Alföldi Géza Göndör-Krausz bûneit magának az FBI elnökének tárja fel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alföldi Géza Göndör-Krausz bûneit magának az FBI elnökének tárja fel"

Átírás

1 Alföldi Géza Göndör-Krausz bûneit magának az FBI elnökének tárja fel Ifj. Tompó László: Elhallgatott emigráns magyar irodalom (16. rész) Alföldi Géza a Hídverôk október 10-i számában (3-10. old.) nyílt levelet írt az FBI (Federal Bureau of Investigation = Szövetségi Nyomozóiroda, az USA szövetségi szintû rendôri nyomozószerve) akkori elnökének, J. Edgar Hoover-nek, amelyben a tôle megszokott kristálytiszta logikával, briliáns jogérzékkel fedte fel Krausz Náthán (Göndör Ferenc) sajtógarázdálkodásait. A lapjában, szokásos gyakorlatához híven, németül és angolul is közzétett levele aligha igényel kommentárt.»to MR. EDGAR HOOVER THE PRESIDENT OF F. B. I. Igen tisztelt Elnök Úr! Az a sátáni hatalom, mely eddig Európa és Ázsia nagyobb részét leigázta, s Koreában már amerikai, angol s más UN népek katonáinak életét követelte áldozatul, maga Amerika felé is kinyújtotta a kezét. Egyetlen normális és gondolkodni tudó embernek nem kell magyaráznunk, hogy a bolsevizmussal nem lehetséges megállapodás, mert számára az erkölcsi törvények, megállapodások, szerzôdések nem kötelezôk. Tökéletesen igazat kell adnunk tehát az USA szenátusának, mely legutóbb törvényt fogadott el a bolsevisták megrendszabályozásáról. Mi, a bolsevizmus három évtizede egyedül megalkuvást nem ismerô ellenfelei, csak örömmel üdvözöljük az FBI munkásságát, melynek eredményeképpen a kommunista kémek egész sora került lakat alá. Szabad legyen azonban felhívnunk szíves figyelmét arra, hogy igen sok kommunista, többé-kevésbé jól rejtezetten ma is hangadó Amerika vezetô köreiben és mindent elkövet, hogy Amerika közvéleményét félrevezesse. A bolsevizmus ötödik hadoszlopa, a társutasok ezre dolgozik sajtóban, rádióban, propagandánál, hogy magát hûséges demokratának, az Egyesült Államok rendíthetetlen fiának álcázza, mert csak így tudja továbbfolytatni bolsevista ténykedését. Mivel mi magyarok elsôsorban olyan Amerikában élô kommunista propagátorokkal vagyunk tisztában, akik magukat magyarnak nevezik, magyarul írnak és uszítanak a bolsevizmus mellett, kötelességünknek érezzük, hogy az Ön segítségére álljunk. Tesszük ezt pedig teljes nyíltsággal, hogy senki denunciálás vádjával ne illethessen. Sorozatosan bemutatjuk Önnek azokat a magukat magyaroknak nevezô kommunista ügynököket, akik ma Amerikában mıködnek. Kezdjük pedig e sorozatunkat azzal, hogy itt a nagy nyilvánosság elôtt nyilvánosan vádat emelünk egy magát Göndör Ferencnek nevezô, valódi nevén Krausz Náthán nevû újságíró ellen lakik 320 East 79 Street, New York 21, N. Y., hogy a kommunizmus, a világuralomra törekvô és Amerika életét veszélyeztetô bolsevizmus ügynöke. Vádjainkat az alábbiakban a következôkkel támasztjuk alá: 1. A Göndör Ferenc nevet hamisan viseli, mert névmagyarosítás tudomásunk szerint nincs. Igazi neve: Krausz Náthán. Így bevándorlási papírjait a bevándorlási hatóságok féltevezetésével szerezte, s hamis esküt tett. 2. De hamis esküt tett akkor is, amikor azt állította, hogy nem áll körözés alatt, mert a Magyar Királyi Ügyészség Krausz Náthán ellen gyilkosságban és rablásban való bûnsegédi bûnrészesség miatti körözôlevele még akkor nem évült el. 3. Göndör Ferenc Szamuelly Tibor, az évi magyarországi kommunista forradalom véres kezû hóhérának környezetéhez tartozott, vele s terrorcsapatával több alkalommal együtt járta a vidéket és ez útjairól az elragadtatás hangján számolt be. Többek között fegyveresen részt vett Császár magyar község római katolikus plébánosának kivégzésénél, majd a parókia kifosztásánál. 4. Krausz Náthán (Göndör Ferenc) a kommunista forradalmi tanács vezetôségi tagja volt, kinevezési jogkörrel. Többek között ô írta alá Heltai kommunista városparancsnok kinevezését, de magáét Szamuelly Tiborét is. Kéri Pál újságíróval együtt a forradalmi tanács igazi vezetôje volt. Tôle függött az, hogy kit neveznek ki és mivé. (Tormay Cécile: Bujdosó könyv, 19. old. [Pontosítva: Bujdosó könyv. 1. köt. Bp Rózsavölgyi és Társa, 20. old. Ifj. T. L])

2 5. A kommunista sajtóügyeket egy hármas sajtóbizottság intézte, amelynek vezetôje Krausz Náthán volt. E sajtódirektóriumot kétszer átalakították, de mindkét alkalommal a sajtófônök Krausz Náthán (Göndör Ferenc) maradt. Az elsô bizottság tagjai: Krausz Náthán (Göndör Ferenc) elnöklete alatt Magyar Gábor, Pók Ödön és Bródi nevû újságírók, a másodiké ugyancsak Krausz Náthán (Göndör Ferenc) vezetése alatt: Gellért Oszkár és Herczeg Géza. Valójában a vezetés egyedül Krausz Náthán (Göndör Ferenc) kezébe futott össze, aki teljhatalmú ura volt a sajtónak. Ugyanez a Herczeg Géza, a kommunista sajtódirektúrium tagja, a mai napig is Amerikában él és Krausz Náthán (Göndör Ferenc) lapjának állandó cikkírója és kommentátora! 6. Krausz Náthán (Göndör Ferenc) úgy került a sajtófônöki pozícióba, hogy kitúrta onnan Gellért Oszkár nevû újságírót, mert nem találta elég radikálisnak. E kitúrás során Szamuelly Tibor barátja és Kun Béla támogatása jelentették számára az erkölcsi támogatást ben [helyesen 1918-ban Ifj. T. L.] Gellért [Goldmann Ifj. T. L.] Oszkár szerkesztésében és a Légrády Testvéreknek a kiadásában megjelent A diadalmas forradalom könyve. Ebben 75 író és újságíró mondja el, mit harcolt a bolsevizmus érdekében. Köztük Krausz Náthán (Göndör Ferenc). Hogy mennyire vezetô szerepet játszott e bolsevista forradalomban Krausz Náthán (Göndör Ferenc), bizonyítom azzal, hogy a könyvben egyetlen csoportkép szerepel ezzel a címmel: Újságírók a forradalomban és e csoportképen az alábbiak szerepelnek: Magyar Lajos, Hatvany Lajos, Kéri Pál, Purjesz Lajos, Pók Ödön, Gábor Andor és Krausz Náthán (Göndör Ferenc). Hatvany Lajos, Kéri Pál és Gábor Andor ezek közül ma is vezetôségi és irányító tagja a mai magyarországi bolsevista kormányzati köröknek. 8. Hogy miként gondolkodott és viselkedett ez a bolsevista sajtó abban az idôben, amikor Krausz Náthán (Göndör Ferenc) volt a sajtófônök, szabad legyen néhány idézetet bemutatnom az akkori lapokból: Népszava: Az egyház volt mindég a fô cinkosa a rabszolgatartó kapitalizmusnak. Az iskolákban a legsötétebb és legbutítóbb dogmákkal tömték a gyerekeket, folytatva lélekgyilkos munkájukat a templomok prédikációs székeiben most a proletár ököl lecsapott és elkergette a gyerekek mellôl a léleknyomorító fekete kísérteteket. A Város címû lapban 15 politikai, egyházi és más közéleti vezetô nevét nyilvánosan kiírja Robert Oszkár cikkíró, követeli a felkoncolásukat s így végzi a cikkét: Vesszenek! Lógjanak! Gebedjenek! Éljen a béke és a népek testvéri egyesülése! (Akárcsak ma írnák!) Pesti Hírlap: Ki a hittannal az iskolából, mert a hittan nyilvánvaló hazugságokat önt a gyermekekbe! Az Alkotmány címû lap akkor Prohászka Ottokárt, a székesfehérvári püspököt támadja ugyanolyan aljasul, mint ma Mindszentyt és egyszerûen mocskosszájú püspök -nek nevezi, aki kanászkodik, a legaljasabb, leggyalázatosabb ember. Krisztus természetesen: kommunista, csak annyiban különbözik a mai kommunistától, hogy a maiak okosabbak, mert azok nem adják oda az életüket!. [Pontosítanunk kell: az Alkotmány kifejezetten katolikus lap volt, csak idézett (az július 9-i számban) a baloldali újságokból, így a Prohászkát gyalázó sorokat a zsidó Egyenlôség -bôl. Ifj. T. L.] 9. Krausz Náthán (Göndör Ferenc) legjobb barátja, Kéri Pál, készítette elô gróf Tisza István magyar miniszterelnök meggyilkolását. Kéri Pál, Károlyi bizalmasa az Otthon Hírlapírók Körében négy óra tájban kihúzta az óráját és többek füle hallatára mondotta: Tiszának már csak másfél óra az élete. Ebben az Otthon Körben és ebben a társaságban akkor is ott volt Krausz Náthán (Göndör Ferenc). Nem kétségtelen tehát, hogy e gyilkosság elôkészítésérôl is pontosan tudott. 10. Az Ember címû lapjában Krausz Náthán (Göndör Ferenc), mely annak idején Budapesten jelent meg s ugyanezen a címen jelenik meg ma is Amerikában! április 8-i számában szó szerint ezt írta: A Magyar Tanácsköztársaságot hûségesebben és alázatosabban nem lehet szolgálni, mint ahogy én szolgálom. A proletárdiktatúrának odaadóbb, ôszintébb és lelkesebb híve nem lehet senki, mint én! Ugyanebben a lapjában így írt Krausz Náthán (Göndör Ferenc): Az én budapesti lakásomon azon a históriai esten ugyanis nemcsak Rabinovics József jelent meg, hanem megjelentek az új kommunista népbiztosok, élükön Kun Bélával és családtagjaikkal, csaknem teljes számban. Egészen hajnalig ott voltak nálam, közben többször elmentek a párttitkárságra tanácskozni és ezalatt Kun Béláné az Internacionálét zongorázta, énekelte nekünk igen szépen. Akkor éjszaka közölte velem ott a lakásomon Kun Béla, hogy a forradalmi tanács megalakult. Elmondta a népbiztosok névsorát és közölte velem, hogy engem sajtóügyi népbiztosnak neveztek ki. Én nyomban közöltem Kun Bélával, hogy a sajtóügyek vezetését elvállalom, de népbiztos semmi körülmények között nem óhajtok lenni Végül is abban állapodtunk meg a kormányzó tanács illetékes népbiztosaival, hogy sajtódirektóriumot alakítunk, és ennek én leszek az elnöke. Ezt szívesen vállaltam! Maga Krausz Náthán (Göndör Ferenc) ismeri el tehát saját lapjában, hogy kommunisták nevezték ki. Hogy pedig mennyire a kommunista forradalom népbiztosainak kegyeltje és a forradalom elôkészítôi közé tartozott, igazolja, hogy az ô lakásán tartotta titkos megbeszéléseit Kun Béla. Ha nem tartozott volna Kun Béla bizalmasai közé, vajon az ô lakásán gyûltek volna össze a bolsevizmus akkori vezetôi? Ha forradalmat készítenek elô még akkor, amikor annak kimenetele nem bizonyos és eredménye elôre nem látható normális ember ilyen bizalmas megbeszéléseket és értekezleteket nem idegen, de a leghûségesebb párthíve lakásán tart. S Kun Béla tudta, hogy Krausz Náthán (Göndör Ferenc) a legmegbízhatóbb bolsevista.

3 11. A diadalmas forradalom címû könyvében maga Krausz Náthán (Göndör Ferenc) dicsekszik el azzal, hogy október 31-én részt vett a Budapesti Térparancsnokság fegyveres elfoglalásában. Kommunista matrózokkal és katonákkal megrohanta a parancsnokság épületét s ott átvette a térparancsnokság vezetését, majd erre a szerepre ô nevezte ki Heltait! Ezt nem más állítja, ezt Krausz Náthán (Göndör Ferenc) maga ismeri be! 12. Krausz Náthán (Göndör Ferenc) Az Ember címû lapja szeptember 2-i számában Az igazság okmányai címen néhány bizonyítékát adja annak, hogy soha nem volt kommunista. Engedje meg, Elnök Úr, hogy e bizonyítékokhoz néhány szót szóljak. a./ Krausz Náthán (Göndör Ferenc) azzal kívánja igazolni a maga antibolsevista magatartását, hogy egy cikkrészletet közöl, melyben magát mint olyat szeretné bemutatni, aki a megvadult túlzók szerinte a bolsevikiek kikapásai ellen bátran küzdött. A cikket azonban Krausz Náthán (Göndör Ferenc) nem a bolsevisták ellen írta, hanem néhány olyan sajtóember ellen, akik úgy akarták megfúrni Krausz Náthánt (Göndör Ferencet), hogy kifogásolták nem elég radikális magatartását. Nem a párt, az ôt támadó és az ô állására törô emberek ellen harcolt! A harc alapjában azért tört ki, mert a nagyhatalmú sajtódirektóriumi elnök nem engedte keresni a többi kollégáit, mert egyedül csak a maga részére harácsolt. Az Ember címû akkori lapja a prototípusa volt a zsarolásra beállított újságoknak. Mivel a nagyhatalmú elnököt zsarolási ügyei miatt ismerve Szamuelly Tiborral tartott mély barátságát nem lehetett megtámadni, mert könnyen a támadó nyakába került volna, a Krausz Náthán (Göndör Ferenc) aljasságait megelégelt újságírók úgy kívántak vele végezni, hogy kifogásolták: nem eléggé kommunista. De magában ebben a Krausz Náthán (Göndör Ferenc) által idézett cikkben is van egy mondat, ami igazolja, hogy mennyire kommunista volt az egész ország akkori vezetôsége és ezek között Krausz Náthán (Göndör Ferenc). S ez a mondat így hangzik: Amikor maga a Tanácsköztársaság olyan szélsô forradalmi politikát csinál, hogy aki annál szélsôbb, az valóban csal!. Ezt a mondatot, ezt az állítást nem más írta le és idézi a maga védelmére, mint Krausz Náthán (Göndör Ferenc)! Krausz Náthán (Göndör Ferenc) azt hozza fel a maga védelmére szeptember 2-án, hogy az a bolsevista forradalom, melyet ô mint sajtódiktátor irányított, már nem lehetett szélsôségesebb, vagyis kommunistább! b./ Leközli Krausz Náthán (Göndör Ferenc) az Otthon Írók és Hírlapírók Köre egy bizonyítványát, melyben Bakonyi Miksa és Kóbor Tamás azt igazolják, hogy ô sohasem volt bolsevista. Ha Elnök Úr, Magyarországon élt volna, egy szót sem kellene mondanunk, elég lenne Bakonyi Miksa és Kóbor Tamás neve, hogy tudja, mennyit ér ez az egész bizonyítvány. De hogy mi is volt ez az Otthon Kör, ami most antibolsevista magatartásról osztogat bizonyítványokat, hadd idézzem Lakatos László tanulmányát a kommunista forradalom elôkészítésérôl, amely tanulmány a kommunista forradalom alatt jelent meg a már idézett A diadalmas forradalom könyve címû kiadványban. A magyar forradalom vezére, tehetsége a nép volt! A pesti nép, a pesti utca, a pesti kávéház, a pesti piac, a józsefvárosi katona, az óbudai matróz, a hírlapíró az Otthonból! A liberális és demokrata Gratz Gusztáv A bolsevizmus Magyarországon címû könyvének elôszavában név szerint megnevezi az Otthon Kört, mint a kommunista forradalom egyik legfontosabb elôkészítôjét. Ennek a kifejezett kommunista agitátorképzô iskolának a bizonyítványával akarja tehát Krausz Náthán (Göndör Ferenc) igazolni a maga antibolsevizmusát. Vagyis az egyik tolvaj igazolja a másik gyilkosnak, hogy becsületes ember. Egy rab a Sing-Singbôl bizonyítja, hogy barátja, aki a Dartmoor-i fegyház vendége, a tisztességes emberek közé tartozik. Ha ez meggyôzô bizonyíték Önnek, Elnök Úr, akkor nem sok reménykedéssel nézhet Amerika a harmadik világháború elé! c./ Bemutatja Krausz Náthán (Göndör Ferenc) G. Romanelli ezredes, az olasz katonai misszió akkori budapesti vezetôje bizonyítványát, mellyel ugyancsak antibolsevizmusát kívánja igazolni. Ezt a bizonyítványt Romanelli, aki egy szót sem tudott magyarul, ugyancsak e kommunista propagandaközpontnak a javaslatára írja alá. Az csak világos, hogy az Otthon Kör elôzetesen kiadott hamis bizonyítványa alapján nem véleményezhette Romanelli elôtt Krausz Náthán (Göndör Ferenc) volt kommunista sajtófônököt bolsevistának!? Romanelli ezredest pontosan úgy becsapták és félrevezették, mint most ezekkel a hamis papírokkal az Elnök Urat kívánják talán erôs a kifejezés, de igaz! bolonddá tenni és rávenni arra, hogy segítôtársa legyen a bolsevista ötödik hadoszlop olyan kiemelkedô tagjának, mint Krausz Náthán (Göndör Ferenc)! Ha ez a szerep megfelel az Elnök Úrnak!? d./ Leközli ugyancsak e lapjában Krausz Náthán (Göndör Ferenc) a Budapesti Újságírók Egyesülete bizonyítványát, hogy ô nem volt kommunista. Ha megnézi, Elnök Úr, az Otthon Kör bizonyítványának kiállítási dátumát szeptember? és a Budapesti Újságírók Egyesülete írásának dátumát október 9! szabad legyen megkérdeznünk, miért volt szükség arra, hogy az Otthon Kör és Romanelli ezredes bizonyítványa után alig pár nappal Krausz Náthán (Göndör Ferenc) új bizonyítványt kérjen?! Talán csak nem azért, mert maga Krausz Náthán (Göndör Ferenc) is tudta, hogy az elsô írás hamis, Romanellit félrevezették és e két papír semmit sem ér! Sürgôsen keríteni kell tehát még egyet. De vajon ha valaki nem vett részt semmi kommunista cselekményben, miért szaladgált ilyen lélekszakadva ellenbizonyítékok után? Magyarországon 9 millió embernek nem volt papírja, mégsem zaklatta senki érte, senki sem állította, hogy bolsevista lett volna, csak arra mondták ezt, aki valóban bolsevista volt. De hogy a Budapesti Újságírók Egyesületet is megismerje, Elnök Úr, szabad legyen elmondanunk, hogy ez az egyesület a Budapesti Újságírók Szabad

4 Szakszervezeté -nek utóda volt tagjai pontosan ugyanazok, akik a Szabad Szakszervezeté voltak. Ezekrôl pedig dr. Szabó László A proletárdiktatúra okirataiból címû tanulmányában szó szerint a következôket írja: A proletárdiktatúra hatalmas segítôje volt a sajtó. A Budapesti Újságírók Szabad Szervezete körében már november végén agitáció folyt a kommunizmus érdekében: egyes szerkesztôségekben nagy számmal voltak kommunista újságírók A sajtó terén a bolsevizmus, a proletárdiktatúra nem március 21-én kezdôdött, hanem gróf Károlyi erôteljes és sikeres támogatást nyújtott neki már jóval elôbb. A kormány intencióinak megfelelôen féktelen szenvedélyességgel hajszolta bele magát és az egész magyar sajtót a bolsevizmusba az Újságírók Szabad Szervezete! Elöl járt a hajszában a szervezet vezére, Göndör Ferenc (Krausz Náthán). Hasonlóképpen nyilatkozik a liberál-demokrata Gratz Gusztáv A bolsevizmus Magyarországon címû mûvében, amikor a fenti szervezet szerepérôl szólva megállapítja, hogy a forradalmi hangulat kialakulásában, megteremtésében fô része volt a sajtónak, mely oktatás és bírálat helyett kizárólag izgatott. A sajtó terelte a bolsevizmus irányába a fejlôdést Érthetô, ha a hadsereg, az egyház, a kormány, a nemzet és minden ellen lázítottak, ami tekintély! Ezért írta Krausz Náthán (Göndör Ferenc) sajtódiktátorsága alatt a Vörös Újság, melynek alapításában ô is részt vett, hogy még mindég kevés burzsoá vér folyt. Kevés ellenforradalmárt végeztek ki ahhoz, hogy a rémület lidércnyomása ülje meg a lelkeket! S tudja, Elnök Úr, ki a burzsoá? Például Ön! Az FBI minden tagja! Minden tisztességes amerikai kereskedô, iparos, vállalkozó, gyáros, tisztviselô, aki valamit egy élet munkája árán összetakarékoskodott magának! Mind burzsoá! Mind oda jut, ahol ma a vasfüggöny mögött élô szerencsétlenek: a nyomorba, a halálba, a börtönbe s mindezt a sajtó készíti elô ott is, mint mindenütt, s ebben az elôkészítésben talán senkinek sincs olyan nagy gyakorlata, mint éppen Krausz Náthánnak (Göndör Ferencnek), aki visszaélve a demokráciával, belülrôl bomlasztja Amerika ellenállását, zülleszti a lelkeket és lázít bolsevizmusra nemcsak 1919-ben, ma is, mint ezt is bizonyítom! e./ Azzal az aláírással, hogy ezt az okiratot több száz magyar író és újságíró látta el aláírásával, köztük olyanok, akiket politikában és világnézetben egy egész világ választ el tôlem, a lap 2. oldalán újra egy bizonyítványt közöl Krausz Náthán (Göndör Ferenc) lapjában, amely szerint nem vett részt a kommunizmus ideje alatt a bolsevista és terrorista agitációk - ban! A kiállítás napja augusztus 23. A bolsevizmus megbukik augusztus 1-én, amikor is Haubrich elvtársék kerülnek uralomra. A román csapatok augusztus 3-án érik el Budapestet, maga a Nemzeti Hadsereg azonban november 16-án vonul be elôször Budapestre. Vagyis Krausz Náthán (Göndör Ferenc) minden eddigi bizonyítványa olyan idôben keletkezett, amikor Magyarországon még nem volt jogrend, nem volt kormányzat, hanem a teljes bizonytalanság állapota uralkodott, amikor senki sem tudta, mi következik. A szegedi ellenforradalmi hadsereget a románok nem engedik be a Dunántúlról. A helyzet annyira bizonytalan, hogy egyáltalában azon sem csodálkoznánk, ha ilyen írás létezne, mert a bolsevista forradalomban megrémített emberek az életük megmentése érdekében egészen bizonyos, nem merték volna megtagadni ilyen írás aláírását senki részére. Ilyen ellenforradalmi bizonyítványok a zavaros idôkben ezerszámra készültek s a kommunista terroristák bûnpereinek tárgyalása során hivatásos gyilkosok kérkedtek, nem egy, de több ilyen igazolással, amit nem egyszer a kivégzett áldozatok hozzátartozói írtak alá, s amelyben azt igazolták, hogy a gyilkos milyen jellemes ember! Egyébként ha Krausz Náthán (Göndör Ferenc) tényleg rendelkezik ilyen bizonyítvánnyal, akkor mutassa fel az eredeti aláírásos dokumentumot fotókópiában a lapjában, hadd lássuk, hogy hányan voltak az aláírók közül a Szellemi Termékek Tanácsa, az Írói Direktórium tagjai! Tudniillik a sajtódirektórium javaslata alapján elnök Krausz Náthán (Göndör Ferenc) 500 író és újságíró kapott az államtól, vagyis a kommunistáktól rendszeres havi fizetést, amelynek fejében kommunista propaganda mûveket kellett írniok, amelyet azután névtelenül jelentettek meg. Ebben az írói névsorban Krausz Náthán (Göndör Ferenc) is az állami fizetéses kommunista írók között szerepel. Egyébként hogy Krausz Náthán (Göndör Ferenc) többet ne hivatkozzék az Otthon Újságíró Egyesületre, idézem dr. Kun Andor, az Otthon Újságíró Egyesület alelnöke Huszár Károly ny. miniszter A proletárdiktatúra Magyarországon címû könyvében [Bp Ujságüzem Könyvkiadó és Nyomda Rt. Ifj. T. L.] a oldalakon közölt A bolsevista sajtó címû tanulmánya néhány mondatát (163. oldalé, 4. bekezdéstôl a 164. oldal 22 soráig): A destruktív áramlat elsô pionírjai már a háború elôtt kezdtek besettenkedni a magyar sajtóba, de a mérsékelt gondolkodású, konzervatív hajlandóságú magyar népben közvéleményt teremteni nem tudtak s csak egy vesztett háború idegbomlásának önkívületébôl kicsiholt forradalom kaotikus zavarosában kerekedhettek a terror, szervezett erôszak eszközeivel a megkábult közhangulat felé, ragadhatták el a vezetést és alakíthatták át szélsôségekben tomboló ideáik képére majdnem az egész sajtót, amelynek egy része riadtan adta be a derekát, más része az utca népszerûségének üzleti kihasználása céljából hangosabban és türelmetlenebbül radikális lett a hódítóknál is s végül a sajtó azt a részét, amely meg akart maradni a mérsékelt és nemzeti érzés alapjain, ledorongolták a sajtó forradalmi terroristái Olyan sajtóterror kezdôdött, amely példátlan a forradalmak történetében is! A sajtó e forradalmár vezérei egészen urai lettek a sajtónak. Szabadszervezet címén mûködô eddig helyes gazdasági célokat szolgáló egyesületük kezébebe ragadta a sajtó irányítását. Szerkesztôket csapott el, megszabta a lapok irányát, lehetetlenné tette még a leghalványabb kritikát is, és ha egy-egy lap egyszer-másszor mégis bírálni próbált feldúlták a lapok szerkesztôségeit, lerombolták nyomdáit, és halálos fenyegetésekkel fojtották bele az önérzetesekbe az ôszinte szót. (Vajon nem Krausz Náthán (Göndör Ferenc) volt a Szabadszervezet elnöke? Vajon nem Krausz Náthán (Göndör Ferenc) volt ebben az idôben a legfôbb sajtódiktátor?!) De olvassuk tovább, mit ír ezekrôl az idôkrôl dr. Kun Andor, az Otthon Kör alelnöke! Az újságírók nagy többsége agyonterrorizálva, kétségbeesett dühvel nézi, hogyan rombolják le a sajtószabadság utolsó pilléreit is, és még azt is kénytelen kínos tehetetlenségében eltûrni, hogy hivatalos testülete, az Újságírók Szabadszervezete ahányszor kifosztanak, szétrobbantanak egy-egy redakciót, nem a sajtószabadság

5 flagráns megsértése ellen tiltakozik, hanem mindig ilyenkor tüntetôleg a sajtó ellenforradalmi hangja ellen. A Szabadszervezet terrorral a Budapesti Hírlap igazgatóságából kilépésre kényszeríti a régi, nacionalista érzelmû igazgatóságot, a Pester Lloyd megjelenését pedig büntetésbôl betiltja egy napra, mert neki nem paríroz (164. old. 4. bekezdés): Ugyanez a terrorista Szabadszervezet állít ki bizonyítványt Krausz Náthán (Göndör Ferenc) részére, hogy nem volt terrorista és ilyen terrorakcióktól mindig távol tartotta magát! Akik ezeket a nyilatkozatokat aláírták, vagy közönséges, utolsó terrorista banditák, vagy megrémített és leterrorizált nyomorultak! Ha pedig Krausz Náthán (Göndör Ferenc) azt állítaná, hogy ezekrôl a terrorakciókról nem tudott, úgy idézem dr. Kun Andor tanulmányából az alábbi részt: Közben megtörténik az elsô lapkommunizálás is. A Déli Hírlapot megveszi egy nacionalista csoport s a lap munkatársai fegyveres matrózok segélyével sajátítják ki a lapot és adják ki az új tulajdonos pénzén, de ellene. Ekkor már Göndör kézigránáttal és agyonveréssel fenyegeti meg azt lapjában, aki birtokába akarja adni jogos tulajdonosának a lapot. Március 12-én a Lovászy-párt tiltakozik a sajtószabadság megsértései ellen s ekkor a lapok utasítására e lépéséért reakciós gazembernek minôsítik Lovászyt s a Göndör lapja politikai csirkefogóknak nevezi a sajtószabadság védôit politikai zsebtolvajoknak, akik ellopják a becsületes munkával gyûjtött értékeket. (165. old bekezdés) Ez tehát az antibolsevista Krausz Náthán (Göndör Ferenc) igazi arca. Ezek után Elnök Úr és az amerikai hatóságok feladata, elhiggye Krausz Náthán (Göndör Ferenc) antibolsevista magatartását az Otthon körnek még a forradalmi idôk alatt kiállított mentességi bizonyítványa alapján, vagy az Otthon Kör tehát mint igazolásra Krausz Náthán (Göndör Ferenc) által is elismert szervezet alelnökének fenti, nyomtatásban megjelent tanúvallomását! A döntés már nem e sorok írójának a feladata! De hogy miként keletkezhettek ezek a Krausz Náthán (Göndör Ferenc) részérôl felmutatott mentességi nyilatkozatok, arra nézve hadd idézzem dr. Kun Andor megállapításait ugyane tanulmányának 169. oldaláról (5. bekezdés): És szegény újságírók, akik fizetésükbôl tartották el családjukat, kénytelenek voltak írni a megrendelt cikkeket. Különben elvesztették kenyerüket, elvették volna lakásukat, élelmiszer-jegyeiket s börtön, esetleg halál várt volna rájuk, mint ellenforradalmárokra. Az újságírók egy alkalommal valóban tiltakoztak a sajtószabadság eltiprása ellen, mégpedig július 8-án, de nem Krausz Náthán (Göndör Ferenc), hanem Szász Zoltán, Kis József és dr. Kun Andor, akiket Krausz Náthán (Göndör Ferenc) utasítására másnap hajnalban Szamuelly különítménye elfogott és börtönbe hurcolt! Ez az igazság, Elnök Úr, és nem az, amit Krausz Náthán hamis írásai mondanak és Krausz Náthán (Göndör Ferenc) hazudik. Egyébként szabad legyen nyomatékosan leszögeznem, hogy dr. Kun Andor közismert baloldali, liberális újságírója volt Magyarországnak, s ezt az álláspontját, hogy Krausz Náthán (Göndör Ferenc) szavait idézzem: a Horthy-rémuralom alatt sem változtatta meg! Mivel pedig a bolsevista propagandisták közismert trükkje odaát Elnök Úrék hazájában, hogy mindenkit, aki leleplezi ôket, náci, nyilas banditának bélyegeznek, nyomatékosan felhívom Elnök Úr szíves figyelmét, hogy Huszár Károly A proletárdiktatúra Magyarországon címû könyvében többek között a következôk írtak cikkeket: dr. Pethô Sándor, a közismert baloldali, amerikai és angol szövetséget és barátságot sürgetô, jobboldalellenes lap, a Magyar Nemzet fôszerkesztôje, báró Korányi Frigyes, zsidó származású, liberális volt pénzügyminiszter, Faragó Miksa, az Osztrák- Magyar Bank zsidó származású ellenôre, dr. Kovalóczy Rezsô, az Ipar- és Kereskedelmi Kamara közismert baloldali és liberális gondolkodású titkára, Fenyô [Fleischmann Ifj. T. L.] Miksa, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége ügyvezetô igazgatója, a magyarországi nagytôke vezetô egyénisége, liberális világnézetû és zsidó származású harcosa, dr. kakucsi Liebner János pápai kamarás, dr. Praznovszky Iván rendkívüli követ, baloldali beállítottságáról közismert külügyi tisztviselô, dr. Fábián [Feuermann Ifj. T. L.] Béla, a zsidó származású és Dachaut járt liberális politikus, dr. Szabó László,a liberális Az Est szerkesztôje és dr. Prohászka Ottokár megyéspüspök. Ismétlem, mindezt azért tartom fontosnak leszögeznem, hogy számolnom kell Krausz Náthán (Göndör Ferenc) olyan hazudozásával, hogy fent hivatkozott könyv antiszemita, avagy hogy nácik írták! Ugyanitt kell leszögeznem, nem azért írok e levelemben tudatosan mindég Krausz Náthánt (Göndör Ferencet), mert antiszemita izgatás -t kívánok elkövetni, hanem egyedül és csakis azért, mert Göndör Ferenc álnév, hamis papírok alapján, s nincs módomban ôt csak Krausz Náthánként megnevezni: de hogy azt ne mondhassa, nem róla van szó, teszem a családi neve után mindenkor zárójelbe mostani hamis nevét! f./ Cikke további folytatásában Krausz Náthán (Göndör Ferenc) hivatkozik Az Ember szeptember 2-i számában Zilahy Lajosra, aki róla hálával emlékezett meg 1919 végén lapjában, mint aki az írókat a bolseviki terror elôl megvédte. Zilahy Lajos író, mint az elsô kommunista forradalom élharcosa, az Írói Direktórium tagja, 1945-ben a Szovjet-Magyar Társaság elnöke! Kár, hogy nem Kun Béla igazolja, vagy Rákosi Mátyás, hogy Krausz Náthán (Göndör Ferenc) antibolsevista. Ennyire az amerikai hatóságok tájékozatlanabbságára, helyzet-nem-ismerésére alapozni csalárdul egy védekezést, az amerikai hatóságok és az FBI szellemi képességének teljes lebecsülését jelenti! g./ Hivatkozik Krausz Náthán (Göndör Ferenc) arra, hogy ellene hány alkalommal tüntettek a New York-i kommunisták! Elnök úr, nagyon régi és elkoptatott bolsevista trükk, hogy egyes embereket támadnak csak azért, hogy azok még jobban befurakodhassanak a gyanútlan felsôbb rétegekbe. Ha annyira gyûlölnék Krausz (Göndör) elvtársat, akkor sohasem jelenhetett volna meg az os években Magyarországon a kommunista sajtóban cikke, sôt nem is egy cikke! Ez

6 a döntô és nem néhány kiparancsolt és utasítással ellátott utcai csavargó és újságíró handabandázása! Elnök úr, az Ön gyakorlatában nem fordult még elô, hogy kiátkozott kommunisták, kiábrándult bolsevisták állottak szovjet szolgálatban?! h./ Megemlíti Krausz Náthán (Göndör Ferenc), hogy 25 éves újságírói jubileumára 162 aláírással Magyarországról üdvözlô táviratot kapott. Ha Elnök Úrnak egyszer módjában lesz látni ezt a táviratot, ne vegye tolakodásnak, ha mi, magyarok is kíváncsiak volnánk arra, hogy kik az aláírók! Nagyon fontos s döntô bizonyíték ez a távirat, csak látni kellene! i./ Leközöl Krausz Náthán (Göndör Ferenc) egy nyilatkozatot, amelyet a Magyar Újságírók Egyesülete, állítása szerint január 16-án küldött címére. E bizonyítvány ugyan nem azt cáfolja, hogy nem volt szerepe a bolsevista forradalomban, csak azt, hogy segítette az újságírókat. Hogy viszont e segítség mit jelentett, arra nézve idéztem már dr. Kun Andor vallomását. Egyébként felhívom szíves figyelmét arra, hogy ezt a bizonyítványt is az a Márkus Miksa írta alá, aki a forradalom alatt is vezetôségi tagja volt a két kommunista újságíró szervezetnek. j./ Végezetül e lapban Krausz Náthán (Göndör Ferenc) Drózdy Gyôzô Az Írás címû chicagói lap tulajdonosának augusztus 5-i számában megjelent cikkére hivatkozik. Erre nézve csak szabad legyen azt a megjegyzést tennem, hogy Az Írás prokommunista lap. Megint a dartmoori fegyenc igazolja a sing-singi gyilkosnak, hogy ártatlan bárány. 13. Bár kissé hosszúra nyúlt Krausz Náthán (Göndör Ferenc) bizonyítványai -nak méltatása, de nem hagyhatom szó nélkül Az Ember november 26-i számának 3. oldalán megjelent kis hírt sem, amit Vértes Marcell tanúságtétele 1930-ban címen közöl a maga védelmére Krausz Náthán (Göndör Ferenc). A tanúságtétel szerint Te pedig, Göndör Ferenc újságíró, megfogtad a vöröskatonát a nyakánál és egy jó nagyot belerúgtál és kilökted az ajtón puskástól, szuronyostól és kézigránátostól együtt. Csak úgy repült le a lpcsôkön. Vértes Marcell szerint kétszer olyan nagy marcona vöröskatona, kézigránátos Lenin-fiú volt az, akit Krausz Náthán (Göndör Ferenc) kirúgott. Lehetséges, de egyet kérdek, Elnök Úr, ismeri Ön a szovjet rendszerben a politikai rendôrség hatalmát? El tudja Ön képzelni, hogy valaki, egy szembenálló újságíró ki merjen rúgni egy Cseka, NKVD, GPU ügynököt, fôleg ha az fegyveresen jelenik meg valahol, kivéve, ha maga is felsôbb vezetôje ennek a gyilkos szervezetnek? Ilyet csak az merészel tenni, akinek olyan hatalom van a kezében, hogy kirugdoshatja az állami hatalom legfôbb terroristáit. Egy Szamuelly, egy Kun Béla megtehette, vagy egy Korvin-Klein Ottó, vagy megtehette Krausz Náthán (Göndör Ferenc), mert olyan politikai hatalom volt a kezében. Ha semmi más nem bizonyítaná, de Vértes Marcell ez, a Krausz Náthán (Göndör Ferenc) által is igaznak elismert tanúságtétele igazolja napnál fényesebben, hogy Krausz Náthán (Göndör Ferenc) kezében nemcsak a sajtó terén volt hatalom, hanem olyan óriási befolyása volt, hogy kirúghatott, lelökhetett a lépcsôn egy nála kétszer magasabb Lenin-fiút, s az még csak visszabeszélni sem mert! Elnök Úr, mi történne azzal az amerikaival, aki belerúgna egy amerikai rendôrbe, lerúgná a lépcsôkön! Becsuknák? S Krausz Náthán (Göndör Ferenc) ezt bántatlanul megtehette! Elnök Úr! Hét oldalon bizonyítottam! Erre azonban azt mondhatja, hogy ez a múlt! Azóta Krausz Náthán (Göndör Ferenc) megváltozott és demokratikus, becsületes amerikai lett. Elnök Úr, nem változott! Bizonyítok. Mégpedig maga Krausz Náthán (Göndör Ferenc) szavaival és Az Ember címû lapjában megjelent írásaival augusztus 29-én ezt írta lapjában: Nekünk azt kell kívánnunk és elôsegítenünk (!), hogy Szovjet-Oroszország erôben, hatalomban minél nagyobbra nôjön. Mi tehát a munkásosztály szempontjából kárhozatosnak tartjuk annak a 16 férfinak munkáját, akik állítólag Trockij irányítása mellett próbáltak belsô felfordulást elôidézni Szovjet-Oroszországban és halomra gyilkolni Sztálint és az ô munkatársait! augusztus 29-én (a Tuhacsevszkij-per tárgyalása kapcsán, amikor nyíltan és titokban több mint félmillió embert gyilkoltak meg s több milliót hurcoltak kényszermunka-táborokba) ezt írja: Eddig tökéletes erkölcsi gyôzelmet aratott a moszkvai tárgyalóteremben a sztálini politika július 13-án Mindszenty hercegprímásról így írt Krausz Náthán (Göndör Ferenc) lapja: Buta vagy mint a tök, édes öcsém, Mindszenty. Tanulatlan, mûveletlen, hihetetlen uzsorása vagy Krisztus vallásának, egyszerûen: az a népbutító gonosztevô vagy, akit az Isten botozna ki nemcsak a hercegprímási fotelbôl, de a legparányibb falu plébániájáról is, mint sikkasztóját a katolikus eszmének és tolvaját a szeretetnek, megértésnek, de elsôsorban türelemnek, édes öcsém, Mindszenty Vonulj kolostorba, Minus. Kíván e pár sorhoz, Elnök Úr, megjegyzést? Nem! Mindszenty a vasfüggöny mögötti keresztény, krisztusi ellenállás legnagyobb mártírja, akit pontosan azonos szavakkal aposztrofál ma is, 1946-ban Krausz Náthán (Göndör Ferenc), amely szavaknak a használatát az elsô kommunista forradalom vezette be az újságírásba az egyház és Krisztus ellen december 10-i számában ezt írja Krausz Náthán (Göndör Ferenc): Szent esküvésünk, hogy mi ezután is a Garbai Sándorok útját járjuk! Elnök Úr, nem bizonyos, hogy tudja, ki volt Garbai Sándor. Garbai Sándor volt az 1919-ben Magyarországon tombolt elsô proletárdiktatúra, bolsevista terroruralom forradalmi kormányzótanácsának és a Népköztársaság elnöke! Krausz Náthán (Göndör Ferenc) tehát a legnagyobb aljassággal arra épít, hogy itt Amerikában

7 hivatalos körök úgysem olvassák a lapját: ha olvassák is, nem tudják, kicsoda Garbai Sándor, és így ô lapjában nyugodtan biztosíthatja Sztálint és a Kominform tanácsát, hogy mutasson bármit a külszín, hagyják békében, hogy Truman elnöknek, Spelmann érseknek írogasson, ô maradt, aki volt és ma is a világbolsevizmus útját járja! Ezt nem mi állítjuk róla, ez Krausz Náthán (Göndör Ferenc) nyomtatásban nyilvánosan megjelent kommunista önvallomása. De továbbmegyek szeptember 2-i számában az elôbbiekben méltatott hamis bizonyítékait felsoroló cikkét e szavakkal fejezi be Krausz Náthán (Göndör Ferenc): Semmit nem bántam meg abból, amit egész küzdelmes életemen át cselekedtem és hasonló helyzetben mindent pontosan ugyanígy tennék! Lapozgatok a több mint három évtizedes már 1918 óta harcoló Az Ember régi számaiban és teljes ôszinteséggel, minden bûnbánat nélkül, sôt tagadhatatlan büszkeséggel vallom be, hogy egyetlen sort, sôt egyetlen szót sem volnék hajlandó visszavonni abból, amit az idôk során Budapesten, Bécsben, New York-ban leírtam. Nekem elhihetik a barátok, bajtársak és embertestvérek: MARADOK, AKI VOLTAM Mi, magyarok, ebben soha egy pillanatig nem kételkedtünk, hogy Krausz Náthán (Göndör Ferenc) marad az, aki volt, csaló, hamisító, rablásban és gyilkosságban felbujtó és bûnsegédi bûnrészes, megrögzött kommunista és propagátor, utolsó, aljas, hazug kis poloska, aki most ott Amerikában készíti elô az alkalmas pillanatot, hogy Amerikát is lángra gyújtsa a bolsevizmus, és ô valamelyik kisajátított lakásból vagy akár az FBI elnöki szobájából kéjelegjen a New York utcáin a lámpavasakon rugdalózó amerikaiak haláltusájában! Mi tudtuk, most már Elnök Úr sem mondhatja többé, hogy nem tudta! Mi megtettük a kötelességünk, most már az Elnök úron a sor, hogy ha Amerika élni akar, szintén megtegye a kötelességét! Hogy mit, azt Elnök Úr jobban tudja, mint mi. Isten óvja Amerikát s minden becsületes országot a bolsevizmustól. Németország, október 6. Alföldi Géza«Alföldi Géza a Hídverôk szerkesztôségében

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban

Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban Mezey Zsuzsanna Az 1944-45-ös évi atrocitások dokumentumai a Vajdasági Levéltárban Munkámban több célt tűztem ki. Először, remélem sikerül eloszlatni azt a tévhitet, hogy az atrocitásokról nem készültek

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

AMERIKA HANGJA. Irta: Ehrenburg Uija

AMERIKA HANGJA. Irta: Ehrenburg Uija AMERIKA HANGJA Irta: Ehrenburg Uija Ez év februárja óta a newyorki rádió orosznyelvű híreket közöl; a műsor címe:*» Amerika hangja«. Newyork az új hallgatókhoz fordulva kijelenti:»marshall külügyminiszter

Részletesebben

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9.

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. Ifjú Kutasi József, szül. 1936.07.26. Budapest, római-katolikus hitvallású, keresztelve: 1936.08.02.-án Budapest-rákosfalvai r. k. templomban, cím:

Részletesebben

1919. április 2. szerda

1919. április 2. szerda 1919. április 2. szerda 1919. április 2. szerda Leo Rothziegel szélsõbaloldali anarchista forradalmár vezetésével 1200 katonaviselt osztrák kommunista érkezett Budapestre, hogy a magyarországi Vörös Hadsereg

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

szólani, vitték a Duna csatornához (...) Úgy félt mindenki, éjjel vették ki az embört az ágyából, éjjel tizenkét órakor, hogy ne lássa se szomszéd,

szólani, vitték a Duna csatornához (...) Úgy félt mindenki, éjjel vették ki az embört az ágyából, éjjel tizenkét órakor, hogy ne lássa se szomszéd, Utószó 1962 tavaszára a vizsgált területen Lövéte kivételével minden faluban a családi gazdaságok túlnyomó többségét a kollektív gazdaságokba kényszerítették. (Lövétén az ötvenes évek közepén néhány szegényebb

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi «

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « 292 K RÄ M E R EURÓPAI TURISTA, Szenegál, 1975» A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « EGZISZTENCIALIZMUS JEAN-PAUL SARTRE AZ EMBER semmi más, mint amivé önmagát teszi. Ez az egzisztencializmus

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

MOL, KÜM-TÜK, 1968-Csehszlovákia, 27. d., 003135/23-1968, gépelt, a szerző által aláírt tisztázat

MOL, KÜM-TÜK, 1968-Csehszlovákia, 27. d., 003135/23-1968, gépelt, a szerző által aláírt tisztázat választották be. A KB tagjai, póttagjai és a revíziós bizottság tagjai között mindössze 6 magyar nemzetiségű tag van 485 (itteni magyar vezetők szerint legalább 14-16-nak kellene lennie). A megválasztottak

Részletesebben

Keresztyén kereskedelem

Keresztyén kereskedelem Keresztyén kereskedelem 1. A modern világ egyik legnagyobb hatalmassága a kereskedelem. Kereskedelmi kapcsolatok látható és láthatatlan szálai behálózzák a világot. Szárazföldi és tengeri közlekedés, posta

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus http://youtu.be/ua1s53tj0lq Az idei Zsidó (Cionista) Világkongresszussal új korszak kezdődött a Cionista Világbirodalom építésében. A helyszín megválasztásával

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát,

Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat, a Jó Barát, KISEBBSÉGI DISKURZUSOK KISEBBSÉGI DISKURZUSOK Neszméri Csilla Baumgartner Bernadett CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR SAJTÓ. A JÓ BARÁT Bevezetés Í rásom témája egy feledésbe merült csehszlovákiai magyar folyóirat,

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 2011. évi CXIII. törvény 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 1 A 2012.1.1. és 2012.6.30.

Részletesebben

A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA

A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA A FORRADALMI ELMÉLET FONTOSSÁGA Irta: Steinfeld Sándor I. Elmélet, rettentő egy szó. A kétkezi munkához szokott ember vaskos köteteket, képzel el, hideg formulákat és érthetetlen integetéseket, azonban

Részletesebben

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909)

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) A munkácsi görögkatolikus püspökség története Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) Részlet az I. Rész, C) Szakasz, I. Fejezet, c) czikkből:

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM FEL FOG MENTENI!

A TÖRTÉNELEM FEL FOG MENTENI! A TÖRTÉNELEM FEL FOG MENTENI! Védőbeszéd a Santiago De Cuba-i rögtönítélő bíróság előtt 1953. október 16. Tisztelt bíróság! Védő még nem gyakorolta hivatását hasonló nehéz körül mények között, vádlott

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg,

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg, Dr. Kardos János ügyvéd emléktáblájának avató beszéde a Budapesti Ügyvédi Kamarában 2006. november 10-én Tisztelt Püspök és Elnök Urak, kedves Családtagok és Meghívottak, Kollegák! I. Nemrég az október

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig A Magyar Köztársaság külügyminiszterei 1848. IV. 7- től napjainkig Esterházy Pál herceg, a király személye körüli miniszter (külügyminiszter) (1848. IV. 7.-1848. IX. 9.) Pulszky Ferenc államtitkár, a király

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben