Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra!"

Átírás

1 XXII. évf. 5. (180.) szám május iwiwen és facebookon - Kiállítás a Városi Könyvtár és Mővelıdési Házban május 24-én, pénteken 17 órától KENÉZ FERENC intarzia kiállítását megnyitja Kerékgyártó Károly. Humorest Fergeteges Stand Up Comedy kerül megrendezésre június 8, szombat este 19:00-tól a színházteremben, Árpád tér 8. Fellép: a Szomszédnéni Produkciós Iroda által szervezett Erdélyi Humorfesztivál döntıse Kun Zsolltt, Belépıdíj 500 forint elıvételben a Városi Könyvtárban, illetve 700 forint a helyszínen. A jó hangulat garantált! Emllékezzünk Triianonra! jjúúnni iuuss 88--áánn sszzoombbaattoonn óórráát tóól ll aa TTr ri iiaannoonn eeml lléékkmőőnnéél (PPeet ( ttııf fi ii -DDeebbr - reecceenni ii uut ttccaa ssaar rookk) ) meeggeeml lléékkeezzéésst tt ttaar t rt ttuunnkk... BBeesszzééddeet tt moonndd: :: Meennyyhháárrt t Káárrool llyy ppool llggáár rmeesst tteer r FFeel lll lléépp: :: DDi iióósszzeeggi EEnni iikkıı,,, CCssaat táárri ii VVi iikkt toorr ééss Kuul llccss DDáávvi iidd Mi iinnddeennkki iit tt sszzeer reet tteet ttt tteel ll vváár ruunnkk! vv... TTaat tooss IIsst tvváánn ééss SSzzaabbóó TTi iibboorr PARLAGFŐ A földhasználó törvényi kötelezettsége a parlagfő virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs idıszak végéig fenntartani. Külterületen a Földhivatal, belterületen a település jegyzıje szervezi az ellenırzést. A parlagfő mentesítés elvégzésére elızetes felszólítást a hatóságok nem küldenek. Élénk érdeklıdés kísérte május 11-én a Városi Könyvtár és Mővelıdési ház udvarán, az Erdıspusztai Kék Túrával együtt szervezett városi rendezvényt. Tetszett a változatos színpadi mősor a terebélyes fa árnyékában helyet foglaló közönségnek. / 8. oldal Tiszta udvar, rendes ház Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra! Kérjük, ingatlanjaik elıtt rendszeresen vágják le a füvet, parkosítsanak, csínosítsák környezetüket, tisztítsák ki a az árkokat és átfolyókat! Legyenek mindig igényesek lakóhelyükkel szemben. idén 60 éves Az Tiszta udvar, rendes ház mozgalom ban Nagylétáról indult és terebélyesedett országos mozgalommá. Szellemi atyja, motorja az akkori körzeti orvos volt. A Nagylétai Vöröskereszt szervezet egykori aktivistái Dr. Seress Géza Büszkék lehetünk elıdeink tenni akarására. Emlékezzünk ezzel is dr. Seress Géza és a Vöröskereszt akkori tagjainak munkájára. Segítı támogatásukat elıre is köszönjük! Gazdasági Bizottság

2 2. oldal Létavértesi HÍREK MÁJUS Felhívás Pietrasanta-i táborozásra Az olaszországi Pietrasanta testvértelepülés Ifjúsági találkozót nyelvtábort- szervez július között, melyre Létavértesrıl 5 fı év közötti fiatal részvételét várják. A kinti program alakulása: délelıtt nyelvlecke, délután kirándulás és kulturális elfoglaltság. A fiatalok elhelyezése családoknál történik, az étkezés közös, vagy a fogadó család rendezi. Az útiköltség a táborozókat terheli. Ecaussinnes-i táborozásra A belgiumi Ecaussinnes testvértelepülés Nyelvi és kulturális tábort szervez augusztus között, melyre Létavértesrıl 6 fı év közötti fiatalt várnak. Programok: délelıtt nyelvórák, délután kirándulás, úszás, egy délután Brüsszel megtekintése, egy egész nap tengerpart, állatkert, vidámpark. A fiatalok elhelyezése családoknál történik. Az útiköltség felét 100 euróig - visszatérítik. Jelentkezés: június 10.-ig a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal Kossuth u. 4. sz. I. emelet 15. ajtó Vlajkné Czeglédi Melindánál. Civilek támogatása A Képviselı-testület 50/2013. (IV. 30.) Öh. számú határozatával - pályázati eljárást követıen az alábbi évi civil támogatásokról döntött: A Korszerő Iskoláért Alapítvány Ft Létavértesi Rally Autó-és Ifjúsági SE Ft Létavértesi Fitness SZ. Egyesület Ft Létavértesi Román Kult. Egyesület Ft Phralipe Független Cigány Szervezet Ft A Létavértesi Óvodák Gyermekeiért Alapítvány Ft Létavértesi Szılısgazdák Egy Ft Kelemen Sándor Ft Haja János Ft XVII. Városnap július 06., szombat Elızetes: Fızıverseny labdarugó mérkızés karaoke party Wing Tsu Kung Fu Zumba Népzene Néptánc Tőzoltósági- és rendırségi bemutató. Színpadon: Bódi Csabi Hellokids Flour Tomi Dj Szatmári ft Jucus Szőcs Judit Takács Nikolas ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Létavértes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete április 30 -án ülésezett. Napirendjén: Polgármesteri jelentés 1. Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének teljesítésérıl szóló beszámoló. A zárszámadás és mellékletek olvasható: /Önkorm./ Kltsgv. 2. Let.A.Med. Zrt I. negyedévi pénzügyi jelentése 3. Beszámoló a évi pénzügyi ellenırzésekrıl 4. Beszámoló a vezeti ellenırzésekrıl, a SÁBA 2000 Kft évi belsı ellenırzési terv alapján elvégzett vizsgálatok következtetései, javaslatai Bevételek: eredeti elıirányzat: e Ft módosított elıirányzat: e Ft teljesítés: e Ft A Képviselı-testület a évi költségvetés teljesítését -a függı, átfutó, kiegyenlítı bevételekkel és kiadásokkal együtt az alábbiakban állapította meg: bevételi fıösszeg: ezer forint kiadási fıösszeg: ezer forint költségvetési bevétel: e Ft költségvetési kiadás: e Ft költségvetési többlet: e Ft ebbıl mőködési hiány: e Ft felhalmozási többlet: e Ft Különfélékben: évi költségvetési koncepció Az oktatási intézmények módosított Pedagógiai Programjából és SZMSZébıl üzemeltetıre háruló többletköltségek véleményezése Civil szervezetek évi támogatása Szociális rendelet felülvizsgálata Településfejlesztési, szépítési feladatok összeállításáról Létavértes- Kokad- Álmosd- Bagamér Önkormányzatok Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat átalakulása évi Közbeszerzési Szabályzat módosítása év: a bevétel 99 %-ra, a kiadás 97,9 %-ra teljesült Kiadások: eredeti elıirányzat: e Ft módosított elıirányzat: e Ft teljesítés: e Ft Az önkormányzat évi gazdálkodásáról elmondható, hogy eredményes volt, azonban a hétköznapok likviditási gondjait, valamint a mőködési kiadások teljes visszaszorí-tásából adódó nehézségeket a számok nem tükrözik. A normatív állami hozzájáruláson felül megítélt ÖNHIKI támogatás nélkül a gazdálkodás ellehetetlenült volna fogalmaz összegzésében Menyhárt Károly polgármester. Jubileumi gálamősor június 16-án, vasárnap délután 16 órától a Városi Könyvtár és Mővelıdési ház udvarán, Rózsa utca 1-3. szám alatt (esıhelyszín: színházterem). Fotó: Magánarchívum Szeretettel várjuk minden kedves Barátunkat, Ismerısünket, hogy együtt ünnepeljük a létavértesi Néptáncos Közösség fennállásának elsı 10 évét. Fellépı csoportjaink: az alapító 10 éves felnıtt Villongó csoport, akik bemutatják az elmúlt 10 év során elsajátított táncanyagokat Cserebingó csoport (6-7.-osztályos utánpótláscsoport) Minibingó csoport (3-4.-osztályos utánpótláscsoport) Ingó-bingó csoport (1-2.-osztályos utánpótláscsoport) Csicsikoma csoport (óvoda nagycsoportos utánpótláscsoport) Csintekerentı csoport (óvoda kis-, középsı csoportos utánpótláscsoport)

3 2013. MÁJUS Létavértesi HÍREK 3. oldal Fejlesztésrıl, városszépítésrıl Május 7-én együttes ülést tartott a Gazdasági és a Pénzügyi Bizottság, melynek egyetlen napirendje a város településfejlesztési és szépítési feladatainak összeállítása. Sok hasznos javaslat hangzott el, rövid-, közép- és hosszú távú feladatok fogalmazódtak meg. Rövidtávon: Tavaszi és nyár eleji városszépítés (virágültetés magán- és közterületekre, faültetés 600 db, pihenıpadok és virágládák kihelyezése, főnyírás, bér főnyírás megszervezése, szemét összeszedés. Részletesebb kidolgozás hamarosan megvalósul. Középtávon: - ivóvízminıség-javító program indítása, kivitelezı kiválasztása, - közúthálózat javítása (KPM Bánki út, belterületi KPM út, önkormányzati utak kátyúzása, - szennyvízhálózat továbbépítése (indul 2014 nyarán), - belvízproblémák megoldása (folyamatban van), - geotermikus pályázat benyújtása (elıkészítés folyamatban) külsı beruházó bevonásával is, - temetı bıvítés, urnás temetkezés feltételeinek kialakítása. Hosszútávon: - infrastruktúra továbbfejlesztése (pl: ipari park kiépítésének befejezése munkahelyteremtés céljából, - vállalkozók támogatása pályázatfigyelés, pályázat koordinálása útján, - Rendezési Terv módosítása, - elıvárosi vasút megvalósítása, - arborétum és helyi nevezetességek karbantartása, idegenforgalom növelése (Tájházak, győjtemények látogatottságának növelése A célkitőzések között szerepel: az elvándorlás csökkentése, az ingatlanok forgalmi értékének megırzése (pl: termálprogram és ehhez kapcsolódó gyógyturizmus útján). Konfirmáció a Nagylétai Református Egyházközségben én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. (Máté 28: 20.) Gyülekezeti életünk örömteli eseményére került sor április 28-án, amikor is 9 fiatal tett konfirmációi vizsgát és fogadalmat gyülekezetünk és a Mindenható Isten színe elıtt. Úrvacsorát Pünkösd ünnepén vettek elıször gyülekezeti tagjainkkal közösen. Konfirmált ifjaink: Fotók: Boros Szima Beáta Balogh Eszter Letícia (Teleki u.,), Kelemen Boglárka (Árok u.), Fehér Dávid Imre (Sándor u.), Gáspár Mihály Attila (Petıfi u.), Kárándi Sándor (Zöldfa u.), Papp Levente (Széchenyi u.), Papp Márk Zoltán (Kert u.), Szabó Patrik (Kert u.), Vida Krisztián (Hunyadi u.) Életükre, tanulmányaikra, családjukra Istenünk gazdag áldását kívánjuk! Megemlékeztünk az 50 és 25 évvel ezelıtt konfirmáltakról is, akik közül többen jelen voltak istentiszteletünkön. Mint látható, igen sokirányú és sokrétő volt a téma, és a megbeszélést a jó szándékú tenni akarás jellemezte. 50 éve konfirmáltak Természetesen tudjuk, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben minden forintnak több helye is lenne. Mint eddig már több ízben önzetlenül megtették, a megvalósításban a jövıben is számítunk a lakosság segítségére! Mindenkinek érdeke, hogy rendezett környezetben, jó közérzettel éljünk, s az idelátogatók szívesen emlékezzenek Létavértesre. Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság 25 éve konfirmáltak Hadházi Tamás lelkipásztor

4 4. oldal Létavértesi HÍREK MÁJUS Óvodai hírek Bábosaink sikere Fotó: Magánarchívum Árva Barnáné létavértesi lakost 80. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntötte családja: gyermekei, unokái, dédunokái. (x) Fotók: Magánarchívum Örömmel számolunk be arról, hogy a Cifra Palota Bábcsoport ismét nagy sikert aratott új meséjével Budapesten, a Pedagógus Bábtalálkozón. A kétnapos találkozón az ország minden részébıl érkezett pedagógus bábcsoportok léptek fel a híres-nevezetes szakmai zsőri elıtt. A sokszínő elıadások után került sor a Mészáros Vincéné - díj átadására. A rangos életmődíjat a Magyar Bábjátékos Egyesülettıl KÁNTOR LÁSZLÓNÉ óvodavezetı kapta meg a bábjátékért végzett kiemelkedı pedagó-giai munkásságáért, a gyermek- és felnıtt bábcsoportok szakmai irányításáért. Fotó: Magánarchívum május 11-én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat Verpeléti Barnabás és felesége Kecskés Mária létavértesi lakosok. A jeles évforduló alkalmából nagy szeretettel köszöntik İket gyermekeik és unokáik. (x) Dohányzásmentes Világnap Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) május 31 -ét Dohányzásmentes Világnappá nyilvánította, hogy ezzel hívja fel a figyelmet a dohányzással kapcsolatos egészségügyi kockázatokra és a dohányzásmentes életmód elınyeire. A dohányzás világszerte a leginkább megelızhetı halál-ok, ami manapság minden tizedik felnıtt haláláért tehetı felelıssé. Magyarországon a lakosság majdnem egyharmada dohányzik, a tüdırákban elhunytak aránya európai viszonylatban hazánkban a legmagasabb. ( ) Anyukák figyelem! Gyermekorvosi rendelés május 6-tól rendel: Dr. Zsadányi Judit csecsemı és gyermekgyógyász Hétfı: 08:00 12:00 Kedd: 08:00 11:00 Szerda: 08:00 12:00 Csütörtök: 08:00 11:00 Péntek: 08:00 12:00 Védınıi ellátás Csecsemı és kisgyermek tanácsadás (a Kossuth utcai tanácsadóban) 23-án (csütörtök) és 28-án (kedd) délelıtt 10:30-tól! Júniustól minden kedden és csütörtökön 10:30 órátóltól. Büszkék vagyunk rá és gratulálunk! A Cifra Palota Bábcsoport és a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda dolgozói Anyák napja Idén sem feledkeztünk meg az édesanyákról és nagymamákról. Nagy izgalommal, és szívhez szóló, megható mősorral készültek a gyermekek erre a napra. Virággal és az általuk készített ajándékkal köszöntötték az ünnepelteket. Búcsúznak az óvodától június 2-án du. 16:00 órától veszi kezdetét a Bóbita, a Csicsergı és a Mazsola csoportos gyermekek ballagási ünnepsége, melyre sok szeretettel várunk minden Kedves Vendéget! Családi nap az óvodában Június 6-án a Debreceni u. 1. szám alatti óvodában megrendezésre kerül a családi nap. Gyere el, és tölts velünk egy jó hangulatú, vidám napot! A kicsiktıl a nagyokig mindenki megtalálhatja a neki való programot. Beiratkozás, elsı óvodalátogatás Óvodánkban áprilisban megtörtént a beiratkozás. Felhívjuk azon Kedves Szülı figyelmét, aki még nem íratta be a gyermekét, hogy május végéig megteheti. Beíratható az a gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét! A beiratkozáshoz szükséges a gyermek: születési anyakönyvi kivonata, TAJ száma, lakcímkártyája, illetve az egyik szülı személyi igazolványa. Az óvodapedagógusok június napokon sok szeretettel várják a beíratott gyermekeket, hogy megismerkedjenek az óvodai élettel, játékokkal, gyermekekkel és felnıttekkel.

5 2013. MÁJUS Létavértesi HÍREK 5. oldal Arany János Általános Iskola Elsısök bemutatkozása. Áprilisban megtörtént a 2013/2014-es tanév elsı osztályosainak beiratkozása. 69 leendı nebuló kérte felvételét iskolánkba. A tankerület engedélye alapján ık is három osztályban fognak majd tanulni szeptembertıl. A tanító nénikkel el is látogattunk a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda nagycsoportosaihoz, akik legjobb tudásuk szerint mutatkoztak be. A jó hangulatú bemutatókat az óvónénik és a tanító nénik tapasztalatcseréje követte, ahol megbeszélésre kerültek az óvodaiskola átmenet problémái. Nagyon hasznosnak tartjuk ezeket a programokat. Serdülıkori változásokról Rendkívüli szülıi értekezletre hívtuk az 5. és 6. osztályos tanulók szüleit, ahol külsı elıadó, Nótin Ágnes pszichológus tartott elıadást Serdülıkori változások és veszélyek témában. Érdekes, a témát több szempontból körbejáró bemutató volt. A Föld napja alkalmából vetélkedıt rendeztünk a 3-4. évfolyam diákjai számára. Eredmények: 1. helyezés: Földvédelem csapat 4. a, 2. helyezés: Vizek csapat 4. c, 3. helyezés: Föld csapat 4. b osztály. Ekkor kezdtük el, s folyamatosan szépítjük iskolánk udvarait. A gyerekek által vetett, s nevelt virágokat ültettük az ágyásokba. Ötödikesek versenye angolból Elsı alkalommal került megrendezésre Az ötödik évfolyam legjobb angolosa c. verseny, ahol a gyerekek összemérhették tudásukat. A kérdések nagy hangsúlyt fektettek a szókincsre, nyelvtanra, szövegértésre és kultúrára. Az Alapmőveleti Matematika Versenyrıl már hírt adtunk az elızı lapszámban, azóta kiderült, hogy a megyei összesítésben is jó helyen végeztünk, s az eredményhirdetésre meghívták iskolánk két diákját is. Fülöp Soma 5.b osztályos tanuló 5. helyezést, Katona Tibor 4. c osztályos diákunk 3. helyezést ért el. Matekból a legjobbak, és felkészítıik Szintén nagyon szép sikert ért el 7. osztályos diákunk, Gáspár Attila a Herman Ottó Országos Biológia verseny megyei fordulóján, ahol holtversenyben 1. helyen végzett, az összevetés után azonban egy 8. osztályos diák jutott az országos döntıbe. Kistérségi tanulmányi verseny Az Érmelléki Iskolaszövetség által elindított Kistérségi Tanulmányi Verseny új felállásban került megrendezésre a tankerületek mőködésének megkezdése után. Mivel az iskolaszövetség iskolái két különbözı tankerülethez tartoznak, közös összefogással került lebonyolításra a verseny, melyet Vámospércsen rendeztek meg. 13 iskola tanulói versenyeztek. Iskolánk mind a 4 kategóriában indított csapatot. Nagy örömünkre szolgált, hogy a tanintézmények közül az Arany János Általános Iskola volt az egyetlen, akinek sikerült minden kategóriában dobogós helyre kerülni, így a legjobb eredményt elérni! Eredményeink: 3. évfolyam 3. helyezés, a csapat tagjai: Pankotai Zoltán, Kontor Balázs, Bora Patrik, Józsa Norbert 4. évfolyam 2. helyezés, a csapat tagjai: Tarnai Panna, Kelemen Panna, Katona Tibor, Turucz Szabolcs Felsıs humán csapat: 2. helyezés, a csapat tagjai: Kupec Kristóf, Turucz Dávid, Veres Klaudia, Zolnai Fruzsina Felsıs reál csapat: 1. helyezés, a csapat tagjai: Gáspár Attila, Nyak Ágnes, Suta Máté, Tarnai Péter A versenyek eredményeit látva most is bebizonyosodott, hogy a befektetett munka, (ami most sem volt kevés a lelkes pedagógusok és diákok részérıl) beérik. Fotók: Iskola archívuma Az elsı három helyezett: Kalmár Gabriella, Fülöp Soma és Lázók Roland. A 3. évfolyamos csapat Anyák napjához kapcsolódóan osztálykeretben kerültek megrendezésre az anyák napi ünnepségek. Május 9-én és 10-én rendhagyó fizika órán vettek részt a 7. és 8. osztályok tanulói. A paksi atomerımő energiatermelésérıl kaptak tájékoztatást a gyerekek. Megismerkedtek az atomenergia környezetbarát felhasználásával, s interaktív eszközöket is kipróbálhattak. Nagy Józsefné igazgató

6 6. oldal Létavértesi HÍREK MÁJUS Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Egy nap a Földért, városunk tisztaságáért Április 21-e a Föld napja. Ez alkalomból hagyományainkhoz híven kapcsolódtunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. akciójához, és megtisztítottuk a vértesi településrész utcáit. Tanulóink mintegy 50 zsáknyi szemetet és 14 m 3 papírhulladékot győjtöttek össze. A láthatósági mellényeket, védıkesztyőt és zsákokat, valamint az összegyőlt szemét elszállítását a Magyar Közút Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága biztosította. A papírhulladékhoz két konténert, azok elszállítását a H-B Megyei A.K.S.D. oldotta meg. Legyen szemétmentes minden utca Városszépítı akciónk ezzel nem ért véget. Május 24-én, péntek délután az iskolaudvarok, iskolaépületek elıtti utcai részek, közterületek virágosításával, ülıpadok, kerítések festésével próbáljuk szebbé tenni azokat területeket, melyeken mindennapjainkat éljük. Gyülekezı: Irinyi u. 8. sz. udvara 13 óra A virágosítási akcióhoz szívesen fogadunk virágpalánt felajánlásokat, illetve várjuk a szülıktıl és a lakosságtól, hogy kapcsolódjanak városszépítı tevékenységünkhöz! Ezúton mondunk köszönetet segítıinknek és támogatóinknak! A lakosságot pedig kérjük, hogy óvjuk településrészünk tisztaságát, rendjét közösen. Tisztelgés az édesanyák elıtt Május elsı szombat délutánján Anyák napi ünnepséget, és közös kézmőves délutánt szerveztünk az édesanyák tiszteletére. Köszöntık A nagy érdeklıdés miatt az Irinyi Kiállítóterem helyett az iskola ebédlıjében került sor a programra. Fotók: Iskola archívuma Meghatott köszöntöttek Az ünnepi mősor után közös bütykölés, anyák napi ajándékok készítése folyt pedagógusok, gyerekek és édesanyák közremőködésével. Versenyeredmények A Kistérségi tanulmányi verseny idén Vámospércsen került megrendezésre. Az Irinyisek közül a 3. osztályos és a felsı tagozatos reál tantárgyakból versenyzı csapatokra vagyunk a legbüszkébbek, hisz ık dobogós helyezéssel érkeztek haza. 3. osztályosok 2. helyezést értek el. A csapat: Kádi Péter, Balogh Patrik, Adorján Krisztián, Kerekes Zsuzsanna Felkészítık: Magyar Jánosné és Tóthné Ujvárosi Andrea A felsı tagozatos reál csapat 3. helyezést ért el. A csapat: Szőcs Anett, Kovács Sára, Farkas Dzsenifer, Ujvárosi Ádám Felkészítıik: Lukács Mihályné, Vályi Éva, Kontor Gábor, Szentmiklósi Miklós Olvasni jó, olvasni jutalom! Iskolánk ebben a tanévben is bekapcsolódott a debreceni Ady Endre Gimnázium által szervezett megyei Olvass többet! versenybe, amelyrıl érdemes tudni, hogy leginkább középiskolás tanulók részvételével zajlik, de 7. osztálytól általános iskolák is bekapcsolódhatnak. Kitartó olvasásuk eredményeképpen két tanulónk: Csillag Barbara és Kovács Sára 8. osztályos, jutalomból hajdúszoboszlói táborozáson vehet részt a nyári szünidıben: Felkészítıjük: Debreceni- Borók Szilvia Megyei Kerékpáros Iskolakupa megrendezésére került sor Debrecenben a Szoboszlói Úti Általános Iskolában, a megyei forduló a Csapókerti Általános Iskolában zajlott. A városi szintő versenyen négytagú csapatunk: Marinka Nóra, Barta József, Brázda Melinda, Bárány Márk - 3. helyezést ért el, így továbbjutottak a megyei megmérettetésre, ahol 6. helyen végeztek. Felkészítı: Nagy Károly pedagógus Kistérségi atlétika A versenyen elért legjobb eredményeink: 3. korcsoportos fiúk: I. helyezés 4. korcsoportos leányok: III. helyezés Egyéni versenyben: Ujvárosi Ádám I. helyezés Szőcs Róbert II. helyezés BEHARANGOZÓ CSALÁDI NAP Hagyományainkhoz híven gyermeknaphoz kapcsolódva 4. alkalommal szervezzük, rendezzük az Irinyi Szabadidı Parkban JÚNIUS 3 -án CSALÁDI NAP rendezvényünket, melyre szeretettel várjuk diákjaink családtagjait is. Részletes program plakátokon, illetve az iskolai és a városi honlapon lesz olvasható. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA Június 15-én (szombat) délután az Irinyi Kiállítóterem és a Rozsnyai István Muzeális Győjtemény közös szervezésében ismét megrendezésre kerül a Múzeumok éjszakája program. A részletes programismertetı hamarosan olvasható lesz a város honlapján. Vályiné Pápai Viola igazgató

7 2013. MÁJUS Létavértesi HÍREK 7. oldal Törıdjünk többet és az eredményét is Tisztelt Szülık! Munkánk során tapasztaljuk, hogy a fogmosás, a fogak épségének megırzése nagyon sok gyereknél háttérbe szorul. A fogak elromlását, kilyukadását (fogszuvasodás, caries) hajlamosak vagyunk természetes jelenségnek gondolni, pedig az alapvetı ok az elhanyagolt szájhigiene, vagyis a foglepedék eltávolításának hiánya. Vannak európai országok (Finnország, Svédország, Svájc, Ausztria), ahol a felvilágosító munka hatására minimálisra csökkent a fogszuvasodás elıfordulása. Svédországban például hagyományosan a kisbaba elsı születésnapjára kapja élete elsı fogkeféjét. Hazánkban is történtek pozitív irányú változások: a WHO 10 évvel ezelıtti adatai szerint a 6 éves gyerekek 30 %-a volt ép fogsorú, ez napjainkra 41 %-ra emelkedett, de a fenti országok eredményeitıl még távol vagyunk. A megoldás a szülık kezében van: napi 2-szeri fogmosást kellene gyermekeinknél beiktatni a napirendbe, amivel eltávolíthatnánk a táplálkozás után a fogakon maradt lepedéket, megelızve azt a savhatást, amelyet a lepedékben élı baktériumok okoznak. A fogak kilyukadása nekik köszönhetı, miután a sav kioldja a fogzománc keménységet adó ásványait. A fogak tisztítását már az elsı fogacskák megjelenésekor elkezdhetjük csecsemık számára is használható fogkrémmel (pl. Elmex gyermekfogkrém- 6 hónapos kortól használható) és csecsemıfogkefével. Csecsemıknél, kisgyermekeknél nagyon fontos az is, hogy ne legyen a közelében bármikor elérhetı cumisüveg, cukros italokkal (tea, szörp). Szoktassuk a babát a kezdetektıl a vízhez, a szomját csak ez fogja oltani, míg az édes folyadékok folyamatos savhatásnak teszik ki a tejfogakat. gyermekeink fogaival láthatjuk majd 5-6 éves kor körül elkezdıdik a fogváltás, amely éves korig tart. Figyelmet igényel a hátsó 6. fog megjelenése ( iskolás fog ), amelynek nincs tejfog elıdje. A szülık sokszor tejfognak tartják, de elromlása esetén ez már nem esik ki, maradandó fog! Célszerő a fogakat fél évenként a fogorvosnak megmutatni. A maradandó fogak legkisebb elváltozása esetén pedig azonnal menjünk fogorvoshoz, ne várjuk meg, amíg a fog teljes eltávolítása válik szükségessé. Fogkrém és fogkefe. Bármilyen fogkrémet (akár a legolcsóbbat is) vehetünk, a fogmosás hatékonysága a fogmosási technikán és a fogkefe állapotán múlik. (Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani az ELMEX fogkrémet, nagyon jó hatású a fogszuvasodás megelızésében). A fogkefe mindig legyen ÉP SÖRTÉJŐ (általában 2 hónapot bír ki), ha a sörték széthajlottak, nem alkalmas a lepedék eltávolítására! Kérjük a szülıket, hogy az óvodába bevitt fogkefék állapotát is ellenırizzék idınként! A legfontosabb az esti fogmosás. Ha éjszakára lepedék marad a fogakon -tekintve, hogy alvás közben nem termelıdik nyál- a legdurvább savhatásnak tesszük ki a fogakat. A reggeli oviba- és iskolába menés elıtt is célszerő fogat mosni. Kedves Szülık! Kevés esztétikusabb látvány van egy ép fogsornál. A legtöbbet a szülı tehet érte- és nemcsak az esztétikai hatás, hanem gyermekünk felnıttkori egészsége miatt is. Tartozzon hozzá a fogmosás a mindennapi tisztálkodáshoz. Jó fogmosást, egészséges fogakat kívánnak a védınık: Tallódiné Károlyi Zsuzsa, Mosek Xénia, Janka Sándorné (Védınıi szolgálat a város honlapján: A Rally Túra második versenyére is három autóval nevezett a csapat. Két autó mőszaki hiba miatt kiesett. A Szombati István - Dorcsin Zoltán kettıs a H/BMW Kupában harmadik helyezést, kategóriájukban 7 helyet hozták el. Június án Salgótarjánban folytatódik a verseny. Köszönet a felutazó szurkoló fiúknak! Diószegi Enikı Osztálytalálkozó 30 éve búcsúztak az Arany János Általános Iskolától azok az egykori létavértesi diákok, akik 1982-ben 8. a osztályosként hagyták el az intézményt. Április utolsó szombatján újra visszatértek az épület falai közé, s osztályfınökükkel, Hiripi Olga nénivel együtt nosztalgiáztak az együtt töltött évekrıl. A 28 fıs osztályból 20-an tudtak eljönni a találkozóra, amely a kokadi Betekincs étteremben ért véget hajnalig tartó jó hangulatban. Marján László Május napján a Sporttelep parkolójában álló kamionban az atomenergia környezetbarát, gazdaságos hasznosítását ismertetı elıadást hallhattak, és ezt illusztráló bemutatót tekinthettek meg a kilátogató létavértesiek.

8 8. oldal Létavértesi HÍREK MÁJUS III. Májusi Málé Fesztivál május 11. Már harmadik alkalommal szervezték meg a Városi Könyvtár és Mővelıdési ház dolgozói a tavaszi nagyrendezvényt, mely a hagyományápolást és közösségi szórakozást szolgálja. Elsı alkalommal tartották egy napon az Erdıspusztai Kék Teljesítménytúra programmal. Az ötlet sikeresnek bizonyult. I. JUDO DIÁKVERSENY LÉTAVÉRTESEN A februárban bejegyzett Létavértes SC 97 Judo szakosztály május 12-én megrendezte elsı diákolimpiáját a Debreceni utcai Sporttelep tornacsarnokában, melyen a megye három, nagy múlttal és szép sikerekkel rendelkezı együttesét látta vendégül Debrecenbıl, Berettyóújfaluból. Összevont kategóriákban és némi szabálymódosításokkal 46 tanuló küzdött a két versenyszınyegen. Az egész napos áru-, étel és italkínálat mellett fızıverseny, délelıtt játszóház, délután változatos színpadi mősor szolgálta a közönség kikapcsolódását. Fellépık: Létavértesi Citera együttes, Csormolya népdalkör, Szabó Márton mesemondó, Cifra Palota felnıtt bábcsoport, Berettyó néptánccsoport, Krasznai Bokréta néptánccsoport, Egy Pillanat Színtársulat, Balla Fruzsina Simon Máté (kalotaszegi táncok), A megjelent létavértesi versenyzık derekasan helytálltak. továbbá a Balla Fruzsina vezette helyi gyermek néptánc csoportok: Irinyi János Általános Iskola alsó tagozatosai, a Csicsikoma, Csintekerentı, Ingó bingó, Minibingó, Cserebingó, valamint a Nagy Imre vezette Villongók felnıtt néptánccsoport. Színpadra léptek az Érmelléki Huszárokosító rendezvényen résztvevı huszárok. A tánchoz Hunyadi Péter és bandája húzta a talpalávalót. I. hely: Major Marcell (25 kg), Papp Levente (34 kg), Balk Róbert (54 kg), Czifra Bence (60 kg) II. hely: Szabó Bence (25 kg), Kádi Péter (36 kg), Girdán Péter (60 kg). Köszönet a rendezvény támogatóinak! A Málé Fesztivál segítıi, támogatói voltak: Agri-Corn Kft., Albán pékség, Balla Fruzsina, Bíró István, Csige Lászlóné, Gecse Lászlóné, Hadháziné Éva, Harmati Fatime, Harmati Zoltánné, Huszti Sándor, Jóga Zoltán, Karcza József, Kiss János, Kiss Albert és a brigád, Kiss László, Kontor Sándor, Malincsák János, Mikóné Katika, Nagy Imre, Nagy István, Nagy József, Oláh Jánosné, Oláh Vincéné, Pap Erika, Papp Sándor, Simon Tibor, Sréber András, 100 forintos bolt, Tatos Istvánné, Tóth József, Tóth Szilárdné, Vajasné Ragályi Edit, Zakota József, Kép és szöveg: Turóczi Barnabás Adorjánné Vónya Bea vállalkozó, Albán Pékség, Ázsia Ruházati Kereskedés, Comtex Zrt., Franklin Ruházat- Szőcsné Batai Beáta, Girdán Kft., H+H Kft Huszti Sándorné Irinyi János Általános Iskola,, Kolman Élelmiszerbolt, Léta 50 Kft., Mazsola Bababolt,, Mike Hús (Mikepércs), Nagy Tibor vállalkozó, Petrofszky Zoltán csontkovács, Szatmári ÁBC, SZI- MO Bt Molnár László. Tóth Anna vállalkozó, Vértesi Református Egyházközség Zöldség gyümölcsbolt Géczi József, Zakota Pékség- Zakota Józsefné. Csapatverseny eredményhirdetése Kép és szöveg: Turóczi Barnabás

9 2013. MÁJUS Létavértesi HÍREK 9. oldal Körzeti atlétikai verseny Ha május, akkor atlétika verseny. Persze ilyenkor más neves dolog is bonyolódik, ám az atléták ilyenkor vívják körzeti, majd megyei versenyeiket. A mostani versenyen öt iskola (a tízbıl) 19 felsıs és 16 alsós csapattal, összesen 210 tanulóval (108 lány, 102 fiú) vett részt a Debreceni utcai Sporttelepen, ahol a létavértesi Arany János Iskola visszavette ideiglenes elvesztett elsı helyét a hosszúpályiaktól. Ahhoz, hogy iskolai szinten kimagaslót alkossunk, egy jól összeválogatott, remek erıben lévı csapatot kellett alkotni, akik közül is a legkiválóbbak voltak: Egyéni összetett 1. hely: Papp Kira, Szabó Bence (8c), 2. hely: Vida Csaba, Borbély Izabella (7.a), Veress Klaudia (8a), Balogh János (8a) 3. hely : Ágoston Ákos, Szász Andrea (8b), Tarján Péter (8c) Felkészítı nevelık: Balogh Józsefné, Nyakné Hevesi Judit, Bertóthy Tamás, Kıszegi Péter Jól sikerült az elsı Erdıspusztai -Málé fesztivál közös rendezvény Szokatlanul nagy nyüzsgésre lehettek figyelmesek a május 11-én szombat reggel a városközpontban sétálók. Idén a III. Málé Fesztivállal egyidejőleg került megrendezésre immár hetedik alkalommal az Erdıspusztai -Kék teljesítménytúra a LÉTAFIT SE szervezésében. Így a versenyzık Mővelıdési ház udvaráról indulva kilométeren, valamint kerékpárral 60 kilométeren vághattak neki a távnak. Örömünkre szolgál, hogy évrıl-évre egyre többen vesznek részt versenyeinken. Most 196 versenyzı indult el. Jó érzéssel vesszük tudomásul, hogy a helyiek körében is egyre népszerőbb ez a sportág. Idén például 96 létavértesi kötött bakancsot és ragadott túrabotot. A legmesszebbrıl -szokás szerint- Budapestrıl érkeztek, de Szolnokról, Szentesrıl, Miskolcról is jöttek versenyzık. A környéken (Sáránd, Mikepércs, Álmosd) lakókról nem is beszélve. A nagy meleg, s a sívó-homok sem vette el a kedvét (legfeljebb az erejét) a versenyzıknek. Az ellenırzı állomásokon a szervezık gondoskodtak a frissítıkrıl. Legnagyobb sikere Papp Sanyi bácsi pincehideg borának, és a fröccsnek volt, de a hagymás zsíros kenyér is nagy örömet jelent az elcsigázott vándoroknak. A Kokadon áthaladó felnıtt túrázók megízlelhették a híres Preku -cseppek meggy változatát is. Jó ötletnek bizonyult a 4 fıs csapatverseny (15 kilométeres távon) megszervezése, melybıl a MONSTER (Zakota család) csapata került ki gyıztesen 2óra 7 perces idıvel (15km), megelızve többek között a Csiga-csapatot, a Gigagyíkokat és Sárándi Jócsajokat. Egyébként ezen a távon férfiaknál egy hatodikos fiatalember, Fehér Dániel nyert 1óra 15 perces idıvel, a lányok versenyét pedig nagymama -unoka párosításban Nagy Lajosné és Kupecz Klaudia. S hogy egy 4 éves kis fickó számára sem leküzdhetetlen akadály a 15 km, azt Tatos Csanád bizonyította be nekünk ezen a délelıttön. Ezen a távon indult a létai kisiskolások csapata (26 fı) is, akiket Balogh Józsefné, Nyakné Hevesi Judit tanítónık és Szima Györgyné terelgetett jó pásztor módjára. ÖSSZESÍTÉS A E B érmek /csapatok száma 1. Létavértes Arany /8 2. Hosszúpályi /7 3. Sáránd /8 4. Létavértes Irinyi /8 5. Derecske /8 Bertóthy Tamás A 25 kilométeres séta-verseny férfi számát Mihucz Csaba és Szima Szabolcs Gábor nyerték holtversenyben (4 óra 22 perc). A legfiatalabb versenyzı, aki szintidın belül teljesített szintén létavértesi: Bora Patrik a maga 9 évével. 35 és 50 km-en sajnos most nem indult helyi lakos, ám a kerékpárosok (60 km) zömét ık alkották: Leggyorsabb nıi gyıztes Gáspárné Pankotai Erika (akinek láncszakadását egy segítıkész bagaméri -nem a fagylaltos- szerelte meg), a legfiatalabb, pedig szintén egy Gáspár, a legkisebbik, Zoltán. Dicséret illeti azokat is, akik 60 kilométeres kerékpározást követıen délután a fesztivál színpadán álltak helyt, s táncoltak! A szervezıknek talán soha ilyen sok nehézséggel nem kellett megküzdeniük, mert a technika ördöge többször és több formában is megtréfálta ıket, nem beszélve a valódi ördögökrıl, akik lelkiismeret furdalás nélkül átkötötték a jelzıszalagokat, megtévesztve ezzel másokat. Azok, akik teljesítették a távot, jóízően fogyasztották el a paprikás krumplit, s akinek kedve volt, az ínycsiklandozó kukoricás ételeket is megkóstolhatta. Voltak, akik az utolsó menetrend szerinti járattal indultak csak haza elfáradva, de tele élménnyel. Köszönet a szponzoroknak, akik nélkül nem jött volna létre ez a produkció: Létavértes Városi Önkormányzat, Arany János Általános Iskola, Huszti Hús Kft., Jó-Szimax Kft, Papp Sándor, (Árpád tér), Domján Sándor (Kölcsey u.), Papp Zoltán vállalkozó, Preku Gyula vállalkozó (Kokad), Szabó János (Pékház), Moczok Gábor és neje, ifj. Tatos István és neje, Mazsola Bababolt. Részletes eredményeket a oldalon olvashatnak. Bertóthy Tamás

10 10. oldal Létavértesi HÍREK MÁJUS IN MEMORIAM VIZELLI KAROLY A Belgiumi Ecaussinnes Vàros Önkormányzata, lakossága és a Testvérkapcsolati Bizottság nagy megrendüléssel értesült arról, hogy egy igazi jó barát "Charlie" elhagyott bennünket. Önkéntelenül felmerült bennünk a kérdés: "Mondd mennyit ér az ember?". Most ha feltesszük a kérdést, eleve biztosak vagyunk abban, hogy egy igazi barát elbúcsúztatásához, életének méltatásához nem illenek a nagy szavak. Es te Charlie nem is szeretted volna a nagy ditirambust (szárnyaló ódát). Így akik Téged itt Ecaussinnes-ban,- bàr csak- néhány éve ismertek és szerettek, -barátaid-, tudjuk, hogy a szavaink legyenek szerények és egyszerőek, mert csak így lehetnek igazak, ıszinték és szívbıljövıek. A Te váratlan, tragikus elmeneteled elgondolkoztat, és visszaidézi bennünk a néhány éves barátságot, ami összekötött, és nyugodtan mondhatjuk, hogy összeköt a jövıben is. Mert csak az hal meg végleg, akit elfelejtenek. Es mi Téged nem felejtünk el, mert megismertük nemeslelkőségedet, segítıkészségedet, mosolyodat. Mindent megtettél azért, hogy a mi testvérvárosi kapcsolatunk eredményes, termékeny és zökkenımentes legyen. Es tettél mindent önzetlenül, és számítás nélkül, mert szívedet szeretet és tisztaság töltötte be, ami bizonyította, hogy nem az önmagasztalás, nem a dicsvágy, hanem a lélek és a gondolat tisztasága az, ami meghatározza egy ember nagyságát. Tudjuk, hogy voltak gyengeségeid, esetleg hibáid is. Nem lényeges. Mindannyian telve vagyunk erényekkel, de ugyanakkor hibákkal is. Es Te ebben nem különböztél tılünk. Es ez így jó, mert így közelebb vagy hozzánk, és így maradsz az Ecaussinnes-i barátaid emlékében. A szeretett Családod, a szeretett vàrosod, és mi is, akik ismertünk és szerettünk, nem könnyeket hullajtunk Érted, hanem arra kérünk, hogy onnét a Magasból, ahol Te màr vagy, mosolyogj le ránk, mint ahogy azt mindig tetted. Isten Veled kedves Charlie barátunk! Ecaussennes városi barátaid nevében Steffek István,,Köszönjük, hogy éltél s minket szerettél. Nem haltál meg, csak álmodni mentél, Szívünkben itt él emléked örökké." Köszönetet mondunk mindazoknak a közeli, távoli rokonoknak, jó barátoknak, volt kollégáknak, szomszédoknak, ismerısöknek, üzlettársaknak, akik szerettünk VIZELLI KÁROLY temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, gyászunkban osztoztak! A gyászoló család Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tılünk senki, soha el nem vehet. Te a jóságot két marokkal szórtad, Önzetlenül adtál rossznak és a jónak. Mindig egy célod volt a családért élni, Ezt a halál tudta csak széttépni. Míg köztünk voltál mi nagyon szerettünk, Hiányzol nagyon, soha nem feledünk. SZIMA MIKLÓS halálának 20. évfordulójára Szeretı felesége, lánya, fia, veje, menye és öt unokája Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk MIHUCZ SÁNDOR temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak A gyászoló család GYÁSZHÍREK, MEGEMLÉKEZÉSEK fényképpel, (50 x 90 mm-es) 2400 Ft + ÁFA = 3048 Ft Mezııri tájékoztató A legutóbbi tájékoztatóm után úgy gondoltam, hogy a tavasz közeledtével eseménytelen idıszaknak nézünk elébe, nem lesz mirıl írni Önöknek. Még az elızı lapszám meg sem jelent, tormatallózás miatt 3 fı tallózó ellen rendırségi szabálysértési eljárás indult. Sajnos, a tallózás napjainkig jellemzı, engedéllyel, vagy engedély nélkül. A tallózókat rendszeresen figyelmeztetjük és kiutasítjuk a területrıl. Sajnos, tevékenységünknek nincs sok visszatartó ereje, míg a felvásárló fél áron, azonnali fizetéssel átveszi a tallózott tormát! Az idı javulása, a külsı hımérséklet emelkedése következtében a falopások minimálisra csökkentek, megszőntek. Egy esetben szereztünk tudomást illegális fakivágásról, amit a gazda a tavaszi mezıgazdasági munkák elkezdésekor észlelt. Az elkövetı kilétét nem sikerült kideríteni, mert az elkövetés és az észlelés idıpontja között sok idı telt el. A külterületet járva gyakran tapasztaljuk, hogy a dőlıutak nagyon sok helyen fel vannak szántva, ott a közlekedés szinte lehetetlen, illetve mővelt területen lehetséges (pl: szembejövı jármőnél.) A késıbbiek során az illetékeseknek meg kell tenni a szükséges intézkedést, hogy a dőlıutak szélessége a földhivatali nyilvántartás szerint megmaradjon, biztosítva az akadálytalan közlekedést. Örömmel tapasztaljuk, hogy folyik a volt szeméttelep rekultivációja. De az egyik szemünk nevet, a másik sír. Elképedve tapasztaljuk, hogy sok helyen: erdık mélyén, vasút mellett, a felvásárló telep mögött újabb szemétlerakók, kisebb szeméttelepek vannak. Ez elszomorító, hiszen míg egyes gazdák idıt, pénzt nem sajnálva igyekszenek környezetüket rendben tartani, mások igénytelenségbıl, a többség érdekeit figyelmen kívül hagyva szándékosan szennyezik környezetünket. Az elkövetıket csak nagyon ritkán sikerül azonosítani. A probléma megoldása csak széleskörő tulajdonosi összefogással hozhat eredményt. Kérem, jelezzék felénk az ilyen cselekményeket, hogy az elkövetıkkel szemben a törvény szigora alkalmazható legyen. A vetımagvak földbe kerülésével több esetben történt bejelentés vadkárról (vaddisznó kitúrja a kukoricát.) Jelenleg településünkön újjáalakuló vadásztársaság van, a hivatalos cégbejegyzés után felvesszük a kapcsolatot a társasággal, és kérni fogjuk segítségüket a vadkárok megelızésében. Papp Sándor mezıır Köszönet a védınıktıl! A HBM Kormányhivatal Népegészségügyi Intézete védınıi munkaértekezletet tartott április 26-án az Irinyi János Általános Iskola konferenciatermében, melyen 13 környezı település védınıi vettek részt. Ezúton szeretnénk közvetíteni kolléganıink elégedettségét és köszönetét a munkaértekezlet igen magas színvonalának kivitelezéséért, és a szíves vendéglátásért. Köszönettel tartozunk Menyhárt Károly polgármester úrnak, Vályiné Pápai Viola igazgató asszonynak, és mindazoknak, akik segítették a program sikeres lebonyolítását! Mosek Xénia, Tallódiné Károlyi Zsuzsa, Janka Sándorné Létavértes védınıi

11 2013. MÁJUS Létavértesi HÍREK 11. oldal Létavértes SC 97 KÉZILABDA FIÚ UTÁNPÓTLÁS CSAPAT ALAKULT Vége felé közeledik a 2012/13-as szezon a megyei kézilabda bajnokságban. Városunk nıi csapata kiegyensúlyozott, jó teljesítménnyel az élmezınyben, a harmadik helyen "tanyázik". A Balogh Sándor által irányított együttes az elmúlt évhez hasonlóan, a jelentısen nagyobb költségvetéssel dolgozó Balmazújváros és Nagyhegyes csapatai mellett a bajnokság meghatározó csapata. A fiúk az utolsó helyen állnak a bajnoki tabellán, de már közel sem a "futottak még" kategóriát képviselik. Egyre szorosabb mérkızéseket játszanak, és a vereség ellenére a lelkesedés töretlen a Nagy Levente edzette srácokban. LABDARUGÁS NB III A LÉTÜNK A TÉT! Az NB III -as Létavértes elıtt nagy feladat áll, mert az MLSZ átszervezi az NB_III -as bajnokságot, és a 6 csoport helyett csak 3 csoport marad. Ez azt jelenti, hogy a Tisza csoport 14 csapatából csak az elsı öt fog jogot szerezni arra, hogy osztályozót játsszon a megyék bajnokaival. Csapatunk jelenleg az 5. helyen áll, de nagyon nehéz a sorsolásunk. Kérjük tisztelt szurkolóinkat, városunk labdarúgást szeretı lakóit, hogy június 1-én az utolsó hazai mérkızésünkre -Cigánd csapata ellen- jöjjenek szurkolni! Ha nem tudunk az ötben maradni, úgy megszőnik a városnak sok sikert hozó NB III -as szakosztályunk. Árva Barna SC 97 elnök Roma majális és sportnap A Roma Nemzetiségi Önkormányzat május 4-én tartotta meg a már hagyományos Majálisát a városi Sporttelepen. Létavértesi felnıtt- és gyermek csapatok részvételével 6 csapatos labdarúgó tornára került sor. Fotó: Magánarchívum A jövıt illetıen bizakodásra ad okot, hogy megalakult a fiú utánpótlás csapat. A Kıszegi Péter vezette fiúk az elsı mérkızésen megilletıdöttség nélkül, nagy lelkesedéssel és lendülettel játszottak a Debreceni Amatır Sc azonos korosztályú fiataljaival. Ha nem változik a fiúk hozzáállása az edzésmunkához, akkor a jövıben a siker sem marad el. Az egyesület várja azokat a éves fiatalokat akik szívesen részt vennének az új csapat edzésein. Papp Zoltán szakosztályvezetı Fotó: Magánarchívum Az eredményhirdetés, díjak átadása után ebéddel zárult a rendezvény. Horváth József Roma Nemzetiségi Önkormányzat A Profi Autós és Motoros Iskola gépjármővezetıi tanfolyamot indít június 14.-én 17 órai kezdettel a Könyvtár épületében, a Rózsa utca 1 szám alatt Ft-tal is elkezdhetı, részletfizetés, ingyenes kreszkönyv, Jelentkezés és tájékoztatás: Kertész József iskolavezetınél: 06-30/ Következı tervezett tanfolyam: július 12-én Létavértesi HÍREK LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ingyenes lapja Kiadó: Mővelıdési-, Sport- és Civil kapcsolatok Bizottság. Felelıs kiadó: Jóga Zoltán Felelıs szerkesztı: Turóczi Barnabás Cím: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. Telefon: Interneten: a város honlapján iwiwen, facebookon Fax: (52) Nyomda: LICIUM ART Debrecen, Pacsirta u. 53. Telefon: 52/ Megjelent: 2500 példányban Terjeszti: Magyar Posta Zrt. Létavértes, Nagyváradi u. 1. Hivatalvezetı: 52/ ISSN A település eseményeirıl hónapról-hónapra tájékozódjon a Létavértesi HÍÍ ÍRR EEK - ben CIKKEK, FOTÓK, HIRDETÉSEK LEADÁSA: minden hónap 10-ig - vagy Városháza, Kossuth u. 4. I.. em ajtó

12 12. oldal Létavértesi HÍREK MÁJUS Apróhirdetés Díja: 670 Ft (ÁFA - val) Hirdetések leadása: június 10 -ig Városháza, I. emelet 12. CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Károlyi u. 14. szám alatt 2 szoba, konyha, fürdıszoba, cserépkályhás, pincével és melléképületekkel rendelkezı családi ház eladó. Irányár: 2,5 millió forint. Érd: (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Batthyány u. 23. szám alatt 100 m 2 -es 3 szobás, összkomfortos családi ház 2 garázzsal, melléképületekkel, kerttel, gyümölcsössel eladó. Érdeklıdni lehet: 06-30/ ((C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes központjában, Kölcsey u. 3. sz. alatt családi ház eladó. Érdeklıdni lehet a helyszínen, Domján Tibornál. (C ) CSALÁDI HÁZ ALBÉRLETBE. Létavértes, Alkotmány u. 16. szám alatti családi ház albérletbe kiadó. Érdeklıdni lehet az 52/ es telefonszámon. (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, István u. 20. szám alatti, 1436 nm. nagyságú telken lévı, 2 szobás, fürdıszobás, családi ház nagy kerttel, melléképülettel eladó. Irányár: 3.5M Ft. Érdeklıdni: , és CSALÁDI HÁZ sürgısen eladó Létavértes, József A. utcában. A ház kívül belül szépen felújított. 2 szoba, konyha, fürdıszoba, 8 m hosszú üveges folyosó, mellék-épületek 400 n. öl telken. A lakás összkomfortos, gáz főti a lakást és a vizet, cserépkályha, kerekes kút, csemegeszılı az udvarban, kertben, + riasztó. Irányár: 2,6 millió Ft. Telefon: (C ) CSALÁDI HÁZ. Létavértes, István u. 20. szám alatti, 1436 nm. nagyságú telken lévı, 2 szobás, fürdıszobás, családi ház nagy kerttel, melléképülettel eladó. Irányár: 3.5M Ft. Érdeklıdni: , és CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Sándor u. 22. szám alatti ház eladó. Érdeklıdni lehet 06-30/ telefonszámon. (C ) ÉPÍTİANYAGOK. Eladó építkezésbıl kimaradt: új Tondach Tangó hófogós vörös színezett cserép 400 db. 200 Ft/db, 150 db új szürke színő 20*30*6 city top szürke térkı 115Ft/db, 70 db új Semmelrock gyöngykavicsos térkı 400 Ft/db. Erd: Létavértes Debreceni u.19. Tel:0630 / CSALÁDI HÁZ. Létavértes, Halom u. 5. szám alatt eladó. Érdeklıdni lehet az alábbi telefonszámon: / (C ) INGATLAN. Létavértes, Zöldfa u. 14. szám alatt 1651 m 2 nagyságú ingatlan eladó. Víz az udvarban. Irányár: 1,8 M Ft. Érd: 52/ REDİNY, szúnyogháló, reluxa, harmonikaajtó készítését, javítását, szerelését vállalom. Kiváló minısé-gő anyagok felhasználásával reális áron, rövid határidıvel. Ezen túl UV álló mőanyag párkányát is megrendelheti tılem! Érd: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06 20/ (C ) GEALAN, Roplasto mőanyag nyílászáró, 6 kamrás 1.0-ás hıszigeteléssel, Roto vasalattal, acélmerevítéssel. 5 év teljes körő garanciával, alacsony árakon. Érdeklıdni: ifj. Kéki Sándor, telefon: 06-20/ (C ) KAZÁNOK. Eladó egy nagyteljesítményő, hılégbefúvós Hitting kazán (mőhelyek, fólia, sátor főtésé-re alkalmas), és egy Simplee 02-es vegyes tüzeléső kazán. Érd: 06 20/ (C ) Üzlethelyiség kiadó. Létavértes központjában, Kossuth utca 21 szám alatt (a piaccal szemben) irodának is alkalmas üzlethelyiség kiadó Érdeklıdni: lehet a 06-70/ A NÉMETH AUTÓS IISKOLA gépjármővezetıi tanfolyamot indít június 17-én.(hétfın) 17 óra Helye: Árpád tér 7. Szalay iskola tanterme (uszodával szemben)- Részletfizetési lehetıség! Jelentkezés és felvilágosítás: Németh János iskolavezetınél. Létavértes, Móricz Zs. u. 17. Telefon: , FEHÉR IMRE LÉTAVÉRTES, SÁNDOR U. 64. Telefon/fax: (52) Mobil: / ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS Ajtók, ablakok, kerítéslécek, kapuk, lambéria, díszes elıtetık, teraszok tetszés szerint, kerti bútorok készítése egyedi méretre, francia ágyak, heverık készítése, laminált parketta lerakása képkeretezés, szúnyogháló készítése ablakra, ajtóra. Síküveg méretre vágása, beszerelése, domborított üveg, hıszigetelt üvegezés, díszberakásos hıszigetelés, katedrál üvegek különbözı mintákkal Bútorok: Szoba-, konyha-, fürdıszoba-, és irodabútorok készítése HELYSZÍNI FELMÉRÉS TELEFON EGYEZTETÉSSEL KÉMIA KORREPETÁLÁS Vállalom általános- és középiskolások, valamint egyetemisták korrepetálását kémiából. Egyetemistáknak elsısorban általános szerves- és gyógyszerészi kémia. Ár: Ft/óra. Érdeklıdni: 20/ ( C ) ) HÍRDESSEN a Létavértesi Hírek -ben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: Tankönyvrendelések Április hónapban megrendelésre kerültek a 2015/2016-os tanévben szükséges tankönyvek. A következő iskolai évben egyre több osztályunk

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 10. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2013. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola tanulóinak versenyeredményei a 2009/2010. tanévben

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola tanulóinak versenyeredményei a 2009/2010. tanévben Név Osztály Verseny Eredmény Felkészítı tanár Erdıs Patrik SZKT országos 102. helyezés Nikovics Tibor Kiss Alex SZKT országos 127. helyezés Nikovics Tibor Séta Péter Föld Napja rajz Különdíj Nikovics Tibor

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny

I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny I. Global Kupa Nyílt Grappling Verseny Lezárt nevezési kategóriák 2012.05.25 péntek 20:00 I. Nevezések klubonként: Gi NoGi Combat Összes Fı Klub neve Grappling Grappling Grappling nevezés 1. Gracie Barra

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE SAJÓKERESZTÚR Önkormányzat Képviselıtestületének és Bizottságainak 2009. évi MUNKATERVE (tervezet) Az Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadta. /2008. (I..) számú határozatával Sajókeresztúr, 2009. január

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 9/2016. (IV.26.) számú rendelete Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Labdarúgó Akadémia 2009.

Labdarúgó Akadémia 2009. Labdarúgó Akadémia 2009. Stratégia Filozófia Felépítés Infrastruktúra Tehetségek Kiválasztása Tehetségek Képzése Versenyeztetés Szervezés Felépítés Az ETO, ami nem csak egy ETO sport- szórakoztatóés Szabadidı

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dánfoki Üdülıközpont 2009. évi mőködtetésérıl Elıkészítette: Kis Sándorné vállalkozó Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Bolyai János Matematika Csapatverseny

Bolyai János Matematika Csapatverseny Éves összegzés (matematikaversenyek) Iskolánkban évek óta nívócsoportokban tanítjuk a matematikát. A tanulók képességek szerinti bontásának eredménye jelentkezik egyfelıl a bukások csökkenı számán, a tanulók

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

M u t a t ó. Napirendi pontok:

M u t a t ó. Napirendi pontok: J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám Márciusi jeles napok Március 12. Gergely Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum).

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre Készítette: 1 A Diákolimpiai versenyrendszerről A Magyar Diáksport Szövetség 1987-ben alakult társadalmi szervezet, mely a közoktatásban - alap- és középfokú oktatási intézményekben - működő diáksport

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Programtervezet Angol nyelvi verseny

Programtervezet Angol nyelvi verseny Programtervezet Angol nyelvi verseny Alsós nyelvi verseny 2014. november 24. 14:00 angol nyelvi verseny írásbeli forduló 2014. december 12. 14:00 angol nyelvi verseny szóbeli forduló 3 csoportban (3 2

Részletesebben

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása 2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása Osztály Tanuló neve Tantárgy Dátum Idıpont Terem 10. AB Böır Zoltán Gábor Irodalom augusztus 25. 8:30 206 10. AB Böır

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Boldog újesztendıt kedves Tótiak!

Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Káptalantóti Önkormányzat lapja /a Megyei Önkormányzat támogatásával/ VI. évfolyam 1. szám Boldog újesztendıt kedves Tótiak! Óév búcsúztatásaként szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni minden

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Eredmények 2015/2016-os tanévről

Eredmények 2015/2016-os tanévről Eredmények 2015/2016-os tanévről Munkaközösség Verseny Magyar Nyelv és Wimetál Noémi Irodalom Reál Munkaközösség Tóth Levente Salamon Péter Major Gergely Schreier Tamás Auer Ákos Gere Kristóf Pásztor Dominik

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben