ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám: PKAB- 96-1/2014. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTE RJ ESZTÉS -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- A Jósa András Múzeum évi beszámolójának és a évi munkatervének elfogadására Tisztelt Bizottság! Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények éves beszámolóinak, illetve munkaterveinek elfogadásáról - átruházott hatáskörben -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. A Jósa András Múzeum beszámolóját és munkatervét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény nak (5) bekezdése alapján előzetes véleményezésre a kultúráért felelős miniszter részére megküldtük. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságának l/2014/KOZGYUJT számú levele és részletes értékelése alapján az intézmény évi munkajelentését és a évi munkatervét elfogadásra javasolja. A Jósa András Múzeum - megyei hatóköréből adódó feladatait megfelelően ellátva - sikeres 2013-as esztendőt zárt, amit a múzeum színes és széles spektrumú állandó és időszaki kiállításai és programjai is mutatnak. A múzeum a évre vonatkozóan alapvetően reálisan tervez, az elmúlt évhez hasonlóan idén is - megyei hatókörét is szem előtt tartva - sokszínű kiállítási és egyéb programot kíván nyújtani a városi és megyei látogatóközönségnek; emellett nem szorul háttérbe a tudományos-szakmai munka sem. Mindezt számos előremutató fejlesztés, beruházás egészít ki. A mellékietek tartalmazzák a Jósa András Múzeum évi teljesítményalapú munkabeszámolóját és évi munkatervét. Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogyamellékelt beszámolót és munkatervet megvitatni és jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, április 15. Tisztelettel, r ü; 1_ Dr. Krizsai Anita osztá Iyvezető N Y R E G Y H Á Z A

2 MEGYEJ HATÓKÖRŰ VÁ ROS! MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÖ LAP INTÉZMÉ y NEVE: JÓSA ANDRÁS MEGYEJ HATÓKÖR Ű VÁROS! M ÚZEUM (TAGINTÉZMÉNYEJ: SÓSTÓ! MÚZEUMFALU, KÁLLAY GYŰJTEMÉNY ) V EZETÖJE: DR. BENE JÁNOS I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, stb. teljesülése) A megyei múzeumok és, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311 /2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet értelmében január l-jével a Jósa András Múzeum, mint megyei hatókörü városi múzeum a Kállay Gyűjteménnyel és a Sóstói Múzeumfaluval mint tagintézményeivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába került. Az alapító okiratot Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése január 16-án a 9/2013. (I. 16.) határozatával elfogadta, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága november 25-én jóváhagyta. Működési engedélyünk száma és kelte: MM/34018/2013. (2013. augusztus 8.). Legfőbb feladatunk a fenntartóváltás után is a működőképesség megőrzése volt, melyet az egész 2013-as esztendőben biztosítani tudtunk, sőt munkaterven felüli feladatokat is elvégeztünk. Bátran mondhatjuk, hogy a múzeum teljesítette a tőle elvártakat. Munkatársaink a múzeum ügyét a társadalom ügyeként kezelik - értéket adunk át, a közösséget szolgáljuk, hagyományt örökítettünk - tárgyi, képi, foglalkozás és virtuális formában. Kiállításainkkal, rendezvényeinkkel a lokális értéket szem előtt tartva színesítettük mind a városi, mind pedig a múzeumi programokat. Igyekeztünk látszani és megfelelni a XXI. századi múzeumokkal szembeni elvárásoknak, a közönséget színvonalasan kiszolgálni, terveinket teljesíteni. A munkaterv nek megfelelően megújítottuk a Közalkalmazotti Tanácsot. A közigazgatás átfogó reformja keretében az örökségvédelem (régészeti feltárások, műemlékvédelem ) a Belügyminisztérium, a múzeumok szakmai irányítása pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya hatáskörében van. Nagy őrőmmel fogadtuk a kormány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala megkereséseit a kőzmunka program kiszélesítése tárgyában. Örülünk, hogy lehetőséget tudunk biztosítani a munka világába való visszatérésre, s a diákoknak a nyári munkákra. Ennek keretében : - Két tumusban 6-6 fő diákmunkást foglalkoztattunk - A Sóstói Múzeumfaluban 12 közmunkás dolgozott húsvét jától Márton-napig - A Manda program keretében 10 fő végez digitalizálást intézményeinkben.

3 A táblázatban szereplő létszámadatok nagyméretű változásának oka a fenntartóváltásban van, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012-ben 1 megyei múzeum, 4 területi múzeum, 4 közérdekű muzeális gyűjtemény és 4 kiállító helyből álló intézményrendszer volt. Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet) Ebbő l szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) Eb ből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet) tény tény II 2) A megyei hatókörű városi múzeumok fenntartóváltásának tapasztalatai, év közben felmerűlt problémák Mint minden váltás a kezdeti időszakban nem nélkülözött kisebb-nagyobb súrlódást, de az átadás-átvétel befejezésére, köszönhetően a fogadó város tisztségviselöi empátiájának, közvetlenségének, valamint a múzeumi dolgozók hozzáállásának, emberközeli a kapcsolat a fenntartó és intézményünk között, a beilleszkedés megtörtént. Dicsérendő, ahogyan a város vezetői, a polgármesteri hivatal dolgozói feladatainkhoz, programjainkhoz és gondjainkhoz segítő hozzáállással közelednek. Rendezvényeinket előzetesen egyeztet jük, azokhoz szinte minden alkalommal támogatásban részesülünk. Raktárgondjainkat megemlítve azonnal keresték a lehetőséget, majd Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése december 19-iki ülésén kettő darab, raktárnak alkalmas ingatlan díjmentes bérletben való átadásáról döntött a múzeum számára. II. Szakmai működés 1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései Fejlesztéseinket elsősorban a pénzbeli lehetőségek szabták meg, míg gondjainkat találékonysággal igyekeztünk megoldani. A Jósa András Múzeum évi fejlesztési tervei között továbbra is szerepelt a múzeum udvarának közösségi és rendezvényi térré való kialakítása. Terveket készíttettünk a múzeumépület alatt húzódó pincerendszer hasznosítására, de ezen elképzeléseink, megfelelő pályázati források hiánya miatt nem valósulhattak meg, de a megfelelö pályázatok figyelését továbbra is folytat juk. Szinte 2

4 minden pályázathoz, támogatáshoz kapcsolódunk, de azok nem mindegyike igazodik feladatainkhoz. A múzeum folytatásában lévő, a múzeum számára átadott 6 lakásos lakótömb egyik földszinti lakását saját e rőb ő l rendbetettük, ott alakítottuk ki a Retro lakás állandó kiállításunkat (3 szoba-kon yha-fürdőszoba, 100 m 2 ). A másik fóldszinti lakást szintén kifestettük, abban a Múzeumok Éjszakáján a vadászati kiállításhoz kapcsolódva preparátor műhelyt rendeztünk be, majd pedig - terven felül, saját erőből - 2 raktárat alakítottunk ki benne (40 m 2 ). A nyertes TIOP pályázatunk révén elkészültek a tervek a Il. emeleti lakás (160 m 2 ) tantárgyraktárrá való átalakítására, itt a munkálatok a kőzbeszerzési eljárás lezárulása után 2014 tavaszán megkezdődnek. Ezzel a beruházással közösségi tereink megnőnek, új programok szervezésére, múzeumpedagógiai foglalkozások tartására több lehetőségünk nyílik. Elkészült és a Múzeumok Éjszakáján megnyílt a Múzeumi KőnyvMegálló, mely folyamatosan sikerrel üzemel. Terven felül valósítottuk meg a KőnyvMegálló mellett a Krúdy-emlékpadot, melyet a Nyíregyházi Krúdy-napokon adtunk át azzal a céllal, hogy tovább erősítsük egyrészt Krúdyemlékét, másrészt, hogy legyen lehetőség arra, ha valaki a Könyvmegállóból kivett kőnyvet helyben kívánja olvasni, tudjon hová letelepedni, ahol lehetőséget biztosítunk társasjátékok (sakk, magyar- és franciakártya) használatára is. Szintén terven felül történt meg a Benczúr-ülőgamitúra restaurálása (kanapé, 2 db fotel, 6 db szék) is. A szintén nyertes HURO Cult-Tour pályázat révén a Sóstói Múzeumfaluban - a közbeszerzési eljárás lezárulása után - megépítjük az újlétai magtár második ütemét, mellyel újabb közösségi terek et nyerünk, s kialakít juk az Árpád-kori régészeti parkot is. A Sóstói Múzeumfaluban a foglalkozások helyszíneinek változatosabbá tétele céljából kialakítottunk egy falusi mosókonyhát (kállósemjéni istálló hátsó része) és egy kenderfeldolgozási helyiséget a kisnaményi ólban, amelyek az oktatást segítik. Szintén a Sóstói Múzeumfaluban - terven felül, saját erőből - alakítottuk ki a technikatörténeti raktárat. A Kállay Gyűjtemén y ben Nyíregyháza város jóvoltából szintén kaptunk két üres lakást, ahol időszaki kiállító tereket alakítottunk ki (80, illetve 95 m 2 -en). 2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás tény terv tény Régészeti és őslénytani feltárások száma és száma: 30, száma: 25, száma: 44 db alapterülete (db és nm) m m m 2 G yűjteménygyarapítási alkalmak száma és 221 alkalom, 250 alkalom, 201 alkalom időtartama (kivéve régészeti és őslén y tani 929 nap 800 nap 295 nap feltárások) (db és nap) Eves gyűjtemén y gyarapodás száma (tétel, darab darab darab db, példány, stb.) 3

5 Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma (db) Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 7147 darab darab darab 6663 darab 13. OOO darab darab darab 8300 darab 6100 darab 5580 darab 5000 darab 4550 darab darab darab darab 904 darab 200 darab 768 darab a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése A tervnek megfelelően törekedtünk a gyüjtemények gyarapítására, de a tervek teljesítésének egyik nagy akadálya az erre fordítható költségvetési összeg szint je. Mütárgyvásárlás csak pályázatok útján realizálható, s ez nagyon bizonytalan. Sok értékes anyag szinte örökre elvész, ha év közben a pályázati lehetőségek kimerülése után kerül látókörünkbe, mert a tulajdonosok a magángyüjtőknél és kereskedőknél hamar találnak vevőt, s nem várják meg, míg a múzeum esetleg egy év múlva megszerzi a pénzt. Így került ki a látókörünkből egyelőre a évi munkatervben elhatározott Hadik huszár sportkönyv megszerzésének ügye. Mindezek mellett a gyűjtemények számára fontos műtárgyakat szereztünk be, illetve a tarpai honfoglaló újabb egységei vel a szakmában bizonyára országos hírnevet szereztünk. A régészeti feltárások száma és területe jóval a tervezett felett volt. Ennek oka, hogy ezeket az adatokat alapvetően a beruházói megkeresések határozzák meg. Ezt a tényt jeleztük a évi terv készítésekor is. Ennek megfelelően az alábbiak szerint alakult a feltárás: A régészeti munka jellege darab terepi nap Tervásatás Megelőző feltárás Leletmentés 1 51 Próbafeltárás Ásatások összesen Régészeti felügyelet Helyszíni szemle Terepbejárás Összes tere(!i munka A történeti g yűjteményekben a munkaterv szennt folyt a gyűjtés, elsősorban a Nyíri pajkos kincstára CÍmű TÁMOP pályázathoz gyűjtöttünk fotókat, irodalomtörténeti emlékeket, helyi író k első kiadású műveit. 4

6 A néprajzi gyűjteményben elsősorban a tirpáksághoz kapcsolódó tárgyi anyag gyűjtésére fektettük a hangsúlyt, de hónapok óta tárgyalásokat folytatunk egy 140 darabos kisvárdai (főleg szőttesekből és hímzésekből álló) hagyaték ügyében. Az eladó többszöri módosítása miatt egyelőre nem sikerült az árban megegyeznünk. b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerulése Régészet: Tarpa honfoglalás kori temető gazdag sírleletei (tervásatás) Kora vaskori észak-itáliai fibula Tiszadadáról (leletbejelentés) Bronz kincslelet Papról (terepbejárás) Rézkori temetőegyüttes Papról (leletmentés) Bronzkori és római kori ritka edények a Beregi tározó teruletén (próbafeltárás) Képzőművészet: 2 db Benczúr Gyula ceruzarajz, 1 db Benczúr Gyula krétarajz, Osváth Imre nyíregyházi szobrászművész hagyatéka Iparművészet: XVII. századi ásatási rececsipke vállfűző és pártatöredék, XVII-XVIII. század fordulójáról való ásatási pártatöredék Helytörténet: Nyugati, illetve szovjet hadifogságban készített emlékdoboz, csajka, nyíregyházi középiskolai sapkajelvények Történeti dokumentum gyűjtemény: Az 1928-as New Yorki Kossuth-zarándoklat fotóalbuma, nyíregyházi képeslapok, r. világháború tábori levelezőlapok (több, mint 100 darab). Kállay Gyűjtemény: Aranyozott ezüst koszorú a Liptay-hagyatékból c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra Régészet: - A 2013-ban bekerult leletanyag közel háromszorosát leltároztuk be a régészeti gyűjteménybe. Valamennyi adatbázisba került (Ariadne). Ezek túlnyomó többsége a korábban bekerült anyagot jelenti. Mivel a restaurálás tempója szerint tudjuk csak leltározni a leleteket, így a 2013-ban bekerült leletek zömét a következő évben tudjuk nyilvántartásba venni. - Az állatcsontok leltározása valamivel lassabb tempóban zajlott, mivel az archaeozoológus csak október l-től állt munkába, s kezdetben rendeznie kellett a gyűjteményt. Még így is közel annyi leletet sikerült nyilvántartásba vennie, amennyi az éves gyarapodás volt (megjegyezve, hogy itt is érvényesek a régészeti leleteknél elmondottak: az idei gyarapodást csak tisztítás, rendezés és ragasztás után a követező évben tudjuk leltározni). Valamennyi adatbázisba került (Excell). - Antropológusa pillanatnyilag nincsen a múzeumnak. A leltározatlan leletek alacsony száma miatt 2013-ban a meghatározásra és lejtározásra nem kötöttünk szerződést. - Az adattári teljes szaporulatot belejtároztuk, digitalizáltuk, s adatbázisba (EM IR) kerult. Történet: 5

7 - A történeti és néprajzi gyűjteményekbe került anyago t az ARADNE programon tartjuk nyilván. Ezen gyűjtemények EM IR programba való átfordításán dolgozunk. A revízióval együtt folyamatosan történik a műtárgyak fotózása: 2013-ban a Helytörténeti gyűjtemény 800 darabos jelvénygyűjteményének revíziója történt meg tárgyfotózással, a történeti dokumentum gyűjteményben: 898, a képző- és iparművészeti gyűjteményben: 500, a néprajzi gyűjteményben 1040 tárgy revíziója történt meg tárgyfotózással. d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben előirányzott feladatok teljesülése A régészeti gyűjteményben megkezdődött az elmaradások felszámolása. Így az évi gyarapodásnál darabbal több tárgyat vettünk nyilvántartásba, amivel bőven túlteljesítettük a tervet. Az archaeozoológiai anyagban III db-bal növekedett a leltározatlan leletek mennyisége. Mivel azonban immár teljes munkaidejű szakember került a gyűjteménybe, valamint sikerült rendezni és leltározásra előkészíteni 2013-ban az anyagot, így 2014-ben az elmaradás felszámolása nagy ütemben elkezdődhet. Az antropológiai anyag korábban is csaknem naprakész volt, így a minimális gyarapodás nem jelent gondot. Szakember híján ennek folyamatos leltározása nem oldható meg.2014-ben egyszeri megbízással naprakész nyilvántartásunk lesz. e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben előirányzott feladatok teljesülése A Jósa András Múzeumban a leltározatlan numizmatikai anyag leltározásra való előkészítése történt meg. A Sóstói Múzeumfaluban elsősorban a korábban felhalmozódott agrár- és technikatörténeti tárgyak leltározása folyt. A terv szerint beleltároztak ebből 1000 tárgyat A Kállay Gyűjteményben Kállay Miklós miniszterelnök hagyatékából beleltároztak 1254 darabot f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos évi feladatok teljesülése - Minden egységünkben hosszú évek óta raktárgondokkal küzdünk. Előrelépés történt ebben az ügyben azzal, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése év végén két ingatlant adott át a múzeumnak raktár céljára. Az egyik ingatlan (Koszorú u. 10.) egy régi iskolaépület, melyben 5 tanterem van, alapterülete 200 m 2 A másik ingatlan (Kereszt u. 4.) volt magánlakás (3 szoba, konyha, melléképületek) szintén 200 m 2 alapterületű. A szükséges karbantartási munkák elvégzése után e két ingatlanban megoldható lesz a jelenleg bérelt raktárban elhelyezett tekintélyes bútorgyüjtemény (közel száz db), illetve a szintén ott raktározott installációs anyag végleges elhelyezése. - A Jósa András Múzeumban kialakult a régészeti, történeti, képzőművészeti raktárrend, az iparművészeti raktár új rendjének kialakítása pályázatfüggő (elsősorban textiltároló szekrények hiányoznak). 6

8 - A Kállay Gyűjtemén y ideális megoldása egy új épület (vagy a jelenleginél nagyobb alapterületű ) helyiség biztosítása lenne. A Bessenyei tér 15. szám alatti épület, az alapító dr. Kállay Kristóf szülőháza biztosítaná a méltó elhelyezést. A jelenlegi lakásban a kiállítások ugyan elfém ek (még a bővítés is lehetséges lenne az új szerzemények révén), raktárhelyiség azonban nagyon kicsi a gyűjteményben felhalmozott mintegy 6000 tárgy, dokumentum és fotó korszerű és biztonságos elhelyezésére. Folyamatosa figyeljük a külső és belső felújításra kiírt pályázatokat. - Ugyanez a probléma áll fenn a Sóstói Múzeumfalu esetében is. g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos évi feladatok teljesülése A Jósa András Múzeumnak 1 fő műtárgyvédelmi felelőse van, aki a múzeum műtárg yv édelmi feladatait folyamatosan látja el, itt a felmérése természetesen napra kész. A raktárakban és a kiállító helyiségekben a hőmérséklet és relatív páratartalom ellenőrzése rendben, folyamatosan megtörtént. Megtörtént a monitoring rovarcsapdák beszerzése és elhelyezése az Állományvédelmi Bizottság ajánlásának megfelelően. Kihelyeztük a frissített molycsapdákat, megtörtént a rovarirtás mind az anyaintézményben, mind a Sóstói Múzeumfaluban, mind a Kállay Gyűjteményben. Pályázat útján beszereztünk egy fényképezőgépet, mely lehetővé teszi a restaurálás során a műtárgyak állapotában bekövetkező változások nyomon követésének megfelelő dokumentálását (a számítástechnika ehhez kapcsolódó fejlesztése a jövő égető feladatai közé tartozik). A Sóstói Múzeumfaluban ugyancsak pályázat útján savmentes papírt szereztünk be. Pályázati forrásokból szeretnénk megvalósítani a raktárak és kiállítóterek ablakainak fényvédő fóliával való ellátását. A Jósa András Múzeum mint városi fenntartású megyei feladatokat ellátó intézmény feladatai közé tartozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén található további múzeumok és muzeális jellegű gyűjtemények és kiállítóhelyek műtárgyvédelmi ellenőrzése, az ottani szakemberekkel történő konzultáció, szakmai tanácsadás. Megyénkben az alábbi intézmények tartoznak ebbe a kategóriába: - Beregi Múzeum, Vásárosnamény - Rétkőzi Múzeum, Kisvárda - Szatmári Múzeum, Mátészalka - Vasvári Pál Múzeum, Tiszavasvári Ezen az intézmények szakembereivel szerződés keretében, valamint a Csengeri Helytörténeti Gyűjtemény vezetöjével szerződésen kívül (nem muzeális gyűjtemény, de nagy mennyiségű tárgyat őriz, s igazgatója tradicionálisan jó kapcsolatot ápol a Jósa András Múzeummal) folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Problémáikkal bármikor kereshették a műtárgyvédelmi felelőst, aki havi két alkalommal felkereste ezeket a múzeumokat, ahol a múzeumvezetőkkel egyeztetett az aktuális feladatokról, azok ellátásának miként jéről. A raktárakban és a kiállító helyiségekben a hőmérséklet és relatív páratartalom ellenőrzése rendben, folyamatosan megtörtént. A raktári őrzést a felelős ellenőrizte, apróbb gondatlanságokra a múzeumvezetők figyeimét felhívta. Jelezte a monitoring rovarcsapdák beszerzésének szükségességét az Állományvédelmi Bizottságtól. A Beregi Múzeum esetében problémaként merül fel a látványpincében a nedvesedés, itt ajánlottuk a szárítóberendezés beszerzését az Állományvédelmi Bizottságtól (díjmentesen). A kisvárdai múzeumban külön konzultációt folytatott a felújításhoz kapcsolódó műtárgy-költöztetésekkel kapcsolatban, ellenőrizte annak végrehajtását. Mátészalkán a kültéri látványkiállítással kapcsolatos állagmegőrzésre hívta fel különösen a figyelmet, mivel itt a néprajzi vegyes anyagú nagytárgyak a hőmérséklet- és páratartalom változásainak erősen ki vannak téve. A tiszavasvári múzeum új kiállításainak készítése során különös figyelmet fordítottunk a műtárgyvédelemre. h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos évi feladatok teljesülése 7

9 A restaurátor műhely összlétszáma 2012-ben 4 fő restaurátor és 2 fő cserépmosó volt. (Közülük 2 fő restaurátor GyED-en.) A év során l fő restaurátor (a laborvezető) nyugdíjba távozott, a 2 fő továbbra is GyED-en. A cserépmosók száma átszervezés miatt l fővel csökkent. A másik cserépmosó JUnIUS vegelg dolgozott félig már segédrestaurátorként. Így a műhelyben 2013-ban mindössze 1 fő restaurátor és fél éven át 1 fő segédrestaurátor/cserépmosó dolgozott. Ezen a helyzeten átszervezéssel próbáltunk javítani: júliustól folyt l fő korábbi adatbevivő betanítása cserépmosásra, illetve önerőből szeptem bertől restaurátor alaptanfolyamra jár. Így a tervezett 20 ezer tétel nyi tisztítandó és konzerválandó anyagnak közel a felét sikerült csak teljesítenünk. Ugyanakkor igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni a restaurálásra, így a tervezett 200 db-nak a 3 és félszeresét teljesítette a műhely. 3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: a) A digitalizálás helyzete év végén, az intézmény digitalizálási stratégiájának szöveges bemutatása A Régészeti Osztály évek óta folyamatosan térinformatikai rendszerrel dolgozik. Ennek térképészeti alapját az ArcView program jelenti Uelenleg 10.0 verzió, mely fejlesztésre szorul). Ehhez pillanatnyilag kétféle adatbázist tudunk kapcsolni. A régebbi az Ariadne, melyről folyamatosan térünk át az EMIR-re ban a lelöhelyek és régészeti objektumok (azaz a dokumentáció) már kizárólag az EMIRen történt, s folyamatban van a korábbi adatok importálása az Ariadnéról. A hozzá kapcsolódó leltárkönyv tesztelése folyik az EMIR-en. Az áttérést nehezíti, hogya modem adatbázisunk már komplex, így az egyes leletek a lelőhelyhez, illetve objektumhoz kapcsolódnak. Az Ariadnén ez még nem így volt, s az egyes tételek helyének meghatározása így hosszabb időt vesz igénybe től már az új adatbázisra kerülnek fel a nyilvántartásba vett leletek. Az EMIR előnye, hogy több intézmény használja és on-line adatbázis. Így ennek további fejlesztésén dolgozunk. Folytatni kívánjuk a régi gyűjtemény digitalizálását. Az EMIR adatbázisból lehetséges a web-iapunkon az on-line publikáció, így egyes gyüjteményeketl gyűjteményrészeket így kívánunk nyilvánossá tenni. A már meglévő adatbázisokat (pl. honfoglaló) tovább kívánjuk bővíteni. Az év folyamán elsősorban a Régészeti web-lapnak volt nagyobb forgalma. Decemberre ennek mintájára elindítottuk a múzeum felújított új web-lapját. Jelenleg a lapon külön jelenik meg 3 pályázat (Patrimonium-l, Patrimonium-2. és Cult-Tour. E mellett 2 adatbázisban (Honfoglalók és Műemlékek) lehet keresni. Sóstó Múzeumfalu lapja linkkel kapcsolódik a Jósa András Múzeuméhoz. (Ennek jobb szélén alul egy fülre kattintva lehet felkeresni a Régészeti web-iaprészt (feltöltetlen) 8

10 2013-ban a Múzeum lapját 859 személy látogatta meg. Összesen 877 látogatást regisztráltunk oldalt tekintettek meg. Átlagosan 2' 38"-t töltött el egy-egy látogató a lapon. A v i sszatérő látogatók száma 61,92%. 9 országbóllátogatták a lapot (a látogatásokból jól érzékelhető, hogy nagy szükség lenne az idegen nyelvű - angol változat fej lesztésére). Alapon 218 oldal található, főlapon 526 db kép, a műemléki, honfoglaló és pályázati korpuszokban további 1300 db, a főlapon 290 word-oldalnyi digitalizált szöveg, a műemléki, honfoglaló és pályázati korpuszokban további 450 word-oldalnyi, valamint 45' -nyi videó. Mutatók év 2013-re A évben A év végéig tervezett digitalizált végéig digitalizált digitalizálás állomány digitalizált tételszám állományból honlapon Digitalizált objektumok darab összesen (db) darab darab régészeti lelőhely, 2125 darab hozzáférhető lelőhelyverzió és 3009 darab régészeti objektum adatai (EMIR adatbázis) 372 darab könyv (Corvina) - ebből műtárgy (db) darab darab 872 darab darab - írott dokumentum (oldal) Az EMIRen 7000 oldal. Nem adatbázisban: 3720 oldal oldal 7791 darab adattári dokumentum (EMIR) Könyvtár: Nyírvidék oldal (htm://www2.ar canum.hulhelvi lapok) - audiovizuális (db, ill. perc) 562 perc 2*30 perc 12 db 240' 45 ' (részben weblap, részben adattár, részben oldal 9

11 DVD) Gyűjteményekre, kiállításokra alapozott 12 darab (Múzeumi 12 darab (Múzeumi 12 darab (Múzeumi 12 darab (Múzeumi múzeumpedagógiai kosár) kosár) kosár) kosár) letölthető segédanyagok (db) b) Kutatószolgálat Mutató tény terv tény Kutatók száma Kutatási alkalmak száma c) Múzeumi könyvtár Mutató tény terv tény Szaktájékoztatások száma (személyes, telefon, e-maii stb.) Könyvtárhasználók száma Könyvtárhasználatok száma Helyben használt könyvek, folyóiratok száma Kölcsönzött könyvek száma A Múzeumi Könyvmegállót használók száma meghaladta a 3000-t. 4) Tudományos kutatás: Szöveges értékelés és ismertetés mellett a következő számszerűsített adatok feltüntetése: A Jósa András Múzeum és tagintézményeiben a tudományos munkatársak száma 15 fő, akik közül PhD fokozattal rendelkezik 6 fö, kisdoktori fokozattal 1 fö. Négy kollégánk befejezte a PhD iskolát disszertációjának megírása és megvédése van hátra ban kisebb mértékű fluktuáció történt a tudományos dolgozók között: két régész kollégánk eltávozott, egy GYED-re távozott, egy pedig GYED-en volt. Helyettük két új kolléga érkezett régészként és a GYED-en lévő helyére pedig egy archeozoológus. A évben egyéb más múzeumi munkák mellett a tervezett kiadványainkat megjelentettük, bár abban a tudományos publikációk száma kollégáinktól kevesebb lett, mint ahogy az egyéb tudományos helyeken közölt tanulmányok száma is. A fentebb leírtak, a beilleszkedési idő kiesése is közrejátszhattak a publikációk számának csökkenésében. Örvendetes viszont, hogy megduplázódott a megtartott előadások száma és nőtt az ismeretterjesztő írásoké is. Összességében a tudományos és népszerűsítő teljesítmény az előző évihez volt hasonló. Tudományos munka mutatói tény terv tény Tudományos munkatársak száma (fő)

12 Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő) Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok 1 száma (db) A tudományos munkatársak által kivett I a tudományos munkatársak számára engedélyezett összes kutatónap száma Kutatónapot igénybe vehető tudományos munkatársak száma (fő) A múzeum által kiadott önálló tudományos- IO 5 5 muzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar I idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar I idegen nyelven) A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar I idegen nyelven) A munkatársak által tartott tudományos elöadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon Ikülfóldön) A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar I fajta fajta fajta idegen nyelven) A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar I idegen nyelven) Kiállítási forgatókönyvek száma (állandói időszaki) (db) Megvalósult kiállítások száma (állandói időszaki) (db) Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma I résztvevő munkatársak száma) Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok száma I résztvevő munkatársak száma) Felsőoktatásban oktatóként résztvevő l munkatársak száma (fő) Imegtartott órák száma II

13 (óra, l óra = 45 perc) Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) I megtartott órák száma (óra, l óra = 45 perc) 400 a) A 20l3. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok megvalósítása, eredmények bemutatása) Célkitűzésünk a múzeum gyűjteményi anyagainak közzététele. Ennek érdekében az egyes kutatók speciális szakképesítésüknek megfelelően igyekeznek feldolgozni a rendelkezésre álló adatokat. Ennek megoldása részben a hagyományos, papír alapú publikáció. Ennek egyik platformja a Múzeum Évkönyve, amely 1958 óta folyamatosan megjelenik. Ez egyúttal lehetővé teszi a cserekapcsolataink fenntartását a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt. Így a könyvtári fejlesztés biztosítja az alapvető szakirodalmat a további kutatáshoz. A rendszeresen megjelenő évkönyv mellett hasonlóan rendszeres a Jósa András Múzeum Képzőművészeti Katalógusai sorozat, mely a Jósa András Múzeum napján (december l.), illetve a Móricz Zsigmond Színházzal közösen rendezett Vidor Fesztivál keretében megnyitott (augusztus 30) képzőművészeti kiállítások anyag áét adja közre. Pénzügyi és pályázati keretektől függ a Jósa András Múzeum Kiadványai sorozat megjelentetése, 2013-ban egy darabját, a 69. számot tudtuk kiadni (Szabolcs honvédek aranykönyve ben). Másik lehetőségünk az on-line publikálás. Ennek érdekében alakítottuk ki ennek megfelelő hátterét a web-lapunkon, amelyre immár viszonylag könnyen tudunk on-line adatbázisokat feltenni. A tematikus, korszakot célzó (ezen belül kiemeit kutatási irány: neolitikum, rézkor, rómaikor, hunkor és kora népvándorlás kor, IX. század - külső doktori iskolás kutató, honfoglalás kor és középkor) kutatások mellett a tematikus, helytőrténeti feldolgozásokat is fontosnak tartjuk (megjelent Nagyhalász régészeti katasztere, kéziratban Fehérgyarmaté). Múzeumunk külföldi értékelésére jellemző, hogy csaknem minden évben érkezik hozzánk egy-egy diákcsoport tanulmányút keretében ban a freiburgi egyetem 30 régészhallgatója látogatott el 3 tanárral. A évi Múzeumi Évkönyvben megjelenik a korábban általunk szervezett nemzetközi régészeti konferencia anyaga (NKA támogatással). 2 fő a Szegedi Tudományegyetem OTKA pályázatának résztvevője egy speciális adatbázis kiépítésében. Hazai kapcsolatainkra jellemző, hogy régész- és néprajzos hallgatók folyamatosan, tőrténészek alkalmasint jelentkeznek szakdolgozati és doktori témákért, s járnak konzultációra, ásatásra hozzánk. Múzeumunk "diákbarát" hírben áll. b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos teljesítmények bemutatása) 12

14 2013-ban kutatónapot nem vettek igénybe kollégáink, mivel egy 2012 elején kiad ott rendelet a kutatónapokat elvonta. c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv teljesülése A évben kiadott kötetek: - Jósa András Múzeum Évkönyve XLIV. /szerk. Istvánovits Eszter, Almássy Katalin Nyíregyháza, [2013!] 365 o. - "Huszárok lóra, megállítani és feltartani a visszavonulókat!" 1Dr. 'Sóldos Béla visszaemlékezése Bev. és jegyz. Szabó Péter Nyíregyháza, o. Huszáremlékek 4. sz. - Remekművek V. Az Antal-Lusztig gyűjteményanyagából. Nagy István: Lélektől lélekig Bev. Madár Ximena Nyíregyháza o. A Jósa András Múzeum Képzőművészeti Katalógusai 62. sz. - Szabolcsi honvédek aranykönyve ben A Jósa András Múzeum Kiadványai (JAMK) 69. sz. Szerk.: Bene János Nyíregyháza, o. - Nagyné Bősze Katalin - Nagy Róbert: Bursza a tirpákoknál. Múzeumi foglalkoztató füzet gyermekeknek Sóstói Múzeumfalu Nyíregyháza, o. - Mártonné Vattai Anikó - Páli István: Tizedik szakácskönyvünk Nyíregyháza Sóstófürdő, o. A saját múzeumi kiadványok nyilvántartása július l-jétől a Kulcs-Soft adatbázisban történik. A december 31. állapot: 168 féle kiadvány összesen db, Ft értékben. d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai Elsősorban Romániával alakítottunk ki tudományos kapcsolatokat. Ennek jegyében kutatóink évek óta folyamatosan (2013-ban is) részt vesznek az erdélyi régészet legnagyobb seregszemléjén, a Posta Béla konferencián. Közös Hu-Ro pályázatunk van jelenleg is a Szatmárnémeti Múzeummal. Sorainkban vannak nemzetközi hírű szakemberek, akik rendszeresen járnak külföldi konferenciákra. Az idén egészen Dagesztánig vitte el munkatársunk intézményünk hírét, ahol természetesen előadást is tartott. Vendégkutatókat gyakran fogadunk külfóldről ban Krímből, Ungvárról, Szatmárnémetiből. A krími kutató előadást is tartott a Jósa András Múzeumban. Másik kapcsolódási irányunk Dél-Lengyelország elsősorban a Rákóczi-kultusz ápolása jegyében, valamint a nyíregyházi huszárok egykori galíciai szolgálatának emlékére. Az ottani városok múzeumaival (Jaroszlaw, Rzeszów, Przemysl stb.) a kapcsolat rendszeres, mint ahogy a varsói Állami Régészeti Múzeummal is. A Sóstói Múzeumfalunak hagyományosan jó kapcsolatai vannak az ungvári (Ukrajna) és máramarosszigeti (Románia) múzeumaival. Folyamatos a könyvtári cserekapcsolatunk egész Európában. A Mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum kiadói listáján egyik munkatársunk ( szerzőtárssal közösen írt) monográfiája kiadói listára került. Web-Iapunkról több anyagot átvettek külfóldön (pl. cestovani/ 163/na-severovychode-m adarska -nashbronzovy-poklad.aspx) 13

15 5) Kiállítási tevékenység a) Nyitva tartás:nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői) Jósa András Múzeum: 52 héten keresztül heti 48 órában (benne szombat és vasárnap) tart nyitva. Kállay Gyüjtemény: előzetes bejelentkezés esetén szombat-vasárnap is nyitva tart. Sóstói Múzeumfalu Húsvéttól Márton napig tart nyitva, ez idő alatt szombat és vasárnap is. b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök - Folyamatosan csomagokat vezettünk be látogatóink és az iskolák számára. A foglalkozásokkal egybekötött múzeumi látogatások esetén kedvezményt biztosítottunk. Nemzeti ünnepeinket egy-egy nyíregyházi iskolával közösen ünnepeltük a múzeumban, egyik napon az alsó tagozattai, a másikon pedig a felső tagozattai. - Új elemként az E-Misszió Egyesülettel közösen rendeztük meg a Víz Világnapját és a Föld Napját. Mindkét esetben többszáz diák látogatónk volt. - A Megyei Pedagógiai és Képzési Intézettel is együttmüködést alakítottunk ki, melynek révén közös vetélkedőket (Városfoglaló, Célkeresztben a parlagfü) szerveztünk általános és középiskolák részére, valamint konferenciákat a felnöttek részére. - Vetéikedőre készítettük fel fogyatékkal élő általános iskolásokat. - A városi TDM Irodával együttműködve rendeztük meg múzeumainkban a Turizmus Napját. - A Kállay Gyűjteményben továbbra is gyermekcsalogató kiállításokat szerveztünk a várostól megkapott lakásban. Gyermekjáték kiállítással, az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódó egyiptomi és görög művészetet bemutató táriattai fogadtuk a tanulókat. - A Sóstói Múzeumfalu a Bursza a tirpákoknál elnevezésű TÁMOP / program keretében 12 oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiájának teljesülése A fentebb leírt kezdeményezések látogatószán növelő hatása megfigyelhető volt, a foglalkozások számára nemcsak a tantermet, a múzeum nagytermét, hanem alkalmanként a kiállítótermeket és a múzeum auláját is igénybe kellett venni. d) Az épületen belüli információs eszközök Intézményeinkben nyomtatott falitérképek (angol nyelven is), szabadtéri irányító táblák szolgáltatnak információkkal. e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó A Sóstói Múzeumfaluban ajándékbolt üzemel. f) Az akadálymentesítés helyzete 14

16 Jósa András Múzeum: lifttel ellátott, akadálymentes Sóstói Múzeumfalu: fogadó épülete és egyes kiállító helyei akadálymentesek Kállay Gyüjtemény: az intézménynek helyet adó épületben lift üzemel. g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban Kollégáink felkészültek a fogyatékkal élők fogadására ban tőbb alkalommal tartottunk foglalkozást látás- és hallássérülteknek. Egy kollégánk jelnyelvtanfolyamot végzett. Mind a Jósa András Múzeumban, mind a Sóstói Múzeumfaluban tapintható, megfogható tárgyak vannak egy-egy kiállításban elhelyezve. A Sóstói Múzeumfalu állandó ilyen jellegű kiállításának címe: Tapintható népi kultúra. h) Kiállítások: Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv tény Benczúr Gyula emlékkiállítás "En elmentem a vásárba" Osi mesterek nyomában Jósa András emlékkiállítás Nyíregyháza katonasága "Sárga ördög" Péchy-Kovács Gyűjtemény Gencsy Tibor főhadnagy trófeái Retro lakás Az Eszak-Tiszántúl népi építészete és lakáskultúrája (Múzeumfalu) A Biblia világa (Múzeumfalu) Barangolás régmúlt iskolákban (Múzeumfalu) Tapintható népi kultúra (Múzeumfalu) A kender útja a vászonig (Múzeum falu) Paraszti nagymosás, vasalás (Múzeum falu) A Kállay-család története (Kállay Gyűjtemény) Az Ilosvay és Dietrich családok (Kállay Gyűjtemény) A Máltai Lovagrend (Kállay Gyűjtemény) Kitüntetések (Kállay Gyűjtemény)

17 A Benczúr Gyula emlékkiállítás látogatószáma azért kevesebb, mert 2013 június közepétől december végéig a tárlat a Móra Ferenc Múzeumban volt látható. A Sóstói Múzeumfalu két új állandó kiállítása Húsvétján nyílt meg. Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe Osváth Imre emlékkiállítás Nyíri bakák a Donnál Üzenet - Asatások, történetek Meddig alszol még hazám? Mesterkezek leletek, tény terv tény * 4807* A homokba szőtt város Csipkecsodák Erdőn, mezőn járva (Valaczkai Erzsébet festőművész kiállítása) Különleges trófeák Vadászok, fegyverek, trófeák Tisztelet az elejtett vadnak Természet vadászszemmel A gúthi trófeák világrekord dámszarvas Vadászbútorok, vadászkerámiák 6488 "A mező vadjai, az ég madarai" 9027 régészeti kiállítás A népi vad fogás eszközei A romantikától a modemizmusig (Válogatás a szegedi Móra Ferenc Múzeum képzőm űvészeti gyűjteményéből) Amos Imre emlékkiállítás In memonam Molnár Mátyás (V álogatás a Vay Ádám Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből) Az ásványok világa 20 éves a NIT Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete Metál dioráma 2890 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Őszi Tárlat Remekművek V., Lélektől lélekig INagy István portréil 16

18 A Margócsy-hagyaték 2406 Népi gyógyászat, tennészetes gyógymód (Múzeumfalu) Tavaszköszöntő (Múzeumfalu) Típusbútor, a falusi lakáskultúra Az Okor tárgyiasult emlékei (Kállay Gyűjtemény) Játék- és babatörténeti kiállítás * A Meddig alszol még hazám? as kiállítás és amesterkezek - népművészeti kiállítás látogatottsága az márciusi hóhelyzet miatt lett alacsonyabb március IS-én közösen Nyíregyháza városával, nagyszabású belvárosi ünnepségre készültünk, mely azonban meghiúsult. - Néhány kiállításunk terven felül valósult meg - A Vadászok, fegyverek, trófeák nagy kiállítás, melyet a Múzeumok Éjszakájára készítettünk, a részt vevő szervezők nagylelkűsége miatt még új abb, önálló kiállításokkal bővült ki. Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (saját épületben): Kiállítás címe tény terv tény Megmentett örökség - Kincsek 4688 Európa szívéből (Magyar Régész Szövetség vándorkiállí tás a ) "Eletem regénye" Móricz Zsigmond emlékkiállítás (Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása) Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen): Kiállítás címe, bemutatás helyszíne Rákóczi nyomában (Lengyelország) Nyíri bakák a Donnál (Magyar Honvédség: Hajdúhadház, Debrecen, Művelődési Ház: Encsencs, Báthori István Múzeum: Nyírbátor) "A mező vadjai, az ég madarai" régészeti kiállítás. Szatmári Múzeum, Mátészalka tény terv tény Becsült: Becsült: 3000 Becsült: 2500 Doni emlékkiállítás (Művelődési Becsült:

19 Ház: Tuzsér, Döge, Városi könyvtár: Kisvárda) i) Látogatottság: Mutatók tény 20l3. terv 20l3. tény Összes látogatószám ebből: teljes árat fizető látogató kedvezményes árat fizető mgyenes Diák látogatók Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 3% 3% 3% 6) Közművelődési tevékenység tervezése Mutatók tény 20l3. terv 20l3. tény Tárlatvezetések száma (alkalom) Ebből szakvezetések száma (alkalom) Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) I látogatószám (fő) Ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom) Ebből idegen nyelvű vezetések száma (alkalom) Múzeumpedagógiai foglalkozások száma (alkalom) Ilátogatószám (fő) Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma (alkalom) I látogatószám (fő) Egyéb közművelődési rendezvények száma (alkalom)llátogatószám (fő) l a) Az intézmény ra tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának teljesülése (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása Igyakomokok, önkéntesek, stb.!, költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása Ip!.: TÁMOP, szponzorok, együttm űködésekl). 18

20 ban is kiemeit célcsoportunk az általános iskolák alsó- és felső tagozatos diákjai voltak. Sikerült azonban mindkét irányban bővíte nünk. A Jósa András Múzeumban a Nyíri pajkos kincstára, a Sóstói Múzeumfaluban pedig a Falusi teszem - veszem, illetve a Bursza a tirpákoknál T ÁMOP pályázatok révén kapcsoltunk be óvodás csoportokat, és intenzív kapcsolatot alakítottunk ki a Nyíregyházi Főiskola történettudományi tanszékével, illetve a rajz és kommunikációelméleti intézetével. Ez a kapcsolatfelvétel, valamint a pályázatok révén az általános és középiskolákkal kötött együttműködési megállapodások eredménye mutatkozott meg a látogatószám növekedésében. - Speciális igényű gyermekek számára az esélyeg y enlőség megteremtése, a látás-, hallás- és mozgáskorlátozottak, valamint értelmi sérültek részére speciális programok szervezése számunkra missziós feladat. Állandó kiállításainkhoz kínáltunk a fogyatékkal élő gyermekek számára műhelymunkát. A fogyatékkal élö gyermekek közül több csapatot készítettünk fel a múzeumban az ő sajátos vetélkedőikre. A Sóstói Múzeumfaluban állandó kiállítás várja a fogyatékkal élőket. - A senior korosztály számára felnőtt előadásokat, a múzeumbaráti körök foglalkozásait, a kiállításmegnyitókhoz, majd pedig esetenként rendhagyó tárlatvezetéseket szerveztünk, melyeken egy-egy közéleti személyiség, művész, tanár, művészettörténész vezette végig a látogatókat egy-egy kiállításon. - Intézményeink helyet adtak könyvbemutatóknak, egyesületek rendezvényeinek (Tégy a jövőért Egyesület, Periférián Alapítvány, Megyei Honismereti Egyesület, Városvédő Egyesület, Magyar Huszár Alapítvány), családi napoknak, intézményi napoknak, városi nagyrendezvényeknek. * Jósa András Múzeum: Doni megemlékezés Uan. 9.), a Föld Napja (ápr. 22.), Múzeumok Majálisa közösen a szatmárnémeti múzeummal (máj ), Csipkenap (máj. 18.), Múzeumok Éjszakája Uún. 15.), Kolozsvári Magyar Napok (aug ), XIII. Nyíregyházi Huszártalálkozó (aug ), Vidor Fesztivál közösen a Móricz Zsigmond Színházzal (aug szept. 7.), Múzeumi Nap (szept. 13.: kiállításmegnyitók, a Megyei Honismereti Egyesület Konferenciája, az Élő irodalom Élő könyvműhely Nyíregyházi Szerzőpontjának megnyitása), Szabolcs a hazáért ben, tudományos konferencia (szept. 25.), a Turizmus Világnapja (szept. 27.), Itthon otthon vagy! - Magyarország szeretlek! (szept ), Mesenap (szept. 30.), a Jósa András Múzeum napja (nov. 29.), Rotary Mikulás (dec. 6-7.). * Sóstói Múzeumfalu: Húsvéti készülődés (márc ), Falusi húsvét (ápr.l.), Majális (máj. 1.), Múzeumi világnap (máj. 18.), Pünkösd (máj. 20.), Szent Iván-éj Uún. 23), Kenyérünnep (aug. 20), Kóstolja meg Magyarországot! (szept. 14.), A Magyar Népmese Napja (szept. 30.), Márton-napi vigasságok (nov. 9.). * A XIII. Nyíregyházi Huszártalálkozó mindkét intézményünkben zajlott augusztus én, többszáz résztvevővel.) b) Közmű v el ő dési programokból befolyó bevételek ( belépőjeg y ek, foglalkozások díja stb.) Mutatók tény terv tény J egyár-bevétel eft eft eft. Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai 3376 eft eft e.ft. 19

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. 5. melléklet MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM (2012-BEN NÓGRÁDI TÖRTÉNETI MÚZEUM) VEZETŐJE: DR. SZIRÁCSIK ÉVA I. Szervezeti kérdések (2012.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: DR. TAKÁCS IMRE FŐIGAZGATÓ MELLÉKLETEK: A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum éves munkaterve A Nagytétényi kastély

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: Az Iparművészeti Múzeum alapító okiratának módosulását követően 2011. márciusában az Iparművészeti

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. NM 152 08/2012 INTÉZMÉNY NEVE: NÉPRAJZI MÚZEUM VEZETŐJE: FEJŐS ZOLTÁN I. Szervezeti kérdések Az előírt, kényszerű létszámcsökkentés 21 fővel kisebb létszámot jelent a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 1.1. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum adatai RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: SZNM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KELTE, SZÁMA: 2008. ÁPRILIS 17. 9439/2008. SZÉKHELYE: 2000 SZENTENDRE,

Részletesebben

2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2015. január 22-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése

Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése 1 Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése Készült: Az Oktatási És Kulturális Minisztérium 10.061/2008. számú intézkedésében meghatározott alábbiakban részletezett

Részletesebben

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 Eger, 2014 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÜLDETÉSE A Dobó István Vármúzeum, mint történelmi emlékhely és kultuszhely feladatának tekinti Eger és Heves

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 1 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 AZ ÉV SORÁN TÖRTÉNT MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁSOK... 5 1.2 A 2014. ÉVI FŐBB MUNKATERVI PONTOK TELJESÜLÉSE... 5 2 SZERVEZETI KÉRDÉSEK:... 5 2.1 SZERVEZETI,

Részletesebben

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI 1992 KAPOSVÁR SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI FÜZETEI MUZEUMOK 19 1992 KAPOSVÁR Szerkesztő SZAPU MAGDA Technikai szerkesztő FARKAS

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 1 A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A Csongrád megyei múzeumi szervezet 2007. évi munkajelentését (az eddigi gyakorlat szerint) a társmúzeumok igazgatói, valamint az osztály

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése

Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése 1 Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése Készült: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 19558-3/2013/KTF számú intézkedésében meghatározott szempontok szerint.

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 0 Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2014. évi munkájáról 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Az intézmény vezetője: Pálmann Judit igazgató 2015. február 20. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az év során

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP-2007-3.1.2.

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MÚZEUM KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA 1 1.1. A múzeum A múzeum rövid bemutatása A nagykunsági kerületi ház és a börtön a mai múzeum a város legrégibb épületei közé

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április XI. évfolyam 1. szám 2013 Szerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Hegedűsné Majnár Márta, Kapitány Orsolya

Részletesebben