A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a évi 180. rendes közgyőlésen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen"

Átírás

1 A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységérıl szólva három, a munka jellegét tekintve különbözı területrıl szükséges beszélni: a Köztestület, az intézetek és az Akadémia mint költségvetési fejezet irányítását ellátó Titkárság munkája. A Magyar Tudományos Akadémia évi 179. rendes közgyőlésén elfogadta a évi XX. törvénnyel módosított a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvénynek (a továbbiakban: MTAtv) megfelelı új Alapszabályt és Ügyrendet. Az MTAtv-bıl, a október 2-án hatályba lépett Alapszabályból, és az elmúlt évben elfogadott törvényekbıl és kiadott kormányrendeletekbıl következıen az Akadémián szinte minden szabályzatot meg kellett újítani. Ezek a szabályozási feladatok a fent említett mindhárom területet érintették, konkrét szabályozási kérdésekre az egyes területek munkájának bemutatásakor térek ki. Összesen 50 szabályzat készült el. Az Elnökség és a Vezetıi Kollégium hatáskörébe tartozó valamennyi szabályzatot az MTAtv és az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban e testületek megtárgyaltak és jóváhagytak. A szabályzatok elnöki határozat formájában jelentek meg az Akadémiai Értesítıben. A Köztestület munkájáról Az Elnökség és a Vezetıi Kollégium munkájáról Az Akadémia Elnökségének (a továbbiakban: Elnökség) és Vezetıi Kollégiumának (a továbbiakban VK) szerepét és feladatait az MTAtv. és az új Alapszabály a korábbiakhoz képest lényegesen átalakította: az Elnökség és a VK szabályozott hatásköri megosztás szerint döntéshozó testületek, munkájukat ennek megfelelıen átalakítottuk. Az Elnökség minden hónap utolsó keddjén, az VK az elnökségi ülést két héttel megelızıen rendszeresen ülésezett. Az Elnökség és a VK elé kerülı elıterjesztések tartalmi és formai követelményeit, a döntésmechanizmus eljárásrendjét részletesen szabályoztuk. Az Elnökség elé kerülı elıterjesztéseket fıszabályként a VK megtárgyalta. Az Elnökség és a VK határozatai rendre megjelennek az Akadémiai Értesítıben, az ülések anyagai és hitelesített emlékeztetıi rendelkezésre állnak az elektronikus dokumentumtárban. Az Elnökség és a VK munkáját az elıterjesztések gondos elıkészítése és a teljes átláthatóság jellemzi. Az Elnökség és a VK a beszámolási idıszakban minden olyan feladatát ellátta, amelyet az MTAtv. és az Alapszabály feladatává tesz. Az Elnökség munkájának fontos részét képezi az Akadémia Doktori Tanácsa munkájának folyamatos nyomon követése. A Doktori Tanács elnöke, Palkovits Miklós kitartása és kérlelhetetlen következetessége nyomán minden tudományos osztály megfogalmazta az MTA doktora cím követelményeit, amelyet egységes szerkezetben megjelentettünk. Ezen hiánypótló követelményrendszer még messze nem egységes, és igényesség szempontjából sem egyenletes, de legalább világosan megfogalmazza az eljáráshoz kapcsolódó minimum-követelményeket, amelyek természetesen az osztályok tudományos igényességét is tükrözik. Az egységes követelmények kialakítását és a Magyar Tudományban való megjelenését az elmúlt év egyik fontos eredményének, és az akadémiai igényesség dokumentumának tartom.

2 Az Országgyőlési Beszámoló Az MTAtv pontjában elıírtaknak megfelelıen elkészítettem és 2009 novemberében a VK és az Elnökség által megtárgyalt és elfogadott formában benyújtottam az Országgyőlésnek a Beszámoló az Országgyőlésnek a Magyar Tudományos Akadémia 2007 és évi tevékenységérıl és a magyar tudomány általános helyzetérıl címő dokumentumot. A Beszámoló az Akadémia munkájának fentebb említett mindhárom területét átfogja, és a jelzett idıszakban bemutatja az Akadémia szerepét a magyar kutatás, a fejlesztés és az innováció rendszerében, a hazai és a nemzetközi kutatási környezetben. A Beszámoló, amelynek elkészítésében a Magyar Rektori Konferencia mellett minden kutatásban érintett minisztérium részt vett, az Akadémia munkájának bemutatása mellett képet ad a magyar tudomány általános helyzetérıl. A Beszámolót a tudományos közösség, a kutatásban, a fejlesztésben és az innovációban érdekelt szervezetek és a döntéshozók átfogónak, reálisnak és hasznosnak ítélték meg. A Beszámolót az Országgyőlés napirendre vette, az illetékes parlamenti bizottságok megtárgyalták, mindhárom illetékes bizottság elismeréssel szólt a beszámolóról, és egyhangúan támogatta annak az Országgyőlés plenáris ülésén való megtárgyalását. Erre a tárgyalásra azonban az Országgyőlés tavaszi ülésszakának rövidsége miatt nem került sor. Stratégiai programok A köztestületi munka nem korlátozódhat csupán az Akadémia belsı ügyeinek megvitatására, a tagválasztásra és a doktori eljárásokra. A közpénzen mőködı köztestületnek láthatóbbá kell tennie tevékenységét: az egész nemzet számára fontos programok kidolgozásával. A köztestületi munkát már évi közgyőlés elıtt a nyolc köztestületi stratégiai program meghirdetésével, a munkabizottságok megszervezésével egészítettük ki. A munka finanszírozására az Akadémia szőkös keretei miatt pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalhoz, amelyet a Hivatal elutasított. A munka ennek ellenére igaz kisebb intenzitással megindult. A környezeti jövıkép, a környezet- és klímabiztonság program Bozó László akadémikus vezetésével elkészült, a Magyarország hosszú távú energiastratégiája program Lovas Rezsı akadémikus, a vízgazdálkodás program Somlyódy László akadémikus vezetésével folyik. Az élelmiszerbiztonság program Csáky Csaba akadémikus vezetésével befejezı fázisában van, csakúgy, mint a Hatvan László vezette oktatási stratégiai program. Az Orvosi Tudományok Osztálya egy egészségügyi stratégiai program, a Matematikai Tudományok Osztálya egy informatikai stratégiai program kidolgozására tett javaslatot, amelyek szintén folyamatban vannak. A nyugdíjfinanszírozás és a demográfiai folyamatok, a társadalmi közérzet az állam és a közélet intézményes kereteinek stabilitása és életképessége programokban a munka nem indult meg, itt újra kell gondolni a munka kereteit. A demográfiai kérdéseket felölelı munka azonban más keretek között jelentısen elırehaladt. Az Akadémia és részt vesz a Népesedési Kerekasztal munkájában, ahol tágabb keretben és több szakember bevonásával folyik a demográfiai kérdések vizsgálata és ajánlások megfogalmazása a mindenkori döntéshozók számára. A stratégiai programokban a munkát intenzívebbé kell tennünk, s meg kell teremteni finanszírozásuk feltételeit. E programok keretében mozgósítanunk kell a rendelkezésére álló szellemi kapacitásokat, fórumot teremtve a különféle meggyızıdések és szakterületek képviselıi között zajló méltányos, elıítéletektıl mentes szakmai párbeszédhez, ajánlásokat kell megfogalmaznunk a mindenkori döntéshozók számára, stratégiai kitörési pontokat kell felvázolnunk a fejlesztési irányok kijelöléséhez. 2

3 Magyar Tudományos Mővek Tára Ahhoz, hogy az Akadémia a tudomány mővelésével, a tudományos kutatások értékelésével kapcsolatos szerteágazó, az MTAtv-ben és az Alapszabályban rögzített feladatait megfelelı színvonalon elláthassa elengedhetetlen, hogy a XXI. századi követelményeknek megfelelı, a magyarországi tudományos kutatások eredményeit közhitelesen bemutató adatbázissal rendelkezzen. Ezt az adatbázist a korábban párhuzamosan kiépített Tudományos Publikációs Adatbázis és Köztestületi Publikációs Adattár egyesítésével létrehozott adatbázis adatai és tapasztalatai alapján létrehozott Magyar Tudományos Mővek Tára programban építjük fel. A program koordinálásával Makara Gábor akadémikust bíztam meg, s a költségvetési tartalékból forrást biztosítottunk a munka megkezdéséhez. A programban teveink szerint rész vesz valamennyi magyar felsıoktatási intézmény, és kutatóintézeteket irányító minisztérium. Az erre vonatkozó szerezıdést az intézmények többsége aláírta. Az így létrehozott közhiteles adatbázis terveink szerint tartalmazza majd minden magyar kutató publikációs adatait. Ezáltal lehetıvé válik a magyar tudományos kutatások egészének reális bemutatása, az egyes kutatóhelyek és kutatók publikációs és idézettségi adatainak hiteles bemutatása is. A program igen jelentıs segítséget nyújthat a pályázatok, többek között az MTA doktori címre benyújtott pályázatok értékeléséhez is. A Doktori Tanács a jövıben csak akkor fogad be doktori pályázatot, ha a pályázó adatai az MTMT-ben ellenırzött formában rögzítve vannak. Az akadémiai tagságra jelöltek esetében már 2007-ben is elıírtuk, hogy tudományos munkásságukat a KPA-ban rögzítsék. A évi tagválasztás elıkészítése során lehetıvé tettük, hogy az adatbázis alapján az osztályok speciális szempontjai szerinti bontásban az ajánlottak munkáját összehasonlítható formában, több szempont szerint bemutathassuk az Akadémia honlapján. A tudományos osztályok munkájáról Az Akadémia tudományos osztályai az MTAtv. és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelıen elkészítették Ügyrendjeiket. Az ügyrendeket az Elnökség megtárgyalta és jóváhagyta. Az ügyrendek figyelembe veszik az egyes osztályok speciális helyzetét, hagyományait és a korábban kialakult szokásjogot, ugyanakkor az Alapszabályhoz igazodóan egységesek. A tudományos osztályok munkájukat autonóm módon végzik. Az év során elvégezték valamennyi az MTAtv. és az Alapszabály által a tudományos osztályok feladataként meghatározott tevékenységüket. Véleményt nyilvánítottak minden olyan kérdésrıl és dokumentumról köztük a Tudományetikai kódexrıl, amelyek megtárgyalását az Akadémia Elnöksége, az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (a továbbiakban: AKT) vagy az Akadémia elnöke kért. Az elmúlt évben a tudományos osztályok munkájában jelentıs feladat volt a tagválasztás elıkészítése, a doktori eljárásokhoz kapcsolódó tevékenységük, valamint az igazgatói kinevezések során végzett tevékenységük. A tagválasztásról Az Akadémikusok Győlése május 4-én megtárgyalta a májusi közgyőlésén sorra kerülı rendes, levelezı, tiszteleti és külsı tagok választásának irányelveit, amelyeket a 2/2009. (V. 4.) számú közgyőlési határozatban rögzítettek. A évi tagválasztás a Közgyőlés akadémikus tagjai által elfogadott Az akadémikussá választás eljárási szabályai címő dokumentumban elfogadott választási alapelvek es eljárásrend alapján folyt le. A rendes, a levelezı, a külsı és a tiszteleti tagságra történt ajánlások megjelentek a Magyar Tudomány különszámában november 30-án. Ezzel egyidejőleg az Akadémia honlapján is nyilvánossá váltak az ajánlások és a rendes-, levelezı- és külsı-tagjelöltek által megadott, a Köztestületi Publikációs Adattárban található tudományos tevékenységüket és annak hatásait bemutató adatok. Az osztályok kérésének megfelelıen a Kutatásszervezési Intézet elkészítette a 3

4 tagjelöltek munkásságát bemutató összesítéseket, amelyeket az osztályok rendelkezésére bocsátottunk. A választási eljárási szabályzat 6. -a alapján a tudományos osztályok december 30. es február 4. között rendben megtartották tagjelölı üléseiket, és a szabályzat 8. -a szerint a tagjelölı osztályülésen megtartott titkos szavazás eredményérıl az osztályelnökök írásban tájékoztatták az Akadémia elnökét. A választási eljárási szabályzat 9. -a szerint a tagjelölı osztályülések befejezése után az Elnökség március 30-i ülésén meghatározta a választható új rendes tagok és a választást hat héttel megelızı tényállás alapján a levelezı tagok számát. Az Elnökség a 2/2009. X. 27. számú elnökségi határozattal ajánló bizottságot küldött ki azzal a megbízással, hogy a választási eljárási szabályzat alapján tegyen javaslatot a levelezı tagi helyek tudományos osztályokra történı elosztására. Az ajánló bizottság munkáját, amelynek tagjai a három alelnök és a három választott akadémikus elnökségi tag voltak, Maróth Miklós elnök és Lovász László társelnök szervezték meg. A bizottság az Elnökség március 30-i ülésére készítette el ajánlását. Az Elnökség vita után az ajánlásban foglaltaknak megfelelıen döntött a rendes, a levelezı, a külsı és a tiszteleti tagok osztályonkénti számáról és egyesítette közös listákká az osztályok javaslatait, amelyet a Közgyőlés elé terjesztett. A tagválasztás minden szakasza a szabályoknak megfelelıen zajlott le. A nem akadémikus köztestületi képviselık megválasztása Az MTAtv. 9. (1) bekezdése és az Alapszabály 26. -a alapján az Akadémia köztestületének nem akadémikus tagjai maguk közül 200 fı nem akadémikus közgyőlési képviselıt választanak. A választásokra háromévente kerül sor. Az eljárás egy jelölési és egy választási szakaszból áll. A jelölési szakaszban az MTA Kutatásszervezési Intézete (a továbbiakban KSZI) a köztestületi tagok központi nyilvántartásában november 1-ig regisztrált közel tizenháromezer fınek megküldte a jelölési felhívást. A január 6-i határidıig visszaékezett jelölések alapján a tudományos osztályok január 20-ig döntöttek a szavazólapokra felkerülı személyekrıl. A KSZI által elkészített szavazólapokat a Választási Bizottság jóváhagyta, ezeket a KSZI február 1-ig megküldte a szavazásra jogosultaknak. A jelölések és a szavazólapokat tartalmazó borítékok felnyitása közjegyzı és a Választási Bizottság képviselıinek jelenlétében történt. A szavazatszámlás után a Választási Bizottság március 17-én jóváhagyta a szavazás eredményét. A KSZI ennek alapján elkészítette a megbízóleveleket, amelyet március 30-án az akadémia elnöke adott át megválasztott nem akadémikus közgyőlési képviselıknek. Ugyanezen a napon a nem akadémikus közgyőlési képviselık győlése három szekcióban megválasztotta három jelöltjüket az Akadémia elnökségébe, akiket a Közgyőlés választ meg. A jelölések és választások nagyon rövid idı alatt rendben lezajlottak. Ezért köszönet illeti a választások megszervezıit és lebonyolítóit. Érdemes megfontolni a választási idıpont megváltoztatását, valamint a választási eljárás elektronikus lebonyolítását, amelyre javaslatok kidolgozását kértem. A bizottsági struktúra és mőködés áttekintése Az Akadémia osztályai 134 bizottságot és további 113 albizottságot és munkabizottságot mőködtetnek. Az elmúlt idıszakban elsısorban adminisztratív szempontok szerint áttekintettük a bizottságok munkáját. Az áttekintés eredményét megküldöm az osztályelnököknek. Az áttekintésbıl nyilvánvaló, hogy néhány bizottság olyan kis létszámú, hogy munkájuk és a doktori eljárásban betöltött szerepük megkérdıjelezhetı, továbbá néhány bizottság tekintve az ülések rendkívül alacsony számát lényegében nem mőködik. 4

5 Néhány osztályon komoly technikai nehézséget jelent, hogy az osztályra jutó nem akadémikus közgyőlési képviselık száma kisebb, mint az osztályon mőködı bizottságok száma, ezért a választás során olyan bizottságokban kell együtt szavazni, amelyek tagjai nem dolgoznak együtt, ezért nem is ismerik egymást. Célszerőnek látszik ezért ezt a nagyon széttagolt bizottsági rendszert úgy átalakítani, hogy az egymáshoz közeli területeken dolgozó bizottságok egyetlen bizottságként végezzék munkájukat. Ennek számos elınye lenne. Szakmai vagy személyi kérdésekben például doktori eljárás nem egy nagyon szők csoport döntene, hanem egy szélesebb szakmai közösség. A díjak, ajánlások, tagjelölések esetében oly sokszor hangoztatjuk az interdiszciplinaritást mint szempontot, jelen közgyőlésen vitatémává is tettük, a bizottságokban ugyanakkor bezárkóznak szakmák. A kevesebb bizottság hatékonyabb munkát jelentene, ugyanakkor a nagyon speciális szakmai kérdések megválaszolására minden bizottság kiküldhet eseti vagy állandó albizottságot. Ezúton is kérem az osztályokat, különösen az osztályelnököket, hogy a közgyőlést követıen tekintsék át a bizottsági rendszert és hozzunk létre egy ésszerőbb, kevesebb bizottságból álló rendszert. Az Elnöki Bizottságok munkájáról Az Akadémia elnöke az MTAtv. és az Alapszabály felhatalmazása alapján elnöki bizottságokat hozhat létre. A jelenlegi ciklusban is létrehoztam a korábban mőködı Környezettudományi Elnöki Bizottságot és megújítottam a Közoktatási Elnöki Bizottságot. E két bizottság számos ajánlást fogalmazott a döntéshozók és szakmai grémiumok számára a fenti két területen. A Magyar Tudományos Akadémia hagyományosan fontosnak tartja a kapcsolattartást a külhoni magyar tudományos élettel, kiemelt feladatának tekinti a magyar-magyar kutatások integrációját. E munka akadémiai letéteményese a megújított Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság. A bizottság elızı és jelenlegi elnöke Berényi Dénes és Görömbei András áldozatos munkát végzett és végez, hogy a határon túli tudományos mőhelyekkel mind elevenebb és tartalmasabb, összehangoltabb stratégiára épülı együttmőködésünk legyen.. E kapcsolattartás fontos intézménye az 1997-ben indult a Domus program, amelynek keretében határon túli magyar kutatók, valamint magyar témával foglalkozó külhoni kutatók jöhetnek hosszabb-rövidebb idıtartamú magyarországi kutatómunkára. A program, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztériummal (a továbbiakban: OKM) közösen mőködtetünk, 2009-ben súlyos gondokkal küzdött és küzd jelenleg is, mert az OKM többszöri kérésünk ellenére nem döntött a hosszú távú együttmőködés meghosszabbításáról, sıt veszélybe került az épület rendelkezésre bocsátása is. Kezdeményeztem az oktatási miniszternél és a miniszterelnöknél, hogy a Domus programot önállóan mőködtethesse az Akadémia, a programnak helyet adó ingatlan az OKM-nél lévı költségvetési támogatással együtt kerüljön az Akadémia tulajdonába és költségvetési fejezetébe. A kezdeményezés a többszöri határozott ígéret ellenére nem valósult meg. Új elnöki bizottságként jött létre a Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizottság, amelynek feladata a kutatóhálózat kutatási infrastruktúrája stratégiai kérdéseinek áttekintése. A World Science Forum mint tudománydiplomáciai és országkép-formáló eszköz A World Science Forum elızménye az 1999-ben az UNESCO es az ICSU kezdeményezésére az MTA közremőködésével Budapesten megrendezett World Conference on Science, amelynek jelentıs eredménye a Budapest Declaration megjelenése, folytatása azonban nem volt. A Magyar Tudományos Akadémia 2003-ban kormányzati támogatással megrendezte a Tudomány Világfórumát Tudás és társadalom címmel. Az eredeti elképzelés egy a tudományos Davos - jellegő fórum megteremtése volt. A World Science Forum a rendezvény globális jellegét hangsúlyozva sorozat jellegő a tudomány, a társadalom és a tudománypolitika közös 5

6 gondolkodásának lehetıségét biztosító rendezvényként indult. A részvétel meghívásos alapon történik, a nemzetközi partner szervezetek (UNESCO, ICSU, AAAS stb.) együttmőködésével. A WSF elnöke a mindenkori MTA elnök és a hagyományosan 3 napos rendezvény elsı két napja az Akadémián, a harmadik a Parlamentben került megrendezésre. A évi Fórum témája a Tudás, etika, felelısség, a évi Fórumé a Befektetés a tudásba, befektetés a jövıbe volt. A 2009-ben megrendezett Fórum témája a Tudás és jövı volt. A rendezvény minden évben a magyar kormány jelentıs (120 és 200 millió Ft közötti) támogatásával jött létre, és kifejezett célja országkép-formálás, Magyarország tudományos és tudománydiplomáciai pozicionálása volt. A Fórum résztvevıinek száma folyamatosan emelkedett: 2003-ban 309 (ebbıl magyar 97) 2009-ben már 575 (ebbıl magyar 160) volt. A rendezvény valódi világrendezvény, hiszen minden kontinensrıl jelentıs számban vettek részt rajta. (Európa 322 fı, Afrika 62 fı, Észak-Amerika 57 fı, Közép- es Dél-Amerika 22 fı, Ázsia 107 fı Ausztrália 3fı) Az esemény diplomáciai jelentıségét mutatja, hogy a hazánkba akkreditált nagykövetek jelentıs része megjelent a rendezvény nyitóeseményén. A WSF-2009 sikeres volt, elsısorban a nagy média-figyelmet vonzó magas szintő részvételnek (három Nobel-díjas, az USA külügyi államtitkár-helyettese, a Science és a Nature folyóiratok fıszerkesztıje, számos ázsiai ország vezetı tudománypolitikusa) köszönhetıen. A jelentıs számú nemzetközi médiamegjelenés mellett a hazai média-megjelenés is számottevınek mondható. A rendezvény számos pozitívuma (hatékony országkép-formáló esemény, a tudomány és a társadalom közötti párbeszéd lehetısége, Magyarország tudományos kiemelkedıségének hangsúlyos megjelenítése, a WSF iránti széles érdeklıdés) mellett számos negatívummal is rendelkezik: költséges, a tudomány és a politika megjelenése aránytalan a rendezvény eseménysorában, a versenytársak megjelenése miatt Budapest hosszú távon nem bír el kétévente egy ilyen tudományos rendezvényt, és túl általános a rendezvények tematikája. Figyelemmel a fentiekre és arra a tényre, hogy az észlelhetıen egyre erıteljesebb nemzetközi verseny miatt is megújításra szorul a Fórum, fontosnak tartottam a döntéshozó grémiumok elé tárni az eddigi WSF-rendezvényeket a ráfordítási mutatók tükrében és javaslatot tenni a projekt jövıbeni mőködésének lehetséges kereteire. A legutóbbi rendezvényen több ország, legjelentısebben Brazília bejelentette igényét a Fórum megrendezésére. Az esemény valódi világfórummá emelése és ezzel egyidejőleg Budapesthez kötése meglátásom szerint akkor teljesíthetı, ha további partnereket vonunk be a megrendezésbe, és a Fórumot úgy alakítjuk át, hogy négyévente rendezzük meg Budapesten, és minden negyedik évben egy másik országban. Ennek részleteit partnereinkkel egyeztetve szükséges kidolgozni. Erre vonatkozóan a VK és az Elnökség folyamatos tájékoztatása mellett tárgyalásokat folytattam az UNESCO fıigazgatójával. Azt javaslom, hogy 2011-ben, már csak Magyarország EU elnöksége okán is, Budapesten rendezzük meg a Fórumot, de vonjuk be a következı helyszínt (potenciálisan Brazíliát) a rendezésbe, és írásban rögzítsük a Fórum státusát, és a rotáció feltételeit. Jelenleg ugyanis a Fórum státusát semmilyen dokumentum nem rögzíti. Elengedhetetlen a Fórum tartalmasabb, a magyar tudomány képviselıit jobban bekapcsoló, fókuszáltabb, jobban kommunikálható tematikájának kialakítása. A javaslat szerint a Fórumot november között Budapesten rendezzük meg. Ehhez természetesen szükséges a kormány szándékának ismerete, mert az Akadémia csak a kormány támogatásával képes a Fórum megrendezésének költségeit elıteremteni. 6

7 Az Akadémia és a felsıoktatás kapcsolatáról A hazai akadémikusoknak és a köztestületi tagoknak a többsége egyetemeinken dolgozik. Ez természetes kapcsolatot teremt az egyetemekkel, amelyeken túlmenıen az intézményes kapcsolatokról is szólnunk kell. Az Akadémia számos felsıoktatási testületbe delegál tagokat, többek között a Magyar Akkreditációs Bizottságba. A felsıoktatási törvény legutóbbi módosítása az Akadémia delegálási jogát meglehetısen leszőkítette. Ezzel a szőkítéssel az Akadémia elnökeként nem értettem s nem értek egyet. Az Akadémia és a felsıoktatás intézményes kapcsolatának két nagyon fontos területe a kutatóintézetek részvétele az oktatásban és a felsıoktatási intézményekben mőködı akadémiai kutatócsoportok. Kutatóintézeteink infrastruktúrájukkal és személyes oktatói-mentori tevékenységükkel járulnak hozzá a mester- és a doktorképzéshez. Mindez pénz vezérelte világunkban idınként súrlódásokhoz vezet, összességében azonban mind az egyetemeknek, mind intézeteinknek alapvetı érdeke a szoros kapcsolat. A felsıoktatással való együttmőködés másik fontos területe az egyetemeken mőködı akadémiai kutatócsoportok tevékenysége, amely a kutatások finanszírozásának egyik leghatékonyabb módját jelenti. Ezen kutatócsoportok tevékenysége alapvetıen hozzájárul ahhoz, hogy egyetemeinken erıs kutatómőhelyek mőködjenek. Mindezekre figyelemmel kezdeményeztem, hogy az Akadémia elnöke és a jelentıs kutatási kapacitással rendelkezı egyetemek rektorai rendszeresen találkozzanak, és az egyetemek is támogassák, hogy az akadémiai kutatócsoportok számát és finanszírozásukat lényegesen növelni tudjuk. Többek megítélése szerint ez a kezdeményezés is hozzájárult ahhoz, hogy a felsıoktatási törvényben már korábban is meglévı megítélésem szerint nem túl szerencsés elnevezéső kutatóegyetemi cím elnyerésére az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot írt ki. A pályázat kiírását, a lebonyolítás módját és idızítését lehet vitatni, sıt bírálni is. A pályázatot elbíráló bizottság elnökeként részt vettem ebben a munkában és nagyon fontos eredménynek tartom, hogy a pályázatok alapján világos kép rajzolódott ki a magyar felsıoktatás kutatási kapacitásairól. Ez a kép mindannyiunknak, az Akadémia vezetésének éppúgy, mint az egyetemek vezetıinek segíthet abban, hogy a magyar felsıoktatást koncentrált fejlesztésekkel tegyük tudományosan versenyképesebbé. Látnunk kell, hogy a kutatóegyetemi cím jelenleg nem jár semmilyen tényleges elınnyel. Egy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázat két évre fejlesztési forrást biztosít az egyetemek számára. Ez azonban nem a költségvetésbe beépülı támogatás. Ezért továbbra is úgy ítélem meg, hogy a jelenlegi költségvetési viszonyok között az egyetemek kutatómőhelyeinek leghatékonyabb támogatása az akadémiai kutatócsoportok számának és támogatásának növelése. A vagyongazdálkodásról Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 69. (1) bekezdése és az MTAtv. 23. (3) bekezdése meghatározza az Akadémia vagyonát. E vagyon megırzése, gyarapítása és a vagyonnal való hatékony gazdálkodás érdekében kialakítottuk a vagyongazdálkodás teljes körő szabályrendszerét, amelyre alapozva aktív vagyongazdálkodást folytathatunk. Az Akadémia vagyonával való felelıs gazdálkodás a vagyon megırzésén és gyarapításán túl az intézmény feladatává teszi, hogy az alapfeladatokhoz nem tartozó és hasznot nem hozó vagyontárgyakat hasznot hozó vagyonelemekké tegye. A vagyongazdálkodás kereteinek kialakításakor az alábbi szempontok érvényesítésére törekedtünk: az eredmény-szemlélet elıtérbe helyezése és az Akadémia aktív hozadékot eredményezı vagyonának növelése, az intézményi vagyon hatékony, az alapfeladatokhoz illeszkedı használata, az akadémiai költségvetési szervek (így különösen a kutatóhálózat) korszerő és hatékony mőködési feltételeinek megteremtése, a vagyonhasználat célszerőségének és hatékonyságának folyamatos vizsgálata. 7

8 Az MTAtv. módosítása és az új Alapszabály következtében a vagyongazdálkodással kapcsolatos valamennyi szabályzatot átdolgoztunk. A Vagyonkezelı Testület elnökének irányításával elkészültek a Vagyongazdálkodási Irányelvek a Magyar Tudományos Akadémia vagyonával való hatékony gazdálkodásról, az akadémiai vagyon használatba adásáról és hasznosításáról, a A Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási es Vagyonhasznosítási Szabályzata és a A Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelı Testülete és Vagyonkezelı Szervezete Eljárási Szabályzata és Ügyrendje címő dokumentumok. Az MTAtv. 9. (2) bekezdésében, valamint az Alapszabály 27. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint a Közgyőlés kizárólagos, át nem ruházható hatásköre az Akadémia Vagyongazdálkodási Irányelveinek meghatározása. Az MTAtv 9. (3) bekezdésének, valamint az Alapszabály 28. (1) bekezdésének elıírásai szerint a Vagyonkezelı Testület eljárási szabályzatát es ügyrendjét az Akadémia Elnöksége hagyja jóvá. Ennek megfelelıen a Vagyongazdálkodási Irányelvek a Magyar Tudományos Akadémia vagyonával való hatékony gazdálkodásról, az akadémiai vagyon használatba adásáról és hasznosításáról, a A Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási es Vagyonhasznosítási Szabályzata címő dokumentumokat az Elnökség jóváhagyásával az Akadémia Közgyőlése elé terjesztem jóváhagyásra. Tájékoztatom a Közgyőlést, hogy a A Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelı Testülete és Vagyonkezelı Szervezete Eljárási Szabályzata és Ügyrendje címő dokumentumot az Akadémia Elnöksége márciusi ülésén egyhangúan jóváhagyta. Az akadémia gazdasági társaságainak felülvizsgálata Az Akadémia vagyoni körébe tartoznak ugyan az Akadémia tulajdonában lévı gazdasági társaságok is, amelyekrıl külön bekezdésben szólok a nemrégiben elvégzett felülvizsgálat nyomán. Az Akadémia részben az 1990-es évek elején történt átalakulások, részben az azóta eltelt évek pályázati rendszere, s nem utolsó sorban az intézményi vagy személyes cégalapítási illúziók következtében számos cégben lett tulajdonos vagy társtulajdonos. A cégek egy része tartósan veszteséges, és a veszteségek pótlását az elmúlt években rendszerint az Akadémia nyújtotta tagi kölcsön vagy más formában. A VK áttekintette a társaságok mőködését és azt a határozatot hozta, hogy az Akadémia fıszabályként adja el kisebbségi tulajdonrészeit, s csak a többségi nyereséges vállalkozásait tartsa meg. Ennek megfelelıen elkezdıdött az Akadimpex, az MMSZ Kft, a Martonseed Zrt., az Elitmag Kft. és a Bázismag Kft. tulajdonviszonyainak rendezése. Az Akadémia vezetése ugyanilyen módon kíván eljárni a tulajdonában lévı többi vállalkozás esetében is, és a továbbiakban nem kíván kisebbségi tulajdonosként részt venni az irányítása alatt álló intézmények által létrehozott vagy létrehozandó vállalkozásokban. Ez a döntés nem vonatkozik az Akadémia irányítása alatt álló intézmények tulajdonában álló cégekre. Ugyanakkor megfontolandónak tartjuk, hogy intézményeink hasonló intézkedéseket foganatosítsanak. A vállalkozások többsége ugyanis csak azért nem veszteséges, mert a magyar kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer versenypályázati finanszírozása - arra az illúzióra épülve, hogy ha vállalkozások nyújtanak be pályázatot, akkor a fejlesztési források jobban hasznosulnak -, lehetıvé teszi, hogy költségvetési intézmények által létrehozott projekt-cégeknek nevezett vállalkozások nyerjenek el jelentıs forrásokat, miközben a tényleges munkát az ezen vállalkozásokat tulajdonló intézmények végzik el. A Fiatal Kutatók Testületérıl Akadémikustársaim javaslata alapján meghívott fiatal kutatókból létrehoztam az Akadémián a Fiatal Kutatók Testületét. Arra kértem a fiatalokat, hogy az osztályok és a három tudományterület szerinti csoportokban tárgyalják meg tudományterületük és benne saját maguk tudományos munkával kapcsolatos jövıképét, a magyarországi kutatási feltételek megváltoztatásának javasolt irányait és az Akadémiához való viszonyukat. A koordinátorok 8

9 segítségével összegyőjtött véleményeket négy nagy kérdést szem elıtt tartva fogalmaztak meg a fiatal kutatók: Hogyan látják tudományterületük világtendenciáit? Mit gondolnak tudományterületük magyarországi helyzetérıl?; Milyennek látják saját kutatói generációjuk helyzetét és jövıképét? Milyen javaslataik vannak tudományterületük stratégiájára? A Fiatal Kutatók Testületének tagjait egy másfajta módszertannal feldolgozott kérdéssorról is megkérdeztem: 1. Mennyiben segíti a kutatói pályára való felkészülést az egyetemi képzés jelenlegi rendszere, különös tekintettel a doktori iskolák mőködésére? 2. Mi a véleményük az oktató és kutató tevékenység összekapcsolásáról, ennek lehetıségeirıl, ill. akadályairól? Milyen teendıi lehetnek ebben a vonatkozásban az Akadémiának? Hogyan értékelik az egyetemek és az akadémiai intézetek közötti kapcsolatot? 3. Hogyan látják az akadémiai intézetek státuszát, mőködését, finanszírozását? Vannak-e javaslataik jó gyakorlatokra? 4. Megfelel-e a korszerő követelményeknek a tudományos minısítés rendszere? 5. Milyen tapasztalataik vannak a hazai és külföldi intézményi és a versenypályázati finanszírozást illetıen? Vannak-e javaslataik finanszírozási modellekre? 6. Milyen tapasztalataik vannak az OTKA finanszírozási elveit és gyakorlatát illetıen? Milyen javaslataik vannak a továbblépésre? 7. Mi a véleményük az MTA felépítésérıl, mőködésérıl, döntéshozatali rendszerérıl? 8. Milyen konkrét területeken látnák hasznosíthatónak a saját kutatási területükön születı eredményeket? Véleményük szerint milyen intézkedések segítenék a tudományos eredmények társadalmi hasznosítását? A beérkezett vélemények feldolgozását követıen 3 tudományterületi workshopon vitattuk meg az általuk leírtakat. A fiatalok problémafelvetései nem különböznek fundamentálisan a kutatói közösség által általánosan felvetett problémáktól, számos kérdésben helyzetükbıl eredıen másképp látják és élesebben megfogalmazzák felvetéseiket. A továbbiakban az egyes tudományterületek legfontosabb kihívásairól szeretném ıket megkérdezni, valamint szeretném ıket bevonni a köztestületi stratégiai programok megvitatásába abban a reményben, hogy újabb érdeklıdıkre is számíthatok majd. Meggyızıdésem, hogy a fiatal nemzedéknek ezekben a kérdésekben is szükséges állást foglalniuk, és érezniük, hogy számít a véleményük. A magyar tudomány egyik legnagyobb gondja a megfelelı kutatói utánpótlás. A kutatóhálózatról A kutatóhálózat mőködésérıl és eredményeirıl bıvebben Fıtitkár úr beszámolójában lesz szó. Itt csak a legfontosabb, az elnök hatás- és feladatkörébe tartozó kérdésekrıl, és a kutatóhálózat jövıjének stratégiai kérdéseirıl kívánok szólni. A kutatóhálózat a jelenlegi állapotában nem tartható fenn. Infrastruktúrája rohamosan értéktelenedik, utánpótlása nem biztosított, szerkezete nem felel meg a tudományos kutatások modern követelményeinek. A szerkezeti merevséget nagyrészt személyi kérdések okozzák. Amennyiben ezeken nem tudunk úrrá lenni, és a kutatóhálózat a jelenlegi negatív pályán marad, az a lassú, de biztos megszőnéshez vezet. Lényegében egy alternatíva van: határozott változtatásokkal egy új fejlıdési pályára állítjuk a kutatóhálózatot, különben szembe kell néznünk a fokozatos térvesztéssel. A évi költségvetési irányelvekben javaslatot teszek arra, milyen eszköztárral látok lehetıséget a kutatóhálózat megújítására. 9

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Nyilatkozat 3 Pályázat 4 Önéletrajz 21 Tudományos

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.)

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) 1/20 LEHETSÉGES MODELL AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) Készítette: Simsa Péter Simsa Péter Levélcím:1410.Budapest, Pf.125 gsm:(36)(06)209346292; e.mail: simsa@simsa.hu 2/20 TARTALOM:

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 20 éves a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Jubileumi kiadvány Budapest 2013 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, 2013 Kiadja: a Magyar Felsıoktatási

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/2. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.)

Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.) Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.) Magyar paradoxon? A gyenge innovációs teljesítmény lehetséges okai HAVAS ATTILA Miközben nagyszámú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl. 2010. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2009. évi tevékenységérıl 2010. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN?

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? Projekttervezés és pályázatkészítés Budapest, 2004. 2 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROJEKTTERVEZÉS

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18.

A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. A KÖRNYEZETÜGY KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA Vitaanyag Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008.01.18. Tisztelt olvasó! Az elmúlt évtizedekben a környezetvédelem egyre fontosabb lett, és mára kulcskérdéssé

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015.

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 14/135-2/2015. TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. Mőködési feltételek...6 II. 1. Gazdálkodás, költségvetés, pénzügy...7 II. 2. Kiadási elıirányzatok

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011 Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 6 Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése...

I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése... TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÖVEGES BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA... 1 I.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA... 1 I.1.1. Intézményi szerkezeti változások ismertetése... 4 I.1.1.1. Elızmények... 4 I.1.1.2.

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-01-21 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák számára 2008. január-április

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Kormány részére. a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról

ELİTERJESZTÉS. A Kormány részére. a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A Kormány részére a nemzeti munkavédelmi politikáról és a nemzeti munkavédelmi politika végrehajtását elısegítı kormányzati programról Dr. Herczog László

Részletesebben