajta fajta fajta idegen nyelven) A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar I idegen nyelven) Kiállítási forgatókönyvek száma (állandói időszaki) (db) Megvalósult kiállítások száma (állandói időszaki) (db) Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma I résztvevő munkatársak száma) Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok száma I résztvevő munkatársak száma) Felsőoktatásban oktatóként résztvevő l munkatársak száma (fő) Imegtartott órák száma II

13 (óra, l óra = 45 perc) Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) I megtartott órák száma (óra, l óra = 45 perc) 400 a) A 20l3. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok megvalósítása, eredmények bemutatása) Célkitűzésünk a múzeum gyűjteményi anyagainak közzététele. Ennek érdekében az egyes kutatók speciális szakképesítésüknek megfelelően igyekeznek feldolgozni a rendelkezésre álló adatokat. Ennek megoldása részben a hagyományos, papír alapú publikáció. Ennek egyik platformja a Múzeum Évkönyve, amely 1958 óta folyamatosan megjelenik. Ez egyúttal lehetővé teszi a cserekapcsolataink fenntartását a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt. Így a könyvtári fejlesztés biztosítja az alapvető szakirodalmat a további kutatáshoz. A rendszeresen megjelenő évkönyv mellett hasonlóan rendszeres a Jósa András Múzeum Képzőművészeti Katalógusai sorozat, mely a Jósa András Múzeum napján (december l.), illetve a Móricz Zsigmond Színházzal közösen rendezett Vidor Fesztivál keretében megnyitott (augusztus 30) képzőművészeti kiállítások anyag áét adja közre. Pénzügyi és pályázati keretektől függ a Jósa András Múzeum Kiadványai sorozat megjelentetése, 2013-ban egy darabját, a 69. számot tudtuk kiadni (Szabolcs honvédek aranykönyve ben). Másik lehetőségünk az on-line publikálás. Ennek érdekében alakítottuk ki ennek megfelelő hátterét a web-lapunkon, amelyre immár viszonylag könnyen tudunk on-line adatbázisokat feltenni. A tematikus, korszakot célzó (ezen belül kiemeit kutatási irány: neolitikum, rézkor, rómaikor, hunkor és kora népvándorlás kor, IX. század - külső doktori iskolás kutató, honfoglalás kor és középkor) kutatások mellett a tematikus, helytőrténeti feldolgozásokat is fontosnak tartjuk (megjelent Nagyhalász régészeti katasztere, kéziratban Fehérgyarmaté). Múzeumunk külföldi értékelésére jellemző, hogy csaknem minden évben érkezik hozzánk egy-egy diákcsoport tanulmányút keretében ban a freiburgi egyetem 30 régészhallgatója látogatott el 3 tanárral. A évi Múzeumi Évkönyvben megjelenik a korábban általunk szervezett nemzetközi régészeti konferencia anyaga (NKA támogatással). 2 fő a Szegedi Tudományegyetem OTKA pályázatának résztvevője egy speciális adatbázis kiépítésében. Hazai kapcsolatainkra jellemző, hogy régész- és néprajzos hallgatók folyamatosan, tőrténészek alkalmasint jelentkeznek szakdolgozati és doktori témákért, s járnak konzultációra, ásatásra hozzánk. Múzeumunk "diákbarát" hírben áll. b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos teljesítmények bemutatása) 12

14 2013-ban kutatónapot nem vettek igénybe kollégáink, mivel egy 2012 elején kiad ott rendelet a kutatónapokat elvonta. c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv teljesülése A évben kiadott kötetek: - Jósa András Múzeum Évkönyve XLIV. /szerk. Istvánovits Eszter, Almássy Katalin Nyíregyháza, [2013!] 365 o. - "Huszárok lóra, megállítani és feltartani a visszavonulókat!" 1Dr. 'Sóldos Béla visszaemlékezése Bev. és jegyz. Szabó Péter Nyíregyháza, o. Huszáremlékek 4. sz. - Remekművek V. Az Antal-Lusztig gyűjteményanyagából. Nagy István: Lélektől lélekig Bev. Madár Ximena Nyíregyháza o. A Jósa András Múzeum Képzőművészeti Katalógusai 62. sz. - Szabolcsi honvédek aranykönyve ben A Jósa András Múzeum Kiadványai (JAMK) 69. sz. Szerk.: Bene János Nyíregyháza, o. - Nagyné Bősze Katalin - Nagy Róbert: Bursza a tirpákoknál. Múzeumi foglalkoztató füzet gyermekeknek Sóstói Múzeumfalu Nyíregyháza, o. - Mártonné Vattai Anikó - Páli István: Tizedik szakácskönyvünk Nyíregyháza Sóstófürdő, o. A saját múzeumi kiadványok nyilvántartása július l-jétől a Kulcs-Soft adatbázisban történik. A december 31. állapot: 168 féle kiadvány összesen db, Ft értékben. d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai Elsősorban Romániával alakítottunk ki tudományos kapcsolatokat. Ennek jegyében kutatóink évek óta folyamatosan (2013-ban is) részt vesznek az erdélyi régészet legnagyobb seregszemléjén, a Posta Béla konferencián. Közös Hu-Ro pályázatunk van jelenleg is a Szatmárnémeti Múzeummal. Sorainkban vannak nemzetközi hírű szakemberek, akik rendszeresen járnak külföldi konferenciákra. Az idén egészen Dagesztánig vitte el munkatársunk intézményünk hírét, ahol természetesen előadást is tartott. Vendégkutatókat gyakran fogadunk külfóldről ban Krímből, Ungvárról, Szatmárnémetiből. A krími kutató előadást is tartott a Jósa András Múzeumban. Másik kapcsolódási irányunk Dél-Lengyelország elsősorban a Rákóczi-kultusz ápolása jegyében, valamint a nyíregyházi huszárok egykori galíciai szolgálatának emlékére. Az ottani városok múzeumaival (Jaroszlaw, Rzeszów, Przemysl stb.) a kapcsolat rendszeres, mint ahogy a varsói Állami Régészeti Múzeummal is. A Sóstói Múzeumfalunak hagyományosan jó kapcsolatai vannak az ungvári (Ukrajna) és máramarosszigeti (Románia) múzeumaival. Folyamatos a könyvtári cserekapcsolatunk egész Európában. A Mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum kiadói listáján egyik munkatársunk ( szerzőtárssal közösen írt) monográfiája kiadói listára került. Web-Iapunkról több anyagot átvettek külfóldön (pl. cestovani/ 163/na-severovychode-m adarska -nashbronzovy-poklad.aspx) 13

15 5) Kiállítási tevékenység a) Nyitva tartás:nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői) Jósa András Múzeum: 52 héten keresztül heti 48 órában (benne szombat és vasárnap) tart nyitva. Kállay Gyüjtemény: előzetes bejelentkezés esetén szombat-vasárnap is nyitva tart. Sóstói Múzeumfalu Húsvéttól Márton napig tart nyitva, ez idő alatt szombat és vasárnap is. b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök - Folyamatosan csomagokat vezettünk be látogatóink és az iskolák számára. A foglalkozásokkal egybekötött múzeumi látogatások esetén kedvezményt biztosítottunk. Nemzeti ünnepeinket egy-egy nyíregyházi iskolával közösen ünnepeltük a múzeumban, egyik napon az alsó tagozattai, a másikon pedig a felső tagozattai. - Új elemként az E-Misszió Egyesülettel közösen rendeztük meg a Víz Világnapját és a Föld Napját. Mindkét esetben többszáz diák látogatónk volt. - A Megyei Pedagógiai és Képzési Intézettel is együttmüködést alakítottunk ki, melynek révén közös vetélkedőket (Városfoglaló, Célkeresztben a parlagfü) szerveztünk általános és középiskolák részére, valamint konferenciákat a felnöttek részére. - Vetéikedőre készítettük fel fogyatékkal élő általános iskolásokat. - A városi TDM Irodával együttműködve rendeztük meg múzeumainkban a Turizmus Napját. - A Kállay Gyűjteményben továbbra is gyermekcsalogató kiállításokat szerveztünk a várostól megkapott lakásban. Gyermekjáték kiállítással, az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódó egyiptomi és görög művészetet bemutató táriattai fogadtuk a tanulókat. - A Sóstói Múzeumfalu a Bursza a tirpákoknál elnevezésű TÁMOP / program keretében 12 oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiájának teljesülése A fentebb leírt kezdeményezések látogatószán növelő hatása megfigyelhető volt, a foglalkozások számára nemcsak a tantermet, a múzeum nagytermét, hanem alkalmanként a kiállítótermeket és a múzeum auláját is igénybe kellett venni. d) Az épületen belüli információs eszközök Intézményeinkben nyomtatott falitérképek (angol nyelven is), szabadtéri irányító táblák szolgáltatnak információkkal. e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó A Sóstói Múzeumfaluban ajándékbolt üzemel. f) Az akadálymentesítés helyzete 14

16 Jósa András Múzeum: lifttel ellátott, akadálymentes Sóstói Múzeumfalu: fogadó épülete és egyes kiállító helyei akadálymentesek Kállay Gyüjtemény: az intézménynek helyet adó épületben lift üzemel. g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban Kollégáink felkészültek a fogyatékkal élők fogadására ban tőbb alkalommal tartottunk foglalkozást látás- és hallássérülteknek. Egy kollégánk jelnyelvtanfolyamot végzett. Mind a Jósa András Múzeumban, mind a Sóstói Múzeumfaluban tapintható, megfogható tárgyak vannak egy-egy kiállításban elhelyezve. A Sóstói Múzeumfalu állandó ilyen jellegű kiállításának címe: Tapintható népi kultúra. h) Kiállítások: Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv tény Benczúr Gyula emlékkiállítás "En elmentem a vásárba" Osi mesterek nyomában Jósa András emlékkiállítás Nyíregyháza katonasága "Sárga ördög" Péchy-Kovács Gyűjtemény Gencsy Tibor főhadnagy trófeái Retro lakás Az Eszak-Tiszántúl népi építészete és lakáskultúrája (Múzeumfalu) A Biblia világa (Múzeumfalu) Barangolás régmúlt iskolákban (Múzeumfalu) Tapintható népi kultúra (Múzeumfalu) A kender útja a vászonig (Múzeum falu) Paraszti nagymosás, vasalás (Múzeum falu) A Kállay-család története (Kállay Gyűjtemény) Az Ilosvay és Dietrich családok (Kállay Gyűjtemény) A Máltai Lovagrend (Kállay Gyűjtemény) Kitüntetések (Kállay Gyűjtemény)

17 A Benczúr Gyula emlékkiállítás látogatószáma azért kevesebb, mert 2013 június közepétől december végéig a tárlat a Móra Ferenc Múzeumban volt látható. A Sóstói Múzeumfalu két új állandó kiállítása Húsvétján nyílt meg. Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe Osváth Imre emlékkiállítás Nyíri bakák a Donnál Üzenet - Asatások, történetek Meddig alszol még hazám? Mesterkezek leletek, tény terv tény * 4807* A homokba szőtt város Csipkecsodák Erdőn, mezőn járva (Valaczkai Erzsébet festőművész kiállítása) Különleges trófeák Vadászok, fegyverek, trófeák Tisztelet az elejtett vadnak Természet vadászszemmel A gúthi trófeák világrekord dámszarvas Vadászbútorok, vadászkerámiák 6488 "A mező vadjai, az ég madarai" 9027 régészeti kiállítás A népi vad fogás eszközei A romantikától a modemizmusig (Válogatás a szegedi Móra Ferenc Múzeum képzőm űvészeti gyűjteményéből) Amos Imre emlékkiállítás In memonam Molnár Mátyás (V álogatás a Vay Ádám Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből) Az ásványok világa 20 éves a NIT Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete Metál dioráma 2890 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Őszi Tárlat Remekművek V., Lélektől lélekig INagy István portréil 16

18 A Margócsy-hagyaték 2406 Népi gyógyászat, tennészetes gyógymód (Múzeumfalu) Tavaszköszöntő (Múzeumfalu) Típusbútor, a falusi lakáskultúra Az Okor tárgyiasult emlékei (Kállay Gyűjtemény) Játék- és babatörténeti kiállítás * A Meddig alszol még hazám? as kiállítás és amesterkezek - népművészeti kiállítás látogatottsága az márciusi hóhelyzet miatt lett alacsonyabb március IS-én közösen Nyíregyháza városával, nagyszabású belvárosi ünnepségre készültünk, mely azonban meghiúsult. - Néhány kiállításunk terven felül valósult meg - A Vadászok, fegyverek, trófeák nagy kiállítás, melyet a Múzeumok Éjszakájára készítettünk, a részt vevő szervezők nagylelkűsége miatt még új abb, önálló kiállításokkal bővült ki. Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv tény Megmentett örökség - Kincsek 4688 Európa szívéből (Magyar Régész Szövetség vándorkiállí tás a ) "Eletem regénye" Móricz Zsigmond emlékkiállítás (Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása) Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): Kiállítás címe, bemutatás helyszíne Rákóczi nyomában (Lengyelország) Nyíri bakák a Donnál (Magyar Honvédség: Hajdúhadház, Debrecen, Művelődési Ház: Encsencs, Báthori István Múzeum: Nyírbátor) "A mező vadjai, az ég madarai" régészeti kiállítás. Szatmári Múzeum, Mátészalka tény terv tény Becsült: Becsült: 3000 Becsült: 2500 Doni emlékkiállítás (Művelődési Becsült:

19 Ház: Tuzsér, Döge, Városi könyvtár: Kisvárda) i) Látogatottság: Mutatók tény 20l3. terv 20l3. tény Összes látogatószám ebből: teljes árat fizető látogató kedvezményes árat fizető mgyenes Diák látogatók Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 3% 3% 3% 6) Közművelődési tevékenység tervezése Mutatók tény 20l3. terv 20l3. tény Tárlatvezetések száma (alkalom) Ebből szakvezetések száma (alkalom) Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) I látogatószám (fő) Ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom) Ebből idegen nyelvű vezetések száma (alkalom) Múzeumpedagógiai foglalkozások száma (alkalom) Ilátogatószám (fő) Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma (alkalom) I látogatószám (fő) Egyéb közművelődési rendezvények száma (alkalom)llátogatószám (fő) l a) Az intézmény ra tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának teljesülése (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása Igyakomokok, önkéntesek, stb.!, költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása Ip!.: TÁMOP, szponzorok, együttm űködésekl). 18

20 ban is kiemeit célcsoportunk az általános iskolák alsó- és felső tagozatos diákjai voltak. Sikerült azonban mindkét irányban bővíte nünk. A Jósa András Múzeumban a Nyíri pajkos kincstára, a Sóstói Múzeumfaluban pedig a Falusi teszem - veszem, illetve a Bursza a tirpákoknál T ÁMOP pályázatok révén kapcsoltunk be óvodás csoportokat, és intenzív kapcsolatot alakítottunk ki a Nyíregyházi Főiskola történettudományi tanszékével, illetve a rajz és kommunikációelméleti intézetével. Ez a kapcsolatfelvétel, valamint a pályázatok révén az általános és középiskolákkal kötött együttműködési megállapodások eredménye mutatkozott meg a látogatószám növekedésében. - Speciális igényű gyermekek számára az esélyeg y enlőség megteremtése, a látás-, hallás- és mozgáskorlátozottak, valamint értelmi sérültek részére speciális programok szervezése számunkra missziós feladat. Állandó kiállításainkhoz kínáltunk a fogyatékkal élő gyermekek számára műhelymunkát. A fogyatékkal élö gyermekek közül több csapatot készítettünk fel a múzeumban az ő sajátos vetélkedőikre. A Sóstói Múzeumfaluban állandó kiállítás várja a fogyatékkal élőket. - A senior korosztály számára felnőtt előadásokat, a múzeumbaráti körök foglalkozásait, a kiállításmegnyitókhoz, majd pedig esetenként rendhagyó tárlatvezetéseket szerveztünk, melyeken egy-egy közéleti személyiség, művész, tanár, művészettörténész vezette végig a látogatókat egy-egy kiállításon. - Intézményeink helyet adtak könyvbemutatóknak, egyesületek rendezvényeinek (Tégy a jövőért Egyesület, Periférián Alapítvány, Megyei Honismereti Egyesület, Városvédő Egyesület, Magyar Huszár Alapítvány), családi napoknak, intézményi napoknak, városi nagyrendezvényeknek. * Jósa András Múzeum: Doni megemlékezés Uan. 9.), a Föld Napja (ápr. 22.), Múzeumok Majálisa közösen a szatmárnémeti múzeummal (máj ), Csipkenap (máj. 18.), Múzeumok Éjszakája Uún. 15.), Kolozsvári Magyar Napok (aug ), XIII. Nyíregyházi Huszártalálkozó (aug ), Vidor Fesztivál közösen a Móricz Zsigmond Színházzal (aug szept. 7.), Múzeumi Nap (szept. 13.: kiállításmegnyitók, a Megyei Honismereti Egyesület Konferenciája, az Élő irodalom Élő könyvműhely Nyíregyházi Szerzőpontjának megnyitása), Szabolcs a hazáért ben, tudományos konferencia (szept. 25.), a Turizmus Világnapja (szept. 27.), Itthon otthon vagy! - Magyarország szeretlek! (szept ), Mesenap (szept. 30.), a Jósa András Múzeum napja (nov. 29.), Rotary Mikulás (dec. 6-7.). * Sóstói Múzeumfalu: Húsvéti készülődés (márc ), Falusi húsvét (ápr.l.), Majális (máj. 1.), Múzeumi világnap (máj. 18.), Pünkösd (máj. 20.), Szent Iván-éj Uún. 23), Kenyérünnep (aug. 20), Kóstolja meg Magyarországot! (szept. 14.), A Magyar Népmese Napja (szept. 30.), Márton-napi vigasságok (nov. 9.). * A XIII. Nyíregyházi Huszártalálkozó mindkét intézményünkben zajlott augusztus én, többszáz résztvevővel.) b) Közmű v el ő dési programokból befolyó bevételek ( belépőjeg y ek, foglalkozások díja stb.) Mutatók tény terv tény J egyár-bevétel eft eft eft. Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai 3376 eft eft e.ft. 19

KIVONAT. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2007. (IV.20.) h a t á r o z a t a

KIVONAT. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 23/2007. (IV.20.) h a t á r o z a t a KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2007. április 20-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 216 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Damjanich János Múzeum Intézményazonosító: 124216 Az adatszolgáltató székhelye: 5Szolnok Utca, házszám:

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő)

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai

Részletesebben

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító: 11896681 Az adatszolgáltató

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2012. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SÁRRÉTI MÚZEUM 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Név: Sárréti Múzeum Székhelye: Szeghalom, 5520, Tildy Zoltán u.14. Működési engedély száma, kelte: M/d/53., 2002. év. 07. 05. A korábbi működési okmányok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- NyíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA SZOCÁLS és KÖZN EVELÉS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-586 E-MAl: NYHSZOC@NYREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Intézményazonosító: 1196997 Az adatszolgáltató székhelye: 1145Budapest

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. 5. melléklet MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM (2012-BEN NÓGRÁDI TÖRTÉNETI MÚZEUM) VEZETŐJE: DR. SZIRÁCSIK ÉVA I. Szervezeti kérdések (2012.

Részletesebben

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések

A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések A múzeumi törvény és a muzeális gyűjteményekre vonatkozó állami rendelkezések Jogszabályok relevanciája az egyházi gyűjtemények tekintetében Állami, önkormányzati fenntartású intézmények: szélesebb szabályozás

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-26/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító:

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2013. 2012. tény 2013. terv 14,5 15,5 5,5 5,5

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2013. 2012. tény 2013. terv 14,5 15,5 5,5 5,5 6. melléklet MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2013. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM VEZETŐJE: DR. SZIRÁCSIK ÉVA I. Szervezeti kérdések (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. I. Szervezeti kérdések

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. I. Szervezeti kérdések MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM VEZETŐJE: SHAH GABRIELLA I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Szervezeti kérdések. 4. melléklet a.../2015.(...) NJB sz. határozathoz MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2015.

Szervezeti kérdések. 4. melléklet a.../2015.(...) NJB sz. határozathoz MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2015. 4. melléklet a.../2015.(...) NJB sz. határozathoz MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2015. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM VEZETŐJE: DR. FODOR MIKLÓS ZOLTÁN IGAZGATÓHELYETTES

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

ZEMPLÉNI MÚZEUM ÉVI MUNKATERV. Készítette: Fazekas Lászlóné. igazgató január 9.

ZEMPLÉNI MÚZEUM ÉVI MUNKATERV. Készítette: Fazekas Lászlóné. igazgató január 9. ZEMPLÉNI MÚZEUM 2017. ÉVI MUNKATERV Készítette: Fazekas Lászlóné igazgató 2017. január 9. Tartalom Bevezetés... 2 Általános elvek, célok... 2 Kiemelt feladatok... 3 Tárgyi feltételek biztosítása... 3 A

Részletesebben

Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata

Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata Szablyár Péter Tájházvezetési ismeretek I. A működtetés napi gyakorlata Alapfogalmak Tájház: a népi építészet szempontjából jelentős, esetleg népi műemlékeknek minősített épületekben berendezett lakásbelsőket

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 328B-12/1-2012-0001 Családi Nap 5 tematikája; Sárospatak, 2013 június 29 szombat Cím: Sárospatakon Nemzetközi út Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 32. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. EI6terjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz kulturális eseti kérelmek elbírálására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIl: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5 0; FAX: +3642524-501 E-MAl.:POLGARMESTER@NYREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2185/2013/XV. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

A Csongrádi Információs Központ Stratégiai terve a 2014-2020 időszakra. (tervezet)

A Csongrádi Információs Központ Stratégiai terve a 2014-2020 időszakra. (tervezet) A Csongrádi Információs Központ Stratégiai terve a 2014-2020 időszakra (tervezet) Az intézmény bemutatása: Könyvtár Csongrádon, 1955 óta működik könyvtár, amelynek fenntartója Csongrád város Önkormányzata

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben