A es évben jogosultan felhasznált normatív támogatások összege a következıképpen alakult:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2009.-es évben jogosultan felhasznált normatív támogatások összege a következıképpen alakult:"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ ÁLLAMI NORMATÍV TÁMOGATÁSRÓL évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekrıl 19. (2) b. pont értelmében A es évben jogosultan felhasznált normatív támogatások összege a következıképpen alakult: Tényleges tényleges ténylegesen gond. napok feladatmutató igénybe vehetı száma (nap) (fı) normatív tám. (Ft) Nevelıszülıi hálózat , Otthont nyújtó ellátás Nevelıszülıi hálózat , Különleges ellátás Nevelıszülıi hálózat , Utógondozói ellátás Átmeneti elhelyezés 100 0, Helyettes szülıi ell. Átmeneti elhelyezés , Gyermekek átmeneti otth. A fentiek alapján jogosan igénybe vett normatív támogatás: Szakképzési támogatásra összesen igénybe vett támogatás: A támogatás összegével az elszámolás határidın belül megtörtént. A teljesített gondozási napok alapján az Egyesületnek túlfinanszírozása keletkezett, Ft, melyet további Ft kamatfizetési kötelezettség terhel. A normatív támogatás felhasználásának fı kiadási tételei a következık voltak: Nevelıszülıi hálózat Átmeneti otthon - kifizetett gond. díjak - bér, járulék - bér, járulék - egyéb mőködési költségek - egyéb mőködési kiadások A támogatás felhasználásának részletezését a évi pénzügyi beszámoló tartalmazza (táblázat). Érd, Elnök

2 BESZÁMOLÓ A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSRÓL A közhasznúsági jelentés keretében évi CLVI. Tv. A közhasznú szervezetekrıl 19. (2) c. pont értelmében Fıkönyv megnevezése összeg 1143 szellemi termékek ÉCS SZELLEMI TERMÉKEK ingatlan /saját finanszírozásból/ ingatlan /visszafiz. kötelezettséggel/ ingatlan /támogatásból/ ÉCS INGATLANOK berendezések, gépek ÉCS MŐSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK számítástechnikai berendezések irodai berendezések egyéb berendezés kis értékő tárgyi eszközök kisértékő tárgyi eszközök ÉCS egyéb berendezések ÉCS EGYÉB BERENDEZÉSEK befejezetlen beruházás ,- Ft alatti beruházás ,- Ft alatti beruházás ÉCS GYV-SZF eszközpályázat GYV-SZF eszközpályázat BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK TÁRGYI ESZKÖZÖK TİKEVÁLTOZÁS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ÖSSZESEN: Érd, Elnök

3 BESZÁMOLÓ CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekrıl 19. (2) d. pont értelmében juttatás megnevezése juttatás összege (Ft) dolgozók természetbeni juttatása dolgozói képzések, továbbképzések támogatása rendkívüli ellátmány (nevelıszülıs gyerekek) Érd, elnök

4 BESZÁMOLÓ KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTİL, ÁLLAMI PÉNZLAPOKBÓL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekrıl 19. (2) e. pont értelmében 1. Központi költségvetési szervektıl, állami pénzlapokból kapott támogatások Támogató neve Támogatás összege Nemzeti Civil Alapprogram Szociális és Munkaügyi Minisztérium Helyi Önkormányzatoktól tárgyévre járó, és kifizetett támogatások (alapellátási feladatok ellátására kötött együttmőködési szerzıdések alapján átmeneti otthon, helyettes szülıi ellátás) Önkormányzat Támogatás összege Érd Százhalombatta Pécel Törökbálint Pilis Sóskút Budaörs Helyi Önkormányzatoktól kapott egyéb támogatások Önkormányzat Támogatás összege Érd Érd, elnök

5 BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL az évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekrıl 19. (2) f. pont értelmében Az Egyesület vezetısége 5 tagból áll. Az elnökség 3 tagú. A következı tisztségviselık alkotják: elnök, elnökhelyettes, titkár. Az Egyesület vezetésében végzett munkájáért az elnök évi ,-Ft költségtérítést kapott. A vezetıség többi tagja munkájáért nem kapott semmilyen ellenszolgáltatást. İk tevékenységüket kizárólag társadalmi munkában látták el. Érd, elnök

6 SZAKMAI BESZÁMOLÓ évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekrıl 19. (2) g. pont értelmében Igencsak aktív év áll a hátunk mögött, sok rendezvénnyel, pályázati programmal, jelentıs elırelépéseket tettünk a forrásteremtés, és az anyagi stabilizációnk terén is. - elıadást tartottunk a Mindengyerek Konferencián - részt vettünk a gyermekvédelemben mőködı szerveztek Civil Fórumán, egy alkalommal házigazdaként is - közremőködtünk a II. Nevelıszülık Országos Találkozójának szervezésében - továbbra is részt vettünk a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Nevelıszülıi Munkacsoportjának munkájában - Bekapcsolódtunk az Országos Módszertani Nevelıszülıi Hálózat szakmai programjaiba. Felkérésre részt vettünk egy szakmai tanulmányúton Erdélyben, a gyermekvédelmi rendszer tanulmányozása céljából. - Több sikeres, elsısorban a szakmai munkánkat segítı pályázati programot valósítottunk meg (nevelıszülık továbbképzése, nevelıszülıi családok eszközfejlesztése, helyettes szülık képzése, kiadvány készítése) - Az Egyesület fennállásának 15. évfordulója alkalmából egy kiadványt jelentettünk meg az elmúlt másfél évtizedünk történetébıl: Hogy vannak a gyerekek? címmel. - Ünnepi segélykoncertet is szerveztünk, szintén a 15. évfordulónk alkalmából - Kéthavonta Hírlevelet jelentettünk meg, és fejlesztettük, aktualizáltuk a honlapunkat is ben bıvíteni tudtuk a támogatói körünket, és sikerült megkötnünk az elsı tartós adományozásra vonatkozó szerzıdésünket. - Az adományszervezés terén is jelentıs elırelépést tettünk, önkéntes szakember bevonásával kidolgoztunk egy marketing tervet, ami a vezérfonala lesz a továbbiakban ennek a tevékenységnek - Hozzákezdtünk egy új arculat kialakításához, mely sokkal markánsabban beazonosíthatóvá teszi majd a megjelenésünket, és a kommunikációnkat. - Karácsonyra a gondozott gyermekek megsegítésére egy programot indítottunk, Emlékezetes Karácsony címmel. Több sikeres együttmőködést tudtunk ígymegalapozni. - Az év folyamán több saját rendezvényt (Tropikárium, gyereknap, családi nap, kirándulás, barlangtúra, színházlátogatás, mikulás, karácsony, stb.) szerveztünk, de meghívást kaptunk és örömmel vettünk részt más szerveztek rendezvényein is. Meghívottak voltunk pl. az OTP által támogatott Lovas Kupára, vagy a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett karácsonyi ünnepségre. - Több média megjelenésünk is volt az év folyamán, ezek egy részében, mint a gyermekvédelem szakértıi kaptunk meghívást, és megszólalási lehetıséget (Kossuth Rádió, m1 Ablak címő mősor, Népszabadság, Szabad Föld, Klub Rádió, Info Rádió, Hír tv, Hálózat tv, Hegyvidék tv és Újság, Érd tv, Érdi Újság, Rádió6, Halom tv, Duna tv, stb.) A sok program ellenére igen nehéz évünk volt. Évek óta jellemzı tendencia a közfeladatok normatívájának csökkentése, ez elsısorban éppen a civil szervezeteket sújtja. Immár csak a évinek megfelelı összegbıl gazdálkodhatunk, így azért kell küzdenünk, hogy a törvény által elıírt közfeladat biztosításának anyagi feltételeit megteremthessük. Így 2009-ben 15 év után elıször nem tudtunk nyári táborozást szervezni a gyerekeknek. Az alapvetı mőködésünket még meg tudtuk oldani, pályázatok, adományok, önkéntes munka segítségével, de a kapacitásaink kimerültek. A 2009-es szakmai terveinknek, ennek ellenére csak két

7 további eleme nem valósult meg, mely szintén többletforrásokat igényelt volna: nem sikerült országos szakmai konferenciát szerveznünk az Egyesület alapításának évfordulójára, és az átmeneti otthon megnyitásának 10 éves évfordulója sem kapta meg a szakmai érdemei szerinti figyelmet és elismerést. Beszámoló a Nevelıszülıi és Helyettes Szülıi Hálózat éves tevékenységérıl Nevelıszülıi hálózatunkban év végére 135 családban 355 gondozottat láttunk el, ez 21 fıvel több, mint egy évvel ezelıtt. Hogy ezt lehetıvé tudjuk tenni, 2009 folyamán is indítottunk nevelıszülık felkészítésére tanfolyamot, illetve másik két csoportot is elindítottuk, de a megvalósítás már átnyúlt 2010-re. Helyettes szülıi ellátást is biztosítottunk. Az éves munkánk számokban kifejezve: Gyermekek száma én: 336 fı. Tárgyévi létszámnövekedés: 50 fı, ebbıl 17 fı saját vér szerinti családjából érkezett, 6 gyermek átmeneti gondozásból került ellátásba. 22 fı gyermekotthonból került kihelyezésre, 5 fı más hálózat nevelıszülıjétıl érkezett. Tárgyévi létszámcsökkenés: 31 fı. 8 fı hazakerült, saját, vér szerinti családjába. 6 fı örökbefogadása történt meg, 1 fiatal nagykorúvá vált. 9 fı más nevelıszülıi hálózatba került, 4 fıt gyermekotthonba helyeztek át, és 3 fiatalnak az utógondozói ellátása szőnt meg, önálló életet kezdtek. Gondozottak száma én: 355 fı, a következı megoszlás szerint: 214 fı normál ellátásban, 112 fı tartós beteg, fogyatékos, illetve 0-3 éves korosztályba tartozó, valamint 29 fı utógondozott. A gyermeklétszám változása az elızı évhez képest a már megszokott, mérsékelt ütemő növekedésként jellemezhetı. Helyettes szülıi ellátásban 2 fıt fogadtunk, 100 gondozási napot teljesítettünk. A mőködési engedélyt 2009-ben egyszer módosítottunk, én. Ekkor 7 új család csatlakozott a hálózathoz, egy családot töröltettünk. Így 266 fı biztosított 482 férıhelyet. A következı módosításra én került sor. A szakmai tevékenységünk értékelése során elmondható, hogy: Gyermekek és fiatal felnıttek teljes körő ellátása egészségi állapotuknak és életkoruknak megfelelı. Étkeztetés kapcsán említést érdemel, hogy az elmúlt évben több gyermek érkezett családból. Számukra az új, változatos, egészséges táplálkozás kialakítása okozott nehézséget. Nem ismerték, nehezen fogadták el az állati fehérjét, zöldséget, gyümölcsöt. Jellemzıen az édes ízt, a gyorsan telítı, olcsó szénhidráttartalmú ételeket, a nassolni valókat várták. A csecsemıotthonból érkezett gyermekek a tartalmasabb házi kosztot lelkesen fogyasztották, és intenzív testi fejlıdéssel reagáltak rá. A ruházattal történı ellátás döntıen megfelelı szintő. Néhány esetben azonban szükség volt a nevelıszülı figyelmeztetésére. Adományozóktól jelentıs mennyiségő használt ruhát kaptunk. A 0-3 éves korúak ellátása fokozott odafigyelést, több idıt, energiát igényel. Legtöbb nehézséget az alkohol, a kábítószer, a bántalmazás miatti egészségkárosodás, fejlıdési lemaradás, magatartászavar, alvászavar okozza. A nevelıszülık végtelen türelemmel, odaadással foglakoznak ezzel a korosztállyal. Az iskolai oktatásban, szakképzésben való részvétel: Minden tanköteles gyermek és a fiatal iskolai oktatásban, szakképzésben részesül. Egy általános iskolás magántanuló. Egy gyermeket sikerült visszailleszteni a nappali képzési rendszerbe. Jellemzı, hogy a családok és a gyermekek jobban meggondolják a továbbtanulás, a szakképzés irányát, szem elıtt tartva a munka- és kereseti lehetıségeket. A felzárkóztatás a nevelıszülıi családba kerülés után minden esetben az egyik alapvetı feladat. A nevelıszülık tudatosan végzik ezt a munkát, és látványos eredményeket érnek el. A

8 tanulási zavarral, nehézséggel küzdı tanulók részére az iskolák korrepetálást, felzárkóztatást biztosítanak, amit gyermekeink igénybe vesznek. A Nevelési Tanácsadók továbbra is fogadják gyermekeinket, de néhány kisebb településen helyileg már nem tudnak segítséget nyújtani. Egyesületünk is biztosít saját költségen fejlesztést, korrepetálást. Probléma, hogy a Tanulási Képesség Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság Szakvéleményét gyakran csak hónapok elteltével kapjuk meg, addig a gyerekek nem minden esetben részesülhetnek a fejlesztésben. Az óvodai pedagógiai munka eltérı színvonalú. A tehetséggondozás a nevelıszülıktıl több foglakozást, idıt, anyagi ráfordítást igényel, mégis igyekeznek mindezt biztosítani. A gyermekek kedvelik az önvédelmi sportokat, a focit, szívesen járnak úszásra, táncra, énekkarra, drámára, festészetre. Térítésmentesen szinte már nincs elérhetı tehetségfejlesztı foglakozás. A különleges ellátást igénylı gyermekek számára a szükséges többlet ellátás biztosított. Probléma, hogy szinte minden esetben csak a gyermek kihelyezését követı kivizsgálások során derül ki, hogy milyen problémákkal kell megküzdenünk, milyen segítséget kell megszerveznünk. Mentálhigiénés és egészségügyi ellátás: A színvonalas pszichés segítséget évben az egyesület pszichológusa és a településen igénybe vehetı külsıs szakemberek biztosították. Az elmúl évben több bántalmazott gyermek is került a területre, akiknek a mentálhigiénés ellátását biztosítani kell. Az egészségügyi alapellátást mindenhol biztosítják. Szakellátásra esetenként hosszú a várakozási idı, több hónaposak az elıjegyzések. A közgyógyellátást a szőkös lehetıségek miatt nem minden nevelıszülı igényli. Egyre gyakoribb, hogy a nevelıszülık alternatív terápiát alkalmaznak: homeopátiás szereket, gyógyteákat, sóterápiát, természetes alapanyagú táplálék kiegészítıt, biotron lámpát stb. Szabadidı hasznos eltöltése: Az iskoláskorú gyerekek túlterheltek, kevés a szabadidejük. A nevelıszülık odafigyelése, irányítása ezen a területen sem nélkülözhetı. A gyerekek hajlamosak a TV és a számítógépes játékok bővöletében tölteni minden szabadidejüket. A sportfoglalkozások, szakkörök minden településen elérhetık, de sajnos a részvétel költségtérítéses. Zsebpénz ellátás: A nevelıszülık vezetik a zsebpénz kartonokat, de a pénzfelhasználás nem minden esetben egyezik meg ezzel. Ezt a továbbiakban fokozottan szükséges ellenırizni. Továbbra is jellemzı, hogy a gyerekek a pénzüket gyorsan, és meggondolatlan költik el. Fiatal felnıttek számára az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadás biztosított. Az utógondozottak tartanak az önálló életkezdéstıl, és valóban nehéz mőködı körülményeket kialakítani. A személyre szóló tanácsadás a szakma, az iskolaválasztásról, a munkahelykeresésrıl, a párkapcsolatok mőködésérıl szól. Nehéz munkát találni, megtartani, és a lakhatás megteremtése sem megy egyedül. A tankötelezettséget mindnyájan teljesítették évben egy utógondozott volt regisztrált munkanélküli. A Munkaügyi központtal való együttmőködésre folyamatosan panaszkodott, csak formálisnak találta. Tényleges tanácsot, segítséget nem kapott. 1 fı került munkaviszonyba utógondozói ellátása idején. Személyi és tárgyi feltételek: A gondozási hely kiválasztásakor figyelembe vesszük az egyéni szükségleteket, adottságokat, a személyiségek, temperamentumok összeillését. Így többnyire biztosított a megfelelı feltételek. A nevelıszülıi továbbképzések terén van még teendınk, ugyanis bármilyen jól elıkésztett, témaválasztásában aktuális képzéseket szervezünk, egyes nevelıszülıket nem tudjuk rávenni törvényi kötelezettségeik teljesítésére. Szakmai együttmőködés a gyermekek befogadása az ellátás megszüntetése során:

9 A gyámhivatalokkal az együttmőködés szorosabbá, tartalmasabbá vált. A tárgyalásos felülvizsgálatok lehetıvé tették a személyes ismeretséget. Az ügyintézés, a határozatok meghozatala idınként még késik, de a segítı, együttmőködı szándék legtöbbször tapasztalható. A gyermekjóléti szolgálatok családgondozói továbbra sem látogatják a gyermekeket, és a vérszerinti családok gondozása csupán formális. Szakszolgálatokkal való együttmőködés változó, többnyire jónak mondható, de gyakran tapasztaljuk, hogy a közös munka nem együttmőködésen alapul, hanem szakmai feletteseinkként járnak el. Beszámoló a Gyermekek Átmeneti Otthonának éves tevékenységérıl Átmeneti gyermekotthonunk továbbra is hiánypótló feladatot lát el, hiszen Pest megyében ez az elsı, és mindmáig egyetlen ilyen típusú gyermekvédelmi intézmény ben 36 gyermek és 6 édesanya számára biztosítottunk ellátást, gondozási napot teljesítettünk. Ellátási szerzıdést kötöttünk egy újabb települési önkormányzattal, ami nem csak az otthon kapacitásának 100%-os lekötését eredményezte, hanem természetesen a stabil mőködésünkhöz szükséges anyagiakban is elırelépést jelentett számunkra. Az Otthonba kerülés indokai évben a következık voltak: A legtöbb esetben a bekerülés indoka összetett, több problémát is hordozott a család, a szülı, a gyerek; nehezen megállapítható, melyik az elsıdleges indok. 10 gyermek és 3 szülı befogadására a lakásproblémák miatt került sor 9 gyermek és egy édesanya esetében életvezetési problémák szenvedélybetegség, nem megfelelı lakáskörülmények, gyermekek elhanyagolása, pszichés problémák, stb. miatt vált gondozottunkká 8 fiatal magatartási problémák miatt került intézményünkbe 5 gyermek és két édesanya esetében családi konfliktus állt a befogadási kérelem elsıdleges indoklása helyén 1 gyermek bántalmazás, szexuális zaklatás miatt kért segítséget. Egyéb indokokkal 3 gyermeket gondoztunk. A gyermekek továbbkerülésének/elhelyezésének az alakulása 2009-ben: 13 gyermek saját vér szerinti családjába került vissza 10 gyermek került szakellátásba, ebben benne vannak azok a fiatalok is, akiket csupán ideiglenesen helyeztek néhány napra hozzánk, mivel Pest megyének nincs befogadó otthona (nem átmeneti gondozásos feladat) 3-an kerültek tılünk Családok Átmeneti Otthonába 10 gyermek és 2 édesanya 2010-re áthúzódóan gondozásunkban maradt. Összegzésként elmondhatjuk, hogy mindent megtettünk, ami szakmai célkitőzéseinkkel és hitvallásunkkal összeegyeztethetı, annak érdekében, hogy a Fészek Egyesület továbbra is fennmaradjon, és jelen legyen a magyar gyermekvédelemben. Érd, április 6.. Báló Ottília ügyvezetı

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Nevelőszülői hálózat 288 fő 61 fő 34 fő 315 fő teljeskörű ellátás szabadidős programok tehetséggondozás

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Nevelőszülői hálózat 288 fő 61 fő 34 fő 315 fő teljeskörű ellátás szabadidős programok tehetséggondozás SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Fészek Egyesület 2007. évi tevékenysége kapcsán A Közhasznúsági jelentés keretében 1997. évi CLVI. Tv a közhasznú szervezetekről 19. (2) g. pont értelmében Nevelőszülői hálózat Szerény

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat melléklete A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése 2 I. A megyei önkormányzat

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

G y e r m e k j ó l é t i é s g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e

G y e r m e k j ó l é t i é s g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e M e d g y e s b o d z á s k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a 5663 M e d g y e s b o d z á s Széchenyi u. 38. 68/ 425-000 68/526-331 G y e r m e k j ó

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2013. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Melléklet a 2014. (IV. ) számú Képviselı-testületi Határozathoz Átfogó értékelés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2 Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szıc Ügyiratszám: 9-36/2014. Elıterjesztı:

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal település demográfiai mutatói: Állandó lakosok száma: 5.879 fı 0 3 évesek: 212 fı 4 6 évesek:

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2013-2015 Készítették: Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben