GYORS TÉNYKÉP A GÉPJÁRMŰIPARI KLASZTEREK KÜLFÖLDI TAPASZTALATAI ÉS A PANNON AUTÓKLASZTER LEHETŐSÉGEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYORS TÉNYKÉP A GÉPJÁRMŰIPARI KLASZTEREK KÜLFÖLDI TAPASZTALATAI ÉS A PANNON AUTÓKLASZTER LEHETŐSÉGEI"

Átírás

1 Tér és Társadalom 14. évf. 2000/ p. Tér és Társadalom XIV. évf : GYORS TÉNYKÉP A GÉPJÁRMŰIPARI KLASZTEREK KÜLFÖLDI TAPASZTALATAI ÉS A PANNON AUTÓKLASZTER LEHETŐSÉGEI (Foreign Experiences of Automotive Clusters and the Possibilities of the Pannon Automotive Cluster) GROSZ ANDRÁS A XXI. század elején a világgazdaság legfontosabb központjait azok a térségek alkotják, amelyekben az egymással szoros kapcsolatban álló, egyazon iparágon belül működő vállalatok, beszállítók, intézmények, egyetemek és állami szervezetek kritikus tömege, illetve a köztük lév ő szoros együttműködési kapcsolatok versenyelőnyt biztosítanak az egyre inkább globalizálódó világban zajló nemzetközi versengésben (Porter 1998; Lengyel 1999; 2000b). A globális versengésben jelent ős előnyre képesek szert tenni azok a térségek, ahol idejekorán felismerték, hogy az iparpolitika hagyományos ágazati megközelítése helyett a sikeres gazdasági szerkezetátalakítás, a modernizáció, valamint a gazdasági növekedés el ősegítését az együttm űködési hálózatok, vagy más néven klaszterek felöl kell megközelíteni (OECD 1999; Lengyel 2000b). Jelen tanulmányban az európai gépjárm űipari klaszterek közül szeretnénk részletesebben bemutatni a walesi, az észak-rajna westfáliai, a stájerországi és a fels ő- ausztriai együttműködési hálózatokat, azzal a szándékkal, hogy a külföldi tapasztalatok megismerése hozzájáruljon a hazai klaszter kezdeményezések sikerességéhez. A walesi klaszterre azért esett a választásunk, mert mint majd a kés őbbiekben látni fogjuk, nagyon hasonlóak voltak a walesi gazdaság problémái a mai magyar duális gazdaságban tapasztalható sajátosságokhoz, és úgy gondoljuk, hogy az ottani sikeres innováció-orientált gazdaság és vállalkozásfejlesztés jelentős mértékben hozzájárulhat a hazai gondok eredményes kezeléséhez. Szükséges kitérni az osztrák gépjárműipari kezdeményezésekre is, hiszen a Dunántúlon alakuló gépjárm űipari együttműködés egyik legfontosabb minta területei voltak, főként a Fels ő- Ausztriában néhány éve létrehozott Automobil Cluster járul jelent ősen hozzá a hazai kezdeményezés formába öntéséhez. Az iparági klaszterek A klaszterek az egy iparágban, egy értéklánc-rendszer mentén szervez ődő, egymással kapcsolatban álló gazdasági szerepl ők és nonprofit intézmények, szerveze-

2 126 Gyors ténykép TÉT XIV. évf tek olyan területi koncentrált együttm űködési hálózata, amely jelent ősen hozzájárul mind az abban résztvev ők, mind az egész régió versenyképességének növekedéséhez (Dőry 1998; Bergman Feser 1999; Lengyel 1999; 2000a; 2000b; Grosz 2000). A klaszter szerepl ői között a régióban domináns szerepet játszó legfontosabb és legnagyobb vállalatok (általában multinacionális cégek) körül megtalálhatók az őket különböz ő speciális inputokkal (alapanyagok, alkatrészek, gépek, berendezések, szolgáltatások és infrastruktúra) ellátó ún. beszállító vállalatok (els ősorban kisés középvállalkozások), a közös inputok terén kapcsolódó iparágakban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a speciális oktatási, képzési, kutatási és technikai infrastruktúrát biztosító állami és magánszférához tartozó intézmények (els ősorban egyetemek és kutatóintézetek), valamint a termékek értékesítésében részt vev ő hálózatok és kiegészít ő termékeket gyártó cégek (Porter 1998; Steiner 1998; Dőry 1999; Grosz 2000). A szakirodalom különböz ő típusú klasztereket különböztet meg (Rechnitzer 1998; Steiner 1998). Jól ismerek az els ősorban fels őoktatási centrumok és kutatóintézetek köré szervez ődő ún. tudás-klaszterek, a Harmadik Itália néven ismertté vált, sz ű- kebb értelemben vett iparágak, ágazatok vertikális termelési kapcsolatai és beszállító láncai, vagy a közös alaptechnológiát (pl. géntechnológia, biotechnológia, űrtechnológia stb.) kifejleszt ő és alkalmazó vállalkozások és intézmények együttm ű- ködései. Ugyancsak klaszter képz ő funkcióval bírnak a fejlett országokban a tercier szférához tartozó különböz ő szolgáltatási ágak (pl. szórakoztatóipar, pénzügyi szolgáltatások, divat stb.). A legismertebbek mégis a különböz ő aggregációs szintek mentén történ ő ágazati koncentráció, főleg a gépjárműipar vagy az elektronikai ipar területén működő, illetve ezen iparágakhoz valamilyen mértékben kapcsolódó vállalkozások körében szervez ődő klaszterek. Az egymással szorosan együttm űködő vállalkozások és a hozzájuk kapcsolódó fels őoktatási és kutatóintézetek földrajzi koncentrációja az abban résztvev ők számára jelent ős versenyel őnyöket biztosít a hálózati együttm űködésből kimaradókhoz vagy a földrajzilag távolabb elhelyezked őkhöz képest (Porter 1998; Lengyel 2000b). A versenyel őnyök elsősorban a földrajzi közelségb ől és a vállalkozások közötti kapcsolatokból ered ő lokalizációs el őnyökből származnak. Ezek els ősorban a nagyfokú specializációnak és a magasabb keresletnek köszönhet ő alacsonyabb inputköltségekben, a rendelkezésre álló speciálisan képzett munkaer ő tömegében, az alacsonyabb szállítási költségekben, valamint a beszállító cégek és a különféle gazdasági, üzleti vagy infrastrukturális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások közelségében jelentkeznek. A hatékony és gyors kommunikáció, a folyamatos információcsere lehetősége, a kutatási eredmények vállalati szinten való azonnali megjelenése, az innovációk gyors és széles kör ű adaptációja, valamint a kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok közötti közös kutatás-fejlesztési projektek egyaránt hozzájárulnak a letelepedett cégek versenyképességének javulásához és gazdasági eredményességük növekedéséhez. Az azonos iparágban tevékenyked ő vállalkozásoknak ezért még az esetleg magasabb munkabérek, illetve ingatlanárak és bérleti díjak esetében is megéri az ilyen iparági vagy üzleti koncentrációk közelébe letelepedniük.

3 TÉT XIV. évf Gyors ténykép 127 A betelepül ő vállalkozások és versenyképességüknek a koncentrációból fakadó növekedése természetesen az egész térség versenyképességének javulásához vezet. Egyfelől a specializáció folyamatosan a térségben való letelepedésre ösztönzi az iparágban érdekelt vállalkozásokat, valamint hozzájárul az új cégek alapításához őleg a magasan képzett kutatás-fejlesztést végz ők körében (spin-off), illetve a f már meglévő kis- és középvállalkozások fejlődési lehetőségeinek kiszélesedéséhez. A gazdaság teljesít őképessége és a jelent ős export mellett hozzájárul a foglalkoztatás biztosításához. Az iparági együttm űködés térségének gazdasága a multinacionális nagyvállalatoknak köszönhet ően folyamatosan a világpiacon kerül megmérettetésre. Ennek köszönhet ően, a versenyképesség meg őrzése érdekében folyamatos innovációs nyomás nehezedik valamennyi szerepl őre, ami többek között hozzájárul a térségben él ő munkaerő képzettségi szintjének állandó fokozásához. Másfelől viszonylag stabil gazdasági szerkezetet biztosít a klaszter, hiszen igaz, hogy a nagyvállalatok specializációja az iparágban bekövetkez ő depresszió esetén veszélyeket hordoz magában, azonban a hozzájuk kapcsolódó beszállító kis- és középvállalkozások sokkal rugalmasabbak, könnyebben képesek alkalmazkodni a piaci változásokhoz. Az együttműködési hálózatok által a térség gazdaságára kifejtett pozitív hatásoknak köszönhetően a hagyományos ágazati megközelítés ű gazdaság-fejlesztési vagy iparfejlesztési politikát egyre több országban kezdi felváltani a modern klaszter-orientált fejlesztési politikai megközelítés, melynek legfontosabb célja a földrajzilag jól körülhatárolható stratégiai csoportok létrehozása (OECD 1999; Lengyel 2000a). A gépjárm űipar átalakulása Az elmúlt néhány évtizedben els ősorban a globalizációnak, illetve a gazdasági paradigmaváltásnak köszönhet ően mélyreható strukturális változások zajlottak le a különböző iparágak területén, melyek a végterméket el őállító nagyvállatok mellett természetesen hatással voltak és vannak azok beszállítói hálózatára is (EC 1999). Különösen igazak ezek a folyamatok a gépjárm űipar területére. A globális végtermékgyártók, a mindenki által jól ismert nagy autógyártó cégek állandó és folyamatos költségcsökkentési és innovációs nyomás alatt állnak. Ezen nyomás a fogyasztói igények és várakozások fel ől jelentkezik, mivel a fogyasztó az el őző terméknél mindig jobbat és olcsóbbat szeretne. E kihívásra és az abból származó kutatásfejlesztési költségnövekedésre az autógyárak a mind magasabb sorozatszámmal próbálnak meg válaszolni. 1 Ennek elérése érdekében tovább folytatódik a már évtizedek óta zajló koncentrációs folyamat, ami a stratégiai szövetséges rendszerek létrehozásától, a közös megegyezésen alapuló összeolvadásokon keresztül egészen a versenytársak felvásárlásában érhet ő tetten. 2 Az 1960-as években még körülbelül 60 független autógyártó vállalat száma napjainkra 17-re csökkent, azonban szakértők nem tartják kizártnak, hogy néhány éven belül már csak 5-10 hatalmas autógyártó marad a piacon (MGOSZ 1999). Hol vannak már a század eleji évek, amikor csak az Egyesült Államokban sok száz kis autógyártó cég m űködött.

4 128 Gyors ténykép TÉT XIV. évf Számottevő költségcsökkentés a gépjárm űiparban természetesen csak az autógyártókra nehezed ő nyomásnak a beszállítókra történ ő részbeni áthárításával érhet ő el. Ez a kutatás-fejlesztésnek a termelés teljes vertikumára történ ő kiterjesztését jelenti. A költségek jelent ős mértékű lefaragása mellett a magasabb min őségű termékek el őállításának biztosítása is igényli a teljes vertikális beszállítói lánc mentén történ ő optimalizálást (az alapanyaggyártó cégekt ől kezdve, a részegység gyártókon és a teljes rendszerbeszállítókon keresztül egészen a végtermékgyártókig). Az elmúlt évtizedekben lezajlott folyamatok együtt jártak a beszállítók közötti verseny erőteljes növekedésével, a beszállítói piramis szűkülésével és struktúrájának átalakulásával (1. ábra). A gyártás vertikális kiterjedése 1. ÁBRA A gépjárm űgyártási piramis változása (Change in Manufacturing Pyramid) 0% Autógy rtók 25% Autógyártók Változás Ren szeri! eszálítók 50% Rends 75% Részegység- 100% Alkatrészbeszállítók Részegység- Alkatrész beszállítók beszállítók A pirkiis szűkülése 0% 40% 90% 100% 5% 35% 70% 100% Forrás: European Commission A termelés relatív mérete Átalakulnak a meglév ő, jól működő partnerkapcsolatok, új szövetségeseket kell keresni, illetve több esetben önállósodnak és részben függetlenednek az autógyártó vállalaton belüli alkatrész, illetve részegység gyártáshoz kapcsolódó tevékenységek. Az alkatrészgyártás függetlenítésével folyamatosan növekszik a küls ő beszállító cégektől származó beszerzés aránya. 3 A piacvezető cégek kooperációra vonatkozó igénye abban is megnyilvánul, hogy egyre sz űkítik a közvetlen elsődleges beszállítók számát, ami viszont újra formálja az egész kooperációs láncolatot. Határozottan megfigyelhet ő, hogy a termelési folyamatban egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a teljes rendszereket beszállítani képes vállalkozások (ún. rendszerbeszállítók, pl. fékrendszerek, klímaberendezések). Köszönhet ően annak, hogy egyre több komplex fejlesztési feladatokat kell ellátniuk a vertikális kooperációs lánc alacsonyabb

5 TÉT XIV. évf Gyors ténykép 129 szintjein is, jelentős mértékben felértékel ődik a vállalatok szellemi, illetve m űszakifejleszt ői adottsága és képessége, melynek alapja a megfelel ően képzett munkaer ő megléte, azaz a rendelkezésre álló humáner őforrás tényez ő (EC 1999). A koncentrációs folyamat ellenére Európában a beszállítók legnagyobb része ősorban a harmadik beszállító szintet alkotó alkatrész beszállítók körében els a kis- és középvállalkozások kategóriájába tartozik. A fent vázolt vertikális termelési szerkezet átalakulási folyamatának eredményeképpen ezen kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége és versenyképessége jelent ős mértékben befolyásolja az egész gépjárm űipar jövőbeli lehetőségeit és esélyeit. E kis- és középvállalkozások versenyképességének er ősítésében igen fontos szerepet kapnak a technológiai együttm űködési hálózatok vagy iparági klaszterek névvel fémjelzett földrajzilag koncentrált együttm űködési hálózatok. Ezen együttműködések legfőbb célja, hogy a kis- és középvállalkozásokat segítse a fejl ődésükhöz és versenyképességük javításához szükséges technológiai információk, üzleti és gazdasági szolgáltatások könnyebb és olcsóbb elérésében. Ezen hálózatok, klaszterek szervezésében még a legfejlettebb országokban is jelent ős részt vállalnak a kormányzati pénzb ől támogatott intézmények, amelyek tapasztalatait célszer ű lenne alaposabban megismerni a minél sikeresebb hazai adaptálás érdekében. A sikeresen m űködő gépjárműipari klaszterek külföldi tapasztalatai Ha az autóiparra és annak területi koncentrációjára gondolunk, általában mindannyiunknak a nagy amerikai autógyárak (General Motors, Ford, illetve a német Daimlerrel időközben összeolvadt Chrysler) és székhelyeik jutnak az eszébe. Mindazonáltal Detroit mellett a fent említett szerkezeti átalakulásoknak köszönhet ően Amerikában, Európában és Délkelet-Ázsiában több helyen is tapasztalható az iparágban tevékenykedő vállalkozások és intézmények koncentrációs folyamata, mely számos esetben intézményesült formájú klaszter-együttm űködés létrehozásához vezetett. Ilyen sikeres, hálózatszerű együttműködésre találhatunk példát az Egyesült Királyságban (Észak-Anglia, Wales), Németországban (VIA, BAIKA), Olaszországban (Torino), Franciaországban (Bordeaux, Auvergne), Spanyolországban (Katalónia, Baszkföld), vagy éppen a szomszédos Ausztriában (AC, DTC, AOEM, ACstyria) is (G ro s z 2000). 4 Welsh Automotive Forum (WAF) Wales gazdasági szerepe az Egyesült Királyságban egészen az 1980-as évekig annak mez őgazdasági és nehézipari inputokkal való ellátására korlátozódott, így ennek köszönhet ően gazdasági szerkezetében kiemelked ő szerepet játszott a nehézipar, azon belül is a szénbányászat és az acélgyártás. A II. világháborút követ ően megindult gyáripar megtelepedésében fontos szerepet játszott a kormányzati politika támogatása, mely feladatot 1976-tól a gazdaságfejlesztés segítésére létrehozott Welsh Development Agency (WDA Walesi Fejlesztési Ügynökség) látta el.

6 130 Gyors ténykép TÉT XIV. évf A támogatások legfőbb célja európai, amerikai és japán t őkeberuházások segítségével a szén és acélipar munkahelyeinek gyáripari kiváltása volt. Kezdetben a jelent ős külföldi tőkebefektetések eredményeképpen meghatározóan a betanított munkára építő, alapvetően fogyasztási cikkeket gyártó leányvállalatok játszották a vezet ő szerepet. A viszonylag alacsony munkabérek, a rendelkezésre álló képzett munkaerő, valamint az Egyesült Királyság és az Európai Unió támogatásai együttesen jelentős mértékben hozzájárultak a walesi gazdaság versenyképességének javításához. Később a magas szintű műszaki háttérrel rendelkez ő külföldi vállalkozások pedig lehetőséget teremtettek a kis- és középvállalkozói beszállítói hálózat kialakulásához és az általuk foglalkoztatottak számának gyors növekedéséhez. Ebben azonban igen jelent ős szerepet játszottak a különböz ő kormányzati programok támogatásai is (Cooke 1998). A legerősebb befektetési aktivitás az autó-összeszerelés, illetve az autóalkatrészgyártás területén volt megfigyelhet ő, de igen jelent ős mértékű külföldi tőke érkezett az elektronikai iparba is. A világ vezet ő autógyártói közül több is Walesbe telepítette motorgyárait és összeszerel ő üzemeit (pl. Fiat, Opel, Renault, Saab, Volvo), aminek köszönhetően a régió a nemzetközi versenyben világszínvonalú gépjárm ű- motor- és alkatrészgyártás egyik legfontosabb európai központjává vált. Ezekhez a külföldi tulajdonban lévő nagy autógyárak által megvalósított beruházásokhoz képesek voltak közvetett és közvetlen beszállítóként szorosan kapcsolódni a walesi cégek. A gépjárm űipari együttműködési hálózat kialakulásának felgyorsításához a Walesben letelepedett autógyártók mellett nagymértékben hozzájárultak az Egyesült Királyságba települt autógyárak is (Rover, Jaguar, Ford, Nissan, Toyota, Honda, GM, Peugeot). Mindent összevetve a walesi és a Walesben megtelepedett cégek döntő többsége a Walesen kívüli végs ő összeszerelés alkatrész, illetve részegység beszállítója volt. Walesben a gyáripar és azon belül a gépjárm űgyártás sikeres növekedésében kiemelkedő szerepet játszott az innováció- és technológia-politika, illetve az infra-struktúrafejlesztés, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó hálózatépítés és 1995 között a régióban a WDA támogatásával és aktív részvételével összesen 9 beszállítói szövetség és további 8 beszállítói csoport került megalapításra, amit 8 üzleti kapcsolat hálózat egészített ki. Ezen hálózatok között szerepel a Welsh Automative Forum (WAF), melynek legfontosabb célja a walesi beszállítók véleményének közvetítése, a tapasztalatcsere biztosítása és általában a gépjárműiparban érdekelt cégek összefogása. A WAF-ot 1999 óta kinevezett menedzser irányítja. A WAF m űködésének finanszírozásában kezdetben a WDA és az Egyesült Királyság kormánya vett részt, azonban 1998-tól már a vállalkozások által tagdíjként befizetett hozzájárulások biztosítják a költségvetés 70%-át.

7 TÉT XIV. évf Gyors ténykép 131 A walesi gépjárműipari klaszter főbb jellemez ői közül a következ ők emelhet ők ki (Cooke 1998): erős gépjárműipari koncentráció, a közbenső és a végfelhasználók által indukált kereslet, kapcsolódó iparágak jelenléte a régióban, beszállítói hálózatok létrejötte az egyszer ű alkatrészgyártástól a komplex rendszerek összeszereléséig, az állami és a magán szektor közös K+F tevékenysége, az állami és a magán szektor részvétele a képzési központokban, a partnerkapcsolatok kialakításában, az állami és a magán támogatásokat hatékonyan elosztani képes infrastruktúra, promóció és regionális specializáció. Ezen feltételeknek köszönhet ően ma a gépjárműipari szektor egyike a leggyorsabb növekedést produkáló ágazatoknak Walesben. A letelepedett nagy multinacionális autógyártókhoz mintegy 170 beszállító cég kapcsolódik, melyek közül 40 els ő, illetve második szintű ún. rendszer- és részegység beszállító. A gépjárműipari cégeknél foglalkoztatottak létszáma ma már meghaladja a 25 ezer főt. A walesi gépjárműipari klaszter megalapítását követ ően a különböző gazdaságfejlesztéssel és területfejlesztéssel foglalkozó ügynökségek legfontosabb feladatuknak azt tartották, hogy minél jobban megismerjék a betelepült külföldi tulajdonban lévő cégek igényeit. Ebben nagy szerepet játszott a multiknak és az őket követő kisebb beszállító cégeknek a térség humáner őforrásával szemben támasztott követelményeinek teljes mértékben való kielégítése. Alapvet ő célként fogalmazódott meg a külföldi cégekt ől való tanulás. Nagy segítséget jelentett a külföldi partner régiókban (pl. Baden Württemberg) használt best practice" alkalmazása és adaptálása, valamint a legfontosabb versenytársak (Írország) figyelemmel kísérése. A vállalkozásokat segít ő infrastrukturális fejlesztések legfontosabb célja tehát egyértelműen a nagy beruházásokat megvalósító külföldi cégek beágyazása volt Wales gazdasági vérkeringésébe. A vállalkozásfejlesztés a kis- és középvállalkozásokra helyezte a hangsúlyt, és egyértelműen azok innovativitását állította a középpontba. A folyamatos innovációval, a min őségi termeléssel és a kis- és középvállalkozások termelési hatékonyságának javításával jelent ős mértékben sikerült hozzájárulniuk a potenciális és a már meglév ő beszállítói kör b ővítéséhez, és nem utolsó sorban az általuk foglalkoztatottak számának látványos növeléséhez. Mindenekel őtt a nagyvállalatok által szinte megkövetelt min őségbiztosítási rendszerek kiépítése (pl. ISO 9000) és az akkreditációra, majd azokat követ ően főként napjainkban a vállalatcsoportok közötti elektronikus adatáramlásra és az elektronikus kereskedelemre (e-business) irányult a figyelem (Cooke 1998). A folyamatos innováción alapuló termelési rendszerek és együttm űködési hálózatok kialakításában fontos szerepet játszott a japán kisebb mértékben a német cégek jelenléte, akik az észak-amerikaiakkal ellentétben aktívan keresték a jó beszállítói partnerkapcsolatok létesítésének lehet őségét. A japánok még gépeket és szakembereket is biztosítottak a szoros kapcsolat érdekében.

8 132 Gyors ténykép TÉT XIV. évf A walesi gépjárműipari klaszter rendkívül hasznosnak bizonyul főként a kutatásfejlesztés, illetve az innováció területén. Bár a vállalatok több mint 40%-a els ősorban a saját partnereit ől (vevők, szállítók) szerzi be a fejlesztésekhez szükséges m ű- szaki ismereteket, 32%-uk az elmúlt évtizedben létrehozott vállalati szövetségeket, együttm űködési hálózatokat, valamint a klaszterhez szorosan kapcsolódó fels őoktatási intézményeket (műszaki egyetem) veszi igénybe a m űszaki fejlesztéseik során. A klaszteren belül a fels őoktatási szféra és a gazdasági szféra közötti jó együttm ű- ködésnek is köszönhet ő, hogy a régióban megtelepedett vállalatoknál néhány kivételtől eltekintve, melyek komoly K+F részleggel rendelkeznek nem folytatnak alapkutatásokat, hanem a Walesi Egyetem által végzett alapkutatások eredményeit próbálják meg hasznosítani. Az alkalmazott kutatásban a vállalati K+F laboratóriumok mellett ugyancsak jelent ős szerepet vállalnak a különböz ő egyetemi laboratóriumok. A régió vállalkozásainál a technológia transzfer jelentős része is vállalati szövetségekt ől, valamint fels őoktatási intézményekt ől származik. A klaszteren belüli igen széles körű és kiterjedt együttműködési kapcsolatokat szemlélteti a 2. ábra. 2. ÁBRA A walesi gépjárm űipari klaszter (Automotive Cluster in Wales) Állam i kutatás M agán K +F K +F Rendszertervezés (U W C) Új anyagok (U W C) Robottechnika (U W C) Calsonic K+F Trico K+F Valeo K+F Állam i képzés K özbens ő vásárlók Képzés M echatronikai Központ Gyártástervezési kurzusok M agán képzés Ford IM T Lucas Képzés (pl. Bosch, Behr, N ippondendo, T&N, Kien inger, C alson ic) B szállítók Beszállítás (pl. üveg, gumi, h ű tés, autóelektronika) Végs ő vásárlók (pl. N issan, GM, Toyota, M ercedes, Volvo) Támogató infrastruktúra Forrás: Cooke Támogató csoportok Képzési Központok M inöségi Központok Beszállítói Szövetségek K apcsolód ó iparágak (pl. elektronika, acél, ű ripar, új alapanyagok) Támogató iparágak Logisztika, biztosítás, exporthitel, tanácsadás, kockázati t ő ke Verbundinitiative Automobil (VIA) A német gépjárműipar egyharmadát koncentráló Észak-Rajna Westfália az egyik legmeghatározóbb gépjárműipari tömörülés Európában. A közel 800 gépjárm űiparban érdekelt cég mintegy 200 ezer főnek biztosít állandó munkalehet őséget. A gazdasági és ipari szerkezetátalakulás nehézségeivel szembesülve az észak-rajna-j westfáliai kormány az elsők között fordult a klaszter-orientált iparpolitika felé, hogy szembeszálljon a gépjárm űipari recesszióval, a növekv ő munkanélküliséggel

9 TÉT XIV. évf Gyors ténykép 133 szembeszálljon a gépi árműipari recesszióval, a növekv ő munkanélküliséggel és a beszállítói lánc átalakulásával. A régió gazdasága strukturális átalakításának támogatása és a térségben található autóipari beszállító cégek főként a kis- és középvállalkozások s versenyképességének javítása érdekében Észak-Rajna Westfália szakminisztériuma 1993-ban létrehozta a Verbundinitiative Automobil Nordrhein Westfalen-t (VIA). A kezdeményezést melyben az autógyártók és beszállítók képvisel ői mellett helyet kaptak a kamarák és különböző szövetségek, a szakszervezetek, a kutatóintézetek és a minisztériumok els ő öt év alatt elért sikereinek köszönhet ően fiiggetlen testületté alakították át. A VIA legfontosabb célja az autógyártók, illetve a beszállítók közötti gyakorlat-orientált együttm űködési projektek támogatása (EC 1999). Máig mintegy 750 vállalkozás vett részt a kedvezményezésben, mely során több mint 280 kooperáció-projektet indítottak útjára, ezek közül 55 projektet támogatott Észak-Rajna Westfália, összesen mintegy 20 millió DM-val. A kis- és középvállalkozások körében igen jelentős szerepet játszottak az állami támogatások, melyek nélkül képtelenek lettek volna innovációik sikeres megvalósítására és piacravitelére. Az állami támogatások középpontjában a kis- és középvállalkozások álltak, ami az együttműködési projektek finanszírozási feltételeib ől is egyértelműen kiolvasható. Míg a kis- és középvállalkozásokra jutó összes projekt-költségeknek akár 40%-át is átvállalta az állam, addig a nagyobb vállalatok ennél jóval kisebb mérték ű támogatásban részesülhettek, a nagy autógyártók számára pedig nem állt rendelkezésre állami támogatás (Automotive Region Nordrhein-Westfalen 1999). Jelentősen növekedett az alkatrész-, a részegység- és a rendszerbeszállítók, illetve az autógyártók közötti együttm űködés. A kezdeményezés a következ ő szolgáltatásokat biztosította a résztvev ők számára: projekt meghatározás, projekt összeállítás és projekt leírás a vállalkozások és együttműködési partnereik számára, partnerkeresés a már meglév ő projektötletek megvalósításához, együttműködési kapcsolatok kialakítása, támogatása a projektek sikeres végrehajtása érdekében, a projektekhez kapcsolódó lehetséges kormányzati (minisztériumi) támogatások figyelése, és a vállalkozások tájékoztatása, tanácsadás és segítségnyújtás a különböz ő pályázatok elkészítésében. A projektek által közvetített tudástranszfer, az új piaci lehetőségek és az innovációk érezhetően hozzájárultak a főleg a kis- és középvállalkozások alkotta beszállítók versenyképességének javításához. A technológia-orientált vállalkozások és az ún. spin-off' cégek alapításához, valamint a gépjárm űipari beszállítók kutatásfejlesztéséhez kitűnő teret biztosítanak a régióban található technológiai központok és tudományos parkok (számuk meghaladja a hatvanat). A legújabb technológiai fejlesztési eredmények átvételét segítik a vállalkozások és a fels őfokú intézmények illetve kutatóintézetek közötti kooperációt támogató projektek.

10 134 Gyors ténykép TÉT XIV. évf Automobil Cluster Styria (ACstyria) A Graz körül szervez ődő stájerországi gépjárm űipari klaszter létrejötte (Automobil Cluster Styria ACstyria) az észak-rajna westfáliai példához hasonlóan, ugyancsak a tartományi kormányzat kezdeményezésének köszönhet ő. Egy, a Stájerország Gazdasági Minisztériuma megbízásából 1994-ben készített felmérést követ ően, amely rámutatott a gépjárm űipar fejlesztésében rejl ő lehetőségekre, sikerült megnyerni a tartományban található nagy gépjárm űipari cégeket akik felismerték a klaszterben beszállítói hálózatuk javításának lehet őségét egy együttműködési hálózat létrehozására. Stájerország kormányának támogatásával 1996 nyarán alakult meg az ACstyria. Az állami finanszírozás a megalakulástól számított els ő két évig tartott, mely id ő- szak alatt a klaszter menedzsment funkciót a Steirische Wirtschaftsförderung (SFG Stájer Vállalkozásfejlesztési Ügynökség) látta el. Az els ő két év alatt elért sikereknek köszönhetően a részt vev ő vállalkozások úgy döntöttek, hogy az állami támogatást követően továbbra is szeretnének részt venni a már megkezdett együttm űködési hálózatban, így önálló az éves árbevétel nagysága után fizetend ő tagdíjaiból saját magát finanszírozni képes klaszter menedzsment szervezetet hoztak létre. A sikeres átalakulás érdekében 2001-ig azonban még átmeneti állami támogatás teszi lehet ővé a tagdíjak összegéb ől nem finanszírozható szolgáltatások biztosítását. A közösen megvalósított innovatív, illetve a gazdasági szerkezet er ősítését vagy a gépi árműipar versenyképességének javítását szolgáló projektek finanszírozásában ugyancsak továbbra is részt vállal az állam (EC 1999). Az ACstyria mindennapos menedzsment teend őit az SFG látta el 1999-ig. Stratégiai kérdésekben a tanácsadó bizottságé volt a döntés joga, melyben a legnagyobb autógyártók mint vásárlók (BMW AG, VW-Audi AG stb.) képvisel ői mellett helyet kaptak a beszállítók és a kis- és középvállalkozások vezet ői, a hálózati együttműködésben aktívan részt vev ő kutatóintézetek és természetesen a finanszírozás biztosítója a stájerországi kormány képvisel ői is ben létrehozták az önálló, saját magát eltartani képes ACstyria GmbH-t. Az igazgató által irányított ACstyria GmbH tagjai között a beszállító cégek (rendszerbeszállító Magna, alkatrész-beszállító Krenhof), a technológiai szolgáltatók és tanácsadók (AVL, TCM) mellett található tanácsadó intézet (Agiplan Group), valamint érdekképviseleti (IVS) és gazdaságfejlesztési profilú szervezet (SFG) is. A klaszter létrehozását követ ően több mint 190 cég vett részt az együttm űködésben, melyek foglalkoztatottainak létszáma meghaladta a 13 ezer f őt. Ma összesen 98 vállalkozás tagja a klaszternek, azonban további 200 cég érdekl ődőként ugyancsak részt vesz a klaszterben (pl. regisztráltatta magát az adatbázisban), csatlakozhat a közös K+F projektekhez. Ezek az érdekl ődő vállalkozások azonban mivel nem fizetnek tagdíjat, bizonyos szolgáltatásokat nem vehetnek ingyenesen igénybe. Természetesen a vállalkozások mellett az együttm űködésbe bevonásra kerültek a kutatás-fejlesztés és az innováció legfontosabb helyi intézményei (pl. Grazi Műszaki Egyetem, Joanneum Kutatóintézet), illetve küls ő szaktanácsadók is (3. ábra).

11 TÉT XIV. évf Gyors ténykép ÁBRA Az A Cstyria felépítése (Organisation of ACstyria) Tagdíjat fizet ők (98 cég) Autógyártók (Steyr-Daimler-Puch Eurostar Chrysler) $ f Beszállítók, Szolgáltatók (AKG, Böhlerit, CA, DHL, EDS, Gamed stb.) Érdekl ődő partnerek (200 cég) Beszállítók, Szolgáltatók stb. Állam/Tartomány SFG, Finanszírozás AVL, Magna, Krenhof, TCM, IVS, Agiplan, SFG Oktatási és K+F partnerek Univ. Leoben Tech. Univ. Graz Univ. Graz Joanneum Research Fachhochschul-Technikum Joanneum GieBerei Institut Leoben Együttm űködések AUTOREG AOEM AC, DTC Külső szaktanácsadók Agiplan Group stb Forrás: Saját szerkesztés. A klaszter tagjai annak valamennyi szolgáltatását jogosultak voltak igénybe venni óta azonban már csak a tagdíjat fizet ő vállalkozások számára nyújtja a klaszter a különböz ő szolgáltatásokat: kommunikációs platform (teljes kör ű adatbázis a klaszter tagjairól), információszolgáltatás (piaci trendekr ől, EU-s fejlesztési forrásokról, klaszter kiadvány), közösen megvalósított projektek támogatása (különösen a kutatás-fejlesztés és a minőségügy területén), együttműködési partner közvetítés, marketingtevékenység és PR tevékenység mind hazai, mind nemzetközi szinten, speciális képzési programok és tanulmányutak szervezése. A klaszter szolgáltatásai iránt érdekl ődő vállalkozások, klaszter partner céggel együttműködve szintén támogatásban részesülhetnek, illetve élvezhetik a szolgáltatások nagy részét. Automobil Cluster Oberösterreich (AC) Az ACstyria mellett Ausztriában még egy jelent ős potenciállal rendelkez ő gépjárműipari együttműködés található, mégpedig a Linz központú együttműködés Felső-Ausztriában, amely a részt vev ő vállalkozások számát, illetve az általuk foglalkoztatottak létszámát tekintve jóval nagyobbnak mondható, mint a stájerországi gépjárműipari klaszter. Az Automobil Cluster Oberösterreich (AC) még csak ban alakult, mára mégis az egyik legsikeresebb együttm űködési hálózat Európában. Az iparág koncentrációjának fokát mutatja, hogy Fels ő-ausztriában állítják el ő a

12 136 Gyors ténykép TÉT XIV. évf teljes osztrák gépjárm űipari szektor hozzáadott értékének 40%-át. A jelenleg majd 300 tagot tömörít ő együttműködési hálózatnál a gépjárm űiparhoz kapcsolódó vállalkozások (autógyártók, haszongépjárm ű-gyártók, motorgyártók és beszállítóik) összesen több mint 50 ezer főnek biztosítanak munkahelyet a régióban. Az északrajna westfáliai példához hasonlóan a foglalkoztatottak 80%-a kis- és középvállalkozásoknál áll alkalmazásban. Annak ellenére, hogy már egy 1993-ban készült tanulmány is rámutatott a régióban a gépjárműipari vállalkozások igen er ős koncentrációjára és a már meglév ő együttműködési kapcsolatokra, érdemi lépés az együttm űködések intenzifikálása érdekében egészen az évtized végéig nem történt ban Fels ő-ausztria stratégiai programjában került el őtérbe el őször a régióban, a technológia-fejlesztéssel kapcsolatban a klaszter-orientált technológia és innovációs fejlesztési politika, mely a kis- és középvállalkozások innovációs potenciáljának és versenyképességének javítását a régióba települt vállalkozások és meglév ő kutatóintézetek, technológia központok közötti együttm űködések er ősitésével látta elérhet őnek (Strategic Programme Upper Austria ). Az AC legfontosabb célja a vállalkozások közötti együttm űködés erősítése, a gépjárműipari szektor általános gazdasági feltételeinek javítása, a térségi beszállítók versenyképességének növelése, a foglalkoztatottak számának meg őrzése, valamint új vállalkozások letelepítésének el ősegítése. Az AC menedzsment feladatait a fels ő- ausztriai kormány által a régió innovációs potenciáljának er ősítése, illetve új társaságok letelepítése érdekében létrehozott Oberösterreichische Technologie- und Marketing Gesellschaft (TMG Felső-Ausztriai Technológia és Marketing Társaság) látja el. 6 Ennek megfelel ően valamennyi AC keretében futó projektet a fels ő-ausztriai tartományi kormány finanszíroz ami, tegyük hozzá, a külföldi tapasztalatokat és az eddig eltelt alig két és fél évet figyelembe véve teljesen természetesnek t űnik. A bőkezű állami támogatásnak köszönhet ően az AC tagság a vállalkozások és a különböző szervezetek számára jelenleg még teljesen ingyenes. A klaszter, tagjai számára az ACstyria-hoz hasonlóan a szolgáltatások igen széles skáláját kínálja. Legfontosabbnak tekinthető a partnerek számára történ ő információszolgáltatás, valamint a kommunikáció (pl. negyedévente megjelen ő folyóirat). A tagok automatikusan bekerülnek a klaszter által kezelt adatbázisba, amely az interneten is elérhet ő. Ugyancsak jelentős a vállalkozások közötti együttm űködési projektek kezdeményezése, valamint támogatása a kutatás és technológiafejlesztés, marketing és értékesítés, logisztika, információs technológia, képzés vagy nemzetköziesítés területén. Ezekben az együttműködési pfojektekben legalább három vállalkozásnak (mérett ől függetlenül) vagy kutatási, illetve oktatási intézetnek kell részt vennie. Mindenképpen be kell vonni minimálisan egy kis- és középvállalkozást, azonban megengedett, hogy az együttm űködéshez a régión kívüli vállalkozás is csatlakozzon. A kormányzati támogatás mértéke a régió gépjárműipari szektora versenyképességéhez és innovációs potenciáljához való hozzájárulás függvénye az egyes résztvev ők költségének, azonban nem haladhatja meg annak 40%-át.

13 TÉT XIV. évf Gyors ténykép 137 Az innováció és a K+F er ősítéséhez természetesen megfelel ően képzett munkaerőre van szükség, ezért az AC rendszeresen szervez a különféle a gépjárm űiparhoz kapcsolódó képzési programokat, szakmai rendezvényeket és tanulmányutakat. Igen fontos az AC marketing és PR tevékenysége, amely Ausztriában és nemzetközi szinten egyaránt a legjobbak közé helyezi a klasztert. E tevékenységhez szorosan kapcsolódik a nemzetközi kapcsolatok ápolása, melynek részei a nemzetközi szakvásárokon való folyamatos jelenlét vagy a nemzetközi gépjárm űipari kezdeményezésekkel való hálózat-építés. A külföldi tapasztalatok összefoglalása A bemutatott külföldi tapasztalatok közül különösen érdekes Wales esete, hiszen jelenleg hazánkban ma ugyanazon problémákkal találkozunk, mint amelyek két évtizede a walesi gazdaságra nehezedtek. Az igen látványos külföldi t őkeberuházások, nagy multinacionális cégek megjelenése főként az elektronikai és gépjárm űipar területén els ősorban a rendelkezésre álló viszonylag jól képzett, azonban az európai átlagfizetéshez képest olcsó munkaerő kínálta komparatív előnyöket szerette volna kihasználni. Ennek következtében a külföldi befektetések nagy része a magas import tartalmú, bérmunka jelleg ű tevékenységekhez kapcsolódott (összeszerelés), és nem történt meg a külföldi vállalkozások beágyazódása a regionális gazdaságba, a hazai kis- és középvállalkozások néhány kivételt ől eltekintve nem voltak képesek beszállítói kapcsolatokat kiépíteni. Így a behozott viszonylag magas m űszaki színvonal és tudás nem tudta megfelel ő mértékben dinamizálni a walesi gazdaságot, illetve fennállt a veszélye, hogy a térség gazdaságához szorosan nem köt ődő vállalakozások a komparatív el őnyök megszűnését követően esetleg továbbállnak és a fejlődő országokba helyezik át termelésüket. A mai magyar duális gazdaságban tapasztalható problémákat Walesben eredményesen sikerült kezelni a bemutatott hálózatfejlesztésre, a közös kutatás-fejlesztési és innovációs projektekre, a regionális innovációs rendszer létrehozására irányuló stratégiával, amely hozzájárult a nemzetközi vállalatok integrálódásához, az innováció és a kutatásfejlesztési eredményeknek a beszállító rendszerben való gyors tovaterjedéséhez és a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének javításához. A külföldi tapasztalatok alapján a regionális klaszter-politika legfontosabb célkitűzése a kedvez ő gazdasági és vállalkozási környezet megteremtése révén a vállalkozásfejlesztés támogatása, a meglév ő támogatási politika átalakítása és a vállalkozások közötti hálózatok kialakulásának el ősegítése, illetve a regionális gazdasági szerkezet er ősítése. Hálózatok létrehozására irányuló projektek tervezéséhez és eredményes megvalósításához nélkülözhetetlen a keresleti orientáció. Alapvető követelmény, hogy a kezdeményezés intézményesülését mindenképpen meg kell el őznie egy igen alapos, mélyreható el őzetes felmérésnek, amely a kés őbbi támogatandó célcsoport igényei mellett kiterjed a gazdasági környezetre is, és csak ezt követ ően szabad a támogatásokat konkrét formába önteni. Ez különösen igaz Magyarországra vonatkozóan,

14 138 Gyors ténykép TÉT XIV. évf hiszen a kis- és középvállalkozások kapacitásai a piacon való megmaradást célul kitűző stratégiára is éppen hogy csak elegend őek. Mint az a külföldi tapasztalatokból jól látszik, csak a vállalkozás-orientált hálózati együttműködések támogatására irányuló kezdeményezés lehet sikeres. Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a kis- és középvállalkozások innovációs, kutatás-fejlesztési kapacitásának fejlesztésére és versenyképességük növelésére, mely a leghatékonyabban a nagyobb vállalatokkal f őleg saját vásárlóikkal valamint a technológiai központokkal és kutatóintézetekkel, fels őoktatási intézményekkel folytatott közös kutatás-fejlesztési projektek során megvalósuló tudástranszfer támogatásával érhető el. A klaszternek ugyancsak els ősorban a kis- és középvállalkozásoknak olyan el őnyöket kell kínálnia, melyeket egyedül nem lennének képesek kialakítani. Az együttm űködések végső célja a termék- és termelési folyamat innováció kell hogy legyen, hiszen ezek eredményei képesek leginkább hozzájárulni a versenyképesség növekedéséhez. A hálózatépítés többdimenziós folyamat, ami azt jelenti, hogy a klaszterben a vállalkozások mellett jelen kell lenniük az adott térség legkülönböz őbb intézményeinek, szervezeteinek is (állami és magán egyetemek, kutatóintézetek, gépjárm űipari szövetségek, kamarák, vállalkozásfejlesztési ügynökségek stb.). A politikai akció finanszírozása általában minden területen igen kényes kérdés. A klaszter-építés során, mint az a walesi, a német és az osztrák példákból is jól kitűnik, óriási szerepe van a politikai támogatásnak, illetve annak az együttműködési kezdeményezések finanszírozásában megmutatkozó aktív szerepvállalásának. Valamennyi bemutatott példában vagy az adott térség kormányzatának (Észak- Rajna Westfália Gazdasági, Technológiai és Közlekedési Minisztériuma) vagy egy, a kormányzathoz szorosan kapcsolódó gazdaságfejlesztési funkciókkal rendelkez ő szervezetnek (WDA, SFG, TMG) a kezdeményezése és támogatása szükséges a sikeres együttműködési hálózat létrehozásához és els ő néhány éves működtetéséhez. Még a fejlett országokban is csak akkor nyílik lehet őség a saját magát fenntartani képes szervezet megalakítására, amikor már több éves tapasztalattal rendelkezvén meggyőződtek az egyes szerepl ők annak szükségességér ől, és megbizonyosodtak a részvétel által biztosított lehet őségekről. Klaszterek Magyarországon? A szoros, szervezett hálózati együttm űködések nyugat-európai és a tengerentúli sikereit, illetve azoknak az adott térség fejl ődésére gyakorolt pozitív hatásait látva az elmúlt időszakban hazánkban is több helyen megfogalmazódtak iparági, illetve regionális klaszterek létrehozására vonatkozó tervek elsősorban a faipar, a gépjárműipar, az elektronikai ipar, valamint az élelmiszeripar területén. 7 A hálózatépít ő programok a beszállítói kapcsolatok erősítésével hozzájárulhatnak a gazdaság duális szerkezetének oldásához. A termelési, innovációs és információs hálózatok jelentős mértékben javítják a térségek t őkevonzó képességét, illetve el ősegítik az innováció vezérelte gazdasági modell átvételét. A klaszterek gazdaságfejlesztésre

15 TÉT XIV. évf Gyors ténykép 139 gyakorolt hatását tekintve szorosan kapcsolódnak a Nyugat-Európában ugyancsak előtérbe kerülő regionális innovációs hálózatoknak a regionális gazdaság versenyképességére gyakorolt hatásához (Dőry Rechnitzer 2000). A rendszerváltást követ ően hazánkban is felgyorsult a külföldi t őke beáramlása, melyben kiemelkedő szerepet játszottak az elektronikai és a gépjárm űipari vállalkozások által hazánkban megvalósított beruházások. Ennek köszönhet ően olyan nemzetközi autó-összeszereléssel, illetve autóipari komponensek gyártásával foglalkozó cégeknek ad otthont hazánk, mint a General Motors (Opel), a Ford, a Volkswagen csoport (Audi), a VAW, a Thyssen, a Suzuki, az LUK, a Linamar, az ITT, a Knorr- Bremse, az Alcoa vagy a United Technologies. Ma a magyarországi gyárakban az alkatrészgyártástól kezdve az összeszerelésig az autógyártás minden típusa megtalálható. Sajnos azonban ezek a vállalkozások néhány kivételt ől eltekintve s nem voltak képesek beágyazódni a magyar gazdaságba, az általuk hozott modern m ű- szaki, technikai, vállalatszervezési gyakorlatot nem tudták átadni a helyi gazdaság kis- és középvállalkozásai számára. Beszerzéseikben a hazai beszállítók jelentéktelen arányt képviselnek, és fél ő, hogy a meglévő olcsó munkaer ő és a különböző kedvezmények adta el őnyök megszűnésével kapacitásaikat keletebbre telepítik (Havas 1997; Somfai 2000). A külföldi tőkebefektetések els ősorban a kedvező földrajzi elérhet őségnek és a jó infrastrukturális adottságoknak köszönhet ően erőteljesen Budapestre, illetve az Észak-dunántúli régióra koncentrálódnak.9 Különösen igaz ez a gépjárm űiparban érdekelt cégekre. Ugyancsak e térségben találhatóak a hagyományos magyar gépipar kapcsolódó vállalkozásai is, mint például a Rába, az Ikarus vagy a Bakony Művek. Az észak-dunántúli, gépjárm űiparhoz kapcsolódó, összesen mintegy 160 db vállalkozás földrajzi elhelyezkedését mutatja a 4. ábra. A körök nagysága egyenesen arányos az adott településen található cégek számával. Az ábrán jól látszik a régió közel 40 településéb ől melyeken valamilyen gépjárműiparhoz kapcsolódó vállalkozás működik néhány nagyváros kiemelked ő súlya (Győr, Székesfehérvár, Tatabánya, Zalaegerszeg, Sopron stb.). Egyértelm űen megállapítható továbbá, hogy a koncentráció nem követi a tervezési-statisztikai régiók határát» ) sokkal inkább tekinthető a célterületnek az egész Észak-Dunántúl.

16 140 Gyors ténykép TÉT XIV. évf ÁBRA Gépjárműiparban tevékenykedő vállalkozások és azok potenciális beszállítói az Észak-Dunántúlon (Automotive Firms and their Potential Suppliers in the North Transdanubia) Forrás: Ipargazdasági Kft. 2000, és saját gy űjtés alapján saját szerkesztés. Ez az ágazati koncentráció természetesen felveti egy, a külföldi tapasztalatok alapján szervez ődő gépjárműipari klaszter létrehozásának lehetőségét. E lehetőséget időben felismerve 2000 tavaszán a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (NYDRFÜ) a nyugat-dunántúli gépjárm űipari klaszter kezdeményezés élére állt, hogy létrehozza a meglév ő multinacionális vállalatok és külföldr ől betelepült beszállítóik, illetve a hazai potenciális beszállítók, els ősorban a kis- és középvállalkozások szoros együttm űködését. A hálózati együttm űködésekre épít ő térségi alulról érkez ő törekvések szerencsés módon találkoznak a kormányzat elképzeléseivel is, amely ugyancsak nagy szerepet szán a hálózati együttm űködéseknek és általában a hálózat-orientált fejlesztési politikának, mint az a körvonalazódó Széchenyi terv regionális gazdaságépítési programjában is megfogalmazásra került. A magyar kormány szándékai szerint mivel a klaszter alapvet ően piaci logikán és önkéntes alapon nyugvó együttm űködési forma a klaszterizációs folyamatot els ősorban közvetett eszközökkel, az induló feltételek megteremtésével kívánja el ősegíteni. A Széchenyi terv részeként a Gazdasági Minisztériumban már kiírásra kerültek a megfogalmazott programok megvalósítását el ősegítő pályázatok. A regionális gazdaságépítési programhoz kapcsolódóan önálló pályázati lehetőség van a regionális klaszterek létrehozásának el ősegítésére, melynek során alapvet ően kétféle cél megvalósítása részesíthet ő támogatásban:

17 TÉT XIV. évf Gyors ténykép 141 egyrészt a klaszter szolgáltatásait szervez ő, végrehajtó és koordinációs menedzsment-szervezet kiépítésének támogatása, másrészt a klaszter menedzsment m űködésének, szolgáltatásainak támogatása. A támogatás mindkét cél esetében a költségek legfeljebb 50%-a, maximum 25 millió Ft lehet. Az ezeken a pályázatokon elnyerhet ő összegek társfinanszírozásként minden bizonnyal jelentős hatással lesznek a hazai klaszterizációs és hálózatépítési folyamata. A Pannon Autóipari Cluster (PANAC) december 20-án az észak-dunántúli vezet ő autógyártók (AUDI, OPEL, SUZUKI"), a beszállítók részér ől az LUK, a RÁBA pedig mint a hazai gépjárműgyártás meghatározó vállalata, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., valamint a Citigroup közrem űködésével aláírásra került a Pannon Autóipari Cluster (PANAC) léterehozását megcélzó dokumentum. Az alapításhoz a kormányzat részér ől csatlakozó szándéknyilatkozatot adott a Gazdasági Minisztérium (GM) is. A gépjárműipari együttműködés kialakítását 2000 tavaszán karolta fel a NYDRFÜ, melynek oroszlánrészt vállalva a klaszter létrehozásában, sikerült megnyernie a régió legnagyobb gépjárm űipari vállalatait. A PANAC célja, hogy a Dunántúlon a Nyugat-Dunántúl vállalkozásai mellett bevonva az egész Pannon térséget letelepedett gépjárm űipari vállalatokat szervesen beágyazza a közép-európai nagytérség gazdaságszerkezetébe és hozzájáruljon egy dinamikusan növekv ő innovatív beszállítói háttér, illetve gépjárm űipari együttm űködési hálózat megteremtéséhez. A megfogalmazott cél a következ ő célkitűzések elérését foglalja magában: 1) Hozzájárulás a Pannon térség nemzetközi versenyképességének er ősítéséhez; a régió általános megújulási képességének a kialakulásához. 2) A régióban versenyel őnnyel rendelkez ő ágazatok, így különösen a gépjárm ű- ipar hálózatszerű fejlesztése, az együttm űködési hálózatok vállalkozásai piaci pozícióinak tartós er ősítése. 3) A hálózatok megerősödéséhez szükséges szervezeti rendszer felállítása, a résztvev ő szervezetek közötti feladatmegosztás világos meghatározása. 4) Az állami támogatások elosztásához világos regionális gazdasági prioritások meghatározása A PANAC stratégiai irányait várhatóan egy Kormányzó Bizottság irányítja, melyben reprezentatív módon helyet kap valamennyi érdekelt szervezet (autógyártók, beszállítók, NYDRFÜ stb.). A mindennapi operatív munkát a klaszter szolgáltatásainak szervezését, megvalósítását és koordinálását a klaszter-menedzsment végzi. A klaszter menedzsment vezetése egy f őállású klaszter menedzser feladata lesz (5. ábra). A menedzsmenthez kapcsolódhatnak majd az együttm űködésben részt vevő vállalkozások, a különböző partnerek, valamint a szakért ők (pl. Ipargazdaság Kutató és Tanácsadó Kft, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet). A küls ő szakértők és kutatóintézetek fontosságát jelzi, hogy a sikeres nemzetközi gépjár-

18 142 Gyors ténykép TÉT XIV. évf műipari klaszterek munkájában is folyamatosan részt vesznek hasonló jelleg ű intézmények. 5. ÁBRA A Pannon Autóipari Cluster szervezeti felépítése (Management of Pannon Automotive Cluster) Kormányzó Bizottság Külső szakért ők Klaszter menedzser Munkatársak Menedzsment partnerek Vállalkozások Forrás: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, beta.compunet.hu/proba/autocluster. A PANAC az elérend ő célkitűzések érdekében, a vállalkozások igényeinek felmérését követően (Ipargazdasági Kft. 2000) és a külföldi tapasztalatokat figyelembe véve igen széles körű szolgáltatásokat tervez nyújtani tagjai számára, melyek a következők: információszolgáltatás és kommunikáció, együttműködési projektek elindításának segítése, együttműködési projektek finanszírozása, vállalkozási diagnosztika és tanácsadás, képzés és rendezvényszervezés, marketing és PR tevékenység, virtuális vállalat kialakításának el ősegítése. Általában minden klaszter szolgáltatásai között megtalálható az információszolgáltatás és kommunikáció, ami a klaszter-partnereknek egy közös interneten is elérhető adatbázisban való megjelenítését, a hálózat tagjainak információval való ellátását (alapvet ően az együttműködési partnerkeresés megkönnyítése érdekében) takarja. Az együttm űködési projektek meghatározásában és kialakításában is rendszeresen segítséget nyújtanak az európai klaszterek, és mint láttuk, a kormányzati támogatást élvez ő együttműködési kezdeményezések és az általuk támogatott közös projektek finanszírozásában is jelent ős részt vállalnak. A Gazdasági Minisztérium és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a legalább három vállalkozást tömörít ő közös projekteket, a fent említett együttm űködéseket fejlesztési támogatással kívánja segíteni. Az e célra fordítható források összege el őreláthatólag eléri az évi 100 millió Ft-ot. A klaszter által támogatandó legfontosabb együttm űködési területek: K+F, gyártás, marketing, logisztika, minőségbiztosítás, információtechnológia.

19 TÉT XIV. évf Gyors ténykép 143 A klaszter-tagok technológiai, szervezeti és pénzügyi auditálásának célja a hálózati együttműködésben való részvétel lehet őségének és a vállalkozások sz űk keresztmetszeteinek feltárása. A sikeres beszállítóvá válás el ősegítése érdekében főleg a kis- és középvállalkozások számára a klaszter folyamatos tanácsadást és specializált szakért ői szolgáltatás nyújt. Az ausztriai példák mintáján a cégek innovációs potenciáljának fejlesztését és a közös projektekben való részvétel feltételeinek javítását szolgálja a vállalkozások igényeire épülő humánerőforrás-fejlesztés különféle képzési programok, szakmai rendezvények és tanulmányutak formájában. Az együttműködési hálózathoz csatlakozó vállalkozások nemzetközi megjelenését, illetve a már működő legjobb gyakorlatok sikeres adaptálását (benchmarking) próbálja meg el ősegíteni a külföldön végzend ő marketing és PR tevékenység, a már bemutatott nemzetközi gépjárm űipari klaszterekkel történ ő kapcsolatfelvétel és a nemzetközi kiállításokon, vásárokon, szakmai rendezvényeken való részvétel, megjelenés elősegítése. Végül a harmadik évezred és az információs társadalom küszöbén teljesen érthet ő, hogy a klaszter tagjai körében támogatja az elektronikus kereskedelem (e-business) mind gyorsabb elterjedését, valamint a PANAC gépjárműiparban érdekelt vállalkozásainak virtuális vállalattá való szerveződését. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által felkarolt PANAC klaszter kezdeményezés Magyarországon az els ők között indul az útjára, és a kormányzat támogatását élvezve kétségkívül nagy reményeket ébreszt a gazdaságfejlesztéssel, illetve a területfejlesztéssel foglalkozó politikusokban és szakemberekben egyaránt. Nem szabad azonban a kezdeményezést ől néhány éven belül jelentkező óriási eredményeket várni, hiszen egy iparági klaszter kialakulásához a nemzetközi tapasztalatok alapján még a legfejlettebb országokban is legalább egy évtizedre van szükség. Mindazonáltal az els ő néhány évben jelentkez ő tapasztalatok mint az els ő hazai próbálkozás eredményei nagymértékben hozzájárulhatnak az országban szervez ődő többi klaszter, illetve klaszter kezdeményezés sikerességéhez. Ennélfogva a kezdeményezés jöv őbeli figyelemmel kísérése, illetve az eredmények feldolgozása mindenképpen további kutatásokat igényel. Jegyzetek A Volkswagen például az 1998-as 4,3 millió darabos gépjárrffl-kibocsátást öt év alatt hat millió darabra szándékozik emelni. Gondoljunk csak az együttesen 4,7 millió db autót el őállító Renault Nissan francia japán szövetség létrehozására, a GM Suzuki együttműködésére, a Volvo személyautó Ford általi felvásárlására, vagy a 441,5 ezer főt foglalkoztató DaimlerChrysler fúziójára. Németországban valamennyi autógyár növelte az elmúlt években a küls ő beszállítóktól származó beszerzés arányát a szerel ő üzemen belüli fó- és részegység-termelés folyamatos csökkentése mellett, és így a külső beszerzések aránya elérte az 55-60%-ot. A General Motors önállósította a 30 milliárd dollár árbevétellel rendelkez ő Delphi alkatrészgyártó leányvállalatát. Az említett gépjármüipari együttm űködések rövidítései melyek közül néhánnyal kés őbb bővebben is foglalkozunk a következ ő kezdeményezéseket takarják: VIA: Verbundinitiative Automobil Nordrhein Westfalen, BAIKA: Bayerische Innovations- und Kooperationsinitiative Automobilzuliefererindustrie, AC: Automobil Cluster Oberösterreich, DTC: Diesel Technologie Cluster, AOEM: Österreichisches Zulieferforum, ACstyria: Automobil Cluster Styria.

20 144 Gyors ténykép TÉT XIV. évf Az észak-rajna westfáliai autóipar nagy mértékben függ a kis- és középvállalkozások alkotta beszállítóktól, akiknek 85%-a 500 fő alatti vállalkozás. 6 Ugyancsak a TMG menedzseli az 1999-ben létrehozott Diesel Technologie Clustert (CDT) is, melynek célkitűzése az Ausztriában található, dízel technológiában érdekelt vállalkozások és intézetek er őforrásainak koncentrálása és nemzetközi versenyképességük er ősítése, a dízel technológia területén a vállalkozások és a technológia transzfer intézetek közötti kapcsolatok el ősegítése és a szinergiák jobb kihasználása érdekében a Diesel Technology Cluster integrálása a már müköd ő hálózatokba. Iparági, regionális vagy termék-klaszterek létrehozására vonatkozó elképzelések kerültek megfogalmazásra, többek között, pl. a Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési programjában, a Közép-dunántúli régió regionális stratégiai programjában vagy a Dél-dunántúli régió komplex fejlesztési programjában. 8 Az esztergomi Suzuki már 55 magyar beszállítóval áll kapcsolatban, akik a gyáron kívülr ől érkez ő beszállítás 32%-át adják. Többségük Japánból vásárolt licence alapján készül fel a gyártás min őségi kritériumainak való megfelelésre. A Knorr Bremse hazai beszállítóinak aránya pedig az 1994-es 18%- kal szemben 1998-ra elérte az 50%-ot. 9 - Az Észak-dunántúli régióban (mely a Nyugat-dunántúli, a Közép-dunántúli régiót és Budapest agglomerációját fogta át) található vállalkozások igényeit felmér ő tanulmány összesen mintegy 150 a gépjárm ű- és alkatrészgyártásban potenciális beszállítóként számba jöhet ő vállalkozást talált. 10 Jelen esetben a három érintett tervezési-statisztikai régió: a Nyugat-dunántúli régió, a Középdunántúli régió és a Közép-magyarországi régió. A Magyar Suzuki Rt. a PANAC-hoz való csatlakozás el őtt saját beszállítói klasztert is létrehozott, alapvetően az esztergomi ipari parkban m űködő beszállító cégek részvételével. Irodalom A Dél-dunántúli régió komplex területfejlesztési programja. (1999) MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs. A Közép-dunántúli régió stratégiai programja. (2000) Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Székesfehérvár. Annual Report 1999/2000. (2000) Wales Development Agency, Cardiff. A Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési programja. (Egyeztetési változat) (2000) MTA RKK Nyugatmagyarországi Tudományos Intézet, Gy őr. Automotive Region Nordhein-Westfalen. (1999) Ministry of Economic Affairs, Technology and Transport Nordhein-Westfalen, Düsseldorf. Bergman, E.M. Feser, E.J. (1999) Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Application. The Web Book of Regional Science. Regional Research Institute. WVU. Clement, W. (1998) Clusters: New Developments in Austria and their Relevance in Economic Policy. Steiner, M. (ed.) Clusters and Regional Specialisation on Geography Technology Networks. European Research in Regional Science. 8. London, o. Cooke, P (1998) Global clustering and regional innovation: systematic integration in Wales. Regional Innovation Systems. The Role of Governances in a Globalised World. Braczyk, H-L Cooke, P. Heidenreich, M. (eds.), UCL Press, London Pennsylvania o. D őry T. (1998) Beszállítói kapcsolatok és az ipari együttm űködés lehetséges klaszterei a Közép- Dunántúlon. Tér és Társadalom o. Dőry T. (1999) A linzi automobil-klaszter", autóipari hálózat felépítése Fels ő-ausztriában. Kisalföldi Gazdaság. december o. Dőry T. Rechnitzer J. (2000) Regionális innovációs stratégiák. Oktatási Minisztérium, Budapest. European Commission (1999) Analysis of transnational networking between existing clusters of SMEs and one or more technology poles. Final report for European Commission Directorate General Enterprise, Mülheim an der Ruhr. Grosz A. (2000) Ipari klaszterek. Tér és Társadalom o. Havas A. (1997) Foreign Direct Investment and Intra-industry Trade: the Case Study of the Automotive Industry in Central Europe. Dyker, D. (ed.) The Technology of Transition. Science and Technology Policies for Transition Countries. CEU Press, Budapest o. Ipargazdasági Kft. (2000) A nyugat-dunántúli járm űipari vállalkozások klaszter-szolgáltatások iránti igénye. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft, Budapest.

Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 3: 111-149 VERSENYKÉPESSÉG A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZER KÍNÁLATI OLDALA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON'

Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 3: 111-149 VERSENYKÉPESSÉG A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZER KÍNÁLATI OLDALA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON' Tér és Társadalom 18. évf. 2004/3. 111-125. p. Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 3: 111-149 VERSENYKÉPESSÉG A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZER KÍNÁLATI OLDALA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON' Kulcsszavak: (The Supply

Részletesebben

Autóipari Tanácsadó Klaszter www.autoipari-klaszter.hu

Autóipari Tanácsadó Klaszter www.autoipari-klaszter.hu Az elemző bemutatása Készítette: Karakás Márta Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozásfejlesztés Szakirány V. évfolyam Szeged, 2008. november 2 1) Bevezetés A globalizáció hatására a

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK HATÁRON ÁTNYÚLÓ TEVÉKENYSÉGE

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK HATÁRON ÁTNYÚLÓ TEVÉKENYSÉGE Tér és Társadalom 22. évf. 2008/3. 81-96. p. Tér és Társadalom XXII. évf. 2008 3: 81-96 A GAZDASÁGI SZEREPLŐK HATÁRON ÁTNYÚLÓ TEVÉKENYSÉGE (Cross-Border Activities in Business) GROSZ ANDRÁS TILINGER ATTILA

Részletesebben

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái

3. Az ipari park fogalomköre és kategóriái Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPRess, Szeged. 55-76. o. 3. Az ipari park fogalomköre

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK EGY KISVÁROS ÉLETÉBEN

CIVIL SZERVEZETEK EGY KISVÁROS ÉLETÉBEN Tér és Társadalom 17. évf. 2003/1. 81-115. p. TÉT XVII. évf. 2003 1 Gyors ténykép 91 CIVIL SZERVEZETEK EGY KISVÁROS ÉLETÉBEN (Civil Organisations in a Small Town's Life) NÁRAI MÁRTA Kulcsszavak: civil

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AMARILLA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013 A KLASZTERIZÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA A FÖLDRAJZI KONCENTRÁCIÓ, A KRITIKUS TÖMEG ÉS A FINANSZÍROZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEIBEN

Részletesebben

RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON SZERKESZTETTE GROSZ ANDRÁS RECHNITZER JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] )

Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) Abai technológiai park (megvalósíthatósági tanulmány II. [1] ) készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Projektvezető: Varga Csaba Munkatársak: Bese Ferenc, Dienes István, Kiss Huba, Kárpáti László, V.Csorba

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS K+F TÉRKÉPÉN1 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK VÁLTOZÓ K+F STRATÉGIÁJÁBAN

MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS K+F TÉRKÉPÉN1 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK VÁLTOZÓ K+F STRATÉGIÁJÁBAN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/3. 31-50. p. Tér és Társadalom XXI. évf 2007 3: 31-50 MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS K+F TÉRKÉPÉN1 FEJLŐDŐ ORSZÁGOK A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK VÁLTOZÓ K+F STRATÉGIÁJÁBAN (Hungary

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

A GLOBÁLIS VILÁG ÚJ GAZDASÁGFÖLDRAJZA"

A GLOBÁLIS VILÁG ÚJ GAZDASÁGFÖLDRAJZA Tér és Társadalom XIV. évf. 2000 4: 87-107 A GLOBÁLIS VILÁG ÚJ GAZDASÁGFÖLDRAJZA" (The New Geography" of the Giobal World) BERNEK ÁGNES Bár egész életemben a nemzetközi közgazdaságtan kutatásával foglalkoztam,

Részletesebben

VERSENYPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG

VERSENYPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG Külgazdaság, LV. évf., 2011. május június (31 63. o.) VERSENYPOLITIKA ÉS VERSENYKÉPESSÉG Válságkezelés előremeneküléssel A válság hatása a versenyre a magyarországi autóipari beszállítói piacokon ANTALÓCZY

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP A KOCKÁZATI TŐKE LEHETŐSÉGEI A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ SZEMSZÖGÉB ŐL

GYORS TÉNYKÉP A KOCKÁZATI TŐKE LEHETŐSÉGEI A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ SZEMSZÖGÉB ŐL Tér és Társadalom XVI. évf. 2002 2: 97-128 GYORS TÉNYKÉP A KOCKÁZATI TŐKE LEHETŐSÉGEI A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ SZEMSZÖGÉB ŐL (Possibilities of Venture Capital

Részletesebben

Az állami támogatások szerepe a magyar autóiparban

Az állami támogatások szerepe a magyar autóiparban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Az állami támogatások szerepe a magyar autóiparban Hallgató: Kemenczei Nóra Témavezető: Dr. Kurtán Lajosné

Részletesebben

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés

2. A regionális gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 24-54. o. 2. A regionális gazdaság-

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT 2013. március-április Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 1 Készítették: Bujdosó Ilona

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM AZ IPARI PARKOK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁRHATÓ EU TÁMOGATÁSOKRA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben